A vezetést szolgáló személyügyi controlling

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A vezetést szolgáló személyügyi controlling"

Átírás

1 LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az elmúlt évtized során a gazdasági viszonyokban bekövetkezett hazai változások eredményeként az emberi erőforrással való szervezeti gazdálkodás szerepe felértékelődött. Egyre több szervezet számára központi kérdéssé vált a rendelkezésre álló erőforrások jobb hasznosítása, köztük a munkaerő hatékonyabb felhasználása az üzletpolitikai célok megvalósítása érdekében. A kiélezett munkaerőpiaci versenyben a vállalkozások nemcsak a legjobb munkaerő megszerzésére törekednek, legalább olyan fontos számukra a létszám megtartása, amely tudatos, előrelátó személyügyi politika révén érhető el. Mivel a költséggazdálkodás színvonala a vállalkozás versenyhelyzetét alakító tényező, a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek alakulása ma már kiemelt figyelmet kap. Az a szervezet képes ugyanis tartós versenyelőnyre szert tenni, ahol a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos fajlagos költségek kedvezőbbek, hosszabb távon kisebb ráfordítással tudnak piacképes terméket előállítani, illetve szolgáltatást nyújtani. A személyügyi tevékenység a szervezeti sajátosságokra és adottságokra tekintettel törekszik a munkaerő hatékony foglalkoztatásához szükséges feltételeket megteremteni. A szervezetek jelentős száma integrált szervezeti keretek között látja el a személyügyi funkció sorába tartozó személyzeti, munkaügyi és szociális jóléti feladatokat. A szervezeti stratégia részeként specializálódó humán stratégia a vállalkozás hosszú távú céljainak szolgálatában áll. A személyügyi tevékenység éppen a vállalkozás céljainak kijelölése és a célok megvalósításában kap szerepet, hozzájárul az indokolatlanul nagy költségek mérsékléséhez, a gyenge versenyképesség felszámolásához, a piaci pozíciók erősítéséhez. Az emberi erőforrás gazdálkodás központi kérdése a munkavállalók teljesítményének fokozása, ami megköveteli a munkaköri előírásoknak megfelelő tudást, ismereteket, továbbá feltételezi a munkakör megkívánta készségek és képességek szerinti alkalmazást, foglalkoztatást. Ennek érdekében a szervezeti igényekből kiindulva kell gondoskodnia a munkavállalók képzéséről, továbbképzéséről, mindazon ismeretek, továbbá készségek és képességek megszerzéséről és fejlesztéséről, amelyek a munkaköri feladatok ellátásával kapcsolatosak. A munkavállalók képzésére, továbbképzésére fordított kiadásokat a munkaerő foglalkoztatásával összefüggő költségek között kell elszámolni. Az ilyen célú költségekkel is gazdálkodni szükséges, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkavállaló munkaköri feladatainak ellátásához kapcsolódó képzés, illetve továbbképzés támogatása során mindenkor mérlegelni szükséges a felmerülő ráfordítások és a várható haszon viszonyát, annak jövőbeli alakulását. Abban az esetben célszerű a személyzet-fejlesztéssel összefüggő költségeket a munkáltatónak vállalnia, ha a kiadások megtérülnek, illetve a munkáltató számára a költségeknél nagyobb hozamot eredményeznek. Ilyen megfontolások alapján a korszerűen működő szervezetekre jellemző, hogy a foglalkoztatottak megfelelő támogatásban részesülnek, ami fontos területe a személyügyi politikának, az 52

2 A vezetést szolgáló személyügyi controlling emberi erőforrással való szervezeti gazdálkodásnak. Megfelelő előrelátás és belső koordináció esetében elérhető, hogy a foglalkoztatottak szakmai felkészültsége javuljon, illetve az ezzel kapcsolatos költségek felhasználása célirányossá váljon, ami kedvezően befolyásolja a kialakított üzletpolitikai célok elérését és a velük kapcsolatos feladatok végrehajtását. Az emberi erőforrás-gazdálkodás célja, hogy a munkavállalók a lehető legteljesebb mértékben járuljanak hozzá az üzleti sikerhez, teljesítményükkel a szervezeti célok megvalósítását mozdítsák elő. Ennek feltétele, hogy a vállalkozás rendelkezzen üzleti tervvel, amely tartalmazza a szervezet előtt álló, adott időszakra vonatkozó célokat, a célok megvalósításához kapcsolódó feladatokat. Ez szükséges, de nem elégséges feltétele a szervezet hatékony működésének. További teendő a vállalkozás előtt álló célok és feladatok lebontása, a tennivalók munkakörök mélységű meghatározása. Minden munkavállalónak ismernie kell ugyanis, hogy az üzleti terv teljesítésével összefüggésben milyen konkrét feladatai vannak, miként tud hozzájárulni a tervcélok megvalósításához. A gyorsan változó környezeti feltételekhez való alkalmazkodás komoly kihívást jelent a szervezetek számára. A különböző vállalkozásoknak szervezeti mérettől és profiltól függetlenül meg kell felelniük a mindenkori követelményeknek. Egyre növekvő versenyben kell helytállniuk, amelyre jellemző a fogyasztók minőségi elvárásainak fokozódása, a gyors technológiai és technikai változás, illetve a változásra történő megfelelő válaszadás igénye. Leginkább a külső környezeti tényezők által determinált szervezeten belüli folyamatok átláthatóságának hiánya, illetve a folyamatok jövőbeli alakulásának kiszámíthatatlansága okoz nehézséget. Ezért fontos, hogy rendelkezzünk mindazokkal az ismeretekkel, amelyek az emberi erőforrás felhasználásával kapcsolatos döntések előkészítésével és a döntések végrehajtásával kapcsolatosak. A mai követelményeknek megfelelni képes vállalkozások a vezetői döntések szolgálatába állítják a vállalati belső információs rendszert, amit a szervezeti céloknak és igényeknek megfelelően alakítanak ki és működtetnek. Erre vezethető vissza, hogy a modern vállalatvezetést támogató controlling a piacgazdasági körülmények között egyre kiemeltebb funkcióvá válik, amely magába foglalja a vállalkozás céljainak meghatározását, a célok teljesítésének figyelemmel kísérését és az eredmények ellenőrzését. A controllingon belül a személyügyi controlling az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő vezetési feladatokra fókuszál. A controlling elveire épülő személyügyi controlling átfogó módón törekszik a foglalkoztatás gyenge pontjait feltárni, a személyi állományra vonatkozó célokat és folyamatokat figyelemmel kísérni. Ennek során összehasonlítja a cél- és tényállapot alakulását, felszínre hozza az eltérések okait. A controlling szerepe többek között az, hogy a menedzsment döntéseihez megfelelő időben és részletezettséggel információkat szolgáltat, választási alternatívákat nyújt a vezetés számára. A vállalkozások egyre nagyobb számban felismerik, hogy az emberi tényező, illetve annak tudása, készsége, képessége, jártassága a vállalkozások működtetésében, magában az értékteremtési folyamatban meghatározó szerepet tölt be. A vállalkozás rentábilis működése, illetve működtetése során a hozzáadott értéket a tudáson alapuló tevékenység hozza létre. Az ember szerepe az értéktermelő folyamatban semmi mással nem helyettesíthető. A szervezet sikere elsősorban a munkavállalók tudásán, szakértelmén múlik, illetve a munkavállalók motiváltságától függ, ami felszínre hozza és fokozza a munkavállalók teljesítményét. 53

3 Ehhez többek között szükséges a termelési ráfordítások, köztük a munkaerő foglalkoztatásával kapcsolatos költségek csökkentése, a hatékonyság növelése, az erőforrásokkal való gazdálkodás színvonalának emelése. Ma már széles körben tapasztalható, hogy az emberi erőforrással való gazdálkodás középpontjába a vállalkozás eredményes működésének elősegítése kerül, a menedzsment tevékenységében a költségekkel való gazdálkodás kiemelt figyelmet kap. A személyügyi feladatok ellátása nem nélkülözheti a költség-haszon vizsgálatát, melynek során a várható költségeket a remélt haszon viszonylatában elemzik, szem előtt tartva a költségek csökkentését és a minél nagyobb profit elérését. A humán tőke felhasználása során elsődleges szempont az indokolatlan személyi ráfordítások mérséklése, illetve megszüntetése, mivel csak azoknak a vállalkozásoknak van jövőjük, amelyek képesek a költségek racionalizálására, a fajlagos ráfordítások mérséklésére. A versenytársaknál nagyobb személyügyi kiadások csak magasabb teljesítménnyel és jobb minőséggel indokolhatók. A korszerűen működő vállalkozások esetében a vezetői döntések gazdasági megfontolásokra épülnek. A szakmai döntések a költségek, illetve a különböző ráfordítások pontos tervezésén, a tervek teljesítésének figyelemmel kísérésén és értékelésén alapulnak. Az üzleti vállalkozások akkor érhetik el céljaikat, fokozhatják jövedelemtermelő képességüket, ha az üzleti terv céljainak végrehajtásához, a zavartalan üzletvitelhez szükséges emberi erőforrás időben, megfelelő mennyiségben és minőségi összetétel szerint rendelkezésre áll. Az emberi erőforrás tervezése során kell meghatározni a vállalkozás létszámszükségletét, illetve a jövőbeni munkaerőigényt. A munkaerőre fordított kiadásokat, a munkaerő foglalkoztatásával összefüggő költségeket komplexen kell kezelni. E ráfordítások esetében mérlegelni szükséges a felmerülő költségek és a várható haszon viszonyát, annak időbeli alakulását. Az üzleti tevékenységhez kapcsolódóan, a szervezeti célokhoz igazodóan kell meghatározni, illetve tervbe kell foglalni a munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó kiadásokat, és meghatározott időközönként értékelni szükséges a tervek végrehajtását. Szükség esetén megfelelő vezetői beavatkozás révén elérhető a tervcélok megvalósítása, a kialakított és elfogadott üzletpolitikai célok teljesítése, a szervezeti színtű hatékonysági követelmények érvényesítése. A controlling képes vállalati és a szervezeti egységek szintjén célokat meghatározni, a kijelölt célok teljesítését figyelemmel követni, a teljesítés folyamatát ellenőrizni, valamint a céleltéréseket kimutatni. A controllingon belül a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás a vállalkozás stratégiai céljaihoz kapcsolódik, a célok megvalósítását szolgálja. A controlling magába foglalja a tervezési az ellenőrzési, valamint az információs rendszer elemeit. A controlling bevezetése révén elérhető, hogy a vállalkozás hatékonyabban működjön, mérsékelje a működési kiadásokat, a vállalkozási alapon működő szervezet a piaci feltételekhez és a környezeti körülményekhez rugalmasabban alkalmazkodjon. A controlling három pillére A tervezési, az ellenőrzési, és az információs rendszer a controlling három pillére, amely egymással szerves egységet alkot és együtt szolgálják a vezetést. A tervezés része: adatgyűjtés, elemzés, 54

4 A vezetést szolgáló személyügyi controlling prognózis készítés, tervcélok kijelölése, jóváhagyás. A tervnek eleme a vállalkozás működésével összefüggő eredmény és teljesítménymutatók meghatározása, mivel a mutatószámok egységes rendszerén alapul a controlling. Az ellenőrzés lényege a terv teljesítésének kontrollálása. Ennek révén időben feltárható: a folyamatok tervtől eltérő alakulása, a terv teljesítését kedvezőtlenül befolyásoló tényezők köre. Ellenőrzés révén, illetve ennek eredményeként meghozott korrekciós intézkedésekkel megelőzhetők, felszámolhatók a célok teljesítését akadályozó nem kívánatos eltérések. Az információs rendszernek része: az információigények meghatározása, a szükséges információk megszerzése, feldolgozása, valamint az információk megfelelő helyre történő továbbítása. Az információs rendszer szolgáltatja a vállalkozás által kijelölt célok teljesítésével összefüggő adatokat, amelyeknek alkalmasnak kell lenni a tényadatok és a tervcélok egybevetésére. A controlling a tervezéssel, ellenőrzéssel, illetve információellátással kapcsolatos tevékenységeket öleli át. A controlling feladatok magukba foglalják: a vállalati célok kijelölését, a célok teljesítésének figyelemmel kísérését, a célok teljesítéséhez kapcsolódó tényadatok gyűjtését és elemzését, cél tény egybevetést, a céleltérés okainak feltárását, következtetések levonását, a vezetői beszámoló rendszer működtetését. A controlling a szűk keresztmetszetekre fókuszál, feltárja azokat a tényezőket, amelyek az igényekhez mérten korlátosan állnak rendelkezésre. Ennek azért van jelentősége, mert a vállalkozás működésével kapcsolatos erőforrások közül a szűk keresztmetszetek a vállalkozás céljainak teljesítését gátolják, feloldásuk nélkül a célok teljesítése kétségessé válhat. A controlling időbelisége szerint lehet operatív, illetve stratégiai jellegű. Az operatív controlling a rövid távú, 1-3 évre szóló feladatok ellátására fókuszál, lényegét tekintve az eredményesség, a likviditás és a gazdaságosság érvényesülését hivatott szolgálni. A stratégiai controlling közép- és hosszú távú időszakot ölel át. A vállalkozás belső feltételeire, illetve adottságaira tekintettel, valamint a külső környezet által meghatározott lehetőségekre építve járul hozzá a szervezeti stratégia kialakításához, a célok kijelöléséhez, és azok végrehajtásához. A vállalkozás céljainak kijelölése során tisztázni szükséges a célok tartalmát, érvényességi területét és idejét. A célok egy része számszerűsíthető, másik részük nem. A célok lehetnek a környezeti tényezőkhöz kapcsolódó külső, illetve a vállalkozás működésével kapcsolatos belső célok. A controlling a kijelölt célkitűzések megvalósulását rendszeresen ellenőrzi, öszszehasonlítja a célállapotot a tényadatokkal, illetve a várható teljesítéssel. Az eltérés-vizsgálat során, a terv tény egybevetés révén kimutatja a célállapotnak megfele- 55

5 lő tervadatok és a tényadatok közötti eltérést. A terv célok teljesítésének ellenőrzése révén biztosítja, hogy a kitűzött célok teljesítéséről megfelelő időben és kellő részletességgel tájékozódjon a menedzsment. Az eltérés vizsgálat célja a tervtől való eltérés abszolút, illetve relatív értékének meghatározása, valamint az eltérés okainak kimutatása. Az eltérések visszavezethetők: a terv (céladatok) és tényadatok eltérésére, továbbá a tervezési munka hibáira, fogyatékosságaira. A controlling jelentési rendszere a vezetői információs igények kielégítésére szolgál. A controlling-jelentések gyakorisága lehet havi, negyedéves, féléves, illetve éves időszakra szóló. Kérdésként fogalmazható meg: Milyen legyen a jó jelentés? A jelentés akkor felel meg a követelményeknek, ha: a tényeket a valóságnak megfelelően és áttekinthető módon bemutatja, szelektív módon kielégíti a különböző vezetési szintek információs igényét, kiemelten kezeli a szűk keresztmetszetek vizsgálatát és feloldásuk módját, megfelelő időben biztosítja a terv tény összehasonlításokat és az eltérésekre vonatkozó elemzéseket, segítséget nyújt a jövőre vonatkozó célok és feladatok kijelöléséhez. A személyügyi controlling jellemzői A személyügyi controlling az általános controlling elvek és módszerek emberi erőforrásra történő alkalmazása. A személyügyi controlling eszközt ad az emberi erőforrással való hatékony gazdálkodás megvalósításához, hozzájárul a vállalkozás céljainak eléréséhez. Ma még azonban elég gyakori, hogy a vállalati controlling nem foglalkozik kellő súllyal az emberi erőforrás-gazdálkodással összefüggő kérdésekkel. Ennek egyik jellemző oka a humánpolitikai tevékenység túlzott misztifikálása. Ez leginkább akkor fordul elő, ha a személyügyi feladatokat közvetlenül a vezetés kizárólagos hatáskörébe utalják, és az információk kiszivárgásának megakadályozása érdekében senkit sem engednek ezen kérdésekbe beleszólni, de még betekinteni sem. Ilyen esetben az tapasztalható, hogy a személyügy részéről kiszolgálják a controlling adatigényét, lehetővé téve a controlling számára a vállalati eredménykimutatások elkészítését. A személyügyi controlling kialakítása iránti igény azonban növekszik. Tapasztalatunk szerint egyre több vállalkozás mutat érdeklődést a személyügyi controlling kialakítása és működtetése iránt. A legutóbbi időkig a vállalkozás vagyonát a hagyományos mérleg kereteken belül határozták meg, pl. az épületek, termelő üzemek stb. értéke alapján. A hagyományos szemléletmódot és értékmeghatározást azonban megkérdőjelezi az a felismerés, hogy a tudásra épülő gazdaság térhódítása következtében a szellemi tőkének egyre komolyabb szerepe van a vállalkozások működtetése során. A vállalkozás piaci értékének meghatározásakor az egyéb tőkejavak mellett indokolt a szellemi tőke értékét is figyelembe venni a vállalkozás vagyonának meghatározásakor. A szellemi tőke az emberi tőke és a strukturális tőke összessége. Az emberi tőke azt a tudást jelenti, amelyre az egyének életük során szert tesznek és amelyet felhasználnak a javak előállítása során. A strukturális tőke ugyanakkor olyan érték, ami a cég tulajdonának tekinthető, mint például az adatbázisok, eljárások, programok, ügyféllisták, vagyoni értékű jogok. A számviteli elszámolási rendszerek csak a legutóbbi időben kezdtek azzal foglalkozni, hogy miként lehetséges mérni, majd elszámolni a humán tőke hozamát. 56

6 A vezetést szolgáló személyügyi controlling A személyügyi controllingnak, mint a vállalati controlling egyik alrendszerének a terjedését nagyban elősegítette, hogy a humánerőforrás-gazdálkodás stratégiai jelentőségű tényezővé vált. Ennek az a magyarázata, hogy az emberi erőforrás komoly szerepet játszik a vállalkozás versenyképességének növelésében, továbbá a termékek tudástartalma egyre növekszik. A személyügyi controllingon belül megkülönböztethető a költség, a gazdaságossági-hatékonysági, valamint a jövedelmezőségi-eredményességi controlling, amelyek alrendszereknek tekinthetők. A költség controlling alapja a vezetői számvitel, más néven emberi erőforrás-számvitel (Humán Rescource Accounting), amely magába foglalja a személyügyi költségek meghatározását, a ténylegesen felmerült költségek összevetését a tervezett költségekkel, az eltérések elemzését, az okok felderítését, a fejlesztési, beavatkozási javaslatok kidolgozását. A HRA az emberi erőforrással kapcsolatos információk meghatározásának, mérésének és kommunikációjának folyamataként jellemezhető, a számviteli alapelvek egyfajta kiterjesztését jelenti. Magában foglalja a munkaerő felvételéhez, kiválasztásához, képzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan felmerült költségeket, felöleli azt is, hogy az emberek milyen gazdasági értéket jelentenek a szervezet számára. A gazdaságosságihatékonysági controlling vizsgálja a humán erőforrás egyes funkcióinak hatékonyságát (kiválasztás, leépítés, személyzetfejlesztés, bérezési rendszer, teljesítményértékelés), a személyi állomány struktúráját (képzettség, nem, kor stb.), felméri és értékeli az emberi erőforrás gazdálkodás helyzetét. A jövedelmezőségi-eredményességi controlling arra irányul, hogy a vezetés megismerje az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak hozzájárulását a szervezet eredményességéhez, a szervezet jövedelmezőségének növeléséhez. A személyügyi controllinggal összefüggésben beszélhetünk a humán erőforrás auditról, amely vizsgáló, elemző és összehasonlító eljárás és az emberi erőforrásgazdálkodási funkció értékelésére alkalmas. Centrumában az emberierőforrás-gazdálkodás átfogó, szisztematikus felülvizsgálata áll, beleértve a tevékenységet megalapozó stratégiák és célok vizsgálatát, az alkalmazott tervezési módszerek, az információ rendszer, az ellenőrzési tevékenység és a szervezet elemzését. A humán erőforrás audit alapján feltárható, hogy a menedzsment, illetve a szervezet mennyire képes a rendelkezésre álló eszközrendszereket a stratégiai céloknak megfelelően működtetni. A személyügyi controlling gyakran alkalmazza eszközként a benchmarkingot. A benchmarking révén a szervezet saját teljesítménymutatóit, működését, folyamatait összehasonlítjuk más hasonló cégek azonos paramétereivel. Az összehasonlítás vonatkozhat a személyi állománnyal kapcsolatos valamennyi jellemzőre, a munkavállalókkal összefüggő kemény (nem, kor, jövedelem stb.) és lágy (képességek, készségek, tudás) tényezőkre, amelyekhez mutatók rendelhetők. A mutatók alapján az elérendő célok kijelölhetők, megfigyelhetők és értékelhetők. A benchmarking alapján meghatározott jellemzők szerint kimutathatók a szervezetek közötti eltérések, illetve feltárható az eltérés csökkentésének lehetősége. Mindez elősegíti a döntések eredményességének mérését, továbbá folyamatfejlesztésre ösztönöz. A személyügyi controllingra jellemző: az információ-orientáltság, a jövőre irányultság, a tevékenység-központúság, valamint az integráltság. 57

7 A személyügyi controlling által a vállalatvezetés tájékozottsága, megfelelő tisztánlátása biztosítható, mivel a terv tény összehasonlítást állítja tevékenysége középpontjába. Biztosítja a döntésekhez szükséges információk szisztematikus gyűjtését és továbbítását a megfelelő helyekre. Ezáltal segíti az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos döntéseket. A múltbeli és a jelenlegi helyzet vizsgálata és elemzése alapján a jövőre vonatkozó döntések meghozatalát segíti. A tevékenységre orientáltság azt is jelenti, hogy az emberierőforrás-gazdálkodásra irányul, a kialakított tervezési, ellenőrzési és információs rendszert a vállalkozás sajátosságainak figyelembevételével folyamatosan fejleszti. A személyügyi controlling integrálja az emberi erőforrás gazdálkodás funkcióival összefüggő tervezési, ellenőrzési és információellátási folyamatokat. A controlling megfelelő mutatók segítségével kimutatja a költségek tervezettől való eltérését, feltárja az eltérés okait, és determinálja a tervezett cél elérése irányába ható beavatkozás, intézkedés tartalmát. A személyügyi controlling mutatószám rendszere igen szerteágazó, mivel az emberierőforrás-gazdálkodás bonyolult funkciók összessége. A stratégiából levezetve ki lehet dolgozni egy úgynevezett kiegyensúlyozott mutatószámrendszert (Balanced Scorecard), amely alapján feltárhatók a BSC négy nézőpontja (pénzügyi teljesítmény, vevői kapcsolatok, működési folyamatok, tanulás-fejlődés) közötti kapcsolatok, ok-okozati összefüggések. Ezáltal a tulajdonosok a számukra fontos mutatók alakulásáról könnyen tájékozódhatnak, a menedzsment a célok és az eredmény mutatók segítségével egyértelműen képes ellenőrizni a stratégia megvalósítását, a teljesítmény mutatók alapján világosan megfogalmazhatók a szervezeti feladatok, a stratégia megvalósítását szolgáló akciók. Mindehhez még az egyéni érdekeltséget is lehet, illetve szükséges kapcsolni. A vállalati mutatókat tervezni, ellenőrizni, elemezni szükséges. Fontos, hogy a tervezés és a tényadatok figyelése azonos szerkezetű, tartalmú mutatókon alapuljon. A tervezés és az ellenőrzés mutatóit összhangba kell hozni annak érdekében, hogy az eltérések korrektül kimutathatók legyenek. Azonban számolni kell azzal, hogy nem lehet minden vállalkozásnál alkalmazható egységes mutatószám rendszert kidolgozni. A felhasznált mutatók kiválasztását, meghatározását az adott vállalkozás sajátosságai, a vállalkozás stratégiai céljai, az elemzés mélysége, a rendelkezésre álló alapadatok köre határozza meg. A mutatók kiválasztását az is befolyásolja, hogy kik használják és milyen célra kapják az elemzés eredményeként előállított információkat. A lényeg az, hogy a kiválasztott mutatóknak alkalmasnak kell lenniük a megfelelő következtetések levonására. A személyügyi controlling információs rendszere emberi tényezővel kapcsolatos költségekről ad tájékoztatást, illetve annak elemzésével foglalkozik. Mivel az emberi erőforrással kapcsolatos költségek a vállalkozás összes költségéhez viszonyítva általában jelentős hányadot képviselnek, nem lehet alábecsülni a controllingnak a vezetés támogatásában betöltött szerepét. A munkaerő hasznosításának hatékonysága a személyügyi controlling révén kimutatható, számszerűsíthető és ellenőrizhető. Ennek révén jelentősen hozzájárulhat a cég sikeres és eredményes működéséhez. Ne felejtkezzünk el arról sem, hogy a személyügyi controlling egyfajta szemléletmódot jelent. A cégvezetésnek a döntések meghozatalához megbízható, pontos és szelektált információra van szüksége, amit a controlling képes szolgáltatni. Az információkat elemezni szükséges. Az elemzés célja az eltérések számszerűsítése mellett az ok-okozati összefüggések feltárása, mivel az okok, hibák feltárása nélkülözhetetlen a vizsgált jelenség megértéséhez. A folyamatok 58

8 A vezetést szolgáló személyügyi controlling elemzése alapján, az elemzésből levont következtetésekre építve hozhatók meg a hatékony gazdálkodást célzó döntések, a tervezett cél elérésére irányuló intézkedések. A számviteli információ bázis központi eleme a kötelezően elkészítendő éves beszámoló, melynek részét képezi a mérleg, az eredmény kimutatás, a kiegészítő melléklet, és egyéb jelentések. Emellett rendelkezésre áll a főkönyvi kivonat, valamint a különböző analitikák. A számviteli rendszer és beszámoló tényszámokon alapul, elkészítésénél elsőrendű szempont a jogszabályi megfelelés. A számvitellel ellentétben a controlling a jövőre irányul, amit nem köt a számviteli törvény. A controlling a vállalkozás belső irányításának eszköze, melynek célja a döntések szükségszerűségének felismerése, a vezetői döntések előkészítése, a döntések megalapozása, befolyásolása, alternatívák feltárása. Ezért mondhatjuk, hogy a controlling egy komplex szemléletű irányítási rendszer, amely a vezetés döntésképességének megalapozásával segíti a szervezeti célok megvalósítását. Az információkat a számvitel szabályozott rendszerével szemben - olyan sajátos csoportosításban szolgáltatja, ahogy azt a vállalat irányítása igényli. A controlling innovatív módon, kérdésekre, problémákra keresi a választ, azt vizsgálja, hogy mikor, hogyan szükséges beavatkozni a folyamatokba a célok elérése érdekében, továbbá az intézkedéseknek várhatóan mi lesz a következménye. Vállalatirányítási eszközként alkalmazott és fontos vállalati döntések alapját képező személyügyi contolling kialakítása és működtetése magas szakmai színvonalon álló, nagy szakértelemmel, közgazdasági szemlélettel rendelkező személyügyi munkatársakat igényel. Egy jól működő humánszervezetben ma már nélkülözhetetlen a tervező, elemző tevékenység, ezért egyes vállalkozásnál megfelelő elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakemberek látják el a személyügyi controlling kiépítésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat. Ennél is fontosabb azonban, hogy a controlling szemlélet áthassa a személyügyi szervezet tevékenységét, a szervezetben dolgozók a controlling elvek szem előtt tartásával végezzék munkájukat. Irodalom HORVÁTH & PARTNER: CONTROLLING Út egy hatékony controlling-rendszerhez (KJK Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft.; Budapest, 2000.) HERMANN DÁNIEL HERBERT KREISER: Controlling I II. (Rötzer-Druck, 7000 Eisenstedt, 1992) SÁNDOR LÁSZLÓNÉ DR. DR. SZTANÓ IMRE DR. BIRHER ILONA DR. PUCSEK JÓZSEF: A vállalkozások tevékenységének gazdasági elemzése (Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság; Budapest, 1997.) DR. LINDNER SÁNDOR: Munkaügyi menedzsment (Emberi Erőforrás-menedzsment célszám; CODET Tanácsadó, Fejlesztő és Oktató Kft.) DR. LINDNER SÁNDOR-DIHEN LAJOSNÉ: Humán Controlling HCR FÜZETEK, 2002 SZÓKRATÉSZ Külgazdasági Akadémia ÉVA KATALIN DR. HIMBER PÉTER KOVÁCSNÉ SOÓS PIROSKA: Számvitel-Elemzés II. (Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság; Budapest, 1999.) DR. BODA GYÖRGY SZLÁVIK PÉTER: Vezetői kontrolling. Hogyan vonhatjuk kontroll alá az üzletet? (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó; Budapest, 1999.) SÁNDOR LÁSZLÓNÉ DR DR. BÍRÓ TIBOR DR. SZTANÓ IMRE: Vállalkozások gazdasági elemzése I.-II.. (Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság, Budapest, 1993.) DR. BÍRÓ TIBOR DR. PUCSEK JÓZSEF DR. SZTANÓ IMRE: Vállalkozások tevékenységének komplex elemzése (Perfekt Pénzügyi Szakoktató és Kiadó Részvénytársaság; Budapest, 1995.) HORVÁTH ÉVA: Hatékonyság És Más Tejesítményvizsgálatok Módszerei. Sajátosságok a vállalkozásoknál (Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt; Budapest, 1999.) DR. ROÓZ JÓZSEF: A humán kontrolling fejlődése a nemzetközi tendenciák tükrében (Személyügyi Hírlevél szám) 59

9 Emberi erőforrás és a számvitel I. II. (Személyügyi Hírlevél december, január) Marketing Kontrolling Siker és a Humán Erőforrás Menedzser. Tanulmánykötet Jubileumi Humánpolitikai Konferencia, Siófok, 2000.) 60

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői A TÁRCA SZINTŰ KONTROLLING, MINT A VEZETŐI DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTÉS ÚJ ELEME Briák Ottó 1 Mottó: A mocsár lecsapolásáról, nem a békák véleményét kell kikérni. I. A tárca szintű kontrolling általános jellemzői

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kossuth úti Óvoda 5430 Tiszaföldvár Kossuth út 124. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatálya kiterjed Tiszaföldvár Város Önkormányzat által fenntartott Kossuth úti Óvoda működésére Az alkalmazotti

Részletesebben

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése

Antreter Ferenc. Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Antreter Ferenc Termelési-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése Doktori értekezés Témavezetők: Dr. Várlaki Péter egyetemi tanár Széchenyi István Egyetem, Műszaki Tudományi Kar, Logisztikai

Részletesebben

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához

Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Blumné Bán Erika Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Sisa Krisztina Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Tételvázlatok a vállalkozási mérlegképes könyvelõi komplex szakmai vizsgához Számvitel-elemzés-ellenõrzés

Részletesebben

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013.

Minőségirányítás az építőiparban. Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőségirányítás az építőiparban Földessyné Nagy Márta okl. építőmérnök 2013. Minőség és megfelelőség A dolgok minőségét azok a tulajdonságaik és jellemzőik adják, amelyek képessé teszik arra, hogy igényeket,

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A NAGY SÁNDOR JÓZSEF GIMNÁZIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Tartalom 1 A minőségirányítás és a Közoktatási törvény... 3 2 Az Intézmény adatai... 4 3 A minőségirányítási program célja, tartalmi követelményei...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar HUMÁN ERŐFORRÁS szakirányú továbbképzési szak A humán erőforrás képzés a szervezetek működtetésének emberi erőforrás menedzseléséhez kapcsolódó szakmai kérdéseivel

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2009 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása

A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása Doktori

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat

Kapuvár Városi Önkormányzat Kapuvár Városi Önkormányzat Korszerű település-üzemeltetési és - fejlesztési (TÜF) program 2009. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 6 2 A Települési Értékközpont rendszer bemutatása... 8 2.1

Részletesebben

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése

ÁROP-1. A5-2013-2013-048. Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése ÁROP-1. A5-2013-2013-048 Szervezetfejlesztés Kistelek Város Önkormányzatánál Dokumentum: Minőségmenedzsment modell bevezetése Kistelek Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Részletesebben

ISKOLAI KÖNYVTÁRI STRATÉGIA

ISKOLAI KÖNYVTÁRI STRATÉGIA Készítette: Balogh Mihály Bondor Erika Dán Krisztina Dömsödy Andrea dr. Celler Zsuzsanna dr. Csík Tibor Hock Zsuzsanna Melykóné Tőzsér Judit Rakonczás Szilvia Szakmári Klára AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR KÜLDETÉSNYILATKOZATA

Részletesebben

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás

Adattár. Adattár. Elemzések, modellezés. Adatszolgáltatás ADATTÁRALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER (AVIR) Az táralapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) fő célja, hogy hatékonyabbá tegye az intézmény működését, megalapozottabbá tegye a vezetői döntéseket, illetve

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA

SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás szak Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány SCORECARD ALAPÚ SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 345 01 2. A szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi

Részletesebben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben

A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben TÓTHNÉ BORBÉLY VIOLA A kompetencia alapú képzési rendszer koncepciója a szervezeti képzésekben A munkaadók követelményei - a gyorsütemű gazdasági fejlődés és technológiák változása miatt - a munkaerővel

Részletesebben

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről

325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről 325 Jelentés az öregségi nyugdíjmegállapítás folyamatának és az ügyintézés hatékonyságának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 2. Következtetések

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére

4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére 90 Lukovics Miklós: Térségek versenyképességének mérése 4. Hazai kísérletek a lokális térségek versenyképességének elemzésére Magyarországon, szemben a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal, még napjainkban

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre

Mágocs Város Önkormányzatának. Gazdasági programja. 2014-2019. évre A jövő az nem egy hely, ahová belépünk. Azt mi hozzuk létre: /L.I.Sweet/ Mágocs Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-2019. évre A programot a képviselő-testület 2015. március.tartott ülésén

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. Gazdasági programja Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági programja 2007-2010. évre 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 1. Mágocs Nagyközség gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények 1.1. A

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

MAROSHEGYI ÓVODA 2004.

MAROSHEGYI ÓVODA 2004. MAROSHEGYI ÓVODA 2004. Maroshegyi Óvoda MIP 2004. 2 A Maroshegyi Óvoda Minőségirányítási Programja A MIP dokumentumainak kezelési és módosítási rendje A MIP helye A MIP tárolási formája Példányszám Óvodavezetői

Részletesebben

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium

ÖKO Zrt. vezette Konzorcium ÖKO Zrt. vezette Konzorcium Vízgyőjtı-gazdálkodási tervek készítése címő KEOP-2.5.0.A kódszámú projekt megvalósítása a tervezési alegységekre, valamint részvízgyőjtıkre, továbbá ezek alapján az országos

Részletesebben

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 Összefoglalás: A tanulmány betekintést ad a válságba került hazai társaságok válságának jelzéseibe és

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc

FIZETÉSEMELÉS 2013. Készítette: Dara Péter és Kertész Ferenc FIZETÉSEMELÉS 2013 A DEVISE Hungary és a Simconsult együttműködésében készült országos kutatás összefoglaló tanulmánya Az elemzés 386 magyarországi munkáltató adataira épül Készítette: Dara Péter és Kertész

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen

Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen Az eljárás elterjedését segíthetné, ha lenne egy állami támogatási rendszer a környezetbarát technológiák alkalmazására, ami ellensúlyozná, különösen a kezdeti időszakban a bizonytalansággal és bevezetéssel

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019

GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 BALATONSZÁRSZÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Balatonszárszó, 2015.március 23. A gazdasági programot a Képviselő-testület 80/2015.(III.23.) számú határozatával

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi gazdaságelemző szakirány A MAGYARORSZÁGI RÉGIÓK VERSENYKÉPESSÉGE,

Részletesebben

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013.

PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA Egészségfejlesztési program 2013. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Helyzetkép... 4 1.1.1 A magyar lakosság életkilátásai... 4 1.1.2 Ami a számok mögött van...

Részletesebben

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1

KINCSTÁRI RENDSZEREK. A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába GÁRDOS CSABA 1 GÁRDOS CSABA 1 A kincstári rendszer létrejötte, fejlődése, bővítési stratégiák, lépések a szubszidiaritás irányába Az államháztartási pénzügyi rendszer reformjának egyik fontos és kiemelt eredménye a kincstári

Részletesebben

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TELJES KÖRŰ MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS SZAK Nappali tagozat Minőségirányítási menedzser szakirány KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MINŐSÉGFEJLESZTÉSE

Részletesebben

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI

IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kivonat melléklet IRÁNYELV A JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT STRATÉGIAI DÖNTÉSHOZATALÁRÓL 1. A KERÜLETI STRATÉGIAI TERVEZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI Az önkormányzat feladatainak ellátását az ország törvényei, különösen

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai

Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 Üzemfenntartás pontozásos értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: mutatószám; kohászat; kiegyensúlyozott értékelőkártya; üzemfenntartási stratégia. Egy német

Részletesebben

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S

K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. T Á J O L Ó T E R V K F T. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA K Ö R N Y E Z E T I É R T É K E L É S a 2/2005. (I.11.)

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről

Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Expozé: 2013-as ÁSZ beszámoló 2014-10-28 Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke parlamenti

Részletesebben

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE

VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE VI. DÖNTÉSHOZATAL KÉZIKÖNYVE Lezárva: 2012. december 28. Készült az AROP 2011/1.1.9 A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a területi együttműködések esélyegyenlőség

Részletesebben

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON

CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR CSISZÁR CSILLA MARGIT A FOGYASZTÓVÉDELEM RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSE ÉS INTÉZMÉNYI FELÉPÍTÉSE MAGYARORSZÁGON PH.D. ÉRTEKEZÉS MISKOLC 2015 MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Az államháztartás szervezetei könyvviteli mérlegének, pénzforgalmi jelentése adatainak és pénzmaradványkimutatásának

Az államháztartás szervezetei könyvviteli mérlegének, pénzforgalmi jelentése adatainak és pénzmaradványkimutatásának Az államháztartás szervezetei könyvviteli mérlegének, pénzforgalmi jelentése adatainak és pénzmaradványkimutatásának vizsgálata Belső Ellenőrök Társasága III. SZAKMAI KONFERENCIA Dr. Printz János címzetes

Részletesebben

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ i TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 1 1. Előszó... 1 2. Fontosabb jogszabályok... 1 3. Jelmagyarázat... 1 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ.

KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI DOKTORI TANÁCS KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁS-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE (TÉZISFÜZET) Dr. univ. Potóczki György

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A 2012. ÉVI TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK ÉRETTSÉGI VIZSGADOLGOZATOK STATISZTIKAI ÉS KVALITATÍV ELEMZÉSE A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉP- ÉS EMELT

Részletesebben

A HATÉKONYSÁG ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EU- CSATLAKOZÁSRA

A HATÉKONYSÁG ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EU- CSATLAKOZÁSRA SIKLÓSI ÁGNES* A HATÉKONYSÁG ELEMZÉSÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A MAGYAR AGRÁRGAZDASÁGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EU- CSATLAKOZÁSRA A gazdasági tevékenység célja mindig valamilyen eredmény elérése, s ennek érdekében

Részletesebben

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok

LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS. Mi a kontrolling? Mutatószámok LOGISZTIKAI KÖLTSÉGELEMZÉS Mi a kontrolling? Mutatószámok Mi a kontrolling? A kontrolling, mint alkalmazott gazdaságtani módszer az Amerikai Egyesült Államokból ered. Az első gyakorlati alkalmazások termelési

Részletesebben

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében

A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében A migrációs potenciál mértéke a Kárpátmedencei magyarság és cigányság körében Budapest, 2002. május A kutatást a Gazdasági Minisztérium megbízásából a Balázs Ferenc Intézet (mintakészítés és adatfelvétel)

Részletesebben

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt. NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 4401 NYÍREGYHÁZA, TÓ UTCA 5. Példány tulajdonosa ( beosztás / név ): Nyt.szám: 7364-2015.. Példány sorszáma:... NYÍRSÉGVÍZ

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MISKOLC MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KOLESZÁR ÁGNES A VÁLLALKOZÓ EGYETEM BELSŐ IRÁNYÍTÁSÁNAK ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERÜLETÉRE PH.D. ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben

A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben A Belvárosi TISZK intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációjával új működési modell jött létre. Nagyságrendje, szakmai

Részletesebben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben

Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci környezetben ZRINYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Németh Béla mérnök ezredes Az MH ingatlangazdálkodási gyakorlatának elemzése és annak hatékonyága fokozásának módszerei a modern ingatlanpiaci

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV

BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV BUDAPEST, VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERV KULTÚRA UTCÁJA רחוב התרבות STREET OF CULTURE 2009. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda igazgatója ELFOGADTA: Az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és

Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és Az új hatásvizsgálati rendszer Hatásvizsgálati és hatásvizsgálati kézikönyv lap általános Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és bemutatása módszertani segédlet

Részletesebben

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban

A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban PE GTK A karbantartási stratégiák és a vállalati kultúra szerepe a szervezeti üzleti folyamatokban Bírálói vélemény Hauszmann János Dr. 2013.10.17. Általános megállapítások, észrevételek A témaválasztás

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői

J e l e n t é s. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői J e l e n t é s az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján készítette OSZK - Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2014. 07. 28. A Könyvtárellátási

Részletesebben

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l :

GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER. 1 O l d a l : GÁRDONY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012. SZEPTEMBER 1 O l d a l : TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 4 2. A VÁROS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA Nemzeti Közszolgálati Egyetem KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA GAZDASÁGI IGAZGATÁS Jegyzet Budapest, 2014 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Gazdasági igazgatás A tananyagot megalapozó tanulmány megalkotásában közreműkött:

Részletesebben

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás)

A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) 212.11.5. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék A kontrolling beszámolási rendszer (Beszámolás és visszacsatolás) Dr. Musinszki

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI KONCEPCIÓ - JAVASLAT TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. CÉLOK ALAPELVEK... 5 3. A JELENLEG MŰKÖDŐ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI RENDSZER...

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Szakirányú továbbképzések. (levelező és esti tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Szakirányú továbbképzések (levelező és esti tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV.

E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M IV. E U R Ó PA I O T T H O N T E R E M T É S I P R O G R A M Kutatási zárótanulmány IV. Budapest, 2005. január 2 A tanulmányt a Növekedéskutató Intézet munkacsoportja készítette A kutatást koordinálta: Matolcsy

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) PÓTFELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2012. július Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK ALAPKÉPZÉS (BA/BSC) NAPPALI TAGOZAT...

Részletesebben

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing:

Vállalat küldetése A vállalat célja Vállalatok érintettjei Marketing: Vállalat küldetése: meghatározza: működési kört, a belső működés és az érintettekkel való kapcsolat elveit; megkülönbözteti más vállalatoktól, megvalósításhoz elengedhetetlen feltétele: marketing és innováció.

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben