Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s"

Átírás

1 Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: ) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6 - a tov6bbiakban: Megren de M -, m6sr6szr6l szilvfsi 6pit6 Kft. (sz6khelye: 3400 Mez6k6vesd, Eper rit 51.; c6gjegyz6ksz6ma: cg ; ad6sz6ma: ) kepviseletdben Szilvdsi Andrds gnezet6, mint v6llalkoz6- a tov6bbiakban: Vdllnlkoai, Megrendel6 6s a V6llalkoz6 egyiittesen a tov bbiakban: Felek - kdzdtt alulirott helyen 6s napon az al6bbi felt6telekkel: I. El6zm6nyek: a szolsdltatds tireva: 1.) Megrendel6 a kdzbeszerzf,sek6l s vi CXXIX. tdrvdny (a tov6bbiakban: Kbt.) rendelkez6seinek megfelel<len dltaldnos egyszeni k6zbeszerz6si eljrllr6st inditott az ajhnlatt teli felhiv6s 3 ajrlnlattev6 r6szdre tdrt6n6 kdzvetlen megkiildds6vel a tulajdon6t k6pez6 ingatlanon megval6sitand6,.tenk- rit- 6s i6rda6pft6s- 2011" munkiikra von atkoz6art. 2.) Megrendel6 a kd,zbeszerz6si eljrlr6s nyertesdt6l, V6llalkoz6t61 megrendeli, V6llalkoz6 elv6llalja az 1.) pontban mestatirozott 6pit6si munka kivitelez6s6t. II. A szerz6d6s miiszaki tartalma: 1.) A szerz6d6s mtiszaki tartalm6t Felek az alitbbi dokumentumoka va16 hivatkoz6ssal hatrlrozzrlk meg, mely dokumentumok egyben jelen vallalkozrisi szerz6d6s elv6laszthatatlan mell6kleteit- a Vasp6lya '97 Bt. (3356 Kompolt, Alkotm6ny u 13.; tel: ; 6ltal k6szitett tervdokumentici6(k), amely a kdzbeszerzlsi elj6r6s ajrinlatt6teli szakasz6ban rendelkez6sre bocs6tott pi.lyiuati dokument6ci6 r6sz6t- k6pezt6k; a. a V6llalkoz6 61ta1ajinlatfhoz benyrijtott, Villalkoz6 ltalbeitrazott tlteles k61ts6gvet6s; b. EM/KA/NS/A/1 3'/ 7 /9 I s EN{iKAINS/A/ 1380 I sz6mri 6pit6si enged6lyek; c. kiviteli terv. 2.) Az ajhnlatt6teli felhivrisban, a rdszletes palyiaali kiir6sban, a Y lllalkozo Megrendel6nek benlujtott ajdalatriban foglaltak a v6llalkozrisi szerzbdls rdszltk6pezik. 3.) Megrendel6 a klzbeszerzdsi elj6r6s nyertesdtril, Vrillalkoz6t6l megrendeli, Vrillalkoz6 elv5,llaljaz 1.) pontban meghatarozott 6pit6si munka kivitelez6s6t. III. A szolefltat6s ellen6rt6ke. fizet6siitemez6s. Iizet6si felt6telek: 1.) V6llalkoz6t az I-II. pontokban meghatilrozott 6pit6si munka ellen6rt6kek6nt az aldbbi dsszegii 6ta16ny6ras v6llalkoz6i dij illeti meg: Tenk tt- 6sj6rdaepit6si munk6i: nett ,- Ft Osszesen: nett Ft ^- ^. a- 2> "/o ArA' ,- Ft Minddsszesen: brutt ,-ft, azaz bruttf tizenh6tmilli6-kilencsziznegyvenk6tezer-hatszhzhetvennyolc forint. 2.) A Yillalkoz6 altal jelen szerz6d6s IV.3. pontja szerint benyrijtott 6s leigazolt sziimla kifizetdse az al6bbiak szerint t6rt6nik: t(,a

2 a.) a trlmogatlsi szerz6d6sben figzitett dnkorm6nyzati 6ner6nek megfelel6 %o- 6t az el6inisoknak megfelel6en ki6llitott r6sz- 6s v6gsz6mla k6zheztt6tel6t kdvet6en 60 napon beltil 6tutal6ssal teljesiti Megrendel6 (trimogat6s intenzitrisa: 94, %); b.) az el6ir6soknak megfelel6en kirillitott v6gsz6rnla tiimogat6sra es6 r6sze kdzvetleni.il keriil kifizet6sre az EMOP keret6ben t6rnogatott projektek,,p6nztigyi elsz6molas r6szletes szab6lyai"- ban meghatiirozott sz6llit6i finansziroz6ssal oly m6don, hogy az el6irt dokumentumokat a Megrendel6 30 munkanapon beliil a kifizet6s teljesit6s6hez benyfjtja a Kiizremrikiid6 Szervezetnek. 3.) A v6llalkoz6i dijat a felek egydsszegti 6tal6ny6ron, tartal6kkeret biztositasa n61kti1 hat6roztak meg. A v6llalkoz6i dij maghban foglalja kiildniisen, de nem kizar6lagosan: - a Vrillalkoz6 dltal be6pit6sre ker016 valamennyi anyag ar6t; - a V6l1alkoz6ruil felmeriil6 munkab6reket 6s j6rul6kait; - az anyagszllit6si 6s csomagolasi k6lts6geket; - a teljesit6shez sztiks6ges ideiglenes mell6kldtesifrnenyek, illetve a vizszintes 6s ftigg6leges anyagmozgat6s k6lts6geit; - az elv6gzett munkrik meg6v6si k6lts6geit; - a v6llalkoz6 aj6nlatlban megieldlt Inert Hulladdkkezel6be tdrtdn6 hullad6ksz6llit6s valamennf kd1ts6g6t; - valamint az,sil,6si munkiikhoz kapcsol6d6- V6llalkoz6t terhel<i- helyre6llit6si munkrik kiilts6geit; - a munkaszervez6si k6lts6geket (organiz6ci6s k6lts6geket, stb.); - a munkateriiletre tdrt6n6 felvonulis 6s az onnan tiirt6n6 levonul6s k6lts6geit; - az orszdgos figazati 6s egy6b szabvrinyokban, miiszaki el6ir6sokban, stb. el6irt mintav6teli vizsg6lati 6s mdr6si, valamint min6sit6si kdltsdgeket; - az ajanlatadis 6s az 6tad6s kdzdtti invhkoz6sb6l 6s infl6ci6s hat6sb6l ered6 k6lts6geket; - a garancidlis ds szavatoss6gi kdrben v6gzend6 munkrlk fedezet6t; - tov6bb6 valamennyi egy6b kiilts6get is, amely a Vdllalkoz6 szerz6d6sszerii telj esitds6hez sziiks6ges. 4.) A v6,llalkoz6i dij tartalmazza a szerz6d6s alapjrl'n elk6sziil6 l6tesitrn6ny haszniilatbav6teli enged6lyez6si eljri,lisdval felmertil6 valameruryi k6lts6get (amennyiben hasznrilatbav6teli engeddlyez6si eljar6s lefolytat6sa sziiksdges). A V6llalkoz6 feladata a miiszaki itadris dokumentumainak 6s a haszn6latbav6teli elj rir6s dokumentumainak, szakhat6s6gi hozz6j6rul6soknak a beszerz,lse 6s 6ssze61lit6sa. A v6l1alkoz6si dij Iartalmazza a hasznrflatbav6teli enged6ly kiad6sanak jogszab6lyban feltdteliil szabott valamennl fe1t6te1 V6llalkoz6 r6sz6r6l ttirtdn6 binosititsitt. A haszniilatbav6teli enged6lyez6si elj6rds- amennyiben az sziiks6ges- lefolytat6sa a Megrendel6 feladata. 5.) V6llalkoz6 a szerz6d6s IV/3.) pontj6ban foglaltaknak megfelel6e nytjthatja be sziml6(i)t Megrendel6 fel6. A sz6mla benlujtisanak e16felt6te1e a Megrendel6 mriszaki ellen6rei dital kiadott, hiany 6s hibamentes teljesitdsr6l sz6l6 igazolds megl6te. 6.) Megrendel6 kijelenti, hogy a vrillalkozbi dijat dner6b6l 6s pilyilzati forr6sb61 fizeti meg. A (XIL 23.) szdmri Korm. rendeletben foglalt felt6telek fenn6ll6sa eset6n k6sedelmes fizet6s eset6n Megrendel6 a Ptk. 301/4. $- riban meghatd.tozott m6rt6kii k6sedelmi kamatot k6teles V6lla1koz6nak megt riteni. 7.) Megrendel6- az ad6z6s rendj6r6l s XCII. tdrv6ny 36l,{. $- a 6rtelm6ben- abban az esetben teljesiti jelen szerz6d6s III. 1.) 6s III. 2.) pontj6ban foglalt kdtelezetts6g6t, amennfben a viillalkoz6: a) bemutat, irtad vagy megktild a t6nyleges kifizet6s id6pontj6t6l sziimitott 30 napnril nem rdgebbi nemlegesnek min6siil6 egytittes ad6igazol6st, v agy b) a kifizet6s id6pontjriban szerepel a kdztartoz6smentes ad6z6i adatbtizisban. /7 ilf

