l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -"

Átírás

1 I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6 R6szv6nyt6rsas6g (sz6khely: 1122 Budapest, 3 V6rosmajor u ; c6gegyz6ksz6m: OL ; k6pviseli: Csillag Tamis vez rigazgat6) o) tov6bbiakban: Megbiz6 valamint 6csa Varosiizemeltet6si Nonprofit Korlitolt Felel6ss6gii T6rsasig (sz6khely: 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszl<y u. 2.; clgjegyilkszilm: ; k6pviseli: dr. Buz6n6 Ics6 Zsuzsanna tigyvezet6) tov6bbiakban : Megbf zott tovdbbiakban egytitt: Felek Ī - -I - - El6zm6nyek A Korm6ny a devizahitelesek megsegft6se 6rdek6ben a \434/2011. (xi1.13.) Korm. hatarozattal m6dositott tz g/zot7. tviillo; [9r-. hat6rozatban dontott a Szoci6lis Csalidih6z-6pit6si programr6l, melynek keret6ben 6csa teriilet6n fel6pi.ilt B0 db lakhat6si c6lir ingatlan (tovdbbiakban: ingatlanok). A hitelszerz6d6sb6l ered6 kritelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem6lyek lakhatas6nak biztositis6r6l sz6l vi CL)fi. trirv6ny (tov6bbiakban: NET Tv.) 3. S (1) bekezd6s c) pontja alapjiin az ingatlanok felett a vagyonkezel6i jogot a Megbiz6 gyakorolja' A vagyonkezel6si szerz6d6rt, Mrgy"r Nemzeti Vagyonkez el6zrt.6s a Megbiz m6jus 30-6n megkritotte. A Nemzeti Eszkozkezell Zrt. miikod6s6vel kapcsolatos egyes szab6lyokr6l sz6l6 128/2072' (VL26.) Korm. rendelet (tovibbiakban: Rendel,et) az ingatlanok vonatkoz6siban a Megbizott r6sz6re kiz6r6lagos josoibiztositott a NET tv.4.s [2) bekezd6s6ben meghat6rozott feladatok ell6tiis6ra. A V6rosiizemeltet6si Kft. nem felel meg a kozbeszerz6sekr6l sz6l6 2071' 6vi CVIII. trirv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) 9. S (5) bekezd6s6ben foglaltaknah fry a jogszabilyban biztosftott kira.6lrgo, log alapj6n eiatinao feladatokra a Megbiz6 a Kbt. 94. S (2) bekezd6s c) pontja alapj6n t ird.treny n6lki.ili tirgyal6sos elj6r6st folytatott le, mely eli6risban kizir6lag a Megbfzottat k6rte fel aj6nlatt6telre. A jogszabilyban biztositott kiziir6lagos jog 6s a lefolytatott eredm6nyes kozbeszerzlsi elj6r6s aipian ueguizo a vagyonkezel6i feladatainak teljes korfi 6s szakszerii ell6t6sa 6rdek6ben ueitirotta{ megbizzi- a jelen megbiz6si szerz6d6sben foglalt feladatok elldtisival az at6f,biat<uan rogzitett felt6telekkel. A Megbfzott jelen szerz6d6s al6ir6sdval a megbfz6st elfogadja 6s kritelezetts6get vallal annak szerz6d6sszerii teljesit6s6re. I. Fogalmak lelen szerz6d6sben haszn6lt fogalmak alatt az al6bbiakat 6rtik a Felek: 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. hr {8,

2 2) Hibaelh6rft6s: az ingatlanok 6llagdnak 6s rendeltet6sszerfi hasznilhat6s6g6nak biztosft6sa 6rdek6ben sztiks6ges - a garanci6lis hibajav(tdsok k<ir6be nem tartoz6 - jav(t6si munkik elv6gz6se. A hibaelhdrit6s lehet: 2.L. stirg6ss6gi hibaelhdrftiis: az Sll6konys6got, az 6letet 6s eg6szs6get, a koz- 6s vagyonbiztonsdgot ktizvetlentl vesz6lyeztet6, tov6bb6 a rendeltet6sszerfi haszndlatot l6nyegesen akadslyoz6, azonnali beavatkozist ig6nyl6 hibek 6s hiiinyossiigok halad6ktalan eseti megsztintet6se, 2.2. normal hibaelh6ritas: az 6ptilet dllagit k6rosft6 6s/vagy rendeltet6sszerfi haszndlatdt akadalyoz6. azonnali beavatkoz6st nem ig6nyl6, az 6ll6konysdgot, az 6letet6s eg6szs6get, a kriz- 6s vagyonbiztonssgot kozvetlentil nem veszllyeztetl hibek 6s hiinyossigok eseti megszrintet6se iavitls: Megbiz1 eseti megbizasa alapjfln, Megbiz6 6ltal meghat6rozott - stirg6ss6gi vagy normdl hibaelhirftdsnak nem min6stil6 - javitisi, kiv6telesen karbantartiisi munk6k elv6gz6se. 3) Uzemeltet6s: a Megbiz6 vagyonkezel6s6ben 6116 ingatlanokkal kapcsolatos hibaelhiirft{si munkiik elv6gz6se,6s az ehhez sztiks6ges szem6lyi- 6s szakember illomdny, valamint tiirgyitechnikai felt6telek biztosft6sa. 4) Tervezett kotelez6 id6szakos miiszaki karbantart6s: a Megbfz6 ktikin megrendel6s6re elv6gzend6, a Megbizott r6sz6re m6r 6tadiisra kertilt,,,utmutat6 a lak66ptilet haszniilatdhoz 6s 6ltal6nos karbantart6sahoz" elnevez6sii dokumentumban meghat6rozott, a garancia fenntart6ssnak felt6tel6i.il szabott karbantart6sok. 5l Lak6sberendez6si tiirgyak: fiit6berendez6s [vfzteres kandall6, radi{torok stb.); melegvfzell6t6 berendez6s [villanybojler); eg6szs6gtigyi berendez6s [mosogat6, ftird6kfi, zuhanyoz6, mosd6, WC-tartdly, WC-cs6sze stb., a hozz tartoz6 szerelv6nyekkel); a szell6ztet6 berendez6s ffiird6szoba, WC szell6ztet6 ventill6tor); be6pitett britor lakds elektromos h1l6zat1hoz tartoz6 fali kapcsol6 6s csatlakoz6 aljak, vililgit6testeh 6s minden tovabbi olyan berendez6si targy, amely a lakssok 6s helyis6gek b6rlet6re, valamint az elidegenit6stiire vonatkoz6 egyes szab6lyokr6l sz6l vi LXXVIII. tcirv6ny 6rtelm6ben lakdsberendez6si t5rgynak min6sril. 6) Biztositdsi esem6ny: az az esem6ny, amely az ingatlanokban bekrivetkez6 stirg6ss6gi vagy norm6l hibaelhirftfsra, vagy eseti javitisra okot ad6 krirtilm6nyt kiviiltja 6s amely miin fell6p6 k6r megt6rft6s6re Megbiz6 6ltal az ingatlanokra kritritt biztosftdsi szerz6d6s fedezetet 6s megt6rit6st nyfjt. 7) Vagyonv6delem: az ingatlanok 6rzds6hez kapcsol6d6, jelen szerzsdls V. fejezet6ben meghat6rozott feladatok ell6tisa. II. Aszem6d6s targya, a Megbizott feladatai Megbiz6 a NET Tv. 4. S t2) bekezd6se alapjiin megblzza Megbizottat az Ingatlanok tizemeltet6s6vel 6s vagyonv6delm6vel, amely megbfzdst a Megbizott elfogad. A Rendelet 6s a jelen Szerz6d6s az Eur6pai Uni6 mfikrid6s6r6l sz6l6 szerz6d6s 106. cikke (2) bekezd6s6nek az iiltal6nos gazdasagi 6rdekii szolg6ltatiisok nyrijtds6val megbizott egyes v6llalkoz6sok jav6ra kcizszolgiiltatiis ellent6telez6se formilj6ban nyrijtott 6llami tdmogatdsra val6 alkalmaziis6r6l sz6l6 2012/27/EU bizottsigi hatarozat (HL L 7., 2olz.t.tl., 3. o.) (a tovdbbiakban2072/zlieu bizottsagihatarozat) szerinti megbfzisi aktusnak min6s{il. 2 k\ $tr

3 Megbizott 6ltal elldtand6 feladatok: a) Az ingatlanokkal kapcsolatos m(szaki hibabejelent6sek fogadisara alkalmas folyamatosan el6rhet6 telefonsz6m biztosit6sa. b) A bejelentett miiszaki hibek hibaelhirftasa az al6bbiak szerint: ba) Siirg6ss6gi hibaelhsrft6s eset6ben a vesz6lyhelyzet halad6ktalan megsztintet6se' A munk{t a befelent6st kovet6 3 6ris id6tartamon beltil meg kell kezdeni. A siirg6ss6gi hibaelh6ritast a hibabejelent6s tartalma alapj6n Megbfzott kapcsolattart6ja rendelheti el. bb) Normdl hibaelhdrit{s eset6n a hibaelhirftast a hibabejelent6s! vagy ha az sziiks6ges, a Megbiz6 enged6ly6nek k6zhezv6tel6t kovet6 2 munkanapon beltil kell megkezdeni, 6s normdl munkaid6ben elv6gezni. A hibaelh6ritis sor6n felmertil6 kolts6gek el6zetes becsl6se alapjin Megbiz6 hozziljilrulas6t kell k6rni a munk6k megkezd6s6hez. Megbizott a normil hibaelhirft6s keret6ben v6gzi el a siirg6ss6gi hibaelh6rft6s utin elv6gzend6 helyreallit6si munkdkat is' c) A Megbfz6 6ltal esetileg megrendelt javftasi munkilk Megbfz6 utasitasa szerint 6s a Felek 6ltal egyeztetett hatirid6n beltili elv6gz6se. d) Az ingatlanok tekintet6ben sziiks6gess 6 vitl6 tervezett va$9 eseti 6llagmeg6v6 munk6latok elv6gz6se a Megbiz6 utasitdsai alapj6n, valamint jogszab6ly 6ltal el6frt, tulajdonost terhel6, ellen6rz6si, feltilvizsgilati feladatok elv6gz6se. e) Az ingatlanok haszn{lat6nah illetve mfiszaki Allapotdnak id6szakos helyszini ellen6rz6se. 0 Az ingatlanok vagyonv6delme, 6rz{se. g) Term6szeti csap6s vagy emberi tev6kenys6g okozta, a lakoss6got vagy a kornyezetet vesz6lyeztet6 viratlan esem6ny (vis major) bekrivetkeztekor kozrem(kod6s a kikoltoztetend6 lak6k 6s vagyontirgyaik elszdllit6siban 6s ideiglenes elhelyez6s6ben. A b) 6s c) pont alapj6n ell6tand6 feladatok pontos kor6t, valamint azon feladatokt6l val6 ettrat6roljsit, 111.tyn.k elv6gz6se, elhirftisa, javit6sa kiziir6lag kotelezetts6ge,,,a hibabejelent6s sorsn krivetend6 elj6r6s"-16l sz6l61. mell6klet tartalmazza. III. K6szenl6ti szolg6lat 6s munkaid6 1) Megbfzott a felmertil6 stirg6ss6gi hibaelhirit6s 6s hibaelh6ritds c6li5b6l k6szenl6ti szolgalatot tart fenn. Z) A k6szenl6ti szolg6lat szempontj6b6l a munkaid6 azal6bbi kateg6ri6kra tagoz6dik: Normdl munkaid6 munkanapokon: h6tf6-p6ntek: '00 6ra Norm6l munkaid6n k(vtili id6szak: minden egy6b id6szak' 3) Megbfzott a hibabejelent6sek fogad6sa c6li6b6l a h6t minden napj6n rAig tizemel6 telefonos tigyeletet tart fenn. IV. A siirg6ss6gi 6s norm6l hibaelhdritis rendie 1) A hibabejelent6s sor6n kovetend6 eljdr6s rendj6t jelen szerz6d6s L. mell6klete szabilyozza. $f ils

4 2) Stirg6ss6gi hibaelh6ritis eset6ben Megbfzott jogosult a munkdt azonnal kiadni 6s az 6letet vagy vagyonbiztonsiigot fenyeget6 krizvetlen vesz6lyhelyzet elhirft6s6t elv6gez[tet)ni. Megbfzott a munkit munkalap gener6l6s6val adja ki munkavillal6jinak vagy teljesft6si seg6dj6nek. Amennyiben a stirg6ss6gi hibaelhdritdst kcivet6 helyreillitis v6rhat6 munkadfja 6s anyagkolts6ge meghaladja a nett Ft-ot, elektronikusan Megbiz6 hozz{jarulss6t kell k6rni a munka folytat6sihoz. A Megbfz6 hozzalaruldsdt k6r6 elektronikus 6rtesit6hoz mell6kelni kell a krilts6gvet6st, illetve a nem l6that6 szerkezeti elemek eset6ben kcilts6gbecsl6st. 3) Normdl hibaelhirftis eset6n, ha a munkadij 6s anyagkolts6g a kolts6gvet6s alapj6n v6rhat6an meghaladja a nett Ft-ot elektronikusan Megbiz6 hozzljarulitsiit kell k6rni a munka kiadis5hoz 6s megkezd6s6hez, 6s mell6kelni kell a TERC V.l.P. Gold 6pft6ipari normagy(jtem6ny, vary egy6b m6sik nyilvdnos 6s transzparens, Megbiz6 szamlra is ellen6rizhet6 6s elfogadhat6 benchmark alapjin k6szitett krilts6gvet6st. 4) Megbiz6 ahozzljarul6st elektronikusan, azig6ny be6rkez6s6t6l szdmitott 1 munkanapon beltil adja meg. 5) Ha a bejelentett hiba val6szin(sithet6en biztositisi esem6nynek min6stil, Megbizott kriteles a kirt a Megbfz6nak halad6ktalanul bejelenteni. 6) Normdl hibaelh6rftss eset6n, ha a biztosft6 helyszfni szeml6t kfvdn tartani, a munka csak a helyszini szemle ut6n kezdhet6 meg. 7) Siirg6ss6gi hibaelhirit6s eset6ben, ha a hiba biztosftasi esem6nynek min6siil, Megbfzott csak a ktizvetlen vesz6lyhelyzet elhdrftisdt jogosult elv6gezni. Krizvetlen vesz6lyhelyzet elh6rft6st kovet6en a helyreillit6si munkiikat csak a biztosit6 altal lefolytatott helyszini szeml6t kovet6en lehet elv6gezni, illetve a helyreiillftdsi munkiik megkezd6s6vel meg kell vsrni a biztosit6 6rtesft6s6t arr6l, hogy kiv6n-e helyszini szeml6t tartani. 8) Amennyiben a biztosit6 helyszini szeml6t kiv6n tartani,megbiz6 gondoskodik a helyszini szemle megszervez6s6r6l. A biztosit6val, illewe annak k6pvisel6j6vel val6 minden tovibbi kapcsolattartiis 6s ti gyint6z6s M egbf z6 feladata. V. A vagyonv6delmi, 6rz6si feladatok ell6tisfnak szabiilyai 1) Megbizott a vagyonv6delmi 6s 6rz6si feladatokat a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint a magdnnyomoz6i tev6kenys6g szabiilyai16l sz6l vi C)fiXIII. tcirv6nyben foglaltak szerint 2 f6 jar6r 24 6r1s szolgilatival kriteles ell6tni. 2) A vagyonv6delmi, 6rz6si feladatok kiterjednek ktikinosen a) az 6csa Szilfa utca, H6rsfa utca, Nyfrfa utca, Tdlgyfa utca, Plat6nfa utca, K6risfa utca, f egenyefa utca illtal hat6rolt tertilet 6s az azokban I6v6, iiresen 6116 ingatlanok folyamatos bej6riis6ra, bi ztonsiigi feli.i gyelet6re, fi zikai 6rz6s6r e, b) az ingatlanok ki.ils6 iillag6nak ellen6rz6s6re, c) esetleges behatol6sra, k6rokoz6sra, rongdlfsra, egy6b k6rt okoz6 idegenkeziis6gre utal6 jelek felt6ras1ra, illetve ezek megel6z6se 6rdek6ben foganatositand6 intlzked6sek megt6tel6re, d) esetleges szem6tlerak6s 6s egy6b kornyezetei k6rokoz6s, valamint az ingatlanok 6llag6ban kel etkezett el emi kiirok felt6rdsdra e) Ktiztertileten tapasztalt rendelleness6gek, biztonsdgi esem6nyek 6szlel6se sor6n 6csa v6ros a rend6 rs6gi jlr 6rszolgiilat6nak riasztiss ra, 6rtesit6s6re. 4 [1.I!tr

5 3) Megbfzott a vagyonv6delmi feladatokat a szerz6d1s hat6lyba l6p6snek napiit6l, az ingatlanok b6rbead6sa iitem6hez igazod6an, a Megbfz6 erre vonatkoz6 (rdsbeli 6rtesit6s6i9 de legfeljebb 20L4.j(nius 15. napj5ig koteles ellstni. 4) Megbfzott koteles havonta, az adott h6napban ttirt6nt biztonsigi esem6nyekr6l jelent6st tenni Megbiz6 r6sz6re a tirgyh6napot kovet6 h6nap 5. napjsig' VI. Felek iogai 6s ktitelezetts6gei 1) Megbizott v6llalja, hogy megfelel6 szdmri 6s szak6rtelemmel rendelkez6 szakembert,ikrl-rr, iagy biz meg feladatai ellet6sahoz. Megbfzott eltal alkalmazott vagy megbizott szem6lyek k6pesek arra, hogy kiv6lasszik a Megbiz6 ig6nyeinek legink6bb megfelel6 miiszaki megoldist, a piacon el6rhetd krilts6ghat6kony technol6gi6t, 6s azt els6 oszt6lyti min6s6gben megval6s(ts5k. Z) Megbfzott kijelenti, hory a megbiz6s targyatk6pez6 feladatokra 6, vagy ig6nybe venni kivint atvt1altoz6ja a meglelel6 enged6lyekkel, anyagi, technikai felk6sziilts6ggel (fw els6sorban a vi CxXxlll. torv6ny szerint) rendelkezik 6s a szolg6latot szakmailag felk6szitett 6s kik6pzett, a rendszeresitett - 6s a Megbiz6val egyeztetett - szolg6lati felszerel6ssel 6s formaruh6val ell6tott 6rszem6lyzettel hajtja v6gre' 3) A megblzas teljesit6s6hez sztiks6ges szem6lyi 6s tirgyi felt6teleket Megbfzott koteles biztositani. 4) Megbizott koteles a feladatait els6 osztiilyf min6s6gben ell6tni' 5) Megbizott a teljesit6sbe csak olyan teljesit6si seg6det vonhat be, aki, illetve amely a jelen sierz6d6sben is meghat6rozott szakmai elv6risoknak megfelel. Megbizott az lltala kivilasztott teljesit6si seg6d kivilaszt6s66rt, 6s teljes(t6s66rt figy felel, mintha a munkdt magav gezte volna; teljesft6si r.eoa jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n pedig felel6s minden olyan kir6rt is, amely an6lki.il nem krivetkezett volna be' 6) Megbfzott koteles a saj6t alkalmazottai baleset-, munka-, 6s tiizv6delmi oltat6s6r6l gondoskodni, ezen el6ir6sokat betartani, illetve betartatni' l) Megbizott a munkija sorin ktilonris gondossiggal kell, hogy 6vja 6s v6dje az ingatlanok, illetve a munkateriilet kornyezetlt, asro*si6dos ingatlanokat, az azokban okozott barminemii k6r6rt teljes felel6ss6ggel tartozik' g) Megbizott a itirg6ss6gi 6s a normdl hibaelh6rit6s sor6n, az adott ingatlannal kapcsolatban tapasztalt Es 6silelt, v6rhat6 tov6bbi javit6si munkilatokat, koteles Megbiz6 szimara jelezni. Megbfzott kriteles biztosftani valamennyi feladat ell6t6s6hoz 6s munk6k megval6sitasahoz szi.iks6ges 6rut, anyagot, szerkezetet, berendez6st, eszkozt 6s minden egy6b dolgot. 9) Megbfzott vagy teljesit6si seg6dje, a feladatok ell6t5sa, illetve munksk megval6sft6sa sorin az iigatlanokbin felr6hat6an okozott kdrokat koteles saj6t ktilts6g6n kijavitani' Ennek hi6ny6ban llegbiz6 a szlmliljat nem fogadja be, 6s a munkik elv6gz6s6re a teljesft6s igazolast nem adja ki. 10) Megbizott a feladatait hatirid6ben kriteles elv6gezni. Stirg6ss6gi hibaelh6r(t6s 6s norm5l hibaelh6rit6s eset6n kriteles a hiba elh6rft6sdt a II.1. a) pontban meghat6rozott hat6rid6ben megkezdeni. [1 '{k.

6 11) Megb(zott az eseti jellegii feladatait, az err6l sz6l6 6rtesft6s, vagy az esem6nyen jelenl6v6 toviibbi szem6lyekkel krizrjsen kialakftott id6po ntban koteles elv6gezni. 12) Megbiz6, vary az 6ltala megbfzott szem6ly jogosult a Megbizott eltal ellitott, jelen szerz6dlsben meghatdrozott feladatok bdrmely id6pontban 6s helyen, bejelent6s n6lktil tcirt6n6 ellen6rz6s6re. 13) Megbfzottnak, vagy alv6llalkoz6jiinak rendelkeznie kell a vagyonbiztosftdsi feladatok elliitashoz kapcsol6d6an megfelel6 szolgiltat6s-felel6ss6gbiztosftissal 6vi 25 milli6 forintnak megfelel6 6rt6kben, kiv6ve a szem6lyi s6rtil6st vagy haldlesetet, amelyekre nem vonatkozik ezen hat6r6rt6k. A felel6ss6gbiztositesi szerz6d6s mdsolata jelen szerz6d6s 3. mell6klete. 74) Megbizott a vagyonv6delmi, 6rz6si feladatokat az ingatlanokban lak6 szem6lyek indokolatlan zavar6sa, f6lelemkelt6se n6lktil koteles ell6tni. 15) Megbiz6 nyilatkozik, hogy annak c6lj6b6l, hogy a Megbfzottal j6hiszemfien egytittmfikodjon, a t6le elvdrhat6 m6rt6kben gondoskodott, a sztiks6ges int6zked6seket megtette. A j6hiszemfi egytittmiikcid6se c6ljfb6l Megbiz6 a B6rl6vel kdtdn lakdsb6rleti szerz6d6sben kifejezetten kikottitte egytittmfikrid6si kcitelezetts6g6t a Megbiz6val 6s k6pvisel6j6vel, ktiltinosen az ingatlanokba - amennyiben lehets6ges, norm6l munkaid6ben - tort6n6 bejutds biztosft6sa, a sztiks6ges inform5ci6( megad6sa vonatkoz6sdban. 16) Megbiz6 a fenti pontban meghat6rozott szerzld6sekben gondoskodik arr6l, hogy a B6rl6k az ingatlanok haszndlata so16n tart6zkodjanak az ingatlanok kilrosodilsdnak, 6 ll ags 6 re I m 6 n e k ve sz 6 I y 6v el jlr 6 magata rtii st6 I. 17) Megbiz6nak indokolt esetben jogiiban iill k6rni - megfelel6 indokol6ssal -, hogy Megbfzott meghat6rozott szakembereket jelen szerz6d6s szerinti feladatok ell6t6sa sor6n ne vegyen ig6nybe. Megbizott koteles Megbiz6nak ezt a k6r6s6t tiszteletben tartani, 6s Megbiz6 6ltal megjeltilt szakembernek a tov6bbiakban val6 ig6nybev6tel6t6l tart6zkodni. 18) Felek megillapodnak 6s kik<itik hogy Megb izottnal, a Megbiz6 vagyonkezel6s6ben l6v6 ingatlanokkal kapcsolatban - akir jelen szerz6d6s, ak6r m6s meg6llapodds alapj6n - l6trejov6 adatdllomdnyt 6s adatbiizist nem tekintikszerzlijogi v6delem al6 es6 adatb6zisnak, Megb(zott az ahhoz val6 hozzaf6r6s6rt, az abb6l tort6n6 adatiiw6tel6rt Megbfz6val szemben soha semmilyen dfjat vagy egy6b ellenszolg6ltatdst nem krivetelhet. 19) Amennyiben Megbfz6 jogszabiily el6fr6sa alapjdn m5s szervezetet biz meg jelen szerz6d6sben meghatdrozott tev6kenys6gek egy r6sz6nek vagy teljes eg6sz6nek ellitdsdvil, az rij Megb(zott feladat ell6t6sdhoz sztiks6ges adat6taddsban illewe a folyamatban l6v6 {igyek 6tad6sdw6tel6ben Megbfzott krjteles kozremfikridni 6s ennek 6rdek6ben minden tdmogat6si megadni. VII. Diifizet6s 1) Megbiz6 a Megbizoft eltal elv6gzett feladatok6rt havonta dijat koteles fizetni. A megbiz6si dij m6rt6k6t jelen szerz6d6s 2. sz. mell6klete tartalmazza. A 2. sz. mell6kletben foglalt megbfziisi dij a 207L december 20-ai 20L2/21/EU bizottsiigi hat6rozat 5. cikke [2) bekezd6s6nek els6 mondatdban, tovdbbd [3) bekezd6s6nek b) 6s c) pontieban foglaltak szerint kenilt meghatdrozisra. A 2. mell6kletben meghat6rozott ellent6telez6s tisszege a2012/21/eu bizotts6gi hatfrozat 5. cikk6ben foglaltakkal cisszhangban kertilt meghatirozdsra, 6s nem haladhatja meg 6vente legfeljebb 15 milli6 eur6t. 2) Felek rcigzitik, hogy a 2. sz. mell6klet szerinti megbfzisi dij risszeg6 t a szerz6d6s hat6lya alatt egy alkalommal, m6rcius 31-ig feltilvizsgdlj6k 6s amennyiben indokolt, m6dos(tj6k. $t q"

7 3) Jelen szerz6d6s alapjin a Megbfzottat megillet6 dfjazas 2072/2L/EU bizottsdgi hatirozat hatilya al6 tartoz6 t6mogat6snak min6stil. 4) Megbizott a teljesft6s igazolss i6v1hagyasa dokument6ci6t koteles megktildeni Megbiz6nak: c6ljab6l az al6bbi szakmai teljesit6si a) a munkalaphoz kapcsol6d6, a be6pftett anyagok, 6ruh lak6sberendez6si tdrgyak ig6nybevett szolgiltatisok beszerz6si 6r6t igazol6 bizonylatok mssolata; b) sz6mlar6szletez6. 5) Megbizott a szakmai teljesft6si dokument6ci6t ingatlankezel6si 6s [igyletgondoz6si igazgat6sflghoz nyfjtj a b e. 6) Megbiz a benyrijtott dokumentumokat megvizsg6lja, 6s bsrmely hi6nyoss6g vagy,it"tott k6rd6s eset6n halad6ktalanul, elektronikusan egyeztet6st kezdem6nyez Megbfzottal' 7) Megbfz6 abban az esetben tekint vitatottnak egy k6rd6st, ha a munkalapon szerepl6 munkik elv6gz6s6t, anyagok, 6ruk be6pit6s6t vagy a hib6tlan teljesit6st vitatja. Amennyiben Megbizott u"lr..nnyi dokumentumot hi6nytalanul benyujtott, 6s Felek tisztaztlk a vitatott k6rld6seket, Megbiz6 a hi6nytalanul benyrijtott 6s nem vitatott tartalmti szakmai teljesit6si dokument6 ci6 k6zhezv,6tel6t tovet6 8 napt6ri napon beltil szakmai teljesft6si igazol6st 6llit ki 6s azt megktildi Megbizott r6sz6re' g) Megbizott a szakmai teljes(t6si igazol6s alapj6n, az abban megjelolt osszeg szerint jogosult a szsml6t ki6llitani. 9) Megbiz6 a megb(zdsi dijat - az Altalaj6v6haryott szakmai teljes(t6s igazol6s alapiln az abban feltiintetett osizeg szerint ki6llitott - sz6mla alapj6n, a k6zhezvltelt kovet6 8 naptiri napon beltil, a szimlin feltrintetett p6nzforgalm i szamlilra tdrt6n6 itutal6ssal egyenliti ki. 10) Felek megillapodnah hogy a mindenkori 2. szamfi mell6klet szerinti dijak m6rt6k6t ZO7S. m6rcius 31-ig feltilvizsgili6k abb6l a szempontb6l, hogy azok alkalmazisa nem eredmr5nyez-e a Z1Ll. december Z}-ai 2072/2L/EU bizottssgi hat6rozat szerinti ttilkompenzaci6t, avagy alulkompenzl,ci6t. A feli.ilvizsgalat eredm6ny6t6l fiigg6en a tgkompenzaci6t ill. alulkompenzaci6 kiktiszobol6se 6rdek6ben a 2015' marcius 31. napj6n ktilonbozeti sz6mla keriil ki6llftssra, amelyet a felek a feltilvizsg6lt id6szak terh6re, illetve javira szimolnak el. Megbizott koteles nyilvantart6st vezetni a kozszolgdltatis mfik<idtet6s6vel kapcsolatban felmeriilt krilts6gekr6l olyan m6don, hogy az alkalmas legyen az esetleges tflkompenzici6nah valamint annak m6rt6k6nek meghataroz6sira. A nyilv6ntartdsnak ezen tflmen6en alkalmasnak kell lennie arra, hogy akozszolgaltatissal, valamint a tdbbi szolglltatlssal risszeftigg6 ktilts6gek 6s bev6telek elkrilonitetten jelenjenek meg, valamint tartalmazza a kcilts6gek 6s bev6telek eloszt6s6nak param6tereit. A kozszolgilltatdson kfvi.il es6 tev6kenys6gek kolts6gei magukban foglaljdk az cisszes kozvetlen kolts6get a krizos kolts6gek ar6nyos r6sz6t 6s a megfelel6 t6kemegt6rtil6st. E kolts6gekre ellent6telez6s nem adhat6. 11) A Megbizott koteles mindazon dokumentumokat, amelyek a t6mogat6s 20L2/27/EU bizotts6gi hai6rozattal val6 osszeegyeztethet6s6g6t aldtdmasztiik, a t6mogat6s odait6l6s6t6l sz6mftott 10 6vig meg6rizni. es h\ rb

8 VIII. Hib6s 6s k6sedelmes teliesft6s 1) Felek hibds teljes(t6snek min6sftik az al6bbi eseteket: a) Megbfzott a stirg6ss6gi illetve normdl hibaelhdrft6s eset6n, valamint Megbiz6 6ltal eseti megrendel6ssel elrendelt javft6si munkdkat nem els6 osztiilyri min6s6gben, va{y rigy v6gzi el, hogy azok a jelen szerz6d6sben villalt j6tallesi id6 alatt ism6telten javft6sra szorulnah 6s a hiba oka bizonyithat6an Megbizottnak fel16hat6an keletkezett, b) Megbfzott a srirg6ss6gi illetve normdl hibaelh6rft6s eset6n, valamint Megbiz6 6ltal eseti megrendel6ssel elrendelt javftiisi munkdk elv6gz6se sor6n az ingatlanokban, vagy a szomsz6dos ingatlanokban kdrt okozott. Amennyiben Megbfzott hib6san teljesft, Megbiz6 hib6s teljesft6s kcitb6r ig6nyt 6rv6nyesfthe! melynek m6rt6ke a hiba kijavft6sdig minden megkezdett naptfri nap ut6n az adott feladatra megillapftott nett6 megbizisi dij 5 o/o-a, maximum a hibdsan teljesftett tev6kenys6gre meg:illapitott nett6 megbiziisi dfj 100%o-a. 2) Megbizott a szerz6d6sben, illewe az 7. melllkletben meghatdrozott hattirid6ket koteles betartani. Amennyiben Megbfzott felr6hat6an, illetve 6rdekk<ir6ben felmertilt okokb6l k6sedelmesen teljesfti, vagy kezdi meg a szerz6d6sben vdllalt kcitelezetts6geit, rigy a Megbfz6 az al6bbi k6sedelmi kcitb6r ig6nyeket 6rv6nyesitheti: a) Amennyiben a stirg6ss6gi hibaelhdrftdst Megbizott nem kezdi meg a bejelent6st k<ivet6 3 6rin beltil, a munka megkezd6s6ig eltelt minden tov6bbi 6ra utin Megbiz6 6rdnk6nt az adott munkdra elsz{molt nett6 megbiz{si dij 20o/o-5t, maximum a nett6 megbfz6si dfj osszeg6t kitev6 kotb6rt j ogosult elsz6molni. b) Amennyiben a Megbiz6 k6pvisel6j6nek bejelent6s6t krivet6 2 munkanapon behil Megbizott nem kezdi meg a norm6l hibajavft6si munkdt, a munka megkezd6s6ig eltelt minden tovdbbi munkanap ut6n Megbfz6 az adott munk6ra elsz6molt nett6 megbizitsi dij 7\o/o-At, maximum 500/o-At kitev6 kcitb6rt j ogosu lt elsz6molni. c) Egy6b feladat k6sedelmes teljesft6se eset6n Megbiz6 a k6sedelem minden megkezdett naptiri napja ut6n az adott feladatra meg:illapitott nett6 megbiz6si dij 5 o/o-anak megfelel6 tisszegfi kdtb6rt jogosult elsz6molni. A kotb6r maximuma a k6sedelmesen teljesitett tev6kenys6gre megillapitott nett6 megb izasi dii 50o/o-a. A hat6rid6 teljesft6s6re vonatkoz6 vita eset6n a bejelent6s id6pontj6t felek a hibabejelent6sre kijelolt telefon r6szletes hiv6slist6ja, illetve a hibabejelent6s megt6tel6t igazol6 elektronikus lev6l alapjsn 6llapftjik meg. Amennyiben az ingatlanban, illetve az ott lak6k vagyon6ban a hibaelh6rft6s k6sedelme miatt kdr keletkezih Megbiz6 jogosult a kritb6rt meghalad6 k6rig6nyt 6rv6nyesfteni. 3) felen szerz6d6sben meghat6rozott mindennemfi kotb6r lejiirt krivetel6snek min6stil, a Megbfz6 az esed6kes sz6ml6b6l azt levonhatja. Ha a szamlih6l tort6n6 levondsra nincs lehet6s6g, vary a sz6mla osszege nem nyrijt fedezetet a teljes krivetel6sre, akkor az esed6kes tisszeget a Megbfzott koteles B naptdri napon behil a Megbiz6 kincstdri szamlsjaradtutalni. 4) Megbfzott felel6s a stirg6ss6gi 6s normiil hibaelhdrit6s, valamint a Megbfz6 eseti megrendel6s6n alapul6 javitisi munkiik sordn be6pitett anyago( nyrijtott szolg6ltat6sok megfelel6s6g66rt. Megbfzott felel6ss6g6re a be6pftett anyagok 6s nyrijtott szolg6ltat6sok vonatkozesdban a Polg6ri Torv6nykrinyvr6l sz6l6 2OL3.6vi V. tcirv6ny (a tovdbbiakban: ptk.) szabalyai, valamint az egyes be6pitett anyagok, illetve elv6gzett munk6k kcitelez6 alkalmassdgi idej6t meghat6roz6, a teljesit6s id6pontj6ban hatdlyos jogszab6lyok rendelkez6sei alkalmazand6ak. Megbizott ennek ktir6ben szavatol azlrt, hogy a munk6t a vonatkoz6 magyar szabv6nyoknak megfelel6en, I. oszt6lyri min6s6gben v6gzi el. 8 */ rb

9 5) Megbizottat teljes krirfi j6t6ll6si [garanci6lis) kdtelezetts6g terheli valamennyi hibaelhirftisi vagy javitisi munka sorin dltala be6pftett anyagokra, eszkozokre, berendez6sekre, a szakmai teljesit6si igazol6s ki6llitas6t6l sz6mftott 6 h6napig, illetve a gyirt6 eltal meghat6rozott id6tartamig, ha ut6bbi 6 h6napndl hosszabb. Megbizott i6talhsi kritelezetts6ge nem terjed ki a nem rendeltet6sszerii haszn6latb6l, illetve rizemeltet6sb6l, tovsbb6 er6szakos beavatkozssb6l, vagy elemi csapssb6l ered6 meghib6sod6sokra. 6) A j6t6lliisi felel6ss6g keret6ben Megbfzott koteles az ism6telten el6fordul6, felt6rt 6s a Megbizott eltal kdzolt hib6kat saj6t kolts6g6re, az 6rtesit6st6l szdmitott 15 napon beltil kijavitani, vagy a kifog6solt r6szt kicser6lni, vagy a hib6t harmadik szem6llyel kijavittatni (amennyiben az miiszakilag nem lehets6ges, 15 napon beliil a javftiist megkezdeni 6s megszakitis n6lki.il befejezni). T) A kijavitott, kicser6lt r6szek vonatkozas6ban a j6t6ll5si id6 a kijavitiis, illetve kicser6l6s teljesft6s6nek id6pontj6t6l kezd6d6en [j ra indul. 8) Amennyiben Megbfzott a jelen szerz6d6s tejesit6se sordn az ingatlanban, vagy a szomsz6dos ingatlanokban k6rt okoz, koteles a k6rt megt6rfteni. 9) Felek az okozott kfr nagysig6t 6s m6rt6k6t illet6en elfogadj6k a kirt szenvedett ingatlanra kdtdtt biztos(tisi szerz6d6s alapjiln elj516 k6rbecsl6 v6lem6ny6t. Amennyiben a k6r a szomsz6dos ingatlanban keletkezett, 6s az ingatlanra a tulajdonos nem kotdtt biztosit6st, Felek elfogadjik a Megbfz6 vagyonkezel6s6ben 6116 ingatlanra kdtdtt biztosltis alapjsn elj6r6 k6rbecsl6 6ltal megallapftott k6r m6rt6k6t 6s osszeg6t. IX. Aszerz6d6shatilya,megsziin6se 1) A szerz6d6s az alilfrasinak napj6n l6p hat6lyba. A szerz6d6st a Felek hatirozott id6tartamra kotih a megszfn6s id6pontja:2076. m6jus 31' Z) A szerz6d6s megszfnik az 1) pontban foglalt hat6rozott id6tartam alatt, ha jogszab6lyban a Megbizott helyett m6sik szolg6ltat6 kijelol6s6re keriil sor. Ebben az esetben a 'sierz6d6i megsziin6s6nek id6pontja: az rij szolgdltat6val ttirt6n6 szerz6d1s hatilyba l6p6s6nek napja. 3) A Felek jogosultak a jelen Szerz6d6st rendes felmonddssal, 6 h6napos felmond6si id6vel iiesban megszrintetni, azzal, hogy a felmondis jogit gyakorl6 f6l ktiteles halad6ktalanul t{rgyalsst kezdem6nyezni az 6llami vagyon feltigyelet66rt felel6s miniszterrel a kijelol6s m6dosit6sa, illet6leg visszavondsa 6rdek6ben. A Szerz6d6s mindaddig nem sziinik meg, amig a Megbfzott Rendelei szerinti kijelol6se meg nem sziinik, 6s az fjonnan kijelolt szervezettel Megbfz6 aszerz6d6st meg nem koti. 4) Megbiz6 30 naptiri napot el6r6 fizetlsi k6sedelme, illetve Megbfzott ism6telt, sflyos sierz6d6sizeg6se eset6n a misik f6l jogosult a Szerz6d1st rendkivtili felmond6ssal irisban megsztintetni azzal, hogy a felmond6s jog6t gyakorl6 f6l ktiteles halad6ktalanul tirgyalast kezdem6nyezni az 6llami vagyon feltigyelet66rt felel6s miniszterrel a kijekil6s m6dos[t5sa, illet6leg visszavondsa 6rdek6ben. Rendkivi.ili felmond6s eset6n aszerz6d6s a Megbfzott Rendelet szerinti kijelil6s6nek visszavonisa vagy m6dosft6sa id6pontj6ban, de legk6s6bb a rendkiviili felmond6s kcizl6s6t6l sz6mftott 3 h6nap eltelt6vel sziinik meg' H

10 X. Kapcsolattartds Felek kapcsolattart6i a szerz6 d6s teljesit6se vo natkoz6s6ban : Megbiz6 nev6ben a szakmai teljesit6sigazolss ki6llftaslra az ingatlankezel6si 6s rigyletgondoz6si v ez6r igazgat6 - helyettes j ogo s u It N6v: Hodorics Andris Telefon : Megbiz6 nev6ben a szerzldlsben meghat6rozott feladatok ell6t6sa sor6n a megbizottal tdrt6n6 kapcsolattartdsra j ogosult N6v: Pataki Csaba Telefon : sondnok(anetzrt.hu Megbfzott nev6ben a kapcsolattartfsra kijelolt szem6ly: N6v: dr. Buz5n6 Ics6 Zsuzsanna Telefon: fax: varosuz(dcitromail.hu A kapcsolattart6i min6s6g nem jelent felhatalmazdst a szerz6d6s m6dosit6s6ra. A Felek birmikor jogosultak a fenti kapcsolattart6ik helyett miis szem6lyeket kapcsolattart6ikk6nt kijelrilni, e v6ltoz6s nem jelenti aszerz6d6s m6dosit6s6t. XI. Egy6brendelkez6sek 1) Felek a szerz6d6st el6zetes egyeztet6st kovet6en, kizar6lagfriisban m6dosfthatj6k. 2) Jelen szerz6d6s b6rmely pontjdnak vagy rendelkez6s6nek 6rv6nytelens6ge nem jelenti a teljes szerz6d6s 6rv6nytelens6g6t, kiv6ve, ha az 6rv6nytelennek min6siil6 rendelkez6s vagy r6sz n6lktil Felek a szerz6d6st nem kcitdtt6k volna me& vagy e rendelkez6s, illetve r6sz hi6ny6ban a szerz6 dls 6rtelmetlenn6 vagy 6rtelmezhetetlenn6 vilna. 3) Jelen szerz6d6sben nem szabdlyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei az i16nyad6ak. Jelen szerz6d6s egymsssal megegyez6 4 eredeti p6ldsnyban k6sziilt. Felek a ielen szerzld6sben foglalt felt6telekkel egyet6rtenek, azokat elfogadj6k 6s a szerz6d6st, mint akaratukkal m i n denb en megegy ez6t, j 6v Shagy 6l a g c6 gsze rfi e n irj d k al ii. fi Budapest, {priliglfi ",i ffi 1I22 Budarlest,Varosm r Adriszlm: ": Cg.:01' Csillag Tamds vez ri Nemzeti Eszkozkezel6Z Megbiz6 e7a1 N..'/,.1:, Ii!t,b il,*o,'oq ldzan6 Ics6 Zsuzsanna tigyvezet6 V6rosrizemeltet6si Nonprofi t Kft. Megbfzott 10 tl 4{"

11 Mell6kletek: 1. A hibabejelent6s sor6n kiivetend6 eli6rss 2. Dfjldrbl zat 3. Felel6ss6gbiztoslt6s ['\{g

12 ht+ 1. mell6klet A hibabeielent6s sor6n ktivetend6 eli6ras 1) Az ingatlan azonositisa Mindenk6ppen tisztezni kell a pontos cimet, mert Megbizott csak ielen szerz6d6sben meghaterozott ingatlanokon v6gezhet munkit a ielen szerz6d6s alapjiin. 2) A hibabeielent6s fogadesa A hibabejelent6seket munkaid6ben a Megbiz6 kapcsolattart6ja fogadja 6s sziiri, majd tovebbitia Megbizott r6sz6re. Munkaid6n kiviil 6s Megbiz6 kapcsolattart6ia be.ielentett t6voll6te idei6n a hibabejelent6seket kozvetleniil a Megbizott kapcsolattart6ja fogadia' A k6zvetleniil a Megbizott 5ltal fogadott hibabejelent6sek az aliibbiak szerint kell eljirni. aj Ha a hiba elh6ritiisa Megbfzott feladata, a szerz6d6sben foglaltak szerint kell elisrni [A b6rl6/b6rbead6 hibajavirasi/karbantartasi feladatainak elktiliinit6s6t az ASZq tarialmazza.) bj Ha a hiba elhdritssa nem a Megbizott feladata: o Visszajelz6s a bejelent6nek, hogy a szerz6d6s, vagy ASZF szerint, illepe garanci6lis volta miatt hiba elhsritlsa a b6rl6 feladata. o A bejelent6st k6vet6 els6 munkanapon, munkaid6ben visszaielz6s Megbiz6 kapcsolattart6jdnak a hibabejelent6s visszautasit6sir6l' cj A Megbizottnak csak a nem garancialis (baleseg elemi csap6s, nem rendeltet6sszerii hasznalat miatt keletkez6) hibakat kell kiiavftania. Kiv6telt k6pez a szem6ly- 6s vagyonbiztonsegot kdzvetleni.il vesz,'lyeztet6 hiba, amely esetben Megb(zottnak a vesz6ly elh6r(t6s;it el kell v6geznie akkor is, ha az garanci;ilis hiba kovetkezm6nye. dj A belelentett garancislis hib616l Megbizott -ban, vagy telefon tei6koztatia M egbizott kapcsolattart6iet. ej Amennyiben a hiba feltehet6en a nem rendeltet6sszer( hasznslat miatt keletkezett, e116l Megbizott -ban,Vagytelefonegymunkanaponbeli'iltdi6koztatiaMegbizott kapcsolattart6jet. 3) A hibaelhdritis/iavit6s elv6gz6se aj Nett Ft anyagkdlts6g+munkadijig Megbizott saiit hataskdrben elv6gezheti a munkdt. b) Nett Ft felett Megb(26 kapcsolattart6.ienak el6zetes enged6ly6t kell k6ni a munka megkezd6s6hez, kiv6ve a siirg6ss6ggel elhdrftand6 hibiit' c) Amennyiben a stirg6ss6gi hibaelhiiritas ut6ni helyredlliuis v6rhat6 munkadija 6s anyagktilts6ge meghaladia a nett Ft-o! a vesz6lyelh6rit6st ktivet6en a munka folytatdsihoz Megbiz6 kapcsolattaft6janak enged6ly6t kell k6rni' 4) Biztositesi esem6ny eset6n kiivetend6 eli6rds rendie Biztositasi esem6nyek: o az elemi kdr (vihar, j6g h6nyom:is, triz, villdmcsapds okozta k6rok), o katasztr6fa kar (Arviz, frildreng6s, de belviz nemj,

13 o el6re nem liithat6, nem a karbantart6s hi6nya illetve a norm6lis elhaszn6l6d6s, avul6s, ekireged6s miatt bekovetkezl hiba Sltal okozott, biztosftott k6r (pld. cs6tor6s, ami nem a vezet6k korr6zi6ja miatt kovetkezett be). Amennyiben a hibabejelent6st Megbizott fogadta, 6s a bejelentett hiba val6szfnfsfthet6en biztosit6si esem6ny, a megadott el6rhet6s6gen 6s m6don be kell jelenteni a kdrt a Megbiz6 kapcsolattart6j6nak. Si.irg6ss6gi hibaelh6ritds eset6ben, ha a hiba biztositiisi esem6nynek min6siil, a Megbiz6 tij6koztatja Megbfzottat, hogy a helyre6llftiisi munk6k elv6gezhet6ek-e, vagy meg kell vdrni a biztosft6 helyszini k6rszeml6j6nek lefolytatis6t. Sztiks6g eset6n Megbfz6 kapcsolattart6ja gondoskodik a helyszfni szemle megszervez6s6r6l, 6s azon M egbizott kapcsolattart6j iinak r6szv6tel616l. 13 J.f &!s

14 2. melldklet ofiraeteznr Feladatmegnevezdse 1.1. Hibaelh6ritds, eseti iaviuisi munkdk, tervezett id6szakos karbantartds diia normil munkaid6ben Ft/6ra 1.2. Hibaelh6rftiis diia normdl munkaid6n kiviil Ft/6ra 1.3. Hibaelhiritds, eseti iavitisi munmk kiszdllisi diia Ftlalkalom 1.4. Anyagigazgatisi dii Kiizvetlen anyagk6lts6g 8o/o'a 1.5. K6szenl6ti szolg{lat diia Ft/6ra 1.6. Vagyonv6delmi feladatok ell6t6sinak 79o.--Ft/f6/6ra 1.7. Ingatlanok helyszini ellen6rz6si diia Ft/ingatlan 1.8. Vis maior eset6n a lak6k 6s az ing6sigok etszdllitiisinak diia Ftlkm 1.9. Vis maior eset6n a lak6k ideiglenes elhelyez6s6nek diia Ft/f6/naP 14 b\k

15 Grcupama Garanch Btsbsit6 Zrt Felel6ss6gbiztosltag K6tv6nysz6m: clme: 1223 BUOAPESI, MGYTETENYI U. 190/8. Szez6dffBiztositott Szez6d6/Biztositott ad6sz6ma: 24A Kock6zatylDl6.kezdeb: mu.02"20.0,006n haterozallan Biztosit6s tartama: Biztosit6si id6szak: Biztositdsi 6v6rdul6: D0fzet5s gyakoris6ga: Kock6zatMsel6s helye: Biztos,lott to!6kenys6g: Ter0leti hataly: Biztos it6si lblt6telek : 16v a kockazat\beldo kozdetdnek 6r6tdul6ia 6\., etdel6so3 MagyemrszAg ragyonr6dolem - ragyonuztooitdsok 6set6b n a telephely, mint kockdzat$sel6s helye - bl l6ss6guztcitdsok eset6ben Magyaroraz6g A tizlosit&ra a Grcupama Gararrcia Biitoslt6 Zn. - Fd.tizlositds Attat6noo Szez6d6ei Folt6talei (faszfyzooe - Terdkenys6gi Fd.HztosilAs kol. szez6d6ai tslt6t loi WFB) - Vagyon6<tetmi V6llalkoz6sok Szekmai Felel6ss6gbiztoeitAs6nak szaz6d6ei Ht6telei 6n6nyesek. Alkalmazotti l6tsz6m (6): Dllalap: revexer{ysecr ra-el6ssetszrosltas K6d6rit&i limit: 'l 000 E FUk6r 5s ,- Dij: E FU6v Onr6sz: 10% min FUkiresem6ny VAGYOT{I/EDELM VALLALKOZASOK FELEL6SSECBAOSITASI K6il6rit&i limit: E FUkdr/6v 10% min Jelen sez6d6r nem iedezl a brrorlca csolokm6nyakkol kapeolatban bek6vettez6 klrokatl A jelen k6t*nnyel l6trbjdtt F6lel6ssegbiztooit6si szez6d6s eldlaszthatatlan r6sz6t k6pezi a tiztoslt6si aj6nlat, az egyedi megdllapod6sok r6szletez6se 6s a hriztositisi bli5telek. Bdker/Uzletk6t6: Czink6czkin6 Boz36 Margit A szez6d6st kezeld Uztosft6 egys69: Paksi Tedleti lgazggt6sag ArtlA Budapest, h Groupama Gar.ncla BlztoCt6 Zrt Groupama Garancla BlztoCto Ztl 1146 Budepet, Bzs6b6t ki6lyn6 Utia 1/c Sz6kloly: 1051 Budap st, Oldob r C6gjegyz6kszam C C6gbt6seg: Szarnbsz6m: Tebfm: Foverosi 6 utca 20 Bi& hu E-m* hternet cin: w w w.groupamagarancia.hu ia. I, l oklal - Biztosit6 $

16 .r',ia->;i: :'.i [ea: f,- BTETOSGEAS] Vendrllzmur (Rongalad karokl Vandalizmusnak min6sill a biztgitott ragyont5rgyakban okozofi szend6kg kdrokoz6r, mngal6r, bele6rtrc a gytiitogat6s miatt keletkezrtt k6okat is, amannyib n azokat nom sajdt alkalmazott kdetto 61. Ha az clk6\ t6 szemdy ncm azon6ithat6, akkorazt koll Ht6telezni, hogy a k6okozcst nom alkalmazott k6\.ttr el. Kitarj d a fudczlt a hiztositott 6pitm6nyek ktils6 Holetein elh.lyazkcdett szarl6nyek, tartoz6kok & dbzit6elemck eltulajdonit6s6ra, ellopes6ra i3, illet\. bet6{6sg3 lop6skor okozott longalfui ka]ok i3. Nem min6su,l \andalizmg biztositfui 6cm6nynek a Mmin6m0 eszt6tikai k6rgoda3 (grefiti, elszinaz6ddt, kgzol6das, karcol6dfu stb.) 6nr6raerd6r ( Fuklr, levonad. ): - Uregk6okn - Rongalasi k6'ok - Mindsn m63 B6tb.n 2,CXn,-Fr 20,000,-Ft 50,000,-Ft vcr dll (Ftl: 232 r6t OIl.lrp: Ewe tenrzett brgdom (E Ft) Dolgoz6k sz6ma (fr5): KOIUIB ilait FELEL6SSEGEAOSITAg Blzbdbil kockazrbt: l. Tqakrnys6gi Eld6cs5gbiztoeitds 2. Munk6ltatd H l6ss69bizto3it6s 3. Szolgdtatdi tsl l&s6gtiztositeg l(lrt{rlt{d llmlt Subllmlt Varcdlz.melb6r blc l6r6gc l.-2..l.or kocltlz.tokn egy0t Dn Szolg6ltatd lu l&segbiztosha! E FUke, EFUAT r Az eltel6nos lhd6cs6gdiztesitar ez dnkomanyzat in Etlantulajdo.ro3i fu - iizsmeltet6i min6s6g6brn okozott szem6lys6iil6ses, szcz6d6s.1n ki\ill okozott t6 yongdl6si k6rait lbdczi. Az 6nkorm6nyzat spcci6lis te*kcny35geid ( pl.:0t- 6s kdzmiiiizemdtot6!, hullad6kkoz 16!, k6zterilloti blel6ss6g, hataeaoi jookor gyakodesa stb. ) kapcaolat6 k6rok nem biztositottak. T.dlle0 h.trlys ilagyaroruag 0ni{aoEd6t ( Fuldr, levontd! ) - a kar 10%-a, de min. 25,000,-Ft Ever drj GS mlnd 6&eEn 305 Jelen E.tz6dar nom bdczl. bnodl crlekm6nyokk.l k pc-latb.n bek6vetlez6 klroketl A j ton komnnyd l6tqott All Risks bizt6ittui szez&6r cldlaszthetetan dsz& k6pezik a biztgftesi aj6nlat, az ooycdi m gdllapodfuok dszletcz6sg 63 a biztgit&i fdt&dsk. Bdker/Uzletk6t6: A szsz6d&t kez 16 biztosit6 egys6g: Palladium Consulting Klt. Kdzpoflti Alkuszi lgazget6s6g 1146 Budapegt, Ezr6bot kirelyn6 utie 1/c Budapest, 2014.O3.26 /<r'ue tr Grouprme Garancl. Blztoit6 Zil Groupema G.r.ncl. BlztoC!6 zrt 'l146 tudapost, 8zs6b t kraryn6 [ttil 1/c Sz6tiely: 1051 BJ Po3, O(6bar0. dce 20. C6O6gyz6kszem C9.01-1G C6gbt6sfu: Fovarosi BkdsAg Szerdasztn 11794m& Telston: +36 l{6735m E-ret htbrn ickn wwwgro(pat ga.arcia.lu -22oktul - Biztosit6 il

17 Groupama Garancia Biztoslb Zrt All Rbkc VagyonbiztosltAr K6tv6nyszim: 921/ Szez6d6/BlztoCtot neve: 6cra VtroClzemelb6C ilonprofrt Kfr. Szez6d6/Biztositott cime: Szez6d6 ad6sz6ma: 238{ 6csa Bajcsy Zsilinszky u ,00 6rr ,00 6ra haterozatlan Kocklzatvhe15. kozdeb: M6dodt! ha6lyba15p5r: Biztosiles tartama: Biztosltdsi id6szak: Biztosit6si 6vbrdul6: Dijfizet6s gyakorisaga: Kock6zaMsel6s helye: Biztositott te kenys g: Te.0leti hat6ly: 16v a kock{zatrisel6e kezdet6nek 66rdul6ja negyed6res, sz6mla szednl Eg6szs6g hez,2w 6csa Szabads6g t6r 4 hrsz:1899/5 lngatln 0zelemb6g z6ldterlllet*ezel6r - ragyonbiztositdsok eset6ben a telephely, mlnt kockezatusel6s helye - bld6ssfu biztositasok eset6b n Magyarorsz6g A biztosit6sra a Grcupama Garancia Biztosit6 Zt. - Vagyonbiztosit6s A[aEnos Szez6d6si Felt6telei Biztosit6si lblt6telek: - All Risks Vagyon 6s ozemszonet.biztositcs - Betodses lop6a 6s rabhsbiztosit6s Felt6telei - V6delmi el6ir6sok: VeD zarad6k Felel6ss69biztos itds ok.r : - Fel.biztositCs A[al6nos Szez6d6si Feli6telei FASfy2OOg - Te*kenysfui Fel.biztositds k0l. szez6d6si lbh6telei WFB/ Munkeltat6i Fel.biztosit6s k0l6n6s szez6d6si blt6telei(mfby2009 6rGnyesek ALL RISKS VAGYONBIZIOSITAS Blztosltotr Ya gyonttl rgya k: Sajet tulajdon: Ert. m6o Ep0btek, 6pilm6nyek Bizt. 0.(E Ft) nj 6rtek utanp.0j K6szletek Saj6t tulajdon tisszesen: 6rt N lgrl6rl6c llmlt: - Lhcgrarotra kdrt6rit6si limit: FUk6r/6v - Bet6r6ses lop6s 6s rabl6sbizlosit6s k6rt6rit6si limit: 25,m0,-E FUkArl$v - RongeHsi k6rok kdrt6rit6si limit: 1,000,-E FUkArl0v - Szabadban tero[ \egyontirgyak kart6rit6si limit: 0,-E Ft/k6r/6v - K6szp6nz 6s k0lddttrabl6s kart6rit6si limit: 0,-E Ft/k6r/6v il - l.'2 oldal - Biztosit6 &\

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

é ö é ő é é é ö á ó á á á á ó ö é Ö á á ő á ő á á á ó á Á ó é é é Ö á é é ö á ó á á á á ó á ö ő á ő á Á ő á ü í é ö ő é Ő ö é ő ó ó é ö é á é é á é ő

é ö é ő é é é ö á ó á á á á ó ö é Ö á á ő á ő á á á ó á Á ó é é é Ö á é é ö á ó á á á á ó á ö ő á ő á Á ő á ü í é ö ő é Ő ö é ő ó ó é ö é á é é á é ő ő Ö ő ő Á Ö ő ő Á ő ü í ő Ő ő ő í ő ü ő ű ő ő ő ú Ö Ö ű ő Á í ő Á Ö ő ú í ő ő ő ő Ö Ö ő ő ő ű í ő Á ő Á ő Á ő ő ú ü Ö ő ő Á Á ő ő í Á ő ő ő ő Á ő ű ú í ő í Á ő ü í í ü í ű ő ő ő Á ő Á ő ő ő ő í Á ő Á ő

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010

AEGON TREND. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08. AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. TDV-SZ-1010 AEGON TREND AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítás feltételek 06/1-477-48-08 w w w. a e g o n. h u tren vagyon02.indd 1 TDV-SZ-1010 2010.10.21. 11:22:31 Vállalati Vagyon- és Felelôsségbiztosítások

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (székhelye: 2000 Szentendre, Pomázi út 34. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-141478,,

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete

Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének. 10/2005. (IV.27.) rendelete Szigetvár Város Önkormányzata Képvisel-testületének 10/2005. (IV.27.) rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2008. (III.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Kivonat Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. május 15. Módosítva:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal

2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal DOKUMENTÁCIÓ 2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő:

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ

BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ a. Szerződésszám: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT A GB556 JELŰ PREVENTOR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓI VAGYON- ÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSHOZ b. Szervezeti egység kódja: 310701 c. Szervezeti egység neve: d. e. Szerződéskötés

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai:

Temetőszabályzat. Bevezető rendelkezések: I. A Szabályzat területi hatálya, a sírkert adatai: Temetőszabályzat A Temetőszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhely használatának általános rendelkezéseit tartalmazza, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI ÉS ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészrl - az Öresund Holding Vagyonkezel Korlátolt Felelsség Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg.

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA

Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA Cor@Net TÁVKÖZLÉSI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Internet HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA 2013.01 01. 1 Tartalomjegyzék:1. A Szolgáltató adatai... 3 2. A szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatások

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez AZ EGYSZERSÍTETT ELJÁRÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR 1. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ü Ö Í Ó Ű É

ü Ö Í Ó Ű É ű Ö Í Í Ü Ö ü Ö Í Ó Ű É ő Ó Ö ö ü ü ö É É É ü É É ü É É Ö É ú É ü Í ü É LAKSUNK 6 oo +u, ffiffi#til# - J ffiililffiffiilhffi,ffi ffi iliil Hetek ta egy ceg kp;isel i jrjk a trsashazi lakso'iit, a tozos

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben