[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola"

Átírás

1 I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur Kiiz6pfokri Iskola 3. Feladatelldtfsihelvei: 3.1 Az intdzm6ny sz6kherye: rl22budapest, Marczibhnyit6r Az int6zm6ny OM azonositrf sz6ma: Az int6zm6ny alapftrisi 6ve: lgg3. 0g. 01. Nyilvdntartisba v6tel d6tuma: Az int6zm6ny alapit6ja 6s sz6khelye: i$th*fljltrj." zibiny t6r 3 7. Az intfizm6ny fenntart6ja 6s sz6khelye: Baptista Szeretetszo lgilat EgyhiniJogi Szem6ly sz6khelye: I I11 Budapest, Budafokltfi34/b. 8. Az int1zm6ny tipusa: t0bbc6hi int6zm6ny: o egysdges iskola ' g. Feliigyeleti szerve: Szakmai 6s t<irvdnyessdgi feliigyereteta u F*tj!{6, r"notu.toi terretenyseg tcirv6nyessdgi ellencirz6s6t Budapest F6v6ros Kormrinyhi vatala l6tia el. 10. Az int6zm6ny illet6kess6gi, miikiid6si teriilet: Orsziigos. ll. Az int6zm6ny jogflkfsa Onrill6 jogi szemdly. 12. Az int6zm6ny feladata BaptistaSzeretetszobelatEgyh{zilogiSzem ly" Sz khely:lll1budap st,buarroliut:+rs. posracfrn:gudape *1391pf.241.Te1.: s5978 E-rnai':hbaid 'hbaid'ors Fax.:*3&1-365{406 web:www.*0,'"*ggi::;}t'#$;gffi;l*,ffii;i*,i*,er$'z'oo;;.ruasyarorszigibaptistaegyhriz)

2 baptlsta fi 'r" * T * t, * rt'* z" t: tr W, *.i * { egyh zi jogi szem ly alapfeladatdnak jogszabrfly szerinti megnevez*se 1022 Budaoest, Marczibdryti t6r 3. (sz,ikhelven\ o gimniniuminevelds_oktat6s o szakkcizdpiskolai nevelds_oktat6s o specidlis szakiskolainevelds_oktatils o a tcibbi gyermekkel, tanul6val egyiitf nevelhet6, oktathat6 saj6tos neveldsi ig6nyri gyermekek, tanul6k iskolai nevel6se-oktatiisa: o feln6ttoktat6s o K<iznevel6si Hidprogram keretdben foly6 nevelds-oktatirs Az intezmeny ellitja a beilleszked6si, tanul6sii, magatartfusr nehdzsdgekkel knzd6 gyermekeket' tanul6kat anemzeti kciznevel6sr6l sz6l vi CXC. tcirvdny 4.g 13. pont ab) alpontja valamint a3. alapjfuna kd,vetkez6k szerint: Azokat a ktiltinleges b6n6sm6dot ig6nyl6 tanul6kai, aki a szakerti;i bizottsftg szakertbi vdlem6nye alapjdn az dletkorhozviszonyitottan jelenf6sen alulteljesitenek, t6rsas kapcsolati probl6mrikkal, tanul6si, magatartdsszabtiyozasi frianytrssr{gokkal t<uaenet<, kdr6g;il;;; beilleszked6srik, toviibbd szemelyisdgfejl6ddstik nehezft,ugy ru:ator "i i"j;r-.*;k;i;;; de nem min6siilnek sajritos nevel6si igdnyiiek. i Tov6bbri az intdzmdny ellstja a szakdrtli 6s rehabilitrlti;i6s bizotts itg szakvllemdnye alapj1n a ttibbi tanul6val egytitt (integr6ltan) nevelhet5,oktathai6 sajiitos njveldsi igdnyii tanul6kat a t r nemzeti kdzneveldsrll szolo 20ll.6vi CXC. trirv6ny +.S f j. pontja aa; atpjntj,a,valamint25. pontja alapjin az alilbbi fogyat6koss6gi tipusok tekinteteben: m o z gds s z e rv i fo g,tat 6ko s drzdkszerv i fogyatekos Qdtds, hat tds) e nyhe 6rt e lmi fo gl at eko s biszddfostatit ii autizmus spektrum zavarral kiizddk pszichds fejkiddsi zavarral kilzddk (ezen beliil tanuldsi zavarral kilzddk; diszlexia, diszgrdfia, diszkalkuliq; tovdbbd figyelemzavarral inriai, valamint magatartdsszabdlyozdsi zavarral ki)zddk) halm o z ott an fo gyat dko s o k Valamint ellstja a szak6rt6i bizottslg szakvdlemdnye alaplhn a t6bbi tanul6val fogyatdkossdga miatt egytitt haladdsra nem k6pes saj6tos nevetesi"ig6nyti tanul6r. rp".iaii, szakiskolai oktatdsst, nevel6s6t, k6pz6s6t s za kfeladatdnak j ogszobrily sverinti megnevezdse. Altalinos kdz6pfokri oktatris o Szakmai k<izdpfokri oktatrls BaplistaSze' tetszolgslaregyh;izijogiszemdly Szekhely:llllEudapest,Euaaro?*t:,ys. poslacim:budapest,i39ipf.24.l. Tel.:* Fax.:+36-,1-36s,06 t-mair: web: ;;,;;;;d;;:.'(masyarorsziig; Bap,i,.u egvr,'li

3 Jo ila-*;af;ff*q Licr*PLisLd S "t * { t: i * T'i Z {.: 1 g. * i a. i egyh6zi jogi szem ly "- (szakkozdpiskola, specidlis szakiskola) o Saj6tos neveldsi ig6nyri tanul6k nappali 6vfolyam). Saj6tos neveldsi igenyl tanul6k nappali t2/13. dvfolyam). Sajiitos neveldsi ig6nyti tanul6k nappali (9-t0.6vfolyam) rendszeni gimnilziumi oktat6sa (g _12/ 13. rendszer[i szald<ozlpiskolai oktat6sa (9_ rendszeni specirllis szakiskolai oktatiisa Altal6nos kciz6pfokri oktat6s. GIMNAZIIJM - fltalinos miivertsdget megalap ozo, valamint azdrettsdgi vizsgira 6s fels<ifokt iskolai tanulm6nyok megkezddsdre felkeszit6 nevel6s-ok tatis 9-1 2' ev foly amon valamin t9 - r 3. dvfolyamon, nyelvi el6ke szit6 dvfolfi mal (9Ny), esti 6s nappali munkarend szerint. SZAKKEPZES Szakmai k6z6pfokri oktatiis SpEcrAlrs Szezusror.Ar NEVELES_oKTATAs Szakmai elmdleti ds gyakorlati oktatds az alihbiokj szakmrlkban O SPECIALIS SZAKISKOLA 9E,9. ds 10. dvfolyam OKJ szerint Szfmit696pes adatrdgzit6 sz ttcx6 zfr:pr s KoLAI l,{t ve r,e s _ o rraras Sz akko z dp i s ko I a i n ev e I ds - o kt atds Szakmai elm6leti 6s gyakorlati oktatris az arihbiokj szakmdkban Szakkdzdpiskolai nevelds-oktat6s - drettsdgi utinikizitrolag szakk6pz6si 6vfolyamokkal. Felsoszintri, nem fels<ifokf oktat6s o szakkozpptsrora Baptjsfa5zereietszoigii ate9yhiizijogi5zemeiy5zekhely:1,l,l1sudapes1,gudafofir:t:els'posracim:budapes!1391pf'241.tel.:+36466,59 org web;wwrv'baptis'tasegely'hu. Afs:imi11?648?5-.1-4i trtliviintarri;sisa!m: r;sz:ooara:. lmagyarofsziigj Baptisra Egyhiiz) Szdnrlasziim: UniCredit Bank togtaoot-obscco74-t Og1 0001

4 Wbaptisra w..,"_^,7t{t f leitl"{tl{o egyh zi jogi szem{ly - j;t - informatikai szakkdzdpiskolai klpzes (9-l2.dvfolyamon) 5ltal6nos 6s szakmai mtiveltsdget megalapoz6, valanrint az tirettsdgi vizsgira ds fels6fokri iskolai tanulm6nyok me gkezd6s6re felkd szft6 nevel6s -olitatds szakmacsoport {gazat OKJ szdm szakkdpesit6s megnevezdse kdpz6si id6 informatikai szakkcizdpiskola XIII 46v 6vfolyam vfolyam 6vfolyamok r/9, 2/t0, 3/lr, 4/12 munkarend nappali, esti - Szakkdpz6si dvfolyamon kdz6piskolai vdgzettseghez kdtdtt szakk6pesit6sek kiir6ben szakmai vizsgdra felkdszit6s dreuspgi bizoiyitvdnnyal rendelkez<j tanul6k ::?:y: az ali.bbi okj 6ltal meghatdrozott [<Epz6sek szerintil 3-r4. evfotyam okj szennti Informatikai I rendszergazdai I I - Szakk6pz6si dvfolyamon kcizdpiskolai vegzettseghez kdt6n szakkdpesitdsek k<ir6ben szakmai vizsgdrafelkdszit6s erettsisi bizonyitvannyal rendelkez6 tanul6k szitmina az alilbbi OKJ 6ltal megltatdrozod kopzdsek szerint (14. 6vfolvam OKJ szerint) kiegdszftf tevdkenys dg KOZNEVELESI HiD PROGRAM KERETEBEN FOLYO NEVELES OKTATAS - pedag6gus tovribbk6pz6s - feln6ttkepzesitev6kenys6g - felzfuk6ztat6(fejleszt6) tev6kenysdg, logop6diai - mozgksnevel6si ds konnyiten 'testneveids i togtaikolaroi, ' - szakkciri, k6pessdg-kibontakoztat6 felkdszit6s - e96szs6gnevel6si-e96szs6gfejlesztdsi tev{kenys6g K<iz6tkeztet6s Konyv-kiskereskedelem (tankcinyvek forgalmazdsa) Konyvkiadds Foly6irat, id<iszaki kiadv6ny kiad6sa Egydb kiad6i tev6kenys6g Sport, szabadid6s k6pzds Baptista5zeretetszo gd atlgyhiizijogi.5:emd1y5zekhely:11, 1Budapest,Buaato*.it:qla.Postacir*:Budapestt391Pf.241.Tel.:+36.1* Fax':+36-,365.&o6 web:www.baptistasesely-hu jl,"jfiu,l?::yffii*1,lif#i;i:r1*.riiloo,id:.(masyarorsz;ginantrstafsyhdz)

5 '-1.-. r+ -::, : e.:*,;":_i + baptis a :,' egyhizi jogi szemely --- Kulturrilis k6pzds M6shova nem sorolt egydb oktat6s Oktat6st kie ge szit6 tevdkenys 6 s Egydb szrill6shely _ szol g6ltit6s Rendezvdnyi 6tkeztet6s Egydb venddglitris 13. Az int6zm6ny 6rtar meghatfrozott maxim'ris munkarend szerint tanul6l6tszfm nappali 6s esti Sz6kIrely Osszesen Nappali Esti t25 20 L45 - ebb6l nyelvi el6kdszitrj euuo 95 l ebb<il SNI ebb6l SNI rzatrkuzeprskorar szakrepzes (elmelet, gl,akorlat) cpool szakkepzesben sni 25 aa 8 JJ USSZESCN: s 14. Az - gimnilzium int6zm6ny munkarendje 6s az $vfolyamok sz:ima: (9Ny-13. 6vfolyam) nappali munkarend szerint nyelvi el6k6szit6 dvfolyammal: - gimnf.zium keret6ben; (9-I2.6vfolyam) oktatils nappali ds esti munkarend szerint felndttoktat6s - speciiilis szakiskolai kdpz6s (l Kcizneveldsi HiD Program szerinti munkarend szerint; dvfolyam) nappali ds esti munkarend szerint; G1/r/1.) felzarksztato oktatfis (1 dvfolyam) nappali ds esti - szakkdzdpiskola (9-r2.dvfolyam) nappali 6s esti munkarend szerint; - szakk<izdpiskola szal<kdpzdsi 6vfolyamon ( dvfolyam) nappali ds esti munkarend szerint. 15. Az int6zm6nyben elldtott gyermek/tanul66tkeztet6s mr6dja: A tanul6k - igdny es.etdn - a Mozgiissdnilt Emberek Rehabilitdci6s Krizponda - 6ltal rzemeltetett dtkezdsi szolg ltatftst vehetik ig6nybe. Eaptistasze:etelszolgilallgyhaziJogiSzemdly Szekhely:illlEudapest,Buaatcflr:t:qra. postacim:budtpest,1391pf.241. l-mail: Tel.: g web: Fax.: www'baptistasegely.hu. Addrz:m: I 81648?5-'1-43 Nyilvjntartisi s:iim: E.JSZ :00s102. {Magyarofsziigj Baprljta S:iimiasz;imi eqyhdz} UniCred!t Bank I OS1BrOt,CCO00074,t Oe1COOl

6 W baptista w "_--l ew s,{ir *trlszolx,il; I egyh zi logi szemely " 16. A feladatellftdst szolg6l6 vagyon: A szdkhelytil szolgl'lo ingatlan, - amely term6szetb en a 1022 Budapest, lvrarczib1nyi tdr 3. szitm alatttalilhato - afenntart6 66rlemdnye. A helyisdgek(t;ter_"f., laborok, mtihelyek, kiszolg6l6 helyis6gek stb.) alaptertilete: izsi ^r, heryrajzi sz6tma: 13148/1. Az epilet a Magyar Allam tulajdi-in6t k6pezi. A kdzoktatisi intlzmeny feladat-ellitirsithoz szriks6ges ing6s6gok az aaaetur Baptista Gimn6zium, Szakkdzdpiskola ds Speci6ris szakistola tulaj don6t kepezik. 17. Ahasznfilatba adott vagyon feletti rendelkeq6si joga A fenntarto Sltal bdrelt helyis6geket ds az litala viis6rolt felszerel6si t1rgyakat tdrft6smentesen bocs6tj a az intlzmdny rendelkezds6re. *:^:Yryi:lvagvonlelt6r6ban y-..r"p19 ds artulajdon6ban 1116 felszerel6si turgyak felett az intezmeny vezetoje rendelkezik. A tlezets az intdzmeny tulajdonilban 6il6 tsrgyi eszkrizdket, berendez6si 6s felszereldsi pargyakat, eszkcjzcjket csak a fenntart6 eln<jkdnek (kdpvisel6j dnek) hozzilj irrul6s6v al adhatja b6rbe vagy idegenitheti el, terhelheti mes. 18. Az int6zm6ny jogrillfsa 6s gazdrflkodi{sa: 0n6ll6an miik<jd6 6s gazd6lkod6 int6zm6ny. I 9. A gazddlkodi{ssal iisszefiigg6 jogositvrfnyok: A miikdddsi 6s felhalmoz6si kiad6sokat az intezmeny iltaldvente cissze6llitott 6s a fenntart6 fital j 6v ilhagyott <i s s z e s itett k6lts 6 gvet6 sb en kell e l<i iirin y o zni. 20. Az int6zm6ny vezet6j6ne k megbizirsi rendje: Az intezmeny vezet6i6t a Baptista Szeretetszolgilat Elncike bizza meg. Az int1zm1nyvezetb az Intdzmlrnnyel 6ll munkajogviszonyban, felette a ml,rnkrlltat6i jogoiat azonban u nupiir,u S zeretetszolgillat Elncike gyakoro lj a. 21. Azint6zm6ny ad6sz6ma: Az int6zm6ny valamennyi p6nzforgalmi sz6mfasz6ma: CIB Bank Zrt I Jogut6dldssal, italakulfssal, fenntart6vril{{ssal, int6zm6nyi 6tszervez6ssel kapcsolatos alapft6i, fenntart6i hatrirozatoli szima 6s a diint6st tartalmaz hatfrozatok: 2/ , 4/2A BaptistaSzeretetszolgdlatEgyh;iziJogiszemdly Szekhely:1'lllBudapest,Buuatof,it:qla. postacim:8udapest139tpf.241. Tel.: ?8 Fax": Web: Ad6yjm: 1s Nyifuintarriisi szii*, e.rsz zoosl0z. lnaagyarorsziigi Baprista Egyhaz) Szimlaszim: unicfedir Bank t-ootitcoo;+t oatooot

7 \A baprista v szereiitszolcaiat egyhilzi iogi szem6ly Az aktuilis alapit6 okirat hatftvba 25. Foglalkoztatottjaira vonatkoz6 Az intlzmdnyben foglalkoztatottak a Munka vonatkoz6 rendelkez6sei alapjrin keriilnek foela id6pontja: i jogviszonyok megieliil6se: k<inyvdr6l sz6l vi I. tdrv6ny 26. Az int6zm6ny kdpviselet6re jogosultak: Fenntart6 feladatkdr6ben, a Baptista Szeretetszolgd l6tja el. Az intezn6ny nev6bin illtalinos k6pvije igazgat6t t6voll6te eset6n a szewezeti es Mtik-<id6si k6pviseli.az Alapft6 Okiratban nem szab6 ly ozott k&< Szeretetszolgalat Szewezeti ds Miik<iddsi Slab6l k6pviseletdt Szenczy Sdndor Elnrjk fe jogosult az intezmenyvezetl. Az S zabfily zatban me ghat fn ozott helyette s lsekben az intdzmlny, illetve a Baptista el6ir6sai aztsnyad6k. Budapest, mdjus 30. Igrilat Egrhizi Jo gi Szem6ly r Szenczy Sr{ndor elndk Baptista sz retetszor#rat rgyhilzi Jogi szem ry sz kheric 'r r r 1 Budapest, Budafol, orrn u. t-mail: Web: Addsziim: I 8264{ Szimlasaim: UniCredit Bank I Eudapest, 1391 Pf Tel.: *3&l -46&5978 Fax.: +3&1-365{406 tesi sa6m:-e., {Magyarorszigi Baptirta ggyhia) 1081m01

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal

42. szám. 2006/42. szám HATÁROZATOK TÁRA 447. Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 378, Ft. Oldal 2006/42. HATÁROZATOK TÁRA 447 Budapest, 2006. szep tem ber 4., hétfõ 42. Ára: 378, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2149/2006. (IX. 4.) Korm. h. Az Európai Közösség és tagállamai, valamint a Koreai Köztársaság kö zött

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei

A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A pedagógusok alkalmaz{si feltételei A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) mellékletei közül a nevelési-oktat{si intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

A köznevelési törvény aktuális változásai

A köznevelési törvény aktuális változásai 2015. A köznevelési törvény aktuális változásai Kozák András köznevelési szakértő A 2014/2015. tanévben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) több alkalommal módosult.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról

Oktatási Hivatal. 1. A központi írásbeli felvételi vizsgákról Oktatási Hivatal Iktatószám: KF/2570-3/2014. Mellékletek száma: 2 db Tájékoztató szülők és diákok számára a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás 2014/2015. tanévi

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

A magyar középiskolák eredményességi mutatói

A magyar középiskolák eredményességi mutatói A magyar középiskolák eredményességi mutatói VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Neuwirth Gábor A hazai középiskolák eredményességi, rangsorolási vizsgálatai több évtizedes múltra tekintenek vissza. Az iskolák

Részletesebben

ÁLTALÁNOS közzétételi lista

ÁLTALÁNOS közzétételi lista 1 ÁLTALÁNOS közzétételi lista Készült a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról, valamint a 2011. évi CXII. törvény az információs

Részletesebben

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok

A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A tankötelezettséggel kapcsolatos szab{lyok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 45. (1) bekezdése kijelenti: Magyarorsz{gon az e törvényben meghat{rozottak szerint minden gyermek

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben