Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 zr,rv É,oELM I y E zetv ÉDllyl KöRN s Go JERMÉ,s or s zá porrr,úcygtóséc,, u,iőét, Fóigzgtó Ikttószám: Üglíntéző: 14l6987 Társv: BTG Budörsi TelepülésgzCállcodási Kft, tevékenység hultdékgzdir,"ái,i' kozszátgtttsl 0l20l3. Erdös Márton végzésérevontkozó engedélye HTÁROZT I. z Főfelügyelóség, mintttáskörre' Természetvédelmi és vízügyi országos környezetvédelmi, í.r.piiiiárii"rr'tj'i, Biö'ilJ"orri to*y.r"tuái;l,"t"h;&; rendelkezó Xorlátolt Felelősségú cégegszékszám: 1310ioo is 8 33*:rri,"rÜor I 710' ri;l, Gl.:.^?]., Dó".u KÖzszolgálttÓ) Budöi Társság (200 j; KsH,ri,i", 1őiíi+zzzztitiiz " touámii'tuin: rcilllzzzl dószám: elsö foku ; ré"rér"'kérelménekhelyt dv engetlélyezi szerint, tevékenységvégzésétz lábbik hulldékgzdálkodási közszolgálttási il. közszolgálttás vegz,; t,, ^ü;áó.egi r,ut,nudott 33149_11l2ll, hulldékgzdálkodási hulldékgzdálkodási.t,:.:dq1l,:ji,,^ '"*erf;':ryt,_:r11.1:,:ío:",:}::,rr;.l";r".égeket, ;:,r,íi,,lun,x,.ffffi,i.:;i ;,:lr"* itrt?iiir.li hulldék hulldék és veszéiyes *"i.;iy", zznem urur', e{et, Természetvédelmi xn:gi: r;il 1"1ffilt7 ri',"t,r:*; ",1ffiii"'*;i.un "r*::*pt';ff:li:"t Íffil,'"",Íji:T;; *íffi,';;,,i,1;l"i:::tr3;} ífiffí:xt,nfi1t *1i?"Íffi "gv"jáe,'j"t,ot,"e,etr:p':'i.1.1?*1: zásábn P.,:lT'iff5:;'ffiT:ini á:tfi'ffittiffi,ffi *:,,"***ffi;;j :ffi cá"),u"iábbitábláztszerint: ffit j:li::::ffiltffi "TJ:1!1 ;;;;ib.;fo Megnevezés zonosító kód 20.. oz0t i r 1! hrl hdék, ideértve Gb,*l.püle úttisításból szármzo mntucti. hullq<tj!_ ü köá"bb.ól "c nem htározott Jelleg Mennyiség nem veszé]ye1_ [tonn/év végbudörs közigzgtási területén kö_zszolgálttásitevékenységét vontkozó' r''rttuet.'tlításár í_özszolgálttó hulldékgzdálkodási zi, zee7igyelöség u*",ii,i"li"j;;i6:iiáiilitt"tószámú "". "J.reív*!ior*puáip6l ue r==_qtsrr:j * : l:+ t:,, t wst L7 t 6 _ l _ GGt"i*:1539

2 vlmint 83003/2013. ikttószámú 1em veszélyes hulldékok begyrijtéséreés elökezelésérevontkozó engedélyekben fo glltk lpj án. 3.) Személyi" táreyi. pénzügvi feltételek: ) Trgvi és személyi feltételek: Közszolgálttó hulldékgzdálkodási közszolgálttás jogszbályokbn előírt feldtink folymtos ellátásáról 2012, évi CLXXXV. Számú hulldékról szóló törvény 41, (3) és 42, (2) pontj lpjn kíván gondoskodni. Eíurek megfelelóen Közszolgálttónál biztosítottk (XII. 29.) Korm. rendelet Ó.7.. 5uibun elóírt gyűjtési, tárgyi feltételek, gyűjtöjármüveken munkát végzők közül mindig leglább z egyikjelenlévó hulldék átvételére vontkozó lpfokú szkirányú képesítésselrendelkezik. Közszol o b) gá Lrtó zlábbi teiephel lyel rendel kezik: 204 Budörs, Vsút u. 09?.htsz, ltti telephely, KTJ sám: 102 o11 77, pénzüevi feltételek: Közszolgálttó Generli_Providenci Biztosító Zrt.né kötvényszámon válllkozói vgyonbiáosítást kötött, melynek fedezete kiterjed környezetszennyezési felelösségre. IIV. körnvezetvédelmi e őírások {bevezetendő biztonsági és elővig\,áztossági intézkedésekre vontkozó követelménvek) : 1. 2, hulldékgzdálkodási közszolgálttási tevékenységet Közszolgálttó ázárőlg Budörs kőzigzgtási területén v égeái. közszolgálttási tevékenységvégzésesonín be kell trtni Felügyelőség áltl kidott 33149, 1ll20l1. ikttószámú hulldék sállításr vontkozó, vlmint 83003/2013. ikttószámú hulldékok beglujtésére és előkezelésére vontkozó engedélyekben fogllt elöírásokt hulldékgzdálkodási közszolgálttási tevékenységcsk és kizrólg hulldékgzdálkodási közszolgálttás körébe trtoző hulldékr és zzl kpcsoltos tevékenységekre terjed ki, hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedély nem mentesít közszolgálttás elvégzésébez szükséges egyéb engedélyek megléte lól, hulldékgzdálkodási közszolgáltási tevékenység megfelelö hulldékgzdálkodási engedélyek birtokábn végezhető. 5. közszolgálttás sonln átvett és szállított hulldékok tlárólg engedéllyel rendelkező hulldé}:kezelő részéredhtók át te esítese kiárólg törvényben vgy kormányrendeletben meghtározott esetekben sztineteltethetö vgy korlátoátó. Kózszolgálttó közszolgálttás folymtos ellátásáról gondoskodni köteles közszolgálttási hulldékgzdálkodási közszolgálttás területen tevékenységvégzésesorán környezetvédelrni biosítást kötni vgy céltrtlékot kell képemi és ezí környezetvédelrni htóságnk és z OHÜnek igzolni szükséges. hulldékgzdálkodási közszolgáltts végzéssorán közszolgálttó köteles z ingtlnhsználó áltl közszolgálttó sálütóeszközén rendszeresített gyűjtóedényben gyűjtött települési hulldékot, háztrtásbn képzódö zöldhulldékot, vegyes hulldékot, elktilönített hulldékot összegyüjteni és elszállítni, vlmint lomtlnítás során gyűjtött hulldékokt z ingtlnhsmálótól összegyűjteni, közszolgálttási átvenni és elszállítni,

3 10. Közszolgálttónk gondoskodni kell hulldékgzdálkodási közszolgálttás körébe títozó hulldék további kezeléséröl, tl.közszolgálttónkleglábbéventeegylklommlgondoskodnikelllomtlnítás során közszolgálttónk átdott vgy 12. 1oriilnítás megszervezéséröl, lebonyolitásról, átvételjról, összegyűjtéséról, elszállításról, köerületre helyezett tomhulldék tevékenységenkívül egyéb Közszolgálttó hulldékgzdálkodási közszolgálttási hulldékgzdálkodásiengedélyhez'illetvenyilvántrtásbvételhezkötötthuüdékgzdálkodási tevékenységet nem végeáet, átvételérélklms hulldék elszállításáh oz z eweshuildékfjták 13. közszolgálttás trjue trtozó hsmálni, rendelkezö j árművet, eszközt kell felépítménnyel 14. külön gyűjtöedénybe trutüet vegyes hulldéktól elkiilönítve' zelki.ilönítetten g$ijtött települési vgy konténerbe helyezve szállíthtó, ^*^_Á },,,llá év e kőzs 15.mennyibenhulldékgzdálkodásiközszolgálttáskörébebrtozőhulldékközszolgálttóáltl hutldék felszedéséről gyűjtóedányből kiesik vgy kiszóródik, történő átvételekor, elszállításkor megtisitsáról közszolgálttó és elszállításáról, vlrnint terület 16, hulldékgzdálkodási közszolgáltts köteles gondoskodni, történö körébe trtozó hultdék ingtlntuljdonostól átvételétéselszállításátvégzökozszolglttógyújtöjántlűvénmtrnkátvégzólklmzottkközül képesítésselkell átuétele." vontkozó lpfokú szkirányú hulldék jelenlévönek egy leglább rendelkeznie. tervet kell készíteni, l7. Leglábbhárom évente közszolgálttói hutldékgzdáikodási vlmint hulldékkl kpcsoltos nyilvántrtás vezetésére, 18. közszolgálttás végzésesorán szbályokt is lklmzrri kell_ dtszolgálttrot t"lj*itesére vontkozó 19.Közszolgálttóhulldékgzdálkoűsiközszolgálttásslérintetthulldékgzdálkodási létesítménytfenntrtj, iizemelteti, III/B. S7!1gzp}ási Szerve Fővárosi Koimányhivtl Népegészségügyi járult hozzá: z engedély kidásához per/l02/00 236_2/20lí.r". utun _ u) uiuul kikötésekkel eszközök hulldékkezelésre szolgáló gépi és egyéb el kell végemi, szükség zerint, de leglább évente 3. tárolóterüetének rágcsáló és rovrmentesítését sziikség és fertótlenítésétleglább kéthvont, illetőleg közcélú huudékgyűjtó eszközök tisztítását végezni, szerint ngyobb gykorisággl el kell gyűjtés csk zárhtó eszközben gyűjthetó' gyujtött biológiilg lebonthtó hulldék zelkülönítetten kell, helyét rendszeresen tisztítni és fertótleníteni ry. közszolgálttói benyújtott, ryszéy, Közszolgálttó kérelme meliékleteként. ".l9i:lügyetőség lqsiáilgtzoá. ikttós2ámú htroztávl rár"iíö"ioreg melyet Lrvet, hulldékgzdálkoűsi jóváhgy.ott, z tábbi, jogszbály áitl elöírt... Á U"rr]3tott közszolgálttói hulldékgzttáikodási terv trtlmzz uo":'"t:l1ffijlett továbbá zezekérdekében hutldékgyüjtésre történó ösáönzés és szemléletformálás, leírását' továbuiuto.. ágitájékozttás rnódjnk reszletes tervezett intézkedések így kiilönör* hogynbóvíthetók; lehetőségei és széleseiútáit rárrági tájjkozttás bá á,hogy htékonybb

4 és.hsznosításár vontkozó részletes biológiilg lebomló hulldék ngyobb rányu gyujtésére meglévó biológiilg 1ebomló tervet, továbbá,bc kozszolgllttássl érintéitielepüléseken bövíthetők; rr.rrruáe** kpcsoltő gyűjtési éúsznosításilehetőségek hogyn rnyú gyűjtésérevontkozó részletes tervet, háztrtásbn kepzödő i"rrety", hulldék ngyobb gyiijte," és átvétele hogyn és nrilyen továbbá zt,hogy háztrtásb nké:pződő,".rziy". hulláék köiszolgálttó milyen további feltételek módon tehetó htékonyübá, htelorryság nováléséhez biosítását trtj szükségesnek; részletes tervel!, továbbá éc működtetésére míiködtetésére vontkozó vot ;;;;r.menő gyűjtési iendszer kilkításr és további lehetőségeit bemuttó tyűjtési rendsier működtetésének eszközeit,módját, fejlesáésének részletes tervet; és z Újrhsználti központok hulldék ngyobb rányú újrhsználtr történö előkészítésének z űjrbszlálti központok hogy zt, továbbá tervet, úepite.err.t liheróségeit'beáuttó részletes szükségesnek; trtj biztosítását Úepi,eren", közszoígá ttó milyen feltételek hsznosítási rányink növelését hulldékgzdálkodáj közszolgálttás körébe ártoző hulldék közszolgálttássl hsmosításhoz rányú ngyobb bemuttó részletes tervet, továbüá zt,hogy és ezek szükségesnek, trtj biztosítását feiételek érintett településeken u körrzolgálttó mii}en elvére; közelség és z önellátás feltételek hágyn bővíthetők, íigyelemmel érdekében tervezett intézkedé hulldéklákókr jutó szeryes nyg mennyiségének csökkeltése közszolgálttó csökkentéséhez sek leírását, módját, továbbá zt,ltogy u,""*.. áyug "*yiség lebomió hulldék milyen feltételek biztosítását trtjsnikségesnek, figyelemmel biológiilg hszrrosításánk elvére. v. engedély kiárólg Budörs tevékenységre terjed ki. Jelen közszolgálttói közszolgálttói közi gz gtási t erület én v égzett hull d ékg zdálkodá s i vi. jogeróre e'nelkedésétől kezdve 2018, hulldékgzdálkodási közszolgálttási engedély htározt november 1 8. npjáig htályos. jelen vn. lejártát követöen is }rtályánk H Közszolgálttó z engedélyezett tevékenységá?,.?e2áé]y idóbeli engedély iránti kérelmet kell Új nppl 60 tegtbt etott lejártá htály *z Tou"ti folyttni kívánj, kkoi benyujtni. jogszbályseltfs11 nnk felülvizsgáláthtrozt ellen közig zglásiúton jogorvosltnk helye nincs, és vízügy' FöfelügYelöségbez Te,rmészetvedelmi zoujzeeőskomyezétvédelmi, hivtkoássl közléstól l(özigzgtási és MunkÜgYi BÍróságnk számított 30 npon belül 3 példnybn ben/rijtott, és Fövárosi , Ft, mellmek viseleséről z eljárő címzett keresettel lehet kérni, bírósági feíüivizsgált illetéke bírálj el, felek bármelyikének bíróság döntésében rendelkezik. birósg u p"rt tárgyláson kívül illetve z lperesi zonbn tárgylást rrrt. Z tigyrzr tárgyíis trlását keresetlevélben, kérelmére ellenkérelern keáezvétáíétól sámitott nyolc npon belüt írásbn kérheti, PER/102/00?36,2DB, sámú Fóvárosi Kormányhivtl Népegészségügyi Szkigzgtási Szerve támdhtó meg, szkhtósági állásfogláás htbozielleni felülvizsgált keretében INDOKOLÁS BTG Budörsi Településgzdálkodási Korlátolt Felelősségű Társság közszolgálttási 1rulldékgzdálkodási közszolgálttói vlmint tevékenység végzésérevontko"ó engedély kidás irnti kérelmet, Természetvédelmi és vízügyi hulldékgzdálkodási tervet nyujtott be z orságos Kömyezetvédelmi, Föfelügyilöség ( továbbikbn: Fófelügyelőség) részére,

5 vízügyi htósági e rások igzgtási természetvédelmi, vlmint környezetvédelmi, 13/1' közszolgálttó r*:l:t.(1továbbiiün: DíjR') L mellékletének #,H!","rö;."6I.,r;rii"Vú igzgtási díjiról Ft szolgálttási 1,uiorJrur,*á'""*.ááv "úr*i.rro" átséges 120'000'pontjábn m"ghtroz;it izolgálttási díj t megfizette, tevékenységéről és Fófelügyelőségkérelmetmegl,izsgáltésmegállpi.9u.lh:ryhulldékrólszóló2012.éviclxxxv.,"Ü^'r"is3r_t1o 11rrrdékgzdálkodási iii.ír"gúrr"u"r" ( torábbiiün, törvényben (xt1.29) Korm, rendeletben uegrejn"i i"r,l á.ot szoto +rslíolz, engedély kérelem hulldékgzdálkodási il;;;ü;ír"áí vlmint..z qiiíőli.,k;;.,"r"i",l"r.sl!kn\, megfelel, vételéról, vlmint htósági ( továbbikb ^r, 13' rendelet') (1) trtlmzz, hulldékgzdálkodás1 ^,9"e?*v,B;;k "yitvoű,.t,üu Korm. ( továbbikbn: zg.jii;á.i*á, ii,g l2otz.txu. szói;engedélyezéséről el emeket, i"i""áeu"n meghtározott kötel ezó trtlmi eng_edéllyel rendelkezö Közszolgáltto.o, vln hulldékgzdálkodási Fófelügyelőség megvizsgált,. hogy. szvzlokttibbségével tuljdoni gzdálkodó."".u"r"rrr?t úno.jt, u*lryu"nti"í"p"r"r és társsáe tuljdonosként jogosult rr' hogy hányd lpján közvetlenül vgy közvet""';;;;ik"rik, vgy visszhívj, (Ht, 81, ) ái*"""d;;k vezetőtisáségviselők és feltigyelotlz,tt,dtű;itobbsegét "g"ti",u mennyisége' körébe Ártoző hulldékok fjtáj' típus'..jellege' szóló hulldékgzdálkodási közszolgálttás hulldékjegyzélől 'u r,gy"r"*u".,ráu" Út"roe.* rl."i _l^r"árá"t iii vlmint összetétele l}lib.oriii. 27,} VM rendelet lpján került meghtározásr, htósági eljárás és szolgálttás áltlános közigzgtási Föfelügyelöség, ikttószámon to],1b9ilkb*.,io,1 44, i1) _lekezdése lpján és szbályiról sz zőoi,e"i cxt,,o*ő'i" á''átó szervek kijetöléséról vizttgy,n)to.gi es igzgtisi'ér"utoi"i 5. sz' melléklet 1' környezetvédelmi,,áe."",uedelmi, rendelet) Korm. ffiüilú"u,'!'17iiiood. rendelet?; Korm. (xii.23.) megkereste sző ő során tözreműködó szkhtóságként u,j s''r"úgúrrsi szkkérdésb"r, meghtrozott pontjábn "]i*, szervet szkhtósági állásfogllás kidás Népegészse4}i Kormányhivtl Fövárosi céljából. FővrosiKormányhivt1NepegészségügyiSzk.ígzgtási'Sze13 ÜuJrlo" közegészségügyi szempontbó' közszolgálttási tevékenységvégzésé.",;;;?d;á "og"ety iészben foglltk szerint,rrur"roriri"]iúrrogűrr,l."r'delkező PER/102/00 z36z/?q:3.számú g: gt lást z lábbi k szerint dt me hozzáj árult..*nxárgi tésro számú és és Yízüg,li Főfelgelőség I/69!7.3/20]3' Természetvédelmi kéríe BTG,,z országos Környezetvédelni, ir iurrrelé.lőr.rrilrnoőrgi átsfogllsomt jútius 25én.lrny,ii, 20l3, Htósgmltót " ' ek kidásához. it, iríiri isrriii,i közsz ol gáltt s i enge délyén r"*rrt'ii sro*rtői Mémökirod KÍt' (l074 Budz eljárósho,,roroii,'o';ó:ne ú_u xuőrirrj"á"i^i és megállpítottm' hog' BTG rurtti,o,, rr'ltrr,ii,zii,,á"íányort'n,.j,áot r. Dohány nest,,kft. ki,szoqántást, melvnek keretében jetenleg kizárólg Budörs te_rületén,rő"r"iriírirs*tá,xi tr oio'ildékok teg'rn\es és szálle. \nl9; áz,ittxrtitstőt,rrrij BTG KfL települési szilárd, űobgiilg gruitősz.igetek műkodretésétu_égzik,, rrrí"t i* nut elcglqtesre irotgil Z, viriiői Felüglelőség KWF: 33149'l1/2011' Kózép_Dmvolgi Kúezetvédelűi,írroriruőlrűr,rű nem ieszélyes hulldék beglűjtési títását, vlmint számú nem veszélye:;:,;{;;;t;;űtiir,,^,; űriii"iiii, í;r';;,:';"::ffí!';:;:;;#;'::::!;,ére zonbn minden év, vontkozó engedélyekkel nem rendelkezik, hol engedéllyel rendelkező veszélyes, ben 4 lklomml, 22 helyszínen prlnercéger rrdsiíriirtr;;;;:;i";;;;yie, soosnots. *iűireiur,t,ii 'rrirrrr*' i egész vórosr itlene éyente ug,rrri kiterjedő lomtlnítási kciót szerveznek,, ^,^I:_, L,,l^á,lrhoiiité.s bevei hevezetéséttervezik, íg, hózhoz menő szelehív hutldékbegtűjtés beglűj lkosságjobb kiszolgálás érdekében p ;;;Ű9i;ŰÍií,: mti, áitoroűt,"*ig z Üleghulldékok hullcszelelív menő tkóhzhól grűjteuée be ppírt, " firftnik oii,i o"kkor lázhoz rs huíldékg,ltő,rísu:;"i"; továbbikbn tése ' ge s. ;;iű ;i ; r, gr á r tt r ino z g$párk kor s z er űs ít és e s zülrs é vgv hsznosítsr lklms létesítillet' Budörs láros jelenleg nem rendelke_ziúuioiturtot*ttitisr mely, tervezik, ménnyel. BTG Kft. ce6, ho lyll1lűijrt*tr.rérrr,orfo[t;ítrtér.h2zlysításrkerüljön' mű létesítését no'rr*rrú"nt, ígl válogrii, i,isozó ve tiizelőnygkért,rgy komposztkén,

6 csökkeníeni. Á középtnú tervekben szereplő lyel lerkór kerülő hulldékok mennyiségét lehetjelentősen csökken hulldékok mennyisége, eg,lrészt műkidtetésével rnechnikoibiológii hulldék előkezeíő rcíep működtetéshez kórnyező gzdságos ug,,nkkor másrészt z ettergetiki hsznosítás is megvlósíthró, kisebb települések bevonásár is szüluég lesz, htóság részéről z engedély dokuntentáció lpján megállpítottm továbbá, hogy közegész_ségügli engedély kidásához közszolgóittási huttőékgzdáíkodási ígl kidásánkjogszbátyi fudály nincsen, gdt m, sz kht ó s ógi hozzáj árul s omt me kö?gészségügli követelményelrről Kikötéseimet települési szitdrd ésfőlyékony hulldékkt kpcsoltos és 7, (}) bekezdése lpján (zs bekezdése gtntrnnditet'3. bekezdtse,4. Q) szóló ]6/2002. y. to.i íettem meg. Áz önállójogoryoslt lehetőségér közigzgtási htósági e árás szóió 200i,évi CXL. törvény 44. (9) bekezdése zárj ki, és szolgálttás áltlános szbályirói szóló ]99L évi fl, állásfogllsőn á egészségrg,,i hísgi és igzgrási tevékenységrői Szkhtósági rűtií jgkárryle!,, környezen'édelmi, természenédelmi, vízloi."s 0 beűzdésében biztoiítou iősági (ni.,23,) Korm, rendelet ügli htóságr igzgtis;iíeldrokt etlátó szírleit iiurer YÓtó 347/2006. z Állmi NéPegészséghtóskörömben, szerinti melléilete számú 32/B. (l) és (3) bekezdésii, illene z 5. ii góg' népegész,ségügyi szkigzgűsifeldtok ellátásó_ról,.ylmint gt. 27.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdésében szerészeti óllmigzgtái szerv kijetőteít J szstzoto. " t t m ki, m e gh t ár o z o t t ill e t é ke s s ége m l pj ón l kít o is,t bísrm,áosi sitgtáffi, htározt rendelkezö részének IIV. pontjábn fogllt előírások z lábbikon lpulnk: 3.pont438l201,2.Korm.rendeletl. (1)(2)bekezdéseés3. lpjn 6. pont Ht, 34. (8) bekezdése lpján 7. pont Ht. 41. (1) bekezdése lpján 8. pont Ht. 41. (4) bekezdése lpján 9. pont lfrt.42. (1) bekezdés ), b) és c) pontji lpjn 10. pont Ht.42. (l) bekezdés e) pontj lpján l 1. pont Ht.44. (1) bekezdése lpján 12. pont }jrt. 42. (5) bekezdése lpjn l3. porrt u 438l20 2Korm. rendelet 8, (1) bekezdése lpjn.14,po''tu438l212.korm.rendelet8. (3)bekezdéselpjn 15. porrt _ 17.pont Ht. 78. (1) bekezdése lpján u 438l2012.Korm. rendelet 8, (4) bekezdése lpjn.16.po.'tu438l2012'korm.rendelet8. (5)bekezdéselpján szóló 18. pont hulldékkl kpcsoltos nyilvntrtási és dtszolgálttási kötelezettségekről 440l20t?.(Xtr.29.) Korm. rendelet 3,, 10, lpján 19. pont Ht.42, (1) bekezdés f) pontj lpján, szkhtóság állásfogllását, és nnk indokolási részét bekezdésének db) és ed) pontji lpján foglltm htroztb. z eljárás során közreműködő htrozt rendelkezó részének VI. pon ábn fogllt idóbeli htály Ket. 72, (1) Ht, 81, (2) bekezdése lpján került meghtároásr. Korm. rendelet. 14. (5) bekezdése htározt rendelkezó részénekvii. pontjábn fogllt idöbeli htály lpj án került meght ároásr, rendelkezésére: Fófelügyelőség felhívj Közszolgálttó figyelmét Korm. rendelet lábbi környezenédetmi htóság z engedéiyt hivtlbói visszvonhtj, h, nyilvóntrtási és dtszolgálttási köte' ) z engedéiy jogosultj nem tesz,irg"t íuuwl kpcsoltos Íu"tt,e [ruí irád *oi,yrendeletb en meghtórozott kötelezettségének, szerepeltetett és z engedély b) ntegáttpítj, hogl z eigedélyt kéreháő kérelemben vlótlán dtkt,,l5. (1) ] kiqdsát ez érdemben befolyásolt, módon gtkorolj, vgl c) z engedéiy jogosútjá 'fuvékenységétz engedélyben fogllthói eltérő d) z engedéty j ogsultj htósági ellenőrzést kddlyozz,

7 0)Ákörnvezenédelmihtósógzengedélythivtlbólvisszvonj,h ' nem ál ln k fenn, ;;;;;;;ú' goá, l, o, á őirt Jeú rciek már tevékenységget felhgl, zl megszünleti, "," i;l;dékgzdáűodási b) z engedéiy jogosultj z engedélyezetr ;í ;; ő'?iűironkgzdálkodósi szennyezésével'károsítósátevékenység folyttás körtryezeí veszéiyeztetésével, tevékenység visszyotlás eseíénhtdroztábn meghtrozz " ő ljí'*rrrrrrtvédelmi htóság z engedély yontkozó követelményeket, urógondozásr esetei, felhglósár, vlmint szüksé.or'űrigrr, 9. (2) bekezdése, illetékességétz 1, Főfelügyelóség htáskö rét Korm. rendelet (l) bekezdés d) pontj pozzmeg, Főfelügyelöség,fó;i;.#"l engedélyt ]Ht,_6, (2) bekezdés lpján dt ki, f,ekezdésben és 72. (1) bekezdésében foglltkr hulldékgzdálkodási közszolgálttási Ká. zid iil szervekól, vlmint konnány tgji és z történó felhívás központi ái migzgtási Ttiúny 1. (2) bekezdés,.g) 9on, 5, (2) és (3) állmtitkárok.;ognsról szóló eri b"],"ides", 109, (l) bekezdés ) pontjábn, es bekezdése, Ket, i00. (1) bekezdé..) ;*ü; iz) ) pontjábn foglltkon lpul, 347/z06.(xll. 23.) K;.m. ienclelet 1, (l) ü"t""e. giósg iltetet<esseiet.potlri oen:ndllá;rő szóló 1952, évi III, Fóvárosi Kőzigzgtási és Munkügyi pp, 22, (2\ bekezdése, jogorvosltr iiiri. fr f;;i;;.',]ofiki;, pp.)326. tiíu"rc"áj3"állpítj úg, tutrt"rét keresetlevélbenyújtásánkhelyétésidejétpp.330. (2)bekezdésehtározzmeg. útás Pp, 338, án lpul, tárgylás trtás iránti kérelem lehetöségéről vló tájéko törvény ( továbbikbli: Ij'l 43, (3) bekezdése z illeték mé rtékétzilletékekről szóló évi XC[I. (1) bekezdésg illetve 62. (1) bekezdés h) pontj renállpítj meg, z iue;t reljegy zésről zltu.lq. delkezik. E htrozt Ket. 73l. (1) bekezdés c) pontj és (3) bekezdés lpjn, Budpest, 2íir3 }{ közlésseljogerős, l0/* oo' '.f# ii *& ték Jánosné Dr. megbízásából F Címzettek: 1'BTGBudörsiTelepülésgzdálkodásiKft.(2040Budörs,DózsGy.u.21.) 2. Felügyelöségek (HK) Szerve ( Fővárosi ror*rryrrítl Népegészségügyi szlp37zlási Pf,: 314) Budpest, 4. Pest Megyei Ktsztrófvéd;lmi gzgtáság(l9o3 5. Gzdsági Föosztály (helyben) 6. HI'{YR (helyben) 7. kttár (helyben) Budpest, Váci ft l74,)