3 8.) Megrendel6 jelen szerz6d6s id6beli hatri'lyalatt, a szamri banksz6mlijara vonatkoz6an felhatalmazz a V6llalkoz6t arra, hogy amennyiben a V6llalkoz6 a Megrendel6 trltal igazoltan szerz6d6sszenien teljesit 6s a Megrendel6 a IV.3. pont szerinti hatirid6ben fizet6si kdtelezetts6gdnek nem tesz eleget, tov6bb6 a V6llalkoz6 61ta1i fizet6si felsz6lit6s megkiild6s6t k6v etoen az abban foglalt hat6rid6 eredmdnleleniil telik el, rigy- a Kbt' 305. $ (6) bekezd6se szerint- a megieliilt bankszrirnl6t beszed6si megbizassal megterhelje. Amennyiben a Vrfllalkoz6 egyiittes ad6igazollsa kdzltartoz st mutat, rigy Megrendel6 a ki^artozits erej6ig a kifizet6st visszatartja. 9.) Megrendel6 kijelenti, hory az riltalinos forgalmi ad6r6l sz6l ' 6vi CXXVII. tiirv6ny (tovribbiakban Afa w.) rendelkez6sei alapjdn ad6alanynak mindsiil. Felek megfllapitjih iog u Afa w. t0. $ d) pontja, valamint a 142. $ (1) bekezd6s6nek a) 6s b) pontjainak rendelkez6sei alapj6n a nett6 villalkoz6i dij ut6n szimitott tiirv6nyes 6ltal6nos forgalmi ad6 megfizet6s6ie a Megrendel6 kiiteles, amely alapj6n Villalkoz6 a szitml6t a Megrendel6nek a nett6 v6ilalkoz6i dijr6l dllitja ki. Megrendel6 a V6l1alkoz6 6ltal a szeiz6d6s IV.3. pontj6ban irt pdnziigyi iitemez6s 6s a szerz6d6s III.5. pontja szerint benyfjtott, a Megrendel6 rntiszaki ellen6re /kapcsolattart6/ teljesit6s igazolasrira feljogositott szem6ly rlltal leigazolt szrirn iinak ellen6rt6ke a szerzbdls III.2. pontj6ban meghat lrozottak szerint 6tutal6ssal keriil kiegyenlit6sre a V61lalkoz 6 CITIBANK Rt. pdnzintdzetndl vezetett ' I I szdmil banl<sztimldj dra. IV, A szerz6d6s hatdrid6k: 1.) Megrendel6 a munkateriiletet munkav6gz6sre alkalmas illlapotban a szerz6d6s aliiris6t ' kiivet6en adja 6t. Felek a munkateriilet 6tad6s-6tv6tel6r61 kiildn jegyz6kdnlvet vesmek fel, melyben r6gzit6sre kertilnek: i. A -unkut rtilet V6llalkoz6 r6sz6r6l munkav6gz6sre alkalmas rillapotban tdrt6n6 6tv6tele; b. A munkateni,let megkdzelit6set szo1g616 kdzutak 611apota, a megkdzelit6si ftvonal; c. Megrendel6 nyilatkozata arra vonatkoz6an, hogy az epit6si hat6s6g fel6 bejelent6si kdtelezetts6g6nek eleget tett. A munkateriilet 6tad6s-6tv6tel6r61 kiildn felvett jegyz6kdnyv V6llalkoz6 altali aliirasa a V6llalkoz6 arra iranyul6 nyilatkozat6nak is min6siil, hogy a szeruod6sszeni teljesit6shez sziiks6ges valamennyi miiszaki (terv) dokumentaci6t, 6s enged6ly(eke)t 6tvette 6s azok tartalm6t megismerte, tov6bbi dokument6ci6(k)ra nincs sziiksdge. A munkatertlet 6tv6tel6t kdvet6en a felvonul6si teriilet 6s a teljesit6shez sziiks6ges valamennyi mell6kl6tesitm6ny 6s berendez6s biztosit6sa a Vtflla1koz6 feladata. Vallalkoz6 kdteles a kivitelez6st a munkateriilet 6tadas-6W6tel6t kdvet6en legk6s6bb halad6ktalanul megkezdeni. 2.) Szerz6d6 felek a kiitb6rterhes teljesit6si v6ghatfrid6t jelen szerz6d6s allhiri.sht kiivet6 60 napban hatfuozzik meg a,zal, hogy amennyiben jelen szerz6dds tingyht kdpezo munkik elilgzds6hez a Megrendel6nek t6mogatast nyrijt6 szervezet a t6mogatrissal t6rt6n6 elsz6molis lslvagy a teljesit6s hatriridejet m6s hat6rid6ben rillapitja meg, irgy a trirnogat6st nyirjt6 szewizet irris6eli t6j6koaat6s6ban foglalt hatririd6 az irinyad6 a V6llalkoz6ra. A timogatrist nyirjt6 szervezet fenti hatririd6kre vonatkoz6 t6j6koztatrisrinak (6rtesit6s6nek) Megrendel6h6z

4 ttirt6n6 megkiildds6t kdvet6en a Megrendel6 halad6ktalanul drtesiti irasban 6s e- mailben a Vrillalkoz6t. V6llalkoz6 a jelen szerzrid6sben rdgzitett p6nz0gyi iitemez6s mellett jogosult el6teljesit6sre. Megrendel6 a fizet6si hat irid6k (szrimla kibocs6t6s id6pontja 6s felt6telei, sz6mla 6sszege) tekintet6ben a szerz6d6sben kiktittittekt6l elt6mi nem tud. Megrendel6 a szerz6dds kapcs6n el6leget nem biztosit. 3.) Szerz6d6 felek a teljesit6si v6ghatarid6 6s a miiszaki iitemez6s figyelembe v6tel6ve1 a v6llalkoz6i dij a16bbi p6nziigyr iitemez6s6ben 6llapodnak meg azzal, hogy az ellenszolg6ltatas teljesit6se sor6n a Felek a Kbt $ (3) bekezd6se szerint j6mak el: I. R6szszimla: - Miiszaki iitemezds szerinti al6bbi mriszaki teljesit6ssel: a kiviteli tewek szerinti 6pit6si munkak 50 %- os k6sziiltsdgi foka. - R6szsz6mla kibocs6tasa: a kiviteli tervek szerinti 6pit6si munkak 50 %- os k6szilts6gi fokrfurak Megrendel6 mriszaki ellen6re 6ltali leigazol6sanak napja. - R6szszrirnla 6sszege: a nett6 vallalkoz6si dij 50 %- a, azaz net ,- Ft. Fizet6si hatririd6: a kiviteli tervek szerinti 6pit6si munkak 50 %- os k6sziilts6gi fok6nak Megrendel6 mriszaki ellen6re 6ltali leigazol6sa alapjrin benyirjtott, a mriszaki ellen6r 6ltal igazolt, szabfilyszeriien ki6llitott sz6mlanak az lnkorminyzati dner6 rdszdt a be6rkezdst kdvet6 60 napon beliil 6tutaliLssal egyenliti ki a Megrendel6. A szrimla trimogatott r6sze vonatkoz6s6ban jelen vdllalkozisi szerz6d6s IIL2.b.) pontja az ininyad6. II. V6sszimla: - Miiszaki iitemez6szerinti al6bbi mriszaki teljesit6ssel: 100Vo- os k6sziilts6ggel. - Teljesit6s id6pontja: jelen szerz6d6s ali,ir6s6t kdvet6 60 nap. - A v6gszrirnla dsszege: nett6 7.1'17.071,- Ft, azazhffrnilli6-szazhewenh6tezer-hetvenegy forint. - Fizet6si hatririd6: a mriszaki tervdokument6ci6(k) szerinti 6pit6si munk6k 100 %- os k6sziilts6ge utiin benyfjtott, a mriszaki ellen6r 6ltal igazolt, szab6lyszenien ki6llitott szdmlanak az lnkorm{nyzati iiner6 rdszft a be6rkez6st ktivet6 60 napon beliil 6tutalissal egyenliti ki a Megrendel6. A szrirnla tiimogatott r6sze vonatkoz6s6ban jelen v6llalkoz6si szeu6d6s III.2.b.) ponda az iranyad6. 4.) Felek megrilllapodnak, hogy a fenti iitem teljesit6si id6pontja (illetve a v gszitrnla kibocsrit6srinak id6pontja) jelen szenidds IV.2. pontj6ban foglalt kdriilm6ny bekdvetkez6sdre tekintettel m6dosulhat, mel1,r6l a Megrendel6 ir6sban 6s e- mailben t6j6kortatja ay611a1koz6t. 5.) Megrendel6 el6leget nem fizet 6s el6leg szrimliit nem fogad el. A megrendel6 a szerz6d6sben rdgzitett tartalom teljesit6s6t 6s a v6gsz6mla teljesit6si hatiridej6ben foglalt felt6telek teljesiil6s6t kdvet6en, az igazolt teljesit6s alapj6n benlujtott sz6m16t fogadja be. A dij megfizet6se a v6llalkoz6 61ta1i teljesit6st, a v6gsz6m1a teljesitdsi hat6ddej6ben foglalt felt6telek teljesiil6se, 6s a megrendel6 dltal ennek elismer6sek6nt ki6llitott teljesit6sigazol6s k'zhezvatelat k6vet6en ki6llitott sz6lrnla ellen6ben 6tuta16ssal tiirt6nik a III. 1. 6s a IlI.2. pontban foglaltaknak megfelel6en. 6.) A l6tesitm6ny rendeltetdsszent hasznlatifi,nz sziiks6ges, a Megrendel6 altal iresban megrendelt p6tmunk6kat Felek t6telesen, erre ir6nyu16 kiildn szerz6d6sben a p6nziigyi iitemez6shez igazodva, a V61la1koz6 fltal k6lts6gvet6s6ben megadott egys6g6rakon szrimoljik el. Amennlben a p6finunk6k elv6gz6se a Kbt. rendelkez6sei szerint k6zbeszerz6si eljriras lefolytat6s6t teszik sziiks6gess6, rigy a p6tmunk6'k elvdgz6sdnek a felt6teleit a Megrendel6 az arra vonatkoz6 kdzbeszerz6si elj6r6sban hatirozza meg, 6s a kdzbeszerz6si eljar6s alapj6n megkdtend6 vrillalkozdsi szerz6d6s alapjin vdgzi el a p6tmunkakat a V6l1alkoz6. h t,;

5 V. Szeru6d6 felek k6nviselete a szerz6d6s teliesit6se sorin: Megrendel6 jognyilatkozat megt6tel6re jogosult k6pvisel6je: - N6v: Szopk6 Tam6s - Beoszt6s: polg6rmester - Levelezdsi cime: 3359 Tenk, F6 tt Telefonsz6ma: 36/ cime: Megrendel<i mtiszaki ellen6re 6s az epit6si napl6bejegyz6sre jogosultak: - N6v: Juh6sz Sri,ndor - Levelez6si cime: Miskolc, Zsigrnondi u Telefonsz6ma: Telefax-sz6ma:... - E- mail cime: V6llalkoz6 jognyilatkozat megtdtel6re jogosult kdpvisel6je: - N6v: Szilv6si Andris - Beosztis: iigyvezet6, FMV - Levelez6si cime: 3400 Mezrikdvesd, Eper u Telefonsz6ma: 30/ Telefax-sz6ma: 49/ cime: Vrfllalkoz6 helyszini k6pvisel6je: - N6v: Balogh S6ndor - Beoszt6s: 6pit6svezet6 - Levelez6si cime: 3400 Mez6kdvesd. Eoer u Telefonsz6ma: 30/ Telefax-sz6ma: 49/416-r88 - cime: group.hu VI. A Mesrendel6 ioeai 6s kiitelezetts6eei: 1.) A szerz6d6skdt6ssel egyidejiileg Megrendel6 1 pld. tervdokumentdci6t biztosit Vtillalkoz6 r{sz6re. 2.) Megrendel6 mriszaki ellen6re jogosult az elvdgzelt munkdt rendszeresen ellen6rimi. A Megrendel6 mriszaki ellen6re munk6j 6t az ipitoipari kivitelez6si tevdkenys6gr6l sz6l6 191/2009. (fx. 15.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel6en v6gzi, melynek keret6ben az 6pit6si napl6t kdteles legal6bb hetente ellen6rizni 6s a V6llalkoz6val egyeztetni. 3.) A V6llalkoz6 k6szre jelent6se alapjin a Megrendel6 feladata kitiizni a miiszaki 6tad6s 6tv6tel id6pontj6t a k6szre jelent6s k6zhezvdtel6t6l szrimitott 15 napt6ri napon beltil. Az iltadhs-fitv6teli eljdr6s lefolytatdsiihoz sziiksdges drintett hat6s6gok 6s szemdlyek sziiksdges hatririd6ben ttirt6n6 meghiv6sa 6s az eljiir6s lefolltatrisa a Megrendel6 feladata. 4.) Megrendel6 el6irj4 egyben hozzhjird ahhoz, hogy V61la1koz6 a munkateriilet iltadhshtol szdmitott legk6s6bb 10. napt6l kezdve az 6pitds teljes id6tartama alatt I db 6pit6si hirdetftilblat helyezzen el a felek itltal egyeztetelt szdveg 6s ebr6k felttintet6s6vel, mely kerd6seket a

6 helyszin meglel616s6vel felek a munkateriilet 6tades-6tvdteli jegyz6kdnlvben rdgzitenek. Az ezzel kapcsolatos esetleges el6zetes enged6lyez6si eljar6st, elhelyez6st 6s azok kdlts6geit a V6llalkoz6 viseli. 5.) Megrendel6 - a Kbt. Rendelkez6seinek megtart6sdval - jogosult abenthin s billrmely r6sz6nek megv6ltoztat6sira, ennek keretdben:. ndvelni, vagy csdkkenteni b6rmely munka mennyis6g6t;. b6rmely munkar6szt elhagyni;. megviltonatni brirmely munka jelleg6t, min6s6g6t; ' megv6ltoztatni a beruhrlz6s b6rmely rdsz6nek szind6t, vonalvezet*slt, helyzet6t, 6s m6reteit; ' elrendelni a beruh6z6s befejez6s6hez sziiks6ges b6rmilyen fajt6jf tdbbletmunk a (azaz a tervben szerepl6, de a k6ltsdgvet6sb<il hirinyz6 munka) elv6gz6s6t; ' megv6ltozlatni a beruhaz6s bri'rmely rdsz6nek brirmilyen technol6giai vagy id6rendi sorrendbeni kivitelez6s6t. V6llalkoz6 Megrendel6 utasit6sa vagy hozzij ruldsa n6lkiil semmilyen viiltozatast nem tehet. Megrendel6i utasit6sra a V6llalkoz6nak a valtoztat6ssal 6rintett pdnziigyi 6s hatririd6 egyeztet6sek utiin a valtoztat6sokat el kell v6geznie. Megrendel6ltal megfelel6 id6ben kdzdlt, de k6lts6gtdbbletet nem okoz6 kisebb mriszaki tartalomm6dositrlsokat a Viillalkoz6 kdteles viltozatlan iiron 6s tartalommal befogadni 6s teljesiteni. 6.) Megrendel6 jogosult a szerz6d6s azorurali hatrllyri felmondiis6ra, ha a V6lla1koz6 fizet6sk6ptelenn6 vri'lik, ellene cs6d-, vagy felsz6mol6si eljar6s indul. Ebben az esetben a Vrillalkoz6 csak a szerz6d6sszeriien elv6gzett munkak ellen6rt6k6re tarthat ig6nyt, amelyet a felek az elk6sziilt munkar6szek k6zds - min6sdgi 6s mennyis6gi * fe1m6r6se 6s az ennek alapjrin kiitend6 megrillapod6suk sordn hat6roznak meg. VII. A Villalkoz6 ioeai 6s kiitelezetts6eei: 1.) V611a1koz6 kdteles a munkav6gz6sre alkalmas munkateniletet htvenni, az 6tvetel teny6t, valamint a szerz6ddsben el6irt egydb nyilatkozatokat 6s tdnyeket jegyz6kdnyvben togzileni, a kdtelezetts6g6be tartoz6 hat6s6gi bejelent6seket megtenni. V6llalkoz6 a munkatertilet 6tv6te16t nem tagadhatja meg olyan kisebb hirilnyoss6gok miatt, amely a kivitelez6s hatririd6ben tdrtdn6, jogszab6lyokban 6s egy6b mriszaki ekiir6sokban el6futaknak megfelel6 megkezdds6t szilmottev6en nem akadalyozza. Felek a hi6nyossrigokat, azok kikiiszdbdl6s6nek hatsridej6vel a munkatertilet 6tad6s-6tv6tel6r6l felvett jegyz6k6nlwben rdgzitik. A kivitelez6si munk6k megkezddsdt megel<iz6en V6llalkoz6 a Megrendel6 jelenl6tdben kdteles helyszini 6llapotrcigzit6st vdgemi, an6l jegyz6k<inyvet felvenni. 2.) Yil1a1koz6 kdteles a kivitelez6si munk6latok megkezd6s6t a hat6s6gokn61 bejelenteni, valamint gondoskodni a munkatenilet biztonsagos lekerit6sdr6l, lezdtfls r6l. V6llalkoz6 feladata 6s felel6ssdge sajrit k6lts6g6re az lpitkezds teljes id6tartama alatt biztositani a munkatertileten, valamint a kivitelez6shez kapcsol6d6 tev6kenys6gei sor6n a vonatkoz6 vagyon-, munka 6s ttizv6delmi rendszabrllyok, el6ir6sok betartris6t, betartatds6t, kdteles az ehhez sziiksdges felt6teleket megteremteni, 6s a sziiks6ges biztosit6si szerz6d6seket megkdtd. 3.) A v6llalkoz6 az 6pit6si 6s bont6si hullad6ko kezel6s6nek r6szleteszab6lyair6l sz6l (VII. 26.) sz. BM-KvVM egyuttes rendelet6ben foglaltak betartdsera kdteles. 4.) Y6llalkoz6 kdteles a munkateriiletet 6s a munkatertiletre vezet6 rtakat M 6ltala, vagy alviillalkoz6i altal okozott szennyez6d6sekt6l folyamatosan letakaritani, az utakban 6s tartoz6kaiban, kdzmiil6tesihn6nyekben okozott kdrokat 6s meghib6sod6sokat helyreillitani, kijavitani, vagy a jogosultnak megt6riteni. V6llalkoz6nak minden dsszeni eszkda fel kell hasznrilnia a terflletre vezet6 utak 6s a kdzmrivek rillaganak meg6v6sa 6rdek6ben. Lf

7 5.) V61la1koz6 kdteles a munk6t els6 oszt6lyri min6s6gben elv6gezni, a kivitelezd sor6n a hatdlyos szabvii.nyokban 6s jogszab6lyokban el6irt min6sit6ssel rendelkez6 anyagokat felhaszn6lni, melyeket a min6sit6sek, miibizonylatok iltadftsival Megrendel6 fel6 igazol. A kivitelez6s min6s6g6re vonatkoz6 vita esetdn V6lla1koz6 kdteles a sziiks6ges felt6r6sokat elvlgeznt, a szak6rt6i vizsgdlatok lehet6s6g6t biztositani, 6s felel6ss6ge meg6llapit6sa esetdn a hib6t kijavitani, valamint Megrendel6 felmeriilt kdltsdgeit megl6riteni. Vrillalkoz6 felel6ss6g6nek meg6llapitrisa eset6n a fentiek miatti k6sedelem nem lehet alapja hatririd6 m6dositrlsnak. 6.) V6llalkoz6 kdteles az 6pit6si munkrilk megkezd6s6t6l (a munkateriilet 6tv6tet6t6l) a mriszaki 6tad6s-6tv6te1 befejez6sdig a helyszinen tartott 6pit6si nap16t vezetni a vonatkoz6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el6ir6sainak megfelel6en. A tewezo bejegyz6seit Vrillalkoz6 csak a Megrendel6 ir6sos j6vrihagyrisa utrln veheti figyelembe. Vrillalkoz6 helyszini kdpvisel6je a V6llalkoz6 kdlts6g6re biztosit minden sziiks6ges feliigyeletet 6s irrinyittist a szerz6d6ses munk6k v6gz6se soliln. 7.) Minden, a munkateriileten esetlegesen felfedezett ftglszeti leletr6l Vrillalkoz6nak haladdktalanul 6rtesitenie kell a Megrendel6t. A V6llalkoz6nak gondoskodnia kell azok meg6v6sri.lr6l, 6s meg kell akad lyoznia az illet6ktelen eltulajdonit6st. Amennyiben fentiek miatt a V6llalkoz6 k6sedelemb esik, vagy igazolt t6bbletk6lts6ge meriil fel, rigy szerzodo felek ezeket kiildn meg6llapodasban rendezik. 8.) V6Lllalkoz6 az ajirnlataban rdgzitetteknek megfelel6 m6rt6kben vehet igdnybe alv6llalkoz6t. Az ig6nybe vett alv61la1koz6k6l, az illtafuk v6gzett munk6kr6l 6s azok v6llalkoz6i dijhoz viszonyitott NinyAr6l a V6llalkoz6 a Megrendel6t folyamatosan t jdkozlatni k6teles. A V6lla1koz6 a jogosan ig6nybe vett a1v6lla1koz66rt irgy feiel, mintha a munk6t maga v6gezte volna; alv6llalkoz6 jogosulatlan ig6nybev6telesetdn pedig felel6s minden olyan kar6rt is, amely andlkiil nern kdvetkezett volna be. 9.) V6llalkoz6 kdteles egy teljes sorozat dokument6ci6t a munkateriileten tartani, 6s azt Megrendeltinek hozzifflrhet1vd tenni, folyamatosan vezetni tov6bb6 a megval6sitlsi tervdokumentrici6n a kivitelez6s foiyamin t6rt6n6 m6dosulisokat. 10.) V6llalkoz6 a r6sz 6s v6ghatririd6re vonatkoz6 m6dositdsi javaslatot Megrendel6 fel6 csak abban az esetben tehet, ha a Vrillalkoz6 teljesitds6t akad6lyoz6, vagy a hatririd6kre vonatkoz6 k6sedelmdt eredm6nyez6 elharithatatlan, Villalkoz6nak fel nem r6hat6 (vis maior) akad6lyr6l sz6l6 kdzl6s6t az ok felmeriil6s6t6l sz6mitott 24 6rhn beliil a Megendel6 fel6 megteszi. V6llalkoz6 kdteles egyebekben Megrendel6t minden olyan kdriilm6nyr6l 6rtesiteni, amely a v6llalkoz6s eredm6nyess6g6t kell6 id6re tdrt6n6 elv6gz6s6t vesz6lyezteti. Az 6rtesites elmulasztiisiib6l ered6 kr1,r6rt a V6llalkoz6 felel. 11.) V6llalkoz6 kdteles a j6t6llisi, valamint a szavatoss6gi id6 alatt felmertil6 6s a Megrendel6 6ltal jelzett hibak, hianyoss6gokijavitfis ra, e1h6rit6sfua szi.iks6ges int6zked6seket megtenni. A j6t61l6sb6l, szavatossdgb6l ered6 helltrill6si kdtelezettsdget eredmdnyez6 okra visszavezethet6, 6letvesz6l1t, i.izemeltet6st akadiiyoz6, anyagi krirt okoz6 hibrik kijavit6srit Vdllalkoz6 kdteles azonnal megkezdeni. Az egy6b, rendeltetdsszeni hasznrilatot, Uzemeltet6st akadilyoz6 hibrlk kijavitlsdt V6llalkoz6 az 6rtesit6s k1lrrezv&erctil halad6ktalanul kdteles megkezdeni. V6llalkoz6 mindk6t esetben kdteles a he1yre5llit6st, kijavit6st vagy kicser6l6st a jogszabrilyokban e16irt, egy6bk6nt pedig az elvarhat6, dsszerii hat6rid6n beliil befejezni. 12.) Y6llalkoz6 a szerz6d6s teljesit6se soren zajos tev6kenysdget munkanapokon 206s m6snap 07 6ra kdzdtti id6ben nem v9gezheq h6tv6g6n 6s pihen6napon ilyen tev6kenys6get csak a Me grendel6 hozz j itrujhshv al v 6 gezhet. 13.) Vallalkoz6 hozzhjitrul ahhoz, hogy amennyiben a munkatenileten megval6sitand6 m6s feladatok e1v6gz6se v6lik sztiks6gess6, rigy a munkateriiletre a Megrendel6 iiltal megbizott tovdbbi v6llalkoz6t is bebocsetja, vele 6s Megrendel6vel a munkaik dsszehangol6sa 6rdek ben egyuttmtitddik. Ezen v6llalkoz6k 6ltal v6gzett tev6kenys6gre Vrillalkoz6 felel6ss6gbiztosit6sa,21 tt

8 nem terjed ki, tov6bb6 az e tev6kenys6g kapcsan -.V6llalkoz6nak fel nern r6hat6 okb6l - a hat6rid6k vonatkor6r6b* ti66li;-#;d;gm a hatarid6k m6dosit6s6t vonja maga ut6n' 14.) Vrillalkoz6 tev6kenys6gell6tasa sor6n elegend6 szdmri k6pzett 6s tapasztalt vezet6t 6s ''''i.#niil?jtta-ti.tiep"",i, i"*rt"n et"ye3$,,munkaer6t kdteles biztositani' hogv a szerz6d6s szerinti kiitelezjtt?eeit"eilr"ro"" 6sidoben teljeliteni Pdj":,Y:tt"]::11 "utt"tjn hosy a szerz6d6ses jogviszony fenn6ll6s6nak id6tartama aiatt a folyamatos munkav6gz6sr6l ;ailtdffi;i tti-"tl'rt akaialvoztat6sa eset6n is gondoskodik' 15.)Megrendel6utasitasaraV6llalkoz6kdtelesfelfliggeszteniakivitelez6st.Amerrnyibe felfliggeszt6st VaffaftorOnJ i"jrjfruto okok miati kell 6wenyesiteni, fgy a felfiiggeszt6s idej6re V6llalkoro su.iat foteglt" e""g"trcafft, T."Ik:"'ult munkar6szek' a helyszinen l6v6' be nem 6pitett any"gon e, riunkaterulet biaosit6sar6l, meg6vasar6l, ellenkeztl esetben "i-"-r.i* ru.nr""oao, r..rr.liezen kotelezetts6gek kdltsegeinek visel6se. VIII. A teliesit6s min6s6ee. minds6ebiztositis: 1')V6llalkoz6folyamatoslehet6s6getbiaosit.Megrendel<inek(k6pvisel6inek,miiszaki ellen6reinek, n"prou":.gv"i"l"-":"*"j' \:pv,isei6inek' lebonyolit6nak) ' ' a munkak e1len6rz6s6re, valu.int es egyeb kdzremiikitd6i fe16 is 6rv6nyesiti' "rttuatutkoz"oi 2.)V6llalkoz6azajftiatibanszerepl6anfaegkaleszktiztiketkdtelesbe6piteni'melyeknekmeg kell felelniiik a vonatkoz6 orsz6gos s {4gazati szabv6nyokban, hat6s6gi 6s mriszaki ^i."wa".iu"t et el6irasokban foglalt kdvetelmdnyeknek' 3')Vallalkoz6kdtelesbizonylatolniazdsszes6 ta]a'e1a1v611alkoz6i6ltalfelhaszn61t,be6p anyag 6s term6k t. bizonyitvannyal 6s azokat az Atad{si "rlai*"^t6rigzi--iro."gi dolr.irenuic i6 r6szekdnt Megrendelo reszere atadn r' 1.) A miiszaki 6tadas-6tv6teti eljar6s id6pontj6t a, Megrendel6 a Vallalkoz6 azt megel6zo 15 nappal elore tdrtdno kdszrejelent6se alap1an tuzl Kl' 2.1 Az eljirds sorfur a VilLllalko z6 igazolia',hogy u a szeruodds 6s annak t6sz6t k5pezo tlfu dokumentumokb*, -"n6id;d-";m"ghutiiorott tovetelm6nyeknek 6s a vonatkoz6 hat6sigi sor6n elrendelt meglendel6i 6s miiszaki "roi.aromur.,lr"util;;i;f,.,-;;h-rnia.kivitelez6s modositasoknak megfelel6en I' osztalyu min6s6gben elk6sziilt' 3')V6llalkoz6ateljesit6sid6pontjaraaMegrendel6rendelkez6s6rebocs6tjaakapcsol6d6m dokumentumait, alkalmass6gi b izonylatait' 4.) Felek az 6tadis-6t't6teti eljar6sr6l jegyz6kdnyvet vesznek fel Nem tagadhat6 meg az fltvdtel a 'ili'ai' szolg6ltat6s orv* j"r.nt;f,tli* rtia"vul miatt' amelvek m6s hib6kkal' hianvokkal 6sszefiigg6sben, iff.tu, u'lijffir"i.l"i, poifa."*al jr'r6 mun1ak folytan sern akad'lvozzik a rendeltet6sszerfi haszn6latot' 5.)Aszerz6d6st^rgy^tktpezo6pitm6nyektekintet6benakarvesz6lyasikeresritadas.6 napjan szell et V6l1atkoz6r6l a Megrendel6re' 6.)V611a1koz66 taiaz^tad^s.^ty6telieljalassor6nritadand6alapvet6dokumentumokkiilii - kivitelez6inyilatkozatok; - eszk6z6k, berendez6sek garanciajegyei' haszndlati utasit6sok; - sziiksegesmin6sdgvizsgdlatijegyz6ktnyvel:. - valamennyi b"epii"tt utiyag, b"ttndezes min6s6gi bizonyitv6nya; ' ' ""k6"' -jogszab6lyokb*";[il;;ittr6szletez6srenemkeriiltvalamennyidokumentum' igazol6s; - megval6sul6sitervdokument6ci6

9 X. Szerz6d6si biztosit6kok: A. K6sedelmi k6tber: 1.) Felek a V6llalkoz6 felel6ss6gi kdr6be tartoz6 okb6l ered6, a teljesitdsi v6ghatrilrid<ire vonatkoz6, a V6llalkoz6 k6sedelmes teljesit6se eset6re k6sedelmi kdtbert k6tnek ki. A k6sedelmi kdtber m6rt6ke ,- Ft k6sedelmes naponk6nt. Megrendel6 a k6sedelmi kdtb6r 6sszegdt jogosult az esed6kess6 v61t v6llalkoz6i dijb6l visszatartani. 2.) Y 6l1a1koz6 hatririd6ben teljesit, ha az fltadis-itvlteli eljrir6s jelen szerz6d6s a16inls6t6l szrlmitott 60. napon befejez6dik, 6s Megrendel6 a szolg6ltat6st 6tvette. Kdsedelmi k<itb6r sz1mithat6 fel, ha a mennyis6gi teljesit6ssel egy0tt a rendeltet6sszeni iizembe helyez6s nem tortenhet meg a min6s6gi hibdk miatt, ugyancsak amennyiben az 6tadris-6tv6telkor megrillapitott 6s a jegyz6kiinlvben r6gzitett kisebb hibdk marad6ktalan kijavitdsa, kikiiszdbdl6se a felek riltal azok teljesit6sdre megszabott, jegyz6kdnyvben riigzitett, de legk6s6bb az 6tad6s-6v6teli eljar6s napj6t6l sz6mitott 15 napon beliil nern tdrt6nik meg. Ut6bbi esetben a k6sedelmi kdtb6r sz rnitdsa az 6tad6s-6tv6teli eljrinis napj6t61 kezd6dik. B. Hibis teljesitdsi kritb6r: 1.) Felek meg6llapodnak abban, hogy Megrendel6 jogosult a vallalkoz6i dijb6l a nett6 vrillalkoz6i dij 3 %- armk megfelel6 dsszegti: ,- Ft-ol azaz n6gyszfzharmincezerhatszrizhuszonn6gy forintot az tadbs-itvdteli eljdr6s sikeres lezar6s6t kdvet6 12 h6napig hib6s teljesit6si fedezetk6nt a V6llalkoz6 v6gsz6ml6j6b6l visszatartani. A hib6s teljesit6si fedezet V6llalkoz6 6ltah kdtelez6 biztosit6sdmak egy6b form6jar6l (bankgarancia, biztosit6si szerz6d6s alapj6n ki6llitott - kdszfizeto kezess6gv6llal6st tartalmaz6- kdtelezv6ny, stb.) a Felek kiildn meg6llapodhatnak (amennyiben a Megrendel<i 61tali visszatartiis a p6lyiaat keretdben tdrt6n6 elsz6molist akadtiyozza, neheziti, rigy a Feleknek a hibds teljesit6si fedezet V6l1alkoz6 Altali kdtelez6 biaosftrisri.nak egydb form6jar6l kdtelesek meg6llapodni). 2.) Megrendel6 jogosult 6rvdnyesiteni a k6sedelmi kdtb6rt, valamint a hibris teljesit6si kdtbdr 6sszeg6t meghalad6 kar6t is. 3.) Felek az iltadhs-iltvdteli eljar6st kdvet6 egy 6ven beliil ut6feliilvizsg6lati eljtu6st fol,tatnak le, melyet a Megtendel6 kdszit el6 6s ana a Viillalkoz6t meghivja. 4.) A hib6s teljesit6si kdtber a szavatoss6gi ig6nyek 6rv6nyesitds6nek is a biztosit6ka, valamint a nem szerz6ddsszerfi teljesit6s eset6n 6rv6nyesithet6. C. J6t6l16s id6tartama: 15 h6nap a Ptk. szab6lyainak megfelel6en. XI. Zir6 rendelkez6sek: 1.) Felek kdzdtt a szerzodls teljesit6s6vel kapcsolatos valamennyi kdzl6s, k6r6s vagy beleegyez6s csak irasban - epit6si napl6bejegyz6s, a masik filhez int6zett 1ev61, vagy telefax ftj6n - 6rv6nyes 6s hatiflyos. A vrlllalkoz6si szerzod6st felek csak az afta iranyul6 kdz6s megegyez6siikkel, ir6sban m6dosithatj6k. 2.) Szerzod6 felek meg6llapodnak abban, hogy egyik fdl sem felel6s, illetve vdtkes a jelen szerz6d6sben foglalt kdtelezetts6gek k6sedelmes teljesit6s66rt, amelyet vis maior okozott. Vis maior alatt 6rtend6 minden olyan do1og, illetve esem6ny, amelynek oka a felek rendelkez6si jogrln 6s rendelkez6s6n kivtil esik, el6re nem i6that6, elkertilhetetlen, 6s amelynek (_i

10 megakadrflyoz6sa figgetlen az 6rdekelt felek akarat6t6l. Vis maior bek6vetkez6sest6n az erre hivatkoz6 fel kdteles a mrisik felet halad6ktalanul 6rtesiteni 6s egyidejtileg javaslatot tenni az e'nnek folyt6n bekdvetkezett k6sedelem kikiisz6b6l6sere. Felek nem tekintik vis maiomak valamelyik fel etahkul6s6t, felszri.rnolas6t, illetve fizetdskeptelens6g6t, arnak tekintik viszont a technol6giai-szerel6si el6ir6sokban megfogalmazottakhoz k6pest kedvez6tlen, 5 napon trili id6jar6st. 3.) Szerz6d6 felek k6pviselet6ben eljrir6 szem6lyek kijelentik, hogy jelen v6llalkozrisi szerz6d6s aliitisiltoz a szi.iks6ges felhatalmaz6ssal rendelkeznek, valamint a szerzijd6s hatalybalep6s6hez tovdbbi jogcselekrn6nyre sztiks6g nincs. 4.) Szerz6d6 felek a szerz6dds kapcsiin felmeriil6 viteis iigyeiket k6telesek els6sorban trirgyal6s itjrin rendezni. Arra az esetre, ha a trilrgyalasok felek kdzdtt nem vezetnek eredm6nyre, rigy felek a vrfllalkoz6si szerz6d6sb 6l szflrmaz6, illetve a teljesit6s kapcsiin l6tre.lott valamennyi jogviszonyukra 6rt6khatrirt6l ftigg6en kikdtik az Egri Vrirosi Bir6s6g, illetve a Heves Megyei Bir6s6g kizar6lagos illet6kess6g6t. Melldkletek: Jelen vrillalkozdsi szerz6d6s csak annak elv6laszthatatlan ftszdt kepezb - al6bb felsorolt - mell6kletekkel egyiitt erv6nyes: - l. sz6mf me116k1et: Ajrinlatt6teli felhiv6s 6s R6szletes p6lyazati kiir6s; - 2. szitmi mel16klet: Tervdokument6ci6; - 3. szrimf melldklet: Vallalkoz6 6lta1 benyfjtott rirazott t6teles kdlts6gvet6s. Szelz6db felek a 10 szrimozott oldalb6l 6s 1-3. sz. mell6kletekb6l ri116pit6si (vrillalkozrisi) szerz6d6st 6tolvas6s 6s 6rtelmez6s utrln, mint akaratukkal mindenben maraddktalanul megegyez6t j6vrihagy6lag c6gszeriien aliirtiik. Tenk, augusztus 15. sztrvast fpfi6 rrr 3400 Mezdkdvesd, Eper 0l bt. Ad6sz,: S kzpviseletdben Szopk6 Tamas po I gdrme ster Megrendelf Szilvdsi fpit6 Kft Mpviseletdben SzilvdsiAndrds gnezet6 hillalkozti

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

v ALL ALKozAsr szonz6nf s

v ALL ALKozAsr szonz6nf s Szdma: 352'7 -l1/2009. v ALL ALKozAsr szonz6nf s mely l6trejott. egyrdszt Hajdrinfnris Vrirosi Onkormrinyzat (sz6khely: 4080 Hajdun6n6s, K6zt6rsas6g tdr 1., ad6sz6m: 15372662-2-09., k6pviseli: Dr. Eles

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa:

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa: q j3 l?ct3 F6vdrosi dnkormdnyzat csarnok 6s Piac rgazgat6s6ga, mint Megrendeld (tovribbiakban Megrendel6) Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9 Kdpviseli: dr. D6nes Akos Bankszimlasziim a: 1

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s amely l6trejiitt egyr6szr6l sztnrirasr sznnz6nrt,s oor.jsz....1.!3:.!,...t20 tkrt 3 Orszigos Onkol6 gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szhmlaszilma : I 003

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA Lala 04 4/. vallalkozasr szgnz6nes Amely l6trejott egyreszrol Ozd V6ros Onkomitnyzata (Kdpviseli: Benedek Mih6ly polgdrmester, 3600 Ozd, VArosh6z tdr 1., tel.: 48/574-100) a tov6bbiakban, mint Megrendelo,

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s

KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s n szrnz6nnsr 1016 rnr,nr ADATAT N6v: Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata Sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Ad6sz6m: 15733 658-2- l8 P6nzforgalmi szdmla

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons yar,r-li rozasr sznnz6ons (II. rdszaj dnlafi k\rben) Mely l6trej ott az alftbbi napon 6s helyen a Megrendel6 6s YiiIaIkozl kozott: Megrendel6: Neve: Ozd V6ros Onkorm6nyzata Cime: 3600 Ozd, Viiroshrlz t6r

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS. ~- + /'0;h ~~ uv l' ~ A jelen szerzodés létrejött egyrészrol Név: Ózd Város Önkormányzat VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS ~- + /'0;h ~~ uv Címe: 3600 Ózd, Városház tér 1. Adószáma: 15350088205 '51'-~ ~g:r-l- OS* Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

VAr-lllxozAsr szerzodes

VAr-lllxozAsr szerzodes lktat6szdm : KP 1 13862-'1 1201 4 VAr-lllxozAsr szerzodes amely l6trejdtt egyr6szr6l F6v{rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga (sz6khelye: 1117 Bp., K6rdsy J6zsef utca 7-9. K6pviseli: dr. D6nes

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS P~Ák4(~ÁO. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt E. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 ",ry"g;x

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa t6rgy0 ,ryg;x \!r,ggs- rpcr\sz, Villalkozisi Szerz6d6s mely l6trej6tt egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (cim: 3233 MitrahAza,KUlterUlet (715L hrs2)) Kotelezetts6gv6llalo: Dr Urb6n Ldszlo PhD F6igazgato F6orvos Ad6sz6m

Részletesebben

Ikt. sz:1601/2013. VALLALKOZASI

Ikt. sz:1601/2013. VALLALKOZASI Fdvdrosi Csarnok is Piac i-t t z Sudup.rt. fo.6sy Jdzsef u.?-9. Tel: 273-3 100. Fax:273-3163 LevClcim: l5l8 Budapest. Pf.: 186 Ikt. sz:1601/2013. VALLALKOZASI F6vfrosi Onkorminyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga,

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz {.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES Itz JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C I amely l6trejiitt egyr6sz16l O rszd gos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u. 7-9. ad6sz6ma: I 53-09769-2-43 banksz5m

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés Fővállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 41., adószám: 15308380-2-42, bankszámlaszám: 10032000-01712010- 00000000,

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. 11. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Boros Emil igazgató mint megrendelő

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l l. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az aj6nlatkero neve: Budapesti Gazdasegi F6iskola Az ajanlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzogany u. 11-13. 2. A kdzbeszerz6s targya

Részletesebben

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12)

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12) ,t,b.4zd (2Or9 Addsvdteli amely ldfejdtt egyrcszrll Salg6tarj6n Megyei Salg6tarj6n, Mrizeum tdr 1., k6pviseli: dr. Ga6l Megrendel6 (a tov bbiakb an: v e v o), m6srdsz16l: Neve: AUTO-TRADE'91 Kft. Cime:

Részletesebben

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek KIVITELEZESI SZERZ6D6S Mely l6trejott egyt6szr5l N6v: Sz6khely: Ad6szLm Totzssz m: S ta tis ztikai sz ilmil el:' BankszLrnlasz rn'. K6pviseli: 6zd V6ros Onkotmdnyzata 3600 Ozd, Y i+tosh6z t6t 1' 75726487

Részletesebben

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns tkr.+z- {f&.,*lt*-.- --FT. vllnlxozst sznrzonns mely l6trejott egyreszrol 201r J} 0 t 8. ltkrsdg Mritri'Gy6gyint6zet Cime: 3233 Mttrhdz,Tl5l. hrsz. Kdpviseli: Dr. Urb6n Lilszlo forgzgto d6sz6m: 15309824-2-10

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr amely l6trej ott egyr6szrol Szfllitdsi szerz6d6s +d, ^Qdbt, o+.&q, Bics-Kiskun Megyei K6rhfz,6000 Kecskem6t, Nyiri ft 38. K6pviseli: Dr. Sv6bis Mih6ly foigazgat6 6s Hegediis Iv6n gazdasbgi igazgat6 Ad6sz6m:

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s

.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s Vrillalkozfsi szerz6d6s.,rmfe iltlt tltllltltl I til M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. mely l6trejdtt egyrdszr6l az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zirtkdrfien Mfikiid6 R6szv6nytdrsasrig (szdkhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Kötegyán háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnő szolgálat épület felújítása, bővítése Vállalkozási szerződés kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz amely létrejött a közbeszerzésekről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 ,(8-qLl-^ tfaart Atltisvdteli amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 Salg6tadan, Mirzeum t6r 1., k6pviseli: dr. Ga6l Lttdn jegyzo, ad6szilm: 15450494-2-12)

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a lv+.s z. L^qt l'3 t-ua SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010 mely l6trejott egyrlszrol a a Vaszary Kolos K6rhiz (2500 Esztergom, Pet6fi l6t26-28., k6pviseli: ) mint vev6 - tov6bbiakban Vev6 - - Ad6sz6m: 15388117-2-11

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6

JEGyz0roNyv. Meehivottak: P6sztor J6zsef bizotts6gi ktiltag Juh6sz LdszI6ne intezmenyv ezet6 JEGyz0roNyv K6sziilt: Saj6kaza K0zs6gi Onkormrlnyzat k6pvisel6-testiiletenek 2014. jrinius 24. napjin megtartott rendkiviili nyilt til6s6r6l Az iil6s helve: Polgrlrmesteri Hivatal tan6cskoz6terme Jelen

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaapáti Község Önkormányzata (8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.) Képviseletében Vincze Tibor polgármester mint Megrendelő, másrészről a BUILD-ÉP KFT

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben