H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on."

Átírás

1 H í r le vé l ym 152. s zám nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j Intézetünk ben k özm űvelődési szk em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. A k özépfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A felsőfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A jelentk ezésh ez szük séges leglcsonybb isk oli végzettség k özépfok on: érettségi bizonyítvány Felsőfok on szük séges végzetttség: egyetem i vgy főisk oli diplom Sik eres vizsg esetén KÖ Z ÉPFO KÚ vgy FELSŐFO KÚ szk k épzettségetigzoló bizonyítványtk p résztvevő. A k épzés célj és trtlm : szk k épesítés ism eretei, k észségei optim álisn k özm űvelődés h elyi intézm ényei, civil szervezetei szervező, ügyintézőm unk k öreiben lklm zh tók. A m űvelődési szolgálttásszervező k ülönböző életk orú, életh elyzetű csoportok szám ár isk olrendszeren k ívül új tevék enységre felkészítő, k épességfejlesztő, k özh sznú, tudom ányos, speciális tnfolym ok t, z m tőr m űvészeti tevék enység gyk orlásáh oz szk k örök et, m űh elyek et, táborok t, h zi és nem zetk özi tpsztltcserék etszervez, m űk ödtet. Időtrtm : m xim um 400 ór. Kezdés várh tó időpontj: 2006 ok tóbere Befejezés várh tó időpontj: 2007 ok tóbere. R észvételidíj: Ftés vizsgdíj Részletes inform áció: BKM Ö Közm űvelődési Intézete, H sk ó Renát (76/ ), A k locs i Fze k s Al k otóh áz várj zok je lentk e zés ét / e gyéne k e t vgy is k olás és m ás cs oportok t/ k ik k e dve t ére zne k fze k s s zk m k ipróbálás áh oz. Ak ik élni k ívánnk e leh e tős égge l k érjük je lezzék s zándék uk t, k öve tk e zőte lefons zám on:06 78/ Cs oport e s e tébe n m inim um k ét h ónppl k orábbn k e ll időpontot e gye zte tni. Bőve bb inform áció K ovács Lás zló fze k s m e s te rtől fe nti s zám on. F E LH Í VÁ S Az O k ttási és Kulturális M inisztérium, M gyr M űvelődési Intézet, M gyr Írószövetség, M gyr Versm ondók Egyesülete, Kom árom -Esztergom M egye Ö nk orm ányzt, M gyry Z oltán Városi és M egyei M űvelődési Központ, Tt, Ttbány M egyei Jogú Város, JózsefAttil M egyei Könyvtár, és Közm űvelődés H áz Közh sznú Társság m egh irdeti JÓZ SEF ATTILA VIII. O R SZ ÁGO S VER S-, ÉNEKELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O NDÓ VER SENYT M elynek m egyei elődöntőjét Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányztközm űvelődési Intézete bonyolítj le szbdszállási JózsefAttil Közösségi H áz k özrem űk ödésével A nevezés feltételei: 1. A versenyre m tőr vers- és prózm ondók, versének lők jelentk ezését várjuk, k ik betöltötték 14. életévük et, és befejezték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A jelentk ezők h t verssel, m egzenésített verssel, vgy prózávl nevezh etnek z lábbik szerint: - h árom JózsefAttil vers vgy próz, - egy vers vgy próz JózsefAttil k ortársitól, - egy vers vgy próz 100 éve született H jnlann vgy Dsid Jenőéletm űvéből, - egy vers vgy próz m élők öltők, írók m űveibőlválsztv. Az egyenletesebb elbírálás érdek ében k érjük z ének elt vers k tegóriáb jelentk ezők et, h ogy vlm ennyi nevezett m ű ének eltvers legyen. A ve rse ny re nde zői öröm m e lfogdják z új m e gze nésíte ttve rse k e lődását! 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k lnem nevezh etnek. A verseny felm enőrendszerű. A Bács-Kisk un m e gye i e lődöntő szính e lye : Szbdszállási, József Attil M űvelődési Otth on Időpontj: m árcius 9 péntek, 14 ór Ez elődöntőről2 főjuttovább z országos döntőbe. Az országos döntőn zsűri m inden versenyzőtőlh árom produk ciót h llgtm eg. Az egyes produk ciók ideje leh etőleg ne h ldj m eg z 5 percet! Nevezési lp k érh ető BKM Ö Közm űvelődési Intézetétől (Kecsk em ét, Kton J. tér 8., tel.: 76/ , e-m il: h bcsk ultur.k oznet.h u) Az országos döntőidőpontj: április , h elyszíne:közm űvelődés H áz, Ttbány, SzentBorbál tér 1.

2 Be m uttjuk B. Boros Ilon s zk dolgoztok t írnk rólm. Eljönne k, m e gm uttják m unk áik t, tnács ot k érne k. Ngyon s ok n rjztnárok lette k k özülük. Az is k olábólis m e gk e re s ne k, h ogy trts k s zk k ört, s jnos m ár ne m tudom válllni, de m ár tnítványim tnítnk h e lye tte m. -Szk m i e lődök e ttud e m líte ni? -A vás árh e lyie k is k oláját ngyon s ze re tte m. Am ik or áttérte m te xtilre, k k or tláltm m e g s ját h ngom t. Ne m is m e re k m ás t, k i h s onló te ch nik ávldolgozn, m int én. Am it lklm zok, z e gés z fe lülete t be borító h ím zés. Egy ngyobb drb e lkés zítés e e gy évig is e ltrt. Ngyon s ze re te k prólék os n, m űve s e n dolgozni. -A s zk m ávlm ilye n k pcs olt? -Ős zintén s zólv ne m ngyon vn. Elzárk ózv élek itt, lklom dtán tlálkozom s zk m be lie k k e l, és ilye nk or e lbe s zélge tünk. Tuljdonk éppe n te lje s e n önállón lk ítottm m gm. -M ilye n s ik e rélm énye k e t k pcs oltbn? -Ah ogyn k örülnéze k, és látom s ok s zőnye ge t flk on, s ze m be ötlik, h ogy re ndk ívül e gye di m otívum világgl tlálkozom, m e ly e gye dis ége m e llett ngyon ős i is... M ibőlm e rít, m ik or e ze k e tlétre h ozz? -R jztnár is vgyok, nyilvánvlón gye rm e k rjzok is h tottk rám. A m itológi, népm űvés ze t úgys zintén. Eze k forrás ok e gye s ülne k m unk áim bn. -M i h ozt k öze l s zőnye ge k h e z vló m unk áh oz? -Egés ze n fitl k orom ót vonzódtm te xtilhe z, fonlhoz, gyűjtöge tte m s zíne s rongydrbok t, fonlk t. K és őbb je lentk e zte m k e cs k e m éti M átis K álm án-féle s zk k örbe, z ott tps ztlt m iliő zót is fogv trt. Ak k or éve s voltm és cs odáltos volt, h ogy ngyobbk be fogdtk. Elős zör fe s te tte m, k és őbb k e zdte m e l te xtillel fogllkozni. Tlán ott k e zdődött z e gés z, m ik or k is fim ágy m ögé k és zíte tte m z e lsőt. A Tnítók épző e lvégzés e után ide k e rülte m K e ce lre. Sok öröm te li e m lék k öt e h h e z város h oz, s ok e lis m e rés t, díjt s ze re zte k tnítványim. e m líte ne m unk áivl -Elsős orbn s zom bth e lyi Flite xtil Trie nnálét, h ová be fogdták z lkotás im t. Szám os tnári pályávl is k pcs oltos k itünte tés t s ze re zte m, de ne m e ze k legfontos bbk. Ne m m g k itünte tés d öröm e t. -M i z m itm égis fontos nk trtz életébe n? -Am i öröm e t átélek, zt át tudjm dni gye re k e k ne k, és s zőnye ge im e n is láts zódjék e z z öröm. Úgy érze m e z s ik e rült. M e ge lége de ttvgyok ilye n s ze m pontból. A jövőre nézvés t nnyit s ze re tnék m ég, h ogy legye n e gy igzi s zép k tlógus om. -H ogyn érzi, be nne vn ön z lkotás ibn? -Ige n, ngyon s ok n, m ik or végignézik z lkotás im t, nnk e llenére, h ogy s ok s zor s ötét tónus úk, zt m ondják, de rűs e k. Ére zh e tőbe nnük z lkotás öröm e. -K ös zönöm és h s onló öröm te li lkotóéve k e tk ívánok! -Tnítás és m űvés ze t... h ogyn e gye s üle z k ét s ze re p z életébe n? -A k e ttő s zoros n ös s ze függ. Végte len boldogs ágot ok oz s zőnye ge k m e gte rve zés e, k ivite lezés e, z állndó k és ze nlétz újr. M indig e ze n jár z e s ze m. -H ogyn tlálrá tém ák r? -Sok s zor olvs m ányok lpján k épileg je lenik m e g e lőtte m tém, vgy e gy folt flon, e gy fürdős zobi cs e m pe is m e gm ozgtj fntáziám t; k ülönféle lk ztok t látok be léjük. Ngyon s ze re te m Jnk ovics M rce ll je lképe k ről s zóló k önyve it, re ndk ívüli m ódon ins pirálnk. -M inde z h ogyn je lenik m e g tnítványok k örébe n? -M ár éve k ót ne m tnítok, de vis s zjárnk tnítványok, 2

3 Be m uttjuk B. Boros Ilon A s ze ge di Juh ás z Gyul Tnárk épző Főis k olán, rjzföldrjz s zk on végze tt19 64-be n. K e ce len rjztnárk éntdolgozottnyugdíjzás áig bn letttgj K épzőm űvés ze ti Alp-nk Te xtilképe i s zőtte s re e m lék e zte tő h tás úk, s tilizált m otívum ink fő tém áj te rm és ze t, m itológi, népm e s ék. Cs oportos k iállítás ok : M űve lődés i K özpont- K e cs k e m ét Szolnok i Gléri M űve lődés i K özpont- K is k unh ls Ecce H om o /K e cs k e m ét/ M űve lődés i K özpont- K rcg M űvés ze te k H áz - Sze k s zárd M űcs rnok - Budpe s t K ortárs M gyr Z om áncm űvés ze t - K e cs k e m ét, K éptár , 2000., Tér- és Flite xtil Bie nnálé Szom bth e ly "Élm ény és Es zm ény" - Gödöllő, K irályi K s tély Egyéni k iállítás ok : M űve lődés i K özpont- K e cs k e m ét Sch w rze nbruck /Ném e tors zág/ M űve lődés i K özpont- Z le ge rs ze g Szántó-K ovács J. M úze um - O ros h áz Végh K úri K is k unh ls D íjk : , , K e cs k e m éttélitárltdíj Bács -K is k un M e gye i M űvés ze ti D íj Ecce H om o O rs zágos K épzőm űvés ze ti Pályázt díj - K e cs k e m ét "M e zőgzds ág K épzőm űvés ze tbe n" - II. díj Budpe s t Z ilh y D íj- Tok j 3

4 Be m uttjuk W ie dne r János je lentk e zte m gépk ocs ive ze tői tnfolym r Pe s tre, z ös s ze m uzs ik ált pénzbőle lis tudtm m e nni, és m ég lbérletre is futott. Után itt dolgoztm gépk ocs ive ze tők ént, és így is m e nte m nyugdíjb. Szk ok ttó is voltm, cs k vizs gbiztos ne m, m e rt ne m volt ére tts égim. Tnfolym ok t trtottm itt, K őrös ön, m ég K e cs k e m éte n is. H ne m lett voln h rm onik, e z ne m lettvoln. -M i h e lye voltz életébe n e m e llett h ngs ze rne k? -O lyn h ngs ze re m vn, m i cs k e gy h e lye n vn M gyrors zágon, H jós on tlálhtó néh ány drb. Ez z I. Világh áború ltt k e rült be M gyrors zágr Aus ztriából. D itonik us, gom bos h rm onik. Ne m leh e t vállr k s ztni, s zbd k ézbőlk e lljáts zni. Ne m is k önnyű, m e rt trtni k e ll. Fitlk orom bn ne m ére zte m, de m os t 80 fe lé k öze ledve untig e lég z z 5 s zám, h vlh ov e lm e gye k. -H ogyn tláltk e gym ás r h ngs ze rre l. -Ez népi h ngs ze r, ne m ok ttják. H jós ón divt volt, h ogy fitlok te lente ös s ze jártk fonób. K e re s tünk e gy h e lye t, és m inde n e s te ös s ze jártunk. Be s zélge ttünk, k ártyáztunk, s zom btonk ént volt e gy k is borozgtás, éne k lés, tánc, és ilye nk or m indig e lők e rült h ngs ze r. Ezt h rm onik át ngypp h ozt z Első Világh áború ltt. O ddt z éde s pám nk, ő tudott is rjt vlm e nnyit játs zni, de m ik or k e zdte m cs e pe re dni, m ár is k oláb jártm, érde k e lt e z h ngs ze r és ne k e m ide dt. D e cs k leck e és h ázim unk után leh e te tt ve le fogllkozni. 10 éve s k orom ót gyk orolgttm és fok oztos n jötte m rá m inde nne k nyitjár. -R itk án játs zottm e gy-e gy válllti ös s ze jöve te len. A dis znótoros vcs orák r ngy e lős ze re te tte lh ívtk m e g, s őt dis znóvágás időpontját h h oz igzították, h ogy m ik or ére k rá. Volt olyn, h ogy h rm onik m itt ne m s zom bton, h ne m cs ütörtök ön volt dis znóvágás. Ilye n lklm k k or is népze ne i dolgok m e nte k, k tondlok, k i m ittudott. -Egye dülze nélt, többi népze nés s ze ltrtj k pcs oltot? -Ige n, K e ce lne k vn e gy cite rze ne k r, h gyom ányőrző s s zonyk órus. Enne k cite rze ne k rnk 10 évig voltm tgj. Bár ink ább s zólóm űfj s játom. Ngyon s ok fe lkérés e m vn, ne m is tudok m indne k e lege t te nni, m ár k orom m itt s e m. M ás rés zt m inde n h e lye n s ját népdlik t érték e lik igzán. -M iféle jövőtláte bbe n h ngs ze rbe n? -Azt k e llm ondnom, h ogy e nne k e lőbb-utóbb m úze um bn les z h e lye. A m i fitlok t ne m érde k li e z h ngs ze r, jvítttás s e m m e goldott, cs k Aus ztriábn válllják néh ány h e lye n. -K ös zönöm s zépe n, és további e gés zs ége s, m uzs ik ás éve k e t k ívánok! -Te lje s e n önállón gyk orolt? -Te lje s e n, s e m m iféle ok ttás bn ne m rés ze s ülte m. Az áltlm m e gtnult népdlok t, éne k e k e t igye k e zte m e ljáts zni. -M ilye n forrás bóls zárm ztk e ze k? -A fonóbn törzs k özöns égne k m e gvoltk m g népdli, zok t s űrűn éne k e lték, de ugynbbn k özs égbe n e gy m ás ik fonóbn m ár újk t leh e te tt h llni. Így rgdtk rám e ze k, m e rt többfe lé is h ívtk ze nélni H jós on. Így óriás i gyűjte m ény jött ös s ze. Sváb és m gyr nóták is vnnk be nne. M ég m gyr nóták h oz nnyit, h ogy m ik or ide k e rülte m K e ce lre, k ite lepítés e k ide jén, z z k k ori re nds ze r bűne volt. M e gfos ztottk be nnünk e t ném e tjk úk t vgyonunk tól, de ne m vitte k e l. M e h e ttünk, m e rre k rtunk. Ne k e m itt volt rok onom K e ce len, úgyh ogy ide jöttünk. Itt e lke zdtünk m unk át k e re s ni. A k uty s e m törődött ve lünk, de h rm onik át ne m h gytm e l. A jós zág, m inde n ottm rdt h ázbn. Ek k or 18 éve s voltm. Ezze l h ngs ze rre lm e gje lente m fitlok k özött, k önnyű volt így is m e rk e dni. Ak árh ol dolgoztm, e gy k ocs m s rok bn, dis znótoron, m indig dugtk zs e be m be e gy k is pénzt. Aztán 4 W ie dne r János Fe llépés e k : : Sch w rze nbrück, Ne m ze tk özi Népze ne i fe s ztivál : Sch w rze nbrück, K is ipros ok fe s ztiválj O rs zágos h rm onik ve rs e ny, K e ce l(éve nte k e rülm e gre nde zés re, gom bos h rm onik k te góriábn I. h e lye zés ) 2000: Népze ne i Tlálkozó, Bonyh ád, Nívó díj 2001: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;rny fok ozt 2003: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;rny fok ozt 2005: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;bronz fok ozt 2005: M gyrors zági Ném e te k Gáláj, Budpe s t, K ongre s s zus i K özpont 2005: V. Ném e tne m ze tis égi Fe s ztivál,m árk ó

5 Pá ly á z tjánl ó A M gyr K e re sk e d e l m i és Iprk m r e gyfordulós pályáztot h irde t "M AGYAR K ÉZ M ŰVES R EM EK " e lis m e rőcím e lnye rés ére. 1. A pál yáztcél j - A m gyr k ézm űve s s ég m últból h ozott m ode rn érték e ine k e lis m e rés e. - Egy-e gy táje gys ég, k is régió e gye di rcultár je llem ző te rm ék e k be m uttás, h zi és k ülföldi fogys ztók orie ntálás. - A m gyr válllkozói k ultúr e lm élyítés e és pici h e lyze t jvítás záltl, h ogy k ézm űve s s ég és turizm us dotts ágit k özve tlenülös s ze k pcs olv s e gíti régiófe jles ztés t. 2. A pál yázttárgyátk épe zőte rm ék e k k öre A gzds ági k m rák róls zóló (h tályon k ívülh e lye ze tt) évi XVI. törvény 1. s zám ú m e llék lete (k ézm űve s s zk m ák je gyzék e ) s ze rinti s zk m ák bn e lőállított te rm ék. A je gyzék m e gte k inth e tő m gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r K özgzds ági Igzgtós ágán és te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák irodáibn. 3. Pál yázti fe l téte l ek Pályáztbn rés zt ve vő te rm ék : pályázton m inde n, pályázt tém k öre ine k m e gfe lelő k és zte rm ék k e l rés zt leh e t ve nni, m e lye k M gyrors zágon k és zülte k és k e rülne k forglm zás r. Pályázh t m inde n te rm és ze te s és jogi s ze m ély, jogi s ze m élyis ég nélküli gzds ági társ s ág, e gyéni válllkozó, m űvés zi k ézm űve s, iprm űvés z, k i/m e ly pályáztbn k iírtte rm ék e tállíte lő. Egy pályázó több pályáztot is be nyújth t. Egy pályáztbn e gy te rm ék vgy te rm ék cs lád s ze re pe lhe t. A te rm ék cs lád legfe lje bb 6 drb te rm ék e t fogllht m gábn. Ne m k épe zh e ti pályázt tárgyát te ch nológii e ljárás. Adott pályáztbn e gy m e gne ve ze tt s ze m ély áltl k és zíte ttte rm ék k e lleh e tpályázni. Pályázni "M AGYAR K ÉZ M ŰVES R EM EK " e lis m e rő cím e lnye rés ére cím ű 2 oldls űrlp k itöltés éve l és be k üldés éve lleh e t. A pályáztot/pályáztok t trtlm zó te lje s dok um e ntációt 3 (h árom ) példánybn k e lle ljutttni z lábbi cím re : M gyr K e re sk e d e l m i és Iprk m r 1055 Bud pe st, K ossuth Ljos tér 6-8. (A k ülde m énye n k érjük fe ltünte tni: M gyr K ézm űve s Rem ek ) A pályázti fe lhívás és z űrlp letölth e tő M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r h onlpjárólh ttp://w w w.m k ik.h u vgy igénye lhe tő K özgzds ági Igzgtós ágán és te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák irodáibn. 4. A pál yáztb e nyújtási h tárid e je : d e ce m b e r 15. A pál yáztne ve zési d íj: - k e re s k e de lm i és iprk m r tgjink 5000 Ft+ áf, - m ás pályázók nk Ft+ áf, m e lye t be nyújtott pályáztonk ént k e llfize tni M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r s zám lájár átutlás s lvgy pos ti cs e k k e n. További tudnivlók pályázti dtlpon tlálhtók. A pályázt e re dm ényh irde tés ére ünne pélye s k e re te k k özött, díjzott pályáztok nyilvános be m uttás ávl e gyütte lőre láth tólg évjnuár végén k e rüls or. A pályázttl k pcs oltbn fe lvilágos ítás t nyújtnk M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r K özgzds ági Igzgtós ág (te lefon: ; fx: ), vlm int te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák. H EFO P3.4 A m unk h e l yte re m tésh e z k pcsol ód ó és vál l l k ozói k észsége k fe jl e sztését el őse gítők épzése k A Ne m ze ti Fe jl e sztési Ügynök ség H um áne rőforrásfe jl e sztési O pe rtívprogrm Irányító H tóság ál tl, z ESZ A K h t. k özre m űk öd éséve lm e gvl ósított intézk e d és A re nds ze rváltás után k ilk uló gzds ági re nd m gávl h ozt z igényt, h ogy z e gym ás s l ve rs e nyző válllkozás ok folym tos n fogllkozznk m unk válllóik k épzés éve l.az e gés z élete n át trtó tnulás több s ze m pontbólis s zük s ége s, e gyfe lől m unk válllók e gyre fe jlődő k épe s s ége ik k e lh ozzájárulnk m ik ro-, k is -, és k özépválllkozás ok ve rs e nyk épe s s égéh e z, m ás fe lől m guk is e gyre e re dm énye s e bbe n s ze re pe lne k m unk e rőpicon. Sok e m be rne k e z e gybe n társ dlom b vló vis s zilles zk e dés leh e tős égétis je lente tte. A 2004 és 2006 k özött idős zk bn m unk h e lyte re m tés h e z k pcs olódó, illetve válllkozói k és zs ége k fe jles ztés ét e lős e gítő k épzés e k e t e lős e gítő pályáztok m e ne dzs e lés e z ESZ A K h t. fe lelős s égébe trtozott. A m unk válllók k épzés ére, k özve tve válllkozás ok ve rs e ny-, és lklm zk odók épe s s égéne k növe lés ére h árom év s orán 12 M rd Ft ngys ágre ndű ös s ze g állt re nde lke zés re, m e ly m rdék tlnulk ios ztás r k e rült. A progrm k ie m e lke dő s ik e rét z idén április 24-ig be érk e ze tt több m int pályázt, és z áltluk igénye lt k öze l28 m illiárd Ft tám ogtás is bizonyítj pályázt tám ogtás áról s zülete tt döntés. A nye rte s pályáztok ös s ze s e n több m int 36 e ze r lklm zott k épzés ét válllták z Európi Unió és m gyr állm tám ogtás ávl. Pál yázti fe l h ívás A Sze nt Lás zló ÁM K Áltlános Is k oláj pályáztot h irde t Jézus s zületés éh e z k pcs olódó, b e tl e h e m i je l e ne te t (be tleh e m e t) ábrázoló lkotás k és zítés ére. A be tleh e m -állítás s zok ás As s is i Sze nt Fe re nc ne véh e z fűződik, k i 1223 k rács ony éjs zk áján be tleh e m i brlngot és s ze nt éjs zk történe tét e gy k is itálii flu m e lletti brlngb vrázs olt. Az e rdőbe n m e gre nde ze tt éjféli ájttos s ágon ott állt jás zol, ott voltk h e gyi pás ztorok és jám bor álltok, s m e gh ívt e rre z lklom r k örnyék lk os s ágát. Azót e z s zép s zok ás e lte rje dt és k rács onyi ünne pk ör fényéte m e li. K és zíts e te k ti is be tleh e m i je lente tábrázoló lkotás ok t! Pályázni e gyénileg és cs oportos n (m x.:3 fő) is leh e t bárm ilye n te rm és ze te s lpnyg fe lhs ználás ávl. Az l k otások b e d ásánk h tárid e je : de ce m be r 1. 5

6 Pál yáztjánl ó Az e lkés zíte tt be tleh e m e k e t Sze nt Lás zló ÁM K épületébe várjuk. Bj, K ton J. u. 3. K érjük fe ltünte tni z lkotó (lkotók ) ne vét, életk orát, és s e gítőpe dgógus ne vét. Az e lis m e rés, díjzás k orcs oportonk énttörténik : I. k te góri: óvod II. k te góri: áltlános is k ol lsó tgozt III. k te góri: áltlános is k ol fe lsőtgozt IV k te góri: k özépis k ol Az lkotás ok t s zk értői zs űri érték e li. Az e re dm ényh irde tés re de ce m be r 11-én k e rüls or ünne pélye s k e re te k k özött. A legs ze bb lkotás ok bólis k olánk bn k iállítás t s ze rve zünk. Te rve zzük, h ogy legötlete s e bb be tleh e m e k e t város te m plom ibn is k iállítjuk. A re m e k m űve k e t fotólbum bn s ze re tnénk m e görök íte ni. További fe lvilágos ítás /115 te lefons zám on. Az időpontok és nye rte s e k is k olánk h onlpján (w w w.sztlszlo.h u ) nyom on k öve th e tők. Az NK A K özm űve lődés i K ollégium ánk pályázt A k ollégium pályáztot h irde t tárgyk örébe trtozó jnuár 1. és de ce m be r 31. k özött k idás r k e rülő h gyom ányos és inte rne te s s zk m i folyóirtok m e gje lente tés éne k vis s z ne m téríte ndőtám ogtás ár. Altém k óds zám : 2001 Az lábbi cél/ok / m e gvlós ítás át célzó pályáztok t várunk : - döntőe n, illetve je lentős m érték be n k özm űve lődés i te m tik ájú, ilye n célok t s zolgáló, k özm űve lődés s ok s zínűs égétre pre ze ntáló s zk m i folyóirtok k idás, - re gionális vgy m e gye i te rje s ztés ű, k özm űve lődés i intézm énye k és te vék e nys égi k örük h öz trtozók tájék ozttás áts zolgáló k idványok k idás. A k ollégium pályáztbn ne m ír e lők öte lezőönrés zt. A pályázton h zi be je gyzés ű, vlm int h táron túli m gyr nye lvű, h gyom ányos, vgy inte rne te s folyóirt tuljdonos vgy k idój ve h e t rés zt, fős ze rk e s ztő fe lelős s ze rk e s ztő- e llenje gyzés éve l. A k ollégium e lőnybe n rés ze s íti zok nk folyóirtok nk tám ogtás át, m e lye k - pos ti te rje s ztés be n és s zbd árus h e lye k e n e lérh e tők - folyóirt te rje s ztés ére K önyvtáre llátó K h t-vl érvénye s s ze rződés s e lre nde lke zne k, - m e lye k ne k m űk ödőw e blpj vn, - m e lye k ne k be véte lei k özött k özve tlen e lőállítás i k ölts ég leglább 10%-át e lérő s zponzoráció, h irde tés, e gyéb tám ogtás m utth tó k i. - A s ze rk e s ztős égnél fogllkozttott főfogllkozás úk m unk bére ire és zok járulék ir, vlm int re zs ire tám ogtás ne m igénye lhe tő. A k ollégium z lábbi k ölts ég-jogcím e k e ttám ogtj: 6 - s ze rzői h onorárium és járulék i (írói, illus ztrátori, fotó), vgy s zám lás k ifize tés e - s ze rzői jogdíjk - fordítói, lek torálás i h onorárium és járulék i, vgy s zám lás k ifize tés e s ze rk e s ztői (fős ze rk e s ztő, olvs ós ze rk e s ztő, te rve zős ze rk e s ztő, k éps ze rk e s ztő) h onorárium és járulék i, vgy s zám lás k ifize tés e - nyom di e lők és zítés i m unk ák z lábbi jogcím e k re - s zöve gbe vite l(írás ), k épbe vite l,s zk e nne lés - k idványs ze rk e s ztés (s ze dés, törde lés ) - k épfe ldolgozás (s ze rk e s ztés, optim lizálás ) - k orre k túr - nyom dk ölts ég (levilágítás, ppírk ölts ég, m ontírozás, nyom ás, h jtogtás, k örbe vágás, cs om golás ) - m e nnyibe n folyóirtnk h ozzáférh e tő e lek tronik us form áj is vn, és h h oz is k ér tám ogtás t, nnk jogcím e i ne m térh e tne k e l 2. pontbn foglltjogcím e k től. Am e nnyibe n pályázó áf-vis s zigénylés re jogos ult, k ölts égve tés be n, illetve z e lszám olás bn cs k ne ttó árt tünte th e ti föl zok nál téte lek nél, m e lye k áfáj vis s zigénye lhe tő. A tám ogtás ös s ze ge vis s zigénye lhe tő áltlános forglm i dór ne m h s ználhtó fe l. A tám ogtott pályázó tám ogtás ös s ze gére m e gk ötött s ze rződés birtok ábn évbe n s zám íth t évi tám ogtás e lszám olás után. A pályáztok nove m be r 27-ig be érk e zőe n nyújth tók be k izárólg pos ti úton z NK A Igzgtós ágánk cím ére A pályázttl k pcs oltos fe lvilágos ítás z NK A Igzgtós ág ügyfélszolgáltátólk érh e tő (te lefon: ; ). A pályázt te lje s k iírás w w w.nk.h u cím e n tl álhtó. A Néptánc K ulturális Alpítvány H ls Tánce gyütte s élére m űvés ze ti ve ze tőtk e re s jnuár 01. nppl történők e zdés s e l. Je lentk e zni és bőve bb fe lvilágos ítás t k érni z Alpítvány Elnök énélleh e t. Cím e : D r. Fe re nczi M ári, 6400 K is k unh ls, Szélm olnár u. 3. te lefon: , e -m il:je k isk unh ls.h u A je lentk e zés be nyújtás ánk h táride je : nove m be r 20. A k is k unh ls i Gye rm e k e ink ért Ne ve l ési Al pítvány m e gk ös zöni m indzok s e gíts égét, k ik z SzJ. 1%-átlpítványunk nk fe ljánlották. A k pott Ft ös s ze ge t k irándulás r, udvri fjáték ok be s ze rzés ére vlm int gye rm e k fe k te tők vás árlás ár fordítottuk.

7 H íre k, k tul itások H ATO DSZ O R K IVÁLÓAK O k tóbe r 7-8-án D e cs e n 6. lklom m l s ze rve zte m e g M uh ry Népm űvés ze ti Szöve ts ég z ors zágos m inős ítés t h gyom ányőrző népi e gyütte s e k s zám ár. M i ok t. 8-án, vs árnp voltunk tis zte lt zs űri e lőtt. M ögh oztuk cs inos brn m önye cs k ét cím ű m űs ors zám unk s ik e rt rtott zs űri e lőtt, m e rt 139 ponttlk IVÁLÓ m inős ítés t k ptunk. A s zigorú zs űri tgjitól s ok dícs ére te t k ptunk, folklóris ztik i h ite les s ég, s zínpdi m e gje lenés és z e lődói s zínvonl k te góriájábn m xim ális ponts zám ot értük e l. Te rm és ze te s e n próbb h ibák r is k ptunk útm uttás t, m e lye t igye k s zünk k ijvítni, így h os s zbbr te s ze m s zk ács nők táncát, m os dtás t m ég jobbn e lőtérbe h e lye ze m és cs úny m e nys s zony játék os s ágánk leh e tős égét jobbn k ik náznom. Ugynis lk odlom vcs or utáni m ozzntitm utttuk be k ore ográfiám bn. Az e gyütte s m inde n tgjánk, fitljink, idős e bbje ine k, ze nés ze k ne k s ze re tném k ife je zni legngyobb k ös zöne te m e t, m e rt nélkülük e z ne m jöh e te tt voln létre. Te rm és ze te s e n táncos ok, éne k e s e k h ozzátrtozóink is s zól k ös zöne te m, k ik jó h ozzáállás uk k l s e gíte ne k be nnünk e t, h ogy népi k ultúránk t, h gyom ányink t és cs odáltos vis e letünk e t, K locs s zíne s virágit m ás ok is m e gis m e rjék. K locs ngyon büs zk e leh e t fe lnőtt táncos ir, m e rt z ors zágbn nincs m ég e gy város, h ol k ét tánccs oportj is / Piros R ózs Néptánc e gyütte s / 6. lklom m llettk IVÁLÓ. Grtulálunk ne k ik is! Be ncze K árolyné e gyütte s ve ze tő z ors zág m ind h éth társ zk s zár. Az ún. Ph re k is proje k t lpok átfogó célj k is lépték ű, e m be re k k özötti, h táron átnyúló te rm és ze tű, h e lyi k özös s égi fe jles ztés e k tám ogtás, h tárrégiók s ze re plőine k be vonás ávl.fe jles ztés i te rülete i: - R e gionális fe jles ztés és te rve zés - Gzds ágfe jles ztés be leértve turizm us t és gzds ági e gyüttm űk ödés, - H um áne rőforrás -fe jles ztés - Te rm és ze t- és k örnye ze tvéde lem A Ph re h tár m e nti k is proje k t lpok bn tám ogtás r h tárte rülete k e n k özponttlvgy k épvis e lette lre nde lke ző non-profit s ze rve ze te k pályázh ttk. A proje k te k ne k leglább e gy prtne rre l k e llett re nde lke zniük h tár túloldláról. Az e gy proje k tre e lérh e tő m inim ális tám ogtás 5 e ze r e uró, m xim ális 50 e ze r e uró leh e te tt. A proje k t időtrtm legfe lje bb 12 h ónp, illetve leglább 3 h ónp volt. A rom án m gyr h tártérségbe n ös s ze s e n 3 m illió e uró tám ogtás fe lhs ználás ávltöbb m int 110 proje k t vlós ult m e g k is proje k t lpok k e re tébe n. Ebből évi progrm bn 23 fe jles ztés tám ogtás ár nyílt leh e tős ég. A te lje s s ég igénye nélkülnéh ány példérték ű fe jles ztés i cél progrm ból: h tár m e nti e gyüttm űk ödés h e lyi gzds ági dotts ágok fe ltérk épe zés éve l és fe jles ztés i te rve ine k k idolgozás ávl, te ch nológi átdás, k épzés, turizm us fe jles ztés és be fe k te tés -ös ztönzés, IT-fe jles ztés. A gzds ági e gyüttm űk ödés e k m e llett fontos s ze re pe t k pott be lvízi vízk ár-e lhárítás i e gyüttm űk ödés és h tárvízi k pcs oltok fe jles ztés e, k ülönös e n dok um e ntáció, s zbályztok k tulizálás révén. A proje k te k ne k m gyr-rom án bilte rális h tártérs ége n be lülk e llettm e gvlós ulniuk, ne ve ze te s e n - Szbolcs -Sztm ár-be re g, H jdú-bih r, Cs ongrád, Bék és m e gyébe n (M gyrors zág), illetve M gyrors zág R om áni és M gyrors zág Sze rbi és M onte ne gró h tárrégióbn M k ó, ok tóbe r 25. M gyrors zágon 2006 nove m be rébe n be fe je ződne k Ph re h tár m e nti progrm ok. Az utolsó, évi Ph re CBC M gyrors zág-r om áni Progrm K is proje k t Alpj 23 proje k tte l, Ph re M gyrors zág-sze rbi és M onte ne gró K ís érleti K is proje k t Alp 17 proje k tte lzárul. A m gyr-rom án és m gyr-s ze rb h tár m e nti progrm ok e re dm énye ine k ös s ze gzés ére és be m uttás ár k özös progrm záró k onfe re ncián k e rüls or M k ón ok tóbe r 25-én. A h táron átnyúló e gyüttm űk ödés e k e t h zánk bn ót tám ogtj z Európi Unió Ph re CBC progrm ok on k e re s ztül. Az évi Ph re CBC progrm ok ös s ze s e n 135 m illió e uró tám ogtás i k e re tte ls e gíte tték e lő k pcs oltok fe jlődés ét és h tár m e nti térs ége k fe lzárk ózás át. A be lső EU-h tárrégiók fe jles ztés ét célzó INTER R EG progrm m intájár be n, Aus ztri cs tlk ozás k or indult e l Ph re CBC progrm M gyrors zágon, m e ly z éve k s orán fok oztos n k ite rje dt - Stu M re, Bih or, Ard, Tim iş (R om áni) te rületén. Az e lső e urópi uniós tám ogtás i progrm M gyrország Sze rb i és M onte ne gró h társzk szon Ph re h táron átnyúló e gyüttm űk ödés ne k z ors zág te lje s h társ zk s zár vló k ite rje s ztés éve l k e zdődh e te tt m e g. A Fe lkés zülés z Inte rre g III K özös s égi K e zde m énye zés végre h jtás ár progrm k e re tébe n évi forrás ból z ún. k ís érleti k is proje k t lpbn 17 fe jles ztés tám ogtás ár nyílt leh e tős ég. A te lje s s ég igénye nélkül néh ány példérték ű proje k t progrm ból: tps ztltcs e re h tárrégió gzds ági e gyüttm űk ödés éne k m e ge rős ítés ére, k ivite li te rve k k és zülte k h táron átnyúló k e rék párút építés éh e z, illetve tnulm ány z ivóvízm inős ég jvítás áról, ok ttás i és k uttás i progrm ok z grárgzds ágbn és z élelm is ze riprbn dolgozók rés zére, te h e ts éggondozás z is k olák bn és cs e re k irándulás ok. A m gyr-s ze rb és m onte ne grói bilte rális h tártérs égbe M gyrors zágon Bács -K is k un és Cs ongrád m e gye, Sze rbi és M onte ne gróbn Z pdn Bčk, Se ve rn Bčk, Se ve rni Bnt, Sre dnje -Bnts k i, Južno-Bnts k i, Sre m s k i, Južno-Bčk i trtoztk. 7

8 H íre k, k tul itások A k e csk e m éti Erd e i Fe re nc M űve l őd ési K özpont és M űvésze ti Isk ol nove m b e ri progrm jib ól nove m b e r : A h ónp lkotój: Am brus Ljos fe s tőm űvés z, h e lys zín: 1. és 2. e m e leti pnorám társ lgó. Látogth tó: npont z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r Láncr ve rts zbds ág '56 A K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s ége áltl m e gh irde te tt pályáztr be érk e ze tt lkotás ok ból álló k iállítás e s zm éjéne k m e gidézés éve l történe lm i je lentős égű évfordulótk ös zönti. K iállító lkotók : Brdócz Ljos, B. Boros Ilon, Blnyi K ároly, Blnyi Z oltán, Be ne s Józs e f, D m ó Is tván, D r. Gom bk ötőné Tóth Ilon, Frk s L. Z s uzs, G Szolláth K tlin, Goór Im re, Gulyás Géz, Ifj. Goór Im re, Jás zbe rényi M tild, K ántor Józs e f, K incs e s Fe re nc, K ő Fe re nc, M ik lós Árpád, Pálfy Gus ztáv, Pe tri Ildik ó, R gó Lóránt, R e nde s Béláné, Sipos Lóránd, Stroh ne r Józs e f, Szppnos Is tván, Ugry Z s uzs, Urbán Z s uzs nn, Z s olczi Blázs. Látogth tó: npont óráig, tám ogtó: M inis zte re lnök i H ivtl. nove m b e r 6-tól : Fe je ze te k K e cs k e m ét Tánce gyütte s történe tébőliv ig - dok um e ntum k iállítás. Látogth tó: z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r 9., csütörtök 19 ór: H ide g Antle m lék e s t és irodlm i ös s ze állítás H ide g Antlk öltő ( ), M gyr Írók Szöve ts ége Józs e f Attil K öréne k e lnök e, re nds ze rváltás után K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város Ö nk orm ányztánk k ultúráért és ok ttás ért fe lelős e lső lpolgárm e s te re, intézm ényünk volt m unk társ, m ár h ét éve nincs k özöttünk. Bráti és is m e rős e i fe nti időpontbn k önyvpre m ie rt trtnk, és e re nde zvény bocs átj útjár fitlon - 48 éve s k orábn e lhunyt irodlm ár és k özéleti e m be r h gyték ából ös s ze állított M e gte lni s zbde s és s e l cím ű ve rs e s k öte te t. A k önyv z Antológi K idónálje lenik m e g Agócs Sándor gondozás ábn. A ve rs e k e t válogtj, és be k ös zöntőt e lm ondj Bud Fe re nc K os s uth -díjs k öltő. M űs orrl s zíne s íti re nde zvénytk ovács Géz és R um i Lás zló. Sze re te tte l várjuk H ide g Antl vlm e nnyi brátját, tnítványát, tis zte lőjét, h ogy e gyütt e m lék e zzünk k özös e n m e géltidők re, m e gvittottgondoltok r. nove m b e r , pénte k tőlvsárnpig: Lk ás m űvés ze ti és Be lsőépítés ze ti Szk k iállítás és Vás ár Sze rve ző: Extr Pic K ft. (Te lefon: 76/ ). Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! nove m b e r , pénte k tőlszom b tig: TO UR EX SPA W e llne s s, Gyógyturis ztik i Szk k iállítás és Vás ár, s ze rve ző: Extr Pic K ft. (Te lefon: 76/ ). Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! nove m b e r 20-tól : Fe je ze te k K e cs k e m ét Tánce gyütte s történe tébőlv ig - dok um e ntum k iállítás. Látogth tó: z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r 21., k e d d ór: Boh ém K lub, Be lépődíj: 300 Ft 30 éve s K e csk e m ét Tánce gyütte s, nove m be r 24., pénte k óráig K ös zöntő, z ünne p npján Tánch áz M ár m e gjöttünk e z h e lyre, m ár m e gjöttünk e z h e lyre, ve rs e m e t, éne k e m e tm ondom k e dve m re. Játék m e s te r: Gulyás Lás zló K ézm űve s k uck ó: Be re i Andre Z e ne : H e ge dűs Együtte s A be lépés díjtln! nove m b e r 25., szom b t 15 és 19 órk or: Sok s zületés npok t vígn m e gélte m! A K e cs k e m ét Tánce gyütte s gálm űs or, k ís ér: H írös Z e ne k r Be dőcs Józs e f: Plotás Luk ács Lás zló: Sztm ári táncok Z s urávs zk y Z oltán: Tyuk odi táncok Tím ár Sándor: Z e m pléni k rik ás Z s urávs zk y Z oltán: R ábk özi táncok Be dőcs Józs e f: Szék i táncok Ném e th Fe re nc: Ö rdöngős füze s i táncok Táncolják tánce gyütte s régi és je lenlegi tgji K e cs k e m ét Bnd ( tánce gyütte s t k ís érő ze ne k rok tgjibólés ze nélőtáncos iból): ze ne k ri s zám Luk ács né H rántes zte r: Som ogyi táncok és játék ok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 2. és 3. os ztályos növe ndék e i Be dőcs Józs e f és Be dőcs né Szbó R it: Som ogyi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol növe ndék e i Szék e ly Cs ill: R ábk özi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 5. os ztályos növe ndék e i Be dőcs Józs e f és Be dőcs né Szbó R it: Bodrogk özi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 6., 8. és 9. os ztályos növe ndék e i Frk s Z oltán Btyu: K éts zálpünk ös d rózs Táncolják : K e cs k e m éttánce gyütte s je lenlegi tgji Luk ács Lás zló és Luk ács né H ránt Es zte r: K e cs k e m éti zöldvás áron Táncolják : K e cs k e m éttánce gyütte s je lenlegi tgji Be lépődíj: Ft Tám ogtó: K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K ulturális Alpj és K odály Ö rök s ég Progrm j Után 02 óráig Tánch áz nove m b e r 30., csütörtök 17 órától : Cre tor s piritus k épzőm űvés ze ti k iállítás dve ntjéne k ide jén 3. lklom m lre nde zzük m e g K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s égéve l k özös e n tárltot m e gh ívott lkotók rés zvéte léve l. A m os tni k iállítás e zúttlk odály vllás os m űve ire figye lve próbálj k e re s ni m űfjok k özötti átjárh tós ág útjit. K odály gyűjtő, e lem ző, re nds ze re ző m unk m óds ze re k épzőm űvés ze tbe n is tnulságos leh e t, k ulturális örök s ég, k e re s ztény h gyom ány fe lidézés e és k ortárs k épzőm űvés ze tbe vló inte grálás r. Tám ogtó: K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K odály Ö rök s ég Progrm j. Látogth tó: de ce m be r 17-ig, npont óráig. Nosztl gi Tánce st: nove m be r 19., 26., vs árnp óráig A tánce s te k e n z Im pulzus és Cs ino e gyütte s e k s zínvonls ze nélés e te re m tjó h ngultot. Be lépődíj: 500 Ft, be lépés z lklom h oz illőöltöze tbe n! nove m b e r 21 - d e ce m b e r 3.: "K rács ony foltok bn" lk ás dís zítés és jándék ötlete k Nprforgó Foltvrró K ör tgjitól. Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! 8

9 H íre k, k tul itások A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és M gyr Irodlom történe ti Társ s ág h e lyi cs oportj k özös re nde zvénye K ATO NA JÓZ SEF NAPO K k e re tébe n K ton Józs e f s zületés éne k 215. és Cs ok oni Vitéz M ih ály s zületés éne k 233. évfordulój lklm ából nove m b e r 15. sze rd 14 órk or TO VÁBBI ÚJABB FEJEZ ETEK A M AGYAR DR ÁM AÍR ÁS TÖ R TÉNETÉBŐL: K ATO NA JÓZ SEF ÉS CSO K O NAI VITÉZ M IH ÁLY cím m e l ve rs e nyth irde tk e cs k e m éti és K e cs k e m étk örnyék i 7-9. os ztályos és os ztályos diák ok s zám ár z lábbi k te góriák bn: 1. fe lolvs ó-s zính áz (drám rés zlete k fe lolvs ás ) 2. s zínjáték (s zínpdi e tüdök be m uttás ) A résztve vők K ton Józse f és Csok oni Vitéz M ih ál y színpd i m űve ib őle gy szb d on vál sztott, 2-5 sze re pl ős - l e gfe l je b b 10 pe rce s - részl e tb e m uttásávl k észül je ne k, fe l k észül éstirod l om je gyzék k e lse gítjük. M e gnyitj: K om árom i Attil, K ton Józs e f Társ s ág e lnök e K özre m űk ödne k : K odály Is k ol diák ji Je l e ntk e zési h tárid ő: nove m b e r 9. K érjük, tünte s s ék fe l je lentk e zők is k oláját, os ztályát, s ze re plők s zám át, váls ztottm ű íróját, cím ét, be m uttk ozás k te góriáját(fe lolvs ó-s zính áz vgy s zínjáték ), s zínjáték lpve tő te ch nik i igénye it. Inform áció és cs oportok be je lentk e zés e : Cs izm di Ilon, K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on, K e cs k e m ét, K os s uth tér 4., te l/fx: 76/ vgy csizm k io.h u 10 éve s K isk unh l si Városi Ve gye sk r: Ö rve nd j, vil ág!cím ű DVD k id vány A Ve gye s k r tvlyi évbe n je lente tte m e g k rács onyi k órus m űve k e t trtlm zó D VD -jét. A k orongon többe k k özött Bch, Grube r és Bárdos Ljos s ze rze m énye i h llhtók. VIGYÉLH ÍR T A CSO DÁR ÓL nem zeti vers- és prózm ondó verseny Budpest, ok tóber 21. eredm ények I. H ELYEZ ETT /M EGO SZ TO TT ELSŐ DÍJ: W h llászló /Budpest z M M I ,-Ft-os díját nyerte, és M ezey Ktlin dedik áltk ötetét; és H ndbuer M áté /Pécs M gyr Versm ondók Egyesülete 2007-es bji versm ondó táborábn vló részvételt nyert, vlm int m egk pt M ezey Ktlin dedik áltk ötetét. II. H ELYEZ ETT LETT SZ INTÉN M EGO SZ TVA Blogh Ferenc /Inárcs és Fábián Péter /Szek szárd ők M gyr Írószövetség k önyvcsom gjit k pták ,Ft ,- Ftérték ben III. H ELYEZ ETT LETT Dudás Dorotty /Győr Tim p Kidó k önyvcsom gj m ellé H ungroton áltl feljánlott Dubrovi László: 19 56, és z versek c. CD-k et k pt. K ÜLÖ NDÍJAT KAPTAK : M ih ályi Jánosné / Szerencs legszebb k orú versenyző (84 éves) M ezey Ktlin dedik ált k ötetétk pt. Torm M ári /Budpest H ungroton k étcd-jét Kton Csill /Budpestés Tóth R ék /Szolnok Tim p Kidó k önyvcsom gját, Kocsis Vik tóri /Brcs és H erbály Jánosné /Bugc Szűcsné BrátZ sófi /Budpestés Stolm ár Nándorné /Szék esfeh érvár H ungroton CD-itnyerték. Az M M I jóvoltábn vlm ennyi versenyző m egk pt z em lék ére cím ű fotólbum ot, m elyet m gyr k öltők nek forrdlom r em lék ező verssori dúsítnk ; vlm int NAP K IADÓ áltlfeljánlottcsoóri Sándor vgy Luk ács Sándor versesk ötetet. A rendezvényt Nem zeti Kulturális Alp Közm űvelődési Szk m i Kollégium tám ogtt. A Kecsk em éti Ifjúsági O tth on és M gyr Irodlom történeti Társság h elyi csoportj k özös rendezvénye A M AGYAR KULTÚR A NAPJA lklm ából jnuár 22-én, h étfőn 14 órk or A M AGYAR PO R TR ÉFESTÉSZ ET A XIX. SZ ÁZ ADBAN Ifj. Gyergyádesz László m űvészettörténész vetítettk épek k elillusztrált elődás Csoportok előzetes bejelentk ezése: jnuár 19 -ig (Kecsk em éti Ifjúsági O tth on Csizm di Ilon, tel.: 76/ ) 15 órától M AGYAR CSILLAGO K cím m elversm ondó verseny 7-9. és osztályos diák ok szám ár. Egy szbdon válsztottvers elm ondás Kölcseyről, reform k or és m gyr történelem jelentős szem élyiségeiről,k iváló egyéniségeiről k ezdetek tőlnpjink ig. A versválsztástirodlom jegyzék k elsegítjük. Jelentk ezési h táridő: jnuár 16. Cím : Kecsk em éti Ifjúsági O tth on, Kecsk em ét, Kossuth tér 4. M gyr Kultúr Npj (A versm ondó neve, isk oláj, osztály, felkészítőtnár, vlm int válsztottvers cím e, írój m egjelölésével.) Inform áció: Csizm di Ilon, Kecsk em éti Ifjúsági O tth on, Kecsk em ét, Kossuth tér 4., tel/fx: 76/ vgy csizm k io.h u Kálm án Ljos Népdlének lési Verseny A Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányzt Közm űvelődési Szk m i Tnácsdó és Szolgálttó Intézete, Kecsk em éti Z enészk ör és Kecsk em éti Reform átus Kollégium z előző évek h ez h sonlón m egh irdeti Kálm án Ljos Népdlének lési Versenyt14-18 évk özötti k özépisk olások szám ár. Nevezni leh et: 10 népdlll, m elyből egyet szbdon válsztnk, egy m ásik dlt zsűri jelölk i elődásr. Am ennyiben leh etséges, k érjük Ö nök et rr, h ogy dlok k özülegy Kálm án Ljos gyűjtés legyen! (Dr. Kálm án Ljos: A Kecsk em étk örnyék i népdlkincs k istük re) Isk olánk éntlegfeljebb 2 tnuló nevezh et versenyre. Nevezési h táridő: decem ber 5. A verseny időpontj: decem ber 13. szerd 1030 ór. A verseny h elyszíne: Kecsk em éti R eform átus Kollégium Gim názium 6000 Kecsk em ét, Szbdság tér 7. A nevezések et és dljegyzék et fenti cím re k érjük eljutttni, Kálm án Ljos Népdlének lési Verseny m egjelöléssel! A rendezők nevezésben k ért ebédigények et 550 Ft térítési díj ellenében biztosítják. Délelőtt uzsonnávl és üdítővel próbáljuk k önnyebbé tenni várk ozás perceit. A délelőtti verseny után legjobb ének esek 1700 órk or k ezdődő gálm űsorbn lépnek fel, m elyen egy m eglepetésvendég m ellett z ország többi régiójából m egh ívott népdlének esek m űsor szórk ozttj k özönséget. A bem uttó h elyszíne Reform átus Kollégium díszterm e. A gálm űsor résztvevői szám ár vcsor- és szállásk öltségek et szervezők k ifizetik. A versennyelk pcsoltbn bővebb inform ációvlszolgáljám bor Z solt ének -zene szk os tnár. Telefonszám : 20/

10 H íre k, k tul itások Intéze tünk nove m be r 7-8-án s zk m i k onfe re nciát re nde ze tt D élalföldön dolgozó k özm űve lődés i s zk e m be re k s zám ár. A k onfe re nci h e lys zíne k is k őrös i H ote lim pe rilvolt. H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva.

H í r le vé l. Nyári ügye l Intéze tünk július 1-tőlaugus zus 19 -ig nyári ügye lete ttart. Ebbe n az idős zak ban 9-11 óráig les zünk nyitva. H í r le vé l XI. évfol ym 148-149. s zám 2006. júl ius - ugus ztus é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ön k or m á n y z t K öz m u ve l od Sz olgá lttó In té z e té n e k

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én

PARANCSA. Budapest, 1 9 6 2. évi novem ber hó 29-én BELÜGYMIN IS ZT É R IU M SZIGORÚAN T I T K O S! 10 2 3 /2 2 /1 9 6 2. Sorszám : 10 A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁ G B E L Ü G Y M I N I S Z T E R H E L Y E T T E S É N E K ltin e ü g k rb y s -m é zh 0022. számú

Részletesebben

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r

H í r le vé l. yam 140. szám 2005. nove m b e r H í r le vé l X. évfol ym 140. szám 2005. nove m b e r Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s

a Ve s zprém m e gye i Önk orm ányzat biztos ítja-e az is k ola m űk ödés éh e z s zük s ége s Quas im odo e m lék díj 15 éve s évfordulójára. A k önyv be m utatja az e m lék díj történe tét, tartalm azza a díjazott k ölte m énye k e t, inte rjúk k al, k épe k k e l h ozza k öze lebb h ozzánk a

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

PALOZNAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA 1 Paloznak Településrendezési terv felülvizsgálata TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS PALOZNAK ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA v 1/2006. számú önkormányzati

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA

Varga Bal a mk. század os A TV2-117A TÍPUSÚ HELIKOPTERHAJTÖNO KOMPRESSZORÁNAK VIZSGÁLATA Varga Bal a mk. zázad o TV2-117 TÍPUSÚ HELIKOPTERHJTÖNO KOMPRESSZORÁNK VIZSGÁLT Eb bon a cikkben zeretném f o l y t a t n i az 1001/1. zámban m e g je le n t, a h a jtó m ű -v iz g á la tr ó l z ó ld tanulmányom,

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

A Tartószerkezeti Tagozat Minősítő Bizottságának ügrendje ᔇ劇SÍTᔇ劇 B ZOTTSÁG ( B) JOGKÖRE ó, pí, ő p ó ó, p í í í í í p, ő í pí í, pí, ő pí, ó í, ő í ő vezető teᔇ劇vezőᔇ劇 ᔇ劇ᔇ劇 ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇ᔇ劇 vezető ᔇ劇zᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇ᔇ劇tőᔇ劇

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Hatályonkívülhelyezve:08/1970

Hatályonkívülhelyezve:08/1970 M ó d o s í t v a BELÜGYMINISZTÉRIUM 10- : 0 1 6 / 6 6. m i n h. u t. SZ IG O R Ú A N TITKOS! 2 4 /2 3 /1 9 6 5. Hatályonkívülhelyezve:08/1970 A M A G Y A R N ÉP K Ö Z T Á R S A S Á G BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök

Diáksport egyesület. 2 1 0 0 Gödöllő. Pecze Dániel elnök 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gödöllői Sport Klub Kosárlabda Szakosztály Gödöllői Sport Klub

Részletesebben

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy:

- 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: - 61 - Horváth Dezső irk. alezredes, főiskolai docens - Horváth Dezső nk.hadnagy: A REPÜLÉ58IZT0MSÍG, REPllLfi SZERKEZETEKEN ALKALMAZOTT FEDÉLZETI BIZTDHSACI ESZKÖZEI A repülőszerkezetek repülés-műszaki

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor

Diáksport egyesület. 7 4 0 0 Kaposvár. Monok Tibor elnök. Monok Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Monok Sportegyesület Monok SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök.

KKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 3 4 0 4 5 9-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 2 0 7 1-2 0 0 1 2 0 9 6 - Iványi Ferenc. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István

Diáksport egyesület. Dr. Moldvay István elnök. Dr. Moldvay István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Nyíradony Város Verseny- és Tömegsport Klub Nyíradony VVTK 3 A

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség LevélCÍ lei.- + 36 1 51 A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUSAN H ITELESÍTETT * HTTELESSéG EUENfieZtStM EZ KAlTlNTSÜSí IC iktatószám: ki/jh01-08342/2015/mlsz Ügyiratszám: be/sfp-08342/2015/mlsz

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

am ik ojm ég babak ociban ülte m.

am ik ojm ég babak ociban ülte m. E liza Be th : A ny uu! M e s élj! Pös z e Anyu! Anyu! M a volt az oviban e gy ajanyos z néni, és z be s zélge te ttve lünk. És m irőlbe s zélge te tt? M e gk éjde zte, h ogy h ívnak Én m e g m ondtam

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP.

KÖZHASZNÚ ÉS MULATTATÓ TARTALMÚ HETILAP. Debreczen 865 Febr 2 7 szám Negyedik évfolya Mt'üjtflt'ii K g y e s «zíán í é i i i i i i l e u vn*í»rn«n»«kljifíxptt'üi ávit»*!í j évre í r i iv'l ém* J ' LaiiuntiK'áMliiSw külföldi hirdétniéntéket elfogad:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 14. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/11. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése

Síkbeli csuklós szerkezetek kiegyensúlyozásának néhány kérdése íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée íbel culó zeezete egyeúlyozáá éáy édée DR BENKŐJÁNO gátudoáy Egyete Gödöllő Mg Gépt Itézet gyoozgáú gépzeezete tevezéée foto lépée z egyelete, ezgéete üzeet bztoító

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz

Nyíracsádi. csak a II. félében tud te ljesíteni. Ennek jóváhagyása után kerül sor a te lep ülé s környezetvédelm i feladatokhoz Nyíracsádi XIII. évfolyam 10-11. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2004. október - november Ö N K O R M Á N Y Z A T I HÍREK Az önkormányzat képviselő-testülete szeptember hónapban egy rendes és egy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza. Iványi Ferenc elnök. Seres Tibor

Diáksport egyesület. 6 1 0 0 Kiskunfélegyháza. Iványi Ferenc elnök. Seres Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja KKC 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2009. január 22-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének 2009.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ő ľü ó ľ ő ü ü ő ľ ő ü ő ó ő ö ÍÍö ü ó ü ő ő ó ü ő ű ź ź ö ö ó ú ü ö ę ő ő ó ö ö ö ő ľ ú ö ö ó ę ü ľ ó ľ ü ź ű ő ü ź ó Ö ő ľ ľ ö ľő ő ó ő ö ľ ź ó ő ú ő ú ü ü ľ ÍÍ ľ ő ó ľ ó ö ü Ő ľ ő Í ľ ľ ő ľ ľ ź ź ľ

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

6 5 0 0 - Baja. Melnik János elnök. Melnik János

6 5 0 0 - Baja. Melnik János elnök. Melnik János 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunagyöngye SK Szeremle A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunagyöngye SK Szeremle 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben