ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:"

Átírás

1 ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf Telefon: (46) Telefax (46) hu Web: Magyar Allamkincst6r: gyf6lfogadds: H6tf6: ra Szerda: ra V6lasz6ban szlveskedjena KUJ, KTJ 6s az iktat6sz6munkra P6ntek: hivatkozni! 6ra Ugyiratszdm i Ugyint6z6: Gulyds J6zsef HivatkozAsi szem: Ugyint6z6j0k: Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: HATAROZAT l. A FEMKER EAST F6m- 6s F6mhutlad6k-kereskedelrni Kft. (szekhelye: 3450 Mez6cs5t, D6zsa Gydrgy u.58. sz.; telephelye: 3450 Mez6cs6t, D6zsa Gyorgy u.58. sz. hrsz.: 1149; KUJ: ; KTJ: ) - a tov6bbiakban enged6lyls l'kerelm6nek helyt adok, r6sz6re a hatdrozat ll. 3. pontjdban meghatarozott nem vesz6lyes hullad6koknak az enged6lyes 3450 Mez6cs6t, D6zsa Gydrgy u. 58. sz.; hrsz.: 1149 alatiitelephelyen t6rten6 vonatkoz6 enqed6lvt meqadom. il. l. Az enged6lyes adatai Neve: FEMKER EAST F6m- 6s F6mhullad6k-kereskedelmi Kft. Sz6khely: 3450 Mez6csdt, D6zsa Gyorgy u. 5g. Telephely: 3450 Mez<icsdt, D6zsa CirOrd, u. Sg. Tefephely helyrajzi szama: 1149 KSH azonosito jel: ' KUJ: KTJ: Bejelent6s koteles tev6kenys6genek nyilvdntartdsi vetel616l Mez6cs6t Vdros Aljegyzdje dltal kidl I itott ig azol6s szama: OO9 Kornyezetv6detmi enged6tyenek szdma: t2oog. Evtt-xwr 2. Az enged6lyezett kezel6si tev6kenys6g megnevez6se, helyszine I f.q!61ozat ll. 3. pontj6ban meghatdrozott nem vesz6lyes huiladekok et6kezet6se a evixllll. tv. (Hgt.) 3. $ p) pontjdnak megfetet6en. A hulladek el6kezel6si!ev!kenv96g helyszine az enged6lyes 3450 Mez6cs6t, D6zsa Gy6rgy u. 58. sz.; hrsz.: 1149 alatti telephelye.

2 2 3. Hullad6kfajt6k 6s -mennyis6gek EWC azonosit6 Megnevez6s El6kezelhet6 mennyis6g (U6v) Et6kezel6si miivelet megnevez6se ElSkezel6si m0velet,,p" k6dia fvttianyag hullad6k 200 Szin szerinti v6logat6s P0207, es b6l6zas 500,Anyagfajta szerinti P0206, F6mhullad6k valogat6s 6s darabolasp0207, ill. aprit6s 6s/vagY balazas hulladek mtianyagok 200 Szin szerinti v6logat6sp0207, 6s b6l6z5s Uveghullad6k, amely 200 Szin szerinti v6logatasp0207, kul6nbdzik a t6l 6s b6l6z6s kem6ny cink 500 BAlitzAs P vasf6m reszel6k 6s 5000 V5logatAs az idegen eszterqaforoacs anvaqok elt6volit6s6val vasf6m r6szecsk6k 6s 1000 V6logat6s az idegen DOr anvaqok elt6volitds6val nemvas f6m reszelek 6s 1000 V6logat6s az idegen eszterqaforq6cs anvaook elt6volit6s6val nemvas f6m r6szecsk6k 1000 V6logat6s az idegen 6s por anvaqok eltdvolit6saval gyalul6sb6l es 50 Vrilogat6s az idegen eszterg6l6sb6l sz6rmazo anyagok elt6volit6s6val muanvaq forq6cs hegeszt6si hullad6kok 500 V6logat6s az idegen anvaqok elt6vol itas6val k6zelebbr6l nem 100 V6logat6s a f6m alkot6- P0206, meghat6rozott r6szek kinyer6se c6ll5- PO207, qv6rt6skozi hullad6k b6l; aprit6s ill. bdldz6s papir es karton 2000 Szin szerinti v6logat6s P0207, csomaqol6si hullad6kok 6s b6ldz6s mfianyag csomagol6si 500 Szin szerinti v6logat6sp0207, hullad6kok 6s b6l6z6s fa csomagolasi 100 M6ret 6s szennyezetts6g szerintiv6logat6s P0206, hulladekok f6m csomagol6si hullad6kok egy6b, kevert csomaqol6si hullad6kok Uveg csomagol6si hullad6kok textil csomagoldsi hullad6kok 6s aprit6s 400 V6logat5s az idegen P0207, anyagok eltdvolitds6val es b6l6z6s 10 Anyagfajta szerinti P0207, v6looat6s 6s b6laz6s 100 Szin szerinti valogat6sp0207, es b6l6z6s 20 Szennyezetts6g 6s szin P0207, szerinti v6logat6s 6s billazas

3 EWC azonosit6 Megnevez6s 3 El6kezelhet6 mennyis69 (U6v) El6kezel6si mfivelet megnevez6se E16kezel6si m0velet,,p" k6dia P0206, P0207, term6kk6nt tov6bb nem 6000 Anyagfajta szerinti haszn5lhato j6rmfivek, vslogatds 6s darabol6s amelyek nem ill. aprit6s 6s/vagy tartalmaznak sem b6lszds folyad6kokat, sem m6s vesz6lyes dsszetev6ket vasf6mek 4000 M6ret 6s szennyezettseg szerinti v6logatds 6s apritds P0206, nem-vas f6mek 400 Anyagfajta szerinti P0207, vdlogat6s 6s bdlsz6s mfianyagok 50 Szin szerinti v6logat6sp0207, es bdldz6s kdzelebbr6l nem 150 Anyagfajta szerintip0206, meghat6rozott vdlogatds 6s darabolssp0207, alkat16szek ill. apritds es/vagy b616zas haszn6latb6l kivont 400 Anyagfajta szerinti P0206, berendez6sek, amelyek v6logatds 6s daraboldsp0207, kul6nb6znek t6l ill. aprit6s 6s/vagy is felsoroltakt6l b6l6z6s haszn6latbol kivont berendez6sekb6l eltdvoli- vdlogatds 6s darabol6sp0207, tott anyagok, amelyek ill. apritds 6s/vagy 400 Anyagfajta szerinti P0206, kuldnbdznek t6l ba16z6s arany, ezust, r6nium, 100 Vilogat6s az idegen r6dium, pall6dium iridium anyagok elt6vol it6s6val vagy platina tartalm0 elhaszn5lt kataliz6torok fkiv6ve ) fluidizdci6s krakkolss 50 V6logatds az idegen elhaszn6lt kataliz6tora anyagok elt6volitdsdval (kiv6ve ) mrianyag 500 Szin szerinti vdlogat6sp0207, 6s b5l6zds v0rosr6z, bronz, 7000 Anyagfajta szerinti P0207, sdrga16z v6logatds es b6l6zds alumlnium M6ret 6s szennyezetts6g szerintivslogatdsp0207, apritds: bdl6zds P0206, lom 500 V6logatds az idegen anvaook eltivnl itic5vol cink 600 Szennyezetts6g 6s szin P0207, szerinti v6logat6s 6s b6ldzds vas 6s ac6l V6logatds az idegen P0206, anyagok elt6volit6s6val P0207, 6s darabol6s ill. b6l5z6s on 500 V6logat6s az idegen anyagok eltdvol it6sdval

4 4 EWC azonosit6 Megnevez6s El6kezelhet6 mennyis6g {U6v) El6kezel6si miivelet megnevez6se El6kezel6si m0velet..p" k6dia P0206, PO207, f6mkeve16ldek 5000 Anyagfajta szerinti vdlogatas 6s darabolds i$1. aprit6s es/vagy b6l6z6s k6belek, amelyek 1200 M6ret 6s szennyezett-p0206, kuldnbdznekalt $69 szerinti v6logatds t6l aoritds: b6ldz6s vas- 6s ac6lhullad6k 9000 Vdlogatds az idegen P0206, anyagok elt6vol [t6savalpo207, 6s darabol6s ill. b6ldzas nem-vas f6m hulladek 500 Anyagfajta szerinti P0206, v6logat6s 6s darabol6s P0207, ill. aprit6s 6s/vagy b6l5z6s papir 6s karton 500 Sz[n szerinti vdlogat6s PO207, 6s b6kiz6s f6m vas 5000 V6logatds az idegen P0206, anyagok elt6vol it6s6val P0207, ris darabol6s ill. h6l5zas nem-vas femek 1000,Anyagfajta szerinti P0206, v6logat6s 6s darabol6s P0207, ill. aprit6s 6s/vagy bdldz6s papir 6s karton 500 Szln szerinti v6logatds P0207, 6s b6l6z5s Uveg 100 Szin szerinti v6logat6s P0207, es b6l6z6s mtianyagok 50 Szin szerinti vdlogat6s P0207, 6s bsl6zds f6mek 1500 Anyagfajta szerinti P0206, vdlogat6s 6s darabolss P0207, ill. aprit6s es/vagy bdl6z6s Osszesen: tonna Az telephelyen 6venter el6kezelhet6 Osszes hullad6kmennyis6g: U6v. A telephelyen naponta el6kezelhet6 hullad6k mennyis6g: 200 Unap A telephelyen egyidej0leg t5rolhat6 hullad6kmennyis6g: t 4. A kezel6s k6dja: El6kezel6s: P0206 aprit6s, t6res; P0207 t6m0rit6s, b6l6zds; v6logat6s, a (X. 1S.) Korm. rendelet egyeb rendelkez6sei alapj6n.

5 5 5. Az enged6lyezett kezel6sitechnol6gia mfiszaki 6s krirnyezetv6delmijetlemz6i A technoloqiai l6o6sek: A hulladekok sz6llit6sa besz6llit6 partnerek dltat, illetve az enged6lyesaj6t j6rm6veivel!9.rteni\. laz enged6lyes rendelkezik az Orszdgos K(irnyezetvedelmi, terreireiv6delmi 6s Yjfugvi F6felUgyel6seg 14/2875-9/2009. szdmon kiadbtt, augusztus 7-eig terjed6 id6beli hat6ly0 -a hullad kkezel6si enged6ly hatdrozatdval, mety fetjogositja hatdroeatban szerepeltetett.;lten eld,kezelend6 nem versz6lyes hullad-6kok'o-rsz6gos teiuteti hat6ly0 begytijt6sere szdilit6s6ra). A beszdllitott hullad6kot az elokezel6sre t0rten6 iitvotelkor az enged6lyes telephely6n Uzemelci 60 tonnas m6r6shat6r0 hidm6rleg6n merlegelik. A kisebb mennyisegek m6res6re kg-os m6r6shat5rf elektronikus m6rleg 6ll rendelkez6sre. A 6eszl6ttitas-6tvetel bizonyilatoldsa a sz6llltojegyeken 6s a v6teli jegyekern, az adatok rogzit6se szdmft6g6pes nyilvdntart6 rendszerben tort6nik. sziv6rog. zerinti vdrlogatds, csoportosit6s zajlik. Ekdzben 36lat. Vesz6lyes anyagot tartalmaz6 hulladekot ;z dtv6tet6t megtagadjdk. Biztonsdgi okokb6t a zet kontriner, hord6 (munkahelyi gyrijt6hely), )2, amelyb6l esetlegesen vesz6lyes anyig A hullad6kok elkuldnitett t6rol6sa szabadt6ren tdrt6nik a hulladekok elozetes paramdrtereinek mtiszaki 6tvizsgdldsa utdn. A hullad6kokat, amelyek tovdbbi vdlogatast el6ke.zelest 6i nem ig6nyelnek, g6pi- (diesel targonc6val, rakod6g6ppel, billentessel) rakod6ssal es kezi kontenerekbe rakodj6k illetve omlelztve a betonozott t6rolo teruletekre kerul. el6kezel6s Az a sz6llitm6ny anyag specifikus kezi/gepi r;zetv6logat6s6vat iorvtrtooir melynek eredmdnyek6ppen szennyez6dest6l megtisztitoit, m6ret, anyag szerint t<ivatogatott hullad6kfrakci6k keletkeznek. vesz6lyes anyagot tarta.lmaznak (mtianyag, Uveg, fa) mechanikus sz6tv6lasztdsi m6dszereket alkalmaznak: szerel6s, csavaroz6s, valamint v6gds k6zi hidegvdg6val. f0r6sszel, A telephelyen egy mfiszakos tev6kenys6get v6geznek, mely reggel 7 6rat6l 616ig d6lutdn tart. 16 Az elokezel6si tev6kenvs6q sor6n keletkezik: - el6kezelt vas-, ac6l-, szinesf6m-, mfianyag-, uveg-, papir-, fa-, textil hullad6kok; - fdmhullad6kok - pl' aut6bontokb6l sz6rmaz6 szarazra fektetett g6pj6rmtivek - el6kezel6s6b6l keletkez<i egy6b hasznoslthato hullad6kok (papir, gumi, mtianyag, fdld); fa,

6 6 - f6mhulladekok el6kezet6s6b6l keletkezo nem hasznosithat6 hullad6kok (pl. autobont6kb6l sz6rmaz6 szercr:a fektetett j6rmtivekb6l sz6rmaz6 gumicslk, ballasztf6ld). Az 6rintett hullad6kfajtdk: EWC mtlanyag 6s gumi; EWC fa, amelykul6nb6zika tol; EWC Uveg 6s EWC sv6nyi anyagok pl. homok, kovek). Az el6kezelt hulladekokat k6zvetlenul adj6k 6t tov6bbkezel6sre azok begyujt6sere illetve hasznositdsara hullad6kkezel6si enged6llyel rendelkez6r szerv Zeteknek. A telephelyen az el6kezelt hulladekokkal egy6b tev6kenys6get nem v6geznek. Fa el6kezel6s6b6l keletkez6 nem hasznosithat6 hullad6kokat azok 6rtalmatlanitdsAra (lerak6sara) hulladekkezel6si enged6llyel rendelkez6 ke,zel6nek (AVE Miskolc Kft.) adj6k 6t tov5bbkezel6sre. A tev6kenys6g v6gz6se sor6n esetlegesen keletkez6 veszelyes hulladekokat (olajos rongy, kesztyfi, f6radt olaj) a hullad5kcsarnokban kialakitott vesz6lyes hullad6k munkahelyi gyfijt6helyen (a betonozott aljzafl, zart, fedett helyen, iahol a hulladekot6rol6 femhordok k5rment6 t6lc6val vannak ell6tva) t6roljiik majd azok begyfljtesere ill. Srtalmatlanitds6ra hulladekkezel6si engedellyel rendelkez6 vesz6lyes hulla<l6kezel6nek (Ecomissio Kft.) adjak 6t. A bontott q6pi 5rm Livekezel6s6nek r6szletez6se: A hullad6knak min6sitett j6rmrivek csak engedellyel rendr:lkez6 autobont6kb6l sz6rmazhatnak. A jdrmrivek az enged6lyesnek t6rtens 6tadds el6tt 6tesnek a bontds folyamatan (szarazra fektet6s, vesz6lyes anyagok, folyad6kok eltdvolit6sa). Az enged6lyes telephely6re a g6pjdrmti hasznosithato r6szei csak ezen munkafolyamatok elv6gztlse utdn kerulhetnek be elskezel6sre. Bontatlan j6rm0 nem kerul a telephelyre. A g6pjdrmfir'ek hagznosithat6 r6szeit v6logatj6k, daraboljdk, aprltjdk, esetleg bitldtzzitk. Az alkalmazolt berendez6sek: bal6z6, langv6g6, kflziszerszamok, targ onca. Az al6bbi hasznosithatti hulladeko keletkeznek a kezel5s gor6n: vas, aluminium, Oveg, m0anyag. 6. Az enged6lyes hullad6kkezel6st szolg6l6 eszkdzei EpUletek, 6pitm6nvek: - Hullad6kfogad6 terulet: 8681 m2 nagys6gri beton burkolatrj szabadt6ri terulet, 2000 kg terhelhet6s6gri elektronikus- illetve 60 tonn5s m6r6shart6r0 elektronikus hldm6rleggel; A beton burkolat0 teruleten kapnak helyet a kdvetkezo l6tesitmenyek: - manipul6ci6s t6r (hullad6k el6kezel6s;e, vslogat6sa, b6l6z6s, oll6z6s, l6ngvdgoval t6rt6n6 darabol6s, szelektdlds); - dmlesztett hullad6kt6rol6 ter 6s k6szterm6k t6rolo (a hullad6kok tarol6sara alkalmas betonozott szabad ter[ilet; a kisz6llitqsig itt t6ft6nik az Omlesztett tdrol6s); - szinesf6m v6logat 6s tdrolo; - kont6nert6rol6s parkol6: itt helyezik el il kisz6llit6sra el6k6szitett pl. vas- 6s szinesf6mt6ro16 kont6nereket m2 fedett t6rol6 terulet (0n. f5 6pUlet vagy hullard6kcsqrnok, amely els6sorban t6rol6 raktdrk6nt funkcion6l), - vesz6lyes hulladek munkahelyi gy0jt6hely: az el6kezel6 soren esetlegesen keletkez6 vesz6lyes hulladekok r6sz6re kialakitott z6rt, betonozott terulet a hulladekcsarnokban, - A telephelyen elektromos ell6t6s, telefonvezet6k, palackog iv6viz ell6t6s, z6rhato kapu biztosltott, - A tev6kenys6g v6gz6se sordn technol6giai szennyviz nem keletkezik, - A terulet csapadekviz elvezetdse kialakitott. Az olajfog6 mtit6rgy elhelyez6se megtdrt6nt.

7 A telephelv m6retei: Betonozott ter0let nagysdga : 8681 m2 Fedett6rol6 teriilet nagysaga '. 276 m2 Ep0let(irod ahilz, 6ltdz6, gar6zs, m6rleghiz): 183 m2 lparv6g6ny terulet : 550 m2 Murvds ter0let nagysdga : 500 m2 Osszes terulet nagys6ga : m2 G6pek. berendez6sek: - V6gis: LFERT hidraulikus krokodil v6g6oll6 - Kbzi ldngvdgds: 2 db v6g6pisztoly, t6ml6, reduktor, oxig6n- 6s pb palack - Anyagmozgatds: targonc6k (2 db), Liebherr rakod6g6p (1 db), - B6l6zAs: Arnold gy6rtmdny0 lemezb6l6z6 g6p (pdntol6s: VAREX 162 tip. hegesztogep) - Sz6llit6s: Multiliftes teherautok p6tkocsival (2 db) 7 7. Kiirnyezetbiztonsig Az 5tvett hullad6kok el6kezel6s6tvizzar6 szil6rd burkolattal ell6tott manipul6ci6s t6ren vegzik. A sz6tvdlogatott hulladdkot kontenerekben gyujtik 6ssze kiszdltit{sig. Az engeddlyes rendelkezik6rnyezetv6delmi felel6ss6elbiztositdssal es hart6ria terwel. lll. El6irisok 1. Atr' Eszak-magyarorszigi Kdrnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizggyi Feliigyel6s6g el6ir6sai : A hullad6kkezel6si engedellyel kiz6r6lag a hat6nozat ll. 3. pontj6ban felsorolt nem vesz6lyes hullad6kok el6kezeloset lehet v6gezni. Az 6tvett hullad6k el6kezel6se az enged6lyes Me,z6csdt, D6zsa Gy. u. 58. sz. (hrsz.: 1149) alatti telephely6n v6gezhet6. Az 6tv6telre kerul6 hullad6koknak a kezel6si helyszinre t6rten6 beszallitds6t 6s az el6kezelt hullad6kok kiszdllit6"s6t - csak 6rv6nyes hullad6ksz6llitssi engedellyel rendelkez6 szervezet vagy szem6ly v6gezheti. Az EWC 1601 alcsoportba tartoz6 hulladekokizdr6lag kornyezetvedelmi engedellyel rendelkez6, regisztr6lt aut6bont6kt6l vehet6k 6t. Az ide sorblhato hulladekok nak az aut6bont6kban m6r t0l kellett esniuk a jogszab6lyokban meghat6rozott, az enged6lyukben el6irt aut6bontdsi fdzisokon. A mrjgfetel6 EWC k6dszzmokba sorotds helyess6g6nek ellen6rz6se az Atad6 6s az 5tvev6 v6llalkozds k6z6s fetel6ssege. Bontatlan jdrmfi nem vehet6 6t. Olaijal szennyezett hulladekok k0r6ben ezen enged6ly alapj6n csak olyan hullad6k vehet6 6t, mely sem a felulet6n, sem a belsej6ben-nemiartalmaz csepegesre alkalmas mennyis6gben olajat. Olajjal szennyezett hullad6kok csak kifolydsmentes kont6nerben t6rolhat6k. A kezel6sre 6tvett hullad6kokat a. kezel6s megkezd6seig az enged6lyes telephely6n - kornyezetszennyez6st kiz6r6 m6don - kell tdrolni. PE ideig-lenes t6rol6s (es az el6kezel6s is) csak a telephely mtiszaki v6delemrmel ell6tott [1. b"tonotott teruleten megengedett. Az 6tvett hullad6kokat m6rlegelni kell.

8 I - A tev6kenys6g sor6n kepz6d6 vesz6lyes hulladdl<ok kezel6s6r6l (gyujt6s, el6kezel6s, sz6llit6s, hasznosit6s, 6rtalmatlanit6s) a vresz6lyes hullad6kkal kapcsolatos tev6kenys6gek vegz6s6nek felt6teleir6l szol6 98/2001. (Vl. 15.) Korm. rendelet el6ir6sai szerint kell gondoskodni. Tilos a vesz6lyes hullad6kot a telepul6si szil6rd hulladek vagy m6s nem vesz6lyes hullad6koze juttatni! A f6mek gumi, mtianyag illetve egy6b 6ghet6 bevonat6t, feluleti olaj- vagy zsirszennyez6s6t, valamint a nem hasznosithat6 hullad6kr6szeket a telephelyen 6get6ssel elt6volitani ill. elegetni sem nyiltt6ri sem tuzel6berendez6sben nem lehet. A hullad6kkezel6si tev6kenys6get 0gy kell v6gezni, hogy ne okozza a k6rnyezeti leveg6 hatsr6rtek feletti diffuz porterhel6s6t, 6s ne okozzon lakoss6gi panaszra okot ad6 bfizterhel6st. A879-2t2010.s2. EVtt-XWf hatarozatban el6irt zajkibocs6t6si hatar6rt6kek betart6s6r6l a tev6kenys6g v6gzese sorsn folyamatosan gondoskodni kell. Az elokezelt hullad6kokat - a hullad6k jelleget6l ftrgg6en - k6rnyezetv6delmi hat6s6g 6ltal kibocs6tott hullad6kkezel6si engedellyel rendelkez6 szervezetnekell 6tadni tovabbkezel6sre. A hulladekok kezel6sre val6 6tad5sa eset6n meg kell gy6z6dni az 6tvev6 kezel6sre vonatkoz 6tveteli jogosults6g6rol. Az el6kezelt hulladekok tovdbbi kezel6sre val6 6tadds6r6l folyamatosan gondoskodni kell. Ae. el6kezel6si tev6kenys6gr6l Uzemnapl6t kell vezetni, melyben napra k6szen regisztr6lni kell a teljes k6rfi hullad6kforgalmat, az Uzemvitellel kapcsolatos esem6nyeket, a hat6srigi ellen6z6sek megdllerpit6sait az ezek hat6s6ra tett int6zked6seket. Az Uzemnaplot minden napt6ri 6v veg6n le kell z6rni 6s az 6ves jelent6sben el6irt 6sszesit6st el kell vegezni. Az Uzemnaplo nem selejtezhet6. A nyilvantartdsnak alkalmasnakel lennie arra, hogy abb6l meg6llapithat6 legyen a naponta el6kezelt hullad6kok fajt6ja 6s mennyis6ge. Az Uzemeltet6s sordn fokozott figyelmet kell forditiani a j6rm0vek, g6pek, berendez6sek olajcsop0g6s6nek megel6z6s6re, rendszeres ellensrz6ssel, karbantart6ssal aa minim6lis m6rt6krire kell szoritani. A munkag6pek 6s sz6llit6 j6rmfivek javit6s6t, arrar enged6llyel rendelkez6 szervezettel, annak telephely6n kell javittatni. Az ideiglenes tdrol6s 6s az el6kezel6sor6n has,zndlt kdzleked6- es tdroloterek (utak, t6rburkolatok) 6llapotAt rendszeresen ellen6rizni6siszuks6g szerint javitani kell. A hulladek tdrol6-6s el6kezel6 hely kialakitdsar 6s mfik6dtet6se sor6n alkalmazott mtiszaki megold6sokkal biztositani kell, hogy az ideiglenes tsrolds 6s az el6kezel6s ideje alatt a vesz6lyes hulladekok ne szennyezz6kbe a kornyezetet. Amennviben a csapad6kviz tisztitds6ra meq6pult olaifoq6 miitiirqv EME enqed6llvel vaqy CE meofel0l6s6oi lel6l6ssel rendelkezik drs a tisztitott csapad6kvizet felszini befoqad6ba (csaoad6kcsatoi'na. vizfolv6s) vezetik. az elvezetettisztitoft szennvvfz befoqad6ba vezet6s6hez szennvviz kibocsdt6si errqedelvt kell kerni FelUqvel6s6qUnkt6l a Nll.21.) Korm. rendelet alapi6n. Hatirid6: jelen hat6rozat joger6re emelkedeset6l siz6mitott 60 nap Amennviben a csaoad6kviz tisztit6s6ra meo6oult olaifoo6 mfit6rov EME enqedellvel olaifoq6r6l elvezetettisztitott csaoad6kviz elszil<kasztdsra kerul. FelUovel6s6qUnkt6l kul6n elisr6s keret6ben vizioqi fennmarad6si enoedelvt kell k6rni a N.22) Korm. rendelet es a 18/1996. (V1.13) KHVM rendelet el6ir6sai szerint Osszedllitott enoeddlvez6si tervdoku rnentaci6 benv0itdsdval. Hatirid6: jelen hat6rozat joger6re emelked6s6t6l sz6mitott 60 nap

9 I Az 6tv6tellel 6s kezel6ssel megbizott munkavallalokat szoban ki kell oktatni 6s egyidej0leg irdsbeli utasitsssal kell ell6tni a kezel sor6n betartando muszaki 6s szem6lyi v6delem el6ir6saira vonatkoz6an, valamint a rendkivuli esem6ny (hav6ria) k6vetkezt6ben szuks6ges teend6kre. Amennyiben a tev6kenys6g v6gz6se sor6n olyan esem6ny t6rt6nik, amely a foldtani kdzeget 6s a felszin alatti vizk6szletet vesz6lyezteti, arr6l ds az elhdritdsa erdek6ben tett int6zkedesr6l a Felugyel6s6get6j6koztertni kell. :,Az esetleges rendkivuli esemenyeket 6s az arra megtett int6zked6seket a FelUgyel6s6gnek 12 6rdn belul kell jelenteni. A kezel6sre 6tvett 6s a kezel6s sordn k6pz6d6 hullad6kok nyilv6ntart6sdt, bejelent6set a hulladekokkal kapcsolatos nyilv6ntart6si 6s adatrszolg6ltat6si kdtelezettsegekr6l - szolo (X. 18.) Korm. rendelet el6ir6sai szerint kell v6gezni. 2. A Borsod-Abafj-Zempl6n Megyei Korrm6nyhivatal N6peg6szs6giigyi - Szakigazgat6si Szerv Tisza0jvirosi, Meziicsiti, Mez6k6vesdi Xisteis6ii N6peg6szs69 iigyi I nt6zet6nek (Tisza6jv6ros) el6,ir6sai : A gepi 6s egyeb eszkdz6k t6rol6terulet6n a rdrgcc6to-6s rovarmentesit6st szuks6g szerint, de legal6bb 6vente el kellv6gezni. A takarit6shoz-fert6tlenlt6shez szuksdges vesz6lyes anyagok tdrolds6t zilrhato helyen (szekr6nyben) kell biztositani. lv. Az enged6ly alapj5ul szolg616 dokumentd ciot az enged6lyes k6szitette 2}12.j0tius 25-en 6s eg6szitette ki hi6nyp6tl6si felhivdsomra szerptelnber 2:1-ig - bezdr6lag bekutdott nyilatkozataival6s dokumentumaival. I V. A hullad6kkezel6si enged6ly 20i5. december 3l-iq hatdly,os. 1. A hullad6kkezel6si enged6ly visszavondsra kerul, ha: -a hat6sdg meg6llapitja, hogy az engedelyt k6r6 a k6relemben val6flan adatokat szerepeltetett, -az engedely megaddsdhoz el6irt felt6telek m6r nem iillndk fenn. - az enged6lyes az enged6lyezett tev6kenys6get megrszonteti, -az enged6lyes a tev6kenys6get az enged6lyben foglaltakt6l elt6r6en gyakorolja. 2. A hullad6kkezeldsi engedely visszavonhat6, - az enged6lyes nem tesz eleget a m6s jogs:zab6lyok szerinti nyilvantart6si 6s adatszolgdltat6si kdtelezetts6g6nek, - az engedelyes akad6lyozza a kdrnyezetv6delnri hat6s6gnak a hullad6kkezel6si ellen6z6s6vel kapcsolatos eljd r6s6t. 3. Amennyiben a hatdrozat rendelkez6 r6sz6nek l. fejezet6ben rogzitett adatokban, technol6gidban vagy ezeket 6rint6en vdltozds, valamintulaldonosv6ttoi6s kovetkezik be, illetve 0j informdci6k mertrlnek fel, rigy az enged6lyes lk6teles azt 1r5 napon OefuiaiEszail magyarorszagi Kdrnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizugyi FelUgyetds69nek bejelenteni.

10 10 Vl. Jelen hatirozat joger6re emelked6s6t6l a k6relmez6 a k6relemben foglalt tev6kenys6get a /2010. sz6mti enged6ly helyett a tov6bbiakban jelen enged6ly alapjdn v6gezheti. Vll. Jelen hat6rozat ellen - a k6zhezvetelt6l szdmitott 15 napon belul - az Orszdgos K6rnyezetv6delmi, Term6szetv6delmi Viztigyi F6feliigyei6s6gnek (1016 BudapIst, M6szdros u. 58/a.) cimzett, de a Fel0gyel6s6ghei 2 peto6nyban beny0lihat6 fellebbez6snek van helye. A jogorvoslati elj6rds igazgatdsi szolgdltatdsi dija 60 OOO,-Ft, metyet a Felugyet6s6g M19var Allamkincst6rndf veletett ia69-OOO0000O szim0 sz6ml6]6ra keii befizetni. INDOKOLAS A FEMKER EAST F6m- 6s F6mhulladek-kereskedelmi Kft. (sz6khetye: 3450 Mez6cs6t, D6zsa QV6TSV u 58 ) jrilius 27-en beny0jtott beadv6ny6ban hullad6kkezeldsi engedelyt k6rt a Felttgyel6s6gt6l nem vesz6lyes hullad6kok el6kezel6sitelr6kenys6g v6gz6s6hez. A k6relmezett tev6kenys6g a evi XLlll. tdrv6ny (Hgt.) es a 213/2001. (Xt. 14.) Kormdnyrendelet szerint hullad6kkezel6si enged6ly-kdtelers. A k6relmez6 a (Xll. 27.) KvVM rendeletben el6ift ,- Ft igazgat6si szotgdttat6si dijat, illetve a Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gUgyi Szakigizgatdsi Szerve r6sz6re a ,- Ft igazgatdsi szolgsltatiisi dijat megfizette. Az igazgat6si szolgdltatdsi dijak befizet6s6t igazol6 dokumentumokat k rrelm6hez csatolta. Hi6nypotldsi felhfv6somr az enged6lyes a k6relm6t szeptember 21-ig bekuldott dokumentumaival 6s nyilatkozataival kiegeszitette. A beny0jtott k6relem 6s annak mell6kletei tartalmaztdk az enged6lyes azonosito adatait, a tevdkenys6g mtiszaki 6s k6rnyezetv6delmi leirdsdt, a kezelni kiv6nt hullad6kok megnevez6s6t, EWC k6djet, mennyis6get, a kezel6si technologia lelrdsat, a technologia mfiszaki es kdrnyezetv6delmi jellemz6it, a kezel6s telephely6re vonatkoz6 adatokat, a kezel6s sor6n keletkezs hullad6kokezel6s6nek tov6bbi m6djdt. A mell6kletekdzdtt becsatol6sra kerult az enged6lyes bejelent6s kdteles tev6kenys6g6nek bejelent6s6t igazol6 dokumentu mdsolata, valamint a szint6n az enged6lyes nev6re sz6l6, a hullad6k nagykereskedelem (f6tevekenys6g), a nem r,'esz6lyes hulladek gyrijt6se, a nem vesz6lyes hullad6k kezel6se, 6rtalmatlanitdsa, a haszn6lt eszkdz -bontasa 6s a szennyez6d6smenteslt6s, egyeb hulladekkezel6s tev6kenys6gekre sz6l6 h6rom honapn6l nem r6gebbi c6gkivonat6nak rndsolata, valamint a telephely he lyszinrajza. Az enged6lyes k6relm6hez csatolta tov6bb6 a k6relhririt6si (haviria) tervet, valamint a tulajdoni lap mdsolatot. Becsatolta reuxen Kft-t61, a MUMFEM Kft-t6t, a METALEX 2OO1 Kft-t6t, 6s a teleput6si foly6kony hulladeka elszdllit6s6hoz kapcsolod6an a GW Borsodviz Kft-t6l szarmaz6 befogad6 nyilatkozatokat, a tev6kenys6ge sordn keletkezo telepul6si szilard hulladekait Atvev6 hullad6kkezelsvel (AVE Miskolc Kft,) kotott megrillapod6sok m6solat6t, valamint az Ecomissio Kft-t6l szarmaz6 befogad6 nyilatkozatot a veszdlyes hullad6kai tovdbbkezel6sre t6rten6 dtaddsa vonatkozdsdban.

11 11 Becsatolta a v6llalkoz6i vagyonbiztosit6s6ba belefoglalt k6rnyezetszennyez6s felel6ssegbiztositds (k6rkifizetesi limit 6vente 3 milli6 Fll), valamint a foglalkoz-as eg6szs6gugyi szolgsltat6si szez6d6s m6solatdt. Az enged6lyes becsatolta a nyilatkozat:it, miszerint lbiztositja dolgoz6i sz6mdra az egy6ni v6d6eszkdz6ket 6s munkav6delmi eszk6z6ket. Az enged6lyes becsatolta az Orsz6gos KornyezetvrSdelmi, Term6szetv6delmi Vizugyi Fel0gyel6segt6l - a jelen hat6rozatban el6kezeleirengled6lyezett -, hullad6kkorre (is) vonatkozo az orsz{g eg6sz terulet6re sz6lo hulladek begyrijiesi 6s szdllit6si engedelye masotatrat (sz6ma: ). ' A FEMKER EAST Kftr? Felugyel6s6g dltal kiadott, 1360Q-17t2009. (jrahasznosltdsra sz6m0, f6rnhultadek t6rt6n6 el6k6szites6re (el6kezei6s6re) vonatkoz6 k6rnyezetueo.fri nudr 4-ig rrv6nyes. lnnyis6ghez k6pest (max. 1930OO tonna) az 6n megndvekedett mennyis6grj nem vesz6lyes rna). Felhivom az enged6lyes figyelm6t, hogy a,,r', tev6kenys6g megval6sitdsa sor6n az 6nn vdltoztatdsok hdrom 6v alatt egyuttesen el6rik pontj5ban megadott kusz6b6rt6ket, a k, FelUgyel6s6gnek. Ezekben az esetekben a f rendelkez6sei szerint j6r el." a k6rny'ezeti, _ hat6svizsgdlati 6s egys6ges sz6t6 314t2905 (Xil. 25.) Korrn. renoltet'1a rtijelent6s m6dosit6s tekintet6ben is. A 'ente hulladek kezelni kivdnt (nem vesz6lyes) hullad6kok Itv6delmi engedelyben rogzitett max. 1g3 OO0 r6veked6s nem min6sul jelent6s modosit6snak r meg 2lj%-al az enged6lyben meghatdrozott let sem rr6tt meg legal6bb 2 o/o-al [,,R' 2. S (2) Az 91se.d9lyez69i eljdr6s sor6n ugyirats:zdmon megk6rtem az szakhat6s6g ugyben 6ll6sfoglal6sdt. 6rintett A Borsod-Aba0j-Zemplen Megyei Kormdnyhivatal. Nepegeszsegugyi szakigazgat6si Tiszaujv6rosi, Mez6csdti, szerv Mez6kdvesdi Kisters6gi N6ptg-6lzsegi.r"gyl'i"[;;i; hozza)arulas6t a szakhat6s6gi lv-r ugyiratszzron, ' iijrt.n -. [aiaroz"i-renoekez6 lll, 2. pontj6ban J r6szletezett resz6nek el6ir6sokkal a-dia meg. I vizsgdlatdt k6vet6en a kdretemben foglaltak, in megdllapitottam, hogy az enged6lyes-. n", ntb6l biztons6gos el6kezel6s6hez izuks6ges

12 12 Meg6llapitottam tovdbb6, hogy a hulladekgazd6lkod6srol s:z6lo evi XLlll. tdrv6ny (Hgt.), a telepul6si hulladekkal kapcsolatos tev6kenys6gek v6gz6s rnek felt6telei16l sz6l6 213/2001. (Xl. 14.) Korm. rendelet 6s ezen hatarozat el6ir6sainak betart6saval a nem vesz6lyes hullad6kok el6kezel6se kornyezetv6delmi 6rdekeket nem s6rt, ezlrl a rendelkezo r6szben foglaltaknak megfelel6 ddnt6st hoztam. Felhlvom az enged6lyes figyelm6t arra, hogy jelen engerc6ly nem mentesit a Hgt. 6s annak vegrehajt6si jogszab6lyaiban el6irt k6telezetts6gek teljesit rse al6l. Felhivom az enged6lyes figyelm6t tov6bb6 arra is, hogy az enged6lyezett tev6kenys6g folytat6sdra vonatkoz6 kdrnyezetv6delmi jogszab6lyok, v'agy hat6s6gi el6ir6sok megs6rt6se eset6n az enged6ly az 6wbnyess6gi id6n beltil is visszavonhat6. Jelen hat6rozatom joger6re emelked6s6t k6vet6en a k6relmez6 a k6relemben foglalt tev6kenys6get a sz6m0 enged6ly helyett a tovdbbiakban jelen enged6ly alapj6n v6gezheti. A hat6rozatot a hullad6kgazd6lkod5sr6l sz6l evixllll. tdrv6ny 14. S (1)-(2) bekezd6se, a (X 1.23.) Korm6nyrendelet 8,S (2) bek., valamint az 1. sz. melleklet lv/8. pontjdban biztositott jogk6r6mben, a kdzigazgat6si hat6s6gi elj6rris tis szolg6ltat5s 6ltal6noszab6lyairol sz6l evi CXL. t6rv6ny (a tov6bbiakban: Ket.) 71. S (1) bekezd6s e 6s 72. $ (1) bekezd6se szerint elj6rva hoztam meg. Az elj6r6s - a Ket S 2, pontja szerinti - elj6r6si k6lts6get (azigazgat6si szolg6ltat6si dij 6sszeg6t) a kdrnyezetv6delmi, term6szetv6delmi, valamint a vizugyi hatos6gi eljdr6sok igazgat6si szolg6ltat6si dijairol sz6l6 33/2005. (X 1.27,) KvVM rendelet 1. szdm0 mell6klet li5. pontja alapjsn Sllapitottam meg, visel6s6r6l a Rendelet 3. S e) bekezd6se alapjan rendelkeztem. A jogorvoslati jogr6l a Ket. 98. S (1) bekezd6se alapjiin, a jogorvoslati elj6r6s igazgat6si szolg6ltat6si dij6r6l a 33/2005. (Xll. 25.) KvVtul rendelet 1. sz6m0 melleklet l/5. pontja alapjdn, a rendelet 2.S (4) bekezd6se figyelembevetel6vel adtam t6jekoztat6st. Miskolc, december 11. KapiSk: a- i t. rfeuxer EAST Fem- es F6mhullad6k-kereskedelmi Kft Mezocs6t, D6zsa Gyorgy u. \d.r=. + t6rtivev6ny 2. Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Korm6nyhivatal N6pegdszs6gUgyi Szakigazgat6si Szerv Tisza0jv6rosi, Mezocsdti, Mez6kdvesdi Kist6rs6gi N6peg6szsegtigyi Int6zete 3580Tisza0jv6ros, Ezs6beter Borsod-Aba0j-Zempl6n Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgatos6g 3525 Miskolc D6zsa Gy.u lratokhoz Ec 1 {

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

-tonna/nap) f6mhulladek.

-tonna/nap) f6mhulladek. ESZAK.MAGYARORSZAG KORNYEZ ETVED ELM, TERM ESZEWEDELM ES VZUGY FELUGYELOSEG mint fokf hat6sao 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lcim: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Ö É É Í Ü É Ö É Á Ú Ö É É É Í Ü Ü É á Í Ü á á Ü í Ü í Á Ó É í á á á á Í í í á á í íí í Í á á Í í á á á á Í á í á á á í á á á á á í á Ü á Í 03 03 0I 03 01 0s 03 03 Fafeldolgozásb l s falem Ez-, britor-,

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft

Dabas és Környéke Vízügyi Kft Dabas s Környke Vzgyi Kft H-2370 Dabas, Szchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu Működsi engedly krelem III.7. 7.54. sz. mellklete Brleti Üzemeltetsi Szerződs

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d f 1^rr ir.^ ^, :ur!rrrlfl KoZfP.DUNA.V6LGYI KoRNYEZETVEDELMI f,s TERM6SZETvf DELMI FELUGYELoSEG!t!t vg mkd VK T F K6rjiik. v6laszeban hivatkozzon iktat6szd munkra I Ikt. sz.: KTF: 44674-1312014. Trtugy:

Részletesebben

Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI

Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI '.)l.j1t, t,1i!- ),, Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI K DV K Kerjnk. valaszeban hi vatk o zzon iktat6s26munkral Ikt. sz.: KTF: 44674-1312014. El6ad6:

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTOTT Trgy: Vmosprcsi Kistrsgi Jróbeteg Szakelltó Központ csapadkvz elvezetsi terve Megrendel: Vmosprcs Kistrsgi Egszsgügyi Szakelltó Nonprofit KFT. Tervez: Lovas Pter Dtum: Debrecen, 2011. janur hó Tervszm:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

shredderezésitevékenységéről

shredderezésitevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t)(~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos

Részletesebben

T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t

T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t -4, agdei ffi W onszacos KoRNYEzETVE DE LiJl I' rermeszerved;lmt Ei vizugyl r6ffiuucvel6src 1411486-1 112047 ' El6ado: Tdr6ne Kov5cs Jolan T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT Az orszagos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

É Á É É É Ü Ő Ü É Í ó Ó Í Á í Ü í Ü Ő Ő Ú Á Á Á í Ü ó ú Ú ó í í ó í ó í ó Ó Ő í ó ö ó ó Ő Ó Ó ó ó í 1501 meghatrozott abszorbensek, szúróanyagok s vdóruhzat torlókendók, Csomago si hu adkok (belertve a

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 80888-1-8/2011. Ügyintéz : Huszár Milán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Kalo - MÉH Trans Kft.

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz.

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz. Fdvdrosi {s Pest Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal EIeImiszerl6nc'biiionsdgi {t Ailrtie1szs1gigyi rgazgat6s6ga I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/ G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Grdony Szabadsg t 20-22 Tel: 22/355-122 Fax: 22/355-375 Szm: 4827-3/2016. Üi.: Jankovics Zoltnn Tel: 22/570-237 Trgy: Zajkibocstsi hatrrtk megllapítsa Velence

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

Közép.Tisza-vidékiKö rnyezetvédelmi, Természetvédelmi ésvízügyi Felügyelőség 5000Szolnok, Sgva'i *1l".,1..1?Íuo'}í'.j,'jÍ' Fax:(0656)343-768 Postacím:5002 Szolnok,Pf. 25 Web: http://www.kotiktrrf.kwm.hu

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt

HATÁROZAT. hulladékgazdálkodási engedélyt Iktatószám: 10572-9/2015. Előadó: Wéber Béla dr. Ötvös Tünde Tárgy: A C és R Kft. nem veszélyes hulladék előkezelésére, hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye HATÁROZAT A C és R Közlekedésépítő

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25

H A T Á R O Z A T I. EWC MEGNEVEZÉS Mennyiség (tonna/év) 15 01 01 Papír és karton csomagolási hulladékok 20. 17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz 25 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE FOGLALT

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben