Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850"

Átírás

1 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l Ad6sz6ma: Kepviselcije: dr. Palatka Livia vezfirigazgat6 mint aj6nlatk6r6 6s b6rbevev6 (a tov6bbiakban: B6rbevev6) m6sr6szr6l: c6gn6v: Karakter Szimitistechnikai, Elektronikai Kft. cilgtr.szima: sz6khelye: 5000 Szolnok, Szapilry u. 6. kepviselcije: Kiss Ferenc iigyvezet6 ad6sz6ma: banksz6mlasztma: mint nyertes ajilnlattev6 6s b6rbead6 (a tov6bbiakban: B6rbead6) egytittesen szerz6d6 felek kciz6tt, az ahiirott helyen 6s napon az alilbbiak szerint: I. Pnrnvrnur.uur 1) A B6rbevev6 a kdzbeszerz6sekrcil sz6l vi CVm. t6rv6ny szerinti,,nflt" kdzbeszerzflsi eljar6st folytatoff le szoftverek beszerz6s6re, melynek nyertese B6rbead6lett. II. Sznnz6nfs rancv^l 1) A B6rbead6 b6rbe adja, B6rbevev6 b6rbe vesz 110 db,,ms OlficeProPlus ALNG LicSAPk OLV' szoftvert, amelyek6rt B6rbevev6 b6rleti dijat fizet jelen szerz6d6sben meghatiirozottak szerint. III. Szrnz6nf s H.l,rrir,v.q, l) Jelen szerz6d6st a szerzddl felek hatrirozott id6re kdtik, a szerzldls al6ir6s6t6l sz6mitott 3 6ves id6tartamra. IV. Frr.Bx.roc^ql fs rorpr,bzrrrsfcnr l) A B6rbead6 szavatolja, hogy jogosult a szoftverrel rendelkezni. 2) A B6rbead6 a szerz6d6s idej6re 6t nem ruhdzhat6 felhasznillilsi jogokat biztosit a szoftverre, a B6rbevev6 6ltal fizetend6 b6rleti dij ellen6ben. 3) A B6rbead6 szavatol az&' hogy a szoftver a berlet egfisz id6tartama alatt szerz6d6sszeni hasznslatra alkalmas. 4) A B6rbead6 szavatol az6rt, hogy harmadik szem6lynek nincs a szoftverre vonatkoz6an olyan joga, amely a Berbevev6t a haszn6latban korlstozza, vagy akad6lyozza. 5) A B6rbead6 koteles a szoftvert rendeltet6sszer[i haszn6latra alkalmas 6llapotban rendelkez6sre bocs5tani jelen szerz6d6s al6irils6t kovet6 I 5 napon beliil. 6

2 6) A B6rbead6 szavatolja, hogy a szoftver virusmentes 6s mentes hasonl6 6rtalmas, illetve nem a rendeltet6sszeni miikdd6shez tartoz6 eszk6zt6l, programokt6l, 6nmegsernmisit6 programt6l. 7) A B6rbead6 nern v6llal felel6ss6get a szen{er mtik6d6senek k6vetkeztfiben felmeriil6 krirok6rt, vesztes6gek6rt. 8) B6rbevev6 felhaszn6l6si joga a szoftver haszn6latilnak jog6t foglalja mag6ban. 9) A B6rbevev6 a szoftvert harmadik szern6lynek nem adhatja tov6bb, harmadik szem6ly rflszere nern 6rt6kesitheti. l0) A szerz6d6 felek k6lcs6n6sen k6telesek egym6st tdjfikoztatni minden olyan k6rtilm6nyr6l, amely a teljesit6s idej6t, vagy min<is6g6t 6rinti. I l) A teljesit6s idej6t vagy min6s6g6t 6rint6 tilj5koztatdst mindegyik felnek a m6sik f6l sz6khely6re kell megktildeni, c6gszeriien al6irt lev6l form6j6ban, amelynek I p6ldriny6t a munkanapl6hoz kell csatolni. V. A Bf,RLETI DiJ 1) A B6rbead6 a jelen szerz6d6s trlrgy6t kepezf szoftverek marad6ktalan 6s szerz6d6sszerii lesz6llit6sa eset6n a krivetkezd dijazimajogosult: ,8182 Ft + AFA (3 6we sz6l6 boleti dijl licenc x ll0 db). A harom 6ves id6tartamra sz6l6 b6rleti dij 3 eryenl6 r6szletben,6venkenti bont6sban keriil kifizet6sre. Az els6 kifizet6s a VI. \ 6s $ pontok szerinti hat6rid6ben tdrtenik, mig a2. 6s 3. 6vben a legk6s6bb janurir l5-ig benyujtott sziimla janurir 30-ig kifizet6sre keriil. 2) A Berbead6 nern jogosult egy6b k6ltsdg, dij szimlin6s6ra Berbevev6 fel6 a szerz6d6s teljesitdse sordn. VI. Frzrrf sr rbr,rf rrr,rx l) A jelen szerzfidfls keret6ben a Berbead6 fel6 teljesitend6 kifizet6seket magyar forintban (HUF) kell teljesiteni. 2) Az ellenszolg6ltat6s teljesit6se a Polg6ri T6rv6nykdnywcil sz6l vi V. t6rveny 6:130. $-ban el6irtaknak megfelel6en banki 6tutal6ssal tort6nik 30 napon beliil. B6rbevev6 felhivja a figyelmet az ad6zils rendj6r<il sz6l vi XC[. t6rv6ny 361A. $-6nak alkalmazbsira. 3) Az 6tutal6s teljesit6se az alilbbi okmrinyok egyiittes benyujt6sa ellen6ben tort6nik: - a B6rbead6 szirriilja I eredeti p6ldanyban c6gszeriien al6irva, feltiintetve a Berbevevci nev6t 6s cim6t; - a Berbevev6 6s a B6rbead6 k6zdtt a jelen szerzildils szerint elk6szitett 6s al6irt teljesit6si igazolfus egy p6ldanya. 4) A Berbevev6 k6sedelmes fizet6se eset6n a B6rbead6 jogosult a mindenkor hat6lyos Ptk. szerinti m6rt6kti k6sedelmi kamatot felszrimitani. 15

3 5) Amennyiben a kifizet6s az adozis rendj6rcil sz6l vi XC[. tcirv6ny (tov6bbiakban: Art.) 361A. $-6nak hat6lya al6 esik, akkor a benyfijtott szriml6(k)hoz a B6rbead6nak a hat6lyos jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6 ad6igazolfust is csatolnia kell. Amennyiben az ad6igazolilst az rt nem csatolja, mert a kifizet6s idripontj6ban szerepel az APEH kdztartozismentes ad6z6i adatbinisilban, a sz6rnla mell6 csatolnia kell erre vonatkoz6 nyilatkozat6t. 6) B6rbead6 kdtelezeffs6get v6llal arra, hogy nem fizet, illetve szilmol el a szerz6d6s teljesit6s6vel risszefiigg6sben olyan kolts6geket, melyek a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k.) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 t6rsas6g tekintet6ben meriilnek fel, 6s melyek a B6rbead6 ad6k6teles jdvedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak, tov6bbi a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetfit a B6rbevev6 szfumira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt $ (5) bekezd6se szerinti iigyletekrcil a Berbevev6t halad6ktalanul 6rtesiti. 7) B6rbead6 a Kbt $ (4) bekezd6s6vel osszhangban v6llalja, hogy a szerzfidfls teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetfit a B6rbevev6 szimirra megismerhet6vd teszi 6s a Kbt $ (5) bekezd6se szerinti iigyletekrcil a B6rbevev6t halad6ktalanul 6rtesiti. VII. Trurrsirts 1) A feladat elv6gz6se a B6rbevev6 6ltal al6irt teljesitdsigazolilssal tekinthet6 elfogadottnak. VIII. A szrnz6nfsr nzrosir6 rovr(sni NIU,LfKKOru,BzrrrsEcBx 1) A k6sedelmi kritb6r m6rt6ke a teljes szerzldflses ellen6rt6k 0,5 o/o-a/ nap a k6sedelem minden napjira vetitve. 2) El nem fogadott hib6s teljesit6s eset6n a k6tb6r m6rt6ke a teljes szerz6d6ses ellenert6k 0,5 o/o-a. Egy h6napon beliili tobbsz6ri hib6s teljesit6s eset6n a 0,5 %-os k6tb6r t<ibb alkalommal is 6rv6nyesithet6. 3) Ajanlatk6rci teljesit6si biztosit6kot is el6ir HUF (de legfeljebb a szerz1dfls szerinti, tartal6kkeret 6s 6fa n6lkiil sz6mitott ellenszolg6ltat6s 5 o/o-nak megfelel6) 6sszegben. A biztosit6k a Kbt $ (6) bek. a) pontja alapjan az ajinlattev6k6nt szerz6d6 f6l vdlaszltirsa szerint teljesithet6 az ellirt p6nzrisszegnek az ajinlatkercik6nt szerz6d6 fel fizet6si szimliljira t6rt6n6 befizet6ssel vagy bankgarancia vagy banki kflszfizetl kezess6g biztosit6s5val, vagy biaosit6si szerzddfis alapjan ki6llftott - k6szfizet6 kezess6gv6llal6st tartalmaz6 - k<itelezv6nnyel. IX. RrNoriviilr FELMoNDAS 1) Srilyos szerz6d6sszeg6s eset6n azonnali hat6lyu felmond6snak van helye. Ebben az esetben a B6rbevev6 a szerzldilst, ir5sban jogosult felmondani. A szerzldfls az ir6sbeli felmondasban megjeldlt napon sziinik meg. 2) A szerz6d6sszeg6sre vonatkoz6an a Ptk. szab6lyai az irrlnyad6ak, de azon kiviil a szerz6d6s megszeg6s6nek min6siil kiil6n6sen, ha a B6rbevad6val szemben sorozatosan min6s6gl, vagy egy6b teljesit6si kifog6s (hib6s vagy k6sedelmes teljesit6s) mertil fel. 3) A B6rbevev6 fenntartja ajogot, hogy a 3. kifog6s eset6n a szerz6d6st a rendkfviili felmond5ssal megszrintesse, illetve ezen feliil a teljes v6llalkoz6si dij 5 szhzal5kina jogosult meghifsulssi kdtb6rk6nt. (b

4 4) A Berbevev6 a meghirisul6si kdtber felsz6mit6silra jogosult tov6bb6 minden olyan esetben, melyn6l a szerzddls megsziin6se a B6rbead6ra visszavezethet6 oknak min6siil, kiilondsen p6ld6ul: - B6rbead6 jogut6d n6lkiili megsztin6sfithatirozza el; - B6rbead6 m6ltrlnyolhat6 ok n6lktil nem kezdte meg a szerz6d6s teljesit6s6t; - B6rbead6 a jelen szerz6d6s rendelkez6seivel ellent6tesen alv6llalkoz6t vagy egy6b krizrernrik<id6t von be a teljesit6sbe; - B6rbead6 egy6b sflyos szerz6d6sszegilstkdvet el; - B6rbead6 a szerz6d6st egyoldaltian, kiildntis indok n6lktil felmondja. A Berbead6 felmond6sa eset6n nem min6siil elfogadhat6 indoknak a szerzildils gazdas6gtalan teljesit6s6re, vsgy a megndvekedett k6lts6gekre val6 hivatkozas. 5) B6rbevev6 a Kbt $ (5) bekezd6se alapj6n jogosult 6s egyben k<iteles a szerzildilst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6dflssel 6rinteff feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon - ha a) a B6rbead6 szervezet6ben kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szern6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdxigs t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghatirozott felt6teleknek. b) a B6rbead6 kcizvetetten vagy k6zvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szondlyis6ggel nem rendelkezl gazdasilgs tarsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontj6ban meghatiirozott felt6teleknek. Jelen pont szerinti felmond6s eset6n a B6rbead6 a szerzdd6s megszfin6se el6tt m6r teljesitett szolgilltatilsszerz6ddsszeriipfirubeliellen6rt6k6re jogosult. X. Ar,vrir,Lar,xoz6 rcf twsrvfrrr,r 1) A jelen szerz6d6s 6rt6k6nek l}%-et meghalad6 m6rt6kben k6zrerntik<id6 alv6llalkoz6k6nt a Berbead6 a teljesitdsbe csak olyan c6get vonhat be, amelyet a ktizbeszerz6si eljsr6sban alv6llalkoz6k6nt megnevezett. A B6rbeado az alv6llalkoz6 6ltal elvflgzett munk66rt rigy felel, mintha azt maga teljesitette volna. XI. Vrs u.non l) A B6rbead6 nern srijthat6 krirt6rit6ssel vagy a szerzfidflst6l val6 el6ll6ssal, ha a k6sedelmes teljesit6s vagy meghirisulis vis maior eredm6nye. 2) A jelen pont 6rtelmezflse szernpontj6b6l a,,vis maior" olyan esetekre vonatkozik, amely a B6rbead6 6rdekk6r6n kivtil 6s elhrlrithatatlanul kdvetkezik be, neki fel nem r6hat6. A vis maiornak kdzvetlen 6sszefiigg6sben kell 6llnia a B6rbead6 tev6kenys6g6vel 6s a bek6vetkezett szerzfidilsszeg6ssel. 3) Vis maiorra a B6rbead6 csak akkor hivatkozhat, ha ajrtnlott lev6lben 6rtesiti a Berbevev6t a vis maior t6ny6rcil, okrir6l 6s val6szinii id6tartamrir6l, 6s a levfilhez csatolta a Berbead6 sz6khelye szerint illet6kes Kereskedelmi Kamara tanfsitvrfury6t. 4) Amennyiben a B6rbevevci egy6b irrfuryu ir6sos utasit6st nern ad, a B6rbead6nak tov6bb kell teljesitenie szerz6d6ses kdtelezetts6geit, amennyiben az 6sszerfien lehets6ges, 6s meg kell keresnie minden 6sszeni alternativ m6dot a teljesit6sre, melyet a vis maior esete nern g6tol. 5) A szerzld6sben foglalt hatarid6k a vis maior id6tartam6val meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior id6tartama meghaladja a 30 napot, a B6rbevev6nek jog6ban 6ll a szerzdd1s nem teljesitett r6sz6t6l eldllni h6tr6nyos jogi kcivetkezm6nyek n6lkiil oly m6don, hogy a B6rbead6 hoz err6l iriisos 6rtesit6st ktild.

5 XII. A szrnz6ots rrurpsirfsn fs u6nosirasa l) A jelen szerz6d6s mindennernii m6dosit6sa csak a szerz6d6 felek kdzos megegyezfis6vel, ir6sban, a kdzbeszerz6sekr6l sz6l vi CVm. brv5ny 132. $-ban me$tatirozottak figyelembe v6tel6vel t<irt6nhet. 2) A k6zbeszerz6sekr6l sz6l vi CVIII. t6rv6ny 30. $ (1) bekezd6s h) pontja alapjin a szerzldls m6dosit6s6r6l ktil<in jogszab6ly alaplin meghatinozolt minta szerint B6rbevev6 tiljdkoztat6t k6szit 6s azt hirdetm6ny ritjrin a Kdzbeszerz6si Ertesitlbet kdzz6teszi. Ebben a tijlkoztatlban a B6rbead6nak nyilatkoznia kell arr6l, hogy egyet6rt-e atfij6koztat6ban foglaltakkal. XIII. fnrrsirfspx l) Felek egym6s kdzti 6rtesit6seit ir6sban kell megkiildeni 6s ir6sban vissza kell igazolni. B6rbevev6 r6sz6rcil: N6v: Okih Tam6s Tel: ozszolgaltato.bp I 3.hu B6rbead6 r6sz6nil: N6v: dr. Major Csaba Tel: Fax: ) Felek egym6snak kizitr1lagir6sban k6szitenek 6s ktildenek 6rtesit6seket. Az 6rtesit6seket ajanlott lev6lben vagy telefaxon kell megkiildeni az erre a c6lra a szerz6d6sben meghatilrozott cimre, 6s azt ir6sban vissza kell igazolni. Az 6rtesit6sben foglaltak akkor l6pnek 6rv6nybe, amikor azt kik6zbesitett6k vagy faxon t6rt6nt tov6bbit6s eset6n, amikor a fax vev6 oldali 6rkeztet6se megtdrt6nt, amelyet a cimzett fel kciteles azowral visszaigazolni. XIV. VnAs rfnofsrr nrnpazfsr 1) B6rbevev6nek 6s B6rbead6nak meg kell tennie mindent annak 6rdek6ben, hogy k6zvetlen t6rgyal6sok ritjrin rendezzenek minden olyan nlzetelterlst vagy vit5t, mely kdzdtttik a szerz1dfls keret6ben, vagy a szerz6d6ssel kapcsolatban mertil fel. XV. ZAn6 nrxprlxrzfsx l) A szerz6d6s jogilag elv6laszthatatlan r6sz6t kfipezi a kapcsol6d6 ajinlati felhiv6s 6s dokument6 ci6, a nyertes aj 6nlattevci ajfunlata. 2) Jelen szerzldflsben nem szabillyozott k6rd6sekben a Polgiri Tdrv6nyk6flyv, & kozbeszerz6sekrdl sz6l vi CVI[. tdrv6ny 6s a t6rgyhoz kapcsol6d6 egy6b jogszab6lyok rendelkez6sei irinyad6k.

6 3) B6rbead6 hozziljirulilsfut adja ahhoz, hogy inform6ci6s tinrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 20ll.6vi CXII. t6rv6ny l. mell6klet III. Gazdilkod6si adatok 3. 6s 4. pontja rendelkez6seinek megfelel6 kozzltlteli kotelezettsilg alapjin, a szerz6d6s tipus6t, tirgyht, id6tartam6t a szerzbdlst kdt6 Felek nev6t 6s a szerz6d6s 6rt6k6t, a B6rbevev6 a honlapj6n nyilv6nossigrahozza. B6rbead6 tudom6sul veszi, hogy a Berbevev6vel k6t6tt szerz6d6sek eset6n a kozplruek felhaszn6l6s6val 6rintett szerz6d6 felk6nt inform6ci6s <inrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads6gr6l sz6l6 torv6ny rendelkez6sei a kozzfitfitel 6s adatv6delern tekintet6ben k<itelez6ek, annak betart6sa 6rdek6ben kozrerniik<id6si k<itelezetts6g 6ll fenn. 4) A B6rbead6 tudom6sul veszi, hogy az Info tv. 27. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben nem min6siil tizleti titoknak az az adat, amelynek megismer6s6t vagy nyilv6nossirgra hozatalit kiildn t6rv6ny k6z6rdekb6l elrendeli, tovsbbri alfuirilshval tudom6sul veszi, hogy az klfotv. 27.$ (3a) bekezd6se alapjin kdteles e Meg6llapod6ssal l6trej6tt jogviszonnyal 6sszefiigg6koz6rdekb6l nyilvinos adatra vonatkoz6an - erre irrlnyul6 ig6ny eset6n - b6rki szitniratilj5koztatilst adni. 5) A Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy a jelen szerz6d6s alfiirirs6val a Feleknek a jelen szerzildfls titrgyiban keletkezett minden esetleges kor6bbi, a szerzfidtsbe nem foglalt meg6llapod6sa, a Felek brirmelyike 6ltal tett ajinlat,6szrev6tel vagy javaslathathlyht veszti, arra a tov6bbiakban egyik F6l sern hivatkozhatmegalapozottan 6s ezzel osszeftigg6sben ig6nyt sem 6rv6nyesithet. 6) A szerz6d6st a szerz6d6 felek elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint sz6nd6kukkal 6s akaratukkal mindenben megegyezlt 6 eredeti p6ldanyban, j6vahagy6lagiqiil< alil. Budapest,2015. o2..,.? Budapest, A?.. 9{.. Mell6kletek: - l. sziimri mell6klet: r6szletes XIII. Keriileti dr. Palatka Livia Karakter *:.';,*t[,:tl,'l;,s b

7 Szakmai aiixiat Alulirott Kiss Ferenc, mint akarakter SzAmitastechnikai, Elektronikai Kft. ajinlattev6 (sz6khely: 5000 Szolnok,Szzpilry u. 6.) c6gjegyz6sre jogosult k6pvisel6je az alabbi nyilatkozatot teszeml A felolvas6lapon feltiintetett nett6 aildati egys6git ( ,8182 Ft/icenQ zz il/fr,bi term6kek sziilittsit fo glelia m a giban : 1.6v Cikksz6m: Megnevez6s: OfficeProPlus ALNG UcSAPk OLV NL 1Y Ent Mennyis6g: 83 db Nett6 egyslgit: Ft/licenc Nett6 ir cisszesen: Ft. Cilrkszlm: Megnevez6s: OfficePrcPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y UTD* Mennyis6g:27 db Nett6 egys6g6r Ft/licenc Nett6 ir cisszesen: Ft. Nett6 6t iisszesen az l. 6vben: Ft. * Az el6frzet6s els6 6v6ben a megl6v6, iogtiszta OEM licenszeik (21 db Office 20ti 6s 6 db Office 2010) utrfln a Microsoft az el6frzet6si diib6l50 %o kedvezmflnyt biztosit. 2.6v Cikkszim: Megnevez6s: OfficeProPlus ALNG LicSAPk OLV NL 1Y Ent Mennyis6g: 110 db Nett6 egys6gir: Ft/licenc Nett6 6r iisszesen a,2.6vben: Ft. 3.6v Cikkszdm: Megnevez6s: OfficeProPlus AING LicSAPk OLV NL 1Y Ent Mennyis6g: 110 db Nett6 egys6gfu: Ftllicenc Nett6 6r iisszesen a 3. 6vben: Ft. K

8 Netai ajdnlati it minddsszesen: (M Ft. Nett6 ajdnlati egysdgdr minddsszes en: Ftlicenc. Szolnok, november 27. g-h!fu." *usefiiivornofffisuz'to Ad6szat" r6

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.)" thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett.

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.) thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett. ainely lhtrejott egyrhzrbl: az O r s ~ ~ lhivatala C s 1055 Budapest, Kossuth Lajos thr 1-3. Ad6szhm: 15300014-2-41 Bankszzlmlasz6m: 1oo~~ooo-o1~oo8o~-oooooooo Kkpviselethben elj6s6 szemkly neve: Bakos

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s amely l6trejiitt egyr6szr6l sztnrirasr sznnz6nrt,s oor.jsz....1.!3:.!,...t20 tkrt 3 Orszigos Onkol6 gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szhmlaszilma : I 003

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

2, ASZERZ5DESTARGYA. N6v:

2, ASZERZ5DESTARGYA. N6v: Biztsit6si szerz6d6ses felt6telek IIl. t s z ajhnlati kd tb en Casc biztsit6s amely l6trejcitt egyt6szt6l N6v: 6zd V6ts dnkrmhtlzata Sz6khely: 3600 Ozd, Vtirshdz t6r 1, Ad6sz m: 15726487-2-05 Ttzsszitma:

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

SZALLiTASl SZERZ6DI S

SZALLiTASl SZERZ6DI S SZALLiTASl SZERZ6DI S mely 16trejStt egyr6szr61 a H6dmez6vbs.rhelyi TSbbc l Kist6rs6gi T#,rsulbs (sz6khely: 6800 H6dmez6v s&rhely, Kossuth t6r 1.; ad6szam: 15358873-1-06; bankszamlasz&m: Erste Bank Nyrt.

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s Vrillalkozfsi szerz6d6s.,rmfe iltlt tltllltltl I til M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. mely l6trejdtt egyrdszr6l az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zirtkdrfien Mfikiid6 R6szv6nytdrsasrig (szdkhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6.

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6. Szfllitrlsi szerzfidils /{3 t5 f tott amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai nt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get \ SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly:... amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 ",ry"g;x

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa t6rgy0 ,ryg;x \!r,ggs- rpcr\sz, Villalkozisi Szerz6d6s mely l6trej6tt egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (cim: 3233 MitrahAza,KUlterUlet (715L hrs2)) Kotelezetts6gv6llalo: Dr Urb6n Ldszlo PhD F6igazgato F6orvos Ad6sz6m

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto BEVALLAS 6s L4z9- A ADASzolcAlrnrAs a2o14.6vi tdrsasdqi ad616l. a hitelint6zeti i6rad6kr6l. az energiaelkit6k l6vedele-mad6jdr6l, a hitelint6zetek ktilitnad6jar6l, az i nlrov6.c i6 s jdru 6 kr6 l, i et've

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a lv+.s z. L^qt l'3 t-ua SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010 mely l6trejott egyrlszrol a a Vaszary Kolos K6rhiz (2500 Esztergom, Pet6fi l6t26-28., k6pviseli: ) mint vev6 - tov6bbiakban Vev6 - - Ad6sz6m: 15388117-2-11

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

I -'" F 2^dr" *-,.'d. ktjzdtt, az ajfnlatdban felsorolt termdkek szilllitilsfnaa kovetkezo feltdtelek mellett: A. t4l{^o\r1j.,t. ftr szolgtl.

I -' F 2^dr *-,.'d. ktjzdtt, az ajfnlatdban felsorolt termdkek szilllitilsfnaa kovetkezo feltdtelek mellett: A. t4l{^o\r1j.,t. ftr szolgtl. A. t4l{^o\r1j.,t F 2^dr" *-,.'d,\ Lla tj.f J amely l6trejott egyrdszt a 1096 Budapest, Haller utca 29. szftm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orszr{gos Kardiol5giailnt0zet, mint vevo (a tov6bbiakban:

Részletesebben

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft.

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. A jelen Keretmeg6ltapodris a kdzvetlen megrendelds ritjiin megval6sul6 egyedi

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s Sz6llit:f,si szemdd6s L66.toltalt amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alalti sz6khelyti Gottsegen Gydrgy Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli ^8 17s-rfN,t Adtisvdteli amely ldtrejdtt egyresztll Salg6tarj rin Megyei Salg6tarjrin, Mirzeum t6r 1., kdpviseli: dr. Ga6l Megrendel 6 (a tov bbiakb an v e v 6), m6srdszr6l: Neve: AUTO-TRADE '91 Kft. Cime:

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime:

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: Az ajinlatklr (5 n eve : B u da pesti G azda sd g i Foi sko la Az ajdnlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzog6ny u. 11-13. 2. A kcizbeszerz6s

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft.

Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft. I Keszitette: Halas Tuzvedelem Kft. El6zm6nyek. 2013.02.15. a 312013. (11.15.) NGM rendelet a p6nztarg6pek 6s taxam6terek mtiszaki kovetelm6nyeir6l, a nyugtakibocsatasra szolg6lo p6nzt6rgepek 6s taxam6terek

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns tkr.+z- {f&.,*lt*-.- --FT. vllnlxozst sznrzonns mely l6trejott egyreszrol 201r J} 0 t 8. ltkrsdg Mritri'Gy6gyint6zet Cime: 3233 Mttrhdz,Tl5l. hrsz. Kdpviseli: Dr. Urb6n Lilszlo forgzgto d6sz6m: 15309824-2-10

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

Iti I tce. 6znnsz RZESEK

Iti I tce. 6znnsz RZESEK Varrary Kotos Kornair'l:'5ei trt -d'c ru Ikt.sz: D. 541/14/20 I 1. 2011 SltPl 13. Iti I tce 1i 6znnsz RZESEK lnacsl BrzorrsAc 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf; 166. TeL : 0GI/336-7776, fax: 06-1/33

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft.

ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft. ld I rerecom ACE Telecom Telekommunrkicos as Informitikaa SzolSiltato Kft. cim: 1039 Budaoesl ArDid u.2llb. tcl.: +16 417 0590 fax: +35 240 55l5.-mail: oftlce@acctelecom.hu web: wwwacetelecom hu EL6FlzET6l

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18.

http//www.kozbeszerzss.hr.r/1id/ertesito/pid/0iertesitohirdetmenyproperties?objectld... 2011.04.18. K0zbeszerzesek Tan6csa - F6oldal L oldal,osszesen: 5 Kdzbeszerzdsi6rtesit6 szdma: 2011 I 36 Ajinlatkdr6: E0tv0s Karoly Megyei Kiinyvtar 6s K0zmiivel6ddsi lntdzet Nyertes aj6nlattev6: Labrador Kereskedelmi

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

eoasverelr szerz6otrs

eoasverelr szerz6otrs b8-31-p eoasverelr szerz6otrs l6trejott egytl,szt a Budaps5g Hallet utca 29, szdm alattt sz6khely6 "-.ly Gottsegen Gy6rgy Orszdgos Katdiol6giailnt6zet Dr. Ofner P6ter mint vev6 (a tovhbbiakban: Vev6),

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek KIVITELEZESI SZERZ6D6S Mely l6trejott egyt6szr5l N6v: Sz6khely: Ad6szLm Totzssz m: S ta tis ztikai sz ilmil el:' BankszLrnlasz rn'. K6pviseli: 6zd V6ros Onkotmdnyzata 3600 Ozd, Y i+tosh6z t6t 1' 75726487

Részletesebben

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap

I v~cosjip6;zs6'g. Budapest. Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap v~cosjp6;zs6'g Budapest Nem iktatott feljegyzesek - 1. lap Kapcsolattart&s,i pont(ok): Telefon: Szab6 & Szomor UgyvCdi roda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsillnszky tit 55. +36-1-2695777 /l. Cimreti: dr. Dinyl

Részletesebben