forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "forrás : M agyar H ivatalos K özlöny"

Átírás

1 Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

2 leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei:

3 A tám ogatás m érték e : Tám ogatás igénylés :

4 Az e gys ze rűs íte tt te rületalapú tám ogatás ok igénybe véte le e s e tén is k e llte lje s íte ni a H GGY-t, vagy cs ak a H e lye s M e zőgazdas ági és K örnye ze ti Állapot e lőírás ait k e llbe tartani?(k ülönös e n a ve tés forgó m iatt érde k e s ) Be lvíz m iatti vis m aior be je lentés e s e tén az érinte tt te rületre jár-e valam ilye n m érték ű tám ogatás, h a a gazdálkodó s e m m it s e m tud az adott te rületre e lve tni, m e rt olyan k és őn leh e t rám e nni a földre?vagy cs ak ak k or jár tám ogatás, h a az e nge délye ze tt növénye k k özülm égis s ik e rülvalam ite lve tni? A gazdas ág te lje s te rülete 23 h a, e bből6 h a te rület van be nne az AK G gye pgazdálkodás i célprogram ban, a gazdas ág többi te rületén s zántóföldi növényte rm e s ztés folyik, de ne m AK G tám ogatás s al. Az AK G gye pte rülete k intézk e dés nél nincs talajm inta véte li k öte leze tts ég, és ne m k e lltápanyag-gazdálkodás i te rve t k és zíte ni. Eze k e lke rülés e m iatt ne m vitte be a gazda a s zántóföldi te rülete it e gyik célprogram ba s e m. Ilye n e s e tbe n h ogy k e ll érte lm e zni a H e lye s Gazdálkodás i Gyak orlat e lőírás ait?a be ne m vitt, de a gazdas ágh oz tartozó s zántóföldön van-e talajm inta véte li és tápanyag-gazdálkodás i te rv k és zítés i k öte leze tts ég? O s ztatlan k özös tulajdonban van az AK G program ba be vitt te rület. Az e lső évbe n a k érde ző gazdánál m e gtörtént a talajm inta véte l, m ajd a k öve tk e ző gazdálkodás i évbe n m ás ik gazdának s ors olták k i a talajm intával lefe de tt te rülete t. A program utolsó évébe n leve tt talajm inta m ár a s ok adik h e lye n lévő te rületről fog lek e rülni, így a m intavéte l e re dm énye ne m les z ös s ze h as onlíth ató. A tápanyaggazdálkodás i te rv m ire e lkés zül, m ár utópia les z, ne m pe dig te rv, m e rt a gazda m ár a s ors olás alapján a s ok adik te rülete n gazdálkodik. Ilye n e s e tbe n h ogy leh e t be tartani az e lőírás ok at? H a les z leh e tős ég m ájus ában s zántóföldi alapprogram ból átlépni inte grált s zántóföldi célprogram ba, ak k or m e gfe lel az alapprogram h oz ve tt bővíte tt talajvizs gálat és m ajd cs ak az 5. évbe n k e ll te lje s k örű talajvizs gálatot vége zte tni? Am e nnyibe n ök ológiai gye pgazdálkodás célprogram ban 21 %-os te rületi túligénylés e m van, és ne m tudom a túligénylés t m e gs zünte tni, ak k or az ök ológiai gye pgazdálkodás célprogram on k ívül a SAPS, állatjóléti, valam int az AK G m agas ge ne tik ai érték ű lófajták tám ogatás aibólis k izárnak?

5 Az e uróban m e gadott tám ogatás ok forintra s zám ítás a m ilye n s zabályok s ze rint, m ilye n árfolyam on történik? M i s zám ítm onok ultúrának? R e pce utáni s űrű árvak e lés m ás odve tés k ént e lfogadh ató-e, h a k és őbb zöldtrágyak éntles z les zántva? M i történik, h a a tám ogatott például a program 4. évébe n e lh alálozik, nincs ak i átve gye tőle a tám ogatás t, és átvállalja a k öte leze tts ége k e t? Vis s zafize tte tik -e az örök ös ök k e l a k orábban fe lve tt tám ogatás ok at? Fajtak ís érletbe n rés zt ve h e t-e e gy AK G-ban (inte grált s zántóföldi növényte rm e s ztés célprogram ban) rés ztve vő gazdálkodó? Szántóte rülette lve s z rés zt a gazdálkodó az AK G-ban, a m ás odik gazdálkodás i évbe n a te rület a Ne m ze ti Park fe nnh atós ága alá k e rül. Az AK G-nál be k e lltartani a H GGY-t az te rm és ze te s, de a Ne m ze ti Park e lőír m ég pl. a parce llák s zélén 7 m -e s ve gys ze rm e nte s s ávot, m e ly e s e tbe n ne m biztos ított a gyom m e nte s s ég m aradék talanul. Szank ciónál-e az M VH ilye n Ne m ze ti Park e lőírás m iatti H GGY ne m te lje s ítés e s e tén? Je lenleg m e gváltoztak a blok k azonos ítók (az utolsó 3 s zám je gye ). A GN-be n h ogyan k e ll ve ze tni? Am ik or a k ifize tés i k ére lem be adás ra k e rült, ak k or m ég a régi blok k azonos ítók voltak érvénybe n (ak k or is, am ik or e lke zdődött az AK G m ás odik éve ) e zért a naplóban is az s ze re pe l. M os t vis zont a te rületalapút m ár az új blok k azonos ítók alapján k e ll igénye lni, így h ogy leh e t Az uniós s zőlős e lejte zés e k be indulás a után ös s ze ve tni a SAPS-os és AK G-s parce llák at? Adott s ok inte grált s zőlős s ze re tné az ülte tvényét k ivágni. e llenőrzés e s e tén m e lyik e tve s zik figye lem be? Te rve zik -e, h ogy bünte tlenül k ie nge dik e ze k e t a te rülete k e t, úgy, h ogy pl. inte grált s zántóba m űve lnék az 5 évlete ltéig? O s ztatlan k özös tulajdonban lévő te rület lett az AK G program ba be vonva, m os t az os ztatlan k özös földte rület állam i k im érés e után m ás h ova k e rül a gazdálkodó parce llája, van-e ilye n e s e tbe n s zank ció, h a a m ás h e lye n k im ért parce lla te rülete a k orábbih oz k épe s tváltozatlan, és h a k is e bb? -5- M e ge rős ítés ét k ére m annak, h ogy a Gazdálkodás i Napló ve ze tés énél a növényvéde lm i m e gfigye lés e k e t k i-k i m aga is e lvége zh e ti, ne m k e lle rre k ülön, fize te tts zolgáltatótigénybe ve nni?

6 Az inte grált célprogram ok e s e tébe n a jogos ult növénye k k öre m ik or k e rülk ite rje s ztés re?ebbe a k örbe be le tartozik m ajd a s zam óca is? K AT e s e tén is leh e t e rdős ítés re váltani az 5 évs orán? Állandó és naponta is m étlődő k érdés, h ogy az árvize k, be lvize k levonulás a után, leh e t e változtatni a ve tés s ze rk e ze te n/ pl. m ás odve tés ne m te rve ze tt növénnye ls tb. /, vagy e gys ze rűbb ugaroltatni a levonuló víz után a te rülete t?h ogyan alak ula be ne m te rve ze tt h e lyze tbe n a tám ogatás. AK G füve s élőh e ly k e ze lés e célprogram e s e tébe n k e ll-e talajm intavéte l? A tulajdonos átadja az NFA-nak a földjét 5 éve n be lül- e z polgári pe r, vagy vis m aior? H olvan, illetve van-e s zabályozva, h ogy a trágyas zarvas m e nnyi ide ig leh e ta tábla s zélén? A m os t k ik üldött blok k azonos ító térk épe k e n m e gváltozott a blok k s zám. Érinti-e e z az idén a Gazdálkodás i Napló ve ze tés ét? A m onok ultúrát m e gs zak ítja-e m ás odnövényne k ve te ttzöldtrágya növény? a A s zak as zos an ve te tt cs e m e ge k uk oricát (m áj. 1-től aug. 31-ig) július ban h ogyan tudják e llenőrizni? A GN-ból olvas h ató, a te rülete n a s zak as zos ve tés valós zínűleg láth ató, de a te lje s te rület m ég ne m les z be ve tve. A főnövényk ént ve te tt zöldtrágya k e ve rék az agrár-k örnye ze tgazdálkodás i tám ogatás ban m ilye n "néve n" fus s on?- am ire a legjobban h as onlít, - e gyéb növény? Az új bok k térk épe n néh ány e s e tbe n cs ök k e nt a tám ogath ató te rület nagys ága, m i legye n az 5 éve s vállalás s al? A nyáron e lve te tt, de k i ne m k e lt pillangós m ás odve tés s e l e lege t te tt-e a te rm e lő a H GGY 2.c pontjában m e gh atározottk öte leze tts égne k? K AT e s e tén is cs ak olyan s ze m élyne k leh e t a te rülete t átadni 5 éve n be lül ak i m e gfe lel a jogos ults ági k ritérium ok nak? A bérh ízlalás állom ánya be les zám ít-e az állatállom ányba?a te rm e lő m e gk apja az állom ányt, de ne m az ő tulajdona, h izlalja, e zért díjban rés ze s ül. M ik ént k e lle zt az állatállom ányt figye lem be ve nni?a H GGY e lőírás aite z e s e tbe n is be k e lltartani? -6-

7 Erdő be les zám ít-e az ös s zte rületbe? Az e rdő a földh as znos ítás i ös s ze s ítőbe n s ze re pe l a gazdálkodás i naplóban. M ik ént k e ll figye lem be ve nni. Gyak orlatilag ne m illik be le a m e zőgazdas ági te rületbe (e zért e rdő a ne ve ), a H GGY e lőírás ai k özött ne m igazán fe de zte m fe le rdőre vonatk ozó e lőírás t. M it k e ll be tartani az e rdő k apcs án? Válas z: Ide iglene s trágyak azal léte s ítés e m e zőgazdas ági tábla s zélén: nitrátérzék e nye n 2 h ónapra leh e t a nitrátre nde letbe n m e gfogalm azott jó m e zőgazdas ági gyak orlat alapján. A H GGY-be n a ne m nitrátérzék e ny te rülete n gazdálkodók rés zére nincs e z e lőírva. Nincs k orlátozás a ne m nitrátérzék e ny te rülete n gazdálkodók ra e te k inte tbe n, ak ár m e ddig tárolh atják a trágyáta tábla s zélén? Elh alálozott k e dve zm énye ze tt e s e tén k ine k k e llrés ztve nnie a k öte lező gazdak épzés e n? A te rm e lő átadja a te rületét e gy m ás ik gazdának, cs e rébe e gy m ás ik te rületért. M indk e tte n érinte tte k az AK G k apcs án és m indk e ttő te rülete t be vitték. Így és s ze rűbb lenne a földh as ználat. M it k e ll te nni, h ogyan leh e tk ére lm e zni? Az inte grált s zántóföldi növényte rm e s ztés k apcs án a te rm e s zth e tő növénye k k öre s zűk. Az ok tatói s e gédanyag 48. oldalán azt írják, h ogy a m ás odve tés be ve te tt növényne k is jogos ult növényne k k e lllenni. H a pillangós t vagy zöldtak arm ányt ak ar ve tni m ás odve tés be n, ak k or logik ailag az ős zi k ápos ztare pce, a luce rna és e s e tleg a (tak arm ány) k ápos zta jöh e t s zóba. H a nincs állat, ak k or s zinte cs ak re pce leh e t, az is zöldtrágyak ént végzi. H a m ás odve tés be n te rm e s zte m a re pcét, ak k or főve tés be n a re pce m ik or k öve tk e zh e t? M e gte h e te m -e azt, h ogy a s aját gazdas ágom ban e lőállított re pce m agját ve te m e l zöldtak arm ánynak? Gyak orlatilag ne m tak arítom be a te rm és t, te h e te m -e, h ogy ne m fém zárolt ve tőm agot ve te k (m ás ik gazdától ve s ze k re pce m agot)? K izárólag tak arm ány célra ne m e s íte tt re pce fajta te rm e s ztés e az e lfogadott, vagy e gyéb, példáulolajra ne m e s íte ttfajta is? Átruh ázás e s e tén k i a k épzés re k öte leze tt? Az Euro-ban m e gadott tám ogatás ok forintra s zám ítás a m ilye n s zabályok s ze rint, m ilye n árfolyam on történik? Válas z: M i történik, h a a tám ogatott például a program 4. évébe n e lh alálozik, nincs, ak i átve gye tőle a tám ogatás t, és átvállalja k öte leze tts ége k e t? Vis s zafize tte tik -e az örök ös ök k e l a k orábban fe lve tt tám ogatás ok at?

8 Te rm ék pal e tta b vítés Un iver-pen ta Eur o-ö k o Far m Csopor t

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben