E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE"

Átírás

1 A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l Skobrik riik Csaliidi 6v Martia Martia Els6 ut66v Tirgydv: [,FEI' Tov6.bbi ut6evek Ayja eve: taki SzUlet6si orszdg eve: Szi.ilet6si teleptil6s eve: SzUlet6si ideje: y ITFI'If_M_Etr EltetS Evag6lium Karitativ Egyestilet Szervezet sz6khelye: rr6yit6sz6m: EEEE KozterUlet eve: 17 TelepUles KozterUlet jellege: H6zszdm E-----T L6ps6h6z: T----l Emelet: t-l Ajt6: Beyegyz6 hatiirozat sz6ma: Nyilviitartiisi sz6m : Szervezet ad6sz6ma: m f"-t^l IoFTET-f r[zl offi t lgf m-eq-lfrtr{-r{l EEEEEEEE_E_EE E;---l t-----l K pvisel6 eve: kobriik Martia K6pvisel6 al6ir6sa: Ir -+*'MEwrydtuKadtofivEga\ld J V utr.l2' ULfUma:s58o*o4.ldalom Keltez6s: Bokod EEEE-EE_EE Kitdlt6 verzi6: Nyomtatv4y verzi6:5.1 Nyomtatva: ,2L

2 A kett6s kiiywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerii sftett beszhmok6j a 6s ktizhaszrisdgi mell6klete I PK-L42 Evag6lium Karitativ E let Az egyszerf sitett 6ves besz6mol 6 ered m6y-ki m utatdsa (Adatok ezer foritba.) Alaptev6keys6g V6llal koz6.si tev6keys6g Osszese el6z6 6v el6z6 6v helyesbitese 6rgyev el6z6 6v el6z6 6v helyesbitese Ergyev el6z6 6v el6z6 6v helyesbftest 6rgyev 1, Ert6kesit6s ett6 6rbev6tele C 2. Aktivalt sajst teljesitm6yek eeke C 3. Egy6b bev6telek 7Bt 744 ; tqgdij, alaplt6t6l kapott belrzetes 7t 7t t6mogat6sok - adom6ryok 4. P6z1gyi muveletek bev6telei 7L2 7L2 5. Redkivtlli bev6telek ebb6l: alapitotol kapott bef izet6s - tamogatasok A. Osszes bev6tel ( ) ebb6l: kozhasz0 tev6keys6g bev6telei 6. AyagjellegLi r6ford itasok Szem6lyi jelleg( rafordftasok ebbdl: vezet6 tiszts6gvisel6k tuiialasal 8. Ert6ksdkke6si lefr6s 9. Egy6b rafordftasok 45t 45r 10. P6zUqvi m(veletek rdforditasa'i- Kitiilt6 verzi6: Nyomtatvdy verzi6:5.1 Nyomtatva:

3 A kett6s kiiywitelt vezet6 egy6b szervezet 1 egyszeriisitett beszamoloja es kiizhaszusiigi mell6klete I PK-L42 Eltet6 ium Karitativ et Az egyszerfisitett 6ves beszilmol6 eredm6y-kimutat6sa 2. ptev keys6g V6llalkoz6si tev6keys6g (Adatok ezer rormtba.) e16z6 6v el6z6 6v helyesbitese hrgyev el6z6 6v e1626 6v helyesbit6se targydv e15z6 6v 6rgyev 11. RedkivLili raforditasok B. Osszes r6fordft6s ( ) 61S 61S ebb6l: kozhaszri tev6keys6g r6.forditdsai C. Ad6zds el6tti eredm6y (A-B) 16I 165 L2. Ad6fizet6si kotelezettseq D. Ad6zott eredm6y (C-1-2) 165 L6: 13. J6v6hagyott osztal6k E. T6rgy6vi eredm6y (D-1-3) I T6j6koztat6 adatok A, Kozpoti kolts6gvet6si ramogaras B. Helvi okorm6yzati kolts6gvet6si tamobatas C C. Az Eur6pai Ui6 struktur5.lis alapiaib6l. illetve a Koh6zi6s Ala'pb6l yrijtott t6mogat6s D. Normatfv tamogatas E. A szem6lvi iovedelamad6 meohat6rozotf rdsz6ek ad6z6 redelkez6se szeriti telhasz6ldszrr6l szolo vi CXXVl.tdrv6y alapja kiutalt osszeo F. Kozszolo6ltat6si bev6tel Az adatok kdywizsg6lattal al6 vaak tamasztva K6ywizsg616i z6rad6k I lqe I Kitijlt6 verzi6: Nyomtatvdy verzi6:5.1 Nyomtatva: m Nem

4 A kett6s kiiywitelt egyszerff sitett beszhmoloja vezetf egy6b szervezet I 6s kiizhaszrisdgi mell6klete I PK Szervezet azoosat6 adatai L.1 Nev Ev* g 8 i ur Karitatfv E Syesii I er 1.2 5z6khely lr6yit6sz6m: EEEE relepul6s: KtizterUlet eve: Malom Bokod Httzsz6m.F l L6ps6h6z: t-- -l Emetet: t----.l 1.3 Bejesyz6 hatarozat szdma: Fli] EI( F]49]T- /E]q +]/Ef 1.4 Nyilvi4tartdsi sz6m: m-m- 1lel3l0 1.4 Szervezet ad6sz6ma: EEEEEEEE-E-EE 1.6 K6pvisel6 eve: Skobr6k Martia KozterLilet jellege: Ajt6: Et"" ----l i-t 2. Tirgyfvbe v6gzett alap6l szeriti 6s kiizhaszti tev6keys6gek bemutatdsa E$yes{ilet esyik elssdleges e6lja a szr,i}rs6gbe l, v$k, valalllye okb6l srulok. kiilolrose a dyos helyzettllek, b.eregelq iddskorfak haj3ektalafiok" gyerreke[<. s*l4dok, 6$, fogyatekkal dt$k, esetek 6s lerr szeti, vagy rds katasztrd,f k *ldoaatai, szegdyek, 6hee$k, b{ilreselekmdyek dldszarai a td.g6 segitsagyliitds, eze szerdlyek l,egsegirdse drdek bell az 4ler 4s eg szs6g vedelre, i6tls godok eyhitdse, esalddok taroeatfsa, fr,k regsegftdse, h6trdyos helyzetti sopook esalyegyelssdgdek el6seg{tdse, l'level s, oktatds. kriszsrigfejlesztes, kulturdlis tev keys6g, agyour*yokiipolitsa, hagyo.m yerzds, gyerrel< es ifids*gvddeleril, egdszsdgiigyi it zrdyek, sgal$sa, 6ued*k" iskst,*nt, egy b okrauisi i t zr yek tdm eg*tdser. 3. Kijzhaszf tev6keys6gek bemutatesa (tev6keys6gek6t) 3.1 KozhaszI tev6keys6g megevez6se: 3,2 Kozhasz0 tev6keys6ghez kapsol6d6 kozfeladat, jogszab6lyhely: 3.3 Kozhasz0 tev6keys6g 6lsoportja: AA Kozhasz0 tev6keys6gb6l r6szesul6k l6tszama: Kdzhasz0 tev6keys6g f6bb eredm6yei: Kitiilt6 verzi6: Nyomtatviiy verzi6:5.1 Nyomtatva:

5 A kett6s kiiywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszerffsitett besz6moloja 6s kiizhaszrisiigi melleklete I PK-1.42 Eltet6 Karitativ et 4. Kizhasz( tev6keys6g 6rdek6be felhasz6lt vagyo kimutat6sa (Ad atok e ze r foritba. ) 4.1 Felhaszalt vagyoelem megevez6se Vagyoelem 6rt6ke FelhaszAl6s 6lja Felhaszdlt vagyoelem megevez6se Vagyoelem 6rteke Felhasz6l:is 6lja 4.3 Felhasz6lt vagyoelem megevezdse Vagyoelem 6rt6ke Felhasz6lds 6lia K6zhaszU tev6kevs6q 6rdek6be felhasz6lt vagyo kimltat6sa (ijsszese) KiizhaszU tev6kevs6q 6rdek6be felhasz6lt vaqvo ki mutatiisa (middsszesei) 5. C6l szeriti jutattasok kimutatasa 5.1 C6l szeriti juttates megevez6se Elozo ev TArgy6v 5.2 C6l szeriti juttat6s megevezese El5z6 6v Targy 6v J.J C6l szeriti jutattas megevez6se El6zd 6v T619y 6v C6l szeriti iuttatesok kimutatiisa (isszese) ' C6l szeriti iuttatesok kimutatesa (midiisszese) 6. Vezet6 tiszts6gvisel6kek yfitott juttat6s b. -L Tiszts6g El5z6 6v (!) TArgyev (2) Eliil o.z Tiszts6g El5z5 6v (1) r6rgy 6v (2) A. Y e.4e\9 tigzts6gvisel6kek yfjtott JUIIaIaS OSSZeSe: Kitiilt6 verzi6: Nyomtatvdy verzi6:5.1 Nyomtatva: ,21

6 dre ffi A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet egyszeriisftett besz6mol6j a 6s kiizhaszrisdgi mell6klete I PK-1'42 Karitatfv EgyesUlet 7. Kijzhaszf jogi4ll6s megdllapit6s6hoz szuks6ges mutat6k (Adatok ezer forttba.) Alapadatok El5z6 6v (1) Tdrgy6v (2) B. Eves tisszes bev6tel 7gt ebb6l: C. A szem6lvi iiivedelemad6 meqhat6rozott r6sz6ek az ad 626 red dl k'ez6se szeri ti f el h-asziil6siir6l sz6l vi CXXVI. tirv6y alapjd 6tutalt iisszeg D. Kiizszolgiltatdsi bev6tel E. Normativ t6mogatis F. Az Eur6pai Ui6 struktur6lis alapjaib6l, illetve a Koh6zi6s Alapb6l yfjtott t6mogat6s G. Korrig6lt bev6tel [B-(C+D+E+F)] 78t H. Osszes r6forditds (kiadris) 61! l. Ebb6l szem6lyi jelleg( r6fordit6s J, KijzhaszU tev6keys6g r6fordftdsai K. Ad6zott eredm6y L6! L. A szervezet mukdj6ba kiizrem(kiid6 k6z6rdek( ijk6tes tev6kevs6qet v6qzi szem6lvek sz6ma (a kdz6rilek[i 6 kdtes tev6ki:vs6q ril sz6l 6 2 oo s. evi LX x xvl I l. tii rvd y e k m e g-f e I e I i e ) E r6forr 6s e il Alofis Ag m utat6i tge Mutat6 teljesft'se Etv (4) a) KBL+82y2 > , - Ftl tr Etv. 32. S (4) b) [K1+K2>=O] tr f EN. 32. S (4) ) Kt7+\2-A1-A2)/(H1+uz1>=s,251 a T1.rsadalmi tdmogatottsdtg m utat6i Mutato fe/lesit6se Etv. s2. 5 (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=O,02] T E Etv. 32. g (5) b) KJl-+J2)/(H1+H2)>=Q,51 x Etv. s2. S (5) ) [(1L+L2)/2>= L0 f6] x /vem Kit0lt6 verzi6: Nyomtatvay verzi6:5.1 Nyo mtatva: 201"5,03. 11"

7 A kett6s ktiywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett beszhmol6j a 6s kiizhaszris6gi mell6klete I PK-142 Karitatfv T6mogat6si program elevez6se: {ajl lfialask kti lorlse rdszoru I 6} t6r ogttasa T6mogato megevez6se: kdzpoti kolts6gvet6s! okorm6yzati kolts6gvet6s! T5Lmogat6s forr5lsa emzetkdzi forr6s miis gazdalkodo T;imogat6s id6tartama: m TAmogatdsi osszeg: - ebb6l a t5rgy6vre jut6 6sszeg: 7L , t6rgy6vbe felhaszdlt osszeg: - targy6vbe foly6sitott osszeg: Tdmogat6s tfpusa: visszat6rited6 I vissza em terited6 Szem6lyi T619y6vbe felhasz6lt iisszeg r6szletez6se jogimek6t m Dologi Felhalmozdsi Osszese: T6mogat6s t6rgy6vi felhasz616s6ak sztiveges bemutatiisa: +uha?ati ter$r6keket, tart6.s elelmiszer,eket,kaptu,k f$k $r a p z adomdye. k[vtil, ari leljes eg6sz be sz lsztd,sra (,eri.ilt kril{i}{i'se r,*szorul6 seeg ye}<, s *gy san dosok }oiir be. Eze kivril egysaeri tr.ieel6 v6s*rl sra lderiitr r zrirsse.eg ki ssztfsra se i td kii! eidse r sz +rul6k. r sz' re. AZ UZteU evde Vegzerr Tooo revekeysegek es programok Demurarasa \z 6v v givel t{tb.t} gyfrjtdst ls szerveztr.ik ahol a kafstt Elelrlszerel(, rhha ado'layok kiosztd,sra }(eriilrel Kitilt6 verzi6: NyomtatvAy verzi6:5.1 Nyomtatva:

8 A kett6s kiiywitelt vezet6 egyt6b szervezet I :riisitett beszhmol6ja 6s kiizhl-szrisiigi mell6klet. I pr-roz M1 - Mell6kletek Ttirv6vsz6k: 11 Tatabfyai T k Csatolt mell6ldetek P K Kdywizsg dl6i j eletd s Melldklet satolva: Eredetivelredelkezik: P K Szove ge s b e szdtol6 Melldklet satolva: Eredetivelredelkezrk: PK JegyzSkoyv Mell6klet satolvo: m Eredetivelredelkezik: m PK Jeleldti fv P K M e oha ta Ima zd s PK-M2-06 Egy6b Melldklet satolvo: m Eredetivelredelkezik: m Mell4klet satolva: I Eredetivelredelkezik: Mell klet sotolva: Eredetivelredelkezik: Kitttlt6 verzi6: Nyomtatvdy verzi6:5.1 Nyomtatva:

IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , /! @li)/@]]/[ili[ilill. @ -~. [iliiiliiill / ~/[ill

IMagyarorszag. 106 Szegedi Torvenyszek , /! @li)/@]]/[ili[ilill. @ -~. [iliiiliiill / ~/[ill A kettfis ktinyvvitelt vezetfi egyeb szervezet egyszeriisitett beszarnoloja es kozhaszrnisagi melleklete Torvenyszek: 16 Szegedi Torvenyszek Tar9yev: BekUld6 adatai -- -- - - --- --- --------- - El6tag

Részletesebben

106 Szegedi Torvenyszek

106 Szegedi Torvenyszek A kettos konyvvitelt vezetd egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete 'rorvenyszek: 16 Szegedi Torvenyszek Tar9yev: BekUlda adatai EI6tag Csaladi nev Elsa utonev Tovabbi ut6nevek

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag BÍRÓ Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária.

A kettös könyvvitelt vezetö egyéb szervezet egyszeruisitett beszámolója és közhasznüsági mellékiete. ElsO utónév I 1 1. IMaria. IMária. egyszeruistett beszámolója és közhasznüsági mellékiete Torvényszék: Tárgyev: [is Nyregyházi Törvényszék PK 142 [jo BekuldO adatai Elötag Családi név Viselt név: jmarkóczi SzUletési név: Markóczi Anyja

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag KARDOS Családi név Első utónév További utónevek PÁL Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

á ö ő á á á á á Ö Ó Ü ű í á ő ö ő á ö ü á ő áí á á á á í í á ő ö í á ü ö ö É ö ö í ú á á á Ö á ő ő á á ö ö ú í í ő á á á á ö á á á á á ö ö ü ü ú á á ő ö ő á í á á á á á á ú á á á á ő ö á á á ú á á á á

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Hajdú Huba Ottóné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Babus Családi név Első utónév További utónevek Gábor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nemes Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 16 Szolnoki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ádám Családi név Első utónév További utónevek Aurél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben