Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 zr,rv É,oELM I y E zetv ÉDllyl KöRN s Go JERMÉ,s or s zá porrr,úcygtóséc,, u,iőét, Fóigzgtó Ikttószám: Üglíntéző: 14l6987 Társv: BTG Budörsi TelepülésgzCállcodási Kft, tevékenység hultdékgzdir,"ái,i' kozszátgtttsl 0l20l3. Erdös Márton végzésérevontkozó engedélye HTÁROZT I. z Főfelügyelóség, mintttáskörre' Természetvédelmi és vízügyi országos környezetvédelmi, í.r.piiiiárii"rr'tj'i, Biö'ilJ"orri to*y.r"tuái;l,"t"h;&; rendelkezó Xorlátolt Felelősségú cégegszékszám: 1310ioo is 8 33*:rri,"rÜor I 710' ri;l, Gl.:.^?]., Dó".u KÖzszolgálttÓ) Budöi Társság (200 j; KsH,ri,i", 1őiíi+zzzztitiiz " touámii'tuin: rcilllzzzl dószám: elsö foku ; ré"rér"'kérelménekhelyt dv engetlélyezi szerint, tevékenységvégzésétz lábbik hulldékgzdálkodási közszolgálttási il. közszolgálttás vegz,; t,, ^ü;áó.egi r,ut,nudott 33149_11l2ll, hulldékgzdálkodási hulldékgzdálkodási.t,:.:dq1l,:ji,,^ '"*erf;':ryt,_:r11.1:,:ío:",:}::,rr;.l";r".égeket, ;:,r,íi,,lun,x,.ffffi,i.:;i ;,:lr"* itrt?iiir.li hulldék hulldék és veszéiyes *"i.;iy", zznem urur', e{et, Természetvédelmi xn:gi: r;il 1"1ffilt7 ri',"t,r:*; ",1ffiii"'*;i.un "r*::*pt';ff:li:"t Íffil,'"",Íji:T;; *íffi,';;,,i,1;l"i:::tr3;} ífiffí:xt,nfi1t *1i?"Íffi "gv"jáe,'j"t,ot,"e,etr:p':'i.1.1?*1: zásábn P.,:lT'iff5:;'ffiT:ini á:tfi'ffittiffi,ffi *:,,"***ffi;;j :ffi cá"),u"iábbitábláztszerint: ffit j:li::::ffiltffi "TJ:1!1 ;;;;ib.;fo Megnevezés zonosító kód 20.. oz0t i r 1! hrl hdék, ideértve Gb,*l.püle úttisításból szármzo mntucti. hullq<tj!_ ü köá"bb.ól "c nem htározott Jelleg Mennyiség nem veszé]ye1_ [tonn/év végbudörs közigzgtási területén kö_zszolgálttásitevékenységét vontkozó' r''rttuet.'tlításár í_özszolgálttó hulldékgzdálkodási zi, zee7igyelöség u*",ii,i"li"j;;i6:iiáiilitt"tószámú "". "J.reív*!ior*puáip6l ue r==_qtsrr:j * : l:+ t:,, t wst L7 t 6 _ l _ GGt"i*:1539

2 vlmint 83003/2013. ikttószámú 1em veszélyes hulldékok begyrijtéséreés elökezelésérevontkozó engedélyekben fo glltk lpj án. 3.) Személyi" táreyi. pénzügvi feltételek: ) Trgvi és személyi feltételek: Közszolgálttó hulldékgzdálkodási közszolgálttás jogszbályokbn előírt feldtink folymtos ellátásáról 2012, évi CLXXXV. Számú hulldékról szóló törvény 41, (3) és 42, (2) pontj lpjn kíván gondoskodni. Eíurek megfelelóen Közszolgálttónál biztosítottk (XII. 29.) Korm. rendelet Ó.7.. 5uibun elóírt gyűjtési, tárgyi feltételek, gyűjtöjármüveken munkát végzők közül mindig leglább z egyikjelenlévó hulldék átvételére vontkozó lpfokú szkirányú képesítésselrendelkezik. Közszol o b) gá Lrtó zlábbi teiephel lyel rendel kezik: 204 Budörs, Vsút u. 09?.htsz, ltti telephely, KTJ sám: 102 o11 77, pénzüevi feltételek: Közszolgálttó Generli_Providenci Biztosító Zrt.né kötvényszámon válllkozói vgyonbiáosítást kötött, melynek fedezete kiterjed környezetszennyezési felelösségre. IIV. körnvezetvédelmi e őírások {bevezetendő biztonsági és elővig\,áztossági intézkedésekre vontkozó követelménvek) : 1. 2, hulldékgzdálkodási közszolgálttási tevékenységet Közszolgálttó ázárőlg Budörs kőzigzgtási területén v égeái. közszolgálttási tevékenységvégzésesonín be kell trtni Felügyelőség áltl kidott 33149, 1ll20l1. ikttószámú hulldék sállításr vontkozó, vlmint 83003/2013. ikttószámú hulldékok beglujtésére és előkezelésére vontkozó engedélyekben fogllt elöírásokt hulldékgzdálkodási közszolgálttási tevékenységcsk és kizrólg hulldékgzdálkodási közszolgálttás körébe trtoző hulldékr és zzl kpcsoltos tevékenységekre terjed ki, hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedély nem mentesít közszolgálttás elvégzésébez szükséges egyéb engedélyek megléte lól, hulldékgzdálkodási közszolgáltási tevékenység megfelelö hulldékgzdálkodási engedélyek birtokábn végezhető. 5. közszolgálttás sonln átvett és szállított hulldékok tlárólg engedéllyel rendelkező hulldé}:kezelő részéredhtók át te esítese kiárólg törvényben vgy kormányrendeletben meghtározott esetekben sztineteltethetö vgy korlátoátó. Kózszolgálttó közszolgálttás folymtos ellátásáról gondoskodni köteles közszolgálttási hulldékgzdálkodási közszolgálttás területen tevékenységvégzésesorán környezetvédelrni biosítást kötni vgy céltrtlékot kell képemi és ezí környezetvédelrni htóságnk és z OHÜnek igzolni szükséges. hulldékgzdálkodási közszolgáltts végzéssorán közszolgálttó köteles z ingtlnhsználó áltl közszolgálttó sálütóeszközén rendszeresített gyűjtóedényben gyűjtött települési hulldékot, háztrtásbn képzódö zöldhulldékot, vegyes hulldékot, elktilönített hulldékot összegyüjteni és elszállítni, vlmint lomtlnítás során gyűjtött hulldékokt z ingtlnhsmálótól összegyűjteni, közszolgálttási átvenni és elszállítni,

3 10. Közszolgálttónk gondoskodni kell hulldékgzdálkodási közszolgálttás körébe títozó hulldék további kezeléséröl, tl.közszolgálttónkleglábbéventeegylklommlgondoskodnikelllomtlnítás során közszolgálttónk átdott vgy 12. 1oriilnítás megszervezéséröl, lebonyolitásról, átvételjról, összegyűjtéséról, elszállításról, köerületre helyezett tomhulldék tevékenységenkívül egyéb Közszolgálttó hulldékgzdálkodási közszolgálttási hulldékgzdálkodásiengedélyhez'illetvenyilvántrtásbvételhezkötötthuüdékgzdálkodási tevékenységet nem végeáet, átvételérélklms hulldék elszállításáh oz z eweshuildékfjták 13. közszolgálttás trjue trtozó hsmálni, rendelkezö j árművet, eszközt kell felépítménnyel 14. külön gyűjtöedénybe trutüet vegyes hulldéktól elkiilönítve' zelki.ilönítetten g$ijtött települési vgy konténerbe helyezve szállíthtó, ^*^_Á },,,llá év e kőzs 15.mennyibenhulldékgzdálkodásiközszolgálttáskörébebrtozőhulldékközszolgálttóáltl hutldék felszedéséről gyűjtóedányből kiesik vgy kiszóródik, történő átvételekor, elszállításkor megtisitsáról közszolgálttó és elszállításáról, vlrnint terület 16, hulldékgzdálkodási közszolgáltts köteles gondoskodni, történö körébe trtozó hultdék ingtlntuljdonostól átvételétéselszállításátvégzökozszolglttógyújtöjántlűvénmtrnkátvégzólklmzottkközül képesítésselkell átuétele." vontkozó lpfokú szkirányú hulldék jelenlévönek egy leglább rendelkeznie. tervet kell készíteni, l7. Leglábbhárom évente közszolgálttói hutldékgzdáikodási vlmint hulldékkl kpcsoltos nyilvántrtás vezetésére, 18. közszolgálttás végzésesorán szbályokt is lklmzrri kell_ dtszolgálttrot t"lj*itesére vontkozó 19.Közszolgálttóhulldékgzdálkoűsiközszolgálttásslérintetthulldékgzdálkodási létesítménytfenntrtj, iizemelteti, III/B. S7!1gzp}ási Szerve Fővárosi Koimányhivtl Népegészségügyi járult hozzá: z engedély kidásához per/l02/00 236_2/20lí.r". utun _ u) uiuul kikötésekkel eszközök hulldékkezelésre szolgáló gépi és egyéb el kell végemi, szükség zerint, de leglább évente 3. tárolóterüetének rágcsáló és rovrmentesítését sziikség és fertótlenítésétleglább kéthvont, illetőleg közcélú huudékgyűjtó eszközök tisztítását végezni, szerint ngyobb gykorisággl el kell gyűjtés csk zárhtó eszközben gyűjthetó' gyujtött biológiilg lebonthtó hulldék zelkülönítetten kell, helyét rendszeresen tisztítni és fertótleníteni ry. közszolgálttói benyújtott, ryszéy, Közszolgálttó kérelme meliékleteként. ".l9i:lügyetőség lqsiáilgtzoá. ikttós2ámú htroztávl rár"iíö"ioreg melyet Lrvet, hulldékgzdálkoűsi jóváhgy.ott, z tábbi, jogszbály áitl elöírt... Á U"rr]3tott közszolgálttói hulldékgzttáikodási terv trtlmzz uo":'"t:l1ffijlett továbbá zezekérdekében hutldékgyüjtésre történó ösáönzés és szemléletformálás, leírását' továbuiuto.. ágitájékozttás rnódjnk reszletes tervezett intézkedések így kiilönör* hogynbóvíthetók; lehetőségei és széleseiútáit rárrági tájjkozttás bá á,hogy htékonybb

4 és.hsznosításár vontkozó részletes biológiilg lebomló hulldék ngyobb rányu gyujtésére meglévó biológiilg 1ebomló tervet, továbbá,bc kozszolgllttássl érintéitielepüléseken bövíthetők; rr.rrruáe** kpcsoltő gyűjtési éúsznosításilehetőségek hogyn rnyú gyűjtésérevontkozó részletes tervet, háztrtásbn kepzödő i"rrety", hulldék ngyobb gyiijte," és átvétele hogyn és nrilyen továbbá zt,hogy háztrtásb nké:pződő,".rziy". hulláék köiszolgálttó milyen további feltételek módon tehetó htékonyübá, htelorryság nováléséhez biosítását trtj szükségesnek; részletes tervel!, továbbá éc működtetésére míiködtetésére vontkozó vot ;;;;r.menő gyűjtési iendszer kilkításr és további lehetőségeit bemuttó tyűjtési rendsier működtetésének eszközeit,módját, fejlesáésének részletes tervet; és z Újrhsználti központok hulldék ngyobb rányú újrhsználtr történö előkészítésének z űjrbszlálti központok hogy zt, továbbá tervet, úepite.err.t liheróségeit'beáuttó részletes szükségesnek; trtj biztosítását Úepi,eren", közszoígá ttó milyen feltételek hsznosítási rányink növelését hulldékgzdálkodáj közszolgálttás körébe ártoző hulldék közszolgálttássl hsmosításhoz rányú ngyobb bemuttó részletes tervet, továbüá zt,hogy és ezek szükségesnek, trtj biztosítását feiételek érintett településeken u körrzolgálttó mii}en elvére; közelség és z önellátás feltételek hágyn bővíthetők, íigyelemmel érdekében tervezett intézkedé hulldéklákókr jutó szeryes nyg mennyiségének csökkeltése közszolgálttó csökkentéséhez sek leírását, módját, továbbá zt,ltogy u,""*.. áyug "*yiség lebomió hulldék milyen feltételek biztosítását trtjsnikségesnek, figyelemmel biológiilg hszrrosításánk elvére. v. engedély kiárólg Budörs tevékenységre terjed ki. Jelen közszolgálttói közszolgálttói közi gz gtási t erület én v égzett hull d ékg zdálkodá s i vi. jogeróre e'nelkedésétől kezdve 2018, hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedély htározt november 1 8. npjáig htályos. jelen vn. lejártát követöen is }rtályánk H Közszolgálttó z engedélyezett tevékenységá?,.?e2áé]y idóbeli engedély iránti kérelmet kell Új nppl 60 tegtbt etott lejártá htály *z Tou"ti folyttni kívánj, kkoi benyujtni. jogszbályseltfs11 nnk felülvizsgáláthtrozt ellen közig zglásiúton jogorvosltnk helye nincs, és vízügy' FöfelügYelöségbez Te,rmészetvedelmi zoujzeeőskomyezétvédelmi, hivtkoássl közléstól l(özigzgtási és MunkÜgYi BÍróságnk számított 30 npon belül 3 példnybn ben/rijtott, és Fövárosi , Ft, mellmek viseleséről z eljárő címzett keresettel lehet kérni, bírósági feíüivizsgált illetéke bírálj el, felek bármelyikének bíróság döntésében rendelkezik. birósg u p"rt tárgyláson kívül illetve z lperesi zonbn tárgylást rrrt. Z tigyrzr tárgyíis trlását keresetlevélben, kérelmére ellenkérelern keáezvétáíétól sámitott nyolc npon belüt írásbn kérheti, PER/102/00?36,2DB, sámú Fóvárosi Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerve támdhtó meg, szkhtósági állásfogláás htbozielleni felülvizsgált keretében INDOKOLÁS BTG Budörsi Településgzdálkodási Korlátolt Felelősségű Társság közszolgálttási 1rulldékgzdálkodási közszolgálttói vlmint tevékenység végzésérevontko"ó engedély kidás irnti kérelmet, Természetvédelmi és vízügyi hulldékgzdálkodási tervet nyujtott be z orságos Kömyezetvédelmi, Föfelügyilöség ( továbbikbn: Fófelügyelőség) részére,

5 vízügyi htósági e rások igzgtási természetvédelmi, vlmint környezetvédelmi, 13/1' közszolgálttó r*:l:t.(1továbbiiün: DíjR') L mellékletének #,H!","rö;."6I.,r;rii"Vú igzgtási díjiról Ft szolgálttási 1,uiorJrur,*á'""*.ááv "úr*i.rro" átséges 120'000'pontjábn m"ghtroz;it izolgálttási díj t megfizette, tevékenységéről és Fófelügyelőségkérelmetmegl,izsgáltésmegállpi.9u.lh:ryhulldékrólszóló2012.éviclxxxv.,"Ü^'r"is3r_t1o 11rrrdékgzdálkodási iii.ír"gúrr"u"r" ( torábbiiün, törvényben (xt1.29) Korm, rendeletben uegrejn"i i"r,l á.ot szoto +rslíolz, engedély kérelem hulldékgzdálkodási il;;;ü;ír"áí vlmint..z qiiíőli.,k;;.,"r"i",l"r.sl!kn\, megfelel, vételéról, vlmint htósági ( továbbikb ^r, 13' rendelet') (1) trtlmzz, hulldékgzdálkodás1 ^,9"e?*v,B;;k "yitvoű,.t,üu Korm. ( továbbikbn: zg.jii;á.i*á, ii,g l2otz.txu. szói;engedélyezéséről el emeket, i"i""áeu"n meghtározott kötel ezó trtlmi eng_edéllyel rendelkezö Közszolgáltto.o, vln hulldékgzdálkodási Fófelügyelőség megvizsgált,. hogy. szvzlokttibbségével tuljdoni gzdálkodó."".u"r"rrr?t úno.jt, u*lryu"nti"í"p"r"r és társsáe tuljdonosként jogosult rr' hogy hányd lpján közvetlenül vgy közvet""';;;;ik"rik, vgy visszhívj, (Ht, 81, ) ái*"""d;;k vezetőtisáségviselők és feltigyelotlz,tt,dtű;itobbsegét "g"ti",u mennyisége' körébe Ártoző hulldékok fjtáj' típus'..jellege' szóló hulldékgzdálkodási közszolgálttás hulldékjegyzélől 'u r,gy"r"*u".,ráu" Út"roe.* rl."i _l^r"árá"t iii vlmint összetétele l}lib.oriii. 27,} VM rendelet lpján került meghtározásr, htósági eljárás és szolgálttás áltlános közigzgtási Föfelügyelöség, ikttószámon to],1b9ilkb*.,io,1 44, i1) _lekezdése lpján és szbályiról sz zőoi,e"i cxt,,o*ő'i" á''átó szervek kijetöléséról vizttgy,n)to.gi es igzgtisi'ér"utoi"i 5. sz' melléklet 1' környezetvédelmi,,áe."",uedelmi, rendelet) Korm. ffiüilú"u,'!'17iiiood. rendelet?; Korm. (xii.23.) megkereste sző ő során tözreműködó szkhtóságként u,j s''r"úgúrrsi szkkérdésb"r, meghtrozott pontjábn "]i*, szervet szkhtósági állásfogllás kidás Népegészse4}i Kormányhivtl Fövárosi céljából. FővrosiKormányhivt1NepegészségügyiSzk.ígzgtási'Sze13 ÜuJrlo" közegészségügyi szempontbó' közszolgálttási tevékenységvégzésé.",;;;?d;á "og"ety iészben foglltk szerint,rrur"roriri"]iúrrogűrr,l."r'delkező PER/102/00 z36z/?q:3.számú g: gt lást z lábbi k szerint dt me hozzáj árult..*nxárgi tésro számú és és Yízüg,li Főfelgelőség I/69!7.3/20]3' Természetvédelmi kéríe BTG,,z országos Környezetvédelni, ir iurrrelé.lőr.rrilrnoőrgi átsfogllsomt jútius 25én.lrny,ii, 20l3, Htósgmltót " ' ek kidásához. it, iríiri isrriii,i közsz ol gáltt s i enge délyén r"*rrt'ii sro*rtői Mémökirod KÍt' (l074 Budz eljárósho,,roroii,'o';ó:ne ú_u xuőrirrj"á"i^i és megállpítottm' hog' BTG rurtti,o,, rr'ltrr,ii,zii,,á"íányort'n,.j,áot r. Dohány nest,,kft. ki,szoqántást, melvnek keretében jetenleg kizárólg Budörs te_rületén,rő"r"iriírirs*tá,xi tr oio'ildékok teg'rn\es és szálle. \nl9; áz,ittxrtitstőt,rrrij BTG KfL települési szilárd, űobgiilg gruitősz.igetek műkodretésétu_égzik,, rrrí"t i* nut elcglqtesre irotgil Z, viriiői Felüglelőség KWF: 33149'l1/2011' Kózép_Dmvolgi Kúezetvédelűi,írroriruőlrűr,rű nem ieszélyes hulldék beglűjtési títását, vlmint számú nem veszélye:;:,;{;;;t;;űtiir,,^,; űriii"iiii, í;r';;,:';"::ffí!';:;:;;#;'::::!;,ére zonbn minden év, vontkozó engedélyekkel nem rendelkezik, hol engedéllyel rendelkező veszélyes, ben 4 lklomml, 22 helyszínen prlnercéger rrdsiíriirtr;;;;:;i";;;;yie, soosnots. *iűireiur,t,ii 'rrirrrr*' i egész vórosr itlene éyente ug,rrri kiterjedő lomtlnítási kciót szerveznek,, ^,^I:_, L,,l^á,lrhoiiité.s bevei hevezetéséttervezik, íg, hózhoz menő szelehív hutldékbegtűjtés beglűj lkosságjobb kiszolgálás érdekében p ;;;Ű9i;ŰÍií,: mti, áitoroűt,"*ig z Üleghulldékok hullcszelelív menő tkóhzhól grűjteuée be ppírt, " firftnik oii,i o"kkor lázhoz rs huíldékg,ltő,rísu:;"i"; továbbikbn tése ' ge s. ;;iű ;i ; r, gr á r tt r ino z g$párk kor s z er űs ít és e s zülrs é vgv hsznosítsr lklms létesítillet' Budörs láros jelenleg nem rendelke_ziúuioiturtot*ttitisr mely, tervezik, ménnyel. BTG Kft. ce6, ho lyll1lűijrt*tr.rérrr,orfo[t;ítrtér.h2zlysításrkerüljön' mű létesítését no'rr*rrú"nt, ígl válogrii, i,isozó ve tiizelőnygkért,rgy komposztkén,

6 csökkeníeni. Á középtnú tervekben szereplő lyel lerkór kerülő hulldékok mennyiségét lehetjelentősen csökken hulldékok mennyisége, eg,lrészt műkidtetésével rnechnikoibiológii hulldék előkezeíő rcíep működtetéshez kórnyező gzdságos ug,,nkkor másrészt z ettergetiki hsznosítás is megvlósíthró, kisebb települések bevonásár is szüluég lesz, htóság részéről z engedély dokuntentáció lpján megállpítottm továbbá, hogy közegész_ségügli engedély kidásához közszolgóittási huttőékgzdáíkodási ígl kidásánkjogszbátyi fudály nincsen, gdt m, sz kht ó s ógi hozzáj árul s omt me kö?gészségügli követelményelrről Kikötéseimet települési szitdrd ésfőlyékony hulldékkt kpcsoltos és 7, (}) bekezdése lpján (zs bekezdése gtntrnnditet'3. bekezdtse,4. Q) szóló ]6/2002. y. to.i íettem meg. Áz önállójogoryoslt lehetőségér közigzgtási htósági e árás szóió 200i,évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése zárj ki, és szolgálttás áltlános szbályirói szóló ]99L évi fl, állásfogllsőn á egészségrg,,i hísgi és igzgrási tevékenységrői Szkhtósági rűtií jgkárryle!,, környezen'édelmi, természenédelmi, vízloi."s 0 beűzdésében biztoiítou iősági (ni.,23,) Korm, rendelet ügli htóságr igzgtis;iíeldrokt etlátó szírleit iiurer YÓtó 347/2006. z Állmi NéPegészséghtóskörömben, szerinti melléilete számú 32/B. (l) és (3) bekezdésii, illene z 5. ii góg' népegész,ségügyi szkigzgűsifeldtok ellátásó_ról,.ylmint gt. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében szerészeti óllmigzgtái szerv kijetőteít J szstzoto. " t t m ki, m e gh t ár o z o t t ill e t é ke s s ége m l pj ón l kít o is,t bísrm,áosi sitgtáffi, htározt rendelkezö részének IIV. pontjábn fogllt előírások z lábbikon lpulnk: 3.pont438l201,2.Korm.rendeletl. (1)(2)bekezdéseés3. lpjn 6. pont Ht, 34. (8) bekezdése lpján 7. pont Ht. 41. (1) bekezdése lpján 8. pont Ht. 41. (4) bekezdése lpján 9. pont lfrt.42. (1) bekezdés ), b) és c) pontji lpjn 10. pont Ht.42. (l) bekezdés e) pontj lpján l 1. pont Ht.44. (1) bekezdése lpján 12. pont }jrt. 42. (5) bekezdése lpjn l3. porrt u 438l20 2Korm. rendelet 8, (1) bekezdése lpjn.14,po''tu438l212.korm.rendelet8. (3)bekezdéselpjn 15. porrt _ 17.pont Ht. 78. (1) bekezdése lpján u 438l2012.Korm. rendelet 8, (4) bekezdése lpjn.16.po.'tu438l2012'korm.rendelet8. (5)bekezdéselpján szóló 18. pont hulldékkl kpcsoltos nyilvntrtási és dtszolgálttási kötelezettségekről 440l20t?.(Xtr.29.) Korm. rendelet 3,, 10, lpján 19. pont Ht.42, (1) bekezdés f) pontj lpján, szkhtóság állásfogllását, és nnk indokolási részét bekezdésének db) és ed) pontji lpján foglltm htroztb. z eljárás során közreműködő htrozt rendelkezó részének VI. pon ábn fogllt idóbeli htály Ket. 72, (1) Ht, 81, (2) bekezdése lpján került meghtároásr. Korm. rendelet. 14. (5) bekezdése htározt rendelkezó részénekvii. pontjábn fogllt idöbeli htály lpj án került meght ároásr, rendelkezésére: Fófelügyelőség felhívj Közszolgálttó figyelmét Korm. rendelet lábbi környezenédetmi htóság z engedéiyt hivtlbói visszvonhtj, h, nyilvóntrtási és dtszolgálttási köte' ) z engedéiy jogosultj nem tesz,irg"t íuuwl kpcsoltos Íu"tt,e [ruí irád *oi,yrendeletb en meghtórozott kötelezettségének, szerepeltetett és z engedély b) ntegáttpítj, hogl z eigedélyt kéreháő kérelemben vlótlán dtkt,,l5. (1) ] kiqdsát ez érdemben befolyásolt, módon gtkorolj, vgl c) z engedéiy jogosútjá 'fuvékenységétz engedélyben fogllthói eltérő d) z engedéty j ogsultj htósági ellenőrzést kddlyozz,

7 0)Ákörnvezenédelmihtósógzengedélythivtlbólvisszvonj,h ' nem ál ln k fenn, ;;;;;;;ú' goá, l, o, á őirt Jeú rciek már tevékenységget felhgl, zl megszünleti, "," i;l;dékgzdáűodási b) z engedéiy jogosultj z engedélyezetr ;í ;; ő'?iűironkgzdálkodósi szennyezésével'károsítósátevékenység folyttás körtryezeí veszéiyeztetésével, tevékenység visszyotlás eseíénhtdroztábn meghtrozz " ő ljí'*rrrrrrtvédelmi htóság z engedély yontkozó követelményeket, urógondozásr esetei, felhglósár, vlmint szüksé.or'űrigrr, 9. (2) bekezdése, illetékességétz 1, Főfelügyelóség htáskö rét Korm. rendelet (l) bekezdés d) pontj pozzmeg, Főfelügyelöség,fó;i;.#"l engedélyt ]Ht,_6, (2) bekezdés lpján dt ki, f,ekezdésben és 72. (1) bekezdésében foglltkr hulldékgzdálkodási közszolgálttási Ká. zid iil szervekól, vlmint konnány tgji és z történó felhívás központi ái migzgtási Ttiúny 1. (2) bekezdés,.g) 9on, 5, (2) és (3) állmtitkárok.;ognsról szóló eri b"],"ides", 109, (l) bekezdés ) pontjábn, es bekezdése, Ket, i00. (1) bekezdé..) ;*ü; iz) ) pontjábn foglltkon lpul, 347/z06.(xll. 23.) K;.m. ienclelet 1, (l) ü"t""e. giósg iltetet<esseiet.potlri oen:ndllá;rő szóló 1952, évi III, Fóvárosi Kőzigzgtási és Munkügyi pp, 22, (2\ bekezdése, jogorvosltr iiiri. fr f;;i;;.',]ofiki;, pp.)326. tiíu"rc"áj3"állpítj úg, tutrt"rét keresetlevélbenyújtásánkhelyétésidejétpp.330. (2)bekezdésehtározzmeg. útás Pp, 338, án lpul, tárgylás trtás iránti kérelem lehetöségéről vló tájéko törvény ( továbbikbli: Ij'l 43, (3) bekezdése z illeték mé rtékétzilletékekről szóló évi XC[I. (1) bekezdésg illetve 62. (1) bekezdés h) pontj renállpítj meg, z iue;t reljegy zésről zltu.lq. delkezik. E htrozt Ket. 73l. (1) bekezdés c) pontj és (3) bekezdés lpjn, Budpest, 2íir3 }{ közlésseljogerős, l0/* oo' '.f# ii *& ték Jánosné Dr. megbízásából F Címzettek: 1'BTGBudörsiTelepülésgzdálkodásiKft.(2040Budörs,DózsGy.u.21.) 2. Felügyelöségek (HK) Szerve ( Fővárosi ror*rryrrítl Népegészségügyi szlp37zlási Pf,: 314) Budpest, 4. Pest Megyei Ktsztrófvéd;lmi gzgtáság(l9o3 5. Gzdsági Föosztály (helyben) 6. HI'{YR (helyben) 7. kttár (helyben) Budpest, Váci ft l74,)

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató HATÁROZAT. engedélyezi

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató HATÁROZAT. engedélyezi ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 0 % Főigazgató Iktatószám: 14/8416-7/2013. Ügyintéző: Paracki Gábor Tárgy: A Váci Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

város község telefonszáma A kitöltő adatai címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

város község telefonszáma A kitöltő adatai  címe A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG. Főigazgató ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMESZÉTVEDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Főigazgató Iktatószám: 14/4864-23/2013. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyintéző: Varga Barnabás hulladékgazdálkodási

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZAKIRÁNY LEVELEZŐ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskol, 2008 Hulldékgzdálkodás_levelező kommunikáiós dosszié

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/201 5.(11L3 1.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (11.10. bekezdésében, 92. *-ábn, 132. (4) bekezdés g) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, feldtkörében eljárv következő önkormányzti rendeletet lkotj. szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés S. pontjábn

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet bányfelügyelet részére fizetendő iggtási szolgálttási król, vlmint felügyeleti fizetésének részletes szbályiról A bányásztról szóló 1993. évi XLVIII. törvény ( továbbikbn:

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről OptiJUS Opten Kft. I 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet környezetvédelmi és természetvédelmi htósági és igzgtási feldtokt ellátó szervek kijelöléséről 2017.01.01. és

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL

A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 7. számú mellélet A KÖZSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ELLENTÉTELEZÉSÉRŐL, VALAMINT A BEVÉTELEKKEL NEM FEDEZETT INDOKOLT KÖLTSÉGEK SZÁMÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL I. A öltségtérítés számításán áltlános szbályi

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Iktatószám: OKTF-KP/9392-8/2016. Tárgy: A Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Ügyintéző: Gábriel Edit Felelősségű Társaság minősítési engedélye

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés z jánltok elbírálásáról 1. Az jánltkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzt 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. sz. 2. A közbeszerzés tárgy

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról1 1995. évi LVII. törvény vízgzdálkodásról1 Az Országgyűlés vizek hsznosításávl, hsznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításávl összefüggő lpvető jogok és kötelezettségek meghtározásár

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA

JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FED LAPJA JÁSZBERÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE EL TERJESZTÉSEK FE LAPJA Az el terjesztés íme, tárgy: El terjesztés Jászerény város településrendezési el írási [ 261/2010. (IX. 15.) önkormányzti htározttl

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz B jelű melléklet Adatkezelési- és adatvédelmi szabályzat A Telephnt Távközlési és Telekommunikációs Szolgálttó Zártkörűen működő Részvénytársság ( továbbikbn: Telephnt Távközlési Zrt. vgy Szolgálttó ) z előfizetők személyes dtit bizlmsn, htályos jogszbályi előírásokkl

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993 évi XLVI törvény (Stt) 8 (2) ekezdése lpján kötelező Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Részletesebben

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

a) 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, b) 6. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete elidegenítésükre vontkozó egyes szbályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. * (1) bekezdésében, 34. * (1) bekezdés ) pontjábn kpott felhtlmzás lpján, z Alptörvény 32. önkormányzti rendeletet lkotj.

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. Szervezeti és Működési Szabályzata Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Polgármesteri Hivtl Szervezeti és Működési Szbályzt Izsóflv Ngyközségi Önkormányzt Képviselő-testülete z állmháztrtásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Fp.'városi Törvényszék 25.P.2Í. 95/2CIL2/14. íi:,íi i,i'i-*.ii:' i.i, 3. P, l!j - z ; ; L :llli,1ií A FővrosiTörvényszék dr.desicspéterügyv?d111:ze"d"p.'t. K' CsudyGábor Tmás- épviselt fclperes I { Í i

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 57/2005. (IV 29) sz. képviselő-testületi határozat Dorog Város je 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fx:(36) 33 431-377 1/6/2005. KIVONT Dorog Város Képviselő-testülete 2005. április 29-én trtott ülésének jegyzőkönyvéből 57/2005. (IV 29)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1062 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS

Részletesebben

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései

A munka törvénykönyve szabadságra vonatkozó rendelkezései A munk törvénykönyve szbdságr vontkozó rendelkezései Htályb lépés, szbályozás természete 2013. jnuár elsejével htályb léptek munk törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény ( továbbikbn: Mt.) szbdságr

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

í ö í ú í í Ú ö ö ö í Ú ö É ú É Ú í ú ú í í ö ö í ö ú íí ö ö ű ö íí ú Ú ö É ú í í ö ű ö ö ú ö í ú ú ö ö ö ö ö í í ö ö ö ű ö ü í ű ü í Ü ű í ö ö ü í Ü ö ö ö Ü ö ö ö ú Ü ü í í í í í ú ú í ű ö ű ö ö í Ú Ü

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31.

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

ą Á ĺó Á Á Ü Á Á Ü Á í ĺ ű Ü ő ó ę ú ö í í Ü í í ĺ í í í í Ü ĺ ó ł ő ö ö ó í í ó ő ĺ ů í ę ĺí ü ü Ĺ ü ő í ó ó ő ĺ ő ĺ ü ő ő ü ĺ ó ö Ü ő ő ő ĺ ő ó ĺ ő ę ő Í í ń źů í ü ź ö ü Í Í ńź ő ü ő ź ó ö ö ź ő ő

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések

A Magyar Szabadalmi Hivatal összesített közbeszerzési terve 2009. évre. I. A közösségi értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzések A Mgyr Szbdlmi Hivtl összesített közi terve 2009. évre A közekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbikbn: Kbt.) és központosított közi rendszerről, vlmint központi beszerző szervezet feldt- és htásköréről

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXII. törvény Munk Törvénykönyvéről1 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK törvény htály 1. 2 E törvény htály h nemzetközi mgánjog szbályi eltérően nem rendelkeznek kiterjed minden olyn munkviszonyr,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának n DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányztánk K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 23. szám 2009. deemer 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldl A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 287/2009. (XII. 10.) Ö.h. A települési

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1202 KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz

Inlernet Online-utalványok könyvelése a Termékpartnernél. Kérdés. Válasz Inlernet Online-utlványok könyvelése Termékprtnernél Kérdés Törzsvásárló rendelkezésére z Inlernet online, névre szóló utlványt állít ki. A kiállítot utlvány értéke 2-3 npon belül megérkezik Termékprtner

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK

V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK V. MELLÉKLETEK NYILATKOZATMINTÁK 1. számú melléklet Felolvsólp Fővárosi Önkormányzt Idősek Otthon (1102 Budpest, Hlom u.31.) 1103 Budpest, Gergely utc 85-87. sz. ltti részlegben A és B épületek, vlmint

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2013 Adtszolgálttók:

Részletesebben

BÉRLETISZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről dr. Márffy Mári (n,: Schwrher Mári, 1029 Budpest, Orom u. 11. sz. ltti lkos) és dr. Tóth Csb (n.: dr. Márfry Mári, 1012 Budpest, Logodi u.57. sz. ltti lkos),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája

A Magyar Szabadalmi Hivatal KÖZBESZERZÉSI TERVE évre (módosított) Az eljárás fajtája. A beszerzés CPV kódja. nem tervezett. Az eljárás fajtája Mgyr Szbdlmi Hivtl KÖZBESZERZÉSI TERVE 2010. évre (módosított) I. közösségi értékhtárt elérő vgy meghldó közk ) Áru 50.737.770 forinttól (193.000 euró) kódj megindításánk ért b) Kbt. 3. mellékletében meghtározott

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

HATÁROZAT. Örményes településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm az alábbiak szerint:

HATÁROZAT. Örményes településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm az alábbiak szerint: Szám: 36600/2891-36/2015.ált. Tárgy: Örményes község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 1. és 31. pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1890 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Költségvetési,

Részletesebben

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés:

\íi( Sorszám: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság db határozat Döntés: egyszerű többségi, nyílt szavazással. Tervezett döntés: Villmos Tárgy: Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítás földgáz energi beszerzésére Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Véleményező Biz.: Ugyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság Tervezett

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tisztelt Pályázók! A mi nppl GOP-2007-2.1.1/A, GOP-2007-2.1.1/B, GOP- 2007-2.1.1/C, GOP-2007-2.1.2/B, GOP-2007-2.1.2/C, KMOP- 2007-1.2.1/A és KMOP-2007-1.2.1/B pályázti útmuttói

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben