c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s"

Átírás

1 c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor u ; clgjegyz6l<szilm: ; k6pviseli: Csillag Tam6s vez6rigazgat6), tov6bbiakban Megbiz6 mds116sz16l a Maryar Miltai Szeretetszolgdlat Egyestilet 6s a Magyar Reformitus Szeretetszolgflat Kiizhasznri Alapiwf ny konzorciuma A konzorcium tagjai: Magyar M6ltai Szeretetszolgiilat Egyesrilet [sz6khely: LL25 Budapest, Szarvas G6bor ft ; k6pviseli: Kozma Imre eln<ik), Magyar Reform6tus Szeretetszolgilat Krizhasznf Alapiwilny [sz6khely: 1146 Budapest, Hung6ria krt' 200.; k6pviseli: P6l Sdndor kurat6riumi elnok) A konzorcium vezet6je: Magyar M6ltai Szeretetszolg6lat Egyesillet A konzorciumi szerz6d1s jelen szerz6d6s 1. sz. mell6klete tovdbbiakban : Megbfzott, egyiittesen: Felek kozott az alulirott helyen 6s napon, az al6bbiak szerint. 1. El6zm6nyek A hitelszerz6d6sb6l ered6 kotelezetts6geiknek eleget tenni nem tud6 term6szetes szem6lyek lakhatfsdnak biztosites fu61 sz6l vi CLXX. torv6ny ftovibbiakban: NET Tv.) alapjin a Megbiz6 a hitelad6sok eltal felaj6nlott ingatlanokat az 6llam nev6ben megvasdrolja. A Megbiz6 a NET tv.22. $ [1) bekezd6se alapjiin az ad6sv6teli szerz6d6s megkot6s6vel egyidejfileg a hitelad6ssal (ziilogkotelezettel) ftovdbbiakban egytitt: b6rl6) hat6rozatlan id6re lak6sb6rletiszerz6d6st kot. A NET Tv. alapj6n a b6rl6 koteles a lakb6rt havi rendszeress6ggel megfizetni Megbiz6 r6sz6re, illetve t6rsash6zi (lak6sszovetkezeti) lak6s eset6ben 6t terheli a kozos kolts6g fizet6se is. A Megbiz6 tigyfelei a t6rsadalom legr6szorultabb, halmozottan hiitrdnyos kdrtilm6nyek kozott 616 csal6djai kriztii kertilnek ki, akiknek szoci6lis helyzete virhat6an a kozeljciv6ben sem valtozik. Ebb6l ered6en egyre tobb b6rl6 halmoz fel jelent6s m6rt6kii b6rleti dij h6tral6kot 6s nem tesz eleget a t6rsashdzi krizos k6pvisel6 fel6 fizet6si kdtelezetts6g6nek. A NET Tv. B. S [1) bekezd6se alapj6n, ha a b6rl6 lakb6rfizet6sb6l ered6 tartozisainak osszege a hathavi lakb6r osszeg6t el6ri, vagy meghaladja,megbiz6 a b6rleti szerz6d6st felmondja' A NET Tv. 9. g (3) bekezd6se alapj;in pedig, ha a b6rl6 hathavi m6rt6kii koztis ktilts6g- hiitral6kot halmoz fel, Megbiz6 a b6rleti szerz6d6st felmondhatja. Ha a Megbiz6 ahatarozatlan id6re kotott b6rleti szerz6dbst hathavi lakb6r tartozas, vagy hathavi kozoskolts6g-hdtral6k felhalmoz6sa miatt felmondja - a Nemzeti Eszktizkezel6 Zrt. miik0d6s6vel I

2 kapcsolatos egyes szab6lyokr6l sz6l6 128/2012. (V1.26.) Korm. rendelet (tov6bbiakban: Korm6nyrendelet) 10/A. S [1) bekezd6se alapjiin - felajiinlja a b6rl6neh hogy a b6rleti szerz6d6s megsziin6s6t k0vet6 30 napon beltl 12 h6napra sz6l6 hat6rozott idejii b6rleti szerz6d6st kdsson Megbiz6val az illtala addig lakott ingatlanra. A hat6rozott idejf b6rleti szerz6d6s l6trejott6nek egyik felt6tele - a Kormdnyrendelet t0/8. S alapj6n -, hogy annak al6ir6s6val egyidejfileg a b6rl6 ad6ss6gkezel6si 6s egyi.ittmfikod6si meg6llapod6st ftov6bbiakban: AEM) is ktissdn Megbfz6val, melyben vdllalja, hory anyagi helyzet6nek rendez6se 6rdek6b en egyrittmiikodik Megbiz6val, vagr a,,segit6 Szeryezettel". Segit6 Szervezetnek a Korm6nyrendelet Megbizottat jekilte ki 6s az 6ltala ell6tand6 feladatokat a Korm6nyrendelet 6. mell6klet6ben hatdrozta meg. Felek rrigzitik, hogy jelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatok ell6t6sdra jfnius jrilius 31. kozotti id6tartamra megbiziisi szerz6d6st kototteh mely alapj6n a Megbizoft a 2. pontban foglalt feladatokat az AEM-et al6fr6 B6rl6kkel megkezdte. Ezen eg5nittmiik<id6sek jelen szerz6d6s hatilya alatt folytat6dnak a kialakitott titemtervnek megfelel6en 6s a Megbizott jogosult - a felt6telek teljes(t6se eset6n - az 6t megillet6 megbizdsi dijra. A fentiek szerinti, jogszabiilyokban meghat6rozott feladatok ell6t6sra Felek az aldbbiakban 6llapodnak meg: 2.7. A szerz6d6s tireya A Megbizott amegbiz6 altal b6rl6kkel mentor6lssi feladatokat liit el, mely az al6bbiakra terjed ki: a) rendszeres szem6lyes kapcsolattartls az 6rintett b6rl6kkel 6s a h6ztartdsuktagjaival, bl a b6rl6k vagr hdztart6s tagjaik - mint elliitiist ig6nybe vev6k - megfelel6 tdj6koztat6sa 6rdek6ben szocislis 6s egy6b inform6ci6s adatok gyiijt6se, cj a b6rl6k segit6se, kozremiikod6s hivatalos iigyeik int6z6s6ben, d) azon b6rl6kkel, akiknek a 2.2. pont szerinti adatait a Megbfz6 6tadta Megbizott r6sz6re, a kapcsolat felv6tele az AEM megkot6se 6rdek6ben, e) csal6di krilts6gvet6si terv k6sz[t6se, f) szocidlis, 6letvezet6si, ad6ss6gkezel6si 6s mentiilhigi6n6s tan6csad6s a b6rl6k sz{milra, g) az anyagi neh6zs6gekkel ktizd6 b6rl6k r6sz6re p6nzbeli, term6szetbeni elliitiisok krizvetit6se, tan6csadds, h) a b6rl6k 6s h6ztartdsuk tagjai rdsz6re egy6ni 6s csoportos programok szervez6se, il a b6rl6k illetve a h6ztartdstagok kapcsolatteremt6si k6szs6g6nek javitdsa 6rdek6ben a csal6dokon bel{ili kapcsolater6sit6st szolgdl6 kozoss6g6p(t6, konfliktuskezel6 programok 6s szolgiiltat6sok szervez6se, j) kozvetit6s a Megbiz6, a kozi.izemi szolgiiltat6k, a kdzjegyz6k, v6grehajt6h hat6srigok, egy6b 6rintett szervek 6s a b6rl6h mint dijhitral6kos i.igyfelek kozritt, k) munkan6lkrili b6rl6k elhelyezked6s6nek el6segit6se (6ll6skeres6si tan6csad6s, on6letrajz k6szft6se, tov6bbk6pz6s/6tk6pz6s keres6sej, ad6ss5gkezel6si program miik<idtet6se, lj indokol6ssal ell6tott javaslat k6szit6se arra vonatkoz6an, hogy a Kormdnyrendelet 10/C. S (1) bekezd6s b) pontja alapjiin a b6rl6 ingatlanban marad6sa, Megbiz6 r6sz6r6l tovilbbi fizet6si halad6k vagy kotelezetts69-6ttitemez6s biztosit6sa indokolt, mj r6szv6tel a Megbizl 6ltal kezdem6nyezett - havonta egy alkalommal megtartdsra kertil6 - megbesz6l6seken, ahol a Felek kolcsonosen tajlkoztatjik egymdst a feladatok elldt6s6r6l, kicser6lik a tapasztalatokat; 2

3 o) december 31-ig Megbizott az addig elv6gzett munk6j616l risszefoglal6 tanulmdnyt k6szft Megbizl r6sz6re, amelyben Megbizottnak ki kell t6rnie a mentorfl6si program addig el6rt eredm6nyeire, az el6rt eredm6nyek sz6mszaki interpretdlisdt lehet6v6 tev6 elemz6sre, valamint a program folytatiisiival kapcsolatosan megfogalmazott javaslatokra Megbiz6 kotelezetts6get viillal arra, hogy Megbfzott r6sz6re havonta k6t alkalommal - a h6nap els6 6s 15. napja krizott aliiirt AEM-ek eset6ben a h6nap 20. napj6ig a h6nap 16. 6s utols6 napja kdzott aliiirt AEM-ek eset6ben a krivetkez6 h6nap 5. napj6ig - etadja a mentorfl6si programba bevont b6rl6k a) szem6lyes adatait 6s el6rhet6s6geit. b) fizet6si ktitelezetts6geire vonatkoz6 adatokat 6s egyenlegeket Megbizott kdteles a 2.1. pontban meghat6rozottak megval6sft6s6ra a b6rl6kkel egyrittmtikod6si megdllapoddst kritni, melyben ki kell t6rni az al6bbiakra: a) b6rl6k vdllaldsa b) mentor v6llal6sa c) adatkezel6siszab6lyok 2.4. Megbizott koteles a s 2.3. pontokban meghatdrozott feladatok ell6t6ssra egyedi Ad6ss6gkezel6si Tervet 6s Cselekv6si Tervet k6sziteni, melynek elfogadiisdt b6rl6k aliiriisukkal igazolnak Megbizott a mentoriil6si feladatokat valamennyi b6rl6 eset6ben a Megbiz6 iiltal a b6rl6vel kdtdtt AEM hatiilyba l6p6s6t6l kezd6en, a hat6lyba l6p6st6l sz6mitott 10. h6nap utols6 napj6ig l6tja el. 2.6.Megbizott koteles mindent megtenni annak 6rdek6ben, hogy a 2.1.6s 2.3 pontban meghat6rozott c6lok a 2.4. pontban meghat6rozott Ad6ss6gkezel6si Tervben 6s Cselekv6si Tervben foglaltak szerint megval6suljanak. Felek elismeri[ hogy - mivel a dokumentumok elk6szit6s6hez 6s az azokban foglaltak v6grehajtiisithozb6rl6 kozremiikrid6se is sztiks6ges - a fentiek egyes esetekben r6szben, vagy eg6szben nem telj esithet6k. Megbizott a b6rl6vel a kapcsolatot koteles legalsbb hdrom alkalommal szem6lyes felkeres6s ritj6n megkis6relni. Amennyiben ennek ellen6re nem sikertil a b6rl6vel a kapcsolatot felvenni, Megbizott ennek t6ny6r6l minden esetben )egyzfkonyvet vesz fel, tovdbbi int6zked6seket nem koteles tenni ezen b6116 tekintet6ben a mentordldsi szolg6ltatfs nyrijt6sa 6rdek6ben. A Megbizottal kialakitott kapcsolat megszak(tdsa eset6ben a Megbizott koteles mindent megtenni a b6rl6vel tort6n6 kapcsolatfelv6tel megval6sit6sa az egytittmfiktid6s fenntartisa, a dokumentumok elk6szit6se 6s az azokban foglaltak megval6sit6sa 6rdek6ben. Ennek keret6ben az el6zb bekezd6sben foglaltak szerint legal6bb h6rom alkalommal szemr5lyes felkeres6s ritj6n meg kell kis6relni a kapcsolatfelv6telt. Amennyiben a b6rl6vel a kapcsolat megszakad, de az AEM hatdlya alatt a b6rl6 fjb6l egyrittmrik6d6v6 v6lik, a Megbizott kriteles a mentor6l5si programot tovdbb folytatni Megbizott a mentor6l6si program utols6 h6napj6ban indokolissal ellstott javaslatot (z6r6tanulmiiny ad6ssdgrendez6si egyrittmfikod6s16l) koteles k6sziteni 6s Megbiz6nak 6tadni arra vonatkoz6an, hogy a Korm6nyrendelet 10/C. S (1) bekezd6s b) pontja alapj6n - a b6rl6 6lethelyzet6b6l ad6d6an, m6lt6nyoss6gb6l - a b6rl6 ingatlanban marad6sa, Megbizi r6sz6r6l toviibbi fizetr6si halad6k vagy kotelezetts6g-etttemez6s biztositdsa indokolt-e. 3

4 2.8. Megbizott a feladat ell6t6s6t koteles folyamatosan [r6sban dokument6lni, melyek kdztil a legjelent6sebbek [a teljess6g ig6nye n6lktil): a) Adatfelv6teli lap b) b6rl6vel kdtdtt Egytittmiiktid6si megiillapod6s, c) b6rl6 6ltal j6vdhagyottad6ss6gkezel6si Terv 6s Cselekv6si Terv, d) egytittmrikod6si napl6k, e) jegyzlkonyv a 2.6. pontban meghat6rozott esetekben, 0 a 2.7. pontban meghat6rozott zdr6tanulm6ny ad6ss6grendez6si egytittmiiktid6sr6l. Az a) - d) pontban foglalt dokumentumok mint6jet a 3. sz. mell6klet tartalmazza. 2.9.Megbizott kdtelezetts6get vdllal arra, hogy a 2.8. pontban 6s a 2.sz.mell6kletben meghatdrozott iratokon kiviil elk6sziti, B 6vig meg6rzi, tov6bbi sztiks6g eset6n az erre feljogositott szerveh szervezetek rendelkez6s6re bocsftja mindazon dokumentumokat, sz6mviteli bizonylatokat, kimutat{soka! melyek a szerz6dbsszerfi teljesft6st, a szerzsdls alapjdn Megbiz6 eltal kifizetett szolg6ltatdsi dijak tekintet6ben Megbizott oldal6n a teljesit6s 6rdek6ben felmeri.ilt kolts6gek megalapozotts6g6t, indokolts6git mind szakmai, mind p6nztigyi szempontb6l igazolj6h al6t6masztjdk. A fenti dokumentumokb6l Megbizott Megbiz6 k6r6s6re, r6sz6re kontrolling adatszolgdltat6st koteles teljesiteni, amely Megbizott megbizdssal kapcsolatosan felmertilt krilts6geit mutatja be f6bb kolts6gnemek szerinti bont6sban Megbizott koteles a Megbiz6t minden olyan kortilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely a szerz6d,6sszerii teljesit6st vesz6lyezteti vagy giitolja. 3. Aszerz6d6shauilya 3.1. lelen szerz6d6s hat6rozott id6re jdn l6tre A szerz6d6s hat6lyba I6p6s id6pont)a:2014. augusztus A Szerz6d6s megsziin6s6nek id6pontja:20'15. okt6ber Megbizfsi dii iisszege 6s a fizet6s m6dia 4.7 Megbizonat a 2. pontban meghat6rozott feladatok teljesit6s66rt az al6bbi osszegii megbizasi dij illeti meg: 4.1.L Megbizottat havonta fix osszegfi megbiz6si dij illeti meg a szerz6d6s megszfin6se napjdig az al6bbiak szerint: 4.1, augusztus augusztus 31. kdzotti id6szakban nett Ft/h6, azaz nett6 H6rommilli6 forint/h6. A jelen pont szerinti megbiz6si dijb6l Ft/h6, azaz Egymilli6-hatszizhuszonotezer forint/h6 a Magyar Miltai Szeretetszolgiilat Egyestiletet, Ft/h6, azaz Egymilli6- hiromszfzhetvenritezer forint/h6 a Magyar Reform5tus Szeretetszolg6lat Kozhasznri Alapiwinyt illeti meg. 4 $,.*

5 4.L szeptember november 30. kozotti id6szakban havonta a pontban meghat6rozott megbizasi dij 2/3-ad, azazk tharmad r6sze. A jelen pont szerinti megbiziisi dijb6l Ft/h6, azaz Egymilli6-egysz{zhuszonritezer forint/h6 a Magyar Maltai Szeretetszolg6lat Egyesiiletet, Ftlh6, azaz Nyolcsz6zhetven<itezer forint/h6 a Magyar Reformdtus Szeretetszolg6lat K<izhasznri Alapitv6nyt illeti meg december okt6ber 3 L. kozritti id6szakban havonta a 4.1,.1.L. pontban meghat6rozott megbiz6si dij 1/3-ad, azaz egyharmad r6sze A jelen pont szerinti megbiz6si dijb6l Ftfh6, azaz }tszilzezer forint/h6 a Magyar M6ltai SzeretetszolgSlat Egyestiletet, Ftfh6, azaz ltszinezer forint/h6 a Magyar Reform6tus Szeretetszolgilat Kdzhasznri Alapitviinyt illeti meg. A A.L.L. pontban foglalt megbiziisi dij [dfjr6szletek) magiban foglalja azon b6rl6kkel trirt6n6 - a 2.6. pontban leirt - hdromszori kapcsolatfelv6tel megkis6rl6s6t, akik vonatkoz6sdban a mentordl6si szolgdltatdst a Megbizott nem tudja teljesiteni. 4.L.2 Megbizottat a 10 h6napos mentor6l6si feladatok ellit6sd6rt - a Megbiz6 Altal6tadott AEM alapj6n * b6rl6nk6nt az alsbbi dsszegri teljesitm6nyar6nyos megbfz6si dij illeti meg: augusztus augusztus 31. kcizdtti id6szakban nett A.-Ft, azaz nett6 Nyolcvanotezer forint,, szeptember november 30. k<izotti id6szakban a pontban meghat6rozott megbfz6si dij Ft-al, azaz Otezer forinttal nrivelt cisszege, december okt6ber 31. ktizritti id6szakban a pontban meghat6rozott megbiz6si dij Ft-al, azaztizezer forinttal novelt cisszege. A Megbizottat a konkr6t b6rl6re vonatkoz6an az AEM hatilyba l6p6s6nek napj6n 6rv6nyes dijt6tel illeti meg {a2. sz. mell6klet szerinti titemtervnek megfelel6en). Amennyiben b6rl6vel a 2.6. pont alapjiin nem sikertil a kapcsolatot felvenni, Megbfzottat jelen pontban foglalt teljesitm6nyar6nyos megbfzisi dij nem illeti meg. Amennyiben b6rl6 csak r6szben egytittmiikodf, ez6rt nem lehets6ges minden egyes - a 2. sz. mell6kletben meghatiirozott - r6szfeladathoz tartoz6 dokumentumok Megbizott dltali elk6szit6se, akkor a jelen pontban foglalt teljesitm6nyar6nyos megbfz6si dii az ek6gzett munk6k ar6nydban, a teljesitett r6szfeladatok ut6n Megbizottat megilleti. Amennyiben a r6szfeladatok az adott b6rl6 eset6ben nem a 2. sz. mell6klet szerinti titemtervnek megfelel6en, hanem k6s6bb, de legfeljebb 10 h6napon behil teljestilnek, azon feladatok ell6t6s66rt a megbizasi dij ar6nyos r6sze a Megbizott r6sz6re a teljesit6st kovet6en kifizethet6. A pontban foglalt megbiz6si dij kifizet6s6nek felt6teleit 6s titemez6s6t a 2. sz. mell6klet tartalmazza. A megbizfsi dij a konzorciumi tagokat az 6ltaluk mentordlt b6rl6k vonatkozesfban illeti meg. 4.2 A 4.1 pontban meghat6rozott megbiz6si dijak kifizet6se:

6 4.2.1 A4.1.1 pontban meghat6rozott fix megbiz6si dijat Megbizl el6re, a konzorciumi tagok 6ltal a t6rgyh6nap d. napj6ig - els6 alkalommal augusztus 05. napjdig - ki6llitott sz6mla ellen6ben, l5iiapos hzetesi-fratdrid6vel 6tutalja Magyar Mdltai Szeretetszolg6lat Egyestilet Takar6kBankndl vezetett lOStS74 sz6m[ 6s a Magyar Reformdtus SzeretetszolgAlat Kdzhasznri Alapitvdny CIB Bankn6l vezetett B500BB9B sz6mf szdml6jflra' Mivel a megbiziisi dij ezen rlsze magaban foglalja - a 4.\.7. pontban leirtak szerint - a nem egyuttmiikoi6 b6rl6kkel tort6n6 kapcsolatfelv6tel megkis6rl6se 6rdek6ben elldtott feladatokat is, "i6rt ^ Megbizott az ehhez kapcsol6d pont e) alpontja szerinti - t6rgyhavi jegyz6konyveket a t6rgyh6nipot kovet6 h6napr6l ki6llitott szamlahoz csatoltan koteles Megbfz6nak megki.ildeni. A felje{yz6sekhi6nya eset6n alelen pontban fogalt megbiziisi dij csak abban az esetben fizethet6 ki, ha azokat Megbizott p6tolja. Amennyibe n a szerz6d6s megsziin6s6re nem a h6nap utols6 napjdn kertil sot a ko,nzorciumi tagok ^ rrrrrbd1, megszfin6s6nek h6napj6ban, a jelen pontban foglalt megbiziisi dij id6ardnyos r6sz6re jogosultak. A"megbiz6si szerz1ddsutols6 h6napj6ban, ha a konzorciumi tagok rbszlre a teljes.havi megbfzdsi dij 6tiutaldsra keriilt, akkor a koniorciumi tag az 6t megillet6 id6ar6nyos dij 6s a teljes havi mlgbizfsi dij krizotti ki.ilonbozetr6l a szerz6d6s megsz(in6s6t kovet6 3 munkanapon beltl hellesbit6 rre111tat kriteles kibocs6jtani - melyhez a 2.8. pont e) alpontja szerinti, tirgyhavi jegz1konyveket koteles csatolni - 6s a ktilonbozetet egyideiiileg Megbiz6nak visszautalni A4.1.2 pontban meghat6rozott megbizdsi dij kifizet6se az al6bbiak szerint tort6nik: a) Megbizotikoteles min"den h6napban,i t6rgyh6napot kcivet6 h6nap 5. napjdig - els6 alkalommal ' ZOI+. szeptember 05-ig - a tirgyh6napban keletkezett 2.8. pontja b), d) 6s f) pontj6ban meghatiirozott dokumentumokat megki.ildeni [6tadni). A dokumentumokat koteles a Megbizott konzorciumi tagonk6nt csoportositani 6s kfs6r6 jegyz6kkel ell6tni, melyb6l beazonosithat6 az adott b6rl6 m entor6lss At v 69z6 konzo rciumi tag' b) Megbiz6 a dokumentumok be6rkez6s6t (6tv6tel6t) kovet6 5 munkanapon beltil telj-esit6sigazol6st ad ki, vaglz felsz6litja a Megbizottat az 6tadott dokumentumok kieg6szit6s6re. c) Megbiz6 Jmegbiziisi dijati Megbizott eltal - a teljesit6sigazolas kiad6s6t kovet6en - kiiillitott sz6mla ellen6ben 1S napos fizet6si hat6rid6vel itutalja a Magyar Meltai Szeretetszolg6lat Egyesrilet Takar6kBankndl vezetett szlmfi 6s a Magyar Reform6tus Sieretetszolgiilat K<izhasznf Alapiwiiny CIB Bankn6l vezetett B500BB9B szdmri szlmlaiira. Teljesit6s igazol6s kiad6s6ra jogosult: Megbiz6 ingatlaniizemeltet6si 6s tigyletgondoz6si v ezlrigazgat6 -helyettes e A 4.1. pontban meghatsrozott megbizssi dijak tafialmazzak a Megbizottnak a 2. pontban meghat6rozott feladatok elv6gz6se sor6n felmertilt cisszes ktilts6g6t. A Megbizott jelen szelz6d6s alapj{n vdllalt kotelezetts6geinek teljesit6s66rt a 4.t pontban meghatdrozott megbizasi dijon feltil tovdbbi dijra vagy kolts6gt6rit6sre nem jogosult. A Magyar Meltai Szeretetszolg6lat Egyesi.ilet 6s a Magyar Reform6tus Szeretetszolg6lat Alapitv6ny nyilatkozik, hogy jelen szerz6dlsben foglalt feladatok ellst6sa vonatkozdsdban - tekintettel az alapit6 okiiaiukban megjelolt csal6dsegit6s 6s szoci6lis ITEAOR 88.99) tev6kenys6g6re - az eltalenos forgalmi ad6r6l sz6l vi CXXVII. torv6ny 85. S 4. bekezd6s d) pontja alapj6n kozszolgiltat6nak min6stil, ez6rt a 85. S 1, bekezd6s f) pontja alapj6n mentes az dltaliinos forgalmi ad6 fizet6si kdtelezetts6g al6l. \uqr

7 4.5. Megbfzott vdllalja, hog5r nem fizet, illetve nem sz6mol el a jelen szerz6d6s teljesft6s6vel osszefi.igg6sben olyan krilts6geket, melyek a Kbt. 56. S (1) bekezd6s k) pontja szerinti nem megfelel6 t6rsasig tekintet6ben meri.ilnek fel, 6s melyek a Megbizott ad6koteles jovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak Kiizremiiktid6k A teljesit6sben a Megbizott r sz6r6l k<izremiikod6[k) kiz6r6lag a Megbiz6 el6zetes iriisbeli beleegyez6s6vel miik<idhet[nek) kozre. A kozremiikdd66rt a Megbfzott rigy felel, mintha a munk6t magav6gezte volna el. Kozremfikrid6[k) jogosulatlan ig6nybev6tele eset6n a Megbizott felel minden olyan k6r6rt, amely a kozremfikod6(k) ig6nybev6tele n6lkiil nem kovetkezett volna be. 5.2 A kozremfikrid6vel kdtdtt szerzld6snek meg kell felelnie jelen szerz6d6s kikrit6seinek. 6. Adatv6delmi rendelkez6sek Felek el6tt ismert, hogz jelen Szerz6d6s teljesit6se sor{n az Informdci6s onrendelkez6si jogr6l 6s az informdci6szabadsagr6l sz6l6 20L1,. 6vi CXII. t<irv6ny 6rtelm6ben [a tovibbiakban Info w.) szem6lyes adatnak min6sril6 adatkezel6sre 6s adatfeldolgozasra keri.il sor. Az Info tv. rendelkez6seinek val6 megfelel6s c6lj6b6l Felek krilcsonosen az al6bbi adaw6delmi rendelkez6seket fogadjdk el 6s nyilatkozatokat teszik. B6rl6k az AEM al6ir6siival kifejezetten hozzijsrulnak ahhoz, hogy a Megbiz6 6ltal kezelt, kor6bban a b6rl6k 6ltal rendelkez6s6re bocsdtott szem6lyes adatokat, valamint mind a hat6rozatlan id5re, mind a hat6rozott id6re kotdtt b6rleti szerz6d6sre vonatkoz6 adatokat - igy krilonosen, de nem kizir6lagosan a b6rleti d(j fizet6sre vonatkoz6, tov6bbd a Megbiz6 6ltal ismert koziizemi szolgfltat6kkal szembeni tartoz6sra 6s a kozos k<ilts6g h6tral6kra vonatkoz6 adatokat - a Megbizottnak a Megbiz6 etadja annak 6rdek6ben, hogr a Megbizott a b6rl6kkel a kapcsolatot fel tudja venni, az egytittmfikod6s tartalm6t ki tudjak alakftani 6s a Megbizott ad6ssiigkezel6si tandcsadiist tudjon a b6rl6k r6sz6re nyrijtani. A b6rl6k az AEM al6ir6siival egyben kifejezetten hozziljarulnak ahhoz is, hogy a Megbizott a b6rl6kre vonatkoz6 azon adatokat a Megbiz6 r6sz6re eadja, amelyekb6l megiillapithat6, hogr a b6rl6k az AEM egyrittmfikdd6sre vonatkoz6 rlszlben foglalt kotelezetts6geiknek eleget tetteke. A Megbizott a b6rl6kre vonatkoz6, a 6.2 pontban meghatirozott adatokat, valamint a Megbiz6 a Megbfzott dltal a 6.3 pont alapjiin r6sz6re tovdbbitott adatokat a hat6rozott idejfi b6rleti szerz6d6snek a Kormlnyrendelet 70/C. S t1) bekezd6se alapj6n tort6n6 hatdrozatlan id6tartamriv6 alakuldsaig, vagy az ingatlannak a Kormdnyrendelet 10/C. S (2) bekezd6se szerinti visszaadds6ig jogosultak nyilvintartani, kezelni. Megbizott az adatkezel6s 6s adatfeldolgozds sor6n az 6rintettek adatait illet6en az Info tv. szerinti adatbiztonsiigi kovetelm6nyeknek eleget tesz.

8 Megbizott a tudomdsira jutott szem6lyes adatokat kiz6r6lag a Megbiz6 rendelkez6sei szerint dolgozhatja fel, tovdbb6 a szem6lyes adatokat a Megbfz6 rendelkez6sei szerint kdteles tirolni 6s meg6rizni. Megb(zott vdllalja, hogy a 6.4 pontban meghatdrozott, Megbizl Altal egy6rtelmfien krizolt hatiirid6 letelte, vagy Megbizott adatkezel6si, adatfeldolgoz6si jogosults6g6nak b6rmely okb6l trirt6n6 megsziinr5s6t kovet6en a b6rl6k szem6lyes adatait torli, azaz gondoskodik azok felismerhetetlenn6 t6tel6r6l rigy, hory a helyreiillit6suk a tov6bbiakban mdr nem lesz lehets6ges A Megbizott nem szerz6d6sszerii teliesft6se. ktitb6r. a szeru6d6s megsziin6se A Megbfzott kotelezetts6geinek 6rdekkor6be tartoz6 okb6l ered6, szamara felr6hat6, nem szerzldlsszerii, vagy nem teljesit6se eset6n a Megbiz6 a szerz6d6st azonnali hatillyal felmondhatja. A Megbizottnak a Megbiz6 felmond6sdig a teljesit6s 6rdek6ben felmertilt ktilts6geit, kiadasait, igazolt k6rig6ny6t Megbiz6 k<jteles kiegyenliteni. A Megbizott koteles a Megbiz6t minden olyan tev6kenys6ge, teljesit6se sor6n felmeri.ilt, feladatk<ir6be tartozl 6s az elvdrhat6 szak6rtelem mellett felismerhet6 kori.ilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni, amely az elv6gzend6 feladat eredm6nyess6g6t vagy kell6 id6re val6 elv6gz6s6t veszllyezteti vagy g6tolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l ered6 k6r6rt a Megbizott felel6s. Amennyiben a Megbizott felr6hat6an, illetve 6rdekkdr6ben felmertilt okokb6l k6sedelmesen teljesiti a szerzldlsben v6llalt - ktilonos tekintettel a 2. sz. mell6kletben meghatdrozott - kotelezetts6gbt, :flgy a k6sedelem minden megkezdett napt6ri napja ut6n, b6rl6nk6nt, az egy b6rl6 mentor6l6s6ra meg6llapitott (4.1.2 pont) nett6 megbizdsi dii I o/o-anak megfelel6 osszegfi kotb6rt koteles fizetni. A ktitb6r maximuma a nett6 megbizdsi dii20o/o-a. A Megbiz6 jogosult kotb6r kdvetel6s6t az iiltala a Megbfzottnak fizetend6 tisszegbe beszimitani. Amennyiben a Megbiz6nak a Megbizott nem teljesit6se, vagy hib6s teljesit6se krivetkez6ben nem keletkezik ellen6rt6k fizet6si kdtelezetts6ge, fgy a Megbiz6 a kotb6rt kiszilmlilzza, 6s azt a Megbizott kdteles a sz6mla k6zhezv1tel6t6l sz6mitott 8 napon beli.il a Megbiz6 r6sz6re kifizetni. A Megbiz6 a kritb6rig6ny6t ir6sban koteles kozrilni a Megbizottal, ktil<in megjelolve annak jogalapjdt 6s osszeg6t. A Megbiz6 jogosult jelen szerz6d6st azonnali hat6llyal - k6rt6rit6si k<itelezetts6g n6lktil - felmondani, ha meg6llapithat6an fizet6sk6ptelenn6 v6lt, 6s ezilltal a szerz6d6s teljesit6s6re nem k6pes. Felek a szerz6d6st kozris megegyez6ssel b6rmikor megsztintethetik. Ebben az esetben a Felek irdsban, ktizosen al6irt okiratban rendelkeznek a szerz6d6s megsziin6s6vel kapcsolatos elsz6mol6s16l, 6s Feleknek a megsztintet6s16l rendelkez6 okiratban meghatiirozott megszfin6si id6pontig m6g fenniill6 6s teljesitend6 feladatair6l. 7.8 Megbiz6 jogosult 6s egyben kdteles a szerz6d6st felmondani olyan hat6rid6vel, amely 8 $ry

9 lehet6v6 teszi, hogy aszerz6d1ssel 6rintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha a) a Megbfzottban krizvetetten vagy krizvetlentil Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdassgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ [1) bekezd6s k) pontjsban meghat6rozott felt6teleknek; bj a Megbizott kozvetetten vagy krizvetlenril Z\o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gi tirsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1J bekezd6s kj pontjiiban meghatiirozott felt6teleknek Rendkivi.ili felmondfsra indokol6si kritelezetts6g mellett, sflyos szerz6d6sszeg6s eset6n van Iehet6s6g. A rendkivtili felmond6st a szerz6d6sszeg6st pontosan megjelol6 6s annak orvosol6s6ra megfelel6, minimum 15 napos hat1rid6t ttiz6 ir6sbeli felsz6litssnak kell megel6znie. A rendkfvi.ili felmond6s jog6val az ir6sbeli felsz6litiis eredm6nytelens6ge eset6n lehet 6lni. A Megbizottat rendkivrili felmondds eset6n is megilleti az elvlgzett munkdj6val ar6nyos dijazas. Megbizott nevesitetten jogosult a jelen szerz6d6st rendkiviili felmonddssal megszrintetni, ha a Megbiz6 a teljesit6st biztosit6 konzultdci6s, inform6ci6 adiisi 6s t6j6koztat6si, d6nt6si illewe dont6s el6k6szit6i kotelezetts6g6t nem teljesiti, a Megbizottat a teljesit6shez sztks6ges informdci6kkal, t6j6koztat6ssal, dokumentumokkal, iratokkal, utasit6sokkal nem liitja el. Rendkivi.ili felmond6s eset6n a felmond6 f6l krjteles halad6ktalanul tsrgyaliist kezdem6nyezni az lllami vagyon feltigyelet66rt felel6s miniszterrel Megbizott kijelol6se m6dosit6sa, illet6leg visszavonssa 6rdek6ben. Rendkfvi.ili felmond6s eset6n a Szerz6d6s a Megbizott Korm6nyrendelet szerinti kijeldl6s6nek visszavonisa vagy m6dosit6sa id6pontj6ban, de legk6s6bb a rendkivtili felmondiis kozl6s6t6l sz6mftott 3 h6nap eltelt6vel sziinik meg. B. 8.1 Kapcsolattartds Felek a szerz6d6s teljesit6s6nek el6segit6se 6rdek6ben kapcsolattart6 szem6lyeket jekilnek meg az al6bbiak szerint: Megbiz6 kapcsolattart6jaaz ingatlankezel6si 6s iigyletgondozasivez rigazgat6-helyettes: N6v: Telefon: Hodorics Andris ho do rics.and ras(0netzrt.hu Megbizott kapcsolattart6ja : Major Giibor N6v: Telefon: L70 maj or.gab or(0mal tai.hu 8.2 Felek rrigzitik, hogy egymiis krizdtt minden nyilatkozatot vagy egy6b 6rtesit6st ir;isban, sztiks6g szerint t6rtivev6nyes lev6lben, ben vaglr telefax ftjiin kell megkrildeni, amely akkor tekinthet6 szabalyszerfinek, ha azt az Sltal6nos kapcsolattart6 szem6ly r6sz6re k6zbesitett6k. Az 6rtesit6s akkor v:ilik joghatdlyossi, amikor azt a cimzett igazoltan - t6rtivev6nyen vagy az erre rendszeresitett etad6kdnyvben - 6tvette, 9

10 Az vagy telefax fitjen tort6n6 k6zbesft6s eset6n a nyilatkozat vagy 6rtesit6s akkor viilik joghatdlyoss6, amikor a cimzett azt igazoltankdzhez vette: arr6l automatikus vagy kifejezett visszaigazol6s 6rkezett. A t6rtivev6nyes ajiinlott postai krildem6nyt a k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napjiin k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az Awltelt megtagadta. Amennyiben a ktildem6ny,,nem kereste",,ismeretlen helyre kriltozott", vary,,az atv6telt megtagadta" jelz6ssel kertil visszaktild6sre, a ktildem6ny azon a napon tekintend6 k6zbesitettnek, amelyen a postai b6lyegz6 alapj6n a szolg6ltat6 a krildem6nyt a felad6nak visszak6zbesitette. Felek megiillapodnak, hogy a 8.1 pontban megjelolt kapcsolattart6k szem6ly6ben tort6nt viiltoz6s16l a m6sik felet halad6ktalanul [de legk6s6bb a viltoz6s bekovetkez6s6nek mdsnapjdn) 6rtesitik. A kapcsolattart6k szem6ly6ben bekovetkezett valtoz6s a mdsik f lhez szerzfld, sszeriien megktildott 6rtesit6ssel l6p hat6lyba. A kapcsolattart6k szem6ly6ben ttirt6n6 vdltoz6s nem min6siil szerz6d6sm6dosft6snak L Titoktartiis Felek a jelen szerz6d6ssel, illetve az annak sor6n teljesitett szolg6ltat6ssal kapcsolatosan kolcsonrisen kijelentik, hogy a teljesit6s sordn tudom6sukra jutott minden informiici6t 6s adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek ezeket a mdsik f6l el6zetes, irdsbeli hozzai{rulasa hi6nydban nem hozzirk nyilv6noss6gra vagy illet6ktelen harmadik szem6ly tudom6s6ra. A Megbizott a birtokeba kertilt informiici6kat kiz6r6lag a jelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatok telj esit6se 6rdek6ben haszn6lhatja fel. Felek rcigzitik, hogy a titoktart6si rendelkez6sek megszeg6se eset6n a Megbiz6 jogosult a jelen szerz6d6stazonnali hatdllyal felmondani. A felmond6s nem zlrjaki a titoktart6si kdtelezetts6g megszeg6s6re ir6nyad6 egy6b polg6ri, vagy btintet6jogi szankci6k alkalmazasat. Vitfs k6rd6sek rendez6se Feleknek meg kell tennitk mindent annak 6rdek6ben, hogy kozvetlen tirgyal6sok titjfn rendezzenek minden olyan n6zetelt6r6st vagy vit6t, amely kbzdtttik a szerz6d1s keret6ben vagy a szerzldlssel kapcsolatosan felmertilt. Minden, a szerz6d6s megkdt6se utfn felmenil6, a szerz6d6s teljesit6s6t akadalyoz6 krirtilm6nyr6l Felek kdlcsdnosen k6telesek egymdst tiij6koztatni. 11. Egy6brendelkez6sek L1".1 Megbizott vdllalja, hogy a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megbiz6 szlmara megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt S (5) bekezd6s szerinti tigyletekr6l a Megbiz6t hal ad6ktala n ul 6 rtesiti Felek a szerz6d6st el6zetes egyeztet6st krlvet6en, kizlr6lagir6sban m6dosithatjsk lelen szerz6d6s b6rmely pontjanak vagy rendelkez6s6nek 6rv6nytelens6ge nem jelenti a teljes szerzldls 6rv6nytelens6gr5t, kiv6ve, ha az 6rv6nytelennek min6stil6 rendelkezls vagy r6sz 10

11 n6lkril Felek a szerz6d6st nem kotritt6k volna meg, vagy e rendelkez6s, illewe rr5sz hidny6ban a szerz6d6s 6rtelmetlenn6 vagy 6rtelmezhetetlenn6 v6lna Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sek tekintet6ben a Ptk. vonatkoz6 rendelkez6sei az ir6nyad6ak. A jelen szerz1dls egym6ssal megegyez6 foglalt felt6telekkel egyet6rtenek azokat megegyezft, jlvilhagy6lag irj6k al6. 3 eredeti p6ld6nyban k6sztilt. Felek a jelen szerz6d6sben elfogadjdk 6s a szerz6d6st, mint akaratukkal mindenben Budapest, augusztus 12. Nemzeti Eszkdzkezeld ZrL Sz6liel) Budapcst VSrosmaior * 1'2'14. Ad6szlm: Cg.: t65 1. IIAGI'Atr irt,(rr,l^r szeretetszorcarer EGYESULET I I 23.Bndrpcct, Szrvcg Grib:r rirr 5t"60, pgrzs!m1 i rr, il;;eiii;. Ifi ria jiffi ffi ooo'sr:ooooooooo 2. CsillagTam{s vez6rigazgat6 Megbiz6 eform6tus t Alapitviny 6ria krt.200. elniik Magyar Miiltai Szeretetszolg6lat Egyestilet Megbizott kurat6riumi elntik Magyar Reformdtus Szeretetszolgillat Ktizhasznf Alapfwriny Megbfzott Mell6kletek: 1. sz. mell6klet: Konzorciumi szerz6d6s 2. sz. mell6klet: A pontban meghat6rozott megbiz6si dij kifizet6s6nek felt6tele, titemez6se, a Megbizott eltal k6szitend6 dokumentumok krire 3. sz. mell6klet: A 2. sz. mell6kletben meghat6rozott dokumentumok mintiija tl

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei

A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerz dési Feltételei A Bankárnet Befektetési és Tanácsadó Kft. Üzletszabályzata és Általános Szerzdési Feltételei 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen üzletszabályzat és általános szerzdési feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat)

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

ri-\ \$or sfch\s*" Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb -

ri-\ \$or sfch\s* Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb - \ ri-\ \$or sfch\s*" Szrillft:[si szerzdd6s Amely l6trejtitt egyr6szrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahina; adosz tna: 15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. fdigazgat, mint megrendel

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09

Plotinus Holding Nyil. nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g. ld5kiizi vezet6s6gii. mol6. 201sQl. K6sztilt: z0t1lo4l09 Plotinus Holding Nyil nosan Mfik6d6 R6szv6nyt6rsas6g ld5kiizi vezet6s6gii mol6 201sQl K6sztilt: z0t1lo4l09 Vezet6s6gi jelent6s A Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato

Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato Porsche Bank Zrt. falumndnoki promam tajekoztato Tisztelt Markakereskedo Partnerunk! A 2014.04.01-en kelt levelunknek megfelelon jelen tajekoztatoban reszletezzuk, hogy a falugondnoki program elofinanszirozasi

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben