;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek vi beszitmol6j a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ";;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a"

Átírás

1 ADOSZAl'{ r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, m6jus 31.,ffi5ru, ;;";y;yz,;,#ii{k J6vfhagytaz CE#ok-,, a,,/l

2 zvn. 6vi KiizhasznriJelent6s szdl6 mfrlcriddsdrril jogdtldsr6l, valaminta civil szervezetek az egtesiildsijo916l, a knzhasznit Sztv.),a zlt l.6vi CLXXV.n,a Sz6mvitelrols vi C. 6vi tdrv6ny(tov6bbiakban szol6 k6rddseirol egyes 6sa kozhasznishg az adomilnygyrijt6s civil szervezetekgazd6lkod6sa, 6s konywezet6si (XII.30.) Korm. Rend. alapj,in,6s a besz6mol6k6szit6si k6szit,6s ( XII.19)Korm. Rend.el6ir6saialapjanbesz6mol6t szol saj6toss6gaiiol kett6sk6nywitelt vezet. A Di6tiir6sAlapitvfny vikiizhasznf jelent6seaz alibbiakat tartalmazzaz,/ a20126vesszfmviteli besz{molt6t',/ a kiizhasznrisigimell6kletet' '/ a kieg6szitdmell6kletet besz6mol6ja A Di6tiir6sAlapitviny 20126vesp6nziigyilszdmviteli A. Alr.tlANos JELLEcUrrncn SziTESEK 1. Az alapitv6nyismertet6se A Di6tor6sAlapitvany. (a tov6bbiakban Alapitvany), mely november 4-6n alakult Ft indul6 t6kdvel ,inv 1 segit6se. Az Llapitvdny alapveto c6lja: h6tr6nyoshelyzetri, volt 6llamt gondozott fiatalok Bejegyiett sz6khelye:1134budapest,szabolcsutca 7' 4-l-41. Ad6sz6m: Szimvitelipolitika Az Alapitv1ny szitmvitelipolitiki$finaklegf6bb c61ja,hogy az, Alaprtv6nysz6mviteli va16s,a torv6nyi eldir6soknakmegfelel6legyen,szolg6lvaezzel, rendszeiemegbizhat6, nyerni' hogy azalapitvanyr6lre6lis6shri k6petlehessen Sztv.),a civil szervezetek A Sz6mvitelr6lsz6l vi C. 6vi t6rv6ny(tov6bbiakban szol I kdrd6seir6l 6s a kdzhasznis6gegyes az adom6nygyujtds gazd1lkoddsa, k6szit6si6skdnywezet6sisaj6toss6gair6l ixff.:0.) Korm. Rend. atipjtn,6s a besz6mol6 ( XII.19) korm. rend.el6ir6saialapjanaz Alapitvanykettosktinywitelt szol l6t k6szit. v ezet,6segyszenisitett6vesbesz6mo 6s tal6koztat6 6ves besz6mol6mdrlegbol, eredm6nykimutat6sb6l Az.gyr".*rit"tt adatokb6l611. 6vesbesz6mol6adataiezerforintban6rtend6k. Az egyszerisitett 31. a: 2012.december A m6rlegfordulonapj prilis id6pontja: A m6rlegk6szit6s a. Befektetetteszkdzdk

3 n A befektetett eszkoz<ikbekeriil6se a kiinyvekbe a beszerz6stik 6rdek6ben felmeriilt kiilts6gek Szfv. szerint aktivflhat6 iisszeg6bentiirt6nik. A targyi eszkdzdketpiaci 6rt6kre nem helyesbitik, tehit 6rt6khelyesbit6snem keriil kimutat:isra. E rtdkcsii kken ds elszdmoldsa (brutt6 6rt6khez)viszonyitott a bekeriildsi6rt6kjrrez 6rtdkcstikkendsnek Az 6venkdntelszSmoland6 6s fizikai elhasznsl6d5sa ad6d6 6lettartama, hasznslata, ebb6l v6rhat6 az egyedi eszkoz ar6nyht, jellemzo figyelembevdtel6vel kdriilm6nyek tev6kenys6gre erkolcsiavul6sa,az adottv6llalkozssi tdrt6n6 rdgzitdstkdvetoen a rendeltet6sszeni kell megtervezni,6s azokata nyilvsntart6sokon i. keli alkalmazn az izembehelyez6stol atbav6telt6l, hasznsl A terven feltili 6itdkcsdkken6srea Sztv. eloir6sait alkalmazzilk. el. pediga kivezetds napj6igsz6molunk helyezds napj6t6l,kivezet6skor az i.izembe Ert6kcsdkken6st vagy el6sllit6si6rt6k alatti tsrgyi eszkdzcjkbeszerz6si Az 100 ezer forint egyedibeszerz6si, elszsmoljuk. leir6sk6ntegyosszegben 6rtdkcsokkendsi elodllit6sikolts6g6tahasznillatbavdtelkor Befektetettpdnztigyi eszkozzelaz AlapitvSny nem rendelkezik. b. Forg6eszkozdk Az Alapitviny kdszletekkelnem rendelkezik. A kdveteldsek6rt6kel6se kiinw szerinti 6rt6ken tiirt6nik. c. C6ltartal6kok Az Alapftvriny a 2012-es6v folyamdn c6ltartal6kot nem k6pzett. d. K0telezetts6gek A kdtelezetts6gek 6rt6kel6se kiinyv szerinti 6rt6ken tiirt6nik kiinyveiben riividlej6ratf kiitelezetts6gkeriilt elszfmol6sra. Az Alapitvfny ME RLEGH EZ KAP CSOLO D O KI EGESZ TESEK 1. Befektetetteszkdzdk Az Alapifvdnynfl a terv szerinti amortizfci6 elszfmolisakor a linefris m6dszer keriilt kizir6lagosan alkalmazilsra. A trirgy6vben az Alapifvdny terven feliili leirfst nem szimolt el. Befektetettp6nziigyi eszkcizok:2012.6v folyamin az Alapitviny eft 6rt6kben r6szv6nytdrsasdgothozott l6tre, melyet a befektetett p6nziigyi eszkiizei kiiziitt mutat ki. Az Alapifvdny eszkiizei kiiziitt szerepel olyan eszkdz,melyet zflogiog terhel. r (Suzuki Swift KMB 509 forgalmi rendszfmrfi - szem6lyg6pjirmii) 2. Fors6eszkozdk

4 A k6szletek 6rt6ke: 0 eft A k<jvetel6se az Alapitvfnynak vben 917 eft, melyb6l: Vevdvel szembeni kiivetel6s: 300 eft vre j6r6 tfmogatis: 617 eft Az Alapftvfny pdnzeszkoze2012. december 31-6n eft, melyb6l: K6szp6nz k6szlet 157 eft Banki p6nz k6szlet eft 3. Aktiv id6beli elhatarol6s: Bev6telek aktiv id6beli elhatdrolfsa a 2013-ben befoly6, vet 6rint6 tfmogatisok: eft 20l2.6vet 6rint6 kiadisok: lol eft 4. Saj6toke A indul6 t6ke iisszeg e 170 e forint, melyet az alihbiaiapitrik fizett6k meg: F6v6rosi Szociflis Kiizpont 6s Int6zm6nyei 150 e Ft Frideczkyn6 Kender Irma l0eft Kassai Melinda l0eft T6kev6ltoz6s: Kiizhasznrf tev6kenys6 g vi eredm6nye : Vrillalkozi si tev6kenys 69 eredm 6ny e vb en : Osszes tfrgy 6vi eredm6ny : eft eft eft eft 5. Kcitelezetts6gek A rovid lej6ratri kdtelezetts6gek iisszege2l.35l eft, melyb{l Riividlej 6ratf kiilcsiiniik: Munkab6rek 6s kozterhei: Szillit6k Egy6b kiitelezetts6g: A hosszri lejaratu k<itelezetts6g: nincs eft eft eft 36 eft 6. Passziv idobeli elhatarol6sok A passziv idsbeli elhat6rol6s 20l2.6vben eft, melyb6l: - Kiivetkezf id6szak kiilts6geinek fedezet6re kapott timogatis: - Tirgy6vet 6rint6 kiilts6gek: - Fejleszt6si c6lra kapott timogatdsok elhatdrolisa: 0 eft 60 eft eft

5 c. E REDMENvKTMUTATAS Hoz KAp c so Lo Do xt nc nszir asax 1. Bev6tel Az Alapffviny c6lja szerinti bev6tele e Ft Az Alapifvriny vdllalkozdsi tev6kenys6g6nek bev6tele (aktivrilt sajr{t telj.): eft 2. Kiad6sok kiad6sok iisszege eft D. TAJEK ozt ATo JELLEGU KIEGESZITESEK 1. B6r- 6s ldtszrimadatok Szellemi-6llom6ny 15 f Tizikai fllomnnv 10 f , Osszesen 25 f Az Alapftvdny irinyftisit I 16lfltta el, a Kurat6rium elniike. A vezet6s r6sz6re sem el6leg, sem kiilcsiin nem kertilt foly6sitfsra a t6rgy6vben. 2. Egy6b tsjekoztat6 adatok Az Alapifvfnynfl Feliigyel6 Bizottsig miikiidiko melynek tagiai: Kerekes Andrfs eln0k dr. Kdsa Karolina tag Margitay Agnes tag Az Alap itvinynril kiinywizs gdl6 nem m tiktidik. Lz egrszeriisitett 6ves beszdmol6 al6irds6ra jogosult szem6ly a Kuratdrium elniike: Neve: Cs6prinyi Gabriella Lakcime: 1082 Budapest, Horvith Mihily tfir 16.

6 Di6tiir6sAlapitvfny 2012,6v Kozhaszruiegyszer{isfteu dves beszdmolf mdrlege r r (errivar) ESZKOaOK A t6telmesnevez6se BefektetetteszkOzdk Sor sz. El6z6 6v 1 l. lmmateririlisiavak I II. Tfrpvi eszkdziik III. Befektetettn6nziisvieszkiiziik I 5 A. B. I. 1 ll. Ktivetel6sek IIl. Ert6kpapirok Fors6eszktizdk K6szletek 6 Mdnzeszkdziik 10 C. Aktfv id6beli elhatfroldsok n Eszkdzdk dsszesen T{rsv6v l l t pesszivary FoRRASoK 12 Sajft D. t6ke 13 I. li. III. l4 15 lv. V. 16 l7 Vl. l8 l9 E' 20 F. 2l 'r) L II. IfI Indul6 tdke/jesyzettt6ke T6kev6ltozds/Eredm6ny Lekiitdtt tartaldk Ert6kel6sitartal6k T6rgy6vieredm6nyalaptevdkenys6gb6l (kiizhasznftev6kenys6eb6l) T6rgy6vi eredm6ny vfllalkoz{si tev6kenys69b6l C6ltartalekok Kiitelezetts6eek H6trasorolt kdtelezetts6gek Hosszrllej6ratf kdtelezetts6gek l l s Rdvid lejfratri kiitelezetts6gek G' Tdrsv6v El6z6 6v A t6tel mesnevez6se Sor sz. Passzivid6beli elhatdrotrlsok Forrdsok0sszesen Budapest, 2013mdjus At[i,,r,-il.i.Jl{E$ttLAPtTll 'iifj;x1f :ij" :;1,?11?? CE+V.qb,,,lL--

7 Az egyszeriisltett dvesbesz6mol6eredmdny-kimutat6sa J (Adatok aer fo r intban.) Alaptev6kenysdg Villalkozfsi Osszesen tev6kenvs6p el6zd& 1. Ert6kesit6snett6 drbevdtele 2. Aktiv{lt sajdtteljesitmdnyek 6rt6ke 3. Egy6bbev6telek el6zt tv helyesbit ise tuirgtdv el6zd ev elfzti ev helyesbitc 8e ldrgtev el6z6tv el6z64v helyesb{tds e t5 000 tdrgtdv t 2 l 076 r 8 7t22 tzt tdmogatdsok t '.79 - adominyok I l19 - tagdfj, alapft6t6lkapott befizet6s 4. Pdnztigyimiiveletekbev6telei 279 il9 5. Rendkiviili bevdtelek 4l 4l ebb6l: - alapit6t6lkapott befizet6s - t{mosat{sok ts A. Osszesbevetel( ) I ebbdl:kdzhasznitevdkenys g bev6telei 6. Anyagiellegiirdforditf sok t I I t Ert6kcs0kken6sileirds l8 879 tl 224 r n Egydbniforditisok Pdnzllgyimiiveletek rdfordit{sai 868 r I L Rendkivlllirdforditdsok t 3 l Szemdlyijelleg{irdfordftdsok ebb6l: vezetdtisztsdgvisel6k i rrffefdsei IJI 583 t l3l 583 *18523s l 3 l l t r t66 9 2r L203r C. Az Eurdpai[Jni6strukturdlis alapjaib6l,illetvea Kohdzi6s Alapb6l nyfjtott t{mogatfs 4t t D. Normativ tdmogatfs B. Osszesriforditis ( ) ebb6l: kozhasznri tevdkenys6g rfforditdsai C. Ad6zdseldtti eredmeny(a-b) 2. Ad6fizet6sikdtelezettsdg D. Ad6zotteredm6ny(C-12) 13.J6vdhagyottosztaldk E. T{rgy6vi T6j6koztat6adatok A. Kiizponti kiiltsdgvetdsi tdmoeatis B. Helyi0nkormdnyzati k6ltsdgvetdsi tdmogatfs E. A szem6lyij0vedelamad6 meghatdrozott r sz6nek ad6z6 rendelkezose szerinti felhaszndl{sdr6lsz6l vi CXXVl.tdrv6nyalapjin kiutalt dsszeg F. Kiizszolgdltatfsibevdtel

8 Kieg6szft6 mell6klet 1. Tfmogatis program elnevez6se: TAMOP Timogat6 megnevez6se: NFU.ESZA Tfmogatr{s forrfsa: nemzetkiizi T6mogat6s id6tartama: Thmogathsi iisszeg: Ft - ebb6l tfrgy6vre jut6 tisszeg: Ft - tirgyfvben felhasznflt iisszeg: Ft - thrgyfvben foly6sftott iisszeg: Ft Tfmogatfs tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tdrgy6vb en felhaszn 6lt ii ssze g j o gcim enk 6nt r 6szletezv ez - Szemdlyi - Dologi - Felhalmoz6si Osszesen: 2. Tfmogatis program elnevez6se: Trimogat6 megnevez6se: Timogatds forrdsa: Timogat{s id6tartama: Timogatisi iisszeg: Ft t t Ft KAB-FF-I NCSSZI kiilts6gvet6si Ft F't Ft - ebb6l t:irgy6vre jut6 iisszeg: - tirgyfvben felhaszn6lt iisszeg: - tirgy6vben foly6sitott iisszeg: Timogat6s tfpusa: vissza nem t6rftend6 Tdrgy6vben felhasznf lt iisszeg j ogcimenk6nt r6szletezve: - Szemdlyi - Dologi Ft - Felhalmozfsi Usszesen: Ft 3. T {tmogatits pro gram elnevez6se : KAB-ME NCSSZI T6mogat6 megnevez6se: Tfmogatds forrfsa: Trimogatis id6tartama : Tflmogatirsi iisszeg: kiilts6gvet6si Ft - ebb6l tfrgy6vre jut6 iisszeg: Ft - t6rgr6vben felhasznfilt iisszeg: Ft - tfirgy6vben foly6sitott 0sszeg: Thmogatils tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tri rgy6vben felhaszn 6lt iis sze g j o gcim enk6nt r6szletezve : - Szemdlyi Fr - Dologi Ft - Felhalmozrisi 0 F't Osszesen: Ft 4. Tf mogatis program elnevez6se: NEA-E

9 T6mogat6 megnevez6se: Miniszt6rium Thmognths forrisa: k0lts6gvet6si Timogatris id6tartama: Trimogatrisi 0sszeg: I Ft - ebb6l tirgy6vre jut6 iisszeg: I Ft - tirgy6vben felhasznilt 0sszeg: I Ft - tirgy6vben foly6sitott iisszeg: Fr Tfmogatits tfpusa: vissza nem t6ritend6 Tf rgy6vben felhasznilt iisszeg j o gcimenk6nt r6szletezve : - Szem6lyi Ft - Dologi - Felhalmozisi. Osszesen: Ft J. Tfmogatfs program elnevez6se: NEA-TF Tr{mo gattf megnevez6se : NEA Timogatfs forrisa: kiilts6gvet6si T ilmogatits id6tartam a : I Timogatisi iisszeg: 2 s Ft - ebbdl tirgy6vre jut6 iisszeg: I Ft - tirgy vben felhaszndlt iisszeg: Ft - tirgy6vben foly6sitott tisszeg: Timogatis tipusa: vissza nem t6ritend6 Tf rgy6vben felhasznilt iisszeg j o gcimenk6nt r6szletezve : - Szem6lyi Ft - Dologi Ft - Felhalmozfsi Osszesen: I Ft 20126vben felhasznilt, de m6rlegk6szit6s id6pontj 6ig nem foly6sitott tfmogatris: eft 240 eft 450 eft rauop s.:.r KAB-FF'-I KAB-ME

10 Kapottt6mogat6sok 6sbev6telekc6lszerintifelhaszn6l6s6nak kimutatdsa(ft) R6bert Anyagk6ltsds0ssesen Energia r Elelmiszer Tisztit6szer Nvomtatvdnv r0 Gv6svszerek Uzemanvas Lakrisfelszerel6s TAMOP Di6hd Di6fa Osszesen l I r tt l t I 4r Egv 6ven beliil elhaszn.eszk Epvdb anvaskts Anyagiellegii szolgdltatds 5z6llft6s.fuvaroz6s B6rletidiiak Javitds. karbantartds K0zdskts Hirdet6s,rekl6m.Dropasanda Oktatis r53t00 t L Egvdbanyaqiell.szols6ltat6s Eeydbkoltsde Hat6sdeidiiak t t I Bankkiilts6s B6rkiilts6s Esv6bszem6lviellesii k6lts6sek Szem6lyjellegfi kifizet6sek i6rul6kai Ertdkcs0kkends R6forditdsok Pdnziigyimiiveletekriiforditiisai Rendkiv0lir6fordit6s Osszes kdlts6s il t r t r 61760s I L tl s t s I l r 8888s I Biztositrisidfiak Szem6lvi ellesr.ikdlts6eek Utazdsik0lts6sek Uisde.szakkdnvv P{lvfizati dii Posta.telefon.internet Csoportfoslalkozds Orvosiszolsdltat6s Uewiteli szole6ltatis.or.men. Mr{shova nem sorolt esv6b kts J s00 I r s0920r ' ru t 000 t t s8638 r s r t2l 348 t25005 u l6 1l I j4fiwanv sis''u&fr$ r,4a 't134 Budapest. Szabolcs u. Z Ad$szitrm:1B1603y4-1-41

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011.

KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Danubius Szalloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szsegp nztsra DANUBIUS Sz6lloda 6s Gy6gyiidiil6 Rt. Eg6szs6gp6nzt5ra KrEGEszir6 ueu-erc-er 2011. Budapest, 2012. m6jus 03. Oldal:1/9 Danubius SzSlloda 6s Gy6gyiidiil6

Részletesebben

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE

201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Gyermekeink6rl'91 Alapitvfiny Bejegyezve 1992 januir l6-6n a F6v6rosi Bir6s6gon g.pk.672493/3 A GYERMEKEINKERT91 ALAP1TVATV KIE ME LTE N KOZHASZNU S ZE RW ZE T 201I. EVI TOZTNSZNUSACI JELENTESE Effogadva

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k.

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k. sl2lls.szamu HAT JEGYZ6KONYV T A FUGGETLEN ujsagirdk ALApiTvAwvArunr Evne sz616 releruresen6u A/ Az Alapitviiny szdmviteli elfogadta. A sziimviteli besz6 mol6jdt az Alapitvdny vezert6 a Balance Kft. k6szitette.

Részletesebben

.o,o#,"*rbsnésü,,b,, Kiegszítő adatok, melyek míndktidőszakra egdormn rtendők: o d Befektetett pnzügyi eszköxik között tallhat hitelviszonyt megtestesítő rtkpapírokkalrratoz rtkpapírok,lejfuatrrk öt v

Részletesebben

A Szilikátipari Tudományos Egyesület évre szóló Közhasznúsági jelentése

A Szilikátipari Tudományos Egyesület évre szóló Közhasznúsági jelentése A Szilikátipari Tudományos Egyesület 2011. évre szóló Közhasznúsági jelentése A Szilikátipari Tudományos Egyesület (SZTE) a Fővárosi Bíróságon 1989. október 5-én Pk. 60428 határozatszámon és 393 nyilvántartási

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

m ffi ffffl], [T-[], n

m ffi ffffl], [T-[], n A kett6s kijnywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszer0sitett beszamol6ja 6s kdzhasznlsagi metl6ktete 2014 I PK'142 Reg 16" T6rs6gfejlosztesi Kiizhaszn! 1.2, Sz6khely 1.3. Beisgyz6 hate.ozat szema: 1.,1.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszámolója s közhasznúsági mellklete Törvnyszk: Tárgyv: 01 Fővárosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.05.31 14:49:36 Szervezet neve: EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s

Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s a Budapesti Erd6gazdas6g Z6rtkiirfien Mfkiid6 R6szv6nyt6rsasdg 2OL3. 6vi 6ves besz6mol 6i6r6l Fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelent6s A Budapesti Erdilgazdasdg Zdrtkdriien

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

ö ú í ö ú ö ű í ű ö ő í ő ú Á ú óó ó Á ó Á ö Ő Ö Ő Ö Ú Ú Í Á Ó Á ő ő ő ő ó í ő ö Á É ó ö ő Í É Ü Ö Ó í ő Í Á Ö ő Ó ő Á Á É Á É Ó ö Ú ó ö É Ő Ú Á Ú Ö Ö Á Ú Ö í ő Á Í Á Ö Ó Ö Ő Ö Ú ú í Á ó Á Á ö ö ú í ö

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete

Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete Konszenzus Alapiwrlny Budapesti Szervezete A Konszenzus Alapitv6ny Budapest Szervezete lrinyit6 Test0lete riltal 20066vr6l k6szitett KOZHASZNUSAGI JELENTf SE Az f rinyit6 Testiileti iil6s ideje: Az iil6s

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto BEVALLAS 6s L4z9- A ADASzolcAlrnrAs a2o14.6vi tdrsasdqi ad616l. a hitelint6zeti i6rad6kr6l. az energiaelkit6k l6vedele-mad6jdr6l, a hitelint6zetek ktilitnad6jar6l, az i nlrov6.c i6 s jdru 6 kr6 l, i et've

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszáma: Igazsgügyi Minisztrium Cginformcis s az Elektronikus Cgeljrsban Kzreműkdő Szolglat 1055 Budapest, Kossuth tr 4. Cgadatok (A) Cg neve: 15EB 02 Cgjegyzkszma: 03 09 102262 Szkhelye: Kecskemti Animcis Filmgyrt

Részletesebben

Á Á Í Á Ú Á É ő ó ö ő í ö ö ő ü í ő ö í ő ü ö í ő ő ő ő ú ö ö ú ó í ő í í ó ö ú ö ú ö Á í í ő í ó ú ö ú í ó ő ó ó ó ő í ó ü ö ű ű í ó Á Á Í Á ö ö Í ő ű ő I I I 3 I Statisztikai szmjel 9 I I 2 6 9 1 : Virgom

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

ó ő ő í ó ó ó ö ú ó ő ó ó ó ö ő í ó í ö ú í í ö í ö ö ü ú í ó ő ö ú ö ú ő ö ú ű í ö ú ü ö ö í ö ö ó ó í ó ü ó ő ó í Í Ú ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő í Ő í Ö Ö ő ö ö ő É É ö É ú úö Í Í í ő Á Ö ő Í Í ö ú ú ű ö

Részletesebben

í ő ö í Í í ú ű í í Í í ő ő ú í Í ű í Í Ü ö ö ö ü ö ö ö í ö ö ö ö Í ő Ö Á ő ő ÍÍ ő ő ö ö É ö ö ú ú ö ö ú ö í Í Á Á ö ő Ü Ú Í í ÁÁ ö ő Í í ő ö í Í í ő ő ú ű í ö ö ő í ú É ő í ű í ö ö ő ő ő É í í ű í ű í

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a pénztárjelentésnek és a bankkivonatoknak megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a pénztárjelentésnek és a bankkivonatoknak megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. í í Ü í ű í í ő Ü í í ű í ű í É í í Ü ü ü ú ü ű í í ü ú í ü í ü í í ü ő Ü É ü É í É í ő ő ú ú ú í ő ő É Í Ó É ű í Á Ü í ő Ü ő ő í Á ú í ő í í ő í í Á ü ő ő ő ő Á ő ő ú ő ő í í ü ő í ő ű ő ő ú ő ü ű í ű

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Beküldő adatai A szervezetet nyilvntartó brósg megnevezse: 13 Budapest Környki Törvnyszk 2017.03.13 14:23:57 Szervezet / Jogi szemly szervezeti egysg főbb adatainak megjelentse (Elektronikus kitölts esetn

Részletesebben

E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

E;---l. t-----l [,FEI' m f-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l

Részletesebben

r;----l ffiffiffi ffi EE,ffizI'ITFIITI ld,flt-m-m l------l FFFFI "'EEEE EElnbl-EE-EE E-----_l Etr ffi A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet

r;----l ffiffiffi ffi EE,ffizI'ITFIITI ld,flt-m-m l------l FFFFI 'EEEE EElnbl-EE-EE E-----_l Etr ffi A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet KTATVA 201{ MAJ 2 O. &olvf w+rlao A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhasznusiigi mell6klete PK-L42 Ttirvdnysz6k: Fdvirosi Tiirv6 r6rsy6v: FFFF Beki.ild6 adatai

Részletesebben

ó ü ü ü ü ő ó ü ó ű ó ü ó ó ó ó ő ó ó Ü ó ű ő ó ő Ú Á ő Ó ü ű ő Ö

ó ü ü ü ü ő ó ü ó ű ó ü ó ó ó ó ő ó ó Ü ó ű ő ó ő Ú Á ő Ó ü ű ő Ö ó ő ó ú ó ő ü ó ü ü ü ü ü ü ü É ó ó ü ü ü ü ő ó ü ó ű ó ü ó ó ó ó ő ó ó Ü ó ű ő ó ő Ú Á ő Ó ü ű ő Ö ő ó ő ű ü ü Á őí ő ő ű üü ő ü ü ő ó ó ű ű ú Á ü ó ó É ű ó ó ő ő ő ú ó ü ó ó ü ü Á Ó ó ó ó ő ó Í ó ü ü

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2011. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2011. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa'

OKIRAT. c6ija:akiemelked6entehetscgeshr{tranyoehetyzetfiromfniaimagrarfiata okk6z6pisko ai tanulm6nyaina k t6mogatisa' ALAPiT6 OKIRAT Az Asociatia de Proteiare a celor Talenlati Ny ilas Misi '- azaz a Nvilas Misi Tehetsegi''iiogotd Egyesfrlet (400604 Cluj-Napoca' Bulevardul 2l' Decembrie 1989, nr. I16. Rom5nia) a Magyar

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

VAKÖK 6s GffiNGlärurÄrÖrc Közdp-MagYaro egronälis EgYesülei 1146 BudaPilst, FIärmina u,57' 18185030- 2010. 6v E,SZKOZOK FORRASOK

VAKÖK 6s GffiNGlärurÄrÖrc Közdp-MagYaro egronälis EgYesülei 1146 BudaPilst, FIärmina u,57' 18185030- 2010. 6v E,SZKOZOK FORRASOK Statiszti kai szämiel : 1 81 85030-9499-529-01 Kettös könyvvitelt vezetö egy6b szervezetek közhasznü egyszerüsitett 6ves beszä mo I oiänak m6rleq e VAKOK ES GYENGENLATOK KOäP-MAGYARORS ZAGI REGION ALIS

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

í ü í ö ö ű ű í ö ö í ü í ö ö í ü í í í ö í ö Ö É ú í É Ü Ö Ö ö ö ö í ö í ü ö ö í ö ö í ö í í É ö í ö ü ú í í É ő É Ö Ö í ö í ö ö í í ö í í ö í ö ö Í ü É í í ö ö í üí í í í Éő í É ö É í É É É ö ö ö Ó Ú

Részletesebben

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15.

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15. A Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY 77 ALAPITO OKIRATA 2015. jrfilius 15. ,,, A Harm6nia Vonal ALAPITVANY t: t, ;t, t, l ALAPIT6 OKIRATA Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila

Részletesebben

ffi,ffi " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet 2011. Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat

ffi,ffi  Ebrerneny Kutyavedo Egyesi.i tet 2011. Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat 1107 Budapest, Somfa koz 13 19725227-1_42 k6zhasznu szervezet 2011. ffi,ffi Budapest, 2012.05.22 I / t

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Mägocs Nagyközsög Önkormrinyzat Jegyzöj nek. Märrocs. Aluiirott, n v: Születdsi nev: Szilletisi hely, idö: An)lJ nevel. Lakcime:...

Mägocs Nagyközsög Önkormrinyzat Jegyzöj nek. Märrocs. Aluiirott, n v: Születdsi nev: Szilletisi hely, idö: An)lJ nevel. Lakcime:... Mägocs Nagyközsög Önkormrinyzat Jegyzöj nek Märrocs Aluiirott, n v: Születdsi nev: Szilletisi hely, idö: An)lJ nevel Lakcime:... Kerem, hogy a sülyos mozgäskorlälozott szemdlyek közlekedesi kedvezmönyeiröl

Részletesebben

ľ ľ ő ü ő ő ő ü ü ő ľ ń ő ő ü ľ ö ü É Íľ ľ É É ą Á É Ü É Ü ą Á É Í Ü É ľ É Ü É É ľ ľé ľ ü ź ź Í ő ő ľ ő ő ů ľ Ü ö ľ ö ź ö ö ő ľ ź ű ľ ö ö ö ő ő ľ ź ľ ő ť ľ ü ę ü ľ ľ ľ ľ ú ő ź ő ć úő ő ú ľ ú ť Ł Ż Á ľ

Részletesebben

A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. helyi tevékenységi eredményének alakulása településenként évben

A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. helyi tevékenységi eredményének alakulása településenként évben 94/2012. (IV.20.) sz. kt. hatrozat 1. sz. mellklete A BORSOD VOLÁN Szemlyszllítsi Zrt. helyi tevkenysgi eredmnynek alakulsa települsenknt 2012. vben Kazincbarcika Sorszm A ttel megnevezse 2011. bzis 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek

A szlmviteli torveny szerinti egyeb szervezetek 1 8 1 3 7 I 9 el4lslel5 9 0 1 Sttistiki smjel vgy ddsm (csekksmlsdm) A slmviteli trveny serinti egyeb serveetek egyserusitett eves besmlj 2 0 1 2 Orsgs Al ltment Alpitviny egyeb seryeet megnevese 1 138

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

ú í ó ó íí í Á í ó ó Ó í í í ó ó ó í í Ó n*rím-hu Í{Í.óÍeÍ{i 8{f,** l$*{l * **{}d*r * I.2. Beszmolsi kiielezesg'szmvíeli poliika A Trsasg miíkcidsról, vagyoni, pnzigyisj vedelmi he yzeróla 2000. vi C.

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Á Ő É É É Á Ü ú ő ú í ő ü í ő ü Íő ő ő ú ú ű í íí í ú í í őí ő ú ő ő Ü í ő ő ő ú ő ő ú ú ú í ü A kzhasznúegyszeríísített beszdmolkiizhasznúeredmnylevezetsnek előírttagoldsaűz egyszeres k nyvvitelt vezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

20ll.6vi. Kiizhaszn{ jelent6s. J6v6hagy.ta:

20ll.6vi. Kiizhaszn{ jelent6s. J6v6hagy.ta: J' 20ll.6vi Kiizhaszn{ jelent6s J6v6hagy.ta: Pann6nia N6i Bonend Egyesiilet 2141 Csdmdr, Laki u. 15. A kiizhasznri tev6kenvs6s bemutat{sa: A Pann6nia N6i Borrend a Magyar Bor6szat6rt Egyesiilet 2004. jflius

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

HOLDING ZRT. PECS. b-ul. d l2}l5. (06. 09.) szitmi lgazgatositgi hatirozat: Az lgazgatos6g a p6cs Holdi ng 1rt. 2014.

HOLDING ZRT. PECS. b-ul. d l2}l5. (06. 09.) szitmi lgazgatositgi hatirozat: Az lgazgatos6g a p6cs Holdi ng 1rt. 2014. P6cs Hlding Vdrsi Vgynkezell Zrt. 7626 PGcs, Briz t6r 8/b. PECS HOLG ZRT. Trtlmjegyzek: M6rleg Eredm6nykimuttiis Kieg6szit6 melldklet Fi.iggetlen kcinywizsg6l6i j elentds Pdcs,201. mi.jus29. Fdcs HclCing

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója Pannon-Váltó Nyrt. 2010. vi konszolidált beszámolója á á á ó ő á á ü ü ő á á í á á á ó ő á Ó á á ő ő Á Í í á á á ó á í ö ő á á á ó á á ó ö ó í á ö ö Á í á á á í á ű Ü á ő á í Á Ö Ö ű á ű á á ú í á ó á

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak

A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak ruccnrlen xolvwr zsc ALor JELENTEs A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak 1. Elv6geztem a F6viirosi Kert6szeti Zirtkoruen Mtik6d6 Nonprofit R6szv6nykirsas6g (tovribbiakban: F6kert Nonprofit zrt.) mell6kelt

Részletesebben

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü á ő á í á á É í Ő É ő á ü á ő á á ő á í á á á á á á á á Ü á í ü ú á á ú á á á á Ú ő ő Ü ő í í Ó á Ü ű ü ő Ó Ó Ó á á ő ő á Ü Ü á ű ü á őí á ő á á ű á á á í á Ó í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí

Részletesebben

r-----l r;----_l ftn tttrrfl t----l t----l tr---1 '-r li Irr El,f3Tsl-EE-m EEEE Etr ffi Fl ol offti /lrl,f,-i s.l / t4flt'11!

r-----l r;----_l ftn tttrrfl t----l t----l tr---1 '-r li Irr El,f3Tsl-EE-m EEEE Etr ffi Fl ol offti /lrl,f,-i s.l / t4flt'11! Irr Eqml htnib dl ftn Tdrv6nyszek: A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszerfisitett beszimol6ja 6s kiizhisznrissgi mell6klete I rx-r+z 1 F6v6rosi rarsy6v: tttrrfl Bekiild6 adatai Viselt n6v:

Részletesebben

Fiiggetlen kiinywizsgil6i jelent6s. a Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. tulajdonosa r6sz6re. Az ives beszdmoldrdl kdsziilt jelentds

Fiiggetlen kiinywizsgil6i jelent6s. a Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. tulajdonosa r6sz6re. Az ives beszdmoldrdl kdsziilt jelentds Fiiggetlen kiinywizsgil6i jelent6s a Bibolna Nemzeti M6nesbirtok Kft. tulajdonosa r6sz6re Az ives beszdmoldrdl kdsziilt jelentds Elv6geaiik a B6bolna Nemzeti M6nesbftok Korlitolt Felel6ss6gii Tdrsas6g

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45...

Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból. 2008. október 28. Összesen 45... Minta ZH BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM PÉNZÜGYI SZÁMVITEL ÉS VEZETI SZÁMVITEL TANSZÉK Írásbeli vizsgafeladat Számvitel alapjai tárgyból 2008. október 28. Kérjük, a dolgozat megkezdése eltt az alábbi adatokat

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

ö ú ö ú í ó ó ö ú ö ú ö Á í í ú í ü í í ű ü ó ö ö ú ú ö ö ó í ú ú í ú ű í ó í ú ó í ó ú ű ű ü í íí ö ü ö ü ü ó í ö ű í ó ö ó ö ó ű ö ü ű Á ö ú Á ö ü í ü ó ö ó í ö ö í ö ü ű ö í í í ü í ö í í ü ö í ö ó

Részletesebben

ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ĺ ű ü ű ľ ĺ ź ü đö ť í É Í ĺ ľ É ĺá Á ľ ľ ą ĺü Á ą Á Á ą Á ą Ĺ ľ Ą É Í ľ É Ü Éľ ńĺľ É ł Á ł ľ É ĺ ą ľôł ľ ü ź ý ů ń ľ ö ĺ ź ľ ö ź í ľ í ö í ľ ü í đ í Ĺ Ű Ó ľ ĺ ĺ Ą í ľ öľ í í ľ ę ľ É Ł

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

Tempus Kiizalapftvriny. Kdz h a s znit s 6 g i j e I e n t6 s v

Tempus Kiizalapftvriny. Kdz h a s znit s 6 g i j e I e n t6 s v Tempus Kiizalapftvriny Kdz h a s znit s 6 g i j e I e n t6 s 2010.6v TARTALOMJEGYZEK A Tempus Kiizalapftv6ny 2010. 6vi gazdasflgi beszdmol6ja: - A Kiizalapitvdny kiizhasznri egyszerfisitett 6ves beszimol6jdnak

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

A sz6mviteli torveny szerinti egy6b szervezetek egyszerusltett eves beszsmoloja

A sz6mviteli torveny szerinti egy6b szervezetek egyszerusltett eves beszsmoloja 1 'l 2 4 4 6 8 6 0 5 6 9 0 1 Sttistiki s6mjel vgy d6s6m (csekks6mls6m) A s6mviteli trveny serinti egy6b serveetek egyserusltett eves bessmlj Gyermekment5 T6mgt6 Alpitv6ny egy6b serveet megneve6se 1138

Részletesebben

ő üé üá ü ü ú Í ú Á Ű Ő Ü ű ü Ö ü ő Ü ő Ü ü Ü Ü ő ő ő ú Ü ő Ü Ü Ó ú Ü ő ő Ö Á ő ü ő ü ű ü ú Ö Ü ű Ó ő ü ő ő ú Ö ü ú Ü ő Ü ő ü ő ú Ü ü ű ű ű Ü ő Ü Ü ő Ő Ü Ü ő Ü ü ű Í ő Ü Ü ő Ü ü ű Ö Á Á Í Á ő ü ő Ü Ü ő

Részletesebben

Í ľ ťę ó ľ ĺ ő ĺ ő ő ľ ĺ ľ ľ ü ü ő ó ľ ľ ľ ľ í ľ Úĺ ľ đ ĺ ťľ ę ľ ĺ ť ő í Ĺ ĺ É Í ó ľ É É ł ł ĺ ó É Í ľľ Ö Ö É Ü É ń Ä ł Á ł Ö É É É ł ŕ ł ŕ É Á ĺ Ó ő ľ ü ĺ ź í í ź ć ü ý ő ĺ ő ń ĺ ü ő ü ó ľ ź í Á đ ľ ü

Részletesebben

í Ö í Í Ö í í í Í í Ö Muroryl Krjzsg 7./ onkormrylzata Muroryl Frjldv ri utca ]. Murony Kiizsg onkorm nyzutdnak 2013. vi kiiltsgvetse Fekete Ferenc Zoltn polgrmester: Az e oz testíileti tilsen azrt nem

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez AZ EGYSZER ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

# $% $& %&' '&( )* "++! * # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++!

# $% $& %&' '&( )* ++! * # * 0 $& ( 2++, 23 42(+ 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # ++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 ++! !"" #$ %&''!" /0 /7(52 $%"++!*1 # $% $& %&' '&( )* "++! *,"-"-./0*1 # * 0 $& ( 2"++, 23 42("+" 5 64 1 2 * 3153 0 * & 57 # "++- * 888 9 &* 5 * 5* 7 *0 # 0 &: 0( 0* 50 "++! *5 5* ; & & 5 : * ;55*1 ++

Részletesebben

Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont. T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges int6zm6nyi sz6mlat0k6, szabalyozdsa.

Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont. T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges int6zm6nyi sz6mlat0k6, szabalyozdsa. Allami Egdszsdgrlgvi Ell6t6 Kdzpont 1125 Budapest. Dlos 6rok 3 fel : 1 356 1522, Fax: 1 3751253 1525 Budapest 114 Pl 32 5 l2ol5. F6igazgat6i Utasitiis T6.gy: Az AEEK iltal fenntartott int6zm6nyek egys6ges

Részletesebben

PÉLDATÁR KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELE MEGFELELT SZINT 50%

PÉLDATÁR KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELE MEGFELELT SZINT 50% / 1. feladat PÉLDATÁR KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK SZÁMVITELE MEGFELELT SZINT 50% Karikázza be a felsoroltak közül melyekre nem vonatkozik az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

ľ ľ ő ľ ő ĺ ő ť ő ź ľ ľ Í ő ľ ĺ ź ő ő ĺ ő ü ú ú ű ĺ ő ľ Ű ľú ů Ú Ĺ ľ Ąź ź ź ú ľú ĺ ľ Ł ő Í ľ ĺ Í ú đ ź ľ ľ ľ ű ő ő ĺ ę ľ ü ü ľ ő ő ü ú Í ź ź ľ ź ź ő ź ő ĺ ő ő ő ĺ ő ľ ĺ ő Ĺ ľ ĺ ĺ Íľ É Ü É ő ü ú ĺ ú đ ű

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

ü ü źĺ ü ó ü ó ó ö ö ö í Í ĺ đ ó ó ü ĺ ĺ ó ó Ü ó ĺ ĺ Ü íĺ ĺ ĺĺ ó ó ń ó Ü ó ĺ ź Ü Ü í ń í ę ó Ĺ ĺ ĺ ó ó ö Í ó ü Á ó ĺ Ĺ ü í ü ó ö ü ü ó ü ź ó Ü ú ó ó Ü ö ú Ö ĺ ü ĺ ö ĺ ę ź Ą ö ü ü ü ö í í í ó ö ó í ó ö

Részletesebben

ąĺĺ Í ą ů ö ő ľ ú ľ ľ ő ü ľ ü ő ü ľ ĺ ý ľ ĺź őł ö ő ľ ő öľ í Í ü ú ű ö ő ő ľ ő öľ ö őę ö ö ö ö ű í ö ľ ľ í ő ű ö ő ő ę ű ľ ľľ ö ľ ö ö ĺ ľ ĺ ő ű ä í ö ĺ ö ĺ đ É ű ö ľ ő ü ő łĺ í ę ö í ö ľ ľ ü ö í ö ľ í

Részletesebben

J A V A S L A T. az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-nél lévő önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

J A V A S L A T. az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-nél lévő önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára J A V A S L A T az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft-nl lv önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos döntsek meghozatalára Elterjeszt: Polgármester Elkszít: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. s Települsfejlesztsi

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ľ ĺ ĺ ľ ő ĺ ĺ Ü Ü É ľ ĺ ĺ ĺ ü ľ ľ ľü í ő ő ő í ő í ĺ ö ö ü ľ ü ó ľ ő ö ő ő ő ö ľ ö ü ź źą íł ö ő ę ľ ö í ľ ő ĺ ö ö ő í źĺ ľ ó ó ó ü ó ó ó ó ą ą ł ő ö ű í í ĺ ó ĺź ö í ľ ó í ü ó ö ő ő ó í í ĺź

Részletesebben

Ö Í Ö í í í Ö Ü í í ktildtek egy rszletesebbet, azonban maradktalanul ez Sem megfelel brjuttatst, de sajnos az ennyl mivel van id sebb, s rgen itt dolgo letkort l, s szolg ati id t l fiigg, ezenvltoztatni

Részletesebben