rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \"

Átírás

1 Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme Mell6kfet: piltyazatidsszefogtat6,k6retem El6terjeszt6: K6szitette: El6ad6: TSrgyalja: V6lem6nyez6sre megkapta: - - Kolovics J5nos pol96rmester r f vf vdtr I nt tszuan pgyzo Horv6th KrisztiSn jegyz6 rdilus p()tgarmester nur virtlt nflszltan Jegyzo Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y HatirozaUrendelet elfogadisa : EgyszerU tobbs6g ==;;;--;---- Tdrv6nyess6gi v6lem6nyez6sre bemutatva: Tdrv6nyess6gi 6szrev6tel ur. uomse I unoe Jogi el0ad6 Mik6n6 Dr Boc"k.t" hrtoti^.tol : I f uf v.ru t r\ilszltan legyz t ot^. a\,b.ryd:j3c ;* 'att' ---i :.\.r''7l'i,'a?&4-'/ t ffi -ls"p. r vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ z/ii'. 'rjotr,tr,r; 'Jywl6z a16bbi: El 6z rn 6nv tkr. 15 lr h i.rx ^rx- I erledelem: 6 oldal

2 EL6TERJESZTES Szigetv6r Vdros Onkormrin yzata K6pvisel6-testiilete riprilis {i-i iil6s6re T6rgy : Szigetvrir Viros Onkormin yzata Vf rosi Kiinyvtf ra k6relme El6terjeszt6: Kolovics Jinos polgfrmester K6szitette: Horv6th Kriszti6n jegyzil Tisztelt K6pvis el6-testiilet! A Szigetv6r V6ros Onkorm6nyzata V6rosi Kdnyvt6r azzal a k6rdssel fordult az onkormsnyzathoz, hogy az intezm ny TIOP-I I sz6mri,,a Szigetvrlri kist6rs6g kcizoktat6sintezmenveinek, a mozg6kdnyvt6ri ell6t6sban r6sztvev6 telepiildsek, valamint a Szigetv6ri Viirosi Kcinyvt6r informatikai fejlesztdse" elnevezdsti pillyinat keretdben elnyert, az intdzm ny 6ltal megelolegezendo 4.771,975,- Ft-ot ttimogat6skdnt biztositsa. A pillydzat a ,- Ft el6leget leszdmftva ut6finanszirozott, ez6rt az el6terjesztdshez csatolt programleiriisban szereplo szolg ltatfisokhoz 6s eszkozbeszerzdsekhez az intlzmdnyne kell biztositania a pdnzrisszeget. Azintdzmdny a leheto leggyorsabban megval6sida aberuhlzlst 6s elsz6mol vele. K6rem a T. K6pviselo-testiiletet, hogy az e:loterjeszt6s a r<ivid programlei r6s alapj[n az intezmeny k6relm6t megt6rgyalni, 6s ahatdrozati javaslatot elfogadni sziveskedj6k! Hatfrozati iavaslat: Szigetvdr Viiros Onkormdnyzatinak Kdpvisel6-testi.ilete a,,szigetv6r Vrlros Onkormanyzata V6rosi Kdnyvt6ra kdrelme" c. eloterjeszt6st megt6rgyalta,6s a TIOP-L sz6mri,,a Szigetvari kistdrsdg kiizoktatisi intezmdnyeinek, a mozg6kdnyvttiri ell6t6sban rdsztvevo telepiil6sek, valamint a Szigetv6ri Viirosi Kcinyvtar informatikai fejleszt6sb" elnevezdsti palydzat keret6ben elnyert, azintlzmeny tital megel6legezendo 4.77L975,- Ft-ot t6mogat6skdnt a foly6sz6mla-hitelkeret terhdre biztosida az int zmdny r6sz6re. A V6rosi Kcinyvt6r atfrmogatds cisszegdt december 3l-igazdnkormdnyzatrdszlrelsz6molja. Felel6s: Kolovics J6nos polg6rmester Horv6th Kr isztisn j e gy zt K<izremtikdd6 : Varga Zoltin kdnyvtririg azgat6 Hatarid6: 201l.6prilis 15., illetve 20II. december 31. Szigetvdr, 201I. 6prilis 05. rcitovici.l te {ole6nles! i Florv6th Kriszti6n jegyzb

3 A TIOP I I k6dszim i p6,/'y inat iisszefoglal6j a A projekt 44 helyszinen val6sul meg. 1. C6lunk egfeszt a 3 iskola cisszesen 12 tagintezmeny6ben a kompetencia alapri oktat6s ercisit6se 6s a teriileti ktilonbs6gek csokkent6se. 2. M6sr6szt a kcinyvt6rak (33 db) infrastruktririljtnak ercisit6se. Szemelyi sz6mit6g6p: Felhaszn6l6s elcisegiti azoknak a hi6nyteriileteknek a p6t16s6t, melyek a h6tr6nyos helyzetben 6lciket 6rintik. Nem tudnak szolg6ltat6sokat piaci 6ron megvds6rolni, alacsony a hftztartlsokban levs szitmit6g6pek szdma, az intemet Nem ismerik ezek hasznslatfinak lehetcis6g6t, technikai megold6s6t. Ez "i6.h.t,ir"g. irjabb hatrfnyokat ercjsit. A kiskonyvt6rakban nem csak szolgtitattts el6rhetcis6g6t biztos iila a projeki, hanem az ott dolgoz6 segits6get nyfjt a haszn6latban, tiljekoztat6st biztosit a lehets6ges teri.iletekrcil is. Ezzel a projekt v6g6re celul tiizzik ki, hogy a rendszeres felhaszn6l6k <jn6ll6 haszniiovir v6lnak. TV 6s a dvd lejtrtszo ismeretterjeszt6shez 6s gyermekprogramok lebonyol ititsirhoz szliks6ges. A nyomtat6 6s a scanner rijabb szolgiitatitsokat nyirjt, es komplex6 teszi a kcinyvtfrak helyi szolgdltatfsait, olyan kistelepiil6seken, ahol nincs posta, 6s egy6b szolg6ltat6 sem' igy p6ld6ul nem tud jelentkezni 6ll6sra, oktat6sra, stb., ahol nyomtatott anyagot k6mek, illetve elektronikusan kell elkiildeni igazolfsokat. C6lunk a kis teieptil6sen 6lci emberekkel megismertetni a modem eszk<jzcjk mrikodtet6sdt. A krinyvt6ri berendezesek korszenibb6 teszik a helykihasznfiist,6s igy n6 a kcjzcjss6gi t6r nagys6ga is egyben, mely alapja a viitozo k<inyvt6ri funkciok biztosit6s6nak. A menedzsment 2 f5b6l 6ll (prqektmenedzser, p6nziigyi vezet6). A projekt idcitartama alatt cik koordin6lj6k az eszkozbeszerz6seket, fejleszt6seket, ellritj6k a penzigyi menedzsment feladatait 6s 6k k6szitik el a projekt elcirehalad6si jelent6seket is. A projekt ideje alatt a konzorciumi partnerek segits6g6ie i"sr egy-egy IKT, kcizoss6gfejlesztci 6s ifiris6gsegitd tandcsad6 szakember, aki rdszt ui"t u c6lcsoporttal val6 kapcsolattart6sban, 6s programok kidolgozdsttban. A ptiylzat megval6sul6si ideje alatt term6szetesen biztositjuk az eiciirt 6s v6llalt nyilv6noss6gi koteiezettsegeinket is. A paryazat teljes idcitartama: augusztus l janu6r 31. A projekt konzorcium keret6ben val6sul meg, t6mogat6sa 100 %. Az elolegmert6ke 35 % ( Ft). Az al6bbi tthllzatban a konzorciumi tagok es az igenyelt osszeg tal6lhat6. Szigetv6r D6l-Zselic Tobbc6hi Kist6rs6gi T5rsul6s Almamell6k - Mozsg6 - Somogyhirs gy Ovod6ja, Altal6nos Iskol6ja 6s Koll6giuma Altal6nos Iskola 6s Napkozi Otthon, Ovoda Dencsh6za Szigetvdr Vf rosi Kiinyvt:ir D6l-Zseli c Zrtnyi Mikl6s Gimn6zium, Szakkciz6pi skola, Szakiskola, Altal6nos Iskola. Ovoda. Al apfokri Mrjv6szetoktat6s i Intezmeny 6s B ol cscid e Osszesen Ft Ft t Ft Ft Ft Fr

4 A Szi getvrir Viros dnkormin y zata Vrirosi Kiinyvtrir eszkiizbeszerz6s e l6 darab virusirt6 6 darab karakterfelismerci program 4 darab nagyito I darab nagyit6 eg6r1 I darab nagyit6 eger2 I darab Interaktiv t6bla 120* l8 l6 darab oper6ci6s rendszer I 6 darab irodai alkalmaz6sok (szcivegszerkesztci, ad,atbinis I darab magyar felolvas6 rendszer 1 darab braille kiielz6 32 cell6s I darab braille nyomtat6 I darab braille konvert6l6 szoftver nyomtat6hoz 1 darab elektromos hordozhat6 vide6nagyit6 I darab dokumentumktild6 szoftver I Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft kezelci) Ft I Ft I Ft Ft I Ft Ft Ft 6sszesen eszkcizbesz erzls; Ft IKT, kiiziiss6gfejleszt6 6s ifjris:igsegit6 tan6csad6s, programok: ossznsnn: I 9g0 000 Ft 347s00Ft

5 S z ige t v ii r \/ 6 ros O n k o r nr 5 n 1'zata \/ 6 ro s i K ii n v vt 6 r 7900 Szigetr,6r, Mdftirok utja l. J'eletbn: 13131l-401 FAX: E-rnai I : szi getvari konyvtar(rq gnai l. com Szigetr,6r V6ros Onkorm6nyzala 7900 Szigetvar.Zrinyi tdr 1. Kolovics J 6nos polg6rmester T6rgy: Kdrelern lkt. sz.: ll Tisztelt Polg:irmester Ur! A Szigetvdr V6ros Onkonn6nyzata V6rosi Kcinyvtdr azzal a keresselbrdul Polgdrmester Urhoz, hogy az intezmeny TIOP ()ll sz6mf,,a Szigetv6ri kisterseg kcizoktat6si intezmenyeinek, a rnozgokonyvtari ell6t6sban resztvevci teleptilesek, valamint a Szigetvdri Varosi Konyvt6r infbnnatikai fejlesztese" elnevezesii ptiyitzat kereteben elnyerl. az tnteztneny 6ltal megelcilegezendo ,- Ft-ot t6rnogat6skent biztositsa. A pitlyi.zal a ,- Ft elcileget lesz6mitva ut6finanszirozott, ezert az elciterjeszteshez csatolt programleir6sban szereplci szolg6ltat6sokhoz es eszkcizbeszerzesekhez az intezmenynek kell biztositani a penzosszeget. Az intezmeny az ut6finanszirozas megerkezeset kcivetcien l5 napon beliil, de legk6scibb febru6r l5-ig t6mogat6skent biztositott osszeget az onkonn6nyzat sz(tm6ra visszautalja. Szigetvdr, prilis 4. I t - ) Tisztelettel: V l- t \ Varga Zt>lt n igazgato

6 A'l'loP l I I k6dsz6mri p6t1'6zar iisszefoglal6ja A prtlekt 44 helyszinen val6sul meg. l. Celunk egyreszt a 3 iskola osszesen 12 tagintezrrenyeben a kornpetencia alapu oktat6s ercisitese es a teriileti kiilonbsegek csokkentese. 2. Mdsreszt a konymdrak (33 db) intrastruktur6j6nak ercisitese. Szemelyi sz6mit6gep: Felhaszndl6s elcisegiti azoknak a hi6ny'teriileteknek a p6tl6sdt, melyek a h6trdnyos helyzetben elcjket erintik. Nem tudnak szolgiltat6sokat piaci 6ron rnegv6s6rolni, alacsony a h6ztartdsokban levci sz6mitogepek sz6ma. az internet elerhetcis6g. Nem ismerik ezek haszn6lat6nak lehetcis6get, technikai megold6srit. Ez rijabb h6tr6nyokat ercisit. A kiskonyvt6rakba nem csak szolg6ltatds elerhetcis6get biztositja a projekt, hanem az. cttt dolgoz6 segitseget nyrijt a haszn6latban, t6jekoztatfst biztosit a lehetseges teriiletekr6l is. Ezzel a projekt vegere cdlul ttizzi.ik ki, hogy a rendszeres fblhaszndl6k on6ll6 haszn6l6v6 v6lnak. TV es a dvd lej6tsz6 isrneretterjeszteshez es gyennekprogramok lebonyolit6s6hoz sztiks6ges. A nyorntat6 es a scanner irjabb szolgdltat6sokat nyfjt, es komplexd teszi a konlvt6rak helyi szolgdltatiisait, olyan kistelepiileseken, ahol nincs posta, es egyeb szol96ltat6 sem, igy pelddul nem tud jelentkezni 6ll6sra, oktat6sra, stb., ahol nyomtatott anyagot k6mek, illetve elektronikusan kell elki.ildenigazol6sokat. C6lunk a kis telepi.ilesen elci ernberekkel megismertetni a rnodern eszkozok mijkodteteset. A konyr,'t6ri berendezesek korsze^ibbe teszik a helykihaszndl6st, es igy nci a kcizossegi ter nagys6ga is egyben, mely alapja a viiltozo konyvtdri funkci6k biztosit6s6nak. A menedzsment 2 fcibcil 6ll (projektmenedzser, penzrigyi vezetci). A projekt idcitartama alatt cik koordin6lj6k az eszk<jzbeszerzlseket, fejleszteseket, ell6d6k a p6nziigyi menedzsment feladatait es ctk keszitik el a projekt elcirehalad6si jelent6seket is' A projekt ideje alatt a konzorciumi partnerek segitsegere lesz egy-egy IKT, kozossegfejlesztci es ilirisdgsegitci tan6csad6 szakember, aki reszt vesz a celcsoporttal val6 kapcsolattartdsban, es programok kidolgozirs(tban. A pitlyi.u:at megval6sul6si ideje alatt termeszetesen biztositjuk az elciirt 6s vdllalt nyilv6noss6gi kotelezetts6geinket is. A p(tlyinat teljes idcitartama: auguszrus I januir 31. A projekt konzorcium kereteben val6sul rneg, t6rnogatdsa 100 %. Az elcileg merleke 35 % ( Ft). Az al6bbiakban a konzorciumi tagok es az igenyeltcisszeg taldlhatir. Szigetvdr Del-Zselic Tobbc6hi Kisters6gi Tiirsul6s Almarnellek - Mozsg6 - Sornogyhdrsdgy Ovod6ja, AltalSnos Iskol6ja es Kollegiuma Ft t Ft

7 Altaliinos Iskola es Napkozi Otthon. Ovoda Dencshdza Szigetvir Vdrosi Kiinyvtir Del-Zselic zrinyi Mikltls Girn'6ziu.r. Szakkdzcniskora. l F1 7 34r 500 Fl Szakiskola, Altal6nos Iskola. Ovocla. Alapfokit Mriveszetoktatasi Intezmeny es 86lcs6de 6sszesen: Ft Ft A Szigetvdr viros Onkorminyzata virosi Kiinlvtir eszkiizbeszerz6se l6 darab virusirtti 6 darab karakterfelismercj program 4 darab nagyito 1 darab nagyit6 egerl I darab nagyit6 eger2 I darab Interaktiv t6bla 120* l8 l6 darab oper6citls rendszer I 6 darab irodai alkalrlazdsok ( szcivegszerkesztci, adatb6zis kezelci) I darab magyar f-elolvasti rendszer I darab braille kijelzci 32 cell6s I darab braille nyomtat6 I darab braille konvert6l6 szoftver nyomtatcihoz I darab elektromos hordozhat6 vide6nasvit6 I darab dokumentumkiildci szoftver I Fr Fr Ft Fr Ft Fr Ft Ft I Ft I Ft Ft I Fr Ft Fr 6sszesen eszkrizbeszerzds : Ft lkt, kiiziiss6gfejleszt6 6s ifirisigsegitd tan6csad6s, programok: I gg0 000 Ft OSSZESEN: 7 34r 500 Ft

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN

er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN er lol,\ lsllo^t- A MAGYAR VOROSKERESZT 2011. EVI TEVEKENYSECN TARTALOMJEGYZEK SZERVEZETTSEG, SZERVEZETI ELET...3 KTEMELKEu6 nnnonzvrcnynk......6 SZAKMAI SZERVEZETEKBEN RESZVETEL...6 pr, KoMuuNrrAclos

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2011. (IV. 13.) Kt. határozata

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 93. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT

SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT tu- 9r.f lloq Neumann Jifnos M6dia6rt6s Kiizpont Nonprofit Ktizhasznfi Korlftott Feleldss6gii Tfrsasrlg SZERVEZETI ES TUUTODESI SZAB ALYZAT Budapest 2014. I. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szabilyzattartalma

Részletesebben

Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere

Bekkscsa ba Megyei Jogu Vhros Kozgyulksknek. 2006. november 16-i iilcsere Ikt-sz.: 191'2006. Elokkszito: BCkkscsaba Vagyonkezelo Zrt. V6lemknyezo: - KozmiivelodCsi, Ifj usagi, Oktatasi 6s Sport Bizottsag - Gazdasiigi, Pbnziigyi ks Kolts6gvetCsi NYILVANOS ~ LES oapirendje A diintcshozata1

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnöke 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1942-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI

Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI Magyar M{ltai Szeretetszolg{lat ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ CSOPORTJAI ÉS INTÉZMÉNYEI De valaki azt mondhatn{: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim L{tj{tok teh{t, hogy tettek {ltal igazul

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT KOZEP-DUNA-V6LGYI TORNYNZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI ESvizUcyr rnrucypr,6snc Kdrj uk, viilaszaban h ivatkozzon iktatoszdnr unkral Ikt. sz.: KTVF: 32807-15/11. T6rgy: TRANS-GLOBAL Kdmyezetvddelmi Kft. (1163

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

1. Az intézmény feladatellátásának általános értékelése:

1. Az intézmény feladatellátásának általános értékelése: Az Ady Endre Könyvtár az alábbi beszámolót készítette a 2014. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról: A számszaki hivatkozásokat a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Iroda 2015. 01. 13. zárási pénzforgalmi

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-5/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 2014. marcius 26-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 3/2014. (III.27.)

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 26. szám 2005. december 16. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 259/2005. (XI. 17.) Kh. Az Oláh

Részletesebben