1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME"

Átírás

1 A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

2 Hivatalos nbv: VPE Vas~jti Pilyakapacit6s-eloszt.6 Korl6tolt FelelBssegu Tarsasig Postai cim: Bajcsy-Zsilinszky Lit 48. VBros/Kozsbg Budapest KapcsolattartAsi pont(ok): Cimzett: Pikozdi Istv6n ugyvezeta hu Internetcim(ek) (adott esetben) Az aj6nlatker6 61ta16nos cime (URL): hu A felhasznil6i oldal cime (URL): Postai irbnyit6szbm: 1054 OrszBg : HU Telefon: Fax: ) A NYERTES AJANLATT~V~KENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C~ME Hivatalos nbv: TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlatolt FelelGssegii Tarsasig t Postai cim: Lajos u B. ep. V. em. VBros/Kozsbg Budapest Kapcsolattarthsi pont(ok): Cimzett: Parddi Ferenc iigyvezet6 paradi0transys. hu Postai irbnyit6szbm: , OrszBg: HU Telefon: Fax: Internetcim(ek) (adott esetben) Az aj6nlattevo altalanos cime (URL): (E szakaszbm sziiksbg esetbn tobb pbld5ny hasznslhat6) ) AZ AJANLATK~R~ T~PUSA Kozponti szintii [ ] Regionalis/helyi szintu [ ] Kozjogi szervezet [ ] Kozszolg6ltato [x] Tgmogatott szervezet [Kbt. 22. j (2) bek., 241. j Eg~eb [ ) A KBT. IV. FEJEZETE/VI. FEJEZETE SZERINTI AJANLATKEROK ESETBN [ ] ~ltalanos kozszolg6ltatasok [ ] Vedelem [ ] Kozrend es biztonsag [ 1, Lak6sszolgaltatas es kozossegi rekreaci6 [ ] Szoci5lis vedelem [ ] Szabadido, kult~jra es vallas

3 [ ] KornyezetvCdelem [ ] Oktatds [ ] Gazdasigi Cs pknzugyek [ ] Egyeb (nevezze meg) : [ ] EgeszsCgugy 1.4.2) A KBT. V. FEJEZETE/VII FEJEZETE SZERINTI AJANLATK~R~K ESET~N [ ] Viz [ ] Villamos energia [Kbt fj (1) bek. a) pont] [Kbt fj (1) bek. a) pont] [ ] Giz- Cs hoenergia termelcse, szillitdsa 6s [ ] FoIdg6z 4s koolaj feltirasa Cs kitermelcse elosztisa [Kbt fj (1) bek. ba) pont] [Kbt fj (1) bek. a) pont] [ ] Szkn Cs m6s szildrd tuzeloanyagok feltdrdsa Cs [x] Vasljti szolgdltatdsok kitermelkse [Kbt fj (1) bek. c) pont] [Kbt fj (1) bek. ba) pont] [ ] Virosi vasljti, villamos-, trolibusz- vagy aut6busz [ ] Repulotkri tevkkenyseg szolg6ltat6sok [Kbt fj (1) bek. bb) pont] [Kbt fj (1) bek. c) pont] [ ] Kikotoi tevckenyscgek [ ] Postai szolgdltatdsok [Kbt g (1) bek. bb) pont] [Kbt fj (1) bek. d) pont] ) Az ajlnlatkkr6 lltal a szerz6ddshez rendelt elneveds I VallalkozAsi szerzodhs vasirti katal6gus menetvonalak kezelhsere vonatkoz6 fejlesztesek elv6gz6sere a TAKT rendszerben ) A szerz6dks tipusa, valamint a teljesitks helye ( Csak azt a kategdrist v5lassza - 6pit&si beruhszss,irubeszen&s vagy szolgdltat5s -, amelyik leginkiibb megfelel a szerzo"d6s vagy a kozbeszetz6s(ei) tdrgyinak) I a) [ ] ~pitksi beruh5zas b) [ 1 ~rubeszerz~s [ ] KivitelezCs [ ] TervezCs 6s kivitelezks [ ] Kivitelezks, b6rmilyen eszkozzel, m6don, az ajdnlatkcr6 altal meghatdrozott kovetelmcnyeknek megfeleloen [ ] AddsvCtel [ ] Lizing [ ] BCrlet [ ] RCszletvktel [ ] Ezek kombinici6ja/egycb I c) [x] Szolg6ltatBs Szolgdltatisi kateg6ria 7. (az szolgbltatasi kategbridkat Iasd a Kbt. 3. Cs 4. mell&klet6ben) [ 1 Epit6si koncesszi6 Szolg5ltatasi koncesszi6 [ ] A teljesites helye NUTS-k6d ) NUTS-k6d 1 NUTS-k6d HU1, HU2, HU ) A szerzodeskotes idopontja Datum: 2011/01/31 (&v/hb/nap) ) A szerzodes t6rgya 6s mennyishge A teljesitks helye A teljesitks helye Vdllalkoz5si szerzod6s vas6ti katal6gus menetvonalak kezeleshre vonatkoz6 fejlesztesek elvkgzeskre a TAKT rendszerben, amelynek kereteben Vallalkozo az alabbi feladatok elvegzeskre koteles:

4 - a TAKT rendszerben eldzetesen lktrehozott katalbgus rnenetvonalakb61 uj, rnenetrend n6lkuli azonnali ig6ny benyujtesakor a rneghatgrozott pararnkterek ment6n katal6gus menetrend elkeszit6se 6s felaj6nlasaf - a rnuszaki specifik6cibban meghat6rozott egy6b funkci6k biztosit6s6hoz szuks6ges fejlesztesek elv6gzkse ) Kozos Kozbeszerz6si Sz6jegyz6k (CPV) Fo sz6jegyzkk Kiegkszito sz6jegyz6k (adoff esetben) F8 t6rgy Az ellenszolg6ltat6s osszege (A sze~~6dc szerinti osszcrtcket k&tjuk megadni, az osszes szerzo"d&st, rcszt 6s opcidt belegrtve) ~rt6k (arab sziimmal) PCnznern: HUF AFA nclkul Cxl AFA-val AFA (%) [I, Az idtitartarn h6nap(ok) ban : vagy napokban : 84 (a szerzo"d&s megkotcsct61 szsmitva) VAGY: kezdcs: (&v/hd/nap) befejezes : (&v/hd/nap) VAGY: a teljesites hatarideje a) a nyertes ajanlattev6kcnt szerztidti f6l altali teljesitcs hatarideje: (Cv/hd/nap) b) aj6nlatkcrtikcnt szerzodti fcl dltali teljesites hat6rideje: (Cv/hd/nap) A szerztid6s hat6rozatlan idtitartamra sz61? igen [ ] nern [x] 11.4) A TEUES~TESE (R~SZTEUES~TESE) SZERINTI MENNYIS~G ES ELLENSZOLGALTATAS PP.4.I) A szerzod6s teljesit6se (r6szteljesitese) szerinti mennyiskg VBllalkoz6si szerz6d6s vasuti katal6gus rnenetvonalak kezeleskre vonatkoz6 fejlesztksek elv6gz6s61-e a TAKT rendszerben, amelynek kereteben VBllalkoz6 az albbbi feladatok elv6gz6s6re koteles: - a TAKT rendszerben el6zetesen l6trehozott katal6gus rnenetvonajakb61 uj, menetrend n6lkuli azonnali igkny benyiijtasakor a meghat6rozott pararnhterek ment6n katal6gus rnenetrend elk6szit6se 6s felaj6n16saf - a muszaki specifikaci6ban meghatdrozott egy6b funkci6k biztositbs6hoz sziikskges fejlesztksek elv6gz6se ) Az ellenszolg6ltatiis osszege [Csak a teljesitett (r&szteljesiteff) ~Cgleges osszcrt6ket kcjuk megadni] AFA nclkul AFA-val AFA (%) Ert~k (arab szdmmal) Penznern: HUF Cxl [I, ) Az elj6r6s fajtaja ) A kozbeszerz6si torv6ny IV. fejezete szerinti elj6r6s eset6n [adott esetben [ [ ] Nyilt [ ] Meghivasos [ ] Gyorsitott meghivasos [ ] Versenypdrbeszed [ ] Hirdetmeny kozz6tetel6vel indulo t6rgyal6so.s [ ] Gyorsitott targyalasos [ ] Hirdetmeny n6lkiili tdrgyalasos [ J Keretmegdllapoddsos elj6r8s

5 ) A kozbeszerzesi torveny V. fejezete szerinti elj6r6s eseten [ 1 Nyilt [ ] Meghivdsos [ 1 Id6szakos elozetes tsjckoztat6t tartalmaz6 hirdetmennyel meghirdetett meghiv6sos [ 1 ElBmin6sitCsi hirdetmknnyel meghirdetett meghivdsos [ ] Hirdetmeny kozzctctelevel indul6 tdrgyaldsos 111.2) ~~R/~LATI SZEMPONTOK [ ] Hirdetmeny n6lkuli tirgyalisos [ ] Idoszakos eldzetes t6jckoztat6t tartalmaz6 hirdetmennyel meghirdetett tdrgyalisos [ 1 ElijminijsitCsi hirdetmennyel meghirdetett tdrgyaldsos [ ] Keretmegdllapod6sos ) A kozbeszerzesi torveny harmadik resze szerinti eij61-6s eseten (egyszeru eij6rds) [ ] HirdetmCnnyel indul6, tdrgyalds nclkuli [x] HirdetmCny nelkul indul6, tirgyaldsos [Kbt. 252 [ ] Hirdetmennyel indul6, t6rgyaldsos., (411 [ ] Kozvetlen felhivdssal indul6 t6rgyaids nclkuli [ ] Kozvetlen felhivdssal indul6 tdrgyalisos ) Bir6lati szempontok (csak a megfeleltit jelolje meg) A legalacsonyabb osszegii ellenszolg6ltat6s [x] VA GY Az osszess6g6ben legelonyosebb aj6nlat [ ] 111.3) HIVATKOZAS A LEFOLYTATOTT KOZBESZERZESI EUAR/~SSAL KAPCSOLATOS KOR~\BBI KOZ~~ETELEKRE/TAJ~KOZTATASRA ) Hivatkoz6s a lefolytatott kozbeszerzesi eljir6st megindit6 hirdetmenyre A hirdetmeny I<ozzet6tel6nek idgpontja a HL-ben: (&v/hb/nap) A hirdetmkny sz6ma a HL-ben: /S - I?s / VAGY A hirdetmkny kozzet6telcnek idopontja a KE-ben: (&v/hb/nap) A hirdetmeny szima a KE-ben: / (KE-sz~m/&vsz~m) ) Hirdetmeny kozzetetele nelkuli elj6r6s eseten az ajhnlatteteli felhiv6s megkiildes6nek, illetoleg a Kozbeszerzesi Dontobizotts6g tijekoztat6sbnak napja ) Hivatkoz6s az elj6r6s eredmenyeriil sz616 t6jekoztatbt tartalmazd hirdetmenyre I A hirdetmkny szdrna a HL-ben: /S - Es / VAGY A hirdetmcny kozzctctelenek idapontja a Ki-ben: 2011/03/11 (Cv/hb/nap) A hirdetmeny szama a KE-ben: 2526 / 2011 (~~-sz5m/cvsz;jm) IV. SZAKASZ: A SZERZODES TELJES~TESE

6 IV.1.2) Nem szerzgd6sszerii teljesit6s eset6n a szerzod6sszeg6s tipusa, leirlsa, indoka: A szerzod6s tlrgylt k6pez6 fejleszt6si feladatokat VBllalkoz6 46 nap iddtartamir k6sedelemmel teljesitette MegrendelB r6sz6ref amellyel osszefiigg6sben VBllal koz6na k a szerzod6s IX.48. pontjlban foglaltaknak megfelelden kotb6rfizet6si kotelezetts6ge keletkezett. IV.1.3) A szerzod6sszeg6st elkoveto(k) neve, cime: TRAN-SYS Rendszertechnikai Korlltolt FelelBss6gii Tiirsaslg 1036 Budapest, Lajos u B. 6p. V. em. IV.2.1) A szerzod6s r6szteljesit6se szerzdd6sszeru volt-e? igen [ ] nem [ 1 IV.2.2) Nem szerzod6sszerii r6szteuesit6s eseten a szerzod6sszeg6s tipusa, leirlsa, indoka: IV.2.3) A szerzod6sszeg6st elkoveto(k) neve, cime: IV.3.1) A szerzod6st m6dositottlk-e? igen [ 1 nem [x] IV.3.2) Hivatkozls a szerzod6s m6dositbslr61 sz6l6 taj6koztat6t tartalmaz6 hirdetm6nyre A hirdetmkny kozzctktelknek idgpontja a ~6-ben: (&v/hb/nap) A hirdetmkny sz6ma a KE-ben: / (~i-sz2m/&vsz2m) V. SZAKASZ: KIEGESZ~T~ INFO~U~CIOK V.l) Egybb inform8ci6k: V.2) A nyertes ajiinlattevok6nt szerzodo f61 nyilatkozata: A nyertes ajlnlattevok6nt szerzodo f61 a tlj6koztat6ban foglaltakkal egyet6rt. 6

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Részletesebben

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013)

Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Elektronikus Indítvány-szerkesztő Rendszer alkalmazás kibővítése és tovább-fejlesztése (516/2013) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/31 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése.

A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. A Törvényalkotás Informatikai Rendszere alkalmazás-keretrendszerének fejlesztése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/80 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés

Részletesebben

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes)

Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Mérnök KÉ táj. (Mezőhegyes) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés 9. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Részletesebben

Közzététel dátuma: 2014.10.29. Iktatószám: 22595/2014 CPV Kód: 45210000-2;45315000-8;45315100-9

Közzététel dátuma: 2014.10.29. Iktatószám: 22595/2014 CPV Kód: 45210000-2;45315000-8;45315100-9 Tájékoztató az Onga Város Önkormányzata intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó

Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: O K Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2012/2. lapszám 2012/1.

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezes. Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Postai cím:

Az éves statisztikai összegezes. Hivatalos név: Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő Postai cím: 9. számú melléklet az 5/2009. (11131.) IRMrendelethez Az éves statisztikai összegezes Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában I.

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert):

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Füzesgyarmat Város Önkormányzata Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02532 Postai cím: Szabadság tér tér 1. Város: Füzesgyarmat

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás

HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946. Ajánlati/részvételi felhívás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157946-2012:text:hu:html HU-Budapest: Dokumentumkezelő szoftverek fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások 2012/S 95-157946

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115180-2010:text:hu:html HU-Budapest: Különböző szoftverfejlesztési szolgáltatások és számítógépes rendszerek 2010/S 77-115180

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/36 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338056-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2013/S 196-338056 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Az éves statisztikai összegezés

Az éves statisztikai összegezés Az éves statisztikai összegezés Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrıl a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérık vonatkozásában 1. Az ajánlatkérı neve, címe: Észak-magyarországi

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg

A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / nem szerepelv Budapest, ^^^^.. W ^ ^. ^ Kezdeményezésért felelős^. Felhasználható összeg PO 005/06 Ügyiratszám: 1-1716&/2013 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 azonosító számú, "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes).

kozott (szerzodo felek egytitt: Felek) a mai napon az alabbi feltetelekkel (a tovabbiakban: Szerzodes). 1. Amely letrejott MEGBiZASI SZERZODES PROJEKTMENEDZSMENT FELADATOK ELLATASARA Nev: Ozd Varos Onkormanyzata Szekhely: 3600 Ozd, Varoshaz ter 1. Kepviselo: Flirjes Pal polgarmester telefon: 48/57 4-100

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben