Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í

2 ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö í í ö ö ö ő ú í ő íí ő ű ő ö ú ö ü ő ő ö ö ő í ö ö ö őí ő ő ó ö ú ö ö ó ő ö ö ü ö ö ö őí ö ő ö ö ő ö í ő ü ó ö ő ó ő ő í ő ő ő ó ö í ó ö ó ő ó ö ó ö ó ö ö ü ö ö í ö ö ó Ü ü ö ö ó ö ó ö ó í ó ö í ű ő ű ö ü ő ő ö ü ö í ö ű í ű ö ó ó ö ű í ö ó ö ö ő ő

3 legalbb vente egy alkalommal gondoskodnia kell a lomtalaníts megszervezsről, lebonyolítsról, a lomtalaníts sorn közszolgltatónak tadott vagy a l. Közszolgltatónak közerületre helyezett lornhulladk tvtelóről, összegyújtsről, elszllítsról. 2. Kőzszolgltatő hulladkgazdlkodsi közszolgltatsi tevkenysgen kívtil egyb hulladkgazdlkodsi engedlyhez, illetve nyilvntartsba vtelhez kötött hulladkgazdlkodsi tevkenysget- a közszolgltató hulladkgazdlkodsi tevkenysgróls a hulladkgazdlkodsi közszolgltats vgzsnekfeltteleiről szóló kormnyrendeletben meghatrozott hulladk kezelsnek kivtelve - nem vgezhet. 3. közszolgltats körbe taft,oző htrlladk elszllítshoz az egyes hulladkfajtk tvtelre alkalmas fe lp ítm ónnye 74. re n de lke ző rműv et, eszközt kel haszn n i. z elkiilönítetten gyűjtött települsi hulladk a vegyes hulladktól elkülönítve, külön gyűjtőednybe vagy kontnerbe helyezve szllítható 5. mennyiben a liulladkgazdlkodsi közszolgltats körbe tarlozó hulladk aközszolgltató ltal törtnő tvtelekor, elszllítsakor a gyűjtőednyből kiesik vagy kiszóródik, a hulladk felszedsről s elszllítsról, valamint a tertilet megtisztítsró aközszolgltató köteles gondoskodni. 6. hulladkgazdlkodsi közszolgltats körbe tartoző hulladk ingatlantulajdonostól törtnő tvtelts elszllítst vgző kőzszoigiíató gyűjtójrművn munkt vgző alkalmazottak közül legalbb egy jelenlvónek a hulladk tvtelrevonatkozó alapfokú szakirnyú kpesítsselkel rendelkeznie. közszolglíaíói hulladkgazdlkodsi tervet kell kszíteni. B. közszolgltats vgzse sorn a hulladkkal kapcsolatos nyilvntarts vezetsre, valamint adatszolgltatsok teljesítsrevonatko2ó szablyokat is alkalmazni kell. 9. Közszolgltatő azalvllalkozót a hulladkgazdlkodsi,közszolgltats elltsra veheti ignybe. 7. Legalbb hrom óvente IIVB. z eljrsban közieműködő szakhatósgok az albbi llsfoglalsokat adtk: Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormnyhivatal NpegszsgügyiSzakigazgatsi Szerve az engedly kiadshoz - JNR/062/ sz. alaí- közegszsgiigyi szempontbó.hozzjrult. Iv. Közszolgltató krelme mellkleteknt benyújtotta a Főlelügyelősg rszrea közszolgltatói hulladkgazdlkodsi tetvet, amelyet Főfeltigyelősg 4l2B45-4l204. iktatószmú haírozatval jóvhagyott. benyújtott közszolg líatői hulladkgazdlkodsi terrl tartalm azza az albbi, jogszably ltal előírt követelmnyeket:. az elkülönített hulladkgyúijtsretörtnő ösztönzs s szemlletformls, tovbb az ezek rdekben teruezett intzkedsek - így különösen a lakossgitjkoztats módjnak - rszletes leírst, tovbbazt, hogy a lratkonyabb s szlesebb körű lakossgitjkoztaís lehetősgei hogyan bővíthetők; e a biológiailag lebomló hulladk nagyobb arnyi gyiijtsres hasznosítsra vonatkozó rszletes tervet, tovbb art,hogy aközszolgltatssal rintett települseken a meglvő biológiailag lebomló hulladkkal kapcsolatos gyűjtsi s hasznosítsi lehetősgek hogyan bóvíthetők; o ahztaftsban kpződő veszlyes hulladk nagyobb arnyú gyűjtsre vonatkozó rszletes tervet, tovbb azt,hogy ah^aisban kpzódő veszlyes hulladk gyűjtse s tvtele hogyan s milyen módon tehető hatkonyabb, a hatkonysg növelshez aközszolgltató milyen tovbbi felttelek b iztosítst tarlja szü ksgesnek: c ahzhoz menő gyűjtsi rendszer kialakítsra s működtetsre vonatkozó rszletes terr4et, tovbb a gyűjtsi rendszer rnűködtetsnek eszközeit, módjt, fejlessnek tovbbi lehetősgeit bemutató rszletes tervet:

4 a hulladk nagyobb arnyű íjrahasznlatra törtnő előkszítsneks azűjrahasznlati központok kipítsneklehetősgeit bemutató rszletes tervet, tovbb azt, hogy az űjrahasznlati központok ki pítshez a kőzszolgltató mi lyen fe ltte lek b izto s ítst tartj a szüks ge snek; a hulladkgazdlkodsi közszoigltats körbe tartoző hulladk hasznosítsi arnyainak növelst bemutató rszletes tervet, tovbb azt,hogy a nagyobb arnyű hasznosítshoz aközszolgltatssal rintett települseken a közszolgltatő milyeri felttelek biztosítst tartja szüksgesnek, s ezek a felttelek hogyan bóvíthetők, figyelemmel az önellts ós a közelsg elvre; a hulladklerakókra iutó szerves anyag mennyisgnekcsökkentse rdekben tervezett intzkedsek leírst, módjt, tovbb azt,hogy a szerves anyag mennyisg csökkentshez aközszolgltató milyen felttelek biztosítst tarlja szüksgesnek. figyelemrnel a biológiailag lebomló hulladk hasznosítsnak elvre. v. Jelen közszolgltatói közszol g engedly kizrőlag Besenyszög közigazgatsi tertiletn vgzett hulladkgazdlkodsi ltatói tevkenysgre terjed ki. VI. jelen hulladkgazdlkodsi közszolgitatsi engedly a llatrozatjogerőre emelkedstől kezdve 5 vio hatlyos. vn, Ha KözszoIgltatő az enged,lyezett tevkenysgtaz engedly időbeli hatlyrrak lejrtt követóen is folytatni kívnja, akkor az időbeli hatly lejta előtt legalbb 60 nappal úrj engedly irnti krelmet kell benyirjtania hat,rozat ellen közigazgatsl úton jogorv,oslatnak heiye nirrcs, rrirnak feiülvizsglatt - jogszab ysrtesre - a Fófelügyelósghez a közlstől szmitott 30 napon belül 3 pldnyban benyújtott, s a Fóvrosi Kőzígazgatsi s Munkaügyi Bírósgnak címzett keresettel lehet kmi. bírósgi felülvizsglat illetke 30,000,- Ft, amelynek viselsről az eljrő bírósg a döntsben rendelkezik. bírósg a pert trgyalson kívül bírlja el, a felek brmelyiknek krelmreazonban trgyalst tal. z ügyf atrgyals tartst a keresetlevlben, illetve az lperesi ellenkrelem kzhezvteltőlszmitott nyolc napon belül hivatkozssal írsban krheti. Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormnyhivtal NpegszsgúgyiSzaklgazgatsi Szerve JNR/062l00]34-3l204. szmú szakhatósgi llsfoglalsa a hatrozat elleni felülvizsglat keretberr tmadható meg. INDOKOLS Közszolgltató hulladkgazdlkodsi közszolgltatsi tevkenysg vgzsrevonatkozó engedly kiadsa irnti krelmet, valamint kőzszolgltatói hulladkgazdlkodsi tervet nyújtott be a Főfelügyelősg rszre. Kőzszolgltató a kömyezetvdelmi, termszetvdelmi, valamint a vizij.gyi hatósgi eljarsok igazgatsi szolgltatsi díjairól szőlő (XII. 27,) KvVM rendelet (a tovbbiakban: DíjR,). mellkletnek Ill3ll. pontjbarr meghatrozott * a közszolgltats engedly elbírlshoz szüksges ,- Ft igazgatsí szolgltatsi díj at me gfi zette. a krelmet megvizsglta s megllapította, hogy a hulladkról szóló 202. vi CLXXXV. (a törvnyben tovbbiakban: Ht.) foglaltaknak, a közszolgltató hulladkgazdlkodsi tevkenysgrőls a hulladkgazdlkodsi közszolgltaís vgzsnekfeltteleiről szóló (XII. 29) Korm, rendeletben Főfelügyelósg (a tovbbiakban: tartalmazza, a Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel, valamint az engedly krelem hulladkgazdlkodsi tevkenysgek nyilvntartsba vtelről,valamint hatósgi

5 engedlyezsrőlszóló (XII. 29.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: Korm. rendelet.) 3. () bekezdsben meghatro zotí kötelező tartalmi elemeket. Fót'elügyelősg megvizsglta. hogy Közszolgltaló olyan htrlladkgazdlkodsi engedllyel rendelkező gazdlkodó szervezetnek minősül, amelyben a települsi önkormnyzat a szavazatok többsgvel tulajdoni hnyada alapjn közvetlenül vagy közvetve rendelkezik, s a trsasg tulajdonosaknt jogosu t arra, hogy a vezető tisztsgviselők s a felügyelőbizottsg tagjai többsgt megvlassza vagy visszahívja. (Ht. 8. ) hulladkgazdlkods i kőzszolgltats körb e tartoző hulladkok fajtja. típusa, jellege, mennyisge, valamint összettele - a Korm. rendelet l3. (3) bekezdst figyelembe vve - a hulladkjegyzkről szóló (VIIL 27.) VM rendelet alapjn került meghatrozsra. - akőzigazgatsi hatósgi eljrs s szolgltats ltalnos vi CXL. törvny (a tovbbiakban: Ket.) 44. () bekezdse alapjn s a környezetvdelmi, termszetvdelmi, vízvdelmi hatósgi s igazgatsi feladatokat elltó szervek kijelölsről szóló (XII. '7.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: 4BI203. (XlI..) Korm. rendelet) 34. () s (3) bekezdse alapjn, a 6. sz. mellklet 3. pontjban meghatrozott Főfelügyelősg l4. iktatószmon szablyairő7 szőiő szakkrdsben az eljrs sorn közremiiködő szakhatósgknt megkereste a Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormnyhivatal NpegszsgügyiSzakígazgaísi Szervt szakhatósgi llsfoglals kiadsa cljból. Jsz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormnyhivatal Npegszsgügyi Szakigazgatsi Szerve a hulladkgazdlkodsi közszolgltatsi tevkenysg vgzsrevonatkozó engedly kiadshoz közegszsgügyi szempontból JNRi062/0034-3l20I4. szmű szakhatósgi llsfoglalsval a rendelkező rszben foglaltak szerint hozzjrvlt. szakhatósgi llsfoglalst az albbiak szerint adta meg:,, Besenyszögi Hultadkgazcllkodsi NonproJit Korlatolt Fetelőssgű Trsasg hulladkgazctatkodúsi kózszolgltatsi engedly irnti krelmet nyújtott be az Orszgos Környezendelmi s Termszendelmi Főfelügyelősghez (tovbbiakban: Főfelagyelősg), mint hatskörrel s illetkessggel rendelkező engedlyező hatósghoz. Főfelüglelősg eljrsban a környezeúdelmi, termszetvdelmi, vízvdelmi hatósgi s igazgatsi feladatokat elltó szeruek kijelölsről szóló B/20]3. (ni. I7.) Korm. rendelet (tovbbiakban: Rendelet) alapjn megkereste a Jsz-Nagykun-Szolnok Meglei Kormnyhivatal Npegszsgügyi Szakigazgatsi Szervt (tovbbiakban: NSZSZ), miní szakhatósgi hatskörrel rendelkező hatósgot. ) r endelkezsemre lló ügyiratok ttanulmnyozst követően megllapítottam, hogtl a Rendelet 3. (l) es (3) bekezdse s 6. szmú mellklete alapjn a hulladkgazdlkodsi közszolgltatói tevkenysgre vonatkozó engedly krelem dokumentciójban foglaltak a hatósgom hatskörbe tartozó jogszablyokkal nem ellenttesek, ezrt közegszsgügyi vonatkozsú kikötseket nem tmasztottűm. Jelen szakhaíósgi eljrs igazgatsi díjttelneknértktaz Állami Npegszsgügyi s Tisztiorvosi Szolglat eg,,es közigazgatsi eljrsairí s igazgatsi jellegű szolgltatsairífizetendő díjakról szóló ]/2009. Q, 30.) EüM. rendelet ]. sz. mellklet XI. I3. pontja alapjn llapítottam meg. szakhatósghatsköre, illetkessge alb/203. (XIL 7.) Korm, rendelet 3. (]) bekezdse s 6. szmú mellklete, illetve az llami l{pegszsgügyi s Tisztiorvosi Szolglatról, a npegszsgügliszakigazgatsi,feladatok elltsról, valamint a gyógyszerszeti llamigazgatsi szerv kijelölsről szóló 323/200. (XII.2.) Korm. rendelet. (2) bekezdse, s afővrosi s megs,,ei kormnyhivatalokról szóló 2BB/200. (XII. 2 ].) Korm. rendelet. () bekezdsben foglalt rendelkezseken alapul. jogot,voslati lehetősgről szóló tjkoztatst a közigazgatsi hatósgi etjrs s szolgltaís úlíulnos szablyairól szóló 200. vi CXL. törvny (tovbbiakban: Ket.) 4 (9) bekezdse alapjn adtatn tneg. Ezen szakhatósgi llsfoglalsnl afent említett jogszablyhelyeken túl a.ket. 4. (), (3) s (6) bekezdseit is.figyelembe vettem. "

6 ő őí í í ö ő ó ó ö ű ö ő ó ő ó ü ő ő ü ő ü ő í ö ó ö ó ó í ó ö ő ó ó ó íí ö í í ő ó í í ó ő ó ó ő ö ó í ó ó őí ú ü ó í ö í ö ó ü ó ó ö í ő ü ő ö ó ő ü ő ö ó ü ő ö

7 ö ő í ö ő ó ó ó ö ő ö ü í ó ó ó ó ö ö ú ő ő ó ő ó ó ö í ő ö ő ü ó ő ó í ó ő íő ö ő ű ö ő ü ó ó