H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H í r le vé l. Intézetünk ben k özm űvelődési szak em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on."

Átírás

1 H í r le vé l ym 152. s zám nove m b e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h vi l p j Intézetünk ben k özm űvelődési szk em ber k épzés indul k özép- és felsőfok on. A k özépfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A felsőfok ú szk k épesítés zonosító szám : O KJ A jelentk ezésh ez szük séges leglcsonybb isk oli végzettség k özépfok on: érettségi bizonyítvány Felsőfok on szük séges végzetttség: egyetem i vgy főisk oli diplom Sik eres vizsg esetén KÖ Z ÉPFO KÚ vgy FELSŐFO KÚ szk k épzettségetigzoló bizonyítványtk p résztvevő. A k épzés célj és trtlm : szk k épesítés ism eretei, k észségei optim álisn k özm űvelődés h elyi intézm ényei, civil szervezetei szervező, ügyintézőm unk k öreiben lklm zh tók. A m űvelődési szolgálttásszervező k ülönböző életk orú, életh elyzetű csoportok szám ár isk olrendszeren k ívül új tevék enységre felkészítő, k épességfejlesztő, k özh sznú, tudom ányos, speciális tnfolym ok t, z m tőr m űvészeti tevék enység gyk orlásáh oz szk k örök et, m űh elyek et, táborok t, h zi és nem zetk özi tpsztltcserék etszervez, m űk ödtet. Időtrtm : m xim um 400 ór. Kezdés várh tó időpontj: 2006 ok tóbere Befejezés várh tó időpontj: 2007 ok tóbere. R észvételidíj: Ftés vizsgdíj Részletes inform áció: BKM Ö Közm űvelődési Intézete, H sk ó Renát (76/ ), A k locs i Fze k s Al k otóh áz várj zok je lentk e zés ét / e gyéne k e t vgy is k olás és m ás cs oportok t/ k ik k e dve t ére zne k fze k s s zk m k ipróbálás áh oz. Ak ik élni k ívánnk e leh e tős égge l k érjük je lezzék s zándék uk t, k öve tk e zőte lefons zám on:06 78/ Cs oport e s e tébe n m inim um k ét h ónppl k orábbn k e ll időpontot e gye zte tni. Bőve bb inform áció K ovács Lás zló fze k s m e s te rtől fe nti s zám on. F E LH Í VÁ S Az O k ttási és Kulturális M inisztérium, M gyr M űvelődési Intézet, M gyr Írószövetség, M gyr Versm ondók Egyesülete, Kom árom -Esztergom M egye Ö nk orm ányzt, M gyry Z oltán Városi és M egyei M űvelődési Központ, Tt, Ttbány M egyei Jogú Város, JózsefAttil M egyei Könyvtár, és Közm űvelődés H áz Közh sznú Társság m egh irdeti JÓZ SEF ATTILA VIII. O R SZ ÁGO S VER S-, ÉNEKELT VER S- ÉS PR ÓZ AM O NDÓ VER SENYT M elynek m egyei elődöntőjét Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányztközm űvelődési Intézete bonyolítj le szbdszállási JózsefAttil Közösségi H áz k özrem űk ödésével A nevezés feltételei: 1. A versenyre m tőr vers- és prózm ondók, versének lők jelentk ezését várjuk, k ik betöltötték 14. életévük et, és befejezték tnulm ányik nyolcdik évfolym át. 2. A jelentk ezők h t verssel, m egzenésített verssel, vgy prózávl nevezh etnek z lábbik szerint: - h árom JózsefAttil vers vgy próz, - egy vers vgy próz JózsefAttil k ortársitól, - egy vers vgy próz 100 éve született H jnlann vgy Dsid Jenőéletm űvéből, - egy vers vgy próz m élők öltők, írók m űveibőlválsztv. Az egyenletesebb elbírálás érdek ében k érjük z ének elt vers k tegóriáb jelentk ezők et, h ogy vlm ennyi nevezett m ű ének eltvers legyen. A ve rse ny re nde zői öröm m e lfogdják z új m e gze nésíte ttve rse k e lődását! 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k lnem nevezh etnek. A verseny felm enőrendszerű. A Bács-Kisk un m e gye i e lődöntő szính e lye : Szbdszállási, József Attil M űvelődési Otth on Időpontj: m árcius 9 péntek, 14 ór Ez elődöntőről2 főjuttovább z országos döntőbe. Az országos döntőn zsűri m inden versenyzőtőlh árom produk ciót h llgtm eg. Az egyes produk ciók ideje leh etőleg ne h ldj m eg z 5 percet! Nevezési lp k érh ető BKM Ö Közm űvelődési Intézetétől (Kecsk em ét, Kton J. tér 8., tel.: 76/ , e-m il: h bcsk ultur.k oznet.h u) Az országos döntőidőpontj: április , h elyszíne:közm űvelődés H áz, Ttbány, SzentBorbál tér 1.

2 Be m uttjuk B. Boros Ilon s zk dolgoztok t írnk rólm. Eljönne k, m e gm uttják m unk áik t, tnács ot k érne k. Ngyon s ok n rjztnárok lette k k özülük. Az is k olábólis m e gk e re s ne k, h ogy trts k s zk k ört, s jnos m ár ne m tudom válllni, de m ár tnítványim tnítnk h e lye tte m. -Szk m i e lődök e ttud e m líte ni? -A vás árh e lyie k is k oláját ngyon s ze re tte m. Am ik or áttérte m te xtilre, k k or tláltm m e g s ját h ngom t. Ne m is m e re k m ás t, k i h s onló te ch nik ávldolgozn, m int én. Am it lklm zok, z e gés z fe lülete t be borító h ím zés. Egy ngyobb drb e lkés zítés e e gy évig is e ltrt. Ngyon s ze re te k prólék os n, m űve s e n dolgozni. -A s zk m ávlm ilye n k pcs olt? -Ős zintén s zólv ne m ngyon vn. Elzárk ózv élek itt, lklom dtán tlálkozom s zk m be lie k k e l, és ilye nk or e lbe s zélge tünk. Tuljdonk éppe n te lje s e n önállón lk ítottm m gm. -M ilye n s ik e rélm énye k e t k pcs oltbn? -Ah ogyn k örülnéze k, és látom s ok s zőnye ge t flk on, s ze m be ötlik, h ogy re ndk ívül e gye di m otívum világgl tlálkozom, m e ly e gye dis ége m e llett ngyon ős i is... M ibőlm e rít, m ik or e ze k e tlétre h ozz? -R jztnár is vgyok, nyilvánvlón gye rm e k rjzok is h tottk rám. A m itológi, népm űvés ze t úgys zintén. Eze k forrás ok e gye s ülne k m unk áim bn. -M i h ozt k öze l s zőnye ge k h e z vló m unk áh oz? -Egés ze n fitl k orom ót vonzódtm te xtilhe z, fonlhoz, gyűjtöge tte m s zíne s rongydrbok t, fonlk t. K és őbb je lentk e zte m k e cs k e m éti M átis K álm án-féle s zk k örbe, z ott tps ztlt m iliő zót is fogv trt. Ak k or éve s voltm és cs odáltos volt, h ogy ngyobbk be fogdtk. Elős zör fe s te tte m, k és őbb k e zdte m e l te xtillel fogllkozni. Tlán ott k e zdődött z e gés z, m ik or k is fim ágy m ögé k és zíte tte m z e lsőt. A Tnítók épző e lvégzés e után ide k e rülte m K e ce lre. Sok öröm te li e m lék k öt e h h e z város h oz, s ok e lis m e rés t, díjt s ze re zte k tnítványim. e m líte ne m unk áivl -Elsős orbn s zom bth e lyi Flite xtil Trie nnálét, h ová be fogdták z lkotás im t. Szám os tnári pályávl is k pcs oltos k itünte tés t s ze re zte m, de ne m e ze k legfontos bbk. Ne m m g k itünte tés d öröm e t. -M i z m itm égis fontos nk trtz életébe n? -Am i öröm e t átélek, zt át tudjm dni gye re k e k ne k, és s zőnye ge im e n is láts zódjék e z z öröm. Úgy érze m e z s ik e rült. M e ge lége de ttvgyok ilye n s ze m pontból. A jövőre nézvés t nnyit s ze re tnék m ég, h ogy legye n e gy igzi s zép k tlógus om. -H ogyn érzi, be nne vn ön z lkotás ibn? -Ige n, ngyon s ok n, m ik or végignézik z lkotás im t, nnk e llenére, h ogy s ok s zor s ötét tónus úk, zt m ondják, de rűs e k. Ére zh e tőbe nnük z lkotás öröm e. -K ös zönöm és h s onló öröm te li lkotóéve k e tk ívánok! -Tnítás és m űvés ze t... h ogyn e gye s üle z k ét s ze re p z életébe n? -A k e ttő s zoros n ös s ze függ. Végte len boldogs ágot ok oz s zőnye ge k m e gte rve zés e, k ivite lezés e, z állndó k és ze nlétz újr. M indig e ze n jár z e s ze m. -H ogyn tlálrá tém ák r? -Sok s zor olvs m ányok lpján k épileg je lenik m e g e lőtte m tém, vgy e gy folt flon, e gy fürdős zobi cs e m pe is m e gm ozgtj fntáziám t; k ülönféle lk ztok t látok be léjük. Ngyon s ze re te m Jnk ovics M rce ll je lképe k ről s zóló k önyve it, re ndk ívüli m ódon ins pirálnk. -M inde z h ogyn je lenik m e g tnítványok k örébe n? -M ár éve k ót ne m tnítok, de vis s zjárnk tnítványok, 2

3 Be m uttjuk B. Boros Ilon A s ze ge di Juh ás z Gyul Tnárk épző Főis k olán, rjzföldrjz s zk on végze tt19 64-be n. K e ce len rjztnárk éntdolgozottnyugdíjzás áig bn letttgj K épzőm űvés ze ti Alp-nk Te xtilképe i s zőtte s re e m lék e zte tő h tás úk, s tilizált m otívum ink fő tém áj te rm és ze t, m itológi, népm e s ék. Cs oportos k iállítás ok : M űve lődés i K özpont- K e cs k e m ét Szolnok i Gléri M űve lődés i K özpont- K is k unh ls Ecce H om o /K e cs k e m ét/ M űve lődés i K özpont- K rcg M űvés ze te k H áz - Sze k s zárd M űcs rnok - Budpe s t K ortárs M gyr Z om áncm űvés ze t - K e cs k e m ét, K éptár , 2000., Tér- és Flite xtil Bie nnálé Szom bth e ly "Élm ény és Es zm ény" - Gödöllő, K irályi K s tély Egyéni k iállítás ok : M űve lődés i K özpont- K e cs k e m ét Sch w rze nbruck /Ném e tors zág/ M űve lődés i K özpont- Z le ge rs ze g Szántó-K ovács J. M úze um - O ros h áz Végh K úri K is k unh ls D íjk : , , K e cs k e m éttélitárltdíj Bács -K is k un M e gye i M űvés ze ti D íj Ecce H om o O rs zágos K épzőm űvés ze ti Pályázt díj - K e cs k e m ét "M e zőgzds ág K épzőm űvés ze tbe n" - II. díj Budpe s t Z ilh y D íj- Tok j 3

4 Be m uttjuk W ie dne r János je lentk e zte m gépk ocs ive ze tői tnfolym r Pe s tre, z ös s ze m uzs ik ált pénzbőle lis tudtm m e nni, és m ég lbérletre is futott. Után itt dolgoztm gépk ocs ive ze tők ént, és így is m e nte m nyugdíjb. Szk ok ttó is voltm, cs k vizs gbiztos ne m, m e rt ne m volt ére tts égim. Tnfolym ok t trtottm itt, K őrös ön, m ég K e cs k e m éte n is. H ne m lett voln h rm onik, e z ne m lettvoln. -M i h e lye voltz életébe n e m e llett h ngs ze rne k? -O lyn h ngs ze re m vn, m i cs k e gy h e lye n vn M gyrors zágon, H jós on tlálhtó néh ány drb. Ez z I. Világh áború ltt k e rült be M gyrors zágr Aus ztriából. D itonik us, gom bos h rm onik. Ne m leh e t vállr k s ztni, s zbd k ézbőlk e lljáts zni. Ne m is k önnyű, m e rt trtni k e ll. Fitlk orom bn ne m ére zte m, de m os t 80 fe lé k öze ledve untig e lég z z 5 s zám, h vlh ov e lm e gye k. -H ogyn tláltk e gym ás r h ngs ze rre l. -Ez népi h ngs ze r, ne m ok ttják. H jós ón divt volt, h ogy fitlok te lente ös s ze jártk fonób. K e re s tünk e gy h e lye t, és m inde n e s te ös s ze jártunk. Be s zélge ttünk, k ártyáztunk, s zom btonk ént volt e gy k is borozgtás, éne k lés, tánc, és ilye nk or m indig e lők e rült h ngs ze r. Ezt h rm onik át ngypp h ozt z Első Világh áború ltt. O ddt z éde s pám nk, ő tudott is rjt vlm e nnyit játs zni, de m ik or k e zdte m cs e pe re dni, m ár is k oláb jártm, érde k e lt e z h ngs ze r és ne k e m ide dt. D e cs k leck e és h ázim unk után leh e te tt ve le fogllkozni. 10 éve s k orom ót gyk orolgttm és fok oztos n jötte m rá m inde nne k nyitjár. -R itk án játs zottm e gy-e gy válllti ös s ze jöve te len. A dis znótoros vcs orák r ngy e lős ze re te tte lh ívtk m e g, s őt dis znóvágás időpontját h h oz igzították, h ogy m ik or ére k rá. Volt olyn, h ogy h rm onik m itt ne m s zom bton, h ne m cs ütörtök ön volt dis znóvágás. Ilye n lklm k k or is népze ne i dolgok m e nte k, k tondlok, k i m ittudott. -Egye dülze nélt, többi népze nés s ze ltrtj k pcs oltot? -Ige n, K e ce lne k vn e gy cite rze ne k r, h gyom ányőrző s s zonyk órus. Enne k cite rze ne k rnk 10 évig voltm tgj. Bár ink ább s zólóm űfj s játom. Ngyon s ok fe lkérés e m vn, ne m is tudok m indne k e lege t te nni, m ár k orom m itt s e m. M ás rés zt m inde n h e lye n s ját népdlik t érték e lik igzán. -M iféle jövőtláte bbe n h ngs ze rbe n? -Azt k e llm ondnom, h ogy e nne k e lőbb-utóbb m úze um bn les z h e lye. A m i fitlok t ne m érde k li e z h ngs ze r, jvítttás s e m m e goldott, cs k Aus ztriábn válllják néh ány h e lye n. -K ös zönöm s zépe n, és további e gés zs ége s, m uzs ik ás éve k e t k ívánok! -Te lje s e n önállón gyk orolt? -Te lje s e n, s e m m iféle ok ttás bn ne m rés ze s ülte m. Az áltlm m e gtnult népdlok t, éne k e k e t igye k e zte m e ljáts zni. -M ilye n forrás bóls zárm ztk e ze k? -A fonóbn törzs k özöns égne k m e gvoltk m g népdli, zok t s űrűn éne k e lték, de ugynbbn k özs égbe n e gy m ás ik fonóbn m ár újk t leh e te tt h llni. Így rgdtk rám e ze k, m e rt többfe lé is h ívtk ze nélni H jós on. Így óriás i gyűjte m ény jött ös s ze. Sváb és m gyr nóták is vnnk be nne. M ég m gyr nóták h oz nnyit, h ogy m ik or ide k e rülte m K e ce lre, k ite lepítés e k ide jén, z z k k ori re nds ze r bűne volt. M e gfos ztottk be nnünk e t ném e tjk úk t vgyonunk tól, de ne m vitte k e l. M e h e ttünk, m e rre k rtunk. Ne k e m itt volt rok onom K e ce len, úgyh ogy ide jöttünk. Itt e lke zdtünk m unk át k e re s ni. A k uty s e m törődött ve lünk, de h rm onik át ne m h gytm e l. A jós zág, m inde n ottm rdt h ázbn. Ek k or 18 éve s voltm. Ezze l h ngs ze rre lm e gje lente m fitlok k özött, k önnyű volt így is m e rk e dni. Ak árh ol dolgoztm, e gy k ocs m s rok bn, dis znótoron, m indig dugtk zs e be m be e gy k is pénzt. Aztán 4 W ie dne r János Fe llépés e k : : Sch w rze nbrück, Ne m ze tk özi Népze ne i fe s ztivál : Sch w rze nbrück, K is ipros ok fe s ztiválj O rs zágos h rm onik ve rs e ny, K e ce l(éve nte k e rülm e gre nde zés re, gom bos h rm onik k te góriábn I. h e lye zés ) 2000: Népze ne i Tlálkozó, Bonyh ád, Nívó díj 2001: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;rny fok ozt 2003: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;rny fok ozt 2005: O rs zágos Népze ne i M inős ítő;bronz fok ozt 2005: M gyrors zági Ném e te k Gáláj, Budpe s t, K ongre s s zus i K özpont 2005: V. Ném e tne m ze tis égi Fe s ztivál,m árk ó

5 Pá ly á z tjánl ó A M gyr K e re sk e d e l m i és Iprk m r e gyfordulós pályáztot h irde t "M AGYAR K ÉZ M ŰVES R EM EK " e lis m e rőcím e lnye rés ére. 1. A pál yáztcél j - A m gyr k ézm űve s s ég m últból h ozott m ode rn érték e ine k e lis m e rés e. - Egy-e gy táje gys ég, k is régió e gye di rcultár je llem ző te rm ék e k be m uttás, h zi és k ülföldi fogys ztók orie ntálás. - A m gyr válllkozói k ultúr e lm élyítés e és pici h e lyze t jvítás záltl, h ogy k ézm űve s s ég és turizm us dotts ágit k özve tlenülös s ze k pcs olv s e gíti régiófe jles ztés t. 2. A pál yázttárgyátk épe zőte rm ék e k k öre A gzds ági k m rák róls zóló (h tályon k ívülh e lye ze tt) évi XVI. törvény 1. s zám ú m e llék lete (k ézm űve s s zk m ák je gyzék e ) s ze rinti s zk m ák bn e lőállított te rm ék. A je gyzék m e gte k inth e tő m gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r K özgzds ági Igzgtós ágán és te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák irodáibn. 3. Pál yázti fe l téte l ek Pályáztbn rés zt ve vő te rm ék : pályázton m inde n, pályázt tém k öre ine k m e gfe lelő k és zte rm ék k e l rés zt leh e t ve nni, m e lye k M gyrors zágon k és zülte k és k e rülne k forglm zás r. Pályázh t m inde n te rm és ze te s és jogi s ze m ély, jogi s ze m élyis ég nélküli gzds ági társ s ág, e gyéni válllkozó, m űvés zi k ézm űve s, iprm űvés z, k i/m e ly pályáztbn k iírtte rm ék e tállíte lő. Egy pályázó több pályáztot is be nyújth t. Egy pályáztbn e gy te rm ék vgy te rm ék cs lád s ze re pe lhe t. A te rm ék cs lád legfe lje bb 6 drb te rm ék e t fogllht m gábn. Ne m k épe zh e ti pályázt tárgyát te ch nológii e ljárás. Adott pályáztbn e gy m e gne ve ze tt s ze m ély áltl k és zíte ttte rm ék k e lleh e tpályázni. Pályázni "M AGYAR K ÉZ M ŰVES R EM EK " e lis m e rő cím e lnye rés ére cím ű 2 oldls űrlp k itöltés éve l és be k üldés éve lleh e t. A pályáztot/pályáztok t trtlm zó te lje s dok um e ntációt 3 (h árom ) példánybn k e lle ljutttni z lábbi cím re : M gyr K e re sk e d e l m i és Iprk m r 1055 Bud pe st, K ossuth Ljos tér 6-8. (A k ülde m énye n k érjük fe ltünte tni: M gyr K ézm űve s Rem ek ) A pályázti fe lhívás és z űrlp letölth e tő M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r h onlpjárólh ttp://w w w.m k ik.h u vgy igénye lhe tő K özgzds ági Igzgtós ágán és te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák irodáibn. 4. A pál yáztb e nyújtási h tárid e je : d e ce m b e r 15. A pál yáztne ve zési d íj: - k e re s k e de lm i és iprk m r tgjink 5000 Ft+ áf, - m ás pályázók nk Ft+ áf, m e lye t be nyújtott pályáztonk ént k e llfize tni M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r s zám lájár átutlás s lvgy pos ti cs e k k e n. További tudnivlók pályázti dtlpon tlálhtók. A pályázt e re dm ényh irde tés ére ünne pélye s k e re te k k özött, díjzott pályáztok nyilvános be m uttás ávl e gyütte lőre láth tólg évjnuár végén k e rüls or. A pályázttl k pcs oltbn fe lvilágos ítás t nyújtnk M gyr K e re s k e de lm i és Iprk m r K özgzds ági Igzgtós ág (te lefon: ; fx: ), vlm int te rületi k e re s k e de lm i és iprk m rák. H EFO P3.4 A m unk h e l yte re m tésh e z k pcsol ód ó és vál l l k ozói k észsége k fe jl e sztését el őse gítők épzése k A Ne m ze ti Fe jl e sztési Ügynök ség H um áne rőforrásfe jl e sztési O pe rtívprogrm Irányító H tóság ál tl, z ESZ A K h t. k özre m űk öd éséve lm e gvl ósított intézk e d és A re nds ze rváltás után k ilk uló gzds ági re nd m gávl h ozt z igényt, h ogy z e gym ás s l ve rs e nyző válllkozás ok folym tos n fogllkozznk m unk válllóik k épzés éve l.az e gés z élete n át trtó tnulás több s ze m pontbólis s zük s ége s, e gyfe lől m unk válllók e gyre fe jlődő k épe s s ége ik k e lh ozzájárulnk m ik ro-, k is -, és k özépválllkozás ok ve rs e nyk épe s s égéh e z, m ás fe lől m guk is e gyre e re dm énye s e bbe n s ze re pe lne k m unk e rőpicon. Sok e m be rne k e z e gybe n társ dlom b vló vis s zilles zk e dés leh e tős égétis je lente tte. A 2004 és 2006 k özött idős zk bn m unk h e lyte re m tés h e z k pcs olódó, illetve válllkozói k és zs ége k fe jles ztés ét e lős e gítő k épzés e k e t e lős e gítő pályáztok m e ne dzs e lés e z ESZ A K h t. fe lelős s égébe trtozott. A m unk válllók k épzés ére, k özve tve válllkozás ok ve rs e ny-, és lklm zk odók épe s s égéne k növe lés ére h árom év s orán 12 M rd Ft ngys ágre ndű ös s ze g állt re nde lke zés re, m e ly m rdék tlnulk ios ztás r k e rült. A progrm k ie m e lke dő s ik e rét z idén április 24-ig be érk e ze tt több m int pályázt, és z áltluk igénye lt k öze l28 m illiárd Ft tám ogtás is bizonyítj pályázt tám ogtás áról s zülete tt döntés. A nye rte s pályáztok ös s ze s e n több m int 36 e ze r lklm zott k épzés ét válllták z Európi Unió és m gyr állm tám ogtás ávl. Pál yázti fe l h ívás A Sze nt Lás zló ÁM K Áltlános Is k oláj pályáztot h irde t Jézus s zületés éh e z k pcs olódó, b e tl e h e m i je l e ne te t (be tleh e m e t) ábrázoló lkotás k és zítés ére. A be tleh e m -állítás s zok ás As s is i Sze nt Fe re nc ne véh e z fűződik, k i 1223 k rács ony éjs zk áján be tleh e m i brlngot és s ze nt éjs zk történe tét e gy k is itálii flu m e lletti brlngb vrázs olt. Az e rdőbe n m e gre nde ze tt éjféli ájttos s ágon ott állt jás zol, ott voltk h e gyi pás ztorok és jám bor álltok, s m e gh ívt e rre z lklom r k örnyék lk os s ágát. Azót e z s zép s zok ás e lte rje dt és k rács onyi ünne pk ör fényéte m e li. K és zíts e te k ti is be tleh e m i je lente tábrázoló lkotás ok t! Pályázni e gyénileg és cs oportos n (m x.:3 fő) is leh e t bárm ilye n te rm és ze te s lpnyg fe lhs ználás ávl. Az l k otások b e d ásánk h tárid e je : de ce m be r 1. 5

6 Pál yáztjánl ó Az e lkés zíte tt be tleh e m e k e t Sze nt Lás zló ÁM K épületébe várjuk. Bj, K ton J. u. 3. K érjük fe ltünte tni z lkotó (lkotók ) ne vét, életk orát, és s e gítőpe dgógus ne vét. Az e lis m e rés, díjzás k orcs oportonk énttörténik : I. k te góri: óvod II. k te góri: áltlános is k ol lsó tgozt III. k te góri: áltlános is k ol fe lsőtgozt IV k te góri: k özépis k ol Az lkotás ok t s zk értői zs űri érték e li. Az e re dm ényh irde tés re de ce m be r 11-én k e rüls or ünne pélye s k e re te k k özött. A legs ze bb lkotás ok bólis k olánk bn k iállítás t s ze rve zünk. Te rve zzük, h ogy legötlete s e bb be tleh e m e k e t város te m plom ibn is k iállítjuk. A re m e k m űve k e t fotólbum bn s ze re tnénk m e görök íte ni. További fe lvilágos ítás /115 te lefons zám on. Az időpontok és nye rte s e k is k olánk h onlpján (w w w.sztlszlo.h u ) nyom on k öve th e tők. Az NK A K özm űve lődés i K ollégium ánk pályázt A k ollégium pályáztot h irde t tárgyk örébe trtozó jnuár 1. és de ce m be r 31. k özött k idás r k e rülő h gyom ányos és inte rne te s s zk m i folyóirtok m e gje lente tés éne k vis s z ne m téríte ndőtám ogtás ár. Altém k óds zám : 2001 Az lábbi cél/ok / m e gvlós ítás át célzó pályáztok t várunk : - döntőe n, illetve je lentős m érték be n k özm űve lődés i te m tik ájú, ilye n célok t s zolgáló, k özm űve lődés s ok s zínűs égétre pre ze ntáló s zk m i folyóirtok k idás, - re gionális vgy m e gye i te rje s ztés ű, k özm űve lődés i intézm énye k és te vék e nys égi k örük h öz trtozók tájék ozttás áts zolgáló k idványok k idás. A k ollégium pályáztbn ne m ír e lők öte lezőönrés zt. A pályázton h zi be je gyzés ű, vlm int h táron túli m gyr nye lvű, h gyom ányos, vgy inte rne te s folyóirt tuljdonos vgy k idój ve h e t rés zt, fős ze rk e s ztő fe lelős s ze rk e s ztő- e llenje gyzés éve l. A k ollégium e lőnybe n rés ze s íti zok nk folyóirtok nk tám ogtás át, m e lye k - pos ti te rje s ztés be n és s zbd árus h e lye k e n e lérh e tők - folyóirt te rje s ztés ére K önyvtáre llátó K h t-vl érvénye s s ze rződés s e lre nde lke zne k, - m e lye k ne k m űk ödőw e blpj vn, - m e lye k ne k be véte lei k özött k özve tlen e lőállítás i k ölts ég leglább 10%-át e lérő s zponzoráció, h irde tés, e gyéb tám ogtás m utth tó k i. - A s ze rk e s ztős égnél fogllkozttott főfogllkozás úk m unk bére ire és zok járulék ir, vlm int re zs ire tám ogtás ne m igénye lhe tő. A k ollégium z lábbi k ölts ég-jogcím e k e ttám ogtj: 6 - s ze rzői h onorárium és járulék i (írói, illus ztrátori, fotó), vgy s zám lás k ifize tés e - s ze rzői jogdíjk - fordítói, lek torálás i h onorárium és járulék i, vgy s zám lás k ifize tés e s ze rk e s ztői (fős ze rk e s ztő, olvs ós ze rk e s ztő, te rve zős ze rk e s ztő, k éps ze rk e s ztő) h onorárium és járulék i, vgy s zám lás k ifize tés e - nyom di e lők és zítés i m unk ák z lábbi jogcím e k re - s zöve gbe vite l(írás ), k épbe vite l,s zk e nne lés - k idványs ze rk e s ztés (s ze dés, törde lés ) - k épfe ldolgozás (s ze rk e s ztés, optim lizálás ) - k orre k túr - nyom dk ölts ég (levilágítás, ppírk ölts ég, m ontírozás, nyom ás, h jtogtás, k örbe vágás, cs om golás ) - m e nnyibe n folyóirtnk h ozzáférh e tő e lek tronik us form áj is vn, és h h oz is k ér tám ogtás t, nnk jogcím e i ne m térh e tne k e l 2. pontbn foglltjogcím e k től. Am e nnyibe n pályázó áf-vis s zigénylés re jogos ult, k ölts égve tés be n, illetve z e lszám olás bn cs k ne ttó árt tünte th e ti föl zok nál téte lek nél, m e lye k áfáj vis s zigénye lhe tő. A tám ogtás ös s ze ge vis s zigénye lhe tő áltlános forglm i dór ne m h s ználhtó fe l. A tám ogtott pályázó tám ogtás ös s ze gére m e gk ötött s ze rződés birtok ábn évbe n s zám íth t évi tám ogtás e lszám olás után. A pályáztok nove m be r 27-ig be érk e zőe n nyújth tók be k izárólg pos ti úton z NK A Igzgtós ágánk cím ére A pályázttl k pcs oltos fe lvilágos ítás z NK A Igzgtós ág ügyfélszolgáltátólk érh e tő (te lefon: ; ). A pályázt te lje s k iírás w w w.nk.h u cím e n tl álhtó. A Néptánc K ulturális Alpítvány H ls Tánce gyütte s élére m űvés ze ti ve ze tőtk e re s jnuár 01. nppl történők e zdés s e l. Je lentk e zni és bőve bb fe lvilágos ítás t k érni z Alpítvány Elnök énélleh e t. Cím e : D r. Fe re nczi M ári, 6400 K is k unh ls, Szélm olnár u. 3. te lefon: , e -m il:je k isk unh ls.h u A je lentk e zés be nyújtás ánk h táride je : nove m be r 20. A k is k unh ls i Gye rm e k e ink ért Ne ve l ési Al pítvány m e gk ös zöni m indzok s e gíts égét, k ik z SzJ. 1%-átlpítványunk nk fe ljánlották. A k pott Ft ös s ze ge t k irándulás r, udvri fjáték ok be s ze rzés ére vlm int gye rm e k fe k te tők vás árlás ár fordítottuk.

7 H íre k, k tul itások H ATO DSZ O R K IVÁLÓAK O k tóbe r 7-8-án D e cs e n 6. lklom m l s ze rve zte m e g M uh ry Népm űvés ze ti Szöve ts ég z ors zágos m inős ítés t h gyom ányőrző népi e gyütte s e k s zám ár. M i ok t. 8-án, vs árnp voltunk tis zte lt zs űri e lőtt. M ögh oztuk cs inos brn m önye cs k ét cím ű m űs ors zám unk s ik e rt rtott zs űri e lőtt, m e rt 139 ponttlk IVÁLÓ m inős ítés t k ptunk. A s zigorú zs űri tgjitól s ok dícs ére te t k ptunk, folklóris ztik i h ite les s ég, s zínpdi m e gje lenés és z e lődói s zínvonl k te góriájábn m xim ális ponts zám ot értük e l. Te rm és ze te s e n próbb h ibák r is k ptunk útm uttás t, m e lye t igye k s zünk k ijvítni, így h os s zbbr te s ze m s zk ács nők táncát, m os dtás t m ég jobbn e lőtérbe h e lye ze m és cs úny m e nys s zony játék os s ágánk leh e tős égét jobbn k ik náznom. Ugynis lk odlom vcs or utáni m ozzntitm utttuk be k ore ográfiám bn. Az e gyütte s m inde n tgjánk, fitljink, idős e bbje ine k, ze nés ze k ne k s ze re tném k ife je zni legngyobb k ös zöne te m e t, m e rt nélkülük e z ne m jöh e te tt voln létre. Te rm és ze te s e n táncos ok, éne k e s e k h ozzátrtozóink is s zól k ös zöne te m, k ik jó h ozzáállás uk k l s e gíte ne k be nnünk e t, h ogy népi k ultúránk t, h gyom ányink t és cs odáltos vis e letünk e t, K locs s zíne s virágit m ás ok is m e gis m e rjék. K locs ngyon büs zk e leh e t fe lnőtt táncos ir, m e rt z ors zágbn nincs m ég e gy város, h ol k ét tánccs oportj is / Piros R ózs Néptánc e gyütte s / 6. lklom m llettk IVÁLÓ. Grtulálunk ne k ik is! Be ncze K árolyné e gyütte s ve ze tő z ors zág m ind h éth társ zk s zár. Az ún. Ph re k is proje k t lpok átfogó célj k is lépték ű, e m be re k k özötti, h táron átnyúló te rm és ze tű, h e lyi k özös s égi fe jles ztés e k tám ogtás, h tárrégiók s ze re plőine k be vonás ávl.fe jles ztés i te rülete i: - R e gionális fe jles ztés és te rve zés - Gzds ágfe jles ztés be leértve turizm us t és gzds ági e gyüttm űk ödés, - H um áne rőforrás -fe jles ztés - Te rm és ze t- és k örnye ze tvéde lem A Ph re h tár m e nti k is proje k t lpok bn tám ogtás r h tárte rülete k e n k özponttlvgy k épvis e lette lre nde lke ző non-profit s ze rve ze te k pályázh ttk. A proje k te k ne k leglább e gy prtne rre l k e llett re nde lke zniük h tár túloldláról. Az e gy proje k tre e lérh e tő m inim ális tám ogtás 5 e ze r e uró, m xim ális 50 e ze r e uró leh e te tt. A proje k t időtrtm legfe lje bb 12 h ónp, illetve leglább 3 h ónp volt. A rom án m gyr h tártérségbe n ös s ze s e n 3 m illió e uró tám ogtás fe lhs ználás ávltöbb m int 110 proje k t vlós ult m e g k is proje k t lpok k e re tébe n. Ebből évi progrm bn 23 fe jles ztés tám ogtás ár nyílt leh e tős ég. A te lje s s ég igénye nélkülnéh ány példérték ű fe jles ztés i cél progrm ból: h tár m e nti e gyüttm űk ödés h e lyi gzds ági dotts ágok fe ltérk épe zés éve l és fe jles ztés i te rve ine k k idolgozás ávl, te ch nológi átdás, k épzés, turizm us fe jles ztés és be fe k te tés -ös ztönzés, IT-fe jles ztés. A gzds ági e gyüttm űk ödés e k m e llett fontos s ze re pe t k pott be lvízi vízk ár-e lhárítás i e gyüttm űk ödés és h tárvízi k pcs oltok fe jles ztés e, k ülönös e n dok um e ntáció, s zbályztok k tulizálás révén. A proje k te k ne k m gyr-rom án bilte rális h tártérs ége n be lülk e llettm e gvlós ulniuk, ne ve ze te s e n - Szbolcs -Sztm ár-be re g, H jdú-bih r, Cs ongrád, Bék és m e gyébe n (M gyrors zág), illetve M gyrors zág R om áni és M gyrors zág Sze rbi és M onte ne gró h tárrégióbn M k ó, ok tóbe r 25. M gyrors zágon 2006 nove m be rébe n be fe je ződne k Ph re h tár m e nti progrm ok. Az utolsó, évi Ph re CBC M gyrors zág-r om áni Progrm K is proje k t Alpj 23 proje k tte l, Ph re M gyrors zág-sze rbi és M onte ne gró K ís érleti K is proje k t Alp 17 proje k tte lzárul. A m gyr-rom án és m gyr-s ze rb h tár m e nti progrm ok e re dm énye ine k ös s ze gzés ére és be m uttás ár k özös progrm záró k onfe re ncián k e rüls or M k ón ok tóbe r 25-én. A h táron átnyúló e gyüttm űk ödés e k e t h zánk bn ót tám ogtj z Európi Unió Ph re CBC progrm ok on k e re s ztül. Az évi Ph re CBC progrm ok ös s ze s e n 135 m illió e uró tám ogtás i k e re tte ls e gíte tték e lő k pcs oltok fe jlődés ét és h tár m e nti térs ége k fe lzárk ózás át. A be lső EU-h tárrégiók fe jles ztés ét célzó INTER R EG progrm m intájár be n, Aus ztri cs tlk ozás k or indult e l Ph re CBC progrm M gyrors zágon, m e ly z éve k s orán fok oztos n k ite rje dt - Stu M re, Bih or, Ard, Tim iş (R om áni) te rületén. Az e lső e urópi uniós tám ogtás i progrm M gyrország Sze rb i és M onte ne gró h társzk szon Ph re h táron átnyúló e gyüttm űk ödés ne k z ors zág te lje s h társ zk s zár vló k ite rje s ztés éve l k e zdődh e te tt m e g. A Fe lkés zülés z Inte rre g III K özös s égi K e zde m énye zés végre h jtás ár progrm k e re tébe n évi forrás ból z ún. k ís érleti k is proje k t lpbn 17 fe jles ztés tám ogtás ár nyílt leh e tős ég. A te lje s s ég igénye nélkül néh ány példérték ű proje k t progrm ból: tps ztltcs e re h tárrégió gzds ági e gyüttm űk ödés éne k m e ge rős ítés ére, k ivite li te rve k k és zülte k h táron átnyúló k e rék párút építés éh e z, illetve tnulm ány z ivóvízm inős ég jvítás áról, ok ttás i és k uttás i progrm ok z grárgzds ágbn és z élelm is ze riprbn dolgozók rés zére, te h e ts éggondozás z is k olák bn és cs e re k irándulás ok. A m gyr-s ze rb és m onte ne grói bilte rális h tártérs égbe M gyrors zágon Bács -K is k un és Cs ongrád m e gye, Sze rbi és M onte ne gróbn Z pdn Bčk, Se ve rn Bčk, Se ve rni Bnt, Sre dnje -Bnts k i, Južno-Bnts k i, Sre m s k i, Južno-Bčk i trtoztk. 7

8 H íre k, k tul itások A k e csk e m éti Erd e i Fe re nc M űve l őd ési K özpont és M űvésze ti Isk ol nove m b e ri progrm jib ól nove m b e r : A h ónp lkotój: Am brus Ljos fe s tőm űvés z, h e lys zín: 1. és 2. e m e leti pnorám társ lgó. Látogth tó: npont z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r Láncr ve rts zbds ág '56 A K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s ége áltl m e gh irde te tt pályáztr be érk e ze tt lkotás ok ból álló k iállítás e s zm éjéne k m e gidézés éve l történe lm i je lentős égű évfordulótk ös zönti. K iállító lkotók : Brdócz Ljos, B. Boros Ilon, Blnyi K ároly, Blnyi Z oltán, Be ne s Józs e f, D m ó Is tván, D r. Gom bk ötőné Tóth Ilon, Frk s L. Z s uzs, G Szolláth K tlin, Goór Im re, Gulyás Géz, Ifj. Goór Im re, Jás zbe rényi M tild, K ántor Józs e f, K incs e s Fe re nc, K ő Fe re nc, M ik lós Árpád, Pálfy Gus ztáv, Pe tri Ildik ó, R gó Lóránt, R e nde s Béláné, Sipos Lóránd, Stroh ne r Józs e f, Szppnos Is tván, Ugry Z s uzs, Urbán Z s uzs nn, Z s olczi Blázs. Látogth tó: npont óráig, tám ogtó: M inis zte re lnök i H ivtl. nove m b e r 6-tól : Fe je ze te k K e cs k e m ét Tánce gyütte s történe tébőliv ig - dok um e ntum k iállítás. Látogth tó: z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r 9., csütörtök 19 ór: H ide g Antle m lék e s t és irodlm i ös s ze állítás H ide g Antlk öltő ( ), M gyr Írók Szöve ts ége Józs e f Attil K öréne k e lnök e, re nds ze rváltás után K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város Ö nk orm ányztánk k ultúráért és ok ttás ért fe lelős e lső lpolgárm e s te re, intézm ényünk volt m unk társ, m ár h ét éve nincs k özöttünk. Bráti és is m e rős e i fe nti időpontbn k önyvpre m ie rt trtnk, és e re nde zvény bocs átj útjár fitlon - 48 éve s k orábn e lhunyt irodlm ár és k özéleti e m be r h gyték ából ös s ze állított M e gte lni s zbde s és s e l cím ű ve rs e s k öte te t. A k önyv z Antológi K idónálje lenik m e g Agócs Sándor gondozás ábn. A ve rs e k e t válogtj, és be k ös zöntőt e lm ondj Bud Fe re nc K os s uth -díjs k öltő. M űs orrl s zíne s íti re nde zvénytk ovács Géz és R um i Lás zló. Sze re te tte l várjuk H ide g Antl vlm e nnyi brátját, tnítványát, tis zte lőjét, h ogy e gyütt e m lék e zzünk k özös e n m e géltidők re, m e gvittottgondoltok r. nove m b e r , pénte k tőlvsárnpig: Lk ás m űvés ze ti és Be lsőépítés ze ti Szk k iállítás és Vás ár Sze rve ző: Extr Pic K ft. (Te lefon: 76/ ). Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! nove m b e r , pénte k tőlszom b tig: TO UR EX SPA W e llne s s, Gyógyturis ztik i Szk k iállítás és Vás ár, s ze rve ző: Extr Pic K ft. (Te lefon: 76/ ). Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! nove m b e r 20-tól : Fe je ze te k K e cs k e m ét Tánce gyütte s történe tébőlv ig - dok um e ntum k iállítás. Látogth tó: z intézm ény nyitv trtás ltt. nove m b e r 21., k e d d ór: Boh ém K lub, Be lépődíj: 300 Ft 30 éve s K e csk e m ét Tánce gyütte s, nove m be r 24., pénte k óráig K ös zöntő, z ünne p npján Tánch áz M ár m e gjöttünk e z h e lyre, m ár m e gjöttünk e z h e lyre, ve rs e m e t, éne k e m e tm ondom k e dve m re. Játék m e s te r: Gulyás Lás zló K ézm űve s k uck ó: Be re i Andre Z e ne : H e ge dűs Együtte s A be lépés díjtln! nove m b e r 25., szom b t 15 és 19 órk or: Sok s zületés npok t vígn m e gélte m! A K e cs k e m ét Tánce gyütte s gálm űs or, k ís ér: H írös Z e ne k r Be dőcs Józs e f: Plotás Luk ács Lás zló: Sztm ári táncok Z s urávs zk y Z oltán: Tyuk odi táncok Tím ár Sándor: Z e m pléni k rik ás Z s urávs zk y Z oltán: R ábk özi táncok Be dőcs Józs e f: Szék i táncok Ném e th Fe re nc: Ö rdöngős füze s i táncok Táncolják tánce gyütte s régi és je lenlegi tgji K e cs k e m ét Bnd ( tánce gyütte s t k ís érő ze ne k rok tgjibólés ze nélőtáncos iból): ze ne k ri s zám Luk ács né H rántes zte r: Som ogyi táncok és játék ok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 2. és 3. os ztályos növe ndék e i Be dőcs Józs e f és Be dőcs né Szbó R it: Som ogyi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol növe ndék e i Szék e ly Cs ill: R ábk özi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 5. os ztályos növe ndék e i Be dőcs Józs e f és Be dőcs né Szbó R it: Bodrogk özi táncok Táncolják : M űvés ze ti Is k ol 6., 8. és 9. os ztályos növe ndék e i Frk s Z oltán Btyu: K éts zálpünk ös d rózs Táncolják : K e cs k e m éttánce gyütte s je lenlegi tgji Luk ács Lás zló és Luk ács né H ránt Es zte r: K e cs k e m éti zöldvás áron Táncolják : K e cs k e m éttánce gyütte s je lenlegi tgji Be lépődíj: Ft Tám ogtó: K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K ulturális Alpj és K odály Ö rök s ég Progrm j Után 02 óráig Tánch áz nove m b e r 30., csütörtök 17 órától : Cre tor s piritus k épzőm űvés ze ti k iállítás dve ntjéne k ide jén 3. lklom m lre nde zzük m e g K e cs k e m éti K épzőm űvés ze k K özös s égéve l k özös e n tárltot m e gh ívott lkotók rés zvéte léve l. A m os tni k iállítás e zúttlk odály vllás os m űve ire figye lve próbálj k e re s ni m űfjok k özötti átjárh tós ág útjit. K odály gyűjtő, e lem ző, re nds ze re ző m unk m óds ze re k épzőm űvés ze tbe n is tnulságos leh e t, k ulturális örök s ég, k e re s ztény h gyom ány fe lidézés e és k ortárs k épzőm űvés ze tbe vló inte grálás r. Tám ogtó: K e cs k e m ét M e gye i Jogú Város K odály Ö rök s ég Progrm j. Látogth tó: de ce m be r 17-ig, npont óráig. Nosztl gi Tánce st: nove m be r 19., 26., vs árnp óráig A tánce s te k e n z Im pulzus és Cs ino e gyütte s e k s zínvonls ze nélés e te re m tjó h ngultot. Be lépődíj: 500 Ft, be lépés z lklom h oz illőöltöze tbe n! nove m b e r 21 - d e ce m b e r 3.: "K rács ony foltok bn" lk ás dís zítés és jándék ötlete k Nprforgó Foltvrró K ör tgjitól. Látogth tó: npont óráig. A be lépés díjtln! 8

9 H íre k, k tul itások A K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on és M gyr Irodlom történe ti Társ s ág h e lyi cs oportj k özös re nde zvénye K ATO NA JÓZ SEF NAPO K k e re tébe n K ton Józs e f s zületés éne k 215. és Cs ok oni Vitéz M ih ály s zületés éne k 233. évfordulój lklm ából nove m b e r 15. sze rd 14 órk or TO VÁBBI ÚJABB FEJEZ ETEK A M AGYAR DR ÁM AÍR ÁS TÖ R TÉNETÉBŐL: K ATO NA JÓZ SEF ÉS CSO K O NAI VITÉZ M IH ÁLY cím m e l ve rs e nyth irde tk e cs k e m éti és K e cs k e m étk örnyék i 7-9. os ztályos és os ztályos diák ok s zám ár z lábbi k te góriák bn: 1. fe lolvs ó-s zính áz (drám rés zlete k fe lolvs ás ) 2. s zínjáték (s zínpdi e tüdök be m uttás ) A résztve vők K ton Józse f és Csok oni Vitéz M ih ál y színpd i m űve ib őle gy szb d on vál sztott, 2-5 sze re pl ős - l e gfe l je b b 10 pe rce s - részl e tb e m uttásávl k észül je ne k, fe l k észül éstirod l om je gyzék k e lse gítjük. M e gnyitj: K om árom i Attil, K ton Józs e f Társ s ág e lnök e K özre m űk ödne k : K odály Is k ol diák ji Je l e ntk e zési h tárid ő: nove m b e r 9. K érjük, tünte s s ék fe l je lentk e zők is k oláját, os ztályát, s ze re plők s zám át, váls ztottm ű íróját, cím ét, be m uttk ozás k te góriáját(fe lolvs ó-s zính áz vgy s zínjáték ), s zínjáték lpve tő te ch nik i igénye it. Inform áció és cs oportok be je lentk e zés e : Cs izm di Ilon, K e cs k e m éti Ifjús ági O tth on, K e cs k e m ét, K os s uth tér 4., te l/fx: 76/ vgy csizm k io.h u 10 éve s K isk unh l si Városi Ve gye sk r: Ö rve nd j, vil ág!cím ű DVD k id vány A Ve gye s k r tvlyi évbe n je lente tte m e g k rács onyi k órus m űve k e t trtlm zó D VD -jét. A k orongon többe k k özött Bch, Grube r és Bárdos Ljos s ze rze m énye i h llhtók. VIGYÉLH ÍR T A CSO DÁR ÓL nem zeti vers- és prózm ondó verseny Budpest, ok tóber 21. eredm ények I. H ELYEZ ETT /M EGO SZ TO TT ELSŐ DÍJ: W h llászló /Budpest z M M I ,-Ft-os díját nyerte, és M ezey Ktlin dedik áltk ötetét; és H ndbuer M áté /Pécs M gyr Versm ondók Egyesülete 2007-es bji versm ondó táborábn vló részvételt nyert, vlm int m egk pt M ezey Ktlin dedik áltk ötetét. II. H ELYEZ ETT LETT SZ INTÉN M EGO SZ TVA Blogh Ferenc /Inárcs és Fábián Péter /Szek szárd ők M gyr Írószövetség k önyvcsom gjit k pták ,Ft ,- Ftérték ben III. H ELYEZ ETT LETT Dudás Dorotty /Győr Tim p Kidó k önyvcsom gj m ellé H ungroton áltl feljánlott Dubrovi László: 19 56, és z versek c. CD-k et k pt. K ÜLÖ NDÍJAT KAPTAK : M ih ályi Jánosné / Szerencs legszebb k orú versenyző (84 éves) M ezey Ktlin dedik ált k ötetétk pt. Torm M ári /Budpest H ungroton k étcd-jét Kton Csill /Budpestés Tóth R ék /Szolnok Tim p Kidó k önyvcsom gját, Kocsis Vik tóri /Brcs és H erbály Jánosné /Bugc Szűcsné BrátZ sófi /Budpestés Stolm ár Nándorné /Szék esfeh érvár H ungroton CD-itnyerték. Az M M I jóvoltábn vlm ennyi versenyző m egk pt z em lék ére cím ű fotólbum ot, m elyet m gyr k öltők nek forrdlom r em lék ező verssori dúsítnk ; vlm int NAP K IADÓ áltlfeljánlottcsoóri Sándor vgy Luk ács Sándor versesk ötetet. A rendezvényt Nem zeti Kulturális Alp Közm űvelődési Szk m i Kollégium tám ogtt. A Kecsk em éti Ifjúsági O tth on és M gyr Irodlom történeti Társság h elyi csoportj k özös rendezvénye A M AGYAR KULTÚR A NAPJA lklm ából jnuár 22-én, h étfőn 14 órk or A M AGYAR PO R TR ÉFESTÉSZ ET A XIX. SZ ÁZ ADBAN Ifj. Gyergyádesz László m űvészettörténész vetítettk épek k elillusztrált elődás Csoportok előzetes bejelentk ezése: jnuár 19 -ig (Kecsk em éti Ifjúsági O tth on Csizm di Ilon, tel.: 76/ ) 15 órától M AGYAR CSILLAGO K cím m elversm ondó verseny 7-9. és osztályos diák ok szám ár. Egy szbdon válsztottvers elm ondás Kölcseyről, reform k or és m gyr történelem jelentős szem élyiségeiről,k iváló egyéniségeiről k ezdetek tőlnpjink ig. A versválsztástirodlom jegyzék k elsegítjük. Jelentk ezési h táridő: jnuár 16. Cím : Kecsk em éti Ifjúsági O tth on, Kecsk em ét, Kossuth tér 4. M gyr Kultúr Npj (A versm ondó neve, isk oláj, osztály, felkészítőtnár, vlm int válsztottvers cím e, írój m egjelölésével.) Inform áció: Csizm di Ilon, Kecsk em éti Ifjúsági O tth on, Kecsk em ét, Kossuth tér 4., tel/fx: 76/ vgy csizm k io.h u Kálm án Ljos Népdlének lési Verseny A Bács-Kisk un M egyei Ö nk orm ányzt Közm űvelődési Szk m i Tnácsdó és Szolgálttó Intézete, Kecsk em éti Z enészk ör és Kecsk em éti Reform átus Kollégium z előző évek h ez h sonlón m egh irdeti Kálm án Ljos Népdlének lési Versenyt14-18 évk özötti k özépisk olások szám ár. Nevezni leh et: 10 népdlll, m elyből egyet szbdon válsztnk, egy m ásik dlt zsűri jelölk i elődásr. Am ennyiben leh etséges, k érjük Ö nök et rr, h ogy dlok k özülegy Kálm án Ljos gyűjtés legyen! (Dr. Kálm án Ljos: A Kecsk em étk örnyék i népdlkincs k istük re) Isk olánk éntlegfeljebb 2 tnuló nevezh et versenyre. Nevezési h táridő: decem ber 5. A verseny időpontj: decem ber 13. szerd 1030 ór. A verseny h elyszíne: Kecsk em éti R eform átus Kollégium Gim názium 6000 Kecsk em ét, Szbdság tér 7. A nevezések et és dljegyzék et fenti cím re k érjük eljutttni, Kálm án Ljos Népdlének lési Verseny m egjelöléssel! A rendezők nevezésben k ért ebédigények et 550 Ft térítési díj ellenében biztosítják. Délelőtt uzsonnávl és üdítővel próbáljuk k önnyebbé tenni várk ozás perceit. A délelőtti verseny után legjobb ének esek 1700 órk or k ezdődő gálm űsorbn lépnek fel, m elyen egy m eglepetésvendég m ellett z ország többi régiójából m egh ívott népdlének esek m űsor szórk ozttj k özönséget. A bem uttó h elyszíne Reform átus Kollégium díszterm e. A gálm űsor résztvevői szám ár vcsor- és szállásk öltségek et szervezők k ifizetik. A versennyelk pcsoltbn bővebb inform ációvlszolgáljám bor Z solt ének -zene szk os tnár. Telefonszám : 20/

10 H íre k, k tul itások Intéze tünk nove m be r 7-8-án s zk m i k onfe re nciát re nde ze tt D élalföldön dolgozó k özm űve lődés i s zk e m be re k s zám ár. A k onfe re nci h e lys zíne k is k őrös i H ote lim pe rilvolt. H írlevél A Bács -K is k un M e gye i K özm űve lődés i Szk m i Tnács dó és Szolgálttó Intéze tk idvány K és zült500 példánybn, Tis zk écs k én, Nyom ttó K k t. nyom dájábn. Fe lelős k idó: Im re K ároly igzgtó Sze rk e s ztő, törde lő, fotók, inte rjú: Pe tőfi Sándor Lás zló M e gre nde lhe tőz intéze tcím én: 6000 K e cs k e m étk ton Józs e f tér 8. Te l/fx: 76/ e -m il:h irleve bcs k ultur.k ozne t.h u h onlp: w w w.bcs k ultur.k ozne t.h u

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny

forrás : M agyar H ivatalos K özlöny Az Unive r-pe nta Társ as ág s zak tanács adói h írl e ve l e 2006. júl ius forrás : M agyar H ivatalos K özlöny leh atárolás ának s ze m pontjait A tám ogatás igénybe véte léne k fe ltéte lei: A tám ogatás

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A ve rs e ny m e gh irde tői:

A ve rs e ny m e gh irde tői: H í r le vé l X. évfol ym 134. szám 2005. m ájus Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve l őd ési Szk m i Tnácsd ó és Szol gál ttó Intéze te h vi lpj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8.

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K

K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K K Ö Z C É L Ú F O G L A L K O Z T A T O T T A K A L K A L M A Z Á S Á V A L K A P C S O L A T O S F E L A D A T O K G Y A K O R L A T I K É R D É S E K F E R E N C V Á R O S B A N ELŐZMÉNYEK AKTÍV KORÚ

Részletesebben

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia

H í r le vé l. Szeptem ber végén szavalóverseny eredm ényei. R égiós k onfe re ncia H í r le vé l ym 151. s zám 20 0 6. ok tób e r A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 5. szám 1334 Ft 2006. má jus 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvények 1978. évi IV. tör vény A Bün te

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S

H í r le vé l. A Sze pte m b e r végén O R SZ ÁGO S VER SM O NDÓ VER SENYT F E LH Í VÁ S H í r le vé l ym 159. s zám 20 0 7. júniu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal

102. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k TARTALOMJEGYZ K. ra: 315 Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jё li us 23., cs t rt k 102. sz m TARTALOMJEGYZ K Oldal 153/2009. (VII. 23.) Korm. ren de let A p nz gyi szek tor ban r v nye s lд fo gyasz t v de lem

Részletesebben

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1

ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 ÁBTL- 4.2. -50-100/3/1966 /1 BM. O R S Z Á G O S R E N D Ő R F Ő K A P IT Á N Y S Á G. Szám : 50-100/ 3-1966. P M. V Á M - É S P É N Z Ü G Y Ő R S É G O R S Z Á G O S P A R A N C S N O K S Á G. S o rszá

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius

H í r le vé l. yam 132. szám 2005. m árcius H í r e vé X. évfo ym 132. szám 2005. m árcius Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányztk özm űve őd i Szk m i Tnácsd ó Szo gá ttó Intéze te h vi pj 6000 K e cs k e m ét, K ton Józs e ftér 8. Te /fx: 76/481-320;E-m

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

đ ő ľ ü ó ľ ľ ź ő Í ő ő ľ ő Ő É ú ü ó ľ ő ő ő í ó ü ľ ö ú í ü ő ó ľ ę ó ń ź ę ľ ő ü ľ ü ó ő ó ő ü ľ ó ő ü ó ľ ó ľ ü ú ö í ľ ő ö í ź ľ ľ ő ő ź ľ í ľ ľ ľ ľ ó ľ ü ó ľ ü í ó í ő ó ľ ü í ó ó ő ö őď ę ü Ą í

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre

A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK. Nagy Domokos Imre 335 A DUNAKANYAR TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT ERDÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSÚ ÍRÁSOK Nagy Domokos Imre A Dunakanyar Tájékoztató (r ö v id itv e : DkT) a Dunakanyar Intéző B iz o ttsá g évente két-három alkalommal

Részletesebben

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála

H í r le vé l. Tavaszk öszöntő Néptáncgála H í r le vé l yam 156. s zám 20 0 7. m árciu s A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z at K öz m ű ve l őd é s i Sz ak m ai Tan á cs ad ó é s Sz ol gá l tató In té z e té n e k i n for m á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

2627, Z e be gény Pe tőfi tér 6. borzsonyvidek @ freem ail.h u Z ádori Judit (Börzsönyvidék Alapítvány) M i történttengelic-szőlőh egyen, am ik or m egszüntették az óvodátés az ápolónői s zolgálatot? (2.

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal

12. sz m A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek TARTALOMJEGYZ K. ra: 250, Ft. Oldal A MAGYAR K ZT RSAS G HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu r 25., p ntek 12. sz m ra: 250, Ft TARTALOMJEGYZ K 1001/2008. ( 25.) Korm. h. A Magyar Nemzeti VagyonkezelД Z rtk r en m k dд R szv nyt r sa s

Részletesebben

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író

ÚJPALOTA HELYSZÍNRAJZ, TÉRKIALAKÍTÁS FŐ TÉR ÖTLETPÁLYÁZAT. köz. Zsó kav. í rp. író N Kƅ rk ás p rk Nyírplo H r yán köz A főere körülvevő fás-ligees prk nyon is kellees klíá bizí, ind érnek, ind pedig nk. Zs kv A Fő ere egységesen sbilizál kvics, íg keskenyebb fák közöi uk, ööríe kvics

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

Témakörök. A közigazgatási jogi aktustan. I.2. Közigazgatási cselekmények - jogviszonyok A közigazgatás joghoz kötöttségének elve

Témakörök. A közigazgatási jogi aktustan. I.2. Közigazgatási cselekmények - jogviszonyok A közigazgatás joghoz kötöttségének elve Témakörök A közigazgatási jogi tan I. Közigazgatási jogviszonyok közigazgatási cselekmények II. A közigazgatási cselekmények rendszerezése III. Az ok érvényessége 1. Érvényességi kellékek 2. Jogszerűség

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június

H í r le vé l. yam 135. szám 2005. június H í r le vé l X. évfol yam 135. szám 2005. június Bács-K isk un M e gye i Ö nk orm ányzatk özm űve l őd ési Szak m ai Tanácsad ó és Szol gál tató Intéze te h avi lapja 6000 K e cs k e m ét, K atona Józs

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ő ľ ü Ü Ü ľ ź ő ľ ľ ő ő ü ľ ő ö ü ľ ő ő ü ú ź ö ö ö Ĺ ő ö ľő ő ú ű ö ö ľ ü Ę ú ő ü ö ľ ź ő ľ ů ö ľ ź ő ľ ő ö ö ľ ľő ľ Í ő ľ ő ľü ľ ő ľ ľ ź ľ ö ü ú ű ź ő ľ ľ ľ ľ ú ú ľ Á ľ Í ő ö ü ő ź ź Í ö ľ ő ľ ő

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. má jus 7. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. má jus 7. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. má jus 7. A HONVÉDELMI MINISZÉRIUM HIVAALOS LAPJA 945 Ft A R A L O M Szám árgy Oldal Ha tá ro za tok 56/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat 57/2007. (HK 8.) HM ha tá ro zat 58/2007.

Részletesebben

Ö ü ź ü Ő Ű Ü ü ú ĺ ü ü í í ö ú ö ĺ í ü ĺ Ú Ö Ü ü ü í í ĺ Ü í ö í í Ü ź ö íĺ ö í ĺ ĺ í í ĺ ź ö ą ö í í ĺ ĺ Í í í í ĺ ĺ ö í ĺ ą ü ö í í í ĺ ĺĺ í í ű ź í í ĺ ź ĺ ĺ í í ĺ ĺ ĺ ü ĺ í ź ö í ĺ ö ö ü í ö ö ú Í

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testületének 4/2013 (II.25.) Kt. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Kistelek Város Önkormányzat képviselő-testülete kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

ĺ ę ę ę ź ĺ ł ü ú í ĺ ĺ ą í ü ĺ ź í ü É Í É É É Í É Ü É ł ĺ É Ą Ą ĺá ĺĺ ĺ ü ĺ ĺ í ä ü ź ü ź ű ú ĺ ü ü ź í ü ĺí ĺ ĺ ü ĺĺ ĺá ĺ í ĺ ű í ü ń ĺí ü ű ú í ź ú í đ ü ü ü ú í ú í ü ü ü í ű ú í ü ü ü ĺ ź đ ü ĺ ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

ĺ ĺ Ą ľ ĺ ü ł ľú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü Đ É Íľ ĺá É Íľ ľ í ü łĺ ľ źů í ö É Ü É É Á ĺ ľ É ľ ł É ĺ ľ ĺá ĺ ü ľ ľ ľľ źí í ź Í ĺá Á Á Ü ľá ü ĺ ľ í ĺ ź í Á ŕ ĺ ü ľ ĺ ľ ö ö ź ľ ĺ ľ ľĺ ľ ľ ö ö ľ ú ź ź ľ ľ ź ľ ľ ö ľĺ ľ ü

Részletesebben

ľ ľ ő ľ ő ĺ ő ť ő ź ľ ľ Í ő ľ ĺ ź ő ő ĺ ő ü ú ú ű ĺ ő ľ Ű ľú ů Ú Ĺ ľ Ąź ź ź ú ľú ĺ ľ Ł ő Í ľ ĺ Í ú đ ź ľ ľ ľ ű ő ő ĺ ę ľ ü ü ľ ő ő ü ú Í ź ź ľ ź ź ő ź ő ĺ ő ő ő ĺ ő ľ ĺ ő Ĺ ľ ĺ ĺ Íľ É Ü É ő ü ú ĺ ú đ ű

Részletesebben

BA LA TONBERÉNYI BÚCSÚ: JÚNIUS 24. AZ OLTÁRK ÉP 2008. április 30-án m e gtartott nyílt ülésén beruh ázója Az üdülőfalu (Inform ációink sze rint m ájusban se m a fe lk e re sés, se m pe dig az aláírás ne

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. augusztus 1., péntek. 114. szám. Ára: 680, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. augusztus 1., péntek. 114. szám. Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 1., péntek 114. szám Ára: 680, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 1., péntek 114. szám TARTALOMJEGYZÉK 16/2008.

Részletesebben

ń ó ľ ó ę ľ Ĺ ü ľ ó ľ ľ ľ Í ü ľ ľ ó ľ ľ ü đö ź É É ó ł Á É ľ ľ É Íľ ľ Ü ľ łą É Ü É É ł ą ľ É Ł Á Á ł ťą łł ą ą ľ ü ź ź ü ę ę Í ź ü ü ú ó ľ ľ ľ ó ó ľ ó ľ ó ü ó ö ź ű ö öľ ü ü ľ ű ö ľ ó ű ź ű ü ę ö ó ľó

Részletesebben

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek.

H í r le vé l. 3. A versenyzők m ás országos versenyen h elyezést elért produk cióik k alnem nevezh etnek. H í r le vé l ym 154. s zám 20 0 7. jnu ár A B á cs - K i s k u n M e gy e i Ö n k or m á n y z t K öz m ű ve l őd é s i Sz k m i Tn á cs d ó é s Sz ol gá l ttó In té z e té n e k i n for m á ci ó s h

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm.

47. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 97/2006. (IV. 20.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 20., csütörtök 47. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 97/2006. (IV. 20.) Korm. r. A 2006. évi rend kí vü li ár víz vé de ke zés költ ség ve

Részletesebben

é ó ő Ü Ű ő Á Ü é é ó ü Ö é é é ü é é ő ó ó ó é é é é ó é ó é é é é é é é Á ü é é é é é é Á Í é ó ó é é é é ő é é é é é é é ó é é é é é ű é é ú é ő é ó ó ő ő é é é ó é é é é é ű é ó ü é é é é é ű é ű é

Részletesebben

ő ĺ ő í ő ü ő ľ ő ő ü ő Á ú ź ę ź ź đ ĺ ő í Ĺ ďř Ú Ą ĺ ő É ĺ É Ü ľ É Íľ Ü É Ü É Ę ľ ľ Ą ł Ö É É É É ĺ ő Í ą ľ ü ĺ ź ľ í źę ź ý ő ó ľ ĺ ő ő ľ í ľ ó í ź óđó í đ í ó ó í ő ź ő í ź í ő ź ý ľ ź ö ľő ľ ö ę Í

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

í ő ü ó ü Ö ő í ł Ő ü Í Í ü ľ ľ Í ź ľ ú ö ľ ľő ó ľ ľ í ő í ő ő őí ę ő ő ő ľ ü ö ö ü í ő ö ó ł ľ ü ő ľ ó ź ö í ő źú ő ü ľü ź ő ľ íľ í ő ö üö ő ő ő í ő đ ő ö í ő š ő ö ö ő đ ő ľ ő ń íľ ľ í í ü ź ő ü ľ ľ

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

Apaj Község Polgármesteri Hivatal ᔗ勗 tér Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2008. április 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ülés helye: Község Ké viselᔗ勗-testületének

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ľ ü Ü Ü ĺ ü ő É ü ľ ĺ ľ ł ľĺ ľ íľ í ő ő ü ź ő í ľ í ü ľ ö Í ü ü ó đ ő öĺ ľĺ ó ő ő ő ľ ľü ź źąź í ö ľ ó ľ ö ő ĺ ö ů ů Í ő äí ľ ľ ó ó ó ĺ ü ą ľ ó ó ó ą ő ö ý í ĺź í ö ü ľó í ł ó í ü ĺź í ő ő

Részletesebben