lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l"

Átírás

1 Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam: ; ad6sz6m: ; szamlaszam: Porsche Bank Hungaria Rt L ; k6pvisel6: Bor6k Jiinos 6s Kocsor Zoltdn tigrvezet6k), mint b6rbead6 (toviibbiakban: ) misr6szr6l a Nemzeti Eszkiizkezel6 Zrt. (sz6khely: Ll22 Budapest, Vdrosmajor v L2-14.; c6gegrz,6kszam: 01,-1, ; ad6szdm: 2350L ; k6pviseli: Csillag Tamiis vez rigazgat6) mint b6rl6 (a tovibbiakban: 86116) a tovilbbiakban egyrittesen: Felek kdzott az aldbbi felt6telek alapjin: I. El6zm6nyek, a szerz6d6s uirgya 1.) Felek riigzitik, hogy a a ktizbeszerz6sekr6l sz6l6 201I. 6vi CVIII. tdrv6ny ftovdbbiakban: Kbt.) Harmadik R6sz 122. S (7J bekezd6s a) pont alapjiin, szem6lyg6pjirmfivek tart6s b6rlet6re 6s hozza kapcsol6d6 flottakezel6si szolgiltatdsok nyriitdsira hirdetm6ny kozz6tbtele n6lkiili tirgralisos elldrdst folytatott le. a tiirgyalis 6s a birilati szempont alapjin a re n6zve a legkedvez6bb 6rv6nyes ajinlatot tette, igy a t hirdette ki az eljirils nyertes6iil. Mindezekre tekintettel a Felek az ajinlatt6teli felhivds, az ajdnlatt6teli dokumentdci6, a terryales, valamint a v6gs6 aj6nlat tartalmdnak megfelel6en a k<ivetkez6 flottakezel6si szolgdltatisokkal vegres b6rleti szerz6d6st kiitik. 2.) Felek megdllapodnak, hory a a tulajdon6t k6pez6 3 db, a nyertes aiinlatban r6szletesen specifikiilt miiszaki jellemz6kkel bir6 g6pidrmfiveket (tovilbbiakban: g6pj{rmfivekj tart6s b6rletbe veszi a lelen szerz6d6sben foglalt felt6telekkel 6s a jelen szerz6d6sben valamint a nyertes aianlatban meghatirozott fl ottakezel6si szolgiltatisokkal. IL A g6piarmfivek etades-6tv6tele 1.J a g6pj6rmriveket a ielen szerz6d6s megk<it6s6t6l szdmitott tizennegy (14) h6ten beliit adja birtokdba a forgalomba helyezett 6s kdz[ti kiizleked6sre alkalmas 6llapotban. A birtokbaadds helye: b6rbead6 sz6khelye, vagy telephelye. A g6pjdrm(vekkel kapcsolatos kirvesz6ly az tadas id6pontj6ban szdll ilt re. Az atades-ew6tel16l a Fetek jegrz6konyvet vesznek fel. Felek az atadest megel6z6en - el6re eryeztetett id6pontban - minden g6pjiirmfire megkotik a 2. sz. mell6klet szerinti,,eryedi B6rleti Szerz6d6s" -t. Az egyedi b6rleti szerz6d6sek az etades id6pontjdban l6pnek hatdlyba. 2.) A koteles a fenti hauirid6n beltil a m(szaki leirisban mindennek megfelel6,

2 rendeltet6sszer( haszndlatra alkalmas 96pjirmrivek leszall[tdsira 6s 6tadiisdra (kell6kszavatoss6gl. Amennyiben a g6pjirmfivek biirmelyike nem felel meg a nyertes ajdnlatban leirtaknah az elt6r6s m6rt6k6t6l f,iggetlenil nek jogiban 6ll kir 6s kiilts6g megfizet6se n6lkt.il az aw6telt megtagadni, 6s szavatossegi ig6nyei alapisn villaszt6sa szerint kilavitist vagy kicse16l6st kdvetelni. Az aw6tel megtagaddsdnak okdt a iegyz6k6nyvben rdgziteni kell. A iogosult a hib6s, illetve k6sedelmes teliesit6ssel kapcsolatban felmertilt, indokolt, dokumentiilt 6s a k6sedelmes, illetve hibiis teljesit6ssel kriivetleniil dsszefiigg6sben ell6 kerat 6s k6lts6g6t ra dtharitani. koteles az iw6tel megtagad6siit6l sz6mitott 5 napon beliil a szerzsd6sszer( g6pjiirmffvet a fenti teljesit6si hetyre teszillitani 6s birtokba adni. Elt6r5 irdsbeli megdllapodds hiinydban a k6sedetmi ktitb6r a k6sedelem teljes idej6re iir a nek. 3.1 A a g6pjirmii kiiavftdsa, illewe kicser6l6se idei6re k<iteles kateg6ria azonos csereaut6t biztositani. A a mfiszaki tartalomnak (teliesitm6ny, ldkett6rfogat miiszaki felszerelts6g) megfelet6 csereaut6 biztositasenak idej6re egy6b ielen szerz6d6sben nem szerepl6 kiil<in dij 6s kolts6g n6lkil is iogosult a szerztd s szerinti b6rleti diiat felsziimftani. III. A g6pi6rmfvek haszndlatihoz kapcsol6d6 megillapodisolt Felek iogai 6s kiitelezetts6gei 1.) A g6pjrirm(veket mutatia ki k<inyveiben 6s szdmol el utdnuk 6rt6kcs<ikken6st. 2.) szavatol azirt, hogl harmadik szem6lynek a g6pjirm(vekre vonatkoz6an nincs olyan joga, amely a t a haszndlatban korlltozza, vagy akadalyozza. kiielenti, 6s a g6pi6rmfivek forgalmi enged6ly6vel igazolia, hogr a szerz6d6s tirgyit k6pez6 96pjiirmfivek a kizs16lagos tulajdoniit k6pezik Iogszavatossiig). K6telezetts6get villal arra, hogy azokat m5s tulaidondba, hasznilatiba semmilyen iogcimen nem adia. 3.) A g6pjarmfivek esetleges rejtett hibiiia eset6n a g6pjiirmfiveket 6rt6kesit6 keresked6vel szemben a hibds teljesit6sb6l ered6 garanci6lis, szavatossagi iogokat 6rv6nyesiti a szavatossagi ig6nyek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben halad6ktalanul ktiteles a t irdsban (fax, l 6rtesiteni minden olyan k<irilm6nyr6l, amely a hib6s teljesit6sb6l ered6 logok 6rv6nyesit6s6t teszi sztiks6gess a szavatossegi ig6nyeinek 6rv6nyesit6se 6rdek6ben telies egyiittmfikod6s6r5l biztositja a t. A szavatossegi ig6ny 6rv6nyesit6se idej6re a r6sz6re kateg6ria azonos csereaut6t koteles biztositani. A a tipus azonos csereaut6 biztositiisdnak idej6re is jogosult a szerz6d6s szerinti b6rleti diiat felszimitani' 4.) B6116 kiiteles a g6pjiirmfiveket rendeltet6sszer(en 6s gondosan kezelni, a haszn6lati utasitas el6irisait, valamint a gyirt6nak szervizel6si id6intervallumokra, ill. a mindenkor szi.iks6ges javit6sok, hat6siigi vizsgak elv6gz6s6re vonatkoz6 el6iriisait betartani, melynek bonyolit6sa a feladata. beszerzi az illet6kes hat6siigok 6ltal mindenkor et6irt enged6lyeket, illewe teljesfti az altaluk el6irt felt6teleket. 5.) A kert szenvedett, meghibisodott g6pjdrm(vek kiirbejelent6s6t a fel6 a Birl6, javitiisiit a int6zi a miirkinak megfelel6 mirkaszervizben. A javitisi Oldal2 / 17

3 szamlat k<izvetlenril rendezi a mirkaszerviz fel6. 6.) A g6pjirm(veken iitalakftdsok csak a irasos hozzltjiruldsdval hajthat6k v6gre. A g6pjdrmfivek nem hasznelhat6k olyan c6lra, ami az iitlagosnak tekintett haszniilathoz k6pest szdmottev6en naryobb piaci 6rt6kcsokken6s6hez vezet, kiiliintis tekintettel versenyz6sre, oktatiisra, taxizdsra, ill. rendeltet6s6nek meg nem felel6 c6lra, kiv6ve, ha a Fetek igr illapodtak meg. 7.') A g6piarmiivekhez tartoz6 kotelez6, valamint az Atadls'Aw,lteli leryz6k<inyvben megjelolt extra tartoz6kokon kiviil biirmilyen egy6b tartoz6k a g6pjilrmii atadas- Aw6tel6t kovet6en kizir6lag a el6zetes j6vihagrdsilval szerelhet6 fel 6s haszn6lhat6. A felszerel6shez 6s haszn6lathoz, toviibbii az eredeti felszerelts6gii illapotra t<irt6n6 visszaiillitdshoz kapcsol6d6 ktilts6gek a B6116t terhelik. 8.) A forgalmi enged6lyekbe a! mint tulajdonost, vary iizembentart6t az illet6kes hat6sig iegyzi be. Az Eryedi B6rleti Szerz6d6s futamideie alatt a forgalmi enged6ly elveszt6s6t, eltiin6s6t, megsemmistil6s6t a B6rt6 halad6ktalanul kiiteles iriisban bejelenteni a nak. Az ij forgalmi enged6lyt a sai6t kolts6g6re kdteles beszerezni. A forgalmi enged6ly elveszt6s6b6l, eltfin6s6b6l, megsemmisii16s6b6l ered6 kdrokat koteles fizetni. Ezen kortilm6nyek nem mentesitik t a b6rleti dij fizet6se, valamint a biztosit6i kirt6rft6si megtagaddsa miatti helyt6lliis al6l. 9.) A g6pjiirmiivek csak azon orszigokban haszn6lhat6k, amelyek tertilet6re a CASCO 6s KGFB biztositas kockiizatvisel6s6nek tertileti hatdlya kiterjed. 10.) jogosult a tulajdoniit k6pez6 g6piirmiivek 6tlapotir6l indokolt esetben meggr6z6dni. B6116 a g6pjirmfivek illapotdnak feliilvizsg5lata c6ljib6l biztositja r6sz6re, hory a j6rmfiveket ellen6rizze. 11.) Harmadik szem6ly altal okozott kiirok eset6n - amelyek megt6rit6se a g6pidrm(vekre ktitdtt biztositds alapjdn nem lehets6ges - a a kdrig6ny 6rv6nyesit6s6nek halad6ktalan megkezd6se 6rdek6ben ktiteles a t tdi6koztatni, aki az ig6ny 6rv6nyesit6s6t a B6116 bevon6siival bonyolitja. L2) ktiteles megtenni minden int6zked6st annak 6rdek6ben, hory a tulajdondt, ill. tulaidonioget s6relem ne 6rie a g6piiirmfiveket tovibbi b6rletbe csak a irdsos hozzaiirulas val adhatja, nem idegenitheti el, nem zdlogosithatja el, ill. egy6b m6don nem terhelheti meg. Felek kotelesek egymds fel6 iriisban bejelenteni, ha a g6pjirmiiveket bir6s6g vagy hat6siig valamely kdvetel6s behajtssa sordn inditott v6grehajtdsi eljdrssban lefoglalla, zar ala veszi, vagy mis m6don elvonja. 13.) Ha a Felek bdrmelyik6vel szemben cs6d-, felsziimoldsi, illewe v6gelszdmolisi eljiiriis indul vary bsrmely mds okb6l fizet6sk6ptelen helyzet alakul ki, akkor azt kiiteles a mdsik f6lnek halad6ktalanul ir6sban bejelenteni. 1,4.) B6116 viseli a 96pjdrm(vek haszniilatival kapcsolatos iizemanyagkolts6get, ritdijakat, hat6s69ok, hivatalok, parkol6 t6rsasigok, ritkezel6k iiltal kiszabott birsiigokat, p6tdijakat, k6resem6ny eset6n a g6piilrmiire kotott CASCO biztositis onr6szesed6s6! valamint a Biztosit6 6ltal nem t6ritett osszegeket, tov6bbil a g6pjdrmfi b6rl6 hibrijrib6l t<irt6n6 megsemmisril6se eset6n a fordul6napig esed6kes biztositiisi dijat. Oldal 3 / 17

4 15.) Felek a jelen szerz6d6sben viillalt ktitnek ki az alibbiak szerint: K6sedelmi kotb6r: - k6sedelmes lesz6llitss, atades-6w6tel b6rleti diiinak 5 o/o-a/naptari nap, de dssze& b6rbead6i kotelezetts6gek biztositiisiira kdtb6rt eset6n: a k6sedelemmel 6rintett g6pi6rm( havi maximum kett6 havi b6rleti dijnak megfelel6 - csere96pjiirmii k6sedelmes biztositasa eset6n: a k6sedelemmel 6rintett g6pjirm( havi b6rleti dij;inak 5 o/o-af naptari nap; - flottakezel6si szolg:iltauis r'sz't k6pez6 bdrmely egy6b szolgdltatas k6sedelmes megkezd6se eset6n: a k6sedelemmel 6rintett gdpjrirmfi havi b6rleti diianak 5 o/o'a/a k6sedelmes szolgiltatds nyrijtiisdra meghatarozott id6m6rt6kegys69 [6ra, nap)' Hib6s teliesit6si k6tb6r: A hibds teliesft6si k<itb6r alapia 6s m6rt6ke, valamint szdmitisi m6dszere megegyezik a k6sedelmi k<itb6r alapi6val 6s szdmitiisi m6dszer6vel. lv. felen szerz6d6s hatilya, megszfin6se 1..J Jelen szerz6d6st a Felek hatdrozott id6tartamra kotik. A jelen szerzsd6s a mindk6t f6l eltali ali{iresenak napl6n l6p hatdlyba. A b6rlet kezd6 napja a g6piiirm(vek birtokba ad6sa. A jelen szerz6d6s megsz(n6s6nek napja a birtokbaadist6l szimitott 24 h6nap. Felek megdllapodnak, hory a 86rbead6 el6teljes[t6sre 6s 16szszdllitiisra jogosult. 2.) jogosult a szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani, ha a a jelen szerz6d6sben foglalt valamely fizet6si kotelezetts6g6nek az esed6kess6g eltelt6t k6vet6en - a iriisos felsz6l[tisat kdvet6-30 napon beltil nem tesz eleget, annak ellen6re, hogy a fizet6s jogszabalyi 6s szerzaddses felt6telei fenn6llnak, - a g6pj6rmfi r6szben k6rosodik, de a a iirmri javittat6s6nak bejelent6s6t neki felr6hat6 okb6l a kdr bekovetkezt6t kovet6 15 napon beliil nem teszi meg - a szavatossegi ioginak 6rv6nyesit6s6t akadelyozza, k6slelteti, - a a g6pjermffveket nem rendeltet6sszeriien hasznslja, - a tulajdonjogdnak megs6rt6s6re irinyul6 magatartest tanfsit, - egy6b srilyos szerz6d6sszeg6st kdvet el [pl.: nem teszi lehet6v6 a g6piiirmiivek telephelyen tort6n6 ellen6rz6s6t). 3.) jogosult a szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani, ha - a biirmely kdtelezetts6ge teljesit6s6vel 20 napot meghalad6 k6sedelembe esik, 6s kotelezetts6g6t a iresban tdrt6nt felsz6litilsiit6l szdmitott 8 napon beliil sem teliesiti, - a b6relt g6pjdrmiivet a, ill. a felel6ss6gi ktir6be tartoz6 szem6ly Oldal4 I 17 {ua-

5 rongalia, a b6rleti jog jogszerfi folfatesat akadslyozza, vagr meggdtolja' 6s e szeiz6d6sszeg6 magaiartisokkal a irilsban tdrt6nt felsz6litiis6t6l szimitott 8 napon beli.il sem hagy fel, - a az itltila vdllalt flottakezel6si szolgdltatiisok valamint egr6b kotelezetts6gekvonatkozesebansirlyosszerz6d6sszeg6stkiivetettel, - a csereaut6 biztositssi kotelezetts6g6nek legaliibb 2 alkalommal nem tesz eleget - a g6rbeid6 ellen cs6deljdrist, felszimolssi eliiirdst, v6gelszdmol6st rendelnek el. 4.) A g6piirmii ellopisa, ill. a Biztosit6 iiltal totdlkirossd nyilviinitisa az 6rintett gjpl6.rilire,onatkoz6 esuedi szerz6d,6s minden ktiltin jogcselekm6ny n6lkiil megszfinik. Ebben az esetben a lopdst, vary a totalkiirt ktivet6 els6 naptari napt6l legfeliebb a 90' napig i6sz6re azonos kateg6risji csereaut6t kiiteles biztositani. A isereaut6 b6rleti diia megegyezik az ellopott, vagy totilk6ros g6piirmfi eryedi b6rleti szerz6d6s6ben meghatiirozott b6rleti dii6val' A 90 nap lej6rt6t ktivet6en a b6rleti id6szak 24. h6napj6nak v6g6ig r,6sz6re az Llopott, vagy totdlkarossii vilt g6pidrmfivel azonos kateg6ridiri olyan haszniilt g6pjirmfivet kdteles biztositani, mely g6pj6rmfi eltal megtett kilom6ter ^"g"g,"rlk'^ ellopott, vagy totelkarossd vilt g6pldrmii Sltal megtett kilom6ternek, legfeliebb kilom6ter elt6r6ssel. Ezen g6pidrmiire a Felek riiabb egyedi b6rleti szerz6d6st kotnek' 5.) iogosult 6s eryben kdteles a jelen szerz6d6st felmondani - ha sztiks6ges, olyan hatririd6vei amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladata elliit;islr6l gondoskodni tudion - ha - a ban kcizvetetten vagy ktizvetlentit 25%-ot meghalad6 tulaldoni r6szesed6st szerez valamely olyan logi szem6ly vary iogi szem6lyis6ggel. nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsasilg, amely nem felel meg a Kbt' 56' $ (1) bekezd6s k) pontiiban meghatsrozott felt6telekneh - a kiizvetetten vary kozvetlen il Z;o/o-ot meghalad6 tulaidoni r6szesed6st szerez valamely olyan iogi szem6ly vagy iogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdasitgi trirsaiigban,,."1y n". felel meg a Kbt' 56' $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott felt6teleknek. A jelen pont szerinti felmondis eset6n a a ielen szerz6d6s megsziin6se el6tt mir teljesitett szolg6ltatiis szerz1d.1sszerfi p6nzbeli ellen6rt6k6re logosult' 6.J felen szerz6d6s eg6sze illewe eryes g6pi6rm(vek vonatkoziisiiban tort6n6 -"gsrfn6se eset6n a g6pj:irm(veket/g6pj6rm(vet a szerz6d6s megszfin6s6t torlt6 s. munkanapon s6rbeid6 sz6khely6n vagr a 6ltal kiielitlt es/6b budapesti telephely6n a birtok:iba visszabocs6tia. Ennek elmaradiisa eset6n a jogosuli a g6pjdrmfivet birtokba venni, illewe a birtokbav6telhez logosult megtenni rni'nd"n sztiks3ges int6zked6st, kiilonds tekintettel a g6piirmiivekhez tartoz6 harmadik kutcs elk6szittet6s6re 6s a szervizktinyv visszav6tel6re' 7.) Felek, a g6pjiirmrivek visizaadissnak szab6lyait a 3. sz. mell6kletben, az elsziimolis elveit 6s folyamatdt a 4. sz. mell6kletben rtigzitik. Oldal 5 / 17

6 8.J Felek a szerzdd s hat6rozott id6tartamdra tekintet n6lkril biztositiiik eg,mds sz mara irisban, 60 napos felmondiisi hat6rid6vel rendes felmondds jogiit az aldbbi felt6telekkel: t a rendes felmondds ioga biinatp6nz fizet6se mellett illeti meg a bdnatp6nz osszege a b6rleti id6szak els6 6vben kdzolt felmondis eset6n az t 6vre szdmftott b6rleti dii 85o/o-a a misodik 6v6ben ktizolt felmondds eset6n az I 6vre sz6mitott b6rleti dij 550/oa. A binatp6nz a felmondiis kdzl6s6vel egyideifileg esed6kes banki dtutal6ssal. V. G6pirirmfi park-kezel6s (fl ottakezel6si szolg{ltauisok) jelen szerz6d6s id6tartama alatt biztosftia a b6rbe adott g6pjirmfiparkhoz az a16bbiakban meghatiirozott szol96ltatisok m egszervezis6t, az atiibbi tartalommal: A. BiztositAsok (CASCO, kiitelez6 g6pj6rmfi felel6ss6gbiztositiis mindkett6 baleseti ad6val) megktit6se, folyamatos fenntart6sa 6s iiryint6z6se r. K6resem6nyek telies kiirfi biztositiisi iigyint6z6se C. Karbantartiisi-, javitisi- 6s szervizszolgiiltat{sok esetleges terven feliili iavitdsi munk6latok elv6gz6se ell6t6sa, fory6/elhaszn6l6d6 anyagok (folyad6kok utrintiilt6se, izz6k cser6i e) D. Csereaut6biztositesa E. Assistance szolgdltatiis r. T6liny6ri gumicser6k szervezrsse, gumik karbantartiisa, iavitdsa, tiirol6sa A szolgdltatiisok i96nybev6tel6re val6 jogosultsdg igazol6sira a a B6116 r6sz6re igazolist biztosit, amely kizii16lag a 96pj;irmii azonositiisiira szolgiil. A B6rt6 a szolgiiltatisokat - az igazolds haszndlatival - krizvetlentit ig6nyelheti a szerz6d6ses partnereit6l, de a szolgdltatiis iriinti ig6ny6t ktiteles a fel6 irdsban (fax, e-mait,) vary telefonon bejelenteni. A. Biztosit6sok (CASCO. kiitelez6 g6pi6rmfi felel6ss6gbiztosit6sl tigyint6z6se Szolgrittatds tartalma: 1. Biztositdsok szervez6se, bonyolitdsa 6s adminisztrici6ja 2. Biztositdsi dilak fizet6se Biztosit6 feld 3. Fedezetigazol6sok biztosit6sa g6pliirm( haszn6l6k 16sz6re A a g6pjiirmfivekre az dltala kiviilasztott Biztosit6n6l (a toviibbiakban: Biztosit6), az Altala kialkudon felt6telekkel teljes korii CASCO 6s kiitelez6 g6piirmfi felel6ss6gbiztosftest kdt, 6s a b6rlet futamideje alatt gondoskodik a biztositdsi fedezet folyamatossiigdr6l. A CASCO biztositds alapjiin t6ritend6 kiir dnr6sz6t - amelynek m6rt6k6t (l0o/o, de minimum 50 ehufj a biztositesi szerz6d6ssel iisszhangban a az egredi b6rleti szerz6d6sben hatdrozza meg - a fizeti. a biztositasr6l a t tej6koztatja. koteles a biztositdsi dijakat az esed6kess6g napjiin a Biztosit6 r6sz6re megfizetni, s a biztosihsi szerz6d6sben Oldal 6 / l7

7 bekovetkez6 l6nyeges viiltoziisokat azonnal kozolni a 86116vel. (Biztosit6 neve, on16szesed6s m6rt6ke, stb.). A CASCO 6s KGFB biztositss kock6zatviselds6nek teriileti hatillya a g6piiirmiivekhez biztositott nemzetkdzi biztositisi k6rty6n feltiintetett orsziigokra terjed ki' a biztosit6si szerz6d6sb6l szfirmazl, a t terhel6 minden kdtelezetts6get koteles betartani - kiv6ve a diifizet6st -, krikinos tekintettel a k6r azonnali bejelent6s6re, stb. Ez a kotelezetts6g abban az esetben is fenniill, ha a kiirt okoz6 misik f6l kdtelez6 g6pidrmfi felel6ss6g-biztositdsa fedezi. Szolg6ltatiis tartalma: L. Kiresem6nyek (td16s) eset6n ksrrendez6s bonyolit6sa Biztosit6nel' 2. Kiiresem6nyet (tores; eset6n javitss szervez6se, bonyolitisa szervizek fel6' A biztositesi k6resem6nyek tigyint6z6se: T<ir6skiir iiryint6z6se: A B6116 koteles. gondoskodni, hory a g6pj6rm( vezet1ie a baleset helyszin6n 6s azt kovet6en a iziiks6ges int6zked6s6ket megtegye (rend6rs6gi helyszinel6s), valamint a sztiks6ges dokumentumokat [Baleseti belelent6lap, Kdrbeielent6 nyomtaw6ny) ki6llitsa,. elktildeni a dokumentumokat a balesetet k6vet6 1 munkanapon beliil a nah. a - a kiirbejelent6 nyomtatvany k6zhezv6tel6t kdvet6en -, a Biztosit6 tarsassg rendelkez6s6re bocsdtani a g6pjirmiivet, hogy a Biztosit6 szakembereivel megszervezhesse 6s lebonyolithassa a k6rszeml6t. a g6pjdrmiivet a keifelv6tel, illewe a sztiks6ges javit6sok elv6gz6se 6rdek6ben a mirkaszervizbe bevinni, vary ig6ny eset6n val besz6llittatni. A markaszervi z a iavitas kcilts6geir6l a szsmliit a r6sz6re 6llitja ki, amelynek iisszeg6b6l a rlszdre az dnr6sz m6rt6k6nek megfelel6 osszeget itterheli, illewe a Biztosit6 6ltal jog- ill. szerz6d6sszeriien nem t6ritett igazolt javitiisi kolts6g r6.szt, vagr biztosita; hiiny6ban a telies 6sszeget a sz6ml6ia alapl6n 30 napos fizet6si hatsrid6vel megfizeti' Lop6skiir iiryint6z6se: A koteles gondoskodni, hory. a g6pjarmfi ellop;isa eset6n a jarmfivezetl halad6ktalanul 6rtesitse a rend6rs6get, 6s szem6lyesen feljelent6st teryen,. a rend6r;gi feljelent6st, a kirbejelent6! a g6pi6rm( dokumentumait 6s kulcsait a halad6ktalanul megkapja' A el. karbejelent6st kiivet6en a ksrrendez6s 6rdek6ben a Biztosit6nal a j6r Oldal7 / t7 Sk

8 Amennyiben a kdresem6nnyel 6rintett g6pjdrm( a hibajab6l kikeriil a CASCO biztositis hat6lya al6l, l.gy az ezzel osszefi.igg6sben felmenilt diiak 6s kiilts6gek t terhelik. Felek meg6llapodnak abban, hogr az olyan kiresem6nyekkel <isszefi.igg6sben keletkezett kdrok iavitisi 6sszeg6t, amelyek a CASCO iiltal el6frt 6nr6sz alattiak szamlaja alapjin megfizeti 16sz6re jelen Szerzddds aliirisdval hozzljarul ahhoz, hory a Biztosft6nil a kiiresem6nnyel kapcsolatosan elierion valamint a Biztosit6 a nak a sztiks6ges, biztositisi titoknak min6stil6 adatokat r6sz6re 6tadja, mely hozzajarul6s biztositisi titok al6li felment6snek is min6siil Kdresem6nyek iigyint6z6se Kiizlekeddsi baleset 1. Rend6rs6g, (szem6lyi s6ri.il6s eset6n ment6k) 6rtesit6se Sziiks6ges dokumentumok kittilt6se (baleseti bejelent6, k6rbejelent6) 3. Dokumentumok 1. napon beltli elkiild6se a nak 4. S6nilt g6pj6rmii szerz6dott szillit6j6nak rendelkez6s6re bocsdtiisa 5. Assistance szolgiiltat6 6rtesft6se 6s a szolgiltat6 d6nt6se alapjin - amennyiben nem indokolt a s6rtil6s jellege miatt az Assistance szolgaltatas ig6nybev6tele - a s6riilt 96pjirmfl telephelyre szdllit6sa 6. A kirszemle megszervez6se 6s lebonyolitilsa a szolgeltat6 szakembereivel 7. A gdpiarmii iavitdsdnak megrendel6se, kdrrendez6s biztosit6val B6116 cdpjdrmfr feltiirdsq megrongdldsa: Lopds: 1.. Rend6rs696rtesit6se 2. Rend6rs6gi feljelent6s 6s k6rbejelent6 eljuttatdsa a nak 3. G6piirmii rendelkez6s6re bocsit6sa 4. A g pjarmii javitdsinak megrendel6se, kdrrendez6s biztosft6val 1. J. A rend6rs69 azonnali 6rtesit6se 6s szem6lyes felielent6s t6tel Fetjelent6s, kdrbejelent6 6s a g6pi6rm( kulcsainak eljuttatdsa a nak Kiirrendez6s a Biztosft6nSl Oldal E / 17

9 C. Karbantartiisi- 6s szervizszolg6ltakisok ellitisa Szolgiltatiis tartalma: 1. Ktitelez6 szervizek 6s mfiszaki meghibiisoddsok javitasdnak megszervez6se, bonyolitdsa szerz6diitt szervizpartnereken kereszttil 2. Javft{sokellen6rz6se l a kotelez6 szerviz ig6ny felmeriil6s6r6l a felmertil6st6l sziimitott 24 6rdn behil bejelenti r6sz6re. A futamid6 6s vdrhat6 futdsteljesitm6ny [a birtokbaadds napiiit6l a b6rlet megsz(n6s6ig terjed6en km/g6pj6rm(, amely alatt Felek 6venk6nti egyenetlen futisteliesitm6nyt 6rtenek) alaplin kalkulilt a havi b6rleti dij, ami a futamid6 alatt nem vdltozik 6s tartalmazza a kdtelez6 karbantartds 6s rendeltet6sszerii hasznalat mellett az elhaszndl6d6 alkatr6szek cser6i6t, javitdsit. Karbantartisi illewe javit6si ig6ny belelent6se a fel6 2. Szewizbe bejelent6s 6s 96pkocsi szervizbe juttatisa 3. favitds enged6lyez6se MSrkaszerviz fe16 irisban D. Csereaut6 biztositiisa Szolgdltatis tartalma: 1. a kritelez6 szervizek 6s mfiszaki meghib6sodiisok javit6senak id6taftamira (ha a jav[t;is a24 6rAt meghaladja) csereaut6t biztosit. 2. A biztosit6s kiresem6nyek iavitisdnak id6tartamiira (ha a javit6s a 24 6r t meghaladja) csereaut6t biztosit. 3. Lopis 6s totslkdr eset6n a g6pi6rmii p6tlssdnak idei6re csereaut6t biztosit a szimira a IV. 4.J pont szerint. Amennyiben bizonysdgot nyer, hory a csereaut6 biztositdsa az6rt valt sztiks6gess6, mert a a totdlkiiros g6pjirmiivet nem rendeltet6sszerfien haszndlta, firy a kdteles a ezzel kapcsolatban felmeriilt risszes indokolt kttlts6g6t r6sz6re megfizetni. E. Assistance szolg6ltat6s Szolgdltatds tartalma: A 96pjdrmiivek 24 6rAs orszagiti seg6lyszolgilatdt a szerz6dott partnere [tjdn biztositja. A seg6lyszol96lat az alebb meghalirozott esetekben 6s m6rt6kben vehet6k i96nybe:. Meghibisod6s: a g6piiirmfi birmely hirtelen, el6re nem litott hibdja, bele6rtve a mechanikai, vary elektromos meghib:isodist 6s az olyan hibii! amely a 96pjirmfi azonnali menetk6ptelens6g6t eredm6nyezi, vagy az olyan vdratlan meghibisodis! amely a kdzleked6s biztonsigit vesz6lyezteti. Meghibisod6s tovdbb6 az,,dnhibib6l ered6" meghib6sodiis (lemertilt akkumulstor, iizemanyaghiin y,kizaras a 96pkocsib6l), valamint a gumiabroncs defekt.. Nem tekinthet6 meghibisodisnak a szervizftizetben el6irt 6s a felttintetett szervizel6ssel elkeriilhet6 meghibdsod6s, valamint a hibijiib6l el nem Otdat 9 / 17

10 v6gzett karbantartas miatt bek<ivetkez6 kirosodds esete. Ebben az assistance szolgiiltatds szerinti segits6gny[jt5s ig6nybe vehet6. esetben az. Lopis, rongdl6s, kozleked6si baleset, valamint tfiz fkiv6ve meghibdsodiist) nem tekinthet6 meghibisodiisnall de segits6gnytjtis ig6nybe vehet6. garancislis korliitozott Tertileti hat6ly A g6pj;irmiivekhez biztositott nemzetkdzi biztosit6si kdrtyiin felttintetett orszagokra teried ki. Altal6nos szolgiltat6sok:. Orsziigritiseg6lyszolg6lat,. Sziillitis,. Haza- vary tov6bbutazls, g6p'16rmt1rt tdrt6n6 visszautazas, szill6s k<ilts6g6nek meghat6rozott felt6telek szerinti megt6rit6se,. Alkatr6sz-utinkiild6sint6z6se,. Informici6s szolgdlat szervizhsl6zatr6l,. 86raut6-tigyint6z6s. 1. J. Meghibdsodis eset6n a seg6lyk6r6s bejelent6se a Seg6lyhivo kiizpontba, az 6rv6nyes klubkirtya, valamint a forgalmi enged6ly bemutatdssval A menetk6szs6g helyredllitdsa vary elvontatds Maryarorszigon 6s kiilftildtin egyariint HozzAjArulits ahazariazas, a b6raut6 vary a szill6s kiilts6geihez a szerz6d6sben foglaltak szerint F, T6li-ny6ri gumicser6k szervez6se. gumik karbantartdsa. iavitdsa A szolgaltatas tartalma: 1.. T6li 6s nyiiri gumigarnitfra beszerz6se 2. Gumiabroncsokszezon6lis cser6i6nek szervez6se 3. Gumiabroncs iavitss 6s szervez6se 4. Gumiabroncs tirolis szervez6se 5. Abroncs iillapot nyitv:lntart6s, gumi felhaszn6lis ktilts6g riport 6. Aiirmfi bejelent6se a ktitelez6 szervizel6s el6tt legalibb 3 munkanappal a nak 7. Szervizbe / gumis partnerhez bejelent6s 8. favitds enged6lyez6se Mdrkaszerviz /gumis partner fel6 iriisban ezen pont szerinti szolgiiltatds keret6ben az alibbi gumiabroncsok valamelyik6t kdteles biztosftani: Continental, Michelin, Goodyear, Pirelli, Hankook. tipusri t6li Bridgestone, Oldal 10 / 17

11 a b6rlet tartama alatt a gumik iavitdsinil, p6tl6s6nal, cser6j6n6l 4db nyiiri gumi/flotta 6s 4 db t6li gumi/flotta mennyis6get biztosit a szim6ra, amely mennyis6get a havi b6rleti dii tartalmazza. A szolgdltatiis nem tartalmazza a felnik javitdsdt, cser6i6t. VI. Fizet6si felt6telek 1.) A a jelen szerz6d6sben foglaltak szerzld{sszerfi tell'esit6se eset6n a nyertes aj6nlatban meghalirozott 346,606 Ft+AFA/h6nap, azaz HAromszlznegrvenhatezerhatsz6zhat forint/afa/h6nap b6rleti iitaldnydijat fizet r'sz're az ad6zas rendj6r6l sz6l vi XCIL torv6ny 36/A. $-ban valamint a Kbt $ (3) bekezd6s a) pontjdban foglalt felt6telekkel. A b6rleti iitaliinydij a szerzdd6s hauilya alatt kizdr6lag a lv. 4.) pontban meghatdrozott esetben m6dosulha! A b6rleti dijat a a iltal a tars/h6napot kdvet6 h6nap 10. napjriig kirillitott szimla alapiin, banki dtutaliissal, 30 napos fizet6si hatiirid6vel teliesiti. Az osszeg akkor szdmit kies/enlftettnek, amikor azt a p6nzforgalmi szamlaisn i6vriirj6k. SzSmla csak a hib6tlan teljesit6st igazol6 teliesit6si igazolis csatoliisiival nyfjthat6 be, melyet a szolgdltatis szerz6d.lsszerii tellesit6s eset6n - a tdrryh6napot ktivet6 h6nap 5. napi6ig koteles megkiildeni r{sz9re. 2.) B6rleti italinydij tartalmazza a altal a jelen szerz6d6s keret6ben nyfjtott szolgiltat6s minden dijet 6s kdlts6g6t. 3.J vdllalja, hogy nem fizet, illetve nem szdmol el a jelen szerz6d6s teljesit6s6vel risszefiigg6sben olyan kdlts6geket, melyek a Kbt.56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 rlrsasig tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a ad6kdteles ldvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak. 4.) Felek meg;illapodnak, hory a b6rlet futamidele alatti futis tellesitm6nyhez kapcsol6d6an g6pjdrmiivenk6nt 3000 km tril-, illetve alulfut6s mennyis6get hatiiroznak meg. A g6piiirmrivenk6nti 3000 km-t meghalad6 alulfutiis eset6n - a 3000 kmt meghalad6 mennyis6gre - kilom6terenk6nt nett6 5 Ft-ot kdteles r6sz6re megfizetni. A g6pjirmrivenk6nti 3000 km-t meghalad6 trilfutiis eset6n a 3000 km-t meghalad6 mennyis6gre - kilom6terenk6nt nett6 15 Ft-ot koteles 16sz6re megfizetni. VII. Vegyes rendelkez6sek 1.) Felek kdtelesek erymist halad6ktalanul 6rtesiteni a ielen szerz6d6sben szerepl6 birmely adatuk megv6ltoz1s1r6 iriisban bejelenteni sz6khelytik, illewe levelez6si cimrik megvdltoz{s't. A Felek mindennem( levelez6st e beielent6st megel6z6en a szerz6d6skiit6skor megadott cimre kiildik. A viltozds bejelent6s6nek elmulaszt6sival okozott kolts6geket 6s kdrokat a hibss F6l koteles megt6riteni. Oldal 11 / 17

12 2.) Kapcsolattart6k: : N6v: dr. Kovics Kdlmdn Tel: 06'1,/795'3t3r Fax: 06-7/ : Paul6Lilszt6(flottaszolgdltat6s6rtfelel6svezet6) 06-l/ L/4654-Bl0 N6v: Tel: Fax: 3.J vdllalja, hogr a szerz6d6s teliesit6s6nek id6tartam alatt tulajdonosi szerkezet6t a szdmdra megismerhet6v6 teszi 6s a Kbr 125. S (5) bekezd6s szerinti rigu Ietekr6l a t halad6ktalanul tii6koztatja. 4.) A szerz6d6st 6rv6nyesen csak irdsban 6s a Kbt. szabilyaival <isszhangban lehet m6dositani. R6szleges 6rv6nytelens6ge eset6n a szerzsd's ttibbi 16sze 6rv6nyben marad. M6dositisra kizir6lag a c6gjegyz6sre iogosult k6pvisel6k iogosultak. 5.J A Felek meg6llapodnak, hory a felmeriil6 vitds k6rd6sek megnyugtat6 rendez6se 6rdek6ben egymdssal j6hiszemfi tirgtaliisokat folytatnak, 6s minden 6sszerii e16feszit6st megtesznek. Arra az esetre, ha az eryeztet's nem vezet eredm6nyre, jogvitriik elbirilssdra a hatiisktirrel 6s illet6kess6ggel rendelkez6 bir6sighoz fordulnak. 6.) Jelen szerz6d6sben nem szabilyozott k6rd6sekben a Polgdri Torv6nyktinyv 6s a vonatkoz6 jogszab:ilyok rendelkez6sei az i16nyad6ak. Budapest, jfinius 09. Bor6kf5nos KocsorZoltdn iigyvezet6k Csillag TamSs vez6rigazgatb Mell6kletek: 1. szami: V6gleges iiraidnlat 2. szami: Egzedi b6rleti szerz6d6sek mint6ja 3. sz6m[: A g6pjiirmiivek atadas-ew6tel6nek folyamata 4. szami Az elsziimolds elvei 6s folyamata Oldal 12 I 17

13 li 1. sz6mu mell6klet l FEtOLVAS6tAP a,,g6pjdrmfiberl6s a hozzi kapcsol6dri flottakezel6si szolgiihatdsokkal,, tilrgyi kdzbeszerz6si eljiir;is ajdnlatiihoz Az djdnlattev6 neve: Az ojdnldttevd cime(szikhelye): Az ajdnlat'tevd telefon-, lox szdmo: Az ajdnlattevd e- mail cime: Porsche Lizing ds Szolgiltat6 Kft. 1 I 39 Budapest, F ily utca 2'1. Tel.: (+36-1) Fax: (+36-l) kozb es zrrze $)p orsch elizin g. hu E szakoszb6l kdzds ojdnlot eseten bbb pilddny hoszndlhot Kapcsolattart6 neve: Away L6szl6 Rudolf Telefonszdma: (+36-1) Fax sz6ma: (+36-1) cime: Szdmszerfisithet6 adatok, melyek a birilati szempontok alapjiin 6rt6kel6sre keriilnek: G6pjdrmri l.: Szemdlyg6pjirmfivek tipusa Skoda Octavia Combi Style TSI 1.4 / 150LE G6pjirm[ ll.: Skoda Fabia Combi Ambition TSt 1.2 / 1lOLE G6piirmfi ll l. : Skoda Fabia Ambition Isi 1.2 / 90 LE Nett6 havi b6rleti dta lsnydij*: HUF Budapest, mrijus 20. ' '-''^ t5 Srotqdl"S Kfl' """,i.t.#r"rilffttr'; meshatalmazott Porsche Lizing ds Szolg:iltat6 Kft. 6cs6r Eoltdn iigyvezeto Porsche Lfzing ds Szolgriltat6 Kft. + A megadand6 osszeg a hirom kiil6nbiiz6 tipusf (c6pj6rmd t. nett6 havi bdrleti itallnydiia. - G6pjdrm0 lll.) stemdlyt6pjdrmo egy0ttes 5\8"

14 Szerz6d6s sz6ma _-l 8""""*16r EG".6rys6piilA-. Karossz6ria kivitel F6.y"r6rrrl.*- lffi Egyedi B6rleti Szerz6d6s B6rlet kezdete G6pjrirmii iiw6tel G6pjiirmii "rpj" dtadas-ewdteli nvv szerint lcvdrtmsnv Modell Motor B."rtr.., I 2. sz. mell6klet Tervezett 6tad6s CASCO biztosikis iin16szesed6s m6rt6ke lalap / met6l I I b6r szdvet pliiss I -sonri I Malrs FtTkm- Fvarhato iues tutii teliesitm6ny ' luzemeltet6s iellege I JOp.iOt,"*t.,iL "esrl"t"rese I Szoleiltatiisok 16szletez6se c6g neve Telefonszima El- / sr6kh.t, I P6nziiryi adatok Els6 nett6 b6rleti dij (a fi 6w6telekor Els6 brutt6 b6rleti dii Ft Erp.."lrtt",t6--l ls6rbead6nal ll ll I rrr- -l[s-

15 Tovdbbi fizetend6 nett6 b6rleti Brutt6 b6rleti dii Ft Szerz6d6s futamideie Kalkul6lt Ft brutt6 Fizet6si forgalom Els6 brutt6 b6rleti dii megfizet6se Oldal 14 / l7 $b-

16 3. sz. mell6klet A g6pjf rmf vek 6tades-aw6tel6nek folyamata I. A ielen szerz6d6s eg6sze, vagy egres g6pjdrmfivek vonatkozds6ban tiirt6n6 megszfin6se eset6n a g6pj6rmf (vek) etades-ew6rcl6nek folyamata 1. irdsban 6rtesiti kapcsolattart6jdt a g6pi6rmfivet Atadasenak pontos hely616l 6s id5ponti516l. 2. Atadls-Awltelkor Felek k6pvisel6i 6tadds-iw6teli jegyz6krinyvet (lathat6 s6r{il6sek, tartoz6kok, dokumentumok) k6szitenek a g6pjiirmfi 16l. 3. A leadand6 g6pjirmiivet koteles kiviilr6l lemosva, beltilr6l kitakaritva az al6bbi felszerel6sekkel, iratokkal nak dtadni: - misik ker6kszett (ha nem gumiszerviz tdrolja), - risszes p6tkulcs, - riidi6, k6dkiirtya, - szervizkrinyv, - haszniilati utasites, - miiszaki vizsgatigazoli matrica - forgalmi enged6ly 4. A g6pjirmfir6l a leadiist k6vet6 15 napon beltil ktilts6g6re g6pj6rm(szak6rt6i 6rt6kel6s k6sziil, mely tartalmazza a s6nil6sekr6l k6szitett szdveges 6rt6kel6st, 6s azokr6l digitdlis f6nyk6pekeg toviibbii kdlts6g kalkuldci6t. a szak6rt6 v6lem6ny elk6szit6s6t kovet6 5 munkanapon behit megkiildi r6sz6re - a teljes szak6rt6i v6lem6nyt, - a g6pjiirmfivdn a 6ltal meg6llapitott 6rt6kveszt6s616l sz6l6 kimutatdst - az 6rt6kveszt6sr6l sz6l6 6rt6kel6si jeryz6konyvet, valamint az ehhez fiizott maryarezatot. a dokumentumok k zhez v6tel6t6l szimitott 5 munkanapon behil friisban kifog6st emelhet az 6rt6kel6s eredm6nye ellen. Kifogis hiinydban a CASCO keret6ben elv6geztethet6 javitisokat a g6pfirmfivrin elv6gezteti 6s az igr fennmaradt megdllapitott 6rt6kveszt6st kiszamllzza B6116 fel6. Kifog6s eset6n sajit kdlts6g6re megbiz egy igazsdgtigri szak6rt6t a vizsgilat elv6gz6s6vel. A k6t 6rt6kel6s ktiziil a szamara kedvez6bb (alacsonyabb 6rt6kveszt6st kimutat6) lesz az irinyad6, ezt szamlazza ki fel6. Oldal 15 / 17 &r,^6-

17 4. sz. mell6klet Az elsz6mol6s elvei 6s folyamata L Az elszimoliis elvei A g6pj5rmfi visszaadasakor a javit6si k<ilts6gek 6s az ebb6l szarmaz' 6rt6kveszt6s a toveitez6 6rt6kel6si krit6riumok alapjiin keriilnek meghat:irozasra az EURoTAX osztalyba sorolisi titblazata 2. osztilyra vonatkoz6 el6irisainak alapul v6tel6vel: 1 A g6piiirmfi kora 6s futdsa szerint indokolt s6rtil6sek Az ilyen indokolt s6nil6sek kore a g6pj6rm( korinak 6s kilom6ter6ra allssiinak ntiveked6s6vel b6viil, melyeket a keresked6 elfogad (pl. k6felver6d6s a motorheztet6n) Ezen s6riil6sek nem keriilnek elsziimolisra (itterhel6sre) r6sz6re 6s a g6pjiirmfi 6rt6kel6se sorin,,indokoltnak" min6siilnek. 2. A gdpiarmfi kora 6s futesa szerint nem indokolt s6riil6sek. mely,ek 100 o/o-ban elszimoldsra kertilnek Ide tartoznak az olyan s6riil6sek (pl. hirinyz6 tiikiirboritds, repedt sz6lv6d6), melyek kiiavitesa a g6pj6rmfi biztonsiigos hasznslatiihoz 6s tizembiztossiigahoz elengedhetetlenek, valamint a hi nyz6 16szek, melyeket p6tolni kell. Ezek a s6riil6seket a g6pjdrmii fel6rt6kel6se sorsn a teljes javitasi k<ilts6ggel veszi szilmitdsba 6s terhel At8'6116 r6z6re. lde tartoznak azok a s6rtil6sek, melyek a futiisteliesitm6nnyel magyar6zhat6ak,!avitiisuk azonban a g6pi6rmii biztons6gos hasznalatihoz 6s Uzembiztossagahoz nem elengedhetetlen, a g6pj6rmri 6rt6k6t mindazon6ltal cstikkentik (pl. karcol6sok, horpad6sok, rozsdisod6s). A kdrok javitasi kolts6ge az 6rt6kel6sben szerepel 6s a kiivetkez6k szerint keriil r6szlegesen elszilmoldsra fel6: 1.2 h6napn6t fiatalabb g6pj:irmii eset6ben 700 o/o 24 h6napnil fiatalabb glpiarmii eset6ben 80 o/o li. Az elsz6molds folvamata Az,,Eryedi 86rleti Szerz5d6s", vagy a szerz6d,6s hatarozott id6 el6tt ttirt6n6 megszrin6se eset6;; megsziin6s t6nye nem mentesiti a B6rt5t a megszfin6se id6pontjriig az esed6kes b6rleti dij fizet6si kiitelezetts6ge al6l. Elszimoliisra a g6piiirmii visszaad6sit kovet6 h6nap 1.5. napjaig keriil sor a szerz6d6s VI. fejezet6ben foglaltak szerint. 1, Az elsz6mol6s folyamata a hauirozott id6 lei6rta eset6n Oldal 16 / l7 $k*

18 a) Alulfu tils, tfl futds elszi{mol6sa Amennyiben a hat6rozott id6 v6g6n a g6pjirmf <isszes futdsteliesitm6nye meghaladja a kilom6ter! a trilfutissal megemelt utols6 b6rleti dijat kdteles megfizetni rdsz le a szerz6d{s VI. 4. pontla alapj6n. Amennyiben a hatiirozott id6 v6g6n a g6pidrmii dsszes futiistellesitm6nye nem 6ri el a kilom6tert, koteles az alulfut5s diidt nek sziimla ellen6ben Stutalni a szerz6d6.svl.4. pontja alapjdn,. b) Elvdrhat6 mriszaki 6llapotra vonatkoz6 elszdmolds Az elvirhat6 mfiszaki iillapotra vonatkoz6 elsz6moldsra a 3. sz. mell6kletben 6s jelen mell6klet I. fejezet6ben foglaltak az irdnyad6ak. 2, HatArozott id6 lejarta el6tti megszrin6se eset6n Az elszimol;is napja: az Egyedi b6rleti szerz6d6s megszrin6s6nek napja, kiv6ve a lopdst 6s touilki6 mely esetekben a a lopds, illewe a totiilk6r bektivetkezt6nek napia. a) Alulfut6s, tflfutss elsz6molssa Amennyiben a szerz6d6s, vagr az,,egyedi B6rleti Szerz6d6s" a hatdrozott id6 v6ge el6tt megsziinik 6s g6piiirm( risszes futssteljesitm6nye meghaladja a kilom6ter id6ardnyos r6sz6t, a trilfutsssal megemelt utols6 b6rleti dijat koteles megfizetni r6sz6re a szerz6d6s VL 4. pontja alapjiin,. Amennyiben a szerz6d6.s, vary az,,eryedi B6rleti Szerz6d6s" a hatdrozott id6 v6ge el6tt megsz(nik 6s a g6pjdrmii <isszes futdsteljesitm6nye nem 6ri el a kilom6ter id6arinyos r6szdt, kdteles az alulfut6s dij6t nek sziimla ellen6ben atutalni a szerz6d6s VI. 4. pontja alapjdn. b) Elv6rhat6 mfiszaki illapotra vonatkoz6 elszdmolis Az elvdrhat6 miiszaki illapotra vonatkoz6 elsziimol6sra a 3. sz. mell6kletben 6s jelen mell6klet L fejezet6ben foglaltak az irdnyad6ak. Oldal 11 I 17

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.)" thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett.

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.) thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett. ainely lhtrejott egyrhzrbl: az O r s ~ ~ lhivatala C s 1055 Budapest, Kossuth Lajos thr 1-3. Ad6szhm: 15300014-2-41 Bankszzlmlasz6m: 1oo~~ooo-o1~oo8o~-oooooooo Kkpviselethben elj6s6 szemkly neve: Bakos

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l l. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az aj6nlatkero neve: Budapesti Gazdasegi F6iskola Az ajanlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzogany u. 11-13. 2. A kdzbeszerz6s targya

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft.

ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft. ld I rerecom ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft. cim: 1039 Budaoesl ArDid u.2llb. tcl.: +16 417 0590 fax: +35 240 55l5.-mail: oftlce@acctelecom.hu web: wwwacetelecom hu EL6FlzET6l

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF)

Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Drót-Net Kft. 1185 Budapest, József A. utca 1/a. Internet és tárterület szolgáltatás Általános Szerz!dési Feltételek (ÁSZF) Érvényes 2004.03.01-tl Utolsó módosítás: 2008. július 01. 1 Szolgáltató adatai

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL

ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A KÁREXPRESSZ KIEGÉSZÍTŐ ASSZISZTENCIA-SZOLGÁLTATÁS ÉS DIREKT KÁRRENDEZÉS BIZTOSÍTÁSRÓL Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy néhány szóban bemutassuk azt a biztosítást, amely az Ön érdeklődését

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

Kiadás : Vissza hozatal / Átvétel : Ideje : Ideje : Km óra állás : km Km óra állás : km. Nyilatkozat

Kiadás : Vissza hozatal / Átvétel : Ideje : Ideje : Km óra állás : km Km óra állás : km. Nyilatkozat Bérleti szerződés Bérbeadó : Név:Steinbach-Szolgáltató Kft Székhely : 1148 Budapest, Vezér utca 149/C fsz 3 Cgj.Szám :01-09-270065 Adószám: 25350182-1-42 Bankszámlaszám :RaiffeisenBank 12010453-01525171-00100009

Részletesebben

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB398 JELŰ E-CASCO BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 3050/2 Hatályos 2014. március

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg 6VoDAINK FEI LESZTESE 6zoot't otzsszaml d6szlm: szimjele ta u,1 bb iakb an: Megtendel6), O z d Y At os 6 nkotrn ny zata Fiitjes?61 polgrinrrester 3600 Ozd.Y itoshiz t r 1.. 726489 15726487-2 05 71734721

Részletesebben

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt.

Ad6s: az a Fogyasztönak minösijlö termöszetes szemöly, aki a Hitelintözettel kölcsönszerzödöst köt. Nyirb6lteki Körzeti Takar6kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 I 1997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1gg7.novembet 27. 9.szämü mell6klet Hiteliktatöszäm:.. sz. szerzödös

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (minta) *1371548870* Vonalkód: 1371548870 Iktatószám: BL/2 192/2/2011 1. számú példány MVH VSZ/66-2011 Keretmegállapodás azonosító: KM KM0109FMRK10/2010 Az üzemeltetési szerződés száma: ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

; 6 Ut fut.fi Il:rsz.nil:rtb:r ndisi szcrz6tl6s

; 6 Ut fut.fi Il:rsz.nil:rtb:r ndisi szcrz6tl6s P l.>, I I.1' -:,::' --E:' '. \:;!. 1 O/ \/,\- ; 6 Ut fut.fi Il:rsz.nil:rtb:r ndisi szcrz6tl6s Arncly litrcjott egyfcldl Iluclapcst -ltglo Onkornrd ny'zitr (l l45.budapest,pdtervirad utca 2.) K6pvisclci:

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750

ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 ORANGE FCP-S250/S370/S550/S750 Kérjük olvassa el a kezelési utasítást, mieltt üzembe helyezi a szivattyút! Kérjük vegye fel a kapcsolatot a szervizzel, ha bármilyen rendellenességet tapasztal. 1.oldal

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Autotelikus Kft. (székhely: 1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 10. 1. em. 3, Cégjegyzékszám 01-09-971217,.a továbbiakban: Bérbeadó) bérbe adja a Bérleti Szerződésben (a továbbiakban: Bérleti Szerződés)

Részletesebben

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei

UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás feltételei Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés időtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató 1 Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek

Alapbiztosítás. UNION-Bázis Casco. Casco biztosítási feltételek UNION-Bázis Casco Alapbiztosítás Casco biztosítási feltételek Az UNION Biztosító Rt. a biztosítási díj megfizetése ellenében a kockázatviselés idõtartama alatt a jelen biztosítási feltételekben rögzített

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 3. rész vonatkozásában A jelen Szerződés létrejött egyrészről a(z) Magyar Áramszolgáltató Kft. mint energiakereskedő (továbbiakban, mint Kereskedő

Részletesebben

-li. "szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere

-li. szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere ADASVETELI SZERZ6DES (l L r6szaianlati korre) Amely l6trejott egyr6szrol Szombathely Megyei Jogf Varos Polgarmesteri Hivatala tovabbiakban, mint Vev6 Szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 Statisztikai

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft.

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. A jelen Keretmeg6ltapodris a kdzvetlen megrendelds ritjiin megval6sul6 egyedi

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i ,],".!. I il-\/-1 \*tl (t I I Jl,J I consurrrns I 4..@/.: :: Gazsi 6s Gazsi Kft. 2251 T6pi6szecs6, Kftai u.47. Gazsi lstv6n r6sz6re Fax: +36 29446312 E-mail: qazsii@monomet.hu Prim Epit6 Kft. '1083 Budapest,

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000 Székesfehérvár, Király sor 30.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

SSANGYONG MOTOR HUNGARY

SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG MOTOR HUNGARY SSANGYONG ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS Tel.: (+36)-1-458-44-95 Kérjük, figyelmesen olvassa el az Assistance használatáról szóló tájékoztató füzetünket - mielôtt szolgáltatásainkat igénybe

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s

Részletesebben

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek

Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés. MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek Merkantil Bank Zrt. Zártvégű Pénzügyi Lízingszerződés MCSL-1402 számú általános lízingfeltételek forint alapon változó lízingdíjakkal Direkt finanszírozás Hatályos: 2014. március 15-től 2015. január 31.-ig

Részletesebben

Ház-tartás. E-feltételek

Ház-tartás. E-feltételek Ház-tartás E-feltételek A MÓDOZAT AZ ALÁBBI KOCKÁZATOKRA NYÚJT BIZTOSÍTÁSI FEDEZETET BIZTOSÍTÁSI FEDEZETEK TŰZKÁR ELEKTROMOS TŰZKÁR VILLÁMCSAPÁS KÖZVETLEN HATÁSA VILLÁMCSAPÁS MÁSODLAGOS HATÁSA ROBBANÁS

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben