Szám: 36600/ /2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése"

Átírás

1 Szám: 36600/ /2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t (székhely: 5000 Szolnok, József A. u. 85., KÜJ azonosító: ; KTJ azonosítók: , adószám: , cégjegyzékszám: , statisztikai számjel: ) (a továbbiakban: közérdekű szolgáltató) Túrkeve település polgármesterének kérelmére indított eljárásomban Túrkeve településen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá kijelölöm az alábbiak szerint: a) az ideiglenes ellátás keretében végzendő hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése: nem veszélyes hulladék szállítása és begyűjtése b) a tevékenység végzésének gyakorisága és a szolgáltatás díja (az ellátott területre irányadó közszolgáltatási díj): - Települési hulladék esetében: szolgáltatás gyakorisága: heti rendszerességgel; szolgáltatás díja: Természetes személyek, valamint a költségvetési szervek, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén: literes gyűjtőedény esetén nettó 487 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj 1948 Ft + ÁFA, literes gyűjtőedény esetén nettó 487 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj 1948 Ft + ÁFA literes gyűjtőedény esetén nettó 4200 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj Ft + ÁFA - Önkormányzati rendelet vagy szerződés által nem szabályozott űrtartalmú gyűjtőedények tekintetében az 1 liter űrtartalomra vonatkoztatott arányosított számítás alapján kell a díjat meghatározni Nem természetes személy esetén: literes gyűjtőedény esetén nettó 625 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj 2500 Ft + ÁFA literes gyűjtőedény esetén nettó 625 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj 2500 Ft + ÁFA literes gyűjtőedény esetén nettó 4765 Ft egyszeri ürítés esetében + ÁFA, a havi díj Ft + ÁFA - Önkormányzati rendelet vagy szerződés által nem szabályozott űrtartalmú gyűjtőedények tekintetében az 1 liter űrtartalomra vonatkoztatott arányosított számítás alapján kell a díjat meghatározni.

2 - szolgáltatási díj megfizetése: Az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg. - Települési szelektív hulladék esetében: szolgáltatás gyakorisága: A házhoz menő és a gyűjtőszigeteken lévő szelektív hulladékok ürítése, szükség szerinti elszállítása a közszolgáltató és az önkormányzat között létrejövő külön megállapodása szerint történik. szolgáltatás díja: a szelektíven gyűjtött hulladék díja a közszolgáltató és az önkormányzat között létrejövő külön megállapodás alapján kerül meghatározásra figyelembe véve a Túrkeve Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (V.30.) számú rendeletét. - az ideiglenes ellátás körébe tartozó hulladékfajta, típusa, jellege, mennyisége és összetétele: - típusa: települési szilárd hulladék, települési házhoz menő szelektív hulladék, gyűjtőszigetekben gyűjtött szelektív hulladék - jellege: nem veszélyes hulladék - mennyisége: kb t/év települési hulladék, kb. 21,7 t/év szelektív hulladék - összetétele: települési szilárd hulladék, települési szelektív hulladék c) az ideiglenes ellátással érintett település: Túrkeve város közigazgatási területe, d) az ideiglenes ellátás megkezdésének időpontja és az ideiglenes ellátás időtartama: augusztus 1-től Túrkeve város önkormányzatának új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötéséig, de legfeljebb július 31-ig, e) az alkalmazandó biztonsági követelmények: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 14/ /2013. számú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyben és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott /2010. számú hulladékkezelési engedélyben foglaltak betartása, f) az ideiglenes ellátással érintett területen kívüli területre vonatkozó hatályos hulladékgazdálkodási engedély száma: az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által kiadott 14/ /2013. számú hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély és a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség által kiadott /2010. számú hulladékkezelési engedély. A szállítási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekről a közérdekű szolgáltató köteles gondoskodni. A hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről a közérdekű szolgáltató gondoskodik. A közérdekű szolgáltató az ideiglenes ellátás végzéséről havonta, ellátási zavar esetén haladéktalanul jelentést tesz hatóságom részére. Amennyiben a közérdekű szolgáltató szolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki. Jelen döntésemmel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. Jelen döntésem a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtandó. A határozat a közléssel válik jogerőssé, ellene jogszabálysértésre hivatkozással a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett (Cím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 1.), 3 példányban benyújtott keresettel lehet élni. A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 5000 Szolnok, József A. u. 14.) a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.

3 A kereset benyújtásának a határozat végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke ha a törvény másként nem rendelkezik Ft, azaz harmincezer forint. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. INDOKOLÁS Az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 1. (1) és (2) bekezdése alapján, ha a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) ában foglaltak szerint nem biztosítja vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Ht ában meghatározott eljárás eredménytelensége miatt nem biztosítható, a települési önkormányzat legfeljebb 3 napon belül tájékoztatja a 292/2013. (VII.26.) kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. -ában kijelölt szervet. A Tv. 1. (7) bekezdése alapján az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb kormányrendeletben meghatározott időtartamra érvényes, tehát az R. 3/A. alapján az ideiglenes ellátásra történő kijelölés időtartama a kijelölés meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a három évet. Túrkeve város önkormányzatától július 21-én érkezett 36600/3626/2015.ált. számon nyilvántartásba vett értesítés alapján a Tv. 1. (3) bekezdésének, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdésének megfelelően kérelemre hatósági eljárást folytattam le és megvizsgáltam, hogy az ideiglenes ellátásra mely szolgáltató jelölhető ki a Tv. 1. (3) bekezdése, illetve 1. (6) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Ennek során, a tényállás tisztázása érdekében az alábbi intézkedéseket tettem: 1. Túrkeve város polgármestere július 21-én megküldött 36600/3626/2015.ált. számon nyilvántartásba vett megkeresésében igazgatóságom felé jelezte, hogy Túrkeve Város Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2015. (VII.15.) önkormányzati határozatával a Túrkeve Város Önkormányzat, valamint a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. között megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést felmondta, ezért a polgármester felkérte hatóságomat ideiglenes közszolgáltató kijelölésére. A megkeresés alapján hatóságom a hatáskör és illetékesség vizsgálata során a július 27-én hatályba lépett R. 1. (1) bekezdés a) pontja alapján hatáskörét megállapította. 2. Az R. 2. -a alapján adatszolgáltatásra kértem fel a 36600/3626-3/2015.ált. számú felhívásomban a településen július 31-ig hulladékszállítási tevékenységet ellátó Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft-t, aki a 111/4/2015. számú adatszolgáltatásában tájékoztatott a Túrkeve településen végzett hulladékszállítási tevékenységének ellátásáról, annak díjairól, feltételeiről, kivitelezéséről. 3. A Tv. 3. (1) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály mint a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők nyilvántartóját felkértem a 36600/3626-6/2015.ált. iktatószámú megkeresésemben, hogy a birtokukban lévő adatokról információt szolgáltassanak. A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály JN/KTF/ /2015. számú levelében három szolgáltatót jelölt meg, amelyek a nyilvántartásuk szerint megfelelnek a Tv.1. (3) és (6) bekezdésében foglaltaknak. Ezen három szolgáltató az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (5000 Szolnok, József A. u. 85.); Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74.); Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft. (5400 Mezőtúr, Kávási S. u. 25.). 4. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya JNR/062/ /2015. számú állásfoglalása alapján Túrkeve város közigazgatási területén jelenleg nem áll fenn járványveszély és súlyos közegészségügyi kockázat.

4 5. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. számon nyilvántartásba vett iratban nyilatkozott arról, hogy az ideiglenes ellátást önkéntesen elvállalja. 6. A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. számon nyilvántartásba vett nyilatkozatában tájékoztatott, hogy Túrkeve településen hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátását önkéntesen tudja vállalni. 7. A Mezőtúri Városüzemeltetési Kommunális Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. számon nyilvántartásba vett nyilatkozatában tájékoztatott, hogy az ideiglenes ellátást önkéntesen nem tudja elvállalni. 8. Túrkeve város hulladékgazdálkodási ügyében folytatott közérdekű szolgáltató kijelölésére irányuló eljárásban az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CXXXIV. törvény 1. (6) bekezdése alapján igazgatóságunknak a kijelölés során figyelembe kell vennie az ellátás gazdaságosságához fűződő közérdeket, ezért önkéntes kötelezettségvállalás esetén kértem szolgáltasson adatot az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. iktatószámú megkeresésemben és a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. iktatószámú megkeresésemben, hogy az ideiglenes ellátás során mekkora többletköltséggel képes elvégezni a közszolgáltatást. A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. számon nyilvántartásba vett nyilatkozatában tájékoztatott, hogy az ideiglenes ellátást mekkora költséggel képes elvállalni. Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 36600/ /2015.ált. számon nyilvántartásba vett nyilatkozatában tájékoztatott, hogy az ideiglenes ellátást mekkora költséggel képes elvállalni. 9. Vida Tamás, Túrkeve polgármesterével július 21-én hatósági meghallgatást tartottam, amelyről a 36600/3626-1/2015.ált. számon felvett jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozata szerint továbbra is fenntartja a június 21-én érkezett megkeresésében foglaltakat, továbbá tájékoztattam a kijelölést követően az önkormányzatot terhelő kötelezettségekről. 10. A szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülésének vizsgálata érdekében az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. telephelyén július 30-án készült 36600/ /2015.ált. számú helyszíni szemle jegyzőkönyvben foglaltakat vettem figyelembe. Megállapítottam, hogy az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. rendelkezik hatályos hulladékgazdálkodási engedéllyel, valamint személyi és tárgyi feltételekkel a fenti település ideiglenes ellátása során jelentkező feladat elvégzéséhez, az engedélyében meghatározott szolgáltatási területen végzett feladatai ellátásának folytatása mellett. A Tv. 1. (3) bekezdés második mondata előírja, hogy a közérdekű szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatással érintett területre irányadó közszolgáltatási díj fejében köteles elvégezni. A R. 4. (1) bekezdése szerint az ideiglenes ellátás díjánál figyelembe kell venni a Ht ában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj mértékének július 1-je után történő meghatározására vonatkozó szabályokat. A R. 13. (1) bekezdése alapján az ingatlanhasználó az ideiglenes ellátás díját a kijelölt közérdekű szolgáltató által kibocsátott számla ellenében utólag fizeti meg, továbbá a R. 15. (3) bekezdése szerint a kijelölt közérdekű szolgáltató az előirányzat kezelőjétől az ideiglenes ellátás díjából nem fedezhető indokolt többletköltségeit ide értve a szolgáltatás ellátásához nélkülözhetetlen eszközök beszerzésének költségeit is utólag igényelheti. A polgármester július 21-én kelt 5973/2015. számú adatszolgáltatása alapján, a Túrkeve Város Önkormányzata a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 13/2013. (V.30.) számú rendeletét, a Túrkevei Városgondnokság Nonprofit Kft. 111/4/2015. számú adatszolgáltatását, továbbá a R. 4. (1) bekezdését figyelembe véve került megállapításra a szolgáltatás díja. A R. 5. (2) bekezdése előírja, hogy a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettség teljesítéséről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal az ideiglenes ellátás végzése során a kijelölt közérdekű szolgáltató gondoskodik. Hatóságom az ideiglenes ellátásra irányuló kijelölés során az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdeket, továbbá a lakosság méltányos érdekeit vette figyelembe.

5 Mindezek alapján az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t (székhely: 5000 Szolnok, József A. u. 85., KÜJ azonosító: ; KTJ azonosítók: , adószám: , cégjegyzékszám: , statisztikai számjel: ) Túrkeve város közigazgatási területére, jelen határozatomban meghatározott időtartamra a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltatóvá jelöltem ki, a rendelkező részben foglalt előírások betartása mellett. A jogorvoslat tekintetében a Ket (1) bekezdés a) pontja, valamint a Tv. 1. (4) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntéssel szemben fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A Tv. 1. (5) bekezdése alapján a kijelölésre irányuló eljárásban hozott döntés a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemre tekintet nélkül végrehajtható. A kérelmet a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 327. (2) bekezdése alapján az ellen a közigazgatási hatóság ellen kell megindítani, amely a megtámadott döntést hozta. A kérelem tartalmára és benyújtásának módjára a Pp ban meghatározott rendelkezések az irányadók. A tárgyalás tartás kérésének lehetőségét a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése biztosítja. A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét a Pp (1) bekezdése, a bírósági felülvizsgálat illetékének mértékét az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 43. (3) bekezdése határozza meg. A Ket d) és e) pontjai alapján, amennyiben szolgáltatási kötelezettségének a szolgáltató határidőben nem tesz eleget - ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény) irányul -, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv, ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki, és a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. Felhívom a közérdekű szolgáltató figyelmét, hogy a R. 4. (2) bekezdése alapján a kijelölést követően az ideiglenes ellátással érintett települési önkormányzattal haladéktalanul meg kell állapodni az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület kiterjedéséről, az ellátás útvonaláról és időpontjáról. Hatóságom hatáskörét és illetékességét a Tv. 1. (2) bekezdése, a R. 1. -a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdése és ugyanezen rendelet 1. mellékletének a) pontja biztosítja. Szolnok, július 30.

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt

Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében. Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt Ügyiratszám: 8-8/2014/H Tárgy: Figyelmeztetés egyéni vállalkozó ügyében H A T Á R O Z A T Egyéni vállalkozót (a továbbiakban: Ügyfél) a tűzvédelmi jogszabályi rendelkezések megszegése miatt f i g y e l

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye

Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye Szám:156-3/2014/ADR Tárgy: Foodpack Kft. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T

Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T Ügyszám: NAIH-573-16/2013/H. Tárgy: személyes adatok kezelése TÁMOP pályázat kapcsán H A T Á R O Z A T A [ ] (a továbbiakban: Kötelezett), [ ] jogellenes adatkezelés miatt az információs önrendelkezési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása

Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet. Alsónémedi Fő út 66/a 2351. Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet Alsónémedi Fő út 66/a 2351 Tárgy: Felhívás intézkedések megtételére, valamint bírság kiszabása Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 2351 Alsónémedi,

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.)

Hortobágy Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (VII. 4.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról Hortobágy

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja:

Határozat. elutasítja. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolását az alábbiak szerint. megváltoztatja: Másodfokú döntés-előkészítő osztály Iktatószám: MD/14960-21/2011. Ügyintéző: Tárgy: Enternet 2001 Kft. fellebbezésének elbírálása Határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökhelyettese (a továbbiakban:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus Közúti Áruforgalom

Részletesebben

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet A rendelet a kereskedelmi tevékenység bejelentésének és az üzletek

Részletesebben

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele

Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele Tájékoztató a települési önkormányzatok jegyzőinek a szociális igazgatási feladatok 2011. január 1-i változásairól, illetve iratminták közzététele A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben