alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi"

Átírás

1 BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t sz5m alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi enged6ly6nek m6dosit6sa HATAROZAT A Magyar Tudomenyos Akad6mia Energiatudomanyi Kutat6kozpontla (1121 Budapest' Konkoly Thege Mikl6s it , a tovebbiakban: Kiirnyezethasznal6) reszere a 1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t szam alatt l6v6 Budapesti Kutat6reaktor (a tov6bbiakban: Kutat6reaktor) iizemeltet6s6re a Kriz6p-Duna-viilgyi Kdrnyezetvedelmi 6s Term6szetvedelmi Fel0gyel6s6g (a tovabbiakban: Feliigyel6s6g) Sltal kiadott, / szemi hatarozattal m6dositott, 615$3/2013. sz6m0, joger6s kornyezetv6delmi enged6lyt (a tovdbbiakban: Engedely) m6dositom az alsbbiak szerint: 1. Az Enged6ly,,1. ALAPADATOK" cimfi fejezet 2. pontja,,,a tev6kenys6g helye" cimo alpontja az al{bbiak szerint m6dosul: 2. A tev6kenvs6q helve: Cime: Helyrajzi szdma: KTJ szdm: Budapest, Konkoly Thege Mikl6s tlt BudaDest Xll. ker0let, 9121/8 hrsz Az Enged6ly,,11. KORNYEzEwEoeult eu6inasok" cim0 fejezet,,radioaktiv kibocsatasok" cimii alfejezet6ben az 1. pont az alabbi szerint m6dosul: 1. A Kutat6reaktorok trzemeltet6set a kibocsatesi hat6r6rtekek betart6seval, a kibosstdsi hat6r6rtek krit6rium teljesiil6se mellett kell vegezni. Az 50 US/6v d6zismegszorit5sb6l szermaaatott kibocsstasi haterert6kek a kovetkez6k (T = 5 Radionuklid Ar-41 Kr-85m Kr{7 Eves kibocsatisi hatlr6rt6kek Bq-ben L6qktiri klbocsetes Foly6kony kibocsetas 3.30E E E+15 KOrnyezetvedelmi 6s Termeszetv6delmi F6oszt6ly Kdrnyezetvedelmi Hat6s6gi 6s Komplex Engedelyezesi Oszt6ly 7621 Pecs, Papndvelde u fi 7602 Pbcs, Pl.: 412. t E E Honlap: www bamkh.hu

2 Kr88 Xe-133 Xe E E E+16 H-3 9,26E+15 Sc-46 8,76E+11 Cr E+1 3 Mn-54 Co-60 Zn-65 Ao-1 10m sb-124 sb-125 Cs E E E E E E E+12 Az Enged6ty,,. KoRNYEZEwEDELMI ELoiRAsoK" cimfi fejezet a,,radioaktiv kibocs{tisok" alfejezete a k6vetkez6, 16. ponttal eg6sziil ki: 16. A kibocsetesra ker0l6 radionuklidok k6r6nek m6dosuldsa miatt a Kibocsetas Ellen6rz6si Szabalyzat m6dosit6sa sztiks6ges. A m6dositott szabslyzatot be kell ny0jtani az illet6kes kdrnyezetv6delmi hat6s6ghoz j6v5hagy6sra. Teljesit6si hatarid6: a hatarozat joger6re emelked6s6t6l szemitott 30. nap Az Enged ly egyebekben nem v6ltozik meg, igy a fenti m6dositdsokkal nem 6rintett rendelkez6sei - vsltozatlan tartalommal - tov6bbra is 6rv6nyesek maradnak. Jelen hatarozat csak a sz6m0 hat6rozattal m6dositott /2013. sz5m0 haurozattal egyiitt 6rv6nyes. Az elj5r6s sor6n a K6rnyezethaszn6l6 elbl megfizetett igazgatasi szolgsltatesi dijon felul egyeb eljarasi kolts6g nem mertllt fel, ez6rt annak megallapit6s6r6l 6s visel6s6r6l a kornyezetv6delmi 6s term6szetvedelmi hataskor6ben elj6r6 Baranya Megyei KormAnyhivatal (a tovabbiakban: Kornyezetv6delmi Hat6sag) nem rendelkezett. A haterozat ellen - annak k6zbesit6s6t6l szam itott - 15 napon beliil az OrsZgos Kiirnyezetv6delmi 6s Termeszetvedelmi F6feliigyel6s6ghez (1016 Budapest, M6sz5ros u. 58/A.) mint masodfok0 hat6seghoz clmzett, de a Kornyezetv6delmi Hat6s6gnel el6terjesztett k6tp6ldenyos fellebbez6ssel lehet 6lni. A fellebbez6si elj6res igazgatesi szolg6ltatssi diia a hat6s6gi eljdres dij6nak 5O o/o4, azaz Ft, termaszetes szemdlyek, illetve hrsadalmi szerve2etek esef6ben a hat6s6gi elj6r6s dij6nak 1%-a, azaz 1,800 Ft, amelyet a Kornyezetv6delmi Hat6s6g Magyar Allamkincstern6l vezetett szam0 el6i16nyzat-felhasznal6si sz6ml5jdra kell - a kozlem6ny rovatban iigyiratszimra utalessal - etutalni. Az atutallsi megbeast (annak hiteles mdsolat6t) a Kornyezew6delmi Hat6sig r6sz6re meg kell kiildeni. A Kornyezetvedelmi Hatdsag a befizet6si igazolast elektronikus 0ton is fogadia a cimen.

3 INDOKOLAS A Feliigyel6seg a Kornyezethasznal6 reszere a Kutat6reaktor rizemeltet6sre /2013. szam'l hatarozataban adta ki az Enged6lyt. Az Enged6ly m6rcius 28. napjan emelkedett jogerore, es hatarozatlan ideig hatalyos. A FelUgyel6s6g a KdrnyezethasznS16 k6relmere az sz6m0 hat6rozattal m6dositotta az Enged6lyt. A m6dosit6 haterczat december 1. napj5n joger6re emelkedett. A Kornyezethasznal mdrcius 10. napjin az Enged6ly m6dosit6s6ra vonatkoz6 k6relmet nyrijtott be a Fel{.igyel6s6gre, amelyben a Kornyezethasznal6 az Engedelyben foglalt, a vizbe kibocsdtdsra keriil6 radioaktiv anyagok kibocsetasi hatarert6keinek m6dosit6set kerte. A Kii'nyezethasznel6 egyidejuleg benyrijtotta a Fel0gyel6segre az Sltala k6szitett,,,pc-creame 08 szsmitssok a Budapesti Kutat6reaktor kibocsatesi hatdrert6keinek meghatdrozssdra" cim(, EK-RU M1 munkasz6m0, m6rcius h6napban k6szitett dokumenteci6t (a tov6bbiakban: Dokumentdci6). A Kiirnyezethaszn6l6 a k6relem vonatkoz6saban - az ellaras megindul6sakor hatalyos - a kdrnyezetv6delmi, term6szetv6delmi, valamint a viz0gyi hat6s6gi eljdr6sok igazgat6si dijair6l sz6l6 33i2005. (Xll. 27.) KvvM rendelet (a tovabbiakban: Dijr.) 1. sz5m0 melleklet a ll. fejezet6nek s 15. pontjai alapjen az forint 6sszeg( igazgat6si szolg6ltat6si d at - a Fel0gyel6s6g felhivdsera - megfizette. A Feliigyel6seg a benyujtott dokumentumokat megvizsgalva megallapitotta, hogy a tev6kenyseg tervezett m6dositdsa nem min6sill a k6rnyezeti hatesvizsgalati 6s az egys6ges kdrnyezethaszn6lati enged6lyez6si eljdr6sr6l sz6l6 314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: R.) 2. S (2) bekezd6s ab). pontja szerinti jelent6s m6dositdsnak. A Feltgyel6seg a R. 10. S (8) 6s (9) bekezd6sei szerinti elj6r6st mdrcius 11. napj6n meginditotta. Ezt kiivet6en a Fel0gyel6s6g a rendelkez6sre ell6 iratel6zmenyekben foglaltakat efianulmdnyoaa, 6s megsllapitotta, hogy a KornyezethasznSl6 a telephelyen az atomenergia alkalmaz5sa sordn a leveg6be 6s a vizbe tort6n6 radioaktiv kibocs5t6sokr6l 6s azok ellen6rzes6r6l sz6l6 15/2001. (Vl. 6.) KoM rendelet (a tov6bbiakban: KoMr.) 6. g-a alapjsn v6gzi a tev6kenysegdt. A vizbe t0rt6n6 kibocsetasok radionuklid kore megveltozott, ezeft a kibocs6t6si hat6r6rtekek felijlvizsg6lata miatt az Enged6ly m6dosit6sa szuks6ges. Tekintettel arra, hogy az Engedely m6dositssa irenti kerelem nem 6rintette - az elj6r6s megindul6sakor hat6lyos - a kiirnyezetv6delmi, term6szetv6delm i, vizv6delmi hat6s5gi 6s igazgatesi feladatokat ell5t6 szervek kijelol6s6r6l sz,6l (Xll. 17.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Korm6nyrendelet) 33. S (1) bekezdese es 5. sz6mrl mell6kleteben kijelolt szakhat6sagok hataskiir6t, a Feliigyel6s6g a R. 10. S (9) bekezd6se alapj6n nem keresett meg szakhat6sdgot az eljar6sa sor6n.

4 Az el.i6r5s sor6n hat6lyba lepett a f6v6rosi 6s megyei kormenyhivatalokr6l, valamint a jdr5si (f6vdrosi ker0leti) hivatalokr6l sz6l6 66/2015. (lll. 30.) Korm. rendelet, melynek 29. S (1) bekezd6se alapjan marcius 31-evel a Feliigyel6s6g beolvad6ssal megszflnt, jogut6dja a Pest Megyei Korm6nyhivatal. A jogut6dlasra tekintettel az eljer6st prilis 1-j6vel a Pest Megyei Kormenyhivatal folytatta tovabb. A kornyezetv6delmi es term6szetv6delmi hat6s6gi 6s igazgat6si feladatokat ell6t6 szervek kijelol6s6r6l sz' (lll. 30.) Korm. rendelet (a tov5bbiakban: Kr.) 3. sz5m0 mell6klet 2.4. pontja szerint az KijMr.2. S i) pontja szerinti kiemelt letesitm6nyekkel (atomer6mu, kls6rleti 6s tanreaktor, u16nb6nya, radioaktiv hullad6kterol6, A-szint( izot6plaborat6rium, ki6gett fut6elem-tarol6)l kapcsolatos kornyezetv6delmi hat6sdgi iigyekben prilis 1-j6t6l iigytipus alapjan meghat6rozott krllonos illet6kesseggel kizar6lagosan a Baranya Megyei Kormanyhivatal jar el kornyezetv6delmi hat6s6gkent. A fentiekre tekintettel a Pest Megyei Korm6nyhivatal a PE/KTF/ /2015. iigyiratsz mf, mdjus 13. napjsn kelt v6gz6s6ben, a k6zigazgatasi hat6s5gi eljdr5s 6s szolgahatas dltal6nos szabslyah6l sz6l vi CXL ttirv6ny (a tovebbiakban: Kel.) 22. S (2) bekezd6se alapj6n, illetekessege hi6nydt meg6llapitva, az Enged6ly m6dositssdra ir6nyu16 k6relmet 6s annak elbiralasa sor6n az el6tte folyamatban lev6 elj6r5sban, valamint az Ugyben keletkezett iratokat aftette a K<irnyezetv6delmi Hat6saghoz. A Pest Megyei Kormenyhivatal az elidr,es megindul6s5r6l sz6l aprilis 17. 6s mdjus 18. napja kiizijtt a hirdetm6nyt tett kdzz6 a hivatal6ban, a elnevez6s0 honlapj5n 6s a kdzponti rendszeren (www.magyarorszag.hu). A hirdetm6nyt a Pest Megyei Korm5nyhivatal a PEJKIH szamri, jfnius 2. napjen kelt v6gz6s6ben dttette a Kdrnyezew6delmi Hat6s6ghoz. A Kornyezetv6delmi Hat6sAg a hozzd ettett az irateldzmenyeket Sttanulmenyozta 6s a kfivetkez6ket 6llapitotta meg: A Kiirnyezethaszndl6 a telephelyre vonatkoz6 KAR v6ltoz6sjelentesi k6telezetts6g6nek eleget teft, a Feliigyel6s6g a beielento lapot a KAR inform6ci6s rendszerben feldolgozta, ennek eredm6nyekeppen a telephely rendelkezik KTJ azonosit6val, amely az Enged6lyben nem volt feltiintetve. Mindezek miatt a Kiirnyezetv6delmi Hat6s6g az Enged6ly l. fejezet ALAPADATOK 2. pontjat hivatalb6l m6dositotta. A kerelmet es a Dokumentaci6t megvizsg6lva, kornyezeti sugsrv6delmi szempontb6l az alebbiak 6llapithat6ak meg:. A Kiirnyezethaszn6l6 a kibocsetesra keriil6 szennyviz radioaktiv anyag tartalmanak ellen6rz6se soran m6r6sekkel meg6llapitotta, hogy a kibocsetasra kerlil6 radionuklidok k6re kib6vi.ilt a Tricium izot6ppal. A Kornyezethasznal6 a KdMr. 3. S (1) bekezd6s b). pontjaban foglalt el6irdsnak megfelel6en elv6gezte az eves kibocsatasi hatdrert6k szarmaztat6s6t a Tricium radionuklidra is. o A KdMr. 3. S (1) bekezdes d). pontja alapjen a Kornyezetv6delmi Hat6seg a haterozat rendelkez6 r6sz6ben megallapitotta a kibocsatesi hatar6rt6keket.. A kibocsatasra kerill6 radioaktiv anyagok kdr6nek b6v0l6se miatt a Kibocsatas Ellen6rz6si Szabelyzat m6dositesa is sz0kseges. A szabdlyzatot a KoMr. 6. S (2) bekezd6s b). pontja el6kasai

5 alapjin a Kornyezetv6delmi Hat6sdgnak j6ve kell hagynia, ennek erek6ben a Kornyezetvedelmi Hat6sag a rendelkez6 reszben foglaltak szerint megtette e16lraset.. A fentiek alapj6n a Kiirnyezetv6delmi Hat6s6g a K6Mr 3. S (1) bekezd6sben biztositott jogkiireben eljawa, a KoMr. 1. szdmi mellekleteben foglaltak szerint haterozott Az Enged6ly m6dosit6sa hullad6kgazd6lkodesi, leveg6v6delmi, kiirnyezeti zaj- 6s rezg6svedelmi, tovdbb6 termeszef 6s tejvedelmi szakkerd6seket nem 6rintett. Az Enged6ly m6dositasa tov6bbd nem 6rintette a Kr. 5. szem0 melleklet6ben meghatarozott szakk6rdeseket. A fenti t6nysllasra a Kiirnyezetv6delmi Hat6seg a R. 10. S (8) bekezdese alapjdn a rendelkezo r6szben foglaltak szerint diintiitt. A Kornyezetvedelmi Hat6s6g a d6nt6s6t a Ket. 71. S (1) bekezd6se alapjen haterozatba foglalta. A haterozatot a Kornyezetv6delmi Hat6sdg a Kvt. 71. S (3) bekezdese 6rtelm6ben a hivatialaban 6s a honlapj6n kozzeleszi. A hatarozat kifiiggeszt6s6nek napra: i6nlus 16' A haterozat lev6tel6nek napia: 20{5. i6lius 2' TovSbbd a R. 5. S (6) bekezd6se alap.i6n k6zli a d6nt&t az 6dntett telep0l6sek (Budapest F6vSros Xtt 6s Xt, kertitet, Budakeszi Veros 6s Budaars V'ros) iegyz6ivel, akik - a KeL 80. S (4) 6s (5) bekezd6seire figyelemmel - a k6zhezv6telt6l szamftott 8. napon bet0l gondoskodnak a hatarozat teljes sziiveg6nek nyilvanos kitzz6t6teter6l, 6s a kaizz6t6telt k6vet6 6t napon beliil tsi6koztaqak a Kairnyezetv6detmi Hat6segot a k6zz6t6tel id6pontjir6l, hely6r6l, valamint a hatarozatba val6 betekint6si lehet6s6g m6djer6l. A Ket. 78. S (10) bekezdese szerint a kiizz6t6tel ideje 15 nap. A hat6rozat nem menteslt m5s hat6segok, valamint az 6rlntett ingatlanok fdliitt tendelkezni jogosultak {tulajdonos, haszni16, vagyonkeze16, stb.) enged6ly6nek, hozzejerulistnak beszerz6se al6l, 6s polgeti iogl vihkat nem ddnt el' A K6rnyezetvedelmi Hat6s6g targyi iigyben, mint joghatosaggal rendelkez6 magyar hat6s69 a Ket. 18. S (1) bekezdese, kdrnyezetvedelmi hat6sdgk6nt a kornyezetvedelmi 6s term6szetvedelmi hat6sagi 6s igazgatasi feladatokat ell6t6 szervek kijelol6ser6l sz6l6 Kr. 9. $ (2) bekezd6se 6s (3) bekezdese a) pontja alapjen jart el. A Kornyezetv6delmi Hat6sdg illetekess6gi terijleterdl a Korm. rendelet 8. $ (1) bekezd6se 6s a 2. sz6m0 mell6klet 5. pontja, valamint a 3. sz6m0 mell6klet 2.4. pontja rendelkezik. A haterozat elleni fellebbez6si lehet6seget a Ket. 98. S (1) 6s a 99. $ (1) bekezd6sei biztositjdk.

6 A fellebbez6si eljaras igazgat6si szolgeltatasi dija a Dijr. 2. S (1) bekezdese szem0 mellekletenek ll. fejezete s 15. pontjai, valamint a 2. S (a)-(5) 6s keri.llt megsllapitasra. alapjen, e rendelet 1. (7) bekezd6sei szerint Pecs, j0nius 20. Dr. Horveth Zoltan korm6nymegbizott felhatalmaz6sa alapjen kiadmanyozta: Kapiik: 1. Magyar Tudom6nyos Akad6mia Energiatudomenyi Kutat6kozpont,,tv" 1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t Budapest F6v6ros Korm6nyhivatala Nepegeszs6gtigyi F6osaaly',tv" 1550 Budapest, Pf.: Fciv6rosi Katasztr6fav6delmi l9azgat6seg,,w" 1903 Budapest, Pf.: Energiaklub Szakpolitikai Int6zet 6s M6dszertani K6zpont Egyesiilet,,tv" 1056 Budaoest. Szerb utca MagyarTudomanyosAkad6mia,,tv"/ingatlantulajdonos/ 1245 Budaoest. Pf.: OKTF ( joger6 ut6n) '- z) Hruvn ln"ryuunf 8. Zijld Pont iroda /web (www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) 9. lrattsr '..'--... Hivatali kapun keresztiil kapiek: 1. Orszagos Atomenergia Hivatal 2. Budapest Xll. kerirlet Hegwidek Onkorm6nyzat Jegyz6je,,w" kifiiggeszt6s is 3. Budapest F6vdros Xl. keriilet Ujbuda OnkormAnyzat Jegyzlie,,N" kifilggeszt6s is 4. Pest Megyei Korm6nyhivatal Fiildmuvel6stigyi 6s Erd6gazd6lkod6si Fciosztdly,,tv" 5. Budakeszi V6ros OnkormSnyzat Jegyz6je,,W" kifllggeszt6s is 6. Budaors V6ros Onkorm6nyzat Jegyz6je,,w" kifaiggeszt6s is

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT KOZEP-DUNA-V6LGYI TORNYNZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI ESvizUcyr rnrucypr,6snc Kdrj uk, viilaszaban h ivatkozzon iktatoszdnr unkral Ikt. sz.: KTVF: 32807-15/11. T6rgy: TRANS-GLOBAL Kdmyezetvddelmi Kft. (1163

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3398-15/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős:2012.02.27. Tárgy: Magyaralmás

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Ikt. szám: PBK/2998-14/2013 Üi.: Nagy Endre : +36-72-314-952/212 : +36-20-662-5461

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése

Tárgy: Budakalász IV. - kavics bányatelek területén lévő Budakalász 0180/3 és 0180/5 hrsz - ú ingatlan határ és védőpillérének törlése MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Jogerős: 2014. április 24-től BBK/3414-13/2013. Üi.: Haraszti Tamás Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály Tel.: 06 1/373 1804 E-mail:

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 46726-16/2010. Tárgy: Budapest XXII. ker., Bányalég u. 70-78.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben