,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy"

Átírás

1 NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l anita. gov.hu Nagy Mikl6s fr r6sz6re igazgato Nemzeti Informilci6 s Infrastruktura F ej leszt6si Intdzet Budapest Victor Hugo utcals-22. It32 Tfrgy: Int6zm6nyi rij Alapit6 Okirat megkiild6se Tisaelt lgazgat6ijrr. TSj6koztatom, hogy az illlamhttrtartilsert felelos miniszter a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Intlzet Alapft6 Okirat6nak m6dosit6s6val egyet6rtett, annak kiadmanyozistiltoz hozzdjarult Az enged6lyez6st k<ivetoen a Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium megktldte a m6dosit6 6s az egys6ges szerkezetti Alapit6 Okiratokat a Magyar Allamkincstir reszere, ahol riprilis 26-5n a tcirzsk<inyvi nyilvantartdsba trirt6n6 befogad6si k6relemnek helyt adtak. Tfijekoztatom tov6bb6, hogy az Intezmenyfeli.igyeleti 6s lgazgatdsi F6oszt6ly megtette a sztiks6ges int6zked6seket az Alapit6 Okirat Hivatalos Ertesit6ben tcirt6n6 kdzzetetele 6rdekeben. Ezen levllhez csatoltan megkiild<im a m6dosit6 Alapit6 Okirat 6s az egys6ges szerkezetri Alapft6 Okirat 1-1 eredeti, alfiirtpfldinyiit, valamint a torzskdnyvihatitrozat m6solat6t szives felhasm6liisra.,\ Budapest, miijus 3.?rc, Borsy a * o\ -\,a7 Melldklet: - a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet egys6ges szerkezetii, illetve m6dosit6 Alapit6 OkiratSnak l-l al6irt, eredeti p6ldsnya - a tcirzskdnyvihatilrozat m6solati p6ld6nya K6sziilt: 2 pfldhnyban Kapj6k: Nagy Mikl6s igazgat6 ir Intdzm6nyfeltigyeleti es lgazgathsi F6oszt6ly Nemzeti Fejlesa6si Minisztdrium, postacfm: Budapest, Pf. l. E-rnail : Telefon: (061)

2 A Nemzeti lnform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet Alapit6 Okirata (m6dosftdsokkal egys6ge szerkezetben) Szr{m: dthf l\tu lao-t t, Az d,llanthirztartfusr6l sz6l vi XXXVIII. t<irv6ny (Attt.), valamint a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktura Fejleszt6si Programr6l sz6l (II. 3.) Korm. rendelet 2. g- 6ban foglaltak alapjan a Nemzeti Informrici6s Infrastruktfra Fejleszt6si Intlzet Alapito Okirat6t - az illlamhdztartlsert felel6s miniszter elozetes egyet6rt6s6vel - m6dositilsokkal egysdges szerkezetben a kcivetkezok szerint adom ki. I. Altaklnos rendelkez6sek 1. A kiilts6gvet6si szerr: Teljes neve: Rrividitett neve: Nemzeti Inform6ci6 s Infrastruktrira Fej lesa6 si Int6zet NIIF Int6zet Angol nyelvri elnevez6se: National Information Infrastructure Development Institute 2. A NIIF lntflzet sz6'khelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u Illet6kess6ge, miikiid6si kiire: orsz6gos 4. A NIIF Int0zet alapitrija: az oktatisi miniszter 5. Az alapitris id6pontja: okt6ber A NIIF lnt0zet l6treh ozrls:i 16 I rend elkezf j o gszabrily megn ev ez6se : A Nemzeti Informiici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Program mtikodtet6s6r6l sz6l6 95/1999. (VI. 23.) Korm. rendelet. 7. A NIIF Int6zet irdnyit6 szerve: Nemzeti Fej leszt6si Miniszt6rium 1054 Budapest, Akad6mia u A NIIF Int0zet gazdilkodfsi besorolfsa: A NIIF Intdzet a nemzeti fejleszt6si miniszter 6ltal irsnyitott <in6ll6an mtikddo ds gazdrilkod6 kdzponti k<ilts6gvet6si szerv.

3 9. A NIIF Int6zetjogszab:ilyban meghatirozott feladata: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program (a tov6bbiakban: Fejlesztdsi Program) v6grehajt6sa. 10. A NIIF Int6zet vezet6j6nek 6s gazdasrigi igazgat6jrinak kinevez6si 6s megbizisi rendje: A NIIF Intezet egyszemdlyi vezetds alatt til, tev6kenysdg6t magasabb vezeto beoszt6sri kdzalkalmazottkdnt az igazgat6 irdnyitja. Az igazgatot nyilvsnos p6ly6zati eljar6s alapjfn, a Nemzeti Informilcios Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6i (II. 3.) Korm. rendelet 2. $ (4) bekezddsdben foglaltaknak megfeleloen rit 6vre, a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program Programtan6csa v6lem6ny6nek ismeret6ben a nemzeti fejleszt6si miniszter bizza meg, illetve vonja vissza megbizilsitt. A NIIF Intezet gazdasdgigazgat6ja magasabb vezeto beoszt6su kdzalkalmazott. Pfiyflzati eljdrds alapjdn a fejeztet iranyit6 szew vezetoje nevezi ki, bizza meg legfeljebb 6t 6vre, illetve menti fel 6s vonja vissza vezetsi megbizfsit, valamint tilapitja meg dijazhsdt. A gazdasiryi igazgato tekintetdben a kinevez6s 6s vezetoi megbizhs, a felmentds 6s vezetsi megbiz6s visszavon6sa, illetve a dijazds meg6llapit6sa kiv6tel6vel a munk6ltatoi jogokat a NIIF Int6zet igazgat6ja gyakorolja a NIIF Int1zet Szervezeti 6s mtikciddsi szabillyzatitban meshatfirozott m6don. 11. A NIIF Int6zet foglalkoztatottaira vonatkoz6 foglalkoztatisi jogviszony: A NIIF Intdzetben foglalkoztatottak kdzalkalmazottak, tekinteti.ikben a k<izalkalmazottak jog6ll6s6r6l sz6l evi XXXIII. t<irv6nyben 6s annak vdgrehajt6si jogszabitly6ban foglalt rendelkez6seket kell alkalmazni. 12. A NIIF Int6zet szewezeti, miikiid6si 6s vrillalkozdsi tev6kenys6g6nek rendj6t, a vdllalkozfsi tev6kenys6gek kiir6t 6s azoknak az illlamhitztartfsi szakfeladatok rendje szerinti szfmht, ^ bels6 6s ktils6 kapcsolatokra vonatkozri rendelkez6seket a Szervezeti 6s miikiid6si szabflyzat tartalm zza, amelyet a fejezetet irrinyitr6 szerv vezetfje hagy j6vri. II. A NIIF lntozet alaptev6kenys6ge A NIIF lntezet alaptev6kenys6ge a Nemzeti Informdci6s Infrastruktura Fejleszt6si Programr6l sz6l (II. 3.) Korm. rendelet 1. $-6ban meghatarozott Fejlesztdsi Program mrikrid6s6vel, forr6sainak felhaszniiilsixal kapcsolatos feladatok elkit6sa. Ezen feliil feladata a korm6nyzati c6lu hillozatokr6l sz6l (XIL 28.) Korm. rendeletben foglalt vonatkoz6 feladatok ellfitisa, telj esit6se. 1. A NIIF lnt0zet 5l20ll. (II. 3.) Korm. rendeleten alapuki tev6kenys6ge: a) a felso- 6s kcizoktatisi intfzmenyek, kutato-fejleszt6 helyek, kdzgytijtemdnyek 6s egy6b oktat6si, tudom6nyos 6s kultur6lis szervezetek inform6ci6s infrastruktrir6janak

4 cisszehangolt fejleszt6se 6s orsz6gos infrastruktrirfijdnak osszehangolt fejleszt6se ds orszdgos szitmitogep-hfiozatirendszerdnek mrikcidtetzse nemzetkcizi fij6rat6val egyiitt; b) az a) pontban megjelcilt intezmenyi kor sz6miira orsziigos 6s nemzetk ozi szimit6geph6'l6zati kapcsolatok, valamint az eur6pai oktatdsi-kutat6si szitmitogep-h6l6zatok szfnvonaliinak megfelelo szolg6ltat6sok biztositrisa; c) a szitmit6gdp-hal6zati technol6gidk alkalmaziisiinak 6s fejleszt6sdnek vegreh ajtfsa, tovribb6 az eredmdnyek szdles kdni elterjeszt6s e az a) pontban -megiel6li intlzmdnyekben; d) a nemzetkdzi 6s hazai szfumftogep-hti6zati szervezetekkel val6 egyiittmtikddds, illetve a magyar r6szv6tel koordin6liisa; e) a nemzetkdzi informatikai 6s kommunik6ci6s kutatiisi programokban val6 magyar rdszv6tel el6segit6se; f) a kormanyzati szitmit6gdpes hiiozat tuzfala 6s a NIIF Internet kcizcitti (belftildi ds ktilfrldi), az igenyeknek megfelel6 s6vsz6less6gri IP kapcsolat6nak biztosit6sa; g) a NIIF Program kdrdbe tartozo feladatok megval6sit isdra a Magyar K6zt6rsas6g mindenkori 6ves k6lts6gvet6sdr6l szolo tdrv6nyben a NIIF Intezet cimsz6mon megiillapftott intlzmdnyi el6irrlnyzat, llletve a NIIF Int zet 6ltal bev6telkent fogadott egy6b forrdsok felhaszntiitsrinak lebonyolit6sa, 6s ezekkel kapcsolatos ellenorz6si feladatok ell616sa, a penzigyi nyilv6ntart6sok elk6szit6se, vezet6se, p6nztigyi besziimol6k elk6szit6se, az ezen feladatokkal kapcsolatos pdnztigyi, adminisztrativ 6s szervez6si feladatok elliit6sa. 2. A NIIF lnt0zet (xrl. 28.) Korm. rendeletb6l ered6 feladatai: a) a korminyzati cdhi hfrkcizl6si szolgilltats szitmfua a szabad kapacit6s erejeig az ig6nyeknek megfelelo s6vsz6less6g biztosit6sa; b) a (XII. 28.) Korm. rendelet 1. szrlmri mell6klet f) pontja alapj6n a HBONE Ip gerinch6l6zatrinak ifiadflsa a korm6nyzati celuhirkdzl6si szolg6ltat6 siim6ra. 3. A NIIF Int0zet szakfgazati besorolfsa: E gy6b termdszettudomdnyi, mtiszaki kutat6s, fej le szt6 s Alaptevdkenys6gi szakfeladatok : Mtiszaki tudomdnyi alkalmazott kutatds 6l 1010 Vezetdkes tsvkdzl6s Vezet6k ndlktili trlvkozl6s Adatfeldol gozfts, web-hoszting szolg6ltatds III. A NIIF lntflzet vf.j.lalkozitsi tev6kenys6ge A NIIF Intezet vrillalkoziisi tev6kenysdget folytathat a szabad kapacitiisok hasznosit6sa drdekdben, kdlts6gvet6se tewezett risszkiad6sdhoz viszonyitottan, legfeljebb 2To/o-os mdrtdkig, amely nem veszdlyeztetheti az alaptevdkenysdgbol fakad6 kdtelezetts6gei teljesit6s6t. A v6llalkozdsb6l szirmaz6 bev6teleket 6s a v6llalkoz6si tev6kenys6gek kiad6sait az alaptev 6kenys6 gekto I elktilcinitetten kel I me gtervezni 6s e I sz6molni

5 A NIIF lnrezet v6llalkoz6si tev6kenys6ge: Egy6b szoftverkiad6s Sz6mitogdPes Programoz6:s Inform6ci6-technol6giaiszaktanitcsadds Egydb informdci6-technol6giai szolg6ltat6s M6rnclki tevdkenys6g, muszaki tan6csad6s Kiilts6gvet6si fejezet: Kiilts6gvet6si cim: Kiilts6gvet6si szektor: Kii lt s 6 gv et 6si szakhgazat: A NIIF PIR tiirzsszrim: Ailamhdztartrisi egyedi azonosit6: Ad6szrim: Statisztikai szrimjel: Kincstdri szimla szfma: IV. Int0zet azonosit6 adatai XVII. fepzet Nemzeti Fej lesztdsi Miniszt6rium 3. cim 105 I Egy6b termdszettudomdnyi, mriszaki kutat6s, fejleszt6s r r Jelen Alapit6 Okirat a torzskdnyvi nyilv6ntart6sba v6tel napj6val 16p hat6lyba, ezzel egyidejiileg a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktura Fejleszt6si Int6zet okt6ber 27. napiin kelt, E szitmu, egys6ge szerkezetri Alapit6 Okirata hat6ly6t veszti. /< =, 6) (/. nemzeti fejleszt6si miniszter

6 Szfm: N*f I / uzlru f aar,t A Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Int6zet Alapit6 okirat6nak m6dosftisa A Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Intdzetnek a Magyar Tudomiinyos Akaddmia elncike riltal E sorsz6m alatt egyseges szerkezetben kiadott atapito okiratdt az iilamhiztart6sr6l sz6l vi XXXVIII. trirveny rendelkez6seivel <isszhangban, a Nemzeti Informiici6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l (li. 3.) Korm. rendeletben foglaltak v6grehajtiisak6nt az althbiakszerinth6dositom: l. Az alapitri okirat els6 bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:,,az iilamhdztartisrol sz6l evi XXXVIII. tcirv6ny 1Atrt.;, valamint a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktfra Fejleszt6si Programr6l sz6l L Oi. l.l Korm. rendelet 2. $-6ban foglaltak alapjin a Nemzeti Informrici6s Infrastruktura Fejles ztesi Intlzet Alapit6 OkiratSt - az iilamhf.ztafiilsert felel6s miniszter el6zetes egyetdrtdsevel - m6dosftilsokkal egysdges szerkezetben a k6vetkez6k szerint adom ki." 2. Az alapit6 okirat I. fejezete hety6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,,rl' Altalinos rendelkez6sek 1. A kiilts6gvet6si szerv: Teljes neve: Rdviditett Nemzeti Informiici6s Infrastruktfra NIIF Int6zet Intezet Angol nyelvti elnevezdse: Information Infrastructure Development Institute 2. A NIIF Int0zet sz6khelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u.lye2. 3. Illet6kess6ge, miikiid6si ktire: orsziigos 4. A NIIF lnt0zet alapit6ja: az oktatiisi 5. Az alapitds id6pontja: okt6ber 2.

7 6. A NIIF lntfizet l6trehozssir6l rendelkez6 jogszabfly megnevez6se: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program mukodtetdsdrol sz6l (VL 23.) Korm. rendelet. 7. A NIIF lnt6zet irrinyit6 szerve: Nemzeti Fejleszt6si Miniszt6rium 1054 Budapest, Akad6mia u A NIIF lnt0zet gazddlkod6si besorolfsa: A NIIF lntezet a nemzeti fejlesztdsi miniszter iital thnyitott 6n6l16an mrikodo 6s gazd6lkod6 k6zponti k<iltsdgvetdsi szerv. 9. A NIIF lntfizetjogszabilyban meghatflrozott feladata: A Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Program (a tov6bbiakban: Fejlesztdsi Program) vdgrehajtiisa. 10. A NIIF Int6zet vezet6j6nek 6s gazdasf gi igazgatfljrinak kinevez6si 6s megblzrisi rendje: A NIIF Intezet egyszemdlyi vezet6s alatt 6ll, tevdkenys6g6t magasabb vezet6 beoszt6su kozalkalmazottkdnt az rgazgat6 irfrnyitja. Az igazgat6t nyilv6nos p6lyazati elj6r6s alap16n, a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejleszt6si Programr6l sz6l6 5/201I. QI. 3.) Korm. rendelet 2. $ (4) bekezd6sdben foglaltaknak megfeleloen ot 6vre, a Nemzeti Informrici6s Infrastruktura Fejlesztesi Program Programtan6csa v6lem6ny6nek ismeret6benanemzeti fejlesztdsi miniszter bizzameg, illetve vonja vissza megbizilsitt. A NIIF Int1zet gazdasiryi igazgat6ja magasabb vezet5 beosztiisri kcizalkalmazott. Pflyhzatr elj6r6s alapjin a feleztet iranyit6 szerv vezetdje nevezi ki, bizza meg legfeljebb <it 6vre, illetve menti fel 6s vonja vissza vezetoi megbizitsflt, valamint ililapitja meg dijazits6t. A gazdasdgi igazgato tekintetdben a kinevez6s 6s vezetoi megbizils, a felmentds es vezet6i megbizhs visszavon6sa, illetve a dijazis meg6llapit6sa kiv6tel6vel a munk6ltat6i jogokat a NIIF Intezet igazgatoja gyakorolja a NIIF Intlzet Szervezeti ds mriko d6 s i szab iiy zatttban me ghat6 r o zott m 6 don. 11. A NIIF Int6zet foglalkoztatottaira vonatkoz6 foglalkoztatrisi jogviszonyi A NIIF Int6zetben foglalkoztatottak k<izalkalmazofrak, tekinteti.ikben a kdzalkalmazottak jog6ll6s6rol sz6l vi XXXIII. tdrv6nyben 6s annak v6 grehaj t6s i j o gszab ly6ban fo glalt rendelkezd seket kell alkalmazni. 12. A NIIF Int6zet szervezeti, miikiid6si 6s villlalkozitsi tev6kenys6g6nek rendj6t, a virj.lalkozflsi tev6kenys6gek kiir6t 6s azoknak az illlamhitztartfsi szakfeladatok rendje szerinti szfm{ a belsd 6s kiils6 kapcsolatokra vonatkoz6 rendelkez6seket a Szervezeti 6s mtikiid6si szab:ilyzat tartalm zza, amelyet a fejezetet irfnyit6 szerv vezetdje hagy jriv6."

8 3' Az alapitd okirat II. fejezet6nek els6 bekezd6se hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p: "A NIIF Int6'zet alaptevdkenys6ge a Nemzeti Informrici6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Programr6l sza! s.tz;oll' (II. 3.) Korm. rendelet l. g-riban meghattnozott Fejlesztdsi Program mtikcid6s6vel, forr6sainak felhasznitlfsilal kapcsolatos feladatok elliitiisa. Ezen feltil feladata a kormdnyzati celu hii6zatokr6l szolo (xll 2g.) Korm. rendeletben fo glalt vonatkoz6 feladatok el l6t6sa, telj e sit6se.,' 4' Az alapft6 okirat II- fejezet6nek 1. pontjrinak cime azalfbbiak szerint mr6dosul:,1. A NrIF Int6zet 5l20rr. (II. 3.) Korm. rendeleten alapul6 tev6kenys6ge:,, 5' Az alapit6 okirat li. feiezet6nek 2. pontjfnak szfmozfsa3. pontra mridosul, hely6be a kiivetkez6 rendelkez6s l6p:,,3. A NIIF Int6zet szakfugazati besorolfsa: Egy6b term6szettudomiinyi, mriszaki kutat6s, fej leszt6s Alaptevdkenysdgi szakfeladatok: Z Mriszaki tudomrinyi alkalmazott kutat6s 6l 1010 Vezet6kes t6vk<izl6s Vezet6k n6lkiili t6vk6zl6s Adatfeldol gozhs, web_hoszting szolg6ltat6s,, 6. Az alapftri okirat rr. fejezete az al6bbi2. ponttal eg6sziil ki:,,2'a NIIF Intdzet (XII.28.) Korm. rendeletb6l ered6 feladatai: a) a korminyzati c6hi hirktizl6si szolg6ltat6 szitmfna a szabad kapacit 6s erejeig az igdnyeknek megfelel<i s6vsz6less6g biztositiisa; b) a (XII. 28.) Korm. rendelet I. szimu melldklet f) pontja alapjin a HBONE IP gerinchii6zatinak iltaddsa a korm:inyzati celt hiikti'aesi szolg-altato szdmfra." 7. Az alapitrf okirat rrl. fejezete hely6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,riii. A NIIF Int0zet vrillalkozrisi tev6kenys6ge A NIIF Intezet viillalkoz6si tevdkenysdget folytathat a szabad kapacitrlsok hasznosit6sa 6rdek6ben, kdlts6gvetdse tewezett dsszkiadiisiihoz viszonyitottan, legfeljebb 21o/o-os mdrtdkig' amely nem veszdlyeztetheti az alaptev6kenysdgbrll fakadi kritelezetts6gei teljesitds6t. A v6llalkozrisb6l szimnaz6 bevdteleket 6s a vallalkoz6si tev6kenys6glek kiad6sait az alaptev 5kenysd gekt6 I elkiildnitetten kell megtervezni 6 s e I sz6mo lni. A NIIF lnt1zet v6llalkozrlsi tev6kenys6ge: Egy6b szoftverkiad6s Szrimit6g6pes programozds Inform6ci6-technol6giai szaktan6csad6s E gy6b inform6ci 6-technol6 giai szol giiltatiis M6rnciki tev6kenys6 g, mriszaki tan6c sad6s',

9 8. Az alapit6 okirat IV. fejezete hely6be a kiivetkez6 sziiveg l6p:,riv. A NIIF lntfizet azonosit6 adatai Kiilts6gvet6si fej ezet : Kiilts6gvet6si cim: Kiilts6gvet6si szektor: Kii lts 6 gv et 6si szakhgazat z PIR tiirzsszfm: Ailamhfztartdsi egyedi azonosit6: Ad6szdm: Statisztikai szimjel: Kincstr{ri szfmla szfma: XV[. fejezet Nemzeti Fej lesztesi Miniszt6rium 3. cim 105 I Egy6b term6szettudomiinyi, mtiszaki kutat6s, fejlesztds r r r r " 9. Az alapit6 okirat V. fejezete hatrily6t veszti. 10. Az alapitrf okirat a kiivetkezd utolsrf bekezd6ssel eg6sziil ki:,,jelen Alapit6 Okirat a tdrzskonyvi nyilv6ntart6sba v6tel napj6val l6p hatiiyba, ezzel egyidejrileg a Nemzeti Inform6ci6s Infrastruktrira Fejlesztdsi Int6zet okt6ber 27. napjan kelt, E szirmu, egysdges szerkezeti Alapit6 Okirata hatflyii veszti." Budapest, 2011.,,*i"t'.' s,,\. &i rr isr\" fejleszt6si miniszter

10 MAGYAR ALLAMKINCSTAn Ugyint6z6s helye: 1054 Budapest, Hold utca 4 Ugyint6z6: VereczkeiAndr6sn6 Tefefonsz5m: O I ktat6sz6m: I 5l2O 11 T6rgy: Tozskonyvi nyilv5ntart6s adatm6dosit6sa Mell6klet: Tozskdnyvi kivonat HATAROZAT A(z) NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM (1054 Budapest, Akademia utca 3) 6ltal benyrijtott, prilis honap 21. napjan, a iktato sz6mon 6rkeztetett, NEMZETI INFORMACIOS INFRASTRUXfUnn FEJLESZTESI INTEZET megnevez6sfi (torzsk6nyvi nyilvsntart6sz5ma ) szervre vonatkoz6an beny0jtott vsltozss-bejelent6si k6relemnek helyt adok. A bekulddtt okiratok a jogszabdrlyi el6irdsoknak megfelelnek. A Magyar Allamkincst6r Sltal vezetett kdzhiteles tdzskonyvi nyilv6ntartdsban nevezett szerv adatain a k6rt modosit6sokat prilis 26. hat5lyosul6si d5tummal Stvezettem. K6rel mezett modos f t6sok: Kdlts6gvet6si fejezet v5 ltoz6 s. A(z) NEMZETINFORMACIOS INFRASTRUKTURA FEJLESZTESI INTEZET szerv torzskonyvi nyilv6ntart6sban szerepl6 m6dositott adatait a Tdrzskdnyvi kivonat tartalmazza, melyeket az adatm6dosftasrol sz6l6 hat6rozattal egyutt eredeti pelddnyban adok ki. Az elj6r6s sor6n Ugyfelet terhelci illet6k, dij es egyeb elj6r6si kdlts6g nem merult fel. Hat6skdr gyakorl6ja: dr. Thuma Robert a Magyar Allamkincst6r elndke Budapest, dprilis 26. Kiadm6nyozo: ffi*,u, $;ujii;ii;;;; dslt6lyvezeto

11 MAGYAR ALLAMKINCSTAR Ugyint6z6s helye: 1054 Budapest, Hold utca 4 Ugyint6z6: Vereczkei Andr6sn6 Telefonsz6m: I ktat6sz6m : I 5 l2o1 1 Az 6llamhAztart6sr6l sz6l6, tobbszor m6dositott evi X)fiVlll. torv6ny 18/8. S (1) bekezd6s l) pontja alapjdn a Magyar Allamkincst6r 6ltal vezetett tozskdnyvi nyilv6ntart6sban az atdboit6zskonyvi aiany iot t. 6prilis 26. napj6n hat5lyos, fobb adatai: Tcirzskdnvvi alanv azonosit6 adatai : T6rzsk6nyviazonosit6szdm: Ad6sz6m: K1zdssdgi ad6sz6m: HU KSH statisztikai szdmjet: Stdtusz: el6 T5nskOnyvi bejegyzds d6tuma: TORZSXONYVI KIVONAT AHTI azonoslt6: Megnevez6s: Nyelv magyar angol Rrividitett n6v: T6rzskdnyvi NEMZETINFORMACIOS INFRASTRUKTURA FEJLESZTESI INTEZET NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INSTITUTE NIIF INTEZET Cim: Cim tipusa sz6khely 1132 Budapest, Victor Hugo utca Gazd6lkod6si ioqk6r 201 0: Gazddlkod1sijogkOr: on6ll6an m0kod<i 6s gazddlkodo Ondll6an miikod6 6s gazddtkod6 szerv gazddtkod6 egys1gget rendelkezik: Foglalkoztat6si iogviszonvok: kdzalkalmazotti jogviszony igen Tev6kenvs6qi besorol5s : Alaptev6kenys6giszakdgazat: Egyeb term6szettudom6nyi, mfiszaki kutat5s, fejleszt6s Szakfeladat (a t6l 6rv6nve szakfeladatrend szerint): Tev6kenys. tipusa alaptev6kenyseg alaptev6kenys6g Szakfel. Megnevezds Vezet6kes t6vk6zl6s Vezetek n6lkuli t6vkozl6s A Tdrzskdnyvi kivonat kazokiratnak csak akkor min6stil, ha azt a Magyar Allamkincstitr b6lyegz6vel, valamint al6ir6s1val hitelesitve adta ki 1 / 3. oldal

12 alaptevekenys6g Adatfeldolgoz6s, web-hoszting szolg6ltat6s alaptev6kenys6g Mfiszaki tudom6nyi alkalmazott kutat6s v6llalkoz6si tev6kenys6g Egyebszoftverkiad6s v6llalkoz6si tev6kenys6g Sz6mitog6pes programoz6s v6llalkoz5si tev6kenys6g nform6ci6-tech nol69 iai szaktan5csad6s v6llalkoz5si tev6kenys6g Egyeb inform6ci6-technol69iai szolg6ltat6s v5llalkoz6si tev6kenys6g M6rnoki tev6kenys6g, mtiszaki tan6csad6s Alaku l6ssal kapcsolatos adatok: Alapitasmodja: jogelodnelkulialakul6s Alapitds datuma: Al ap i to/l ete s i td oki rauj og sz ab 6ly : kelte: tipusa: m6dosit6 okirat alapit6 okirat alapito okirat modosit6 okirat jogszab6ly alapit6 okirat m6dosito okirat alapit6 okirat alapit6 okirat alapito okirat alapit6 okirat jogszab6ly jogszab6ly jogszab6ly azonosit6 adatai: NFMt42t14t2011 NFMt42t14t2011 E-1 336/201 0 E-1 336/ evixlll. tv. tx-9/69/3/2009. tx-9t69t2t2009. GKMry574t8t t9t (Vll.10.) Korm.rend. 95/1999. (V.23.) Korm. rend. 11/1996. (X.9.) MKM rend. Kdzvetlen ioqel6d(6k): N incs nyilvdntaftott adat lr5nvit6 / feltisveleti szerv(ek) : lranyito / fefugyeleti szeru (5nkorm(tnyzati k6rben: kepvisel6-test1let / kdzgytil6s / tandcs) NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM Alapit6i iog gvakorl6ia: funkci6ja i16nyit5s NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM Fenntart6 megnevez6se: Nincs nyilvantartott adat Jogi szem6lvis6qii szervezeti egvs6g(ek): Nincs nyilvantarloft adat Vezet6: VezetS neve: Nagy Mikl6s Kinevez1s m6dja: kinevez6s/megbiz6s Kinevez6s t6nyleges v6ge : kezdete: v6ge: A Tdrzskdnyvi kivonat kdzokiratnak csak akkor min6sul, ha azt a Magyar Allamkincst1r b6lyegz6vel, valamint al4irds4val hitelesitve adta ki. 2 / 3 oldal

13 Sz5 Szervtipus: 02 Kozpontikolts6gvet6siszerv Szektor: 1051 Kcizponti 6s t6rs.biztosit6si k6lts6gvet6si szerv KSHgazd1lkoddsiformakod: 312 Kdzpontikorts6gvet6siszerv Fejezet: XVil. NEMZETTFEJLESZTESTMTNTSZTERTUM CIm. alcim: N ett6 fi n an sz i roz6si k6rbe tartoz ik: Kdzpontositott illetmeny-szilmfejt6si k6rbe tartozik: K6zpontositoft illetm6ny-sz6mfejt6st v6gz6 kincstdri reg i o n 6l i s ig azg at6 s 69 k6dja/nev e : rgen rgen 00 Nem tartozik r6gi6ba A KiVONAtOt NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM K6r6S6rE, a fenti iktatosz6mu t6rzsk6nwi nyilv6ntart6si hatdrozat mell6kletekdnt adtuk ki. Hat6skdr gyakorl6ja: dr. Thuma Robert a Magyar Allamkincst6r elnoke Budapest, Aprilis 26. Kiadm5nyozo: A Tdrzskdnyvi kivonat kdzokiratnak csakakkor min6stil, ha azt a Magyar Allamkincstdr b6lyegz6vel, valamint al1irasaval hitelesitve adta ki. 3 / 3. oldal

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

ó ö ő Í Í ö ö ö ű ö ú ö ú ö ű ö ö í ö ö ő ó ö ű ú ö ő í ő ő ö ű ó ü ö í í ü ű ö ú í ö ű ö ő ü ö ő ő í ö ű ó í ö ű ö ó ó ü ű ö ö ű ö ű ó ó ö í ü Ó ö ö ó ö ö ű ó ő ó ö ő ö ű ő ó ó ü ö ö ő ű ö ö ó ö ű ö ú

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

ö ú ö ú ú ű ö ő ó ó ő Ö ű ű ö ü ö ö ó ó ú ó ó ü ö ü ö Ö ő ü ö ő ó ö ő ó ó ó ó ö ö ö ü ő ó ő ü É ü ő ó ü ő ő ö ö ü ő É ó ö ó ö ó ó ű ö ö ó ö ö ö ó ő ó ó ö ö ö ö ő ó ö ű ö ö ő ó ő ó ö ü ö ó ó ö ő ó ő ó ü

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben

ffitw sikeress6 Debrecent! Tegytik egytitt Bringing it all together Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben ffitw Bringing it all together Tegytik egytitt sikeress6 Debrecent! Gazdasdgi 6s m6rnciki pozici6k pslyakezd6t6l a vezet6i szintig I Debrecenben A BT Global Services a vil6g egyik legnagyobb 6s legsikeresebb

Részletesebben

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq

lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT {1, BUDAPESTI rnroqazdasaq lkt. sz6m: VEZI 5-l I 1201 5. SZERVEZETIES MUKODESI SZABALYZAT 2015 {1, Y: BUDAPESTI rnroqazdasaq BEVEZETES A Tiirsasrig Szervezeti 6s Milkoddsi Szubdlyzota (tovdbbiakban: SZMSZ) a T6rsasrig egyik legfontosabb

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/347 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2008. december 19-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

Ű Preambulum alapt tagok fontos feladatnak tartjk a Barcsi kistrsggazdasgi fejldsnek tnogatst a huminerfons fejlesztsvel, a vllalkozsok erstsvel,új munkahelyek teremtsvel,valamint a munkavllalk elhelyezkedsnek

Részletesebben

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet

A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet Nemzetkijzi Munka[igyi Egyezm6nyek 6s Aj6nt6sok sorozat A Nemzetkozi Munkaiigyi Szerve zet egyes a lapdoku mentu mai k6zikiinyv Nemzeti ILO Tan6cs Budapest K6sziilt a Nemzetkdzi Munkatigyi Hivatal hivatalos

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl

,-i,,,1.4,1\ tu), \-3; viw rl Salgtitarjrin Megyei Jogri Vrlros Polg6rmestere Ikt. szrim: 1632812015. Thj6koztat6 Salg6tarjrin Meryei Jogri Vriros Onkormdnyzata gyermekj15l6ti 6s g;rermekv6delmi feladatainak 2014. 6vi ellitf s:ir6l

Részletesebben

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt

vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt vadaskert ALAPiTvANv a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt K6 ZHASaNU SAGI B E S ZAMO L O 2007. A.I AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvriny a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt. rcividitett n6v: Vadaskert Alapitvany

Részletesebben

Á Á Í Á Ú Á É ő ó ö ő í ö ö ő ü í ő ö í ő ü ö í ő ő ő ő ú ö ö ú ó í ő í í ó ö ú ö ú ö Á í í ő í ó ú ö ú í ó ő ó ó ó ő í ó ü ö ű ű í ó Á Á Í Á ö ö Í ő ű ő I I I 3 I Statisztikai szmjel 9 I I 2 6 9 1 : Virgom

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy

PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy PRESSLEY RIDGE MAGyARORSZAc,q.L,.{pirvAxy alapft6 okirata (Egysdge szerkezetben a 2006. december 27. napjdn elhatdrozott m6dosftdsokkal.) Ddk bet{ivel a m6dosftdsok.) A PRESSLEY RIDGE FOLINDATION Pennsylv6nia

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

í úí ő í í ú Í Í Á Á É Ö Á Ó Á Á Á ö ö ő ő ő ö ő í í ő ú ő ú ő ő ö ö ö ő ö í ő ő ő ö ö í ő ö ő ő í ő ő ő ő ő ő ő í ö ö ő ö ő ő ő ő ő ő ö í ö ő ö ü ü ő í ü ú ő Á ü ő ő í ő í í ú ő í ő ö í ö ő ő 4 A diplonadolgozati

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

! rs. Z z.zetobevallds I :. Pt.itarsas6gi bevalliis. I 1. Evesbevall6s. I t. Felsz6molds. Ill. A zir6 bevallis benyrijtrisinak oka BEVATLAS

! rs. Z z.zetobevallds I :. Pt.itarsas6gi bevalliis. I 1. Evesbevall6s. I t. Felsz6molds. Ill. A zir6 bevallis benyrijtrisinak oka BEVATLAS BEVATLAS a helyi iparrizdsi ad6r6l dll an d 6 j ell e gii ip ar iiz d si t ev 6keny s 6 g e s eti n F6lap 20L4. 6vben kezd6diitt ad,66vben al az iinkorm6nyzat illet6kess6gi tertilet6n folytatott tevdkenysdg

Részletesebben

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról

a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata Képviselőtestülete 3/2011.(II.20) rendelete a szoci{lis és gyermekvédelmi igazgat{sról és ell{t{sokról Vig{ntpetend község Önkorm{nyzata a Magyar Közt{rsas{g Alkotm{ny{ról

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

Á Ő É É É Á Ü ú ő ú í ő ü í ő ü Íő ő ő ú ú ű í íí í ú í í őí ő ú ő ő Ü í ő ő ő ú ő ő ú ú ú í ü A kzhasznúegyszeríísített beszdmolkiizhasznúeredmnylevezetsnek előírttagoldsaűz egyszeres k nyvvitelt vezető

Részletesebben

ö É ö ö É í ü ü ő é ó ő ó é ű é í é é ó ú ó ö é ú ő Á é é ó Á Á ő é é Ű é ő é ö é é é é ó í ő é Ö Í őű Á ő í é ő í ú é ő é ű é é ó é ó í ő ö é ü ö é ö é ó í ü ö é é é é í ü ő ü ő é í ö é ö Ö é é é é ü

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat

Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat Pénz- és Vagyonkezelési Szab{lyzat MOSTart Nemzetközi Kultur{lis Közhasznú Egyesület Jóv{hagyom: ügyvezető igazgató Érvényes: 2008.01. 01.-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Által{nos rendelkezések 2. Banksz{mla

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e

SZAKMAI BESZAMOLO. A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e SZAKMAI BESZAMOLO A MNL N6 grid Me gyei Lev 6lthr a kiiziin s 6 gs zolgi./rati terein ek fej leszt6s e c 6lf, - 3 5 42 / 0 02 5 4 azono sit6 szhmi -p illy ilzathnak elszdm o l6s rih oz A N6grrid Megyei

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

ö ú í ö ú ö ű í ű ö ő í ő ú Á ú óó ó Á ó Á ö Ő Ö Ő Ö Ú Ú Í Á Ó Á ő ő ő ő ó í ő ö Á É ó ö ő Í É Ü Ö Ó í ő Í Á Ö ő Ó ő Á Á É Á É Ó ö Ú ó ö É Ő Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö í ő Á Í Á Ö Ó Ö Ő Ö Ú ú í Á ó Á Á ö ö ú í ö

Részletesebben

Í ő ö ö ú ó Á Á Í Á Í Ö ő ó ó Á Á Í Á Í Ő Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É Á Í ő ő ő ő ö ú ö ú ú ű ó ó ő ö ő ő ú Ó ú ő ő ó ő ó ö ú ű ű ö ü ű ü ű ü ű ü ó ó Í Á Á Í Á Í Ö Ö Ó É Ö Ú Ú Í É Á Ó Á É É ő ő ő ő Í ő ö

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere

A pedagógusok előmeneteli rendszere A pedagógusok előmeneteli rendszere I. A rendszer bevezetésének ütemezése A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64-65. -a szól a pedagógusok új előmeneteli rendszeréről. A törvény kerettörvény,

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

í Á ö Ú Á Ó Í Á í ö í í ű ö ö ú í ú í ö ú í ö ú í ű ö Ó Ü Ó í Ó ű í ű ö Ó Ó í ö Ü í ű Ó í ö Ü í ű í ö ö í ö ú í í Ü í ü ű Á ű Ü Ó Ó ö É ö ö í ö ú í É í í ü ü í í Ó ű ö Ü Á í ü í ö ö ű ö í Ü Ó ö Ü ö ö ö

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra

Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Segédlet közhasznús{gi jelentés elkészítéséhez NCA p{ly{zók sz{m{ra Készítette: ESZA Kht. 2009. janu{r 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 1.1. A segédlet célja, szerkezete... 3 1.2. Jogszab{lyi h{ttér...

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére.

K E R E S E T E T. végül kötelezze az alperest az elj{r{s sor{n felmerülő perköltség viselésére. Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III. emelet 6. Mobil: +3630-7434294 Fax: +361-3025206 tamas.fazekas@gmail.com Nyilvántartási szám a Budapesti Ügyvédi Kamaránál: 17008 É R T E S

Részletesebben

MEGRENDELOLAP. A 349714 Szamu tranzakci6 nyomtatott igazolasat, mellekletkent csatoljuk. A szamlat az alabbi nevre es cimre kerjuk kiallitani

MEGRENDELOLAP. A 349714 Szamu tranzakci6 nyomtatott igazolasat, mellekletkent csatoljuk. A szamlat az alabbi nevre es cimre kerjuk kiallitani MEGRENDELOLAP \'-. I I, t' T ")" \. l. ~ /l" I I' '1/ '( I /- /-,/ I r I Megrendelo adatai IntQzniQny ngvq (KSZF ~zono~ito) Kozponti Szoloalt~t~si FoiOdZOdtosao (KSZF) (11731) Intezm811y ci me Kossuth

Részletesebben

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n

s ;% I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[ gram kieg6szit6se gzerzett isnfleretek alapj 6n rannop- 3. [. fl-rz I z -ilotz -o L0 4 azon o sit6 sz6m r[,, 4 szinvpnalas 6lodai nevel6s niivel6seo' c im ii p 6ly 6zat kerret6b e I elv ilgzett tov hbb k6p z 6 s eken gzerzett isnfleretek alapj 6n a

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek 1 8 1 3 7 I 9 el4lslel5 9 0 1 Sttistiki smjel vgy ddsm (csekksmlsdm) A slmviteli trveny serinti egyeb serveetek egyserusitett eves besmlj 2 0 1 2 Orsgs Al ltment Alpitviny egyeb seryeet megnevese 1 138

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben