,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l anita. gov.hu Nagy Mikl6s fr r6sz6re igazgato Nemzeti Informilci6 s Infrastruktura F ej leszt6si Intdzet Budapest Victor Hugo utcals-22. It32 Tfrgy: Int6zm6nyi rij Alapit6 Okirat megkiild6se Tisaelt lgazgat6ijrr. TSj6koztatom, hogy az illlamhttrtartilsert felelos miniszter a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Intlzet Alapft6 Okirat6nak m6dosit6s6val egyet6rtett, annak kiadmanyozistiltoz hozzdjarult Az enged6lyez6st k<ivetoen a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium megktldte a m6dosit6 6s az egys6ges szerkezetti Alapit6 Okiratokat a Magyar Allamkincstir reszere, ahol riprilis 26-5n a tcirzsk<inyvi nyilvantartdsba trirt6n6 befogad6si k6relemnek helyt adtak. Tfijekoztatom tov6bb6, hogy az Intezmenyfeli.igyeleti 6s lgazgatdsi F6oszt6ly megtette a sztiks6ges int6zked6seket az Alapit6 Okirat Hivatalos Ertesit6ben tcirt6n6 kdzzetetele 6rdekeben. Ezen levllhez csatoltan megkiild<im a m6dosit6 Alapit6 Okirat 6s az egys6ges szerkezetri Alapft6 Okirat 1-1 eredeti, alfiirtpfldinyiit, valamint a torzskdnyvihatitrozat m6solat6t szives felhasm6liisra.,\ Budapest, miijus 3.?rc, Borsy a * o\ -\,a7 Melldklet: - a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet egys6ges szerkezetii, illetve m6dosit6 Alapit6 OkiratSnak l-l al6irt, eredeti p6ldsnya - a tcirzskdnyvihatilrozat m6solati p6ld6nya K6sziilt: 2 pfldhnyban Kapj6k: Nagy Mikl6s igazgat6 ir Intdzm6nyfeltigyeleti es lgazgathsi F6oszt6ly Nemzeti Fejlesa6si Minisztdrium, postacfm: Budapest, Pf. l. E-rnail : Telefon: (061)

2 A Nemzeti lnform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet Alapit6 Okirata (m6dosftdsokkal egys6ge szerkezetben) Szr{m: dthf l\tu lao-t t, Az d,llanthirztartfusr6l sz6l vi XXXVIII. t<irv6ny (Attt.), valamint a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktura Fejleszt6si Programr6l sz6l (II. 3.) Korm. rendelet 2. g- 6ban foglaltak alapjan a Nemzeti Informrici6s Infrastruktfra Fejleszt6si Intlzet Alapito Okirat6t - az illlamhdztartlsert felel6s miniszter elozetes egyet6rt6s6vel - m6dositilsokkal egysdges szerkezetben a kcivetkezok szerint adom ki. I. Altaklnos rendelkez6sek 1. A kiilts6gvet6si szerr: Teljes neve: Rrividitett neve: Nemzeti Inform6ci6 s Infrastruktrira Fej lesa6 si Int6zet NIIF Int6zet Angol nyelvri elnevez6se: National Information Infrastructure Development Institute 2. A NIIF lntflzet sz6'khelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u Illet6kess6ge, miikiid6si kiire: orsz6gos 4. A NIIF Int0zet alapitrija: az oktatisi miniszter 5. Az alapitris id6pontja: okt6ber A NIIF lnt0zet l6treh ozrls:i 16 I rend elkezf j o gszabrily megn ev ez6se : A Nemzeti Informiici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Program mtikodtet6s6r6l sz6l6 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet. 7. A NIIF Int6zet irdnyit6 szerve: Nemzeti Fej leszt6si Miniszt6rium 1054 Budapest, Akad6mia u A NIIF Int0zet gazdilkodfsi besorolfsa: A NIIF Intdzet a nemzeti fejleszt6si miniszter 6ltal irsnyitott <in6ll6an mtikddo ds gazdrilkod6 kdzponti k<ilts6gvet6si szerv.

3 9. A NIIF Int6zetjogszab:ilyban meghatirozott feladata: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program (a tov6bbiakban: Fejlesztdsi Program) v6grehajt6sa. 10. A NIIF Int6zet vezet6j6nek 6s gazdasrigi igazgat6jrinak kinevez6si 6s megbizisi rendje: A NIIF Intezet egyszemdlyi vezetds alatt til, tev6kenysdg6t magasabb vezeto beoszt6sri kdzalkalmazottkdnt az igazgat6 irdnyitja. Az igazgatot nyilvsnos p6ly6zati eljar6s alapjfn, a Nemzeti Informilcios Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6i (II. 3.) Korm. rendelet 2. $ (4) bekezddsdben foglaltaknak megfeleloen rit 6vre, a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program Programtan6csa v6lem6ny6nek ismeret6ben a nemzeti fejleszt6si miniszter bizza meg, illetve vonja vissza megbizilsitt. A NIIF Intezet gazdasdgigazgat6ja magasabb vezeto beoszt6su kdzalkalmazott. Pfiyflzati eljdrds alapjdn a fejeztet iranyit6 szew vezetoje nevezi ki, bizza meg legfeljebb 6t 6vre, illetve menti fel 6s vonja vissza vezetsi megbizfsit, valamint tilapitja meg dijazhsdt. A gazdasiryi igazgato tekintetdben a kinevez6s 6s vezetoi megbizhs, a felmentds 6s vezetsi megbiz6s visszavon6sa, illetve a dijazds meg6llapit6sa kiv6tel6vel a munk6ltatoi jogokat a NIIF Int6zet igazgat6ja gyakorolja a NIIF Int1zet Szervezeti 6s mtikciddsi szabillyzatitban meshatfirozott m6don. 11. A NIIF Int6zet foglalkoztatottaira vonatkoz6 foglalkoztatisi jogviszony: A NIIF Intdzetben foglalkoztatottak kdzalkalmazottak, tekinteti.ikben a k<izalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l evi XXXIII. t<irv6nyben 6s annak vdgrehajt6si jogszabitly6ban foglalt rendelkez6seket kell alkalmazni. 12. A NIIF Int6zet szewezeti, miikiid6si 6s vrillalkozdsi tev6kenys6g6nek rendj6t, a vdllalkozfsi tev6kenys6gek kiir6t 6s azoknak az illlamhitztartfsi szakfeladatok rendje szerinti szfmht, ^ bels6 6s ktils6 kapcsolatokra vonatkozri rendelkez6seket a Szervezeti 6s miikiid6si szabflyzat tartalm zza, amelyet a fejezetet irrinyitr6 szerv vezetfje hagy j6vri. II. A NIIF lntozet alaptev6kenys6ge A NIIF lntezet alaptev6kenys6ge a Nemzeti Informdci6s Infrastruktura Fejleszt6si Programr6l sz6l (II. 3.) Korm. rendelet 1. $-6ban meghatarozott Fejlesztdsi Program mrikrid6s6vel, forr6sainak felhaszniiilsixal kapcsolatos feladatok elkit6sa. Ezen feliil feladata a korm6nyzati c6lu hillozatokr6l sz6l (XIL 28.) Korm. rendeletben foglalt vonatkoz6 feladatok ellfitisa, telj esit6se. 1. A NIIF lnt0zet 5l20ll. (II. 3.) Korm. rendeleten alapuki tev6kenys6ge: a) a felso- 6s kcizoktatisi intfzmenyek, kutato-fejleszt6 helyek, kdzgytijtemdnyek 6s egy6b oktat6si, tudom6nyos 6s kultur6lis szervezetek inform6ci6s infrastruktrir6janak

4 cisszehangolt fejleszt6se 6s orsz6gos infrastruktrirfijdnak osszehangolt fejleszt6se ds orszdgos szitmitogep-hfiozatirendszerdnek mrikcidtetzse nemzetkcizi fij6rat6val egyiitt; b) az a) pontban megjelcilt intezmenyi kor sz6miira orsziigos 6s nemzetk ozi szimit6geph6'l6zati kapcsolatok, valamint az eur6pai oktatdsi-kutat6si szitmitogep-h6l6zatok szfnvonaliinak megfelelo szolg6ltat6sok biztositrisa; c) a szitmit6gdp-hal6zati technol6gidk alkalmaziisiinak 6s fejleszt6sdnek vegreh ajtfsa, tovribb6 az eredmdnyek szdles kdni elterjeszt6s e az a) pontban -megiel6li intlzmdnyekben; d) a nemzetkdzi 6s hazai szfumftogep-hti6zati szervezetekkel val6 egyiittmtikddds, illetve a magyar r6szv6tel koordin6liisa; e) a nemzetkdzi informatikai 6s kommunik6ci6s kutatiisi programokban val6 magyar rdszv6tel el6segit6se; f) a kormanyzati szitmit6gdpes hiiozat tuzfala 6s a NIIF Internet kcizcitti (belftildi ds ktilfrldi), az igenyeknek megfelel6 s6vsz6less6gri IP kapcsolat6nak biztosit6sa; g) a NIIF Program kdrdbe tartozo feladatok megval6sit isdra a Magyar K6zt6rsas6g mindenkori 6ves k6lts6gvet6sdr6l szolo tdrv6nyben a NIIF Intezet cimsz6mon megiillapftott intlzmdnyi el6irrlnyzat, llletve a NIIF Int zet 6ltal bev6telkent fogadott egy6b forrdsok felhaszntiitsrinak lebonyolit6sa, 6s ezekkel kapcsolatos ellenorz6si feladatok ell616sa, a penzigyi nyilv6ntart6sok elk6szit6se, vezet6se, p6nztigyi besziimol6k elk6szit6se, az ezen feladatokkal kapcsolatos pdnztigyi, adminisztrativ 6s szervez6si feladatok elliit6sa. 2. A NIIF lnt0zet (xrl. 28.) Korm. rendeletb6l ered6 feladatai: a) a korminyzati cdhi hfrkcizl6si szolgilltats szitmfua a szabad kapacit6s erejeig az ig6nyeknek megfelelo s6vsz6less6g biztosit6sa; b) a (XII. 28.) Korm. rendelet 1. szrlmri mell6klet f) pontja alapj6n a HBONE Ip gerinch6l6zatrinak ifiadflsa a korm6nyzati celuhirkdzl6si szolg6ltat6 siim6ra. 3. A NIIF Int0zet szakfgazati besorolfsa: E gy6b termdszettudomdnyi, mtiszaki kutat6s, fej le szt6 s Alaptevdkenys6gi szakfeladatok : Mtiszaki tudomdnyi alkalmazott kutatds 6l 1010 Vezetdkes tsvkdzl6s Vezet6k ndlktili trlvkozl6s Adatfeldol gozfts, web-hoszting szolg6ltatds III. A NIIF lntflzet vf.j.lalkozitsi tev6kenys6ge A NIIF Intezet vrillalkoziisi tev6kenysdget folytathat a szabad kapacitiisok hasznosit6sa drdekdben, kdlts6gvet6se tewezett risszkiad6sdhoz viszonyitottan, legfeljebb 2To/o-os mdrtdkig, amely nem veszdlyeztetheti az alaptevdkenysdgbol fakad6 kdtelezetts6gei teljesit6s6t. A v6llalkozdsb6l szirmaz6 bev6teleket 6s a v6llalkoz6si tev6kenys6gek kiad6sait az alaptev 6kenys6 gekto I elktilcinitetten kel I me gtervezni 6s e I sz6molni

5 A NIIF lnrezet v6llalkoz6si tev6kenys6ge: Egy6b szoftverkiad6s Sz6mitogdPes Programoz6:s Inform6ci6-technol6giaiszaktanitcsadds Egydb informdci6-technol6giai szolg6ltat6s M6rnclki tevdkenys6g, muszaki tan6csad6s Kiilts6gvet6si fejezet: Kiilts6gvet6si cim: Kiilts6gvet6si szektor: Kii lt s 6 gv et 6si szakhgazat: A NIIF PIR tiirzsszrim: Ailamhdztartrisi egyedi azonosit6: Ad6szrim: Statisztikai szrimjel: Kincstdri szimla szfma: IV. Int0zet azonosit6 adatai XVII. fepzet Nemzeti Fej lesztdsi Miniszt6rium 3. cim 105 I Egy6b termdszettudomdnyi, mriszaki kutat6s, fejleszt6s r r Jelen Alapit6 Okirat a torzskdnyvi nyilv6ntart6sba v6tel napj6val 16p hat6lyba, ezzel egyidejiileg a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktura Fejleszt6si Int6zet okt6ber 27. napiin kelt, E szitmu, egys6ge szerkezetri Alapit6 Okirata hat6ly6t veszti. /< =, 6) (/. nemzeti fejleszt6si miniszter

6 Szfm: N*f I / uzlru f aar,t A Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet Alapit6 okirat6nak m6dosftisa A Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Intdzetnek a Magyar Tudomiinyos Akaddmia elncike riltal E sorsz6m alatt egyseges szerkezetben kiadott atapito okiratdt az iilamhiztart6sr6l sz6l vi XXXVIII. trirveny rendelkez6seivel <isszhangban, a Nemzeti Informiici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l (li. 3.) Korm. rendeletben foglaltak v6grehajtiisak6nt az althbiakszerinth6dositom: l. Az alapitri okirat els6 bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:,,az iilamhdztartisrol sz6l evi XXXVIII. tcirv6ny 1Atrt.;, valamint a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktfra Fejleszt6si Programr6l sz6l L Oi. l.l Korm. rendelet 2. $-6ban foglaltak alapjin a Nemzeti Informrici6s Infrastruktura Fejles ztesi Intlzet Alapit6 OkiratSt - az iilamhf.ztafiilsert felel6s miniszter el6zetes egyetdrtdsevel - m6dosftilsokkal egysdges szerkezetben a k6vetkez6k szerint adom ki." 2. Az alapit6 okirat I. fejezete hety6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,,rl' Altalinos rendelkez6sek 1. A kiilts6gvet6si szerv: Teljes neve: Rdviditett Nemzeti Informiici6s Infrastruktfra NIIF Int6zet Intezet Angol nyelvti elnevezdse: Information Infrastructure Development Institute 2. A NIIF Int0zet sz6khelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u.lye2. 3. Illet6kess6ge, miikiid6si ktire: orsziigos 4. A NIIF lnt0zet alapit6ja: az oktatiisi 5. Az alapitds id6pontja: okt6ber 2.

7 6. A NIIF lntfizet l6trehozssir6l rendelkez6 jogszabfly megnevez6se: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program mukodtetdsdrol sz6l (VL 23.) Korm. rendelet. 7. A NIIF lnt6zet irrinyit6 szerve: Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium 1054 Budapest, Akad6mia u A NIIF lnt0zet gazddlkod6si besorolfsa: A NIIF lntezet a nemzeti fejlesztdsi miniszter iital thnyitott 6n6l16an mrikodo 6s gazd6lkod6 k6zponti k<iltsdgvetdsi szerv. 9. A NIIF lntfizetjogszabilyban meghatflrozott feladata: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program (a tov6bbiakban: Fejlesztdsi Program) vdgrehajtiisa. 10. A NIIF Int6zet vezet6j6nek 6s gazdasf gi igazgatfljrinak kinevez6si 6s megblzrisi rendje: A NIIF Intezet egyszemdlyi vezet6s alatt 6ll, tevdkenys6g6t magasabb vezet6 beoszt6su kozalkalmazottkdnt az rgazgat6 irfrnyitja. Az igazgat6t nyilv6nos p6lyazati elj6r6s alap16n, a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5/201I. QI. 3.) Korm. rendelet 2. $ (4) bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen ot 6vre, a Nemzeti Informrici6s Infrastruktura Fejlesztesi Program Programtan6csa v6lem6ny6nek ismeret6benanemzeti fejlesztdsi miniszter bizzameg, illetve vonja vissza megbizilsitt. A NIIF Int1zet gazdasiryi igazgat6ja magasabb vezet5 beosztiisri kcizalkalmazott. Pflyhzatr elj6r6s alapjin a feleztet iranyit6 szerv vezetdje nevezi ki, bizza meg legfeljebb <it 6vre, illetve menti fel 6s vonja vissza vezetoi megbizitsflt, valamint ililapitja meg dijazits6t. A gazdasdgi igazgato tekintetdben a kinevez6s 6s vezetoi megbizils, a felmentds es vezet6i megbizhs visszavon6sa, illetve a dijazis meg6llapit6sa kiv6tel6vel a munk6ltat6i jogokat a NIIF Intezet igazgatoja gyakorolja a NIIF Intlzet Szervezeti ds mriko d6 s i szab iiy zatttban me ghat6 r o zott m 6 don. 11. A NIIF Int6zet foglalkoztatottaira vonatkoz6 foglalkoztatrisi jogviszonyi A NIIF Int6zetben foglalkoztatottak k<izalkalmazofrak, tekinteti.ikben a kdzalkalmazottak jog6ll6s6rol sz6l vi XXXIII. tdrv6nyben 6s annak v6 grehaj t6s i j o gszab ly6ban fo glalt rendelkezd seket kell alkalmazni. 12. A NIIF Int6zet szervezeti, miikiid6si 6s villlalkozitsi tev6kenys6g6nek rendj6t, a virj.lalkozflsi tev6kenys6gek kiir6t 6s azoknak az illlamhitztartfsi szakfeladatok rendje szerinti szfm{ a belsd 6s kiils6 kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkez6seket a Szervezeti 6s mtikiid6si szab:ilyzat tartalm zza, amelyet a fejezetet irfnyit6 szerv vezetdje hagy jriv6."

8 3' Az alapitd okirat II. fejezet6nek els6 bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p: "A NIIF Int6'zet alaptevdkenys6ge a Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Programr6l sza! s.tz;oll' (II. 3.) Korm. rendelet l. g-riban meghattnozott Fejlesztdsi Program mtikcid6s6vel, forr6sainak felhasznitlfsilal kapcsolatos feladatok elliitiisa. Ezen feltil feladata a kormdnyzati celu hii6zatokr6l szolo (xll 2g.) Korm. rendeletben fo glalt vonatkoz6 feladatok el l6t6sa, telj e sit6se.,' 4' Az alapft6 okirat II- fejezet6nek 1. pontjrinak cime azalfbbiak szerint mr6dosul:,1. A NrIF Int6zet 5l20rr. (II. 3.) Korm. rendeleten alapul6 tev6kenys6ge:,, 5' Az alapit6 okirat li. feiezet6nek 2. pontjfnak szfmozfsa3. pontra mridosul, hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:,,3. A NIIF Int6zet szakfugazati besorolfsa: Egy6b term6szettudomiinyi, mriszaki kutat6s, fej leszt6s Alaptevdkenysdgi szakfeladatok: Z Mriszaki tudomrinyi alkalmazott kutat6s 6l 1010 Vezet6kes t6vk<izl6s Vezet6k n6lkiili t6vk6zl6s Adatfeldol gozhs, web_hoszting szolg6ltat6s,, 6. Az alapftri okirat rr. fejezete az al6bbi2. ponttal eg6sziil ki:,,2'a NIIF Intdzet (XII.28.) Korm. rendeletb6l ered6 feladatai: a) a korminyzati c6hi hirktizl6si szolg6ltat6 szitmfna a szabad kapacit 6s erejeig az igdnyeknek megfelel<i s6vsz6less6g biztositiisa; b) a (XII. 28.) Korm. rendelet I. szimu melldklet f) pontja alapjin a HBONE IP gerinchii6zatinak iltaddsa a korm:inyzati celt hiikti'aesi szolg-altato szdmfra." 7. Az alapitrf okirat rrl. fejezete hely6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,riii. A NIIF Int0zet vrillalkozrisi tev6kenys6ge A NIIF Intezet viillalkoz6si tevdkenysdget folytathat a szabad kapacitrlsok hasznosit6sa 6rdek6ben, kdlts6gvetdse tewezett dsszkiadiisiihoz viszonyitottan, legfeljebb 21o/o-os mdrtdkig' amely nem veszdlyeztetheti az alaptev6kenysdgbrll fakadi kritelezetts6gei teljesitds6t. A v6llalkozrisb6l szimnaz6 bevdteleket 6s a vallalkoz6si tev6kenys6glek kiad6sait az alaptev 5kenysd gekt6 I elkiildnitetten kell megtervezni 6 s e I sz6mo lni. A NIIF lnt1zet v6llalkozrlsi tev6kenys6ge: Egy6b szoftverkiad6s Szrimit6g6pes programozds Inform6ci6-technol6giai szaktan6csad6s E gy6b inform6ci 6-technol6 giai szol giiltatiis M6rnciki tev6kenys6 g, mriszaki tan6c sad6s',

9 8. Az alapit6 okirat IV. fejezete hely6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,riv. A NIIF lntfizet azonosit6 adatai Kiilts6gvet6si fej ezet : Kiilts6gvet6si cim: Kiilts6gvet6si szektor: Kii lts 6 gv et 6si szakhgazat z PIR tiirzsszfm: Ailamhfztartdsi egyedi azonosit6: Ad6szdm: Statisztikai szimjel: Kincstr{ri szfmla szfma: XV[. fejezet Nemzeti Fej lesztesi Miniszt6rium 3. cim 105 I Egy6b term6szettudomiinyi, mtiszaki kutat6s, fejlesztds r r r r " 9. Az alapit6 okirat V. fejezete hatrily6t veszti. 10. Az alapitrf okirat a kiivetkezd utolsrf bekezd6ssel eg6sziil ki:,,jelen Alapit6 Okirat a tdrzskonyvi nyilv6ntart6sba v6tel napj6val l6p hatiiyba, ezzel egyidejrileg a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Int6zet okt6ber 27. napjan kelt, E szirmu, egysdges szerkezeti Alapit6 Okirata hatflyii veszti." Budapest, 2011.,,*i"t'.' s,,\. &i rr isr\" fejleszt6si miniszter

10 MAGYAR ALLAMKINCSTAn Ugyint6z6s helye: 1054 Budapest, Hold utca 4 Ugyint6z6: VereczkeiAndr6sn6 Tefefonsz5m: O I ktat6sz6m: I 5l2O 11 T6rgy: Tozskonyvi nyilv5ntart6s adatm6dosit6sa Mell6klet: Tozskdnyvi kivonat HATAROZAT A(z) NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM (1054 Budapest, Akademia utca 3) 6ltal benyrijtott, prilis honap 21. napjan, a iktato sz6mon 6rkeztetett, NEMZETI INFORMACIOS INFRASTRUXfUnn FEJLESZTESI INTEZET megnevez6sfi (torzsk6nyvi nyilvsntart6sz5ma ) szervre vonatkoz6an beny0jtott vsltozss-bejelent6si k6relemnek helyt adok. A bekulddtt okiratok a jogszabdrlyi el6irdsoknak megfelelnek. A Magyar Allamkincst6r Sltal vezetett kdzhiteles tdzskonyvi nyilv6ntartdsban nevezett szerv adatain a k6rt modosit6sokat prilis 26. hat5lyosul6si d5tummal Stvezettem. K6rel mezett modos f t6sok: Kdlts6gvet6si fejezet v5 ltoz6 s. A(z) NEMZETINFORMACIOS INFRASTRUKTURA FEJLESZTESI INTEZET szerv torzskonyvi nyilv6ntart6sban szerepl6 m6dositott adatait a Tdrzskdnyvi kivonat tartalmazza, melyeket az adatm6dosftasrol sz6l6 hat6rozattal egyutt eredeti pelddnyban adok ki. Az elj6r6s sor6n Ugyfelet terhelci illet6k, dij es egyeb elj6r6si kdlts6g nem merult fel. Hat6skdr gyakorl6ja: dr. Thuma Robert a Magyar Allamkincst6r elndke Budapest, dprilis 26. Kiadm6nyozo: ffi*,u, $;ujii;ii;;;; dslt6lyvezeto

11 MAGYAR ALLAMKINCSTAR Ugyint6z6s helye: 1054 Budapest, Hold utca 4 Ugyint6z6: Vereczkei Andr6sn6 Telefonsz6m: I ktat6sz6m : I 5 l2o1 1 Az 6llamhAztart6sr6l sz6l6, tobbszor m6dositott evi X)fiVlll. torv6ny 18/8. S (1) bekezd6s l) pontja alapjdn a Magyar Allamkincst6r 6ltal vezetett tozskdnyvi nyilv6ntart6sban az atdboit6zskonyvi aiany iot t. 6prilis 26. napj6n hat5lyos, fobb adatai: Tcirzskdnvvi alanv azonosit6 adatai : T6rzsk6nyviazonosit6szdm: Ad6sz6m: K1zdssdgi ad6sz6m: HU KSH statisztikai szdmjet: Stdtusz: el6 T5nskOnyvi bejegyzds d6tuma: TORZSXONYVI KIVONAT AHTI azonoslt6: Megnevez6s: Nyelv magyar angol Rrividitett n6v: T6rzskdnyvi NEMZETINFORMACIOS INFRASTRUKTURA FEJLESZTESI INTEZET NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INSTITUTE NIIF INTEZET Cim: Cim tipusa sz6khely 1132 Budapest, Victor Hugo utca Gazd6lkod6si ioqk6r 201 0: Gazddlkod1sijogkOr: on6ll6an m0kod<i 6s gazddlkodo Ondll6an miikod6 6s gazddtkod6 szerv gazddtkod6 egys1gget rendelkezik: Foglalkoztat6si iogviszonvok: kdzalkalmazotti jogviszony igen Tev6kenvs6qi besorol5s : Alaptev6kenys6giszakdgazat: Egyeb term6szettudom6nyi, mfiszaki kutat5s, fejleszt6s Szakfeladat (a t6l 6rv6nve szakfeladatrend szerint): Tev6kenys. tipusa alaptev6kenyseg alaptev6kenys6g Szakfel. Megnevezds Vezet6kes t6vk6zl6s Vezetek n6lkuli t6vkozl6s A Tdrzskdnyvi kivonat kazokiratnak csak akkor min6stil, ha azt a Magyar Allamkincstitr b6lyegz6vel, valamint al6ir6s1val hitelesitve adta ki 1 / 3. oldal

12 alaptevekenys6g Adatfeldolgoz6s, web-hoszting szolg6ltat6s alaptev6kenys6g Mfiszaki tudom6nyi alkalmazott kutat6s v6llalkoz6si tev6kenys6g Egyebszoftverkiad6s v6llalkoz6si tev6kenys6g Sz6mitog6pes programoz6s v6llalkoz5si tev6kenys6g nform6ci6-tech nol69 iai szaktan5csad6s v6llalkoz5si tev6kenys6g Egyeb inform6ci6-technol69iai szolg6ltat6s v5llalkoz6si tev6kenys6g M6rnoki tev6kenys6g, mtiszaki tan6csad6s Alaku l6ssal kapcsolatos adatok: Alapitasmodja: jogelodnelkulialakul6s Alapitds datuma: Al ap i to/l ete s i td oki rauj og sz ab 6ly : kelte: tipusa: m6dosit6 okirat alapit6 okirat alapito okirat modosit6 okirat jogszab6ly alapit6 okirat m6dosito okirat alapit6 okirat alapit6 okirat alapito okirat alapit6 okirat jogszab6ly jogszab6ly jogszab6ly azonosit6 adatai: NFMt42t14t2011 NFMt42t14t2011 E-1 336/201 0 E-1 336/ evixlll. tv. tx-9/69/3/2009. tx-9t69t2t2009. GKMry574t8t t9t (Vll.10.) Korm.rend. 95/1999. (V.23.) Korm. rend. 11/1996. (X.9.) MKM rend. Kdzvetlen ioqel6d(6k): N incs nyilvdntaftott adat lr5nvit6 / feltisveleti szerv(ek) : lranyito / fefugyeleti szeru (5nkorm(tnyzati k6rben: kepvisel6-test1let / kdzgytil6s / tandcs) NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM Alapit6i iog gvakorl6ia: funkci6ja i16nyit5s NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM Fenntart6 megnevez6se: Nincs nyilvantartott adat Jogi szem6lvis6qii szervezeti egvs6g(ek): Nincs nyilvantarloft adat Vezet6: VezetS neve: Nagy Mikl6s Kinevez1s m6dja: kinevez6s/megbiz6s Kinevez6s t6nyleges v6ge : kezdete: v6ge: A Tdrzskdnyvi kivonat kdzokiratnak csak akkor min6sul, ha azt a Magyar Allamkincst1r b6lyegz6vel, valamint al4irds4val hitelesitve adta ki. 2 / 3 oldal

13 Sz5 Szervtipus: 02 Kozpontikolts6gvet6siszerv Szektor: 1051 Kcizponti 6s t6rs.biztosit6si k6lts6gvet6si szerv KSHgazd1lkoddsiformakod: 312 Kdzpontikorts6gvet6siszerv Fejezet: XVil. NEMZETTFEJLESZTESTMTNTSZTERTUM CIm. alcim: N ett6 fi n an sz i roz6si k6rbe tartoz ik: Kdzpontositott illetmeny-szilmfejt6si k6rbe tartozik: K6zpontositoft illetm6ny-sz6mfejt6st v6gz6 kincstdri reg i o n 6l i s ig azg at6 s 69 k6dja/nev e : rgen rgen 00 Nem tartozik r6gi6ba A KiVONAtOt NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM K6r6S6rE, a fenti iktatosz6mu t6rzsk6nwi nyilv6ntart6si hatdrozat mell6kletekdnt adtuk ki. Hat6skdr gyakorl6ja: dr. Thuma Robert a Magyar Allamkincst6r elnoke Budapest, Aprilis 26. Kiadm5nyozo: A Tdrzskdnyvi kivonat kdzokiratnak csakakkor min6stil, ha azt a Magyar Allamkincstdr b6lyegz6vel, valamint al1irasaval hitelesitve adta ki. 3 / 3. oldal

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM

A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM Iktat6sz:im:lX-09/30/ 58 On A NEMZE TI KOZSZOLGALATI EGYETEM ALAPITO OKIRATA A Nemzeti Kozszolgiiati Egyetem l6tesit6s6r6l szol6 2011. 6vi XXXVI. torv6ny (a tov6bbiakban: L6tesit6si tv.) 1. $ (1) bekezddse

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját.

4.) A képviselő-testület megköszöni Budai Ferenc közoktatási szakértő (szakértői száma: V028798) munkáját. 1. Határozati javaslat /2012. (V. 15.) számú önkormányzati határozat a Városi Óvodai Intzmny alapító okiratának módosításáról 1.) Kisújszállás Város Önkormányzati Kpviselő-testülete a fenntartásában működő

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144

ll58 Budapest, Ady Endre utca 31-33. Telefon: 06-1-815-1700, fax: 06-l-607-1144 Budapest F6viros XV. keriileti Rikospalota, Pestrijhely, Ujpalota Onkorm6nyzat Gazdasigi Mfi kiidtet6si Kiizpont ll58 Budapest, Ady Endre utca 3133. Telefon: 0618151700, fax: 06l607 1144 Tartalom 1.1 t.2

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or.

SznnAr;tzAT. SznRVrz;r;TT ns M6KODEST. I ok- q I?,r;tr,, J. Sinriri K6rhiz. (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber or. SdrudriK6rhdz. t, I ok- q I?,r;tr,, J S zeru ezeti 6s Miikii d6 si Szab 6ly z at Erudnges: 2o7g. rtouelnrtber ot-t6l Sinriri K6rhiz SznRVrz;r;TT ns M6KODEST SznnAr;tzAT (SzMSz) Eruhngbe l6pds: 2075. rtolrternber

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont. T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges int6zm6nyi sz6mlat0k6, szabalyozdsa.

Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont. T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges int6zm6nyi sz6mlat0k6, szabalyozdsa. Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont 1125 Budapest. Dlos 6rok 3 fel : 1 356 1522, Fax: 1 3751253 1525 Budapest 114 Pl 32 5 l2ol5. F6igazgat6i Utasitiis T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

L i. MINISZTERELNOru HIVATAL. N E M Z E T I S ZA I<I<frP ZE S I E S F E L N 6 T T KE P ZtrSI IN T E ZE T. Interaktiv feladat

L i. MINISZTERELNOru HIVATAL. N E M Z E T I S ZA I<I<frP ZE S I E S F E L N 6 T T KE P ZtrSI IN T E ZE T. Interaktiv feladat T 1143-06/l/22 MINISZTERELNOru HIVATAL MK/HU SZOLGALATI TITOK! KORLATOZOTT TERJESZTESU! Ervdnyessdgi id6: 2010. 03. 18. 106ra 20 perc a vizsgakezd6szerint. Min6sit6 neve, beosztssa: Nagy Lhszll s.k. NSZFI

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

18. Egyéb rendelkezések

18. Egyéb rendelkezések K i v o n a t Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek a 2010. vi költsgvetsről szl 7/2010. (II. 24.) önkormnyzati rendeletből 18. Egyb rendelkezsek (1) Az önkormnyzat működsi clú bevtelei nem

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft.

Kerclem edallap. ii-ii}' Qt i-'; Szervezet adatai. SAVARIA REHAB-TEAM Szoci6lis Szolg6ltat6 6s Fog lalkoztat6si Kiemelkedoen KdzhasznI Nonprofit Kft. Szombathely' flegyei logii Viros Polg6rntesie ri H!vatala i:l-i!r'ii,; I. ii-ii}' Qt i-'; 201[-0s- 0? Erkeztet6 sorszam: '',),, )k 1?f_ " u Kerclem edallap Szervezet adatai Szeruezet neve: SAVARIA REHAB-TEAM

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

ú ó ö Í ú ó ú ó Ő ú ó ö ő ú Á ő Ü ó í í ó ó ö ú ŐÍÓ ú ó Ö í ó ú Ö í ü ü ó í ö ó ó Ű í ó í ö ö ö í ó ó Í ó ő ó í ó í ó ü óí ú ó Ö Ó ü ö ő í Í ó í ö ú í ú í ú ó í ó ő ú ő ü ó ó ó Ú ő ö ü í ú ó ő ű í ö Í

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban.

JEGYZ6KONYV. Dr. Czenke Antal alpolsirmester 6rintetts6get jelent be, kdzli, nem vesz r6szt a szavazilsban. JEGYZ6KONYV K6sziilt: Saj6kazaKdzs6gi Onkorm:inyzatk6pvisel6-testiilet6nek2}l4.jrinius megtartott rendkivtili nyflt til6s6r6l h6 11. napjin Az iil6s helve: A Radvrinszky BelaKulturhriz 6s konyvtar el6ad6terme

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola.

ALAPiTO OKIRAT. Somogyi T6rsdgi Integruilt Szakk6pz6 Kdzpont Kciz6piskola, Szakiskola 6s Koll6gium. Somogyi TISZK Kiiz6p- 6s Szakiskola. ALAPiTO OKIRAT A Somogy Megyei Onkorm nyzal Kdzgyil6se az 1990. dvi LXV. tv. 70. $-dban meghat6rozott kdtelez6 f'eladat6nak ell6tiis6ra szolgril6, a Munkaiigyi Miniszt6rium iiltal 1953-ban alapitott MiiM.

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT 8500 Ppa, Árok u. 12. Módosítsokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megelőző módosíts: 2013. mjus 29.) A Ppai Evangélikus Egyhzközség (székhelye: 8500 Ppa, Széchenyi u. 15.), a Gyurtz Ferenc Evangélikus

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal N6p j 6l6ti Iroda Szhm:2121812012 Javaslat a Gagarin Dirik-Sportegyesiilet 6ltal beadott pslyhzathoz kapcsol6d6 nyitatko zat j6v6hagy6s6ra Tisztelt

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata

lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata lv Orszrf,gos Magyar M6h6szeti Egyesiilet Kitii n tet6si Szab irly zata Ervdnyes 2015. janu6r 29-tol Orsz69os Magyar M6h6szeti Egyestilet 1. 1.$. Az Orsz6gos Magyar M6h6szek Egyesiilete megbecstl6sben,

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat

A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat 82/2010. (XII.14.) számú határozat 2. szám ú meliéklete A Képviselő - Testület a Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint állapítja meg: Alapító okirat Monostorpályi

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról Elterjeszts Bicske Vrosi Óvoda felvteli krzethatrnak mdosítsrl 1. elterjeszts szma: 48/2017 2. elterjesztst kszít szemly neve: Bajtekn Halsz Ildik 3. elterjesztst kszítsben kzreműkd szemly neve: 4. elterjeszts

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete A Konszenzus Alapitv6ny Budapest Szervezete lrinyit6 Test0lete riltal 20066vr6l k6szitett KOZHASZNUSAGI JELENTf SE Az f rinyit6 Testiileti iil6s ideje: Az iil6s

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Beküldő adatai A szervezetet nyilvntartó brósg megnevezse: 13 Budapest Környki Törvnyszk 2017.03.13 14:23:57 Szervezet / Jogi szemly szervezeti egysg főbb adatainak megjelentse (Elektronikus kitölts esetn

Részletesebben

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Kiemelt Ugyek lgazgatösäga Ü gyftatszäm: KU/VF 866 312007. Ügyintlzö neve: Deäk Lajos Telefon: 06-l-474-1778 (T-Com) 01-33-08 (vasütüzemi) Email: deak.lajos@nhk.gov.hu Tärgy:

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA

A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 5237-2/2006. A PROFESSZOROK HÁZA ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (3), 89. (1) és 90. (2) bekezdésében, valamint az oktatási miniszter

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

o * r, ui.",i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj

o * r, ui.,i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj Budapest F6viiros X. Kertilet Kbbanyai Or*orminyzat Egyesitett B

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben