* * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "* * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:"

Átírás

1 * * * & ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÜZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI inlllllllflillllüllfliiijinn 1S93. li[l!líil!l!l!!llll![ll[!ll![l! SZAKOSZTÁLYÁBÓL. l!!iiuiiiij!ll!illll!l!!ljllw XVIII. ÉVFOLYAM. Orvosi szak: LŐ TE JÓZSEF. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Természeud. szak: Népszerű szak: KOCH ANTAL és FARKAS GYULA. APÁTHY ISTVÁN. I. ORVOSI SZAK. I. FÜZET. TARTALOM: Eredei közlemények. Közlemények Apáhy Isván dr. egye, ny. r. anár állaani és összehasonlíó bonczani inézeéből. A kóros és ép fog szöveana köréből. Rudas Gerő dr.-ól Közlemény Szabó Dénes nr. szülészei és nőgyógyászai koródájáról. Az alumnol női bajok orvoslásában. Ák on z Ká r oly dr. anársegédől Közlemények Brand József dr. egye. ny. r. anár és műő-inézei főnők klinikájáról. I. Fűrészel koponyaseb esee. II. Skleroderma adulorum ké esee. Papp Gábor dr.-ól. A hólyagba juo faágrészle okoza kőképződés. Déri J. Henrik dr. műőnövendékől Felső állcson kiirása uán készül prohesis. Hönoz Kálmán dr.-ól I. A magyar orvosi szakirodalom 1892-ben, Összeállíoa Jakabházy Zsiga dr. egyeemi anársegéd Vegyesek. Névjegyzék az Erdélyi Múzeum-Egyle orvos-ermészeudományi szakoszálya agjairól az évi február 26-án aro közgyűlés napján I. Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeum-Egyle orvos-ermészeudo- KOLÜZSVART. AÍTAÍ K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA Revue sielie auf Seie 133

2 MONDANI VALÓK. Az Orvos- ermészeudományi Éresíő" 3 orvosi, 3 e mészeudományi és a népszerű esélyekről kiado öbb füzeben jelenik meg és aralmazza azon érekezéseke és előadásoka, melyek az Erdélyi Múzeum- Egyle orvos-ermészeudományi szakoszályának szakülésein és népszerű előadásain időről-időre előadanak, ovábbá a magyar orvosi és ermészeudományi szakirodalomban évről-évre megjelenő önálló dolgozaoknak névjegyzéke és a szakoszály ügyeire vonakozó apróbb közleményeke. A füzeeke az Erdélyi Múzeum-Egyle- vagy annak 0 vos-ermé szeudomány i szakoszályának agjai kapják, valamin megszerezheők azok könyvárus úján is. Az Erdélyi Múzeum-Egyle agja lehe az alapszabályok 8. -a <"" rin minden önálló és udománynyal foglalkozó vagy &***- honpolgár. A csalakozni kivánó valamely ag á'*" 1 éi be magá. A agválaszásnál, a. * ' szabályok kövekezőién- : ~" mek egyes községek, esülee gujzojaik vagy küldöeik álal gyakorolh : < 10. oiieiék: rendesek és rendkívüliek. A r.. 0 n. vagy igazgaók, vagy alapíók, vagy részvényesek, vagy szakoszályi agok. A rendkívüli agok iszelebeliek, vagy levelezők Igazgaó agok azok, a kik az egyle pénzalapjába legalább 500 öszáz oszrák forino adományoznak, vagy a múzeumba felveheő ennyi érékű gyűjemény ajándékoznak. Az igazgaó agok az egylei válaszmánynak holokig rendes agjai Alapíó agok azok, a kik akár az egyle pénzalapjá, akár a múzeum gyűjeményei 100 = egyszáz o. é. forinal, vagy annyi érékű ajándékkal gyarapíják. Az alapíó ezen egyszerre lefizee összeg álal, minden rész vényfizeés nélkül,' holig rendes agja az egylenek Az igazgaó- és alapíó agok álal befizee összegek a múzeum alapökéjéhez csaolanak; kövekezőleg a folyó kölségekre ezen összegeknek csak kamajai fordíhaók; csak a közgyűlésnek van joga előfordulhaó rendkívüli kiadások fedezésére az egyle őkéjéből is ualványozni Részvényes agok azok, a kik köelezik magoka, hogy az egyle pénzárába évenkén az év első negyedében ö forino fizenek. " 15.. Szakoszályi agok azok, a kik csupán egyik vagy másik szakoszályba lépnek be és ha helybeliek, évi 3 fr, ha vidékiek, 2 forin agdíj fizenek. Az egyszer belépő ag ag marad mindaddig, mig köelezeségé eljesii A beállási év január 1-ével kezdődik; időközben beálló részvényes és szakoszályi ag akkén fize, minha azon év januáriusa l-jén lépe volna be az egylebe Évenkéni fizeés helye iz évre eső részvénydíj egyszerre előre is leöleheni 40 = negyven o. é. forinal. A ki pedig húsz évre akarná részvényé előre zefizeni, 60 = havan o. é. forinal megehei. Helybeli agok 25, vidékiek pedig 15 forinal válhaják meg iz évi agdíjaika.

3 ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG SEGÉLYÉVEL ÖSSZEÁLLÍTJA A TITKÁR. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI : Orvosi szak: Természeud. szak: Népszerű szak: LQTE JÓZSEF. FARKAS GYULA és KOCH ANTAL. APÁTHY ISTVÁN XVIII. ÉVFOLYAM. I. ORVOSI SZAK. KOLOZSVÁRT. AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA

4 A VXIil. ÉVFOLYAM TARTALMA. ORVOSI SZAK. I. II III. füze. I. Eredei közlemények. Lapsz. 1. Rudas fierő dr. A kóros és ép fog szöveana köréből A fogak és a fogak szöveének hiányos fejlődéséről Ákonz Károly dr. anársegéd. Az alumnol a női bajok orvoslásában - '. -. i > Papp Gábor dr. 1) Fiirészal koponyaseb' esee. 2) Skleroderma aduiorum ké esee.... :,,, : A belső húgykőmeszés az irodalomban és Brand anár sebészi klinikáján Kolozsvár Déri J. Henrik dr. A hólyagba juo faág-részle okoza kőképzödés Hön ez Kálmán dr. anársegéd. Felső állcson kiirása uán készül prohesis 52 C. Széles Dénes dr. anársegéd. A beszámihaóságáról J a ka b h á zy Zsi g'a dr. anársegéd. Az asarin és sósavas asarin haásáról 199 II. Hazai szakirodalom. 1. Jakabházy Zsiga dr. anársegéd. A magyar orvosi szakirodalom 1892-ben 56 III. Vegyesek. í. Névjegyzék az Erdélyi Múzeum-Egyle" orvos-ermészeudományi szakoszálya agjairól, az évi február 26-án aro közgyűlés napján Jegyzőkönyv az Erdélyi Múzeúm^Eg^ie 11 orvos-ermészeudományi szakoszályának feb.r. 26-án,aroí közgyűléséről Jelenés az Erdélyi MúzeünKEgyle* orvos-ermészeudományi szakoszályának okóber 28-án aro szaküléséről 132

5 IV Lapsz 4. Jelenés az Erdélyi Múzeum-Egyle" orvos-ermészeudományi szakoszályának november 25-én aro szaküléséről NHALT DER REVUE. Auszilge oder Vberraffunaen der Originalmiheünn f/ e» des uniarischei Texes. 1. Dr Gerö Rudas. Aus de.m Gebiee des eikranken und gesunden /ahnes.... Seie. 2. Dr. KarlÁkonz. Das' Alumno'l '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. íl r. Heinrioh Déri. Ensehung eiues Harnseines, bedingdurch 4 T! BlaS6 eii1 g. 6 drungene S Zweigsück 142 r. beró Rudas. Über mangelhafo Enwickelurg der Zahne únd aer Zangewebe... uabnel p app. Der innere Harnröhrenschni in der Lieráor,' <jnd auf der chirurgischen Klinik des Prof. Brand in Kolozsvár.. 2:-!;! gmond '. v - Jakab házy Assisen. Über die Wirkung des Asann s und des salzsaueren Asarin's... \ 236

6 4< "5 /fof ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET f T ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL I. ORVOST SZAK. XV. Köe ! füze- KÖZLEMÉNYEK APÁTHY ISTVÁN DR. EGYETEMI NY. R. TANÁR ÁLLATTANI ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ BONCZTANI INTÉZETÉBŐL. A kóros és ép fog szöveana köréből. Rudas Gerö dr.-ól. Midőn az első fejezeben jelze árgyammal foglalkozam, más érdekes szövei elérések is megragadák figyelmeme, minek kövekezében keő anulmányom körébe vonam. Érekezéseme ennek kövekezében három fejezere oszoam, a melyeke a kövekező sorrendben árgyalok : I. a foggyökeren észlel egy rika szövei elérésről, II. a foggyökerek felszívódásáról, és III. az inerglobuláris űrökről. I. A. foggyökeren észlel egy rika szövei elérésről ben, midőn az éleani inézeben a fogak szöveanával foglalkozam, a öbbi csiszolaom közö alálam egye különleges járaokkal a cemenben, a melyek a deninbe is mélyen behaolak. -Minhogy erre vonakozólag hasonló rajzo vagy leírás nem ismerem s a lérejövésre nézve magyaráza nem vol, ez kiudandó, Különböző fogakból számos keresz- és hosszcsiszolao készíeem. -Nehezíee az uánjárás azon körülmény is, hogy e csiszola eredeé Orv.-erm.-nd. Éresíő

7 2 RUDAS QKRŐ DR. nem udam. Összes akkori csiszolaaim carioicus fogakból származak, a melyeke fogbajosokól ávolíoam el és a melyeke kihúzásuk uán egy dobozba gyűjöem vol össze, és így sorra csiszolam őke, a nélkül, hogy egynek is közelebbi kórfolyamá vagy diagnózisá udam volna. Amin azonbnn később kiűn, nem le volna sikere, ha mindjár udom vala is a származásá. A legkülönbözőbb okok mia és más meg más kórfolyamokban szenvede és elávolío fogaka vizsgálva sem udam a bemuaandó elválozásnak nyomára jönni. Mégis sikerűi, h i jól emlékszem, egy évre rá hasonló elválozás lánom. Ez uóbbi csiszola ogy ép hulla-fogból ered. Az éleani inézeben a fogak szöveének anulmányozására a hallgaók ép hulla-fogaka kapak csiszolni. Egy il yon fogcsiszolaon kapam hasonló elválozás, ha nem is olyan szépe, min az előbbi, (le az elválozás késégkívül ugyanazon okból jö, lére. Mos ismé hullaogakból vélem felvilágosíás kapni, de hiába csiszolam számalan, ugyanazon elválozásra nem akadam öbbe. Hasonlókép e czélból csiszolam Enz anár úr szívességéből kapo ursus spelaeus-nak számos fogá, de eredmény nélkül ben jelen meg Milleről Lipcsében a Die Mikroorganismender Mundhöhle" czímű munka, melynek uolsó fejezeében a sarjadzó-, penész- és nyálkás gombákról szól. I hoz egy rajzo, a me y nagyrész hasonlí és eljesen megfelel az én bemnaam készíményeknek. Emlíi, hogy e készíményhez úgy juo, hogy a praeparaum hosszabb ideig vízben ázo és az hiszi, hogy ez alaás kövekezében jöek lére a deninben azok az elválozások, a melyeke egy sarjadzó gomba, a saccharomyces mycoderma, okozo volna. Ugyanez alála Miller ké emberfogon, a melyek a szájban min csapfogak volak alkalmazva. Miller azon leírása, melylyel ez kifejezi, nagy bizonyalanságban hagy bennünke mer nem szabaos ós így B<im, udj k, hog y o ez hogyan éri. ugyanis, sajá szavaival élve, az mondja: Dodi habé ich an emem íückchen Zahnbein, welches lángere Zei in Wasser auíbewahr wurde, und auch an zwei menschlichon Záhnen welche als Sifzahne in Munde'geragen worden waren, die ineressane Thasache consair, dass das Zahnbein von einem Sprosspilz (Saccharomyces mycoderma) durchbohr war."

8 A KÓROS ÉS ÉP FOG SZÖVETTANA KÖRÉBŐL. 3 Nem vol még alkalmam sem esapfog ámaszául szolgál gyökere vizsgálni, sem pedig re-, rans- vagy implanál foga, és így nem udom, hogy ezek melyike, vagy mind a keő oly csekély ellenállás anusí-e gombákkal szemben. Nem volna érdekelen megállapíani, hogy e gombameneek mily. alkalommal, a szájűr és képleei, valamin az egész szerveze milyen állapoában alálhaók. Miller egy ázao csiszolaon kapa és ké eseben emberfogon, a melynek eredeé nem udjuk bizosan. Galippe egy hulla-fogon, én pedig ké alkalommal akadam rá, egyszer egy kihúzo carioicus emberfogon, egyszer egy hulla-fogon. Miller azon nézeének ad kifejezés, hogy az emlíe gomba a ese végén sava válasz el, a melynek segélyével a legépebb deninbe is befúródhaik. Hasonlóképen nyilakozo Galippe x ), a ki ugyanez alála egy a Marquis-szigeekről származó csonváz fogain, a melyeke górcsövileg megvizsgál. A csaornák i sem a canaliculi d<rais irányában haladak és ezekben ovoid képleek volak. Ez eseben a mikroorganismusok a pulpa űréből és kívülről a cemenen á haolak a deninbe. Miller nincs meggyőződve róla, hogy e magyarázaa a valóságnak eljesen megfelel. Inkább hiszi, hogy a gomba a denin ugyanoly módon oldja fel, min az oseoklasok a csono. Hogy e melle savak is jászanának szerepe, nem képes bizonyíani. Én öbb alkalommal ázaam fogcsiszolaoka, részin isza vízben, részin pedig kenyér, nyál és víz keverékében, hogy a Milleről ily körülmények köz észlel elválozásoka megkapjam. A csiszolaoka, mielő e kísérleeknek kieem volna, górcsővel megvizsgálam és meggyőződem, hogy a deninben és cemenben ilynemű elválozások nincsenek. Azér használam kenyere és nyála a kísérleeimhez, mer Miller szerin a saccharomyces mycoderma ilyen keverékben jól enyészik. Az én kísérleeim azonban negaív eredményűek volak. Az így kezel csiszolaaim emberi és medve-fogakból vannak véve. Ilynemű elválozás egyálalában nem alálhaó rajuk. Azok a csiszolaok, a melyek 3 hónapig kenyér és nyál keverékében ázak, olyanok a macerálás mia, minha Bismark-barnával volnának fesve. l ) Deusche Monasschrif für Zalmheilkunde III. Hef 128 Seie. (Pariser Ges. f. Biol, D. Mod. Zeig 1888, Nr. 65.)

9 4 RUDAS GKRÓ DR. ügy lászik, hogy az ázaás ala savas erjedés foly le, mer a vékony csiszolaokból eljesen, a vasagokból legnagyobb részben kivonódo a mészaralom. A másik kérdés az, hogy hol fejlődek ki e gombajáraok? Emlíeem, hogy a kihúzo fogaka egy dobozba gyűjöem vol össze, a hol egy néhány hénél ovább nem veszegelheek, mer vizsgála alá kerülek. Felehenők, hogy ezen fogban levő gombajáraok a dobozban fejlődek ki- ahol eseleg alkalmas alajra alálhaak Ez azonban kizárhaó, mivel ugyanezen viszonyok köz vol 50-bO fog, és így öbb fogban is kelle volna ugyanez alálnom, a mi azonban nem örén. Ebből eljes joggal kövekezehejük az, hogy ezek a járaok az illeő ember szájában fejlődek ki, ami, az irodalma ekinve, nem lászik mindennapi dolognak. Készíményemen a járaok mindjár a zománcz haárán kezdődnek. I a fognyakon a vékony cemen réeg a csiszolás kövekezében leöredeze, de a csiszola öbbi helyén, úgy & cemen, min az ez köveő szemcsés réeg megvan. A járaok a zománcz haáráól kezdve az egész hosszcsiszola körzeén mindenü alálhaók. Elhelyezkedésűke ekinve, majd a cemenben fekszenek, ennek perifériájával párhuzamosan.vonulva, majd derékszögben vagy rézsú szehk á a cemene es így haolnak a deninbe, vagy pedig a denincsaornákkal haladnak párhuzamosan. Gyakran alálkozunk e járaok kereszmeszeevei vagy lajuk őke rézsú elvágva, ilyen kereszmeszeéé rezsu alál meneeke, vagy vakon végződő járavégeke alálunk messze benn a denmben ls. Egyik nagyobb mene kereszmeszee a csiszola penfenajáól 250 p ]áhaó, a denin periferiájá- ámeszeé M rí, i ^ ^»«8 ennél is beljebb lehe alálni. Ebből világosan láhaó, hogy sokkal hosszabb és a deninbe mélyebben behaoló járaok volak i, min ényleg a csiszolaon láhaók. E meneek ágassága p közö válozik. A meneek rikán üresek, öbbnyire finomabb vagy durvább szemcsés örmelékkel elek, a mi részben csiszolás közben is kerülhee beléjük. Függelék. Ilyen járaoka ír le legelőször Roux a Zeischrif für wissenschafliche Zoologie" XLV. köeében (Lipcse 1887.) a lapon, ezen czim ala Über eine im Knochen lebende Gruppé von Fadenpilzen (Mycelies ossifragus)." Roux a rhyina sel-

10 A KÓRÓS ÉS ÉP FOG SZÖVETTANA KÖRÉBŐL. 5 leri bordarészében alál ilyen járaoka, a melyek a Havers-féle lemezeke a legkülönbözó'bb irányban járák á. E járaok elágazak, az ágak öbbnyire oly ámérőjűek volak, min a örzs, a melyből származak. A járaok a vérerekből indulak ki és bármily hosszúak volak, csonesecseke sohasem nyioak meg, azaz csonsejeken sohasem menek á. Roux a járaok legöbbjében egymásól különböző ávolságban láo válaszfalaka A járaoka hárya béleli ki, Csak a cson belsejében volak a járaok alálhaók, úgy ; hogy a cson 2 3 mm. környéki részében a cson normális szerkezeű vol. Talála ez sok fossil csonban és porczban. Nézee szerin ezek nem az élő individuumban fejlődek ki. A járaoka lérehozó mikrobáka mycelies ossifragus-nak neveze. Schaffer a Sizungsberiche der mahemaisch-naurwissenschaflichen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschafen XCVIII. Bánd, III. Abh Wien", lapján Über den feineren Bau fossiler Knochen" czímen érekezik egy diluvialis őz járomcsonjában alál ilyen járaokról, a melyeke i fúró járaoknak nevez (Bohrgánge). Ugyancsak Schaffer érekezik ezen Sizungsberiche XCIX. köeének III. részében 1891-ben e czímen: Über Roux'sche Kanálé in menschlichen Záhnen" ( lapon). Ő ezen fúró járaoka először Wedl-nek egy fogcsiszolaán láa. Azuán Smreker figyelmezee arra, hogy olyan fogakban jönnek lére ilyen járaok, a melyek hosszú ideig áznak vízben. Kapo is Schaffer ilyen fogaka megvizsgálás vége és csakugyan alál bennök Roux-féle járaoka, so egy fiaal mesző fogon, a melynek gyökércsaornája még ág vol, ilyen járaok a pulpaűr felől is képződek. Schaffer az algáka okolja e járaok lérehozásáér és kísérleeze is ez irányban, a mennyiben egy eljesen ép foga e közönséges vízbe, azán aquawumból algáka e belé. A kísérle azonban nem igazola felevése. Az mondja u. i. (1. c. p. 377):.,... das Eíndrigen von cloi'ophyllhaligen Schláuchen in den Cemenüberzug glaube ich an einzelnen Sellen besimm gesehen zu habén." Miller berlini anár szíves éresíése alapján leírásoma azzal bővíheem ki, hogy ő már 1881-ben ír le ilyen járaoka az x\.rchiv für exper. Pahologie u. Pharmakologie" XVI. köeének lapján b en pedig Tomes ír le egy esee a Transacion of

11 6 UUDAS GKRŐ DR. odonological sociey of Grea Briain" folyóiraban (Vol. XXIV. No 4.). Miller hozzám inéze szívós levelében kifeji, hogy még ma sem képes haározoan állíani, hogy sarjadzó gombával van-e i dolgunk, vagy eseleg penészgomba-fajjal, a mi, száraz csiszolaokon bizosan eldöneni neki eddig nem sikerül. II. A foggyöjcerejc felszívódásáról. Minhogy a foggyökéren előforduló felszívódási jelenségek az előbbi fejezeben emlíeekhez némileg hasonlók, ezeke is vizsgálam. A foggyökéren a felszívódás legkevésbé sincs összefüggésben a cemen-réeg vasagságával. Ennek úgy a vasagabb, min a vékonyabb cemen-réegek áldozaul eshenek, de leghamarább ámadaok meg úgy a cemenben, min a deninbön a. hiányosan képze helyek. A hiányosan képze holyeke a deninben leggyakrabban aláljuk a környéki részen; ezek az odonoblasok működésének elején képezenek. Sokszor aláljuk a pulpával haáros deninben, a mely az odonoblasok uolsó működésével esik egybe. Legrikábban aláljuk a denin közepén, a mely a fog előhalado fejlődése ala lérejö áplálkozási zavaról származik. A foggyökér felszívódásánál es szöveének újraképződésénél nem csekély szerepe jászik az a veolus felszívódása is, amiér is e kölcsönös viszony szinén ügyelembe veszem e helyen. A cemen a gyökér deninje körűi réegzeesen rakódik le. E réegek a gyökércsúcs felé mindinkább szaporodnak. Emlősöknél, egyálalában vénségben, a cemen eemes vasagságo érhe el; a cemenanyag vagy az egész gyökér körűi rakódik le, vagy ennek csak egy-egy részén, ami álal a cemen-exososisok származnak. De koránsem örénik ez minden öreg fognál. A cemenképződés nincsen időhöz köve; megkezdődik, midőn a zománczképződés a koronán megszűnik, vagyis kevéssel a fog megszüleése elő, a különböző fogaknál ehá különböző időben; eőfoká éri el, midőn a deninképződés megszűnik, vagy,lassúdik, de ezuán is folyon képződheik. Baume *) szerin a cemen megvasagodása valószínűié^ ') Dr. Róber Baume. Odonologische Forschungen II. Theil.

12 A KÓUOS É? KP FOG SZÖVETTANA KÖRÉBŐL. 7 még azon körülménynyel is összefügg, hogy az alveolus szabad szélei fel kezdenek szívódni, a mi néha még elég fiaal egyéneknél alálhaó, kik kevés gondo fordíanak fogaik iszán arására. A felszívódásnak fiaal egyéneknél fogkő az oka. A fogkő. i. az alveous szélei folyonosan nyomja, s mivel i az alveolusnak szivacsos állománya nincs, hamarább jő lére áplálkozási zavar és ennek kövekezében felszívódás. Rendes körülmények közö ehá a gyökéifelszívódása a medernyujvány sorvadásásával kezdődik. Eől azonban eljesen függelenül és pedig a gyökéi- felszínének bármely részen is föllép. Ha így a fog alveolusának egy részé elveszíi, meglazul és kiesik. E meglazulással rendesen egybeesik a c^menállomány megvasagodása. ügy lászik, minha a fog cemen állománya érfogaának megnagyobbodásával, a veszeség daczára, helyé bizosíani igyekeznék. A gyökér e póló megvasagodása a peridenium izgaásából magyarázhaó, a mi ilyenkor a fog mozgahaóságáól ered. Az ilyen mozgékony fogaknál azonban nem mindig aláljuk a cemenállomány megvasagodásá és gyakran aláljuk ez a gyökérnek előzees mozgahaósága nélkül is. E ké ényező azonban gyakran coincidál. Az ilyen cemen-úlengés legöbbször köőszöve és vérerekől ájár, a mi azuán a úlenge képződmény felszívódására viszen. A felszívódás egyszer csak a felüleen erjed inkább, máskor a mélybe haoló csaornák alakjában, a melyek vagy perioseumcsapokkal vagy szemcsés' alakalan mészömeggel vannak kiölve. A fogak gyökereinek felszívódásánál első feléel, hogy a pulpa elveszíse éleképességé, vagy legalább eemesen csökkenjen, mer a rendesen működő szöveben felszívódás lére nem jöhe. Hogy a pulpa éleképességé elveszíee-e, az már első láásra észre lehe venni. Ilyenkor a fog halvány fényű, megválozo színű. A felszívó-. as, úgy min másu, i is sarji szöve eszközli, a melye vagya Pulpa, vagy a peridenium, vagy mindkeő együ ermel. A felszívódás anulmányozására nagyon alkalmasak a ejfogak, a melyeknél A e ' s zívódás szövekező erély hiján lép fel. A felszívódási felüle szabad szemmel vagy loupeval nézve nagyon egyenelenül gödrös, felszívódás a deninben gyorsabban halad, min a cemenben, a miér is ez alávájolnak lászik. Ennek oka mindenesere az, hogy a cemen a gyökérháryával van fedve, a mely ez a felszívódás

13 s RUDAS GEHŐ DK. KUM i\ í g a fel8zívódás a ^ ^ninig haol, i akadályalanabbal haladha Ha egy ejfoga, a meiynek gvökere eljesen felszivodo a foghúsról vigyázva le- vagy kiemelünk, akkor a felszívódás, felüle ala közveelenííl egy hússzemölcsö fogunk láni, a melynek mélyedései és emelkedései eljesen a fog felszívódo felüeebe illenek Ez a szemölcs ehá a felszívódási felülenek ponos lolnl V T VÍZSgála mua^ hogy sarjszöveel van h Wl' a Z ^ felül6ón 6há a ' ^ökér felszívódási felüleéolrr 2 ' -.T rr n ' alál J uk a felszívódással együ járó, o magú oriassejeke. Az előbbi módon elávolío ejfoícsiszola- Z^Z) a C6menben és deni " állományában nagyon jól va-v lí!, 1821 ' ^^ 6lS! J6leÍ U ' h S>- világosabb körök lépnek föl, S óíc"- m?. Va, f f körök a m ' e^ k egymással összefolynak olvan 8 6Zek " h" V 7 ' ^ ^ * összefolynak. A denin YOlna lacul mai ' Ódva a ' me] y kimaródások Howshipelül Jf^jWeree^. A félkörök ala, ehá a felszívódási ók éen fevo állomány egy kisaé halványabb (alán mivel a mészsok egy része mar kioldódo), min az ép denin \ denin csaornacskák folyaásai a fel^ivvlá.' < n, A M lumeniiík nhk ^ íejsz ivodasi felüleen jól láhaók, de lumenjük öbbnyire duzzad, nagyobbodo. Vannak azonban i rendes vasagságú denincsaornák is A rw 7 c, - a felszívódási felüleen irányá válozaa a T.^ T * Ú eredei irányukkal ompa szöge képezek l í l T * ^ dási felülenek csak 4 1 ^ ^ ^ * ^ ^ rövld a sarjszöve lérehoza új képzó-dmén h ^ ^ ^ ^ őkké válnak F, MhL >>A - P y n meg v nem különbözeheioki<e \ainal. ü,z ujkepzodmenyben némelv helvf a i uu síeke lehe láni a denincsaornák ^ ^ Z ^ I Z Í Szöfa 1 S L m Í P Ő 8 Í? '. * 1 ^ - é P denmcsajui kozo a legszebb es félreismerheelen csonsejeke lája. Ismé mas helyeken a denin-csaornák ágabb lumenje közveeen fok aásakén^durván szemcsés mész lerakódásá lehe láni, kisebb M í f ruí^n Zen CZÍmen: " DÍe ResOT Plion der Milchzahne und die (M«ok,aso Va Cenralbla fór die JWffiW. Wissenschafen, o fe "" bőven foglalkoz.k e felszívódással, ő nem alálja Baumenak álászó' köei a melyek melyen a deninbe haolnak és a felszívódás előhírnökei. E.ei az én készíményeimen kiválóan lászanak, főleg a ejfogaknál.

14 A KÓROS ÉS ÉP FOG SZÖVETTANA KÖRÉBŐL. 9 nagyobb űrökkel. Ugyanilyen képe mua, ha nem is ilyen kifejezeen, a denin azon része, a mely a pnlpa fíre körűi fekszik. A pulpaűr haárán számos Howship-féle gödröcske láhaó. A felszívódásra nézve jellemző áesző köröke a perideniumól vagy pulpáól beljebb eső helyeken is kapjuk, a nélkül, hogy az előbbiekkel összefüggésben volnának, ezek azonban mégis vagy a perideniumól vagy a pulpáól erednek és csak a készíményen nem muahaó ki az összefüggésök. Legszebben demonsrálhaó ugyan mindez ejfogaknál, de öbb más készíményem is van, a melyek a felszívódási viszonyoka így üneik föl. Hangsúlyoznom kell, hogy a pulpaűr körűi levő felszívódásnál is lehe a szemcsés mészlerakodás és csonsejeke alálni, a mi, úgy lászik, egyesek figyelmé kikerüle, különben nem volna máig is viás kérdés, hogy képes-e a pulpa csono ermelni? Hogy a peridenium eemes puszíás visz véghez a deninben az álal, hogy ez felszívódásra bírja és azuán mélyen behaol az állományába cemene képezve, nem rikaság. 1 ) De án rikábban észlelék, hogy a zománczo, valamin az ez ala levő denin egy részé is feloldja és cemen képződik helyébe. Míg az előbbi épp oly gyakran alálhaó emberi fogaknál, az uóbbi lófog csiszolaán muahaom be. A lófog zománczá u. i. a korona egész felüleén cemen fedi. Készíményemen a zománcz fele levő cemen egy hely áhaol a zománczon és bemélyed a deninbe. I szépen képződö csonsejek láhaók és a kellő középen egy Havers-csaorna. A cemen i egészen rendes külsejű és csak annyiban különbözik a rendes helyen lévő cemenől, hogy Sharpey-féle rosjai nincsenek és Havers-csaorna van benne. Hogy ez csakugyan felszívódás es ujképződés, nem pedig fejlődési hiba, arra bizonyság e ké rész oz,. i. a régi és újonnan képződö szöve köz lévő ragaszó vonal (Kilinie). A felszívódás, sarjszöve eredményezi, a mely a fog alveoluai _ szivacsos állományából, vagy án. jobban mondva, az állomáyaban lévő velősejekből indul ki. Ez a sarjszöve először a periumon -haol á, a midőn ez szinén sarjszöveé válozik. A sarj- ) Ugyanüy képe mua be Bödekoer, Heizman, Mikroskopische Morphologie des Thierkörpers" czimű munkájának 266. ábrájában, 637. lapon.

15 10 RUDAS GERŐ DK. szöve vérnedve szolgála, a mely a mészsóka feloldja, a felszívódás elősegíi. A felszívódás módjára nézve azonban elérők a nézeek. Némelyek az hiszik, hogy a sejek, a szaporodásuk okoza nyomás álal idézik elő a felszívódás. Mások vegyi válozásban keresik a felszívódás oká. Baume úgy fogja fel a felszívódás, hogy az az anyag, a mely egy másika oldva ar, bizonyos körülmények közö ismé feloldhaja az a ese. A vérplasma azoka a mészsóka, a melyek a csonok és fogak felépíésére szolgálnak, lerakodásuk elő oldva arja magában. Viszon a fog éleképességének megszűne, vagy csökkene uán ismé feloldhaja ezeke a mészsóka. Havers-csaornáka a cemen rendes vasagságakor fiaal fogakban nem alálunk, felszívódás és hyperososis eseén azonban alig hiányzanak. Kölliker 1 ) szerin ezek készer-háromszor is elágzanak, vakon végződnek és 9-22 ;x ámérőjűek. Saler egyeseke a fogűrbe is kövee. III. Az inercjlobuláris ílrölről. ^ Gyakran alálunk a deninben a perifériájához közel, vele öbbékevésbbé párhuzamosan elhelyezkede úgyneveze inerglobuláris üregeke A koronában és gyökérben egyarán fellelheők. Rikábban alálhaók ezek a pulpával haáros deninben, a milyen igen sok csiszolaom köz csak egy eseben kapam szépen alakulva. Az inerglobuláris űrök Czennák*) WBrin úgy jönnek lére, hogy az alapa lomany elmeszesedése nem örénik ökéleesen. Az alapállomány elmeszesedésé úgy magyarázza, hogy gömbök alakjában örénik, a mely gömbök összefolynak s így kapjuk a rendes denin. Hasonlóképen magyarázák és kísérleekkel bizonyíoák a denin ekképeni elmeszesedésé Bainie és Haring.s) Haring e gömböke calcospháneknek neveze. Ha ezen gömbök összefolyása valamely okból lére nem jönne, származnak az egyes gömbök köz körszeleekhez hasadó yagy egyálalában köridomú erek,, a melyeke Czermák iner-») Kölliker, szöveem, 372. lapon. 5 Jeischrif fór wissenschafliche Zoologie II. köe, 810 lapon. B V,, l es 6 Anaoraie ' dér Zahne. Bearbeie von Holaender. rseiiin, ls lapon.

16 A KÓROS ÉS ÉP FOG SZÖVETTANA KÖRÉBŐL. 11 globnláris űröknek neveze el. De inerglobuláris űröknek neveze ő a denin és cemen köz levő és csiszolaokon láhaó űröke is. E keő azonban egymásól lényegesen különbözik. Különben egyedül mondja (1. c. p. 312.) Es gib aber auch Hohlráume, an denen man eine Begrenzung durch sphárische Flachen geradezu nich nachweisen kann, und man dürfe geneig sein, zu vermuhen, dass es in der Zahn.subsanz noch Hohlráume andern ürsprungs, als die Inerglobularraume, gábe." Már ő is kijelenee, hogy megvizsgálandó volna, vájjon ezen ké űrnem,. i. a deninben szabadon levő köralakú képződmények, a cemen és denin köz levő űrök ugyanazon eredeüek-e és e szerin m indkefő inerglobuláris űr néven összefoglalhaó-e? Czermák mindkeő inerglobuláris űrnek nevezi és kövekezőképen indokolja: a denin csaornák, úgymond, egyenlőképen viselkednek mindké nemű űr irán, a mennyiben az űr a denincsaornáka lefuásukban akadályozza, és pedig úgy, hogy a denincsaornák az űr egyik végén beszájadzanak és a másik végéből ismé minegy eredeüke veszik, ehá az űr á nem járják. Minhogy ovábbá a mészgömbök különbözőképen egyesülhenek, nem csodálhaó, ha minden űrnek nincsen meg a gömb alakja. Végre az mondja, nem lehe az gondolni, hogy az űrök egy helyen az álal jönnek lére, hogy a mészgömbök nem olvadnak öszsze egymásssal, más hely pedig egyéb okból származnának. Czermák ez okaclaolásának 2 uolsó ponja nem fogadhaó el. Hogy a nieszg'imbök különbözőképen folyhanak össze és így eseleg a gömb vagy köralako eljesen kizárhanák, nehezen érheő, mer az hiszem, az új alakról öbbé-kevésbbé észreveheő volna, hogy gömbökből kelekeze. Pedig a denin és cemen, köz levő űr legöbbjén a legkülönbözőbb alak láhaó, a nélkül, hogy köralakra gondolni is e -ne.ne. A mi az uolsó bizonyíásá illei arra nézve, hogy e ké nenaú űr egybe aroznék, vagy egyféleképen származnék, -. i. hogy ne m lehe képzelni, hogy az egyikféle űr mészgömbök össze nem vadasa álal jönne lére, és a másik másképen származnék, az éppen nem bizonyíék, mer igenis leheséges és vélelenül i e ké y mindegyike más-más okból származik. Szennák azon magyarázaa, hogy az elmeszesedő deninben meszgömbök össze nem folyása álal ezek köz és e mia gömb-

17 12 RUDAS GERO DR. vagy körszerű erek származnak, ez az erre vonakozó készíményeken lehe consaálni. És ha ezek köz a csiszolaon űr alálunk, még nem jogosí föl arra a felvéelre, hogy űr vol azon a helyen akkor is, mielő ennyi elválozáson men kereszül. Nem képzelheő, hogy ha a mészgömbök nem folynak össze, ez álal űr kelekeznék, és pedig azér nem, mer ha fejlődő fogaka vizsgálunk, az lájuk, hogy az elmeszesedés a már meglevő denin alapállományában örénik és pedig a denin alapállományának ermelő helyéől jóval ávolabb. Ezen alapállomány folyonosságá csakis a deninrosiok szakíják meg, űr o egyálalában nincsen. Az elmeszesedési haáron lájuk a mészgömböke, de hézagok közük nincsenek. A puhío fogon a savak behaása kövekezében a mészgömbök elűnnek. Ilyenkor azonban a meszeek fesése ad bizos felvilágosíás az elmeszesedési haárra nézve. A meszenek azon része ugyanis, a melyből az alkalmazo sav a mesze kivona, a feső anyagokól erősen fesődik és ez álal a mészgömbök haárai ismé láhaók lesznek, míg az újonnan ermel, még el nem meszesede alapállomány vagy egyálalában nem veszi föl a feséke, vagy nagyon halványan fesődik. így ehá a fesék nagyon jól felünei a haár az el nem' meszesede alapanyag és a mészeleníe denin köz. E haárvonal rendesen körvonal-részekből áll. Gyakran lehe láni a feselen alapanyagban gömb vagy jobban mondva kör-alakoka, a melyek éppúgy felveék a fesőanyago, min a mószeleníe denin-állomány, ezek az úgyneveze mészgömbök, a melyek el volak meszesedve, és azér veék löl a feső-anyago a mészkivonás uán. A legújabb képzodményű denin, a mely még nincs elmeszesedve és a feső-anyago nem veszi föl, Morgensern 1 ) szürke deninnek nevezi, az elmeszesede denin pedig sárga deninnek. Minhogy ehá az elmeszesedés, vagy a mészgömbök képződése az alapállományban örénik, nehezen képzelheő, hogy a mészgömbök össze nem olvadása álal űr ámadna, hiszen o az alapállomány van, a melyen kereszül már az elmeszesedés elő a Tomesféle rosok haladnak! Lehe, hogy ez az alapállomány, mivel o a i) Morgensern. Enwickelungsgeschiche der Záhne Sclieff. Handbnch d. Zahnheilkunde I. köe 282 lapon 2 ) Charles Tomes. 1 c. p. 48. lapon.

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV. évfolyam 32. szám 5000 lej; 70 F.; 0,50 Az Irodalmi Jelen és az E-MIL novellapályázaa Novellapályázao hirde a havona megjelenõ Irodalmi Jelen folyóira és az Erdélyi

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET

ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MUZEÜM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. I. ORVOSI SZAK. itlíílji1lflll!lll!ííiiii!iiiniill1l1l(l!!l!imil^ XVIU. hiitet. 1896. 11-111. füzet. ui i *.^i u iiiisj ^ 11

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet

Valek Béla. Modern Fizika Kézikönyv I. Általános Relativitáselmélet Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle Valek Béla Moden Fizika Kézikönyv I. Álalános Relaiviáselméle A dokumenum bámely észé, vagy egészé ilos anyagi haszonszezés céljából sokszoosíani,

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

EKTESITÓ. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK)

EKTESITÓ. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK) EKTESITÓ i\z ERDÉLYI MÜZEUM-BGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. XXXIIl. évfolyam. 1908. XXX. kötet. KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. Szerkeszti a szakosztályi választmány nevében: SZAIK) Dl^Nl^lS.

Részletesebben

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL. ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK OSZTÁLYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS NÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL. III. NÉPSZEEÜ SZAK. IX. kötet. 1887. 1. szám. AZ EMBER TESTHŐMÉRSÉKÉRŐL.

Részletesebben

Jegyzökönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szaitosztályának orvosi szaliuléseiröl. /. szakülés 1903. évi Januárius hó 30-án.

Jegyzökönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szaitosztályának orvosi szaliuléseiröl. /. szakülés 1903. évi Januárius hó 30-án. Jegyzökönyvek az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szaitosztályának orvosi szaliuléseiröl. Elnök: Jegyző: LÖTB JÓZSEF tnr. KONKÁDI DÁNIEL dr. /. szakülés 1903. évi Januárius hó 30-án. 1. a)

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET 1890. XV. ÉVFOLYAM. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. TITKÁR. KOLOZSVÁRT.

ÉRTESÍTŐ ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET 1890. XV. ÉVFOLYAM. II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK. TITKÁR. KOLOZSVÁRT. ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁBÓL. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG SEGÉLYÉVEL ÖSSZEÁLLÍTJA A TITKÁR. A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: Orvosi szak: Természettud. szak; Népszerű

Részletesebben

Jegyzőkönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón.

Jegyzőkönyvek. az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón. Jegyzőkönyvek az Erdélyi Múzeum-Egyesület' orvostudományi szakosztályának szaküléseiröl. IX. szakülés 1913. április hó 5-ón. Elnök : DAVIDA LEO. Jegyző : KONRÍPI DXNIEL. I. KENESSEY ALBERT : Magától mei/repedt

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben