BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20."

Átírás

1 XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL : BUDAPEST I ORSZÁGHÁZ UTCA 30 SZ

2 XIX évfolym Budpest 1929 április szám ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 pengő félévte 6 pengő Megjelenik hvont háromszor SZERKESZ TŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budpest I Országházutc 30 Hiszek egy Istenben hiszek egy hzábll Hiszek Pgy isteni örök igzságbn Hiszek Mgyrország feltámdásábn Győztünk! Ámell Aprilis 14-ike emlékezetes dátum mgyr csendorsegnek Ezen npon zjlott le honvédség Ludovik Akdémi és csendőrség 25 kilométe;es t ljes h di feszereléssel és 180 drb éles tölténnyei sulyosbttott tvgylogló versenye! lpok előre jelezték hogy verseny csendőrseg es z egyik kerékpáros zászlólj között fog Clldőlni Hát eldőlt ránk nézve gyönyörű eredménnyel Hrmdszor - egymásután - fölényesen nyerte meg csendőrség cspt- és z egyéni versenyt Az eredményeket olvsv szinte hihetetlennek tűnik fel győztes Gylog Sándor tti tnlosztálybeli próbcsendőr ideje: 25 kilométer teljes felszereléssel 2 ór 21 perc ltt mikor rekord 20 kilométeren felszerelés nélkül hivtásos futó - Kulcsár István - áltl 1 ór 56 perc! Nem kevésbé bámultos többi versenyzőink eredménye sem: kilencedik hel!:}ezett csendőr versenyző ideje 2 ór 29 perc különbség tehát mindössze 8 perc s kilenc csendőrségi versenyző közül hét z első tizenkét beérkező között érkezett célb Most már őszintén megvllhtjul( hog!:} nem voltunk ugyn kicsinyhitüek csendőrség nek versenyen vló szereplését illetően de ilyen minden várkozást felülmuló szép eredményre mégsem voltunk elkészülve mert tisztábn voltunk zzl sok és ngy nehézséggel mely csendőrségi szolgált és kiképzés mellett z intenzív sportolást főképen pedig rendszeres tréninget igen megnehezitl Versenyzőink érdemeit kétszeresére növeli hogy ezen kedvezőtlen körülmén!:}ek és lehetőségek dcár is legelsők lettek: büszkék legyenek rá! Es büszke lehet minden előljáró kinek munkáj és fárdozás il!:}en derék fitl csendőröket nevel testületnek Ez versen!:} és nnk eredménye újbb bizon!:}ítékát produkált nnk régi igzságnk hogy mindent lehet csk krni kell A csendőrségi sportnk sokt tárg!:}lt és meg vittott problémáj sem prolém többé mihelyt olyn lelkes bráti kdnk kik nem kényszeredett kötelességből hnem tiszt sportszeretetbői önként válllkoznk nnk ápolásár Az örsökön szinte külön sportszámb menő hvi órás külszolgáltok mellett tlán tényleg mncsenek megdv tervszerű tréning nek és z ezzel rendszeresen váltkozó pihenésnek zok feltételei melyek gy ors á os versenyben l ó részvételhez szükségesek; oreg b)trs11lktol sem kivnt és kivánj senki hogy fitlok kl versenyt fussnk de hog!:} z ikolák e en teren is elsőrngút sőt várkozáson felülit e p esek produkálni zt csendőrség legutolsó három ev egymásután következő győzelme kétséget kizáró modon beigzolt Az» Ep testben ép lélek«évezredes igzság s sportolás hsznos vg!:} hszontln volt felett m f!1 ár sk ngyoṇ n iv mberek vittkoznk Ami pedig ltlnos 19zsg es ten!:} mi számunkr is nnk kelḷ lẹnnie! sendőr szolgáltánk ngy százlék fizi 1 t l) sttmeny egyáltlábn nem mindegy tehát z o szmr hogy szolgáltávl járó és el nem kerülhető fárdlmkt sportember könnyedségével vgy pedig z elpuhult test keserves verejtékezésével bírj -e s z sem közömbös hogy ezekből fárdlm kból tíz vgy hrminc esztendő multán kell-e kidőlnie H nem megyünk i:s tehát olyn messzire hogy sport ng!:} nemzeti jelentőségét bizonyitgssuk hnem csk csendőr legeg!:}énibb érdekeit egészségét és hivtásbeli exisztenciáját mérlegeljük kkor sem juthtunk más eredményre mint rr hogy sportr csendőrnek is szüksége vn Nem okvetlenül szükséges mindenkinek országos rekordr törekednie: kinek kevesebb z ideje és z lklm kevesebbel is beérheti z is még mindig több és hsznosbb semminél Akik hivtásr hivtkozv mere\en elzárkóznk és másokt is elzárnk spprtolás kinálkozó lehetőségeitől éppen ol!:}n téves utkon járnk mint zok kik sportot túlhjtv hivtásukt elhn!:}golják Itt is vn egészséges középút csk egészséges gondolkodás kell hozzá A polgári társdlom egész tömegei sportolnk hivtás kár nélkül Esztergomi tti és szekszárdi fitl bjtársinknk örömmel grtulálunk ngyszerű eredményhez Nem szbd zonbn rossz néven venniök h győzelem boldog mámorábn is eszükbe jutttjuk hogy csendőröknek is éppen olyn kiválóknk kell ám lenniök mint mil!:}en ngyszerű sportembereknek bizon!:}ultk Az edzett test lényeges de nem egyedüli feltétele kiváló csendőrnek mert zonnl értékét veszti mihel!:}t csk önmgábn esik mérlegre és nem párosul szellem és jellem hsonló tökéletességével A véletlen úgy hozt hogy mi számunkbn eg!:} npokbn befejezett csendőrségi tnfol!:}m ngyszerű eredményéről is beszámolhtunk úg!:} érezzük hog!:} ez két örvendetes hir vlhogy vlóbn egymás mellé kivánkozik hogy mgyr csendőr büszke dicséretévé eg!:}esüljenek hogy z iskol pdj ibn és küzdelem mezején eg!:}form tnuságot tegyenek rról mi versenyzőinket fogdv végigzúgott vérmezőn: _ A csendőrök legelsők I

3 esenoórségi LAPOl{ I 29 április 20 A mgyr csendőrök déli hrctéren Irt : SUHAY IMRE tábornok (8 közlemény) Id<5közben hogy biztonságosbb állpotok is köszöntöttek be elérkezett nnk is ideje hogll :sendőrök épp úgy mint békebeli csendőrörsöknél ez szokásbn volt elméleti továbbképzésben is rész esüljenek ügy közbiztosági szktntárgykb ml? t foglmzásbn de különhöző nyelvekben IS (nemet és szerb) lpos okttást nyertek Az irodi ügykezelést újonnn szbályozták túlzott bürokráci csökkentésével és békebeli irodi szbályzt egyszerűsítésével nélkül zonbn hogy ezen rendszbályok z áttekintésnek és z ejlenőrző szolgáltnk rovásár váltk voln A csendőrök felhsználás mindig képzettségük tehetségük de főleg szk- és nyelvtudásuk lpján történt A szerb lkossággl szemben mindig teljes szigorrl voltk kötelesek fellépni de z igzságtln bánásmódnk vgy szekturáknk vekzálásoknk még árnyékát is kerülniök kellett Kétségtelenül beig8zolódott hogy Belgrád város szerb lkosság ánál csendőrök nemcsk feltétlen tiszteletnek d2 ngyrbecsülésnek is örvendtek 1915 novemberétől 1917 március hváig dcár számos elfogásnk csk egyszer vált fegyver hsznált szükségessé mi szerbek heves vérml?s természelénél ngy szó Ellenszegülés provokáló mg- trtás z őrség ellen nyílt sértés 37 esetben fordult elő 1916 március hvábn csendőrök részére előírt ismétlő kurtályokt hdvezetőség nek szolgálttták be Ezek helyett átlkított orosz fegyvereket kptk minthogy egész Szerbiábn z összes hdtáp- és ktoni lkultok csk orosz fegyverrel voltk felszerelve Az nnkidején bielitzi tábori csendőrségtől bevonult pótcsendőrök (többnyire kevés gykorlttl bíró népfölkelők ) csendőrosztgból ki vonttk és csendőrprncsnokság népfölkelöihez utltttk át mint csendőrszolgáltr fel nem hsználhtó és ki nem képezhető elemek A csendőrosztg létszám 1917 március 11-én 142 fő ebből 22 m kir 38 boszni-hercegovini 17 horvát-szi von l! cs kir (dlmátok) és 61 pótcsendőr Dcár hogy csendőrosztgnál monrchi őszszes nemzetei és nemzetiségei képvisel ve voltk köztük soh surlódások vgy civódások nem fordultk elő Ennek ok nemcsk nyert lpos csendőrkiképzésben és z ezzel szoros összefüggésben álló ktoni szknevelésben keresendő hnem vlószínűleg ngy háborús cél tudt is összetrtásr buzdított őket nehéz munkájukbn Erintkezésük: mindig bjtársis és egymást támogtó volt A fegyelmi viszonyok csendőrosztgnál áltlábn igen jók voltk A nehéz időkben fegyelem feltétleri fentrtás szükségessé tette ugyn hogy fegyelmi fenyítés gykrbbn lklmztssék de ezek fenyítések legénység szolgálti buzgóságát és hsznvehe1őségét károsn sohsem befolyásolták Örvendetes tényként említhető fel hogy 1915 " Egy üveg konyk Irt: POLlTOVSZKY VILMOS ny lezredes Bnjlukán egy öszi npon délfelé bósnyák csendörök két egymáshoz láncolt embert hoztk városb Vrbnj felöl és bekísérték öket várkstélyb ktoni börtönbe Egy sszonyt és egy legényt I\z sszony lehetett úgy hrminc körül legény fitlbb I\z sszony emelt fövel és kemény léptekkel men"t végig z utcákon és mindenkivel dcosn szembe nézett; legény lesütötte szemeit és mindig újból összeborzd t vlhányszor pillntás bilincsre esett mellyel kezei össze voltk fűzve Onnn zután félve siklott tovább végig vékony fényes 111ncon mely t?le z sszonyhoz és mindkettöjüktöl z egyik csendörhoz vezetett ki lánc végét kemény mrkábn tártott 1\ csendörök írásbeli jelentést is hoztk mgukkl vrbnjl csendőrörs prncsnokától jelentés zonbn olyn ktonásn Öṿid volt hogy z semmiképen sem elégítette kl hdblro-szzdost ki z kkori ktoni törvények szerint vizsgálóbíráj vádlój védője ügyésze és biráj volt egy személyben mindenkinek kit végzete ktoni bíróság elé sodort Boszni-Hercegovinábn megszállás első 25 évében bizonyos büntettekre ktoni rögtönítélő bíráskonás volt érvényben; gyilkosság is ezek kőzé trtozott»drgicsics l\nic szeretője: Vrgovics Cvitko segitségével m hjnli négy ór felé meggyilkolt férjét Drgicsics Perot Mind hármn vrbnji lkosok«eddig jelentés Ez bizony hdbírónk kevés volt I\zonbn ott voltk tettesek zokból kikérdezhette z igzságot 1\ hdbíró hldék nélkül hozzálátott munkához Rögtőn kihllgtt tetteseket zon melegében nehogy idejök legyen mgukhoz térni Elöbb suhncot vette elö mert z teljesen meg volt törve 1\ nő keményebb diónk igérkezett Estig készen volt velök másnpr már kérhette dndárprncsnokságtól hditörvényszék kivezénylését 1\ hdbíróság és ktoni fogház külön elz1írt és megerősített várt képezett várkstélyon beliil Mindenki könnyebben érezte mgát h kikerült fenyegetö sárgár festett flk közül Mg hdbírósági írnok sem tudt megkönnebbülés sóhját elnyomni vlhányszor befejezett npl munk után kilépett ngy kpun M különosen ngyot sóhjtott és minden tétovázás nélkül átsietetl várudvr tús Idlár mgs várfl tővébe rgsztott lcsony kntmepulet felé hol z öreg Szukoff házspár trtott JO konyhát és pincét 1\ kntin tele volt ltisztekkel kik természetesen il ngy szenzációt tárgylták Korporl Dienes 11j-ik szá dtol v 1t hdbíróság r vezényelve természetes lehát og elsosorbn 11j százd őrmestere vette elő hogy mesije el ogy tuljdonképen mi és miképen tö;tént s ml Igz bbol sok fntsztikus híresztelésből mit z

4 199 p rilis2ö CS:NÖÖRS ÉGI LApOK n -- noveṃber laől 1917 március vegelg tehát mj llnem ből (ezek köz"i 6"4 f " l f l J " u l1ep o e ő többi pótcsendör) ms e ev ltt csk z lább felsorolt kihág isok 1 htslo- 4 hámoslóból és 2 fuvrból állott k l il!et y e vétsége foru!tk elő: őrszolgájti kötelesség Prncsnoki voltk: sertes 3 eset Jttssg szolgáltbn 1 eset szolgál ton kívüli ittsság 1 eset tiltott [Jősülés 1 eset t A belgrádi ktoni renrlőrprncsnokság cser dőr- k " I d lt l Ilfés Bé/u szbdki m kir 6 h gy ezr százdos 1915 noyembr 7 -től 1915 november 20-ig Lázds Mt/dos m kir 1 h gy ezr százdos 1915 os n mu ló ese ábn igen széleskörü és n gy- november 20-tól 1916 június l-ig és ervu volt A legntkbb esetek közé trtozott hog!l üntenyek elkövetöi hurokr ne kerültek voln A csend- őrök nyilvános rendet és nyuglmt mindenkor enn tudták trtni és kitünő befolyássl voltk mé ki nem képezett népfölkelőkre A csendőrök Belgrád városábn is teljesen i v- tásuk mgsltán állottk A Iwfoni rendőrspg rendőrosztá/y Gzdászti szolgá/t A pétervárdi cs és lir várportyázó prncsnokság mint olvstuk 1915 evi október hó 9-én d u 2 órkor vonult be Belgrádb és itt rendöri szolgáltot 1915 november 17 -éig látt el Crevto Józse! csendőrlezredes rendelkezésé e " portyázó prncsnokság ezen npon megs nt A gylog legénységet mely m kir népfölkelő bo n here népfölkelő krhtlmi és cs és kir pótcs ndőrökből állott ktoni rendőrosztálybn egyesit!tte 1915 december 31-ig ktoni rendőrosztál 2 tisztből 2 csendőrltisztből és 800 főnyi legénységből (ezek közül 761 népfölkelő többi pótesen ör) II lóból 2 fuvr- és 3 mozgókonyhából <illott Drgits S/ v / w cs és!< ir 29 vdászzászlóljbeli s zdos hozzá mint beosztott tiszt Kós Ol i vér m kir 1 h gy ezr főhdngy 1917 nyráig után még 2 más tiszt 1? 1 i únius 16-án sikerült végre \olt szerb csendo segl lktnyábn Velki Trg 31 szám ltt kto i rẹndorosztálynk megfelelő és állndó elhelyezest biztositm A berendezési tárgyk ruh- és fegyverfogsok stb legrövidebb időn belül készültek el rendőrosztály sját üzemeiben D cár nnk hogy hdvezetőség ruhfelszerelessl es nyg $ l különösen tkrékoskodott és hogy z osszes JvItsok sját mühelyekben eszközöltettek ktoni rendőrség ruházt mégis mindig kifogás tln állpotbn volt C k ptervárdi portyázó prncsnoksiignk egyedul volt teljes tábori felszerelése A ruhkicserélés belgrádi ruhrktár útján tö rtént A " re dőrség!gyver ete is tạlkított orosz fegyvel ekbol es z elolrt teljes hditsk löszerböl állott 1917 m<ircius 31-ig ellenben ktoni rendörosztg 3 tisztből 2 csendőrből 778 főnyi legén!:j;-égesetröl meséltek Hogy pedig z írnoknk készségesebben forogjon nyelve z őrmester mindjárt egy fröccs" t is fizetett neki Az írnok ivott és zután minden oldlról f léje zúduló kérdésekre felelgetve következö tényállást mondt el melyet tettesek vllomásiból össze lehetett állítn i : Az öreges Drgicsics hízót vett tvsszl és m reggelre készült zt leölni Tegnp este mindent elökészitett mi szükséges ; kondért vizet fát szlmát sztlt edény2ket késeket és kötelet disznó lábit összekötni Estefe:lé legény rr ment persze»véletlenül«hogy ö most állítj Az öreg Drgicsics felkérte hogy segítsen neki disznóölésnél h nincs más dolg Ö megigérte mire z ss:wny odszólt neki hogy jöjjön minél korábbn lehetöleg mindjárt éjfél után mert sok munk lesz Idáig z sslwny csk vá liát vont hhoz mi t legény vllott De ünnen kezdve eltérnek vllomások egymástól A legény zt állítj hogy mikor ö hjnlbn odért kkor má z ember összekötözve z sztlon feküdt melyiken disznót szokták feldrboini A nyk el volt vágv és z sswny kifolyó vért egy tálbn fogt fej Ö rémülettöl eg volt dermedve és teljesen krtlnu engedemeskedetl z sszonynk ki ráprncsolt hogy segitsen nek Igy tldltál< öt ott csendörök Az sszony megvetöen kinevette legényt és»kukvcnk«gyávánk nevezte Azutáni ö mondt el önként hogyn történt z _eset«nem volt szándék vllni de szégyel te kullvc gyávságát ki mindent reá z sszonyr krt tolni! Azért is eltr ond mindent hogy volt Már rég viszonyt trtott fönn legénnyel és Ink I krt felesége lenni Elhtározták hogy <ozosen ohl< meg z öreget Disznóölésre készültek és zzl egys erre A kezdetben Belgrádbn müködö cs és kir várportyázó prncsnoksághoz 2 géppuskászosztg is volt beo ztv melyek portyázó prncsnokság átszervezese utn belgrádi hídföprncsnoksághoz utltttk t viszont 1916 május ót ktoni rendörkrták z öreget is Ieszúrni és vérét és húsát disznóévl elkeverni Minden jól ment voln h z gyáv legény el nem késik félelmében De elkéset! és csk hjnl felé jött meg Azt hitte hogy z sszony kkorr lemond szándékáról Igy zután késő lett míg z lvó öreget bltávl fejbe ütötték hogy fel ne ébredjen összekötözték és kicipelték z udvron álló sztlr Ott legény elvágt nykát és trtott fejét miltt z sszony kifolyó vért fogt fel Eközben már világosodni kezdett és rjtuk ütött egy csendörjárör - Ennek ksztás lesz vége - bólintott 1 százd örmestere Míg z ltisztek zon Iiltkoztk tovább hogy mlyik százdot éri -kitüntetés«hogy z ksztáshoz kivonulhsson ddig tiszti szobjbn ellenkezö nézet urlkodott Senkinek sem volt kedve cg ilyen elvetemült SSZO!1yl állt kedvéért már háromkor reggel felkelni - mert z ksztásokt kor hjnlbn végezték úgy hét ór tájbn belépett pengő srknthllill segédtiszt De nem jött egyedül Vele jött egh ny:\pir vékony legényke tiszthelyettesi egyenruhábn - Jó estét urim! - köszönt segédtiszt ItI holom z unoköcsémet Most érkezctt Budpestről zszlóljhoz Az új kd!!«körüljórt z sztlt és mindenkink»gehorzmst bemuttkozott zután hovlí leültctlél< )(1 leült mit elébe tettek zt megette m2gilt ;:tll álmosn hllgtt fel- és lehullámzó beszédet A kis Hegyesi sápdt rc lssnként zöldes SlInI lelt n ki" merültségtől több mint negyven orl vsutzs IItJII Bánt is ö kárkit öltek meg éi ludni szer ct ett voln Illenni Kísérteties sápdtság végre nnyir (eltünt nphjnlltojl

5 324 CSENDORSÉGI L1\POK 1929 április 20 prncsnoksághoz 5 fényszóró járőr 15 főnyi legény séggel oszttott be A ktoni rendőrosztály legénysége ngyobbrészt rendőrkerületekhez volt vezényelve c k kb 100 fő mrdt z osztályprncsnokság rendelke zésére Ezek különös esetekre trtlékul és z elvezenyeltek potlá sár szolgáltk A felváltás eleinte hete? ki t késő b hvonkint történt Az osztályprncsnoksgnl egyesitett legénység itt pihente ki ren?ő rkeületi s 7; 0lgá t fárdlmit és egyúttl behtó klkepzesben reszesult ktoni rendőri szolgált ktoni és elméleti ágibn A cs és kir várportyázó prncsnokság tgji eredetileg pirosfehér-zöld szinű krszlgot viseltek»f K«jelzéssel Ezt nemzeti szinű jelvényt kitüntetésül kpt portyázó különítmény z I Timok hdosztály bekerítése lklmávl végzett földerítő szolgáltink elismeréseül hdseregfőprncsnoks<ig beleegyezésével Petrovrdin-Újvidéki cs és kir Várprncsnokságtól A belgrádi cs és kir rendőrprncsnokság felállitás után piros-fehér-zöld színű krszlg viselését beszüntették miután ekkor legénység és tisztikr már nem volt tisztán mgyr hnem kettős monrchi minden nemzetisége volt képviselve s így helyébe fehér krszlg hsználtát rendelték el feketebetűs megfelelő felirttl A fehér krszlgokon z lábbi felirtok szerepeltek»k u k Militiirpolizei«következő hozzáfűzéssei :»OffizierDienstführenderReiterRdfhrerE«(Expositur?)»ProfosK «(Komdo)»PsskontrolleMeldemt«A rendőregészségügyi személyek krszlgján egy vöröskereszt volt míg legénység (1-630-ig) folyttólgos számot viselt Szervezeti és techniki okokból továbbá ktoni elszámolás egyszerűsítése végett z összes gzdsági ügyet ktoni rendőrosztály intézte rlletée volt először hídfő- és városprncsnoksg kesobb M Gen Gouvernement gzdsági hivtl Npont átlg 22 tiszt 150 hivtásos csendőr 630 népfölkelő 10 detektiv 10 orosz fogoly 60 polgári rb és 80 ló nyert ellátást 1917 jnuár végén kincstári fel vételezés Clmen bevételeztetett K 92 fillér melynek ellenében hvi- és npi zsold további élei mi pénzek címén pedig K fizettetett ki Az élelmicikkek felvételezését ktoni rendőrosztály végezte Nyugt ellenében kiosztott megfelelő készletet z egyes konyháknk Miután z igényelt élelmicikkek kincstári rktárkbn nem mindig voltk felvételezhetők veteményes kertek létesítése rendeltetett el A ktoni rendőrosztály legénysége csk hrcképes népfölkelökből állott kiknek jvrésze m kir népfölkelőjárásokból szármzott csk kb 200/0- Boszni és Hercegovinából E legénységnek több mind 50% - csk mgyrul beszélt mi ktoni rendőri szolgáltr nézve nem bizonyult ngyon előnyösnek De némi igyekezettel és kellő jókrttl eme nehézségeket is áthidlták A legénység igyekezett lssnként mennyire lehetséges volt szerb nyelvet is elsjátítni A népfölkelők kik ktoní rendőri szolgáltbn teljesen jártlnok voltk állndó okttásbn és hivtásos csendőrök áltl gykorlti kiképzésben egészséges rcok között hogy segédtiszt ludni küldte Másnp összeült hdi törvényszék és kötél á Itli hlálr ítélte z sszonyt 1\ legénynél mg z sszony szolgálttt z enyhítö körülményt: - Én beszéltem rá szegény fejét - mondt Az kukvc még egy csirke nykát sem vágná el mg bátorságából Ez vllomás húsz évi börtönre enyhítette már elökészitett hóhérkötelet legény számár Azután z sszony mg számár is kegyelmet kért A hditörvényszék elnöke elvitte z ítéletet dndárprncsnokhoz jóváhgyás végett A dndárprncsnok láí rt és zután elküldötte kegyelmi kérvény t z ítéletet e z ktákt futárrl Bécsbe Ö Felségéhez zzl jelentessei hogy z ksztás hrmdnpr hjnli öt órkor végre lesz hjtv h ddig megkegyelmezési rendelet meg nem érkezik A futár legközelebbi vonttl elindult és vitte mgávl kifürkészhetetlennek híresztelt nöi jellem e ntk megtestesítöjének kegyelmi kérvényét id nevetve óe!t le férjét és nevetve szbdított meg kedvesét bjtotol A dndárprncsnok egyben sürgönyileg kérte mgy r kormánytól Kozreket kölcsön mert Boszniánk nem volt ját hóhérj Elrendelte továbbá ktoni foglliz dv rn vegrehjtndo ksztás l hrmdnp hjnli öt órár es kjveze yelte hozzá mgyr gylogzászlólj egy százdát A vrkstelybn lkó tisztek este vcsorához mint rendesen k tinbn gyültek össze Arról beszélgettek hog melyik szzd fog kivonulni z ksztáshoz E ik se orult szerencsének - Háṭ te mit szólsz hozzá Arpád? - kérdezte segedtjszt o cset kdétot ki lll-nél volt beosztv - Bocsntot kérek - szólt ez hebegve De gy - en en - Mit te? Tlán zt sem tudod miröl vn szó? - Tényleg nem tudom Honnn is tudhtnám hiszen csk tegnp érkeztem meg - Te szerencsétlen I Hiszen tegnp este egyébről sem beszl!1tünk mint z ksztásról! - 1\z k - és torkán kdt szegény fiúnk szó 1\ tiszt urk nevettek hogy milyen á lm os lehettt kdét tegnp este hogy ilyen ritk esemény sem izgtt fel - Vgy tlán már láttá l ksztást? - Nem én l - kiáltott ](dét ijedten és látszott rjt hogyn borzong nk össze vékony válli Nem is krok látni - tette hozzá hlkbbn Az urk nevettek - Az nem töled függ brátocskám - szólt od neki segéd ti szt kissé élesen Vcsor után z urk nyuglomr tértek Az djutáns beszólított z öccsét mgához rátámdt és kikérte mgánk z ilyen»kislányos«megjegyzéseket melyek ngyon könnyen lklmsk rr hogy egy ktonát diszkreditáljnk Arpád nem is hllgtott dorgálásr hnem rr kezdte bátyját kérni hogy csk most z egyszer tegye meg neki zt szívességet és ne vezényelje z»ö«százdt z ekzekucióhoz Legközelebb már nem bánj h pokolb is küldik de most vlmi rettenetes elöérzete vn A djutáns mindinkább begombolózott és csípös gúnnyl ezte öccse vergödését Nem ngy külömbség volt közöltük vekben lig három-négy év Ebben korbn legelsbbek felfogások és z ítéletek legkegyetlenebbek Vegul lerázt z öccsét: Menj ludni és küzdd le z idegességedet Nevetségesl Különben sem trtozik reám z ügy mert minnent

6 1929 április 20 CSENDöRSÉGI LAPOK 325 részesültek úgy hogy idők multávl meg1ehetősen hsználhtókká váltk Kiváló ktoni erényüknek tudhtó be hogy uri Tehettek közismerten rvsz belgrdi és környékbeli lkosságnk A fegyelmi viszonyok ktoni rendőrosztálynál már kezdettől fogv kiválók voltk H nehéz és veszélyes időkben szükségessé is vált siigorúbb fenyítési eszközök igénybevétele mégis 700 főnyi létszám mellett 1915 novembertől 1917 április hváig mindössze 119 fegyelmi fenyítést és 6 hdbirói büntetést lklmztk E legénységnek különben kiváló mgtrtás és romltlnság bból is kiviláglik hogy megszállás első idejében szokásbn volt fosztogtásokbn lopásokbn és egyéb trocitásokbn semmi szerepet sem játszott Az elszállásolás terén 1915 október november és december hvábn igen különös viszonyok urlkodtk Látni lehetett embereinket prdicsomi ágyk sodronybetétjein párnnélküli ebédlőkereveteken tönkrement ottománokon tkró nélkül dunyhákoll tollpárnákon földön lévő vékony szlmlmon selyempplnnl betkrózv ludni Voltk itt csipkés párnhéjjk finom selyemlepedől( egyszerű deresek gyengén töltött szlmzsákok és tábori pokrócole Kivételt képezett z egyedüli IV -ik kerületi prncsnokság melynek legénysége ktoni vságykon szbál!:! szerűen tömött szlmzsákokon és fej párnákon pihent z ágyk fölött előírásos polccl Ézt berendezést volt szerb ktoni intézetből szereztette be embereivel Antos Mihály főhdngy körletprncsnok Komolyn és ktonásn járták be derék ktonáink Belgrád városábn kiutlt körzetük felette rossz köves járdáit nyilt- és éber szemmel végezték npi 8 óri sokszor ngyon is veszélyes szolgáltukt lnkdtln buzglomml 37 hónpon át A szerbii rend és biztonság helyreállításábn őket illeti z oroszlánrész Teljes büszkeséggel mondhtják derék csendőreink és riépfölkelő pótcsendőreink mgukról hogy ők voltk Belgrád meghódított városábn legkihsználtbb és legfelelősségteljesebb ktoni megszálló cspt A ktoni rendőrség lovsosztg A belgrádi cs és kir rendőrprncsnoksághoz beosztott lovsosztg eredetileg 2 népfölkelő huszárosztály 1 százdához trtozott A portyázó prncsnokság kötelékében ugljncsk 1915 október 9-én reggel 2 órkor vonult be Belgrádb Midőn itt portyázó prncsnokság rendőrosztájlyá változott át z emlitett honvédhuszárok ktoni rendőrprncsnoksághoz mint»lovsosztg«nyertek beosztást Belgrád megszállásánk idején ezt lovsosztgot kiüritésekre fogolykíséretekre hrcmezők felkuttásár átvonuló csptok részére megfelelő táborhelyek szemrevételezésére csptok irányításár szén- és szlmhrácsolásr és különböző küldöncszolgáltokr hsználták fel A rendőrfőnökség felállítás után ez lovsosztg város területén belül és kivül rend- és biztonsági szolgált lebonyolításávl biztott meg Udvri vontok vgy mgs személyiségek átutzás lklmávl lovsosztg kötelessége volt vsúti vonlt biztositni Tekintettel gyorsbb mozgási képességére városon ívüli területe!s végzett ztonsági szolgáltot megpedig Szvtol DunJg z lezredes úr személyesen szokott eldönteni és én csk végrehjtom De zt jó tnácsot dhtom nel{ed: Mások előtt ne állj elő ilyen vénsszonyos beszédde II Jó éjt! Arpád ősszehrpt fogit tisztelgett és ludni ment Másnp délelőtt segédtiszt zászlóljprncsnok elé tette z elkészített npiprncsot Az lezredes röviden felpillntott - Melyik százd soros? - A tizen - zt lml t mondni - ölődik mert z került voln sorr ; de bbn pillntbn előtte állott z őccse ijedt rc és keményen mondt ki : neg!jedik!«a kdét százd - Úgy? - kérdezte z lezredes kőzömbösen Én úg emlékszem No de mindegy kármelyik és sjátkezűleg töltötte ki prncskőnyvben z üresen hgyott helyet 1q«-el Az djutáns összehúzott szemöldökkel nézte Úgy kell nnk kölyöknek gondolt Az Ő szemeláttár nyámsszonyoskodni? Még csk z kellene hogy Ő nyújtson ilyesmihez segédkezet Nevetséges! Minél előbb megismerkedik z gyerek vlódi élettel nnál jobb neki!i\holnp Ő fogj szkszát lűzvonlb vezetni Szép kis meglepetés voln h kkor is zt kérné hogy legközelebb igen - csk m ne A iq százd nál z őrmester már előre megigért mindenkinek egy drbot hóhér köteléből mert z szerencsét hoz Néhy főhdngy olvst fel prncsot Nem tetszett kori felkelés különben nem törődött dologgl A Hegyesy kdét sápdt rc elfehéredett mikor p rncsot hllott Hirtelen olyn rosszul lett hogy neki kellett támszkodni flnk Szerencséjére front mögött állott nem látt senki gyöngeségét Néhy főhdngy végig olvst zászlólj prncsot mjd százdprncsot intézkedett hogy hány órkor gyülekezzék százd milyen felszerelés;el és zután kedvetlenü I elm2nt A legénység bevonult lktnyáb z őrmester pedig kedveskedni krván z új kdét úrnk odlépett még félig kábult Hegyesyhez : - Prncsol tiszthelyettes úr is egy drbot kötélből? - Miféle kötélből? - Hát hóhér kötelébő! - Mindenki - Menjen pokolb! - kiáltott rá Hegyesy és elroht Az őreg őrmester pedig még sokáig állott egy helyen es zon gondolkozott hogy mi bj lehet ennek gyereknel<? Pedig olyn jó fiúnk lálszil Este Hegyesy nem ment le kntinb Duẓog gondolt bátyj vgy nincs pénze és em torodott vel tovább A kis kdét pedig rótt szobcskjot fel es id és zon törte fejét hogy mit tegyen? Végre mg IS belátt hogy mint kton nem tehet egyebet nunt prncsnk engedelmeskedni Amikor tisztáb jött ezzel ismél rosszul lelt Elso lelull mjd lángoló vörös lett szemei elött minden N:m er lett c önmgát Csk nem lett belöle két np ltt \cnss7ony mint bátyj mondt? Nevetséges! Leult es \rt mig obbn lesz Azután lement Szukoffhoz z liob "cit egy veg konykot felvitte szobájáb felbntott és mcg ivott belőle egy ivópohárrl zutn lefekudt Hjnlbn ugyncsk volt dolg legényrnck omig lelket tudott beléje verni Végre mégis csk felébredt fchgmeddig felöltözött mozsdott de reggelizni nem olr!

7 326 CSENDORSÉGl LAPOK 1929 április 20 Cullric Topeider Milosevc Dusnovc helységeket beleértve és ngy köztemető környékén Ezt szolgáltot két-két lovsból álló járőrök bonyolitották le Ejjel községek be- és kijártit és z igzolványok- és psszusokr vontkozó intézkedések szigorú betrtását ellenőrizték A lovsosztg rendőri- biztonsági- és ellenőrzési szolgáltokr vontkozó prncsit cs és kir ktoni rendőrfőnöksegtől kpt Ez z osztg volt szerb lovssági lktnyábn (Milán király-út 100 sz ltt) nyert igen jó elhelyezést Ruházt és felszerelése ugynz volt mint il cs és kir huszárezredeké blkron fehér krszlg»mijitiirpoli zei-reiter«felirttl A lovkt kitünően ápolták és látták el Fegyverzetük : lovssági krd ismétlő krbély 80 drb tölténnyel ltisztek ismétlő pisztollyl 30 drb tölténnyel; járőrök jelsíppl és villny zseblámpákkl voltk felszerel ve A legénység legngyobb része mgyr többnyire nős földmívelő népfölkelőkből állott Ez legénység már z első mozgósítási npon teljes számbn bevonult és herceg Schwrzenberg lovshírszerző különítményében szerbek elleni 1911L évi offenzivábn vett részt Többen közülök megsebesilltek és ellenség előtt tnusított vitéz mgtrtásukért vítézségi érmek kel voltk kitüntetve Nehéz volt ezt kitünő lovsosztgot rendőrprncsnokságnk megtrtni de beigzolódott hogy egy ktoni rendőrcspt!le]jő lovsság nélkül bén szerv Első prncsnokuk Szullyogh Lásdó főhdngy 1917 március hó 15-én bevonult állomány illetékes pót- eius hó 31-én szintén szegedi pótszázdához kellett bevonulni helyébe Schneider Károly m kir li honvéd huszárezredbeli hdngy került A lovsosztg teljes létszám : 3 őrmester 4 szkszvezető 5 káplár 3 őrvezető 31 huszár továbbá 37 hátsló li hámosló és 2 kocsi volt A be7grádi (s és lúr lltoni rendörtflrflcslloksá K kerékpáros osztg A közlekedési és küldöncszolgált hthtósbb lebonyolításár cs és kir ktoni rendőrprncsnokság wieni cs és kir népfölkelő kerékpáros pótzászlólj tól még 1915 november hvábn igényelt megfelelő számú kerékpárot Az említett zászlólj 24 fő önként jelentkező kerékpárost bocsájtott rendőrprncsnokság rendelkezésére kik 1915 decem ber hó 5-én Belgrádb bevonultk Ez z állomány kevésnek bizonyult és 1916 április hó 12-én kerékpáros osztg 35 főre emelkedett A kerékpáros osztg állndón csendőrosztg prncsnokánk volt lárendel ve ki ennek fejlesztéséhez és fentrtásához lényegesen hozzájárult EmJ rendőri szolgáltbn tpsztlt csendőr ltiszt töltötte be z osztgnál szolgáltvezető szerepét ki z lárendelt mjdnem mind fitlkorú legénységet lposn és kitünően kiképezte Három kerékpáros küldönc szolgálttételre belgrádi hidfő- és városprncsnoksághoz vezényeltetett 1916 december hó 14-én kerékpárosok él mgukkl hozott pisztolyokon kívül Mnnlicher ismétlő kurtállyl és szuronnyl is felszereltettek Dcár nnk hogy Belgrád városábn z utkszázdához utód Böhm Alldor m kir 3 honvéd huszárezredbeli főhdngy lett kinek már 1917 már- Torkig undorodott reggelitől mit legénye főzőtt Eszébe jutott konyk Felkpt z üveget és félig eszméletlen állpotbn kiitt tüzes folydékot mint tejet z utolsó cseppig Igy tlán jobbn ki fogj bírni 1\ százd idejekorán rendben vonult ki vesztőhelyr2 és z udvr_ három oldlán r"lállott 1\ térprncsnok mg irányított z itélet végrehjtását 1\ kis kdét szksz szárnyán állv rémüleltől kidülledt szemekkel nézte végig z egészet Mg delikv(ns nem is érdekelte csk hóhért nézte Nem tudt mgát beletláini helyzetbe Vlhogyn zvros lett előtte z egész Hiszen hóhérnk vörös ruháj zt tudj minden gyerek De hol vn vörös ruh? 1\z z ember fekete Ferenc József kbátbn csk nem lehet hóhér? 1\\ost meg pláne fehér kesztỵűt húz fe! Mi z ördög? Glszékesztyűt? No most ozzk zt z tkozott boszorkányt Hdd lássm h már Itt vgyokl De nnk z rc mind homályosbb lett mln el kőzelebb jőtt; sőt z egész sszony lig volt lát hto mmth sűrű köd ereszkedne z udvrr h h d o er pe 19 egeszen eltünt Furcs milyen sűrű ez l{öd és most kez piros lenni 1\lighnem np kél fel és nnk sugri tuznek ködbe Mikor mindennek vége roll százd bevonult N mrdt vesztőhelyen más mint hóhér z embereiv:7 z orvo s lelkész no meg z őrmester két emberrel ; otel vegett És kdét is ott mrdt hol eszméletlen"l osszeesett mik or százdos megtud t legényétől hogy gesz uveg onykot egyszerre kuvott»kdet ur" egy e megertoen bohntott és megprncsolt legén k fel d" t gz j z gyb s hívjll Iz <1rvot k u!jne vigye Délben tiszti étkezdében letárgyl ták kdét ügyét Nem tetszett dolog z urknk legkevésbbé pedig segédtisztnek Ebből inég csúny bj keletkezhetik nnk fiúnk Alighnem gyávság mitt hditörvényszék elé kerül Én leglább od küldeném h én volnék prncsnok gondolt igy persze segítenem kell már rokonság mitt is h ugyn lehet Allól függ hogyn fogják z ügyet felfogni z lezredes úr és tábornok úr 1\z orvos késve érkezett z ebédhez - Fizetni! - hrsogták kórusbn z sztl kőrül mert ki elkésett z étkezésnél z büntetést fizetett Most z egyszer nem -- mondt z orvos Szolg<Íltbn késtem el Délben nincs orvosi szolgált De voltl 1\ kdétot lll-től vittem be kórhijzb és után át kellett öltőznöm - Miért? Mi bj kdétnk? - Tifusz Hlálos cend támdt 1\kkor még tifusz ngy úr vọlt É!et hll ur 1\nnál élesebben hngzott segédtiszt kerdese : - De hiszen megivott egy egész üveg konylwt! 1\z csk kirántj? - 1\z fogj megölni - Hogy-hogy? Hisz mindenki tudj - RosSul tudj! }\z lkoholmérgezéstől szivbénulás llht be TIfuszhoz pedig mint m d szív kell Estére kis kdét ki voll tet drót z sszol1!j sz- Ugynkkor meghozt Bécsbo"l mr kegyelmet De mlír későll l lll en ngy lázhoz rrős fl ve

8 1929 április 20 CSENDORSEGI LAPOK 327 Ktonáink rászoruló szerb lkosság között ke nyeret osztnk szét (A kenyérosztást olflsz hdifogoly végzi) nk csk egy kis hányd volt kerékpározásr 1kl ms ( ngyon rossz kövezet és lényeges emelkedések mitt) mégis kerékpáros osztg nyilvános rend és nyuglom érdekében továbbá jelen tések gyors kézbesítése áltl kiváló szolgáltot végzett /II A belgrádi cs és kir ktoni rendőrség szet"lezetc (Eletbelépett 1915 november hó 17 -én ) Szerbi háború előtti rendőrsége királyságnk egyik legkiválóbb szerve volt Belgrád városábn mint z ország gócpont jábn felette ngy volt tekintélye széles htáskörével minden kormánynk mérvdó tényezője volt Egy ngyszámú szkképzett tisztviselő kr 1000 rendőr megfelelő segédszemélyzettel képezte rendszeresített állomány át Belgrád eleste és megszállás természetszerűleg megkívánt hogy cs és kir ktoni rendőrség megszervezése és felállítás lklmávl z előbb vázolt körülmény különös mérlegelés tárgy ává tétessék Elvileg volt szerb kir rendőrség szervezete és berendezkedése szolgált cs és kir ktoni rendőrségnek lpul Ebből kifolyólg város ezelőtti 7 kerületbe vló beosztás is meghgytott A régi rendőrségi berendezkedések ngyjábn vló megtrtás lkosság fegyelmezésére vló tekintetiel is szükségessé vált Miután még nem egészen megfelelő biztonsági viszonyok zt megkivánták - Topcider és Cukric-i körletekben is felállítttott egy-egy csendőrörs A volt szerb r(ndőr1ktn kellő krblll1c::l!lezés és ttrozás után cs és kir ktoni rendőrségnek utlttott ki Tekintettel rr hogy Belgrád városábn távbeszélőhálózt igen sirlms állpotbn volt számos új vonl létesítése vált szükségessé központtl ktoni rendőrség épületében Minden egyes rendőrközeg kötelességét és jogit pontosn megállpították z elméleti okttás és kiképzés céljir pedig tnfolymokt létesitettek A járőr ellenőrző kézbesítő kisérő portyázó börtön börtönfelügyelő detektív és besúgók szolgált helyi viszonyoknk megfelelően újból szbályoztttk 1- A ktoni rendőrkerületek legénysége népfölkelő honvédek- népfölkelő krhtlmí- és pótcsendőrökből állott A legénység ngyobb része Mgyrországból kisebb része Boszniából illetve Hercegovinából szármzott Minden kerülethez néhliny hivtásos csendőr mint okttó és ellenőrző volt beosztv kik kerületi szol gált gerincét képezték A ktoni rendőrkerületi prncsnokok eleinte népfölkelő honvédtisztek voltk kiket később különös gonddl kiválogtott idősebb érdemes hivtásos csendőrltisztek váltottk föl kik e beosztásukbn is kiválón megfeleltek Bizonyos számú utkt és utcákt őrjárlokb vontk melyeket nponkint I<étszer 4-4 óri időtrtmrrtl le kellett portyázniok A többi időt legénység ktoni rendörpnwcsnokság épületében töltötte Itt lpos okttá

9 328 bn részesült itt kpták prncsokt itt hozták ruháikt felszereléseiket rendbe stb Redkívüli esetekben npi 8 óri portyázó szolgáltot szükséghez képest meg is hos bítottá{ A szolgált felváltását illetve )rorszolgltb vló lépést z úgynevezett»tumuslpok«szbályozták A járőrszolgált ellenorzese - ugy ejj I mint nppl - z e célr rendszeresjtett ellenorzo csendőrök továbbá ktoni rendőrkerületi prncsnokok és két rendőrfelügyelő tiszt végezték Fegy verzet felszerelés és élelmezés A ktoni rendőrlegénység fegyverzete oldlfegyverböl orosz szurony át lkított orosz i métl ő puskából feltűzött szuronnyl es 40 drb toltenybol " állott Ktoni mentök kiképzése Belgrádbn Nyáron ngy melegben vászonruhát esős időben vízhtln körgllérokt viseltek télen pedig meleg ruházttl voltk ellátv Minden ktoni rendőrkerületnek meg volt sját közös étkezdéje hol legénység kidós és ízletes étkezésben részesült Hogy z egész ktoni rendőrszemélyzet kellő helyi- és személyi ismeretekkel rendelkezzék szükséges volt hogy időnkint z egyes körletek egymást fel váltsák Előre megszbott szolgálti idő után járőrök ktoni rendőrosztályhoz vonultk be hol fárdlmikt kipihenve további elméleti okttásbn és gykorlti kiképzésben részesültek Az egyes ktoni rendőrkerületek jelzőtáblálkl voltk elltv kö etező felirttl : cs és kir (I-VII) tonl rendorkeruleb prncsnokság (német mgyr es szerb nyel ven) Oly esetekben mikor rendkívüli rendőri szolglt vlt szük égessé" mnt pl Károly király 6 Felsge V! lmos emet c szr 6 Felsége bjor király 6 Fels ge Fngyes foherceg 6 Fensége látogtás zerb vizkereszt szerb nemzeti ünnep :»Vidov-Dán«es cs és kir ktoni ünnepségek lklmávl külön!e$es inézkedések tétettek melyeket szükség esetén Hsbn IS kihirdettek A ktoṇi rndőrkerületi prncsnokságok vlmmt topclden es cukrici csendőrörsök nem rendelke " ztek büntető htlomml ezt cskis ktoni rendorprncsnokságnál levő illetékes osztályok gykorolhtták ( Folyttj uk ) CSENDőRSÉG! LllPOK 1929 április 20 Eberseg Id : CSEPI BÉLA százdos A Szut 15 - csendőr áltlános mgtrtásáról és viselkedéséről szól Az ezen prgrfushoz trtozó pontok részletesen mgyrázzák zokt kötelességeket és kívánlmkt melyek szolgáltteljesités vgy közmegbecsülés közti szte let szempontjából csendőmél elengedhetetlenek Az egész szkszból most csk egy szót rgdok ki : z éberséget Teszem pedig ezt zért mert Szut csupán egy tömör mondttl utl z éberségre mikor 82 pontbn zt mondj:»kísérje figyelemmel körülötte történő eseményeket és gynús jelenségeket stb«pedig ez szó s z ebből folyó tevékenység igen fontos része kell hogy legyen csendőri hivtásnk mert ez dj meg z értékét csendőrnek s z összességben pedig csendőrségnek mint közbiztonsági testületnek Eberség! Nem kell vlmi nehéz meg nem érthető dologr gondolni Egyszerü könnyen megérthető vlmi ez Gondoljunk csk rr hogy hol hlljuk leggykrbbn ezt szót közönséges mindennpi beszédben? Kiről mondják miről mondják hogy éber? Az álltvilágbn vdon élők mind-mind éberek Miben áll z éberségük? Abbn hogy minden közelgő veszélyt észrevesznek Ezt z ebérséget látjuk nyúlnál mikor jó előre észreveszi z életét fenyegető puskás embert rgdozó másik vdt s menekül elölük A természet mostohság tehát z z állpot mely ngyon sok ellenséget szbdít rá beléje nevelte ezt foliozott figyelmességre vló hjlmot és így ezáltl védelmet is dott neki sok üldözés ellen Ez védelem gyors és jó előre vló észrevevésben áll Míg egyik kezével természet sújtj ezt szegény álltot másik kezével segítséget nyújt neki mely segítséggel megmenekülhet Ez segítség z éberség A fenti péld z éberségnek olyn megnyiltkozás melyet nem nehéz megérteni és megmgyrázni mert hiszen legtermészetesebb igyelezett : z élet megvédése nevelte ezt ki De mindjárt másként fog festeni dolog h egy olyn példát veszünk ki természetből mikor nem z életért vló rgszkodás teszi z álltot éberré Részben ilyen péld lesz legelésző őzek szrvsok vgy vdmdrk között»vigyázó«példáj mely másoknk társink életét vigyázz éberségével s jelt d z észrevett veszély közeledéséről De legtisztább péld áz?rző kuty példáj mely nem sját vgy társi eletet de gzdáj jvit és ngyon sokszor életét is védi éberségével mikor minden gynús zjt vgy gynús közeledőt észrevesz és hilllgos csholássl fig elmezteti házbelieket Milyen sok szép és meghto esetet hllunk házőrző ebek éberségéről Eb?ől ár hsonltból megértjük hogy z éberség nem ms mlllt körüöttünk lévő dolgoknk és CS2- le enyeknek es revev se mely észrevevés vgy sj vgy msok JvIt fenyegető veszély szempontjból ngy jelentőségű Más oldlról világítv meg z éberség lényegét : Az»ber é w SZ? h lssn és tgol v sőt szétv!stv lsmetelju Igy hngzik:»éber _ ség«eber MIt Jelent ez szo? Azt hogy z illető ébren vn Nem lszlk Teht: hll lát tpint szgol izlel Ellentetben z lvo emberrel kinek hllásr látásr

10 1929 április 20 CSENDORSÉGI LApOK tpintásr szglásr és izlésre szolgáló érzékszerv nem rr:üködnek hnem pihnnek Ez z ember lszi: mncs ebren nm IS lehet eber mert felsorolt szer VI ẹ : z e zekszervei vel nem vesz észre semmit korulotte levo dolgokról vgy körülötte folyó - menyekről ese A természet böks berendezése ezekllel z érzékszrvekkẹl ngyon megkönnyíti z ember életét rnunkjt ovlden mmdzt mi lehető vé teszi él létért vlo kudelem redményességét Erekszer vel nk : szem fül z orr nyelv es z UJJk vee UJJlnkl tárgykt érintve minden ms r segttseg elkul tudomást szerzünk tárgy forn:jrol helyzeterol ngyságáról kiterjedéséről sőt et bb etben nygáról is Nyelvünk táplálékink Ize ol tjekoztt mivel egyrészt megóv bennünket tol hogy olyt együnk mi nem gyomorb vló msreszt pedig felismerteti velünk z ételek ízét s t jónk tláv ösztönöz rr hogy ezekből hipllo ny 9 () kb? 1 gykrbbn együnk Az nygokt e szen nt kulonvlsztj es vgy kedvet étvágyt szerez zokhoz vgy pedig undort éreztet velük szemben Az orrunkkl tudomást szerzünk különböző nygok szgr?! A zg nem más mint z nygból árdó proogs MIden nyg más-más összetételű így zutn ms-ms szgot pilologtt el következés tehát hogy z orrunk - más szerv segítsége nélkül is - tudomásunkr dj hogy milyen nyggl vn dolgunk Fülü? z e?l beri vgy állti hngot de 1I1ég tryk todeseb?l sulódásából eredő hngoot is felfogj Mmden ms erzekszen segítsége néuül is tájékozt t b nnnket hng síínezetéről erősségéről távolsgrol Jellegzetességérő! A szem szemely ek és trgyk távolságát lkját kiterjedését mozgását színet dj tudomásunkr A felsorolt érzékszervek észreveszik mindzt mi örülöttü?k törté ik vgy vn Mit jelent z hogy szr evslk? Mgmt folymodjunk szó lssú tgolt Ismetlesehez :»eszre - veszik«eszre eszünkre veszik Eszünk z gybn vn Az érzékszervek mindzt mit látás hllás tpintás szglás és izlés áltl felfgnk pr idegszálkon továbbít ják z gyb z észbe: Az esz pedig neki je]entett állpotokhoz vgy esetekhez képest csekk szik A cselekvés szempontjából egyformán fontos z erzekszervekkel vló észrevevés úgy mint z érzékszervek idegei áltl vló közvetítés z gyb Hrom ngyon fontos történés z melynek tökéletessége z»éber csendőr«foglmát meghtározz?sszeállítj : 1 z érzékszervekkel vló felfogás ; 2 z Idegek továbbító munkáj és 3 fenti kettö htásár z gy vgy ész elhtározás helyes cselekvésre Ismeretes z rászólás szórkozott emberre :»Ne ludj!«miért mondják ezt neki? Legtöbbnyire zert mert nem hllj zt mit mondnk neki pedig se nem süket se nem lszik U9ynezt mondják rr csendőrre is ki lőtér en csk bizonyos időre muttkozó célt nem veszi észre és későn lő rá Pedig ő sem lszik és nem is vk Hát hol vn itt hib mégis? Vgy z érzékszervei rosszk és nem hll meg vlmit; néz de nem látj meg személyeket és tárgykt ; tpogt de nem érez semmit stb Vgy roossz z idegrendszere ( telefonvezeték z gyb) és nem továbbit j felfogottkt vgy csk későn és hiányosn Vgy pedig z gy nem tud elég gyorsn "selekedni rr mit z érzékszervek jelentettek Ezek hibk csendőrnél nem fordulhtnk elő mert ee izrják szolgáltképességet Akinek rosszk z el zekszervei zt nem veszik fel csendőrnek k k rosszk z idegei és kinek szelleme korlátlt csendor Mlert vn hát mégis csendőr k b I l egeszseges : nez es nem lát hll tpint ízlel szgol de egy esetben sem cselekszik? zrt mert éberség nek hiányzik legfőbb lkotoresze HHlnyzlk z eberségre vló törekvésnek z lwrás Az krás z ngyon fontos l -k m I k k h" Kel e e yl ne l8? legszeben hngzó igéretet fog: dlt celttűzest semmive sorvszt j Hány fogdk o z o csendort Ismertem én ki mjdhogynem esküdozott hogy józn lesz sorglms lesz jó bj társ lez rendes lesz es bizony nem lett z mert hlnyztt ezek eléréséhez z krás Az első nekibuzdlsbn meg csk tudott krni s trtott is z l : s egy pr npig de zután fogyott mulott s vegn ugynzon hibák miu megint kihllgtásr kerult mikor z elsö npokbn csendőrségi esküt ltettek gỵes csendorok hogy csillogott szemiiko2n hl vts Ir ntt ngy szeretet hogy feszítette mell üket tnulni és dolgoznivágyás hogy jó csendőrök legye ek S hogyn felejtették el lssn-lssn hónpok evek mu!tn ezeket ngy nekibuzdulásokt S flz llyenekne m m g megy szekér mert tolj fegyelem buntetestol vlo felelem de z krás bizony lssn-lssn kihlt Íg volt ez z éberséggel is A próbcsendőr z elso kulszolgltbn minden ismeretlen rossz ruháju sötét nézés ű emberben Btk egy-egy szkszát látt: Egy-egy nyom mely neki szoktln volt már bűnös ezet lábt vgy szerszámot vrázsolt szeme elé ugy őrizte z elfogottt hogy nnk minden szemrebbenésére megszorított puskáját Es még z Istet1 megmondhtój hányféle formábn cselekedetben nyilvnult meg z ébersége mit különben mindnyá Jn ereztek kik hivtás iránti szeretetből jöttek csndőrséghez Az ilyen csendőr ment nyom után furkeszett kuttott nem kellett rr ösztökélni A gynús embernek még ngyszü1eit is végigvizsgálgtt nehogy büntetlenül elmenekülhessen h netlán tényleg bűnös Hllgtódzott figyelt szolgált közben Kérdezősködött meg nézett megtpsztlt mindent Sok dolog volt mi nem fért fejébe : után járt megbizonyosodott Nem resteit lehjoini földre egy-egy tlált tárgyt megvizsgálni egy-egy nljomot szemügyre venni Még pihenőideje ltt is látottk vgy hllottk felett tépelődött S hogy megállt egy-egy gynús jelenségnél esetnél z nnyi fárdsággl megtnu It tengernyi szksz mind előkerült jó rktárból : koponyából és sorr próbálgtt i\1esztgette gynús jelenségre s milyen ngy volt z öröme h eredményt tudott elérni Mi tette ezt? Az lrás! Akrt hogy semmi ne kerülhesse el figyeimét ; krt hogy éb2r legyen hogy mikor néz : lásson is Láss meg mindzt mi tiltott mi gynús Hlljon tpintson stb szerezzen tudomást mindenről mi szolglt teljesitéséhez trtozik Ennek z krásnk z éberségre vló törckvésnek nem szbd lábbhgyni z első évek után scm Erős önfegyelmezéssel ébren kell trtni s Mm szbd engedni hogy kényelemszeretet felülkerekedjék ; 111crt míg z krás sikert s z eredmé\llt hozz jutlmul ddig il kényelemszeretet csk kel1emctlcllscgct okoz értéldelenné és hszncilhttlnná teszi 8 csend-

11 330 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 április 20 árt és z áltl gépiesen lélek nélkül teljesített szol gáltot is " t 1 z Részben csendőr éberségének elleo r 1: ese ce oz - Szut 405 pontjánk utolsó bekedeseben fogll! rendelkezés mely felelősségre vono! rene1t zt járőrt mely szolgált közben vlm ly elkovetett b s cselekményről nem szerzett tudom st Az ut sl ugyncsk z»összeköttetések«fontossgt eme!! 1 de egészen természetes hogy z ilye )összekötte ese «megléte vgy hiány ne me? tes!tl csendort z egyéni éberség kötelezettsege lol A csendőrség feldt közblztonsg felet vlo őrködés Alvjáró őrök re ezonbn senkloek nlocsen szüksége Emlékezetes npok- Irl : KRAJCSOVICS JÁNOS g tiszthelyettes (Szeged) Mintegy három évtizeddel ezelőtt z A!fld iszántúli részének egy ngyohb járási székhellyel biro SZInmgyr lkosú községében teljesitettem szolgáltot A csendőrörs melynek kötelékébe trtoztm mozglmsságár vló tekintettel 12 fővel gy log- és 6 10vscsend: őrrel volt rendszeresítve; ez letszm csknem mindig b is volt töltve Az örsnek Szbó Isbón nős lovs örmester - egy középkorú szép szál hrn ember igz csendőrlk - volt prncsnok ki kerületben rrol volt nevezet es hogy örséről csk igen ritkán szerelek l és hom) ole I(erültek ki legképzettehh és legmegb"zhtobb htl ItIsztek és csendőrök Szbó őrmesternek különös érzéke volt csendőrneveléshez Alárendelt jeinek vlóságos tyj volt zot egyr mán szerette és vlmennyinek ügyes-hjos dolgt mgev tette De lárendelt jeitől is megkövetelte hogy zok egymás között hrmónikus életet éljenek egymást szeressék és becsüljék Mert mint mondott csendőröknek vn legngyobb szükségük z egymás iránti szeretetre és becsülésre mivel zok vnnk legtőbbször egymásr utlv Nál z volt szokásbn hogy h örsére új ember került zt jelentkezési formságok után mindjárt ott z örsirodábn - hogy többiek ne hllják - úgy szolgálti mint csládi és egyéb mgán körülményeire nézve lposn kikérdezte mert tájékozódv szeretett lenni minden lárendelt jének ügyes-bjos dolgáról A kikérdezés végeztével pedig szép sorjábn rátért rr hogy jó csendőrnek mik kötelességei s miként kell zokt teljesítenie úgy szolgáltbn mint szolgálton kívül miként kell viselkedni És hog z őrs legénységének tekintélyén csorb ne essék milyen társságbn szhd csk forogni Itt zután megigérte hogy gondoskodni fog hogy z illető új csendőr is megjelölt jó társságb bevezettessék H esetleg z illető ggályoskodott hogy megjelölt jobb társságbn nem állná meg helyét kkor zzl nyllgttt meg hogy hiszen ő és többi lárendeltjei sem voltk főispánok gyermekei zért helyi intelligenci mégis befogdt őket Csk bátorság fim - mondott - legyen szépen lklmzkodó mjd meg fogj látni hogy ggodlmi lptlnok voltk Igy zután z illető már nem is gondolhtott csendőrt tönkretevő rossz lársságr és korcsmázásr Szbó őrmester szerint senki sem születik csend őrnek mindenkit z előljáróknk és bjtársknk kell csendőrré frgniok Mindenki vlmi iontosbb okból váltj fel Néder Antl budpesti kerületbeli tőrzsőrmester budpesti gzdászti tiszlhelyetlesi tnfolymot "kitünő" eredménnyel elsőnek végezte kényelmesebh polgári életet fegyelemmel járó csendőri élettel Tehát kdnk kőzöttiik olynok is kiknek kedélyállpotár z II bizonyos ok mint példáut szülőkkel vló meghsonlás vgy szerelmi cslódás későbhi időkre is kihtássl vn Ezeknek kedélyállpotát Szbó őrmester szerint feltétlenül orvosolni kell mert kedvetlen csendőrtől jót várni nem lehet És ő orvosolt mert ddig nem nyugodott míg szülőkkel meghsonlott csendőrt vlmi módon szülőkkel ki nem békítette ; míg szerelmi hjótőröttet tyi rábeszéléssel felejtésre nem bírt Örsprncsnokomnk volt egy glmbszívü áldott jólelkü neje és egy hsonló lelkületű szép 19 éves Irénke nevü leány Ök voltk segítőtársi z örs legénységének nevelésében Szbóné ki mg is csendőr szülőktől szármzott mert tyj z erdélyi csendőrprncsnokságnál szolgált legénységnek vlóságos második nyj volt De nem is engedte mgát tőlünk másként szólítttni csk : Szhó néninek«neki ngy része volt z örs közgzdálkodásánk felvirágozásábn mert z élelmiszerbeszerzés jutányos főzés jószágtenyésztés és hizllás vlmint konyhkert müvelés körül igen hsznos tnácsokkl szolgált Volt is z őrsőn igen szép osztlék Irénke jól nevelt és kellően iskolázott szép sugártermetű leányk volt hullámos fekete hjjl és szép ngy sőtét szemekkel O volt mi bálványunk Irénkéből lépten-nyomon kiérzett jó nevelés Nem engedte mgát tőlünk csk leány nevén szólítni mert mint

12 92 9 _ 1_ á p ri lis O 2 \lőri e ly kel is sze j ót zü ki Ié sjónke ósé c Jtt It n is né - fel Ölé s 11CléS őrsön A S N D O RSÉGI LAPOK E C 331 Szenf-Lszló 9!!lo91ólJersenyen 9yózfes csendór cspol d Blról jobbr : l Szbó János lll prb csendör Szekszárd (6-Ik) 2 Nemelh Jozsef p rb csen ör Esztergom (9-ik) 3 Kiss Mihály prb csendör Eszlergom (3-ik) 4 Helzer Anll prb _ Tl ( I 2-lk) 5 Gylog Sndor prb csendör csendor Tl (elsö) 6 Csák Bél prb csendör Tl (l3-ik) 7 Csuk László prb csendör Tl (4- i k) 8 Medgyesi Ljos prb csendör Szekszárd (43-ik) 9 Timkó Ljos prb csendör Tl (7-ik) mondott p mgukt fimnk szólítj tehát kkor legyek mguknk én is csk Irénke Szbó őrmesterék közsgben szép társdlmi szerepet vittek mert különös szeretetreméltó modoruknál fogv min denki tisztelte és becsülte öket Többnyire z intelligens csládokkl trtottk fenn szorosbb érintkezést és z ö j ó társságukb z örslegénységet i s bevezették Irénkének sok brátnője volt kik gykrn rendeztek hol itt hol ott házi multságokt melyekről természetesen m i nőtlen csend őrők sem hiányoztunk Szbó őrmester örsén mindenki örömmel és teljes od dássl teljesítette kötelességét mert tudtuk hog!) jól végzett munk után megérdemelt pihenés és kellemes szórkozás következík Egy szép hvs decemberi npon zután z reánk nézve szomorú hír terjedt el lktnyábn hogy kedvencün ket Irénkét elviszik körünkböl Férjhez megy Egy derék csendőr Kovács Imre lovs címzetes örmester szomszédos örs prncsnok kérte meg kezét És meg is kpt Kovács örmester mielőtt szomszédos örs vezetésével meg biztott mi örsprncsn1kunknk volt pár éven ke resztül helyettese s így fitlok már elöbllről ismerték egymást Az elj egyzés krácsony első npjánk estéjére lett kitüzve zért hogy ez csládi ünnepély örsprncs nokom nevenpjár essék Mindnnyin készültünk erre ngy npr Szlló őr- mester szolgáltot úgy osztott be hogy krácsonyi szent estén legénység otthon legyen és hogy másnpi ünnepélyen is lehetőleg mindnnyin résztvehessünk A várv várt ngy np is elérkezett Az előkészületek ben természetesen vlmennyien segédkez!ünk A vendégek este 7 órkor kezdtek gyülekezni és 8 órár már mind nnyin együtt voltk A helyettes főszolgbíró úr is eljött s mint mondott készséggel tett eleget meghívásnk mert ngy örömére szolgál hogy részt vehet derék örs prncsnokunk kedves Irénkéjnek z eljegyzésén A vendégek z sztloknál már mind elhelyezkedtek és várták vcsor feltállását Mielött zonbn z ételt behozták voln felpttnt z jtó és beront szobáb z egyik ngybirtokos gzd tisztje és jelenvoltk legngyobb megdöbbenésére izg tottn közölte Szbó őrmesterrel hogy míg ő csládjáért vsútállomáson járt egy ngyobb cigánykrván Bél mjort vártlnul megtámdt és kirbolt Azután cigá nyok kocsikr kpv Sz község irányáb gyorsn eltávoz tk A mjorbeliek közül zokt kik ellenszegültek i l letve fosztogtást megkdályozni megkísérelték cigányok kérlelhetetlenül lelőtték vgy pedig más eszközökkel többé kevésbé súlyos n megsebesitették A rblótámdásnk eddig három hlottj és több súlyos sebesiittje vn hlottk között vn gzdsági gykornok is kit több löléssel terítettek le

13 3U CSENDŐRSÉGI LAPOK r 1929 április 20 örsprncsnokom z szllto zonn vendégeit hogy bocsássn meg " de csk mrdjn csendöreivel ö is kozott uk I fel:e;eni zonnl indulddt prncsot hogy gyo 1 l fel llott és kérte h k hogll öket ott kell yl1l k t Iinth o " " A t felénk fordulv k t bb és érezzék mgu ugy vlmennyien meglunk Az örsprncsnokhelyettes es ml IS lii ére!tük kérlelni örsprncsnokulkt hogy c " d ven egei oz elvegzu k" ött mi mjd eltntezzuk z ugye " k mrdjon t illetve d utánunk Jon "k nyomozást s ű esetleg mj Szbo ormester zon n j b h thttln mrdt és kijelentette ál 1 il en n yszbású bűntény nyomozsn es l yen ;ZI:;;4 g;noszteök kézrekeritpsénél közöttünk helye Tehát induljunk! A szintén jelen volt plébános úr zt tndltváj1yoz h ogy tn u d lás előtt leglább z eljegyzesl szertrtást trt:uk meg de örsprncsnokom zt felelte ogy ne minden perc drág mennünk kell; szlgi3t z h t lehet nekunk I \ S elcsk zutn jön z eljegyzés»a vcsort mj cs vegezzu ő s "k vlhol - mondott - leányom eljegyzeseve " pedig lehet várni z nem olyn surgos e d gzember cigányok nem állnk meg hogy bevárjnk bennunke\«erre kijelentésre zután plébános ur IS med mgát és zt mondott : Igz vn ormes ter ur hiszen : én sem üzenhetem vissz gyónni kro hldoklo hivemnek hogy várjon mig megvcsorázom«)\ár indultunk kifelé mikor örsprncsnokom eszrevette hogy leendö vőlegén még ott _ü l Irénke mellett És rászólt : _ Hát te Imre fim miért nem indulsz Nem -? h I Iottd hogy cigányok te örskörleted felé vették útjukt? _ Igz! Nekem is mennem kell - válszolt Kocs őrmester Azzl ö is felkelt és Irénkéhez fordulv kerte hogy ne hrgudjék hogy ö is távozik Irénke zonbn nem hogy neheztelt voln hnem tnkább mintegy rosszlólg mondott völegényének : _ Ugyn Imre hogy kérhet már ilyet hát nem tudj hogy én csendör-gyermek vgyok ki tudom hogy csendörnek mindenek elött elsö szolgált? Ezek után Kovács örmester is igyekezett örsét mielöbb elérni Mikor lkást elhgytuk Szbó néni mindegyikünk kezébe nyomott egy-egy csomgot mondván : Vigyék mgukkl fiim ezt kis hrpnivlót mert nem tudhtják Ilogy mikor kerülnek hz«távozásunk után Szbó néni és Irénke gondoskodtk vendégekröl kik késö éjjelig mrdtk együtt Persze többen különösen z Irénke brátnöi sjnálkoztk hogy nekünk csendörölmek el kellett mennünk és hogy Irénke eljegyzése ilyen rosszul sikerült Erre meg Szbó néninek volt egy megjegyzése És pedig z hogy most Irénkénél z ö esete ismétlödött meg mert z ö eljegyzését sem sikerült zon npon meg trtni melyre elöször kitüzték Azon npon ugynis melyre z ö eljegyzése ki volt tűzve egy távirt érkezett melyben völegénye közölte hogy nem jöhet mert többedmgávl rblóüldözésre lett sürgösen kivezényelve s igy z eljegyzést csk késöbb tudták megtrtni Tudni kell hogy mikor Szbó néni férjhez ment bbn z idöben lettek szétszórv még míiködö és itt-ott felbukknó futóbetyárok ártlmtlnná téve A lktnyáb érve gyorsn átöltöztiink és felszereltiink Amig lovkt is felnyergelték örsprncsnokom gondoskodott rról hogy történtekröl környékbeli örsök is értesüljenek s kérte öket hogy vegyenek részt cigányok bekeritésében és elfogásábn Csendörök kilencen indultunk neki már elöre is viszontgságos és nem kevésbé veszélyesnek látszó títnk Négy gylogos gzdtiszt szánján öt lovs pedig lóháton f I Gylog Sándor próbcsendőr verseny győztese Szenl-László gylogló A gzdtiszt áltl említett több súlyos sebesüllre vló tekintettel két orvost és ngyobb mennyiségű kötszereket is vittünk szánon mgunkkl A helyszínre érve meggyözödhettünk hogy?zdtiszt nem ngyított Az orvosok mindjárt megllpltot hogy három hláleseten kívül löbb igen súlyos sebesles történt A cigányok mjort midön már besötétedett ugy 5 és 6 ór között vártlnul támdták meg és mivel többen fosztogtást illetve mjor kirblását meg krták kdályozni zok vlóságos vérfürdöt rendeztek A \/2- rengzésben cigánynök is férfikkl egyformán rés t vettek A gzdsági gykornokot és béresgzd felnott fiát több lövéssel gyonlötték mig z egyik fitl béresnek fejét fejszével szó szoros értelmében teljesen szétverték úgy hogy zonnl szörnyethlt A súlyos és könnyebb sebesülések lövéstöl vgy pedig súlyos vágó- vgy ütöeszköztől eredtek A számbeli túlsúlybn lévö kegyetlen cigányok vérengzését csk zok kerülhették el kik idejekorán el tudtk vlhová rejtözni Midön mjorbeliek már ártlmtlnná lettek téve cigányok mjort kifosztották Összeszedtek minden pénzt és értékesebb holmit mit csk tláltk továbbá ngymennyiségű Helmiszert füstölt húst és szlonnát Négy drb igásló és ngyobb mennyiségíi tkrmány elviteléröl sem feledkeztek meg S midön munkájukt elvégezték - mint késöbb megállpítottuk - seblsültjeiket mgukkl vive gyorsn eltávoztk A gyorsn végzett helyszíni szemle után örsprncsnokolll z esetröl lovs futár útján távirti jelentést küldött szksz- szárny- és kerületi prncsnokságoknk vlmint z ügyészségnek zután pedig sebesülteket z orvosok gondjir bízv elindultunk cigánykrván üldözésére Hogy gyorsn hldhssunk gzdtiszt négy gylog csendör részére pihent lovkkl szánt bocsátott rendelkezésre

14 1929 ápril is 20 CSENDORSÉGl UIPOK 333 }\rr hogy krvánt egyszerre tegyük ártlmtlnmi IUetve fogjuk el bizony kevés kilátásunk volt mert kóborcigányoknk z szokásuk hogy h vlmi ngyobbsz á ú bűncselekmény t követnel el kkor z üldöző csendorok megtévesztése végett ldsebb csoportokr oszolv szerte szélednek és ey elöre mgbeszélt helyen csk npok vgy htek mulv Jonnek Ismet ossze zsákmány felosztás vegett }\ cigányok most is ezt tktikát követték mert leközelebb köséget elérve ott még egy sztócsot meggyilkoltk es kirboltk zután pedig szerteszéledtek További utunkt részletesen mjd más lklomml fogom lelrnj ilt csupán zt említem fel hogy cigányok üldö ésbe és zok összeszedésébe később három vármegye csendorsege lett bevonv }\z éjjel-nppl trtott fársztó üldözésnek meg is lett z eredménye mert z egész krvánt sikerült kézrekeríteni Bár üldözés közben cigányok közül egyeseknek sikerült itt-ott bizonyos időre elrejtözniök zonbn zok rejtekhelyét is fellmtttuk és őket szintén elfogluk }\ 23 npig trtott nyomozószolgáltból bár fárdtn de megelégedetten és büszkén vonultunk be mert sikerült vidéket z oly veszélyes kóborcigányoktól teljesen megtisztítni Mondnom sem kell hogy nyomozásbn résztvett it1sz1ek és csendőrök mindnnyin megkpták z őket megillető felsőbb elismerést }\ nyomozószolgáltból t0rtént bevonulás után mil1teo két hét mulv bár szerényebb keretek között megtrtottuk Irénke eljegyzését }\Z esküvő is megtörtént zon frsngon A koszorus legények (vőfélyek) mind csendőrők vollk s mivel Irénke első koszorus legény ül engem szemelt ki nekem jutott z szerencse hogy őt templomb vezethettem }\ lkodimon zután z eljegyzésnél elmrdt mllltságért is volt lklmunk mgunkt kárpótolni A fitl házsok igen boldogn éjtek és sűrűn jöttek t hozzánk szülőket meglátogtni Én hogy elkerültem onnn zután csk igen ritkán tlálkoztm velük Irénkét mintegy öt évvel ezelőtt láttm utoljár Budpesten tlálkoztm vele hová férjével ki kkor már nyugállománybn volt ő is fel rándult Szent István npi ünnepségekre Irénkétől zután megdöbbenve értesültem rról hogy szülei mi ngyon szeretett örsprncsnokunk és drág jó Szbó néni is forrdlom áldozti lettek Könnyezve mesélte el hogy forrdlom ltt náluk is ngy felfordulás volt Az örs müködése megsziinvén npirenden voltk fosztogtások és más erőszkoskodások Ezt z ö tyj mint nyugállományú csendőrltiszt és volt helyi örsprncsnok nem bírt nézni és többek kérésének is engedve megszervezte és felállított helyi polgárörséget }\zzl zután községben gyorsn rendet teremtett Ezt természetesen felforgtók illetve fosztogtók nem jó szemmel nézték és midőn kommun kiütött helyi direktórium útján bevádolták hogy ellenforrdlmár A kommunisták elhurcolták és tő bbek közbenjárásár csk hetek mulv bocsátották szbdon Mivel tyját kommunisták kegyetleniii megkínoztk lestben és lélekben teljesen összetörve betegen érkezett hz és mindjárt ágynk dőlt Betegségéből zután többé nem is épült fel rövid idő mulv meghlt Ez ngy cspás nejét is nnyir megviselte hogy pár hónp mulv ő is követle ől hlálb Megkönnyeztem őket ngyon őszintén minth csk z prnt és z édesnyámt sirttm voln Kegyelettel szen tel lern ezt szerény írásomt z C cm léke7elüknek P ort y á;;z:: ás V égre kitvszodott A DUl/ félelmetes jégtáblái leusztk Fekete-tengerbe és ngy télr( "IOSt IllIÍr c s k z élelmlszerárk megdrágulás emlékeztet Ez zonbn lposn Senl/Ili jót nem hgyott vissz ez rettenetes T él De m gis! Egynéhány mcgszívlelendö tl/ ságo MlIulenekelotl és mindenek fölött zt hogy! ltem llyben megoroktletf tücsök és hngy életmodl IlOzul lzngyáét kell Izövetnünk Nyáron nem sz bd csl< dlolilunk TlztékosllOdnunk kí!/! készülnul/k lull rá h jövöben nem várt Hideg is1l/1if ránk zkd Tkrékoskodnun/z Hol is h méu Ill kevés IS áll rel/del/uzésünkre még Hor is h zt i isszük hogy ez llevés egyenlö r semmílii Ioltk npor február folymán fövárosbn de Ilószímtlerr vidékei/ is mikor nemcsl! z egyes Ilá?trtásokbrw fogyott Ili szén de I/(m lehelett szend kpni szén//ereskedlseflben sem rról nem is besznve Izo0} beszerzési ár normálisnk kétszeresére sökött Most mikor gzdsági éld úgy hog} kol/szolidálódott túlságosn hmr megszollfuk ismét hog} máról-llolnpr éljül/k már t i mert /eh(t mim/ent IlOpl/i trtléll Ilélkül A legtöbb háztrtásbn {u} kréjjl sincs több kenyér egy IéI mázsávl sincs töb b tüzelönyg mint menllyi pillntnyilg szükséges Ez tél megtnuot! bennünket rr (vjjoll cskugyl/ megtl/ított-e?)!zogy össze Iwll gliijteni nllyi trt lékot ru!záztból élelemböl tüzclóböl mennyi átsegít nem párt nelzezebb idökön Lemondunk { b ulszi/- /iétszer tücsök élvezetérm ts követjük ([ hngyát Elmrd egyszer-kétszer hngos jókedlünk viszont lesz félretéve egy öl f (gr mc!(g tlli sál Is nnii fogj itt-ott Ilétségbeesés clfoglllli tücsök goi/ dt/l/ cirpelö jókedvét li II hömérrl hif!l/loszlop megint egyszer -30 lá szld * Az Egyesült AI/mok lelnölul/ek nőiéré! cgy összejöletel lklmávl z klireditá/f diplomták feleségei előtt rngsorolták zz öt dil/er lk/máll ezek elé ültették z sztli/k szigorlin megjelölt l{ -ik helyére Az eset z meriki diplomácii testület hölgyei körében ngy felháborodást keltett minek (flliiél/ye diplomácii testület több orás tl/ácskozás (I/n(k eredménye pedig egy llii/iig)i d(prt(menthoz intézett IlOl/efltív jeg)zék Iolt melybetl diplomácii testiilet z illető hölgy sorolás ellen tiltkozott és sérelem orloslását kért( A deprtement feje - Kellog - zonosított mgát diplomácii kr nézttévfl és úgy döntött hogy z ldnök nővérének 1Il Izány székkel lejjebb z to/sií diplomt hölgy /Iláll kell ülnie Igel/ ám csldwg) közb(1l K(l/og helyét Stimsoll fogllt el ki döl/tést lii(gláltozttt l s z iiletö hölgyet visszült(tte z (fcddi helyát Ezt (I sál!li1r illtézkedést p(rsz/ liiombll újbb (/ll/ti--

15 CSENDöRSÉGI LAPOK 1929 április 20 Iiozás és újbb jegyzék!l övette diplomácii kr részéről Az lfér következményei most még beláthttlnok mi zonbn őszinte irigységgel olvstuk hírét Mrt Istenem hol lennéne!; már mi htári k li világ diplomtái Mgyrország igzát csk flnylr fontos kérdésnek tekintenék is mint zt log szbll/orgó hölgynek hetedik vgy hfflllnclulellcedlk székre kell-e ülnie? * Zsifkovics tábornok szerb miniszterelnök meglátogtt Cscsk városábn Stjepllovics táborilokot szerb hdsere u egykori fővezérét Reggel ért Cscskr olyn id6tájbn mikor z állmi hiltlokbn il hivtlos ór kezdődik és mindjárt telhsznált z lklmt hogy szemlét trtson egynéhány hft!b(l/ Sorr járt zokt de sellol nem tlált egy itsztvlselot sem Hsonló szemlét trtott Krgujevácbn is - hsonló eredménnyel Ahogy Illi Zsifkovics tábornok erélyét ismerjük nem csodálkoznánk még zon sem : h z illető hivtlok vezetőinek stnte pede vlo nyugdíjzását olvsnók jgoszláv hivtlos lpbn Mert h tisztviselőnek jog vn z állmtól tisztességes megélhetést követelni kkor z állmnk viszont jog vn tőle tisztességes munkát követeliii nemrsk munk minősége hnem mennyisége szempontjából is Amilyen őszinte szimpátiávl kísérjük tisztviselőknek megéllzetésükért folyttott küzdplmét éppen olyn öszintén és éppen becsületesen dolgozó tisztviselői kr érdekében helyeseljük Zsitkovics tábornok ötletét de persze csk Jugoszláviábn Mert bmi körülményből hogy ez nálnk nem igell jlll senkinek z eszébe rr kell következtetnünk hogy nálunk egyáltlán nincs szükség ilyesféle ellenőrzésre!zál Istennek Kedves Ngybátyám! Figyelő PERSZE LÖRI NC csendőr levele ngybátyjához VIZ MÁTÉ tiszthelyeiteshez Bizonyár csodálkozik hogy 29-ére jelzett zz szélpáli leleményességgel»kinyomozott«állitólgos szemléről csk most irok de bizony dátumml lposn felsü]tünk levelemben irtm még jóslás estéjén elkezdette csendőr mityánk mgolását (A Szut 71 pontját nevezzük erre mifelénk csendőr mityánknk) Másnp is Vojcsik már kor hjnlbn fel s lá járt z eperfák ltt s érces hngj szomszédb is áthlltszott mint fárdhttlnul ismételgette :»A csendőr z állmhtlom képviselője törvényes rend és belső béke támsz z ország közbiztonságánk és nyuglmánk őre «Nemsokár odment Szélpli mire Vojcsik egy rejtett srokb vonult és csk félhngon ismételgette nehezen emészthető mondtokt Szél pli nem vette észre Vojcsikot de nnál hmrább meglátt szomszédék Boriskáját ki ház mögött levő kis kertben tett-vett - Jó reggelt Borisk mi jóvl fogllkozik? _ OJtetgetek meg tnulgtok őrmester úr felelte Borisk - Tnulgt? H iszen nincs is könyve - De vn ám Vojcsik úrnk! - felelte Borisk nevetve s válszr se várv hibátlnul fújni kezdte :»A csendőr z állmhtlom képviselője «S így végig Szélpli ngy hhotájár ztán előbujt Vojcsik is kit csk társdlmi tnácsdó behtó tnulmányozás mentett meg ttól hogy vlmi illetlen jelzővel nem illette Széiplit Közben Borisk elszldt Széiplit meg lklnykpubn megjelent feketelki járőr mentette meg melytől ztán megtudtuk hogy százdos úr (slt kivizsgálni ment Feketelkr Erre kellemes hirre ztán Vojcsiknk is mosolygósr szldt száj s elfelejtett Szélpálr továhb hrgudni Késöbb odjőtt tiszthelyettes úr kis fi is (ki nnk idején - bizonyár emlékszik még rá kedves Ngybátyám z egyik régebbi levelemből - zt felfordulást csinált z örsirodábn) s mint meglátt Szélplít zonnl nykáb ugrott A kis fiú mindnyájunkt szeret ugyn mert szeretettel fogllkozunk vele de zért mégis Szélplihoz rgszkodik legjobbn mert ő ngyon tud gyermekkel bánni Meséket verseket mond neld együtt épitenek várt s így természetes hogy gyermek h vlhol elcsípheti mindig vele vn Hát mondom kis gyerek Szélpli nykáb ugrott s második szv már z volt hogy mondjon verset Pli bácsi Szélplink vlmi eszébe jutott s mosolljogv vezette gyermeket Vojcsik elöbbi rejtekh2lyéte Nemsokár olyn szorglmsn ismételgettek vlmit mint z imént Vojcsik csendőr mityánkot Időközben z egész legénység kijött z udvrr s meghánytuk-vetettük jövő eshetőségeit feketelki járőr tgjivl Bede Péter törzsőrmester úr mesélte hogy multkor mikor vásárügyeleten volt szárny székhelyén félfüllel hllott hogy szemléket beszüntetik - Adnék Szent Antlnk krt mondni Vojcsik de torkán kdt szó mert fejük felett z eperfán megszóllt egy csengő gyermekhng s felhngzott köz ismert Gribldi-nót de merőben új szöveggel : eg is bnyóztuk érette SzéIplit ki ezuttl éppen olyn jo szemlejósnk bizonyult mint Sziriusz mester időjósnk Dehogy ment százdos úr szemlére Feketelkr ment ugyn (ebben igz volt Szélplink) de nem szemlére hnem kivizsgálásr Sztyor Tmás csendőr körül esett vlmi hib s éppen neki írt levelet Szélpál hogy tudósits szemle lefolyásáról Képzelheti kedves Ngybátyám hogy mit válszolt neki Sztyor Tmás ki zt hitte hogy cs őt krj bosszntni kérdezőskődéssel Azót Kerek ez zsemle N)kunkoll szemle Szut -ot be kell váuni b A Csüsz-t ;6l megrágni Szurkol Voicsik bácsi! Ere ztán végẹ vol komoly problémák tárgylásánk kltort nevetes VOjcslk szemei ösztönszerüen is Szél- ztn Szelpli is felhgyott szemlejóslássl Vojcsik A1ihly i sokáig duzzogott Szegény jó Vojcsik nehezen tnul es konnyen felej! Mint már él multkori Hgy; od mindent és n: indent meg fogsz tlálni; tégy le mohó vágyidról es nyuglmt lelsz Kempis Tmás

16 20 ts send Or k erre k nt8r é rce s 8 t l nui Öj e zb ö iz_ nteni IS csk!tok t m rá bb ti levö fele lte á p rilis 20 CSENDORSÉGI LAPOK pá I t keresték ki zonbn rettenetesen közönyös képpel nézett ki legénységi szob blkán A I<észülő vihr kitőrését tiszthely ettes lír megjelenése l<dályo zt meg ki csodálkoz v hl lgtt drágláto s cse metéje szájából legújbb csendörnó tát De ztán mikor meghllot t hogy Vojcsik is benne vn nólábn erélyesen leprncs olt jótorkú ficskájá t z eperfáról s végét vetette nótánk N most még csk nnyit kedves Ngybát ám hogy mi nem hiszünk ám bbn hírben mit Bede törzsör mester úr hozott vásárügle letröl hnem zért szor glmsn és komolyn is készülünk tvszi szemlére Azt hiszem hogy rövidesen már zt is megírhtom ilogy miként estünk túl rjt Addig ís láztosn üdvözli z egész csládjávl együtt szerető unoköccse : Persze Lőrinc gy csendőr végig s ki t enlett élplit Csodáltos rendben büszke fegyelemben nyugodt bátor sággl küzdöttek csendőrök kik ez lklomml elöször voltk tűzben A rájuk irányított rettenetes tűz ltt rohm m l elfogllták mel lvédeket Az oroszok ngy erejük dcár nem voltk képesek helyt állni s kétségbeesett ellen ál lás után egyik cspt juk másik utn hgyt fel ál lásit A frnci csendőrök közül 7 tiszt 1 13 ltiszt brig déros és csen dör mrdt csttéren A krimi háború 1856 március 3-án III párizsi béké ben ér véget III Npoleon császár kül politikáját zonbn ezután bl szerencse követi Különbőző sikertelenségek után legn gyobb veszedelemm é vált Frnciországr néz\e z ogy z 1866 évi porosz-osztrák háború után egy htlms ne e birodlom lkult keleti htárin Ez vezetett z lkl pubn ztán Fekete osoly hr- nnk nnl ugy n Iplihoz rmekkel ell várt A frnci csendőrség versel o lyogv3 Nem mint z vrr s ki járör hogy k\1ejyén története Irt : NEMESSZEGHY LÁSZLÓ ezredes: :(7 csipheti ugrott hrcvonl bn küzdő csptok oldlán vívott ki mgánk dicsőséget Fnciország bevtkozik ugynis z örökös orosz-tőrök viszályb kőzbelépése háborúhoz vezet mely Dun prt Jn kezdődve áttolódik krimi félszigetre Végeredmény ben kézzelfogh tóvá válik hogy z egész hdjárt eredmé nye Sebstopo l ennek Fekete-tenger mellett fekvő erős ségnek bevételélöl függ Az oroszok zonbn lángeszű Todieben tábornok prncsnok ság ltt várost úgyszólván bevehetetlen védművekkel látták el A szővetséges frnci ngol olsz csptok ostrom lá vették várt A frnciák próbár téve rettenetes hideg től megtizedelv e kolerától sáncokr vezettettek szük séges közeli munkák teljesítése végett Hnem frnciországi közvélemény ngyon nyugt lnkodni kezd már hdműveletek túlságos lssúság mitt Ezért Pélissier frnci tábornok z új fővezér rohmr Mlkov védöművek - híres Ouvrges B lncs ( fehér védőművek) és Mnchon Vert ( zöld gyűrű) - elfogl lásár htározz el mgát A testör gylogos csendőrökre fehér védőművek meg rohmozásánk feldt hárult orisk ke zdte: báty ám csinált 335 közlemény) Második császárság ( ) III Npoleon császár először pénzügyeket igyekszik rendezni Amellett ismervén frnciákt lklmt keres hogy régi Európávl szemben dőntő hdisikert rthsson Tekintélyének lpját krimi háborúbn szerezte meg midőn Oroszország lelázásánk árán Frnciország tekintélye emel kedik Az 1859-iki olsz háborúbn mint szárd király szövetségese Ausztri ellen lép fel kijelentvén hogy Olsz országnk szbdnk kell lenni z Alpoktól tengerig I I disikerei folytán sikerül Ausztriát z észk-olszországi Lombrdi ngy részének átdásár bírni Urlkodásánk kezdete ót ő is fogllkozik csendőr séggel A mobil csendőrség kpbeléből egy császári gylogos csendőr testőrezredet ( regiment de gendrmerie pied de l grde impérile) állít fe l és ugynzon időben egy csendőr testőr lovásszázdot (escdron de gendrmerie il chevl de le grde) Mint láthtó ezen lkultok mintegy másoltát képezték ngy Npoleon császár áltl lpított frnci-német háborúhoz 1870 j ú lius 13-án dt át frnci követ Berlinben hdüzenetet 1870 ugusztu s 1 1 -én két csendőrezred egy lovs és egy gylogo s á l litttik fel Párizsb n Ezt követi egy msdlk lovs csendőrezred felállítá s Ezen lkult0k hrcterre irtmyítt ván számos hdi műveletb en vettek r zt Két másod ik csendő rezred egy vegyesdndrt lkol\ n Bourdi llon táborno k prncsnokság l á helyeztetett s loirei hdser eg kötelékében végigküzdötte z egész hdi rtot A frnci -ném et hábor úbn z észki és kelel! hrc 9k tereken is szolgá ltok t telj sítettek csendörségi lkul t részben rendk ivüli megbí ztásokt teljesitlén részben egyutt küzdve hrcoló csptokkl -I A frnc i-né met hábo rú zonb n viom illei mrs tt scdl1l touri és grv elott ei végü l szeptember l-én trto i hd frnc csták után frnc iák telje s vereségével s zr nemc sere g fegy verle tétel ével végz iidik Np oleo n css er 3--cn tek fogly lesz A fegy verle tétel hire 1870 szeptemb Párizs bn elsőpri ll császárságot Hrmdik l\őzttírsilslij! elit csendőrségnek A gy logos testőr csendőrsé g belteriilete n különböző lklmkko r külőnösen Párizs külső kerületében szerepelt: zonkívül mint tábori csendőrség krimi és olszorszá 1 háborükb n hdsereg prévútj i mellé beosztv IS mllk dött Különös en kitűnt zonbn krimi háborúb n mldon ( 1871 február 17 ót jele nko rig ) Ill "ny A sed ni fegyverletétel utlin I deigl enes nmzcti ko ztr l w cgu g lku l A remény zonb n hogy Némctorsz hlll!l sság i Frnciország irány bn engedékenyebb lesz dicső =ségé! szo!gáliák!ii e!ünk == és= ==!es!ü1 é!= emlék == ink= == Hőse k!= : oi cso= ziek::= űvé:s: = Hsználjuk tsendilrségi emléklp levelezölpji:!!m ==== _ ==

17 1 929 á p r i lis 20 CS EN DÖ RS ÉG l LA PO I{ 336 munk áját bizon yul Gm bett lilzs n SZlrv ezi z ellen állás hrc tovilb b folyik erös I(üzdelem 1\ IOlre i hds ereg nél 1871 jnu ár 12-én pánik tör utún z uvoursi fen síkon z utolsó pil lnt bn frnc i ki mozg ósito tt bretonok között ( bretonol< Bret gne telen volt f<lsz iget lkói ) mi okból loire i hds ereg kény fordí tni Le Mnsot elhg yni A blszerencsél el kelle tt ellen ség s z uj dons ült ktonákt meg kelle tt ment eni z szk dtln üldözésétől t Ezen feld t Bour dil lon csend őrdn dárr húrul t melye órán huisn ei híd védelmére küldö ttek A csendörök két keresztül állottk ellen z e llenség elkeseredett rohm ánk s csk veszél y hogy teljese n körül leszne k kerítv e bírt öket rá vissz vonulá sr mely lssn és rendb en történ t A németek zonb n mégis szétsz órják z uj onnn fel állítot t frnci seregeket és megke zdik Párizs ostrom át J nuár 28-án frnciá k Párizs t örzö erödök et átenge dik németeknek A nemze tgyülés februá r 17-én Thiers t nevezi ki végrehjtó htlom einlikévé Februá r 26-án írták l á z ideig lenes versil lesi békefö ltételek et melye knek értel mében Frnci ország lemond Elszász ról és Lothri ngiánk németjku részéről vlmin t Metz váráról A német sereg március l -én trtj gyözelmi bevonulá sát Párizsb melyet 3-án már elhgy A hború véget vetett Frncior szág politiki clső segének A\ár z o trom ltt ngyon nyugtlnk odik Pilrizs lkosság A nemzetörség ngy resze köztársság i szemben nemzetgyülé ssel mely monrchist prszt prlment mely le krj rázni Párizs ürlmát A nemzetőrség zsoldj megszűnik prlment nem egyezik bele trtozások és lkbérek fizetésének további blsztásáb A népesg ngy része így zsákmány lett kész izgtásnk s kommunt krt meghonosítni Frnciországbn A kormány látv veszélyt 1871 március 18-án rendes csptokt küld ki népnegyedbe hogy elvegye nemzet örség ágyuit A válllkozás megfeneklik mert ktonák brátkozni kezdenek nemzetörség kommunist érzelmű em bereivel A nép ellenáll Lecomte és Thoms tábornokok golyóktól esnel< el felkelők elfogllják városh{zát A kormány látv hogy sorktonság r nem támszkod h tik ö bet Versillesbe vonul vissz Párizsbn pedig " roshzn meglkul kommunist kormány Szerencse hogy Párizs átdásánk zárdék három csendörezrede l mentett meg Iersillesi kormánynk Ezek engedelmeskedve törvényes kormány rendeleteinek 1871 április hó 3-án Sévres és Meudon elött elzárták komminist csptoknk Versil lesbe Ietetö utt 1871 április 6-án htlmuk b keritették Courbevo iet hol felkelők erősen el voltk siincolv A példát csen dőr megdt seg s sorhdbe li csptok melyek zelőtt hboz tk bizonyítékát dták teljes lojlizmu suknk J\\c Mhon tábornok Iezetése ltt máj us?1-28- Ig trot z u tcl Ilrc A kommun isták felgyujt ották város legsz plotái t Tuil leriák t városhá zát törvényszék plotj t s hlomr lőtték luszok t köztük Párizs érsekét Borzsztó de érthető volt törvén yes sereg bosszú bet á lis legtob helysz ínén gyon lőtték sok fölött : h ditorvenysz k ítélt még kegye lemsz ámb ment hogy vgy ki lencezret UI-K led oniá b depo rtált k áláb ól s elismerésül zokért szolg álto kért melye ket cs ndorse ezen válsígos npo kbn korm ányn k tett vegrehjt o ht lom feje mind en kíná lkozó lk lmt meg gdotl hogy csendőr ök hősies mg trt áát z orszg turtom sár hozz ( Foly tt juk ) 58 Kérdés A Szui 89 poli li érleimében csifldö/li(/i piheiii! ideiéi is beleérll( szolgál t lrlm lll szeszesilli fog)szlni liem szbd VOlll!lo úk - e ez (/ lillom rr z eseire is h itírört ligy hidcgbell fel melegedés "égeti egy - egy pohát páullkávl l gl ng) 111 ( legbell egy - egy pohár borrl megkílláliák 15hbef de IInll fogyszl? Válsz A Szut hivtkozot t pontj olyn htározott n és v ilágosn intézkedi k hogy z bbn fog l l tkt csürni csvrni hideggel és meleggel mgyrázg tni nem lehet Természete s hogy tillom minden mennyiségr e tehát legkisebbre is vontkozik Igen téves és veszedelmes volt z felfogás melyet Szut megjelenése előtt némelyek vllottk hvgy t i csendőrnek szolgáltbn is szbd szeszesitjt fogysztni csk megittsodni nem szbd Nem igz hogy vnnk emberek kiknek ngyobb mennyi ségű szeszesitl sem árt meg legfeljebb bbn vn különb ség hogy némely emberen z ittsságnk m á r kisebb fok is meglátszik másokon viszont ngyobbfokú itts ságot sem lehet első tekintetre megállpítni mi termé szetesen nem jelenti zt hogy z i l letö nem is itts Senki sem ül neki z ivásnk zzl szánrtékkl hogy megittsodjék és mgát bjb sodorj de másod i k pohár nk mindig nehezebb ellentál lni mint z 1?Isőnek s hrmdiknk még nehezebb mint másodiknk Aki z első pohrt csendőrnek megen gedi viseli fl?lelösséget z utojsóért és nnk z összes következményei ért is Elte kintve ttój hogy szeszesitl csk látszólg hiisit vgy melegit szojgáltnk és mgánk csendörnek z érdeke is zt követel i hogy Szut-nk ez tiljm3 m inden lkudozás és e gedmény nélkul zzl teljes szigorúsággl legyen vegrehjtv mellyel egy htározott szoloálti ren del ezést végre kelj hjtni Elég sok szomorú pé l d ig zolj ennek követelésnek jogosultságá t összegezve z elmondottk t ht t : csendőrnek szol g áltbn semmi fele szes esltlt és még legkisebb mennyiségb en tehát egy poh : rl e rr: szbd í nni s ki mégis megteszi n nk teljes mertekben viselnie kell fegyelmi következ menyeket Hogy csendör t k í ná lják-e vgy sem z ebből szempon tból teljesen mel lékes h\inden j óz ;u l gondolk odó ember tjs teletbe n fogj trtni csendö r trtózk odásál h rr:egmon j hogy S? lgáltbn vn tehát nem szbd inni z I l en cse sot dor meg zok részér öl is tekinté lyre és rr:gbecsu lesre szmít ht kik egyéb ként lerészegedést VII tusnk trljá k Abbn pedig egyált láb n semm i sérlö l1i ncsen h csend ör egy kínálá st vissz utsít Szépe n Kl csend őr nezl1 h p l egy borte rmő vidék en minde n plllce b e betern e hová beinv i túlják de szépe n nézne ki ott ztán szolgál t i s! 59 Kérdés A z 19?5 \ I - r IpII - ""i I ll kiboc sú/l / e l :)0 z kereskedelefl/ügyi liliiliszieri rel/r/rletl _ /e 57 S -lib I It/l/III/I ezl rcnr llletet klcg eszi -I II" I"?r - ) sz rel/delell/ek 15 -íb ütkö ZI} kil/{ívú"/ { {It:1/ : liz 1927 Ih; 979>/ Sz kereskedelelllü li 1/; il/is z tcr i {f/gyelemmel i k CI/

18 1929 április 20 CSENDORSÉGI LAPO" 337 rllidele(r( is) IflII -r {I jrírúr dudlld!e/lépéséne/: p/mely!/lnde Válsz Ezek rendeletek rdióberendezésekről vlmint z ilyen berendezésekhez szükséges készülékek lkotórészek elöállításánk és forglomb hoztlánk szbályozásiról szólnk Minthogy ezekbe rendeletekbe ütkőző kihágások hivtlból üldőzendők járőr önálló fellépésének semmiféle törvényes korlátj nincsen Kétségtelen zonbn z hogy egyes tényállások helyes felismerése bizonyos szkismereteket feltételezhet Ez körülmény vlmint z hogy z eljárás megindultávl rádió-berendezést (készüléket lkotórészt) le kell fogllni s htósági őrizetbe vétellel vgy más lklms módon kell gondoskodni megőrzéséről megokojttá teheti járőrnek zt z eljárását hogy nyomozásához műszki szkközeget hiv meg Ilyen szkközeg igénybevétele legcélszerlibben z illekes m kir postigzgtós<\g értesitése mellett történhetik meg Minden körülmények közt helyesnek trtjuk egyébként z illetékes postigzgtóság értesítését z eljárás megindultáról mert lefogllt tárgykhoz elkobzás után postvezérigzgtóságnk vn jog s igy nyomozásbn mgánfélnek tekinthető Külőnben pedig rendeletek kifejezetten jogot dnk rendőri htóságoknk hogy helyszíni eljárásukb fontos lénykörülményeknek vgy bizonyítévoknk megállpitásiír és felderítésére«bevonhtják z illetékes m kir postigzgtóságot is 60 Kérdés BŰI/cselellfl/é"yt köiet-e el z LlJú nyillúl/os árszbás lp;án üzemben trtott Iwmpon álkel dp álkelés "fáll fizetés nélkül tálozik s "!izetésl külij" felszátítás ellenére is megtgd;? Válsz H szokás z hogy kompon átkelők csk z átkelés után fizetik vizi fuvr díját s h z úrszbást kőzhírré tették vgy z hogy fuvr nem ingyenes kőztudomású z illető mindenesetre meg tévesztette kompüzemet fizető készsége felől mikor átkelés "égett kompr száll! Ez esetben tehát cslást követett el H zonbn z illetőről jóhiszeműség feltételezhető (mi nem vlószínű) eljárás fuvros-válllkozónk polgári jogi keresetre d jogcíme! 61 Kérdés A lettes mel!:t!dli" fl sérieit }"rs/fúról leesett s elleszelt ponyllíl A sérieit /I/(J! lildifl (zi s küiddi holmiiál le({rsen A Ictles eltflgdi ho[;i /I / lifi liálfl Ill Mily bűllcsele}ulléll "t /iölclell el? Válsz A tettes cselekménye Btk 365 -áb üt!töző jogtln elsjátítás vétsége Az hogy később megtudt ki tlált tárgy tuljdonos s tlálást eltgdt előtte nem változtt z elkövetett bűncselekmény tényálldékáll vgyis zon hogy dolog birtokáb tlálás útján jutott Rosszhiszeműségét bíróság esetleg súlyosító körülmény Itént mérlegeli büntetés kiszbásánál 62 Kérdés A letles sitít termésü bonibúl egj honlúlivit IlOcsiiárn lesz s Iidékröl- Iidéllre ián(( kim""i 11i/t lörvén)es tillomb üllözill ez flz clilírlís? Válsz Az 1921 : IV t-c szerint szeszesitl Itiméresc kizárólgos állmi jog monopólium állmi jövedék tárgy Az állm monopólium következtében szeszesitlt csk z mérhet ki ki erre engedeimet kpott pénzügyi htóságtól Ennek következtében z itlmérésnek iprszerii gykorlás nem z iprhtóság::knk hnem pénzügyi htóságnk engedélye lpján és feliigyelete llt történik Nincs II pénzügyi htóság engedélyéhez Itötve szeszesitloknk eldás ngybn (áltlábn 25 litert meghldó mennyiségben) mindzonáltl z ilyen üzlettel is csk z [ogllkozhtik kinek erre iprigzolvillly vn cégél bejegyeztette törvényszéknél mint cégbiróságnál és pzt be Jelentette pénzügyi htóságnál Szessitlok!lk engedély nélkül vló kimérése fent Idezett torvenycikk szerint jöved2ki kihgás 63 Kérliés V/lki lkudozik (I lór; Iégül is bbn llpodlk mbj( (IZ e/dóvl hofn II lowlt (fl}(!/öre![{irom npr álveszi kipróbálás végqll Húrom n{j0n úl (( lovl!!/iirozásm hsználi"!el Iw/id Iissz"di sér/ellen áll flolbn Iéte/ügylet lzonbll ncm ióii IéI ri A lún!: húrom inf!yell hszn(í!lit mitl fellljjornf! c hiillcse!(ílmefll /If/pos gv{l/llllo? Válsz Nem minősíthetjük vevö szándékkl lkudozó egyén eljárását rosszhiszeműnek pusztán zért mert lovt három npig ingyen hsziláit tln ki is hsznált A kipróbálás foglmábn végül is benne vn ló teherbírásánk tnulmányzás is Ebbeli jánltát z eldó elfogdvn csk mg nk tehet szemrehányást H egyébként z eldo ]ogmk sérelmét látj z eljárásbn ez sérelem szerintünk csk polgári jogi természetű lehet 61 Kérdés KcJt telles ligw/ilpi!i időben és "I/;lollllll"l dl mindegyik fl mg részt:t 6 (j P ér!ékií buruollrá; lop el EgJséges bűncselekmén I lel/esei- e2;/" I; kél külön büncselekmén1t köicl/ek el Válsz H két tettest Btk 70 - szerint társtetteseknek tekintjük kkor együtt és közősen "égrehjtott lopás vétségéről vn szó H zonbn két tetlest őnálló tetteseknek vesszük kkor z áltluk elkövetett búncselekmény Bn 51 -áb ütköző klhágs tuljdon ellen minthogy 10 P-t meg nem hldó ertékű élelmicikket loptk A társtettesség közreműködés oly cselekménybn melyet egyik társtettes sem követett el mg egyedül tehát egyik sem tettes egymgábn hnem együttvéve tcttes2k A társtetteseket tehát szándék kölcsönössége és vighezvitelben vló közős részvétel köti össze A társtettesek együtt vlósítják meg z okot melynek eredménye biincselekmény A tettes tevéltenysége egymgábn ok z eredménynek itt vn különbség tettes és tdrstettes közt Szbály szerint társ tettes z ki scm önálló tettesnek sem felbujtónk sem segédnek nem tekinthető és szndkosn "ett részt bűncselekmény véghez"itelében Ezek után kőnnyen eldönthetjlik hogy z esetünkben szereplő két tettes nem társtettes hnem őnlló tettes mindegyik A bűncselekmény mint tevékenységük eredménye z hogy mindegyik mgánk 6 P értékú burgonyt lopott Nem vojtk tehát krtegységben végből hogy Itözös eredményt hozznk létre hnem külön-külön szándékkl cselekedtek s külön-külőn eredményt hoztk létre 65 Kérdés Eg! csődeljdrds lti \01It lúll"i"1 e/!cli Iöbb lri/dezl) pul/szt emel II ltí/llul \tzi/űillcá IOIlt/or/tos cs károsító /Illlrcll(lelésli /Illt! JUi II jcírrir /idre tliártisll ilyell {setbcfl ;J Válsz Minthogy csödbiróság csiidnyitó végzést hivtlból közli kir ügyészséggel s ily esetben kir ügyészség nyombn elrendeli nyomozást Btk 11 -áb ütköző cslárd bukás büntette mitt helyesen jár el járőr h feljelentést átvéve nyombn kir ügyészségnek terjesztí be irányítás végett nélkül hogy feljelentés tárgyábn bármilyen nyomozó cselekményt végezne H hlszthttln nyomozó cselekményről v8n szo Clt természetesen fogntosítni kell minthogy z scm hib h járöl feljelentett búncselekményt egész terjedelmében kinyomozz A célszerűség és lpossg el\c zonbn mgis "khh mellett szól hogy z örs feljelentésekel slirgösen kir ügyészség hez juttss mert esödbcjutottk ellen nwr Iteretnyomozás folyik s ebbe keretbe szencsen hclctrtolijt z ujbbn meglett feljelentés is he Illes tclljt l ha dlenlik minden fcljelcl1tst cglj 11810"i9"l ösesilclllh "

19 338 CSENDORSÉGI LAPOK 1929 ápril is 20 Szerelem vgy elvetemültség? Irt : EGY ÖREG CSENDŐR Zlmegye bájos dombvidékén Csáktornyán szolgáltm z l890-es évek végén midőn egy júniusi np reggelén reggel ht ór kőrül éppen fegyverzetem s szerelvény em tisztogtását voltm megkezdendő minthogy előtte vló este vonultm be szolgáltból mikor is ngy jjgtnssl csknem úgy esik be egy tótszentmártoni prsztsszony z jtón - Jj drág őrmester urm végem vn! Nincs tőbbé z én glmbom rnyos urm z én istápolóm Mindezeket s még Isten tudj mit hdrt őssze 11- elcsukló hngon fájdlomtól roskdozv z lig évesnek látszó életerőtől duzzdó brn horvát menyecske Látván hogy vlmi fontos eset tőrtnt de zt is hogy ilyen lelkiállpot kőzepette nőtől nem tudom meg tuljdonképeni pnszát leültettem s egy pohár friss vízzel kínáltm meg - Kőszőnöm szíves jóindultát már szívem mjd leszkdt nnyir futottm de hál Istennek cskhogy már itt vgyok - Segítsenek rjtm keressék elő ki tette Rksszák fel vgy dják kezembe hogy tuljdon két kezemmel fojtsm meg vgy körmeimmel tépjem ki szemét! - jjveszékelt ismét - Jó sszony zt sem tudom miről vn szó csillpodjék s dj elő nyugodtn hogy mi történt - csillpítottm - Hát még nem mondtm? De ne csodálkozzék rjt kedves őrmester úr mert z eset oly rettenetes hogy zt sem tudom hol fejem H megőrültem voln még zt sem lehetne csodálni Sol( csillpítás után de még mindig síránkozv elkezdett beszélni : - R hegyen levő szőlőnk lján vn egy kis rélünk Tegnp már minthogy szerdán délután megboldogult emberem : jj jj hogy holló vágj ki szemét gzemberének ki tette gyhenn tüze égesse!elkét I Hát mondom z emberem fél kenyeret meg egy drb szlonnát trsznyájáb tett s kszát fogott hogy zt kis fu vet mr mint tegnp és m lekszálj Rzt is?ndt hogy ddig nem jön hz míg el nem végzi s kun n hl pincében M reggel hogy szénát forgssm után mentem Már messziről lestem néztem hogy észre vesz-e Előre örültem hogy mjd meglepem mert nem volt szo rról hogy után megyek Megyek nézem de csk nem látom No tlán elfárdt vgy sokáig dolgozott z este s most megszerzi egy kicsit z álmát mondok s vl sk trtok pince felé Hát pincétől vgy 20 lepes tvolsgbn ltom hogy fűben fekszik Rk It k H k l o e pjll nem ségyelli kend mgát már np mindjárt : feijon s kend meg lustlkodik Láss én már egy óráj gylogolok Rz pjukom zonbn nnyit sem szólt mint ez szék ni! Ej mondok ngyon elludt no mjd felrázom Hát mint hozzáérek - urm bocsá l - mjd hnytt vágódtm Ott fekszik z én drágiim z én egyetlen jó emberem vérében mellette meg ksz z ő kszáj véresen Odmentem hozzá költögettem gugyöréztcm de nem szólt nem volt már benne lélek - Meghlt nélkül hogy tőlem elbúcsúzott voln hogy lefoghttm voln szemét Oh jj miért is nem én hltm meg! Ki lesz már most z én istápolóm ki keres nekem kenyeret! Hnem zt mondom őrmester úr hogy nekem kézre dják ki ezt tette mert h nem ll többit már nem hllottm csk zt mondottm hogy várjon s öt perc mulv egyik csendörömmel felszerelve pnszos növel együtt lktnyából Idintlultm Mire járásbíró lkásához érlünk - ki egyszersmind vizsgálóbíró szerepét is betöltötte - s zt felzörgettem z özvegy elbeszélése folytán közölhettem hogy tótsz2ntmártoni szőlők közt Podvecznecz Istvánt z éj folymán meggyilkolták s kértem bizottság kiszállását Mgm pedig járőrtársmml s megtört özveggyel z erdős dombokon át rövidebb utt v:ilsztv helyszín felé siettem Még most is emlékszem reá milyen gyönyörű tvszi reggel volt Jó egyóri gyloglás után megpillntottuk Imnyhót Rz utolsó pár száz lépést csknem futv tettük meg Amillt pince mellett elknyrodtunk minth csk gyökeret vertek voln lábim : megdöbbenve állottm meg mert noh hullát már ngyon sokt látt dm kép mely elém tárult borzlmsságbn mindent felülmult A búj csknem térdig érő fűbe vágott rend félbe volt hgyv s egy jó ötvenes erőteljes férfi hulláj feküdt hnytt egyik láb léifordulv míg másik mereven ki volt nyújtv Rjl(i félig nyitv voltk minth egy kiáltás lett vo ln odfgyv Megüvegesedett szemei mereven z égre szegezve I{örőskörül még lábon lévő de lekszlt fű is vérrel fecskendezve kissé hátrább jobbr egy véres ksz feküdt Ezek még nem keltettek voln bennem borzdály t mert hiszen láttm vért is hullát is eleget hnem z seu mely hullánk jobb vállától mellksán keresztül húzódott s mely z összes csontrészeket átszelve feltárt z egész mellüreget rettenetes volt Felocsudv lidércnyomásszerű zsibbdtságomból zonnl hozzáfogtm helyszíni szemle!llegtrtásához de fentebb elmondottkon kívül sem hullán sem körülötte nem tláltm semmit mi figyelmemet felkeltette voln Benéztem pincébe is de ott sem tláltm lényeges dolgot R kbátj és trisznyáj egy szegre ksztv lógott R mgávl hozott kenyérből és szlonnából csk nnyi hiányzott mennyit egy egészséges erősebb munkávl fogllkozó ember egy étkezésre elfogysztni szokott Így tehát rblásról szó sem lehetett R velem volt csendörnek meghgytm hogy mrdjon hullánál s igyekezzék jjveszékelö s még folyton átkozódó özvegyet ttól távol trtni én pedig mert bizottság úgyis csk egy ór múlv érkezhetett meg egy kis körútr indultm A pince hegy lsó hrmdán feküdt közte és hegy felső része között egy út vezetett Ezen túl volt»vjlz!rncil történetírás leróhtná már egy s;r!zálá/llk dó/t l7lgyrsággl Ilel!lutek oseve/ szem?en E nemut hősi példájávl felemel es llegnel11estt IllInket A mgyr hősiesség m {/ U erkolcs megllyiltkozás«mich ELET frnci történetíró (/ ) "

20 1929 április 20 CSENDORSÉGI LJ\POK 339 tuljdonképeni szőlő mig hegy láb felé kszáló terült el mintegy 100 lépés szélességben s 350 lépés hosszú ságbn po rétnek már mintegy fele le volt kszálv Elöször is ezt \lettem szemügyre J\ hullától jobbr három rendtöl kezdve lekszált fű sötétebb szinű volt s rendek sokkl lcsonybbk voltk mi nyilvánvlón zt bizonyitott hogy elötte vló np volt lekszálv npsütésben meg fonnydt s igy jobbn összeesell rendek tehát lposbbk lettek Ezek között lefelé bllgv fű trjóját kszálás módját tehát végzett munk minöségét vettem szemügyre Mondhtom kifogástln munkát tláltm J\ fű olyn egyenletesen volt vágv mint mikor borbély nullás géppel nyir meg vlkit Látszott hogy ki végezte higgdt megállpodott ember s nem másnk hnem mgá nk dolgozott Mjd átmentem frisseb rendek közé s ott folytttm tovább vizsgálóctásomt J\lig krtm hinni szemem nek mert itt már nem egy hnem két ember keze munkáját láttm J\z egyik rend z elöbbi npi munkás kezenyomát viselte mgán mig másik mennyiben trló kissé mgsbb volt de meg kszvágás nyomi IS szélesebbek voltk htározottn rr mutttk hogy még egy másik embernek is kellett olt dolgozni J\ völgybe érve visszfordultm s lépésröllépésre erö sebb lett fentebb mondott meggyözödésem Képzeletemben testet öltött két lk Láttm mint meggyilkolt elöre hjolv gondosn ereszti minél mélyebben kszáját fűbe hogy csk egy milliméternyit se hgyjon földben mig másik után kevésbé lelkiismeretesen dolgozott De nini mi ez? po hátulsó most már nemcsk hogy nem dolgozik elég tisztességesen hnem csknem tenyérnyi trlót hgy Szerencséje hogy z öreg elöl ngyon el vn mélyedve munkájábn mert máskülönben lighnem fizetés nélkül bocsátná el Most meg úgy látszik visszmrdt de igyekszik utólérni mert nem kszások átl szokot cspást tpodj lábivl hnem ngyokt lep kszájut csk imittmott vágj fűbe de hol bevágj ott nem csk fű hnem tlj is sebet kp J\ ksz tehát nem vizszintes iránybn beretvszerűen süppedt 1űbe hnem mgsról rézsutos iránybn cspott le Végre ez is elmrd csk néhány ugrásr vlló nyom muttj hogy kszá meggyilkolt hát mögé került Allj gyilkos! J\rr ocsudtm fel hogy hull mellett állok s vele volt csendőr hlálsápdtn néz rám fegyveremet pedig két kézben fogv trtom mgm elött _ Mi lelte hogy olyn klilönösen néz rám kérdem csendörtöl? _ Semmi semmi de örmester úr tlán Nem tudt mit mondjon mig végre bízttásomr et mondt hogy fegyveremmel ügy tettem minth ksz lm krnék meg hogy»gyilkos«t kiáltottm JI\egvllom egy kissé elresteltem mgmt Zvromból zonbn cskh m r kimentett bizottság megérkezése melynek tgjit mld n hullához vezettem z orvos megállpitott hogy hli megérkezésük elött lj-5 órávl állott be Hogy hullávl ezután mi történt eilées" z zonbn tárgyhoz trtozik hogy Jrsblró tá ozs elött hozzám fordulv zt mondott hogy ismer t ugye ségemtöl elvárj hogy eme rejtélyes esetet kl fogo deríteni _ Nem rjtm múlik járásbíró úr h kide íte tlenül mrd _ mondottm s zután brátságosn elbucsuztunk egymástól Ezek után áttettem nyomozás színterét Totszeṇt mártonb hol meggyilkolt lkott Ott krtm keres l1 tettest nem meggyilkolt ellenségei hnem ellenkezőleg bráti között J\mint már mondottm réten ke t kszás kezemun káját láttm J\ második kszás végzett munkából ítélve csk rövid ideig fél óráig dojgozott meggyilkolttl J\z orvos zt mondott hogy hlál csk lj-5 órávl elöbb állhtott be mint ö hullát megvizsgált J\ hlál egyetlen kszvágás eredménye volt Mindezeket összevetve rr következtetésre jutottm hogy tettes z éj folymán érkezett helyszínere J\ gdát pincében felköltötte s zzl együtt fogott munkához J\z özvegy zt állított hogy férje egyedül ment ki s nem is volt szó rról hogy munkást fogd Most egy teljesen idegen ember hogy megyen od éjnek idején mgát munkáb jánlni s vjjon meggyilkolt beeresztette volne zt pincébe s végül munkáb állott volne zzl? Mindezeket kizártnk trtottm De megdöl z feltevés is hogy vlmelyik hrgos tette voln el láb lól mert h z ezzel szándékkl kereste voln fel s tegyük fel hogy ismerte voln helyi viszonyokt s tudt voln hogy meggyilkolt künn is hál miért nem hjtott végre tettet pincében lvó emberen? Hiszen könynyebben végezhetett voln vele J\ községbe érkezve községházhoz mentünk s jegyzötöl meg bírótól meggyilkolt csládi és vgyoni viszonyi után kérdezösködtem Megtudtm hogy ház néhány hold földje már ismert szölöje és rétje vn Vgyon kitett mintegy koronát Józnéletü tkrékos gyermektelen ember volt Mintegy 10 év elött másodszor nösült elvevén nálánál 20 évvel fitlbb teljesen árv és vgyontln most hátr hgyott özvegyét kire házsságkötése lklmávl fele vgyonát ráirtt Közeli rokon sem neki sem feleségének nem volt Kérdezősködtem még plébánostól tnitótól is de ügy meggyilkoltról mint feleségéről csk jót hl lottm úgy férj mint feleség tisztességes csládi életet élt me ly nem emelkedett ki de nem is süllyedt lá flusi polgárok átlgos csládi életének Végre szom szédokt hllgttm meg kiket különösen rr vontkozolg kérdeztem ki hogy kik szoktk meggyilkolt házánál gykrbbn megfordulni Ezek megneveztek néhány oly férfit és nöt kik termény ek betkrításánál szoktk segédkezni Míg ezeket elvégeztem ránk esteledett mlert s nyu glomr tértünk Alom zonbn egész éjjel nem Jott s e memre Egyík oldlmról másikr fordultm s hg v r tm hogy újr munkához láthssk J\z áldozt temetese délelőtt 10 órár volt kitűzve Ott krtm lenm Mihelyt megvirrdt felszllrelwnk s elindulunk Sorb vettem zokt házkt hol zok lktk kik meg : gyilkoltnál meg szoktk jelenni Vlmi különöset egylknel sem tpsztltm J\z sszonyok Iyúkokt eleitek vgy z udvrt söpörték z emberek meg vgy készülőbe vol!k vgy már munkár mentek Az egyik háznál zo nbn olv Nemecz Jánosné házánál vlmi megrgdt figyelmemet s ez nem volt más mint z hogy z ozvegy egyetlen fi tiszt gtyáb öltözve kis kpubn állt fogi ko t egy mkrpipát szorongtv s hol!obb ho: } szj: o szögletén egyszeregyszer hegyeset opie nelku gy pip csutorát fogi közül kieresztene Középtermetű mintegy éves se szép se csuny legény olyn minö minden flub tuctszám r vn S70 nélkül elhldtunk mellette Én öt o pedig mtnket nezett nélkül zonbn hogy bennünket észrevett voln leglb zzl hogy nem köszöntött bennünket nnk ltszott kifejezést dni J\z udvron egy töpörödött nyók dolgozgtott mig hátrább trágydombon egy csomó tyúk kprszott Ezek után minthogy már 9 ór körlil jrt fi plhcnoszobáb tértünk hol megreggeliztünk J\ velem lolt csend or

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle

TARTALOM. játékszín. fórum. arcok és maszkok. világszínház. színháztörténet. szemle A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 3. S Z Á M 1 9 7 5. M Á R C I U S TARTALOM FÖLDES ANNA Ki lesz császár, főszereplő és bálny? (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2011. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

KISMAROS] KIKIÁLTÓ. A IflsMAROs] ÖNKORMÁMZAT HIVATALOS LAPJA. ALAPÍWA 1991.BEN ;KIsMAROsKÖZsncÖlxorulÁuyZATA Elérhetóségek Postcím: 2623 : Kismos Község Önkormányzt Kismos, Kossuth Ljos utc Honlp: Kismros,

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

Szerelői referencia-útmutató

Szerelői referencia-útmutató Szerelői refereniútmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Szerelői refereni-útmuttó Dikin Altherm - lsony hőmérsékletű split

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt1 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2013. jnuár 18. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK

TIMSS TERMÉSZETTUDOMÁNY. 8. évfolyam NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TIMSS NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT FELADATOK TERMÉSZETTUDOMÁNY 8. évfolym Az láik közül melyik közelíti meg legjon z édesvíz százlékos részrányát Földön tlálhtó víz összmennyiségéhez képest? S01_01 100% 90% c

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A

TARTALOM. játékszín F Ö L D E S A N N A S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I X. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 8 6. Á P R I L I S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY

A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY A VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Elődó: Bgi Márk Elődás címe: Csillgászti elődás és kvíz A versenyzők feldtmegoldásokon törik fejüket. 88 VI. FEKETE MIHÁLY EMLÉKVERSENY Zent, 008. december. 9. évfolym.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 2008. jnuár 31. MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 31. 15:00 ór M 2 fltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zsszámológépt nm hsználhtsz. A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto

Részletesebben

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4)

játékszín arcok és maszkok négyszemközt műhely világszínház Igazi közönség, valódi részvétel (1 ) A várakozás hősiessége ( 4) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A VII. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 4. Á P R I L I S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T O R

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN

TARTALOM. játékszín NÁNAY ISTVÁN SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T XV I I I. É V F O L Y A M 6. SZÁM 1 9 8 5. J Ú N I U S TARTALOM FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMt3 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 20. jnuár 28. 1:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

ANYANYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 2006. jnuár 27. ANYANYELVI FELADATLAP 4. évolymosok számár 2006. jnuár 27. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: A ltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. Ügylj mgllő iőosztásr és küllkr! Tolll olgozz! A

Részletesebben

A kommün alatt elbujdosott. pengős kiházasitást követel a z elszegényedett unokahug

A kommün alatt elbujdosott. pengős kiházasitást követel a z elszegényedett unokahug 50487 4 6. BVF. 1 9 3 6. J U N I U S 6 T Á R S A D A L M I, A R A K R I T I K A I PILLÉR 12. S Z Á M ES K Ö Z G A Z D A S Á G I H E T I L A P A kommün ltt elbujdosott t e x f í l m í l l i o m o s t ó

Részletesebben