r-----l r;----_l ftn tttrrfl t----l t----l tr---1 '-r li Irr El,f3Tsl-EE-m EEEE Etr ffi Fl ol offti /lrl,f,-i s.l / t4flt'11!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "r-----l r;----_l ftn tttrrfl t----l t----l tr---1 '-r li Irr El,f3Tsl-EE-m EEEE Etr ffi Fl ol offti /lrl,f,-i s.l / t4flt'11!"

Átírás

1 Irr Eqml htnib dl ftn Tdrv6nyszek: A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszerfisitett beszimol6ja 6s kiizhisznrissgi mell6klete I rx-r+z 1 F6v6rosi rarsy6v: tttrrfl Bekiild6 adatai Viselt n6v: El6tag r l Csaladi n6v Els6 ut6n6v Tovabbi ut6nevek Sziilel6si n6v: Anyia neve: Szi.ilet6si orsz6g neve: Sziilet6si telepiil6s neve: Szulet6si ide.ie: GYAR El,f3Tsl-EE-m Szervezel neve: DELUTAN, Az ID6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALAPfTVANY Szervezet szekhelye: rranyit6szam: EEEE Kdzteriilet neve: Telepiil6s: BUDAPEST Kdzteriilet jellege: Hazszem'. tr---1 L6pcs6hez: t----l t----l Ajt6: Bejegyz6 hatarozat szama: Nyilvantanasi szam: Szervezet ad6szama: K6pvisel6 neve: AR. Etr ffi Fl ol offti /lrl,f,-i s.l / EE Ffr.l,.fiTslzFlTFlsTl EEEEEEEE-E-EE r;----_l r-----l K6pvisel6 alairiisa: '-r li Keltez6s: BUDAPEST t4flt'11!-el-il-t'le Kitiilt6 verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

2 A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisitett besz5mol6ja 6s kiizhl-sznf siigi mell6klete I vx-t+z DELUT Az td6s EMBEREK segelyvonali nupiwattv Az egyszerfisitett 6ves besz6mol6 m6rlege El6z6 6v El6z6 6v helyesbit6se (Adatok ezer rorintban.) Targy6v ESzKOzOK (AKrlvAK) A. Belektetetteszkozok 24 l. lmmaterialis javak ll. Targyi eszkdzitk 24 lll. Befektetett p6nzugyi eszkitztik B. Forq6eszkozok t2 s45 t3 267!. K6szletek ll. Krivetel6sek ltt. Ert6kpapirok tl 222 lv. P6nzeszkdziik 2 4L c. Aktiv id6beli elhatarolasok ESZKOZ6K 6SSZESEN L? 267 FoRRASoK (PASSziVAK) D. Sajat t6ke t3 25r L lndul6 t6ke/jegyzett t6ke ll. T6kevaltozas/eredm6ny L7 469 lll. Lekdtott tartal6k lv. Ert6kel6si tartal6k V. Tarqy6vi eredm6ny alaptev6kenys6gb6l -39 L 692 Vl. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol E. c6hartal6kok F. Kiitelezetts6gek Hatrasorolt kotelezettsegel( ll. Hosszri leiarat[ kiitelezettsogek I ll. Rovid leiarat0 kotelezettsegek c. Passziv iddbeli elhatarolasok FoRRASoK osszesen L3 267 Kitdlt6 verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: 20X

3 A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisitett beszimokija 6s kiizhl-sznrisdgi mell6klete I lrc-r+z DELUTAN, Az 1065 EMBEREK SEGELYVONALA ALAP1TVANY Az egyszergsftett 6ves beszdmol6 eredm6ny-kimutatesa (Adatok ezet rorjntban.) Alaptev6kenyseg Vallalkozesi tev6kenys6g 6sszesen el6z6 6v el6z6 6v helyesbit6se 6tgyev el6z6 ev el6z6 6v helyesbitese 6tgyev el6z6 6v el6zd 6v helyesbitese tergyev 1 Frt6kesit6s nett6 arbev6tele 2. Aktivalt sajat teljesitm6nyek 6rt6ke 3. Egy6b bev6telek L tagdij, alapit6t6l kapoft befizet6s - tdmogatasok 637 2l7A L7A - adomanyok 4. P6nzugyi m(veletek bev6telei Rendkivillibev6telek ebb6l: alapitotol kapott befizetris - tamogatasok A. Osszes bev6tel (1+2t3+4+5) ebbcil: karzhaszni tevdkenysdq bev6relei roa 6. Anyagjellegii raforditasok L Szem6lyi jellegf raforditasok ebb6 vezet6 tiszts6gvisel6k luttatasar B. Ert6kcsOkken6si leiras l 9. Egy6b raforditesok 10. Pdnzugyi m(veletek raforditasai Kitatlt6 verzi6:2,56.0 Nyomtatvany verzi6:1,6 Nyomtatva;

4 .1- fiffi ffibdl l',"'rp,+l qrls" A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett besz5mok6ja 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-142 DELUT Az ID6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALAPiTVANY Az egyszergsitett 6ves beszemol6 eredm6ny-kimutat6sa 2' (Adatok ezet for i ntban. ) Alaptev6kenys69 Vallalkozasi tev6kenys6 g Osszesen el6z6 6v el6z6 6v helyesbitese tarw6v el6z6 6v el6z6 6v helyesbltese tergyev el6z6 6v el6za 6v helyesbit6se targyav 11. Rendkiviili raforditasok B. Osszes ratorditas (6+7+B+9+1O+11) ebb6l: kdzhaszni tev6kenys6q rafo rd itasai L6 c. Ad6zas eldtti eredm6ny (A-B) Ad6fizet6si kdtelezetts6g D. Ad6zott eredm6ny (C-12) L J6vehaqyott osztal6k E. Targyevi eredm6ny (D-13) L 692-3S a 692 Tii koztat6 adatok A. Kdzponti kdlts6gvet6si tamoqatas L 926 t 926 B. Helvi onkormdnvzati kb ltsdqvetdsr temo-qatas C. Az Europai Unio strukturalis alaoiaib6l illetve a Koh6zi6s Aladbol ni0ttott tdmoqatas D. Normativ tamoqatas E. A szem6lyi jdvedelamado meqhatarozott r6sz6nek adoz6 rendelkez6se szerintr felhasznalasar6l sz6l vi CXXVl.tdrv6ny alapjan kiutalt osszeg F. Kdzszolgaltatasi bev6tel Konyvvizsgal6i zarad6k Az adatok konywizsgalattal ala vannak tamasztva. ] rsen ffi ruem KitOlt6 verzi6: Nyomtaveny verzi6:1.6 Nyomtatva:

5 k #.r$r' ffi TN A kett6s ktinywitelt vezet6 egv6b szervezet I egyszerffsitett beszimol6ja 6s kiizhliznrisdgi mell6klete I ex-t+z 1, Szervezet azonosit6 adatai 1.1 Nev UT AZ EftdAEREK YV*NALA 1.2 Sz6khely tranyit6szeim; EEEE releplilds: Er"^"..s, f Kdzteriilet neve: K62RAKTAR Hazszaml L6pcs6haz: 22 [----l emeret, [--l 1.3 Bejesyz6 hatarozat szama: M. EE. olilif 6l ol r El glelsl t EE 1.4 Nyilvantartasi szam: FFl.fil zflrfftt 1-4 Szervezet ad6szema: EEEEEEEE-E-EE 1.6 K6pvisel6 neve: SZEKELY EDtrH 3. Ktizhaszn0 tev6kenys gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt) Kdzteriilet jellege: 2. Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s kaizhaszn0 tev6kenysegek bemutatesa utca Ajt6: r l 1Sg8-6ra id6s 6s 45 g1, feleni Jni r knek ntdit telelsn lekiseqe yl 2Ol2 mdr lialal*bb*t(4t is togad az snjine {chat s -rnail} t*rnaszad6s. s?slgdl*t anonim, ing!rcfi s. sz*munk minden nap 1a{$ 21 6rCig orszcgosan nirrhd6. Hunkerdrsaink jogi, betegjogi ko zult6si6t is lartanak lizet rt munkatercunk. Mindenki iifik*ntes" a szolgelat v et6it is belsdrt e. 6ta rngyenss szemlt6g6pes tantolyamokar tanunk nlnrg{tfrrsatflak Mun dnkbfln gim dzjuni tnkd'itesek is segsdkeznek A fttyarcs iit l(ertiletaben mfikiidr+tiirk korhardr r lkii{i i6t&(klurbakat. a NEA tdnregattsd}ral a kiilf{ild,tin szerencs t pdbtl6 fiar lolctak is el rhet$ az enline le'lldseg ly Ddlttt{n a kordbbi drelcben munlcdjc rt elnyerte az v Cinil Szeryez te Gimel. az osztrrl( Sczialtllare pirndny p dig a Ezoci4lis innav&i*6n dtiaatt bennainker. eurdpsi orszdgok kitziirt egyediil il4y-britanni{san rran a mi6nlhe has0nl6, id6sekre fdt<usa6l6 3.1 Kiizhaszni tev6kenys6g megnevez6se: szocialis 6s 3.2 Kaizhaszni tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kdzleladat, jogszabalyhely:.xv 1997.CLlV.tv vi Cl.tv. b 3.3 K6zhasznU tev6kenys6g c6lcsoportja: 6vnel id6sebb emberek 3.4 Kdzhaszn( tev6kenys6gb6l r6szesti16k l6tszama: 3.5 KdzhasznI tev6kenys6g lcibb eredm6nyei: eletan0 -it -ez tan#sa:l6ssal, telet8nos iogi, on 6si, betesjagi tfldcsad6sselt daptok6 sz6mit6g6pes 6s iinszsrll r5de i{t l*lubokfd, A kor kdretelm*nyeirc v6l*szslva t4masztdfsunk k t 6ta nerficsak telslonsn, de flhlen s ben is el rhde n mcsak *legyfforszdgr6l d ktilftildrrol Kitiilt6 verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

6 -{h.'. f,qml ffibdt W A kett6s kiinywitelt vezetf egy6b szervezet egyszeriisitett beszsmol6ja 6s kiizhasznflsdgi mell6klete I PK-I42 DELUTAN. Az td6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALApiwANy 4. Kdzhasznf tev6kenys69 6rdek6ben telhasznalt vagyon kimutatasa (Adatok ezer forintban.) 4.t Felhasznalt vagyonelem megnevez6se Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas celja 42 Felhasznalt vaqyonelem megnevez6se Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas c6lia 4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevez6se Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas celja Kaizhasznu tevekenyscg Crdekeben felhasznelt vagyon kimutatasa (osszesenl KdzhasznU tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznalt vaovon kimutatasa (mindiisszeseil 5. C6l szerinti iutattesok kimutatasa 51 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z6 6v Tarqyev C6l szerinti juttatas megnevez6se Tarqy 6v C6l szerinti jutattas megnevez6se El6z6 6v Targy 6v C6l szerinti iuttatasok kimutatasa (dsszesen) 0 C6l szerinti iuttatasok kimutatasa (mindtissze6en) Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyiitott iuttatas 6.1 Tiszts6g Et6z6 6v (L) Targy6v (2) C Tiszts6g Ercz6 ev (L) T6rgy 6v (2) Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyoitott I Uttatas osszesen: c 0 Kititlt6 verzi6:2.56,0 Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

7 -+fiffi bdh dt llrlrlllltl '.ttl,n A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhiiznrisiigi mell6klete I vx-t+z Az ld6s EMBEREK SEGELwoNALI eupfwalty 7. Kdzhasznf iogallas megallapitesehoz szuks6ges mutat6k ladatok e z et f or in tba n. ) Alapadatok El6z6 6v (I) reqyev (2) B. Eves aisszes bev6tel ebb6l: C. A szem6lyi iovedelemad6 meghatarozott resz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerinti felhasznalesar6l sz6l vi CXXVI. tairv6ny alapien etutalt iisszeg D. Kdzszolqaltatasi bev6tel E. Normativ tamogatas F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapiaib6l, illetve a Koh6zi6S Alapb6l nyriitott tamoqatas G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)] H. Osszes reforditas (kiades) L6 l. Ebb6l szem6lyi lelleg0 raforditas J. KaizhasznI tev6kenys69 rafordftesai L6 K. Ad6zott eredm6ny _ac I 692 L. A szervezet munkeiaban kdzremdkdd6 kdz6rdek( tink6ntes tev6kenys6get v6gz6 szem6lyek szdma {a kdzerdekf itnk6ntes tev6kenvs6016l sz6l vi LXXXV ll. torv6nynek ineg'felel6en) E r6f orr es el I etofts eg m utat6i lgen Mutat6 teljesitese Ectv (4) a) > L , - Ftl tr tr Ectv. 32. S (4) b) [K7+K2>=0] tr n Ectv (4) c) Kt1"+t2-A1-A2y(H7+H2)>=0,251! x T erc ad al m i 6mog atoft seg m utat1i Mutat6 teljesitese Ectv (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=O,O2] tr n Ectv. 32. S (5) b) [(J1+J2)/(H1"+H2)>=0,5] E tr Ectv. 32. S (5) c) [(11+L2)/2>= 10 t6] E n Nem Kitdlt6 verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva;

8 tn1' r"ir: fiffi ffiiet I r ll rnsnt A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett beszimol6ja 6s kiizhi"sznrissgi melk4klete I rr- r+z AN, Az ID6s EMBEREK SEGELYVONALA ALAP1TVANY Tamogatesi program elnevezdse: Tamogat6 megnevez6se: Tamogatas forrasa: Pgydz*ti t4mogards I\TEA kaizponti kttlts6gvet6s m dnkormanyzatikiilts6gvet6s I nemzetkiizi lorras! mas gazdalkod6! Tamogatas id6tartama: Tamogatasi dsszeg: ebb6l a targy6vre jut6 dsszeq: targy6vben felhasznalt dsszeq: targy6vben foly6sitott dsszeg: Tamogatas tipusa: visszat6ritend6! vissza nem t6ritend6 m Szem6lyi Targy6vben felhasznalt iisszeg r6szletez6se jogcimenk6nt Dologi trelhalmozesi Osszesen: Tamogates targy6vi felhasznalasanak szaiveges bemutatesa: A NE3. m0kiid si t$msg*l6s6t]5 rezsikatrs g t, tal rir{sf nysmdak{ilrs6g r 6s okrarsst fedeetiinli A NEA szal(mai r6mogat4stb6l a Yil6gi6r6 Frojskt helysin6n c ber! tal rtidstr, p*sr& mobil, internet, nysmda 6s lri rdet6si k{iltsdgeit lizenrik Az uzlet evben vegzett t6bb tevekenys gek 6s programok bemutatasa. tii {tnkgttres l l vig rart6 k$fz s6t fejeztiik be ztx}-bar. lltunkiha 4ll6suk ldn k t tr6napon 5r hospjrdjralq nrajrl *apcsoj6dt:l* az setmegbeszglok munldi&a s e{y ni menmr*ikkal is r+rdszetesen konzultdltak A Dgllrr*n tt(anteseinek sadma a m lst vggzettekke egyiftt laz 16r gyarapcdatt. online lelkisegely m6dszereirgl * D llrt&r sz l& ly6n titbb trysztelalsser t szeffeztiiflk n hcny hassrld v6kenysdget vdg?$ ivil sz*rndrfl. Ebben a r5rggtk{irben rii{bb angol nyel!'fi szakcikket lelordftottunj< Vildgjir6k elnevez6str proj tfl*l a kiilleldiijo serencs6r prdlrdj6l r igl.ekezen zofi'-bin l6lni a Dglt rdn. Egy 3 Lts FR iapar atakuh, hegy digitflis eszk{tatklcl sl rje s tdj koztassa z snline tdm*szadssr6'l az itnenetileg id genben n6zkod6 henfi t*rsainlbt. Kitiiltd verzi6r Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

9 A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet egyszeriisitett besz6mok6ja 6s kiizhasznrissgi mell6klete I PK-142 DELUTAN, Az ID6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALAPiWANY tiilldl{t6si i*mogarde Temoqatasi proqram elnevez6se: Tamogat6 megnevez6se: rjsmdjryoz6k kdzponti kdltsegvet6s! Tamoqatas forrasa: dnkormanyzatikiilts6gvetes! nemzetkdzi forras! Temogates iddtartama: Tamogatasi iisszeq: - ebb6l a targy6vre jut6 iisszeg: - targy6vben felhasznalt dsszeg: drgyevben foly6sitott dsszeg: mas gazdalkod6 uot:l12.31-tg E Tamogatas tipusa: visszaterltend6! vissza nem t6ritend6 Szemelyi Tergy6vben felhasznalt 6sszeg r6szletez6se jogcamenk6nt m Dologi Felhalmozasi 6sszesen: Tamogatas targy6vi felhasznalasenak sziiveges bemutatasa: Ugyelert helyszin rczsi kitllsgg re, rlalinninr az in{lrenes zrtd sz*m dijarnak kifizer sgre tordftottuk Az uzleti 6vben vcgzett t 0i itnkgntes tgl tevig ran6 ldpz$sdr f je"fik be ani3-han. Mun*6ba illdsuk et.ifi kdr h6rag0lft ir h pit*lr& maio ekapcso!6dtak a esetmeg:besz$ok munft{'riba s egy&ri mentoraik (el is rendsz r sen k0lfiz*ltenaf g Oenltdnrk nlesei nsk sa6ma a most v gze&ld(d EyilB 1gZ fgrs g:farap dott z onjine lelkis g ly m6dsz reir6l a D llrtan sz ldrely6n tii,irb rspaszrelatcs. l sz. wezttink oe'hdrry trasont6 v6kenysdget v6gz 6 ivil szen Ezet sa6nsra. Etsben a r5r$llkiirben rdbb angd nyehdl szakcildet is lelsrdttrttunte \ril6qidt6k elnevezcsfi prejekel a kiilffiditn sz rencsdt pr6tr5l6l(ar tgyeleze Al]l:f-bsn sl rrd 4 D l{trdfl- Egy g t6s PFt iafat 6lekulr, hogy {tigitflis eszkitnkkl sl rje s t6j l6zrasea cnlifte tdmasz*{tdsr6a az {rrneneril g idege&ben ridzkcdd b{}nfi t*rsainl{ it Kittilt6 verzi6: Nyomtatvanyverzi6:1.6 Nyomtatva:

10 A kett6s kiinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszerffsitett besz6mokija 6s kiizhasznris6gi mell6klete I PK-I42 Szervezet nevel DELUT Az ID6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALAP'TVANY Tamogatasi program elnevezese: Tamogat6 megnevez6se: l szem lyi iiiv delemad6 melr*rdrczort r sz nek lelhasznelssdr6l szid5 191t5. Ti c)(xvt-w latizpe rt l(ttlts6gvet6s kiizponti k6lts6gvet6s m Tamoqatas torrasa: iinkormanyzatikitlts6gvet6s tl nemzetkozi forres! Temogatas id6tartama: Tamogatasi osszeg: mes gazdalkod6 AruLa31-ig L n - ebb6l a targy6vre jut6 dsszeg: L - targy6vben felhasznalt osszeg: - targy6vben foly6sitott osszeq: Tamoqatas tipusa: visszat6ritend6 [ vissza nem t6ritend6 m Szemelyi Targy6vben felhasznant iisszeg r6szletez6se jogclmenk6nt Dologi Felhalmozasi Osszesen: r Tamogatas targy6vi felhasznalasanak sziiveges bemutat6sa: A hiv6k szdmara ingyenes z{ild szarrl dljainak kifizetdsdhez haszn6ltuk fel. Az Uzletr evben vegzett f6bb tev6kenysegek es programok bemutatasa fi rtltkentes t6l vig r6fi6 k pz,s6r f,sj criik be zlll:f&an. Muntd}{ fllasuk el6tt k6t h6napon dr hospirctrak, nrajd lkapcs{}lodta ( az esel'negrbesz*lak,unkdjdba Ss egy ni mel}tsraikl l is r ndszetesen kon"rjlrsltalc A DelLrtAn r kenteseinek szafii. a rnsst v gz nekl(el egyiitr 1O2 l6re gyarapodctl : online telkiseg#ly m6dsz reir6l a D6lfn&r sz l(}lelyen titbb tryszralarcsarsl szsrveztiirrk n tldny hisffitd r6kenys6g t v6gzo ivil serv Gel sz5m6ta. Ebber} a rdrgiyldtrben raibb angd n!rclv& szat(cildtet is lelsrdftottunk Vildgj*r6k eldevs str projejrr l e kriltitldiin srerencsdr pr6b*l6kar igyel(ezen 2{r13+an l6mi a DSltttdn. Egy g tos PR apar alakull, hogy digitalis eszkt"iikkel el rje s r5j lrsztasse az cnlifte tdmasuaddsrdi az Srnrenetil g idegeeben n6ekqd6 h nfi r{rs+inkbr- Kitiilt6 verzi6: Nyomtatueny verzi6:1.6 Nyomtatva:

11 Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal Kozhaszn(segi mell6klet szervezet sz6khelye: rerepures: EEEEEEEE![!m!!nmln![E[[!mm trenvit6szam: Kdzteruretjellese: lurca ---l Hlzszitm: EE!!n[m eorinrll![ reocsonaz:![[! Emerer![lf.l Ax6: flllll Szervezet ad6szama: K6pvisel6 neve; Kelte26s: BUDAPEST K6pvisel6 alairasa: EEEIE-Eb]-EEI Kitdlt6 verzi6: Nyomtatveny verzi6:1,0 Nyomtatva: 2OL4.02,O5 L

12 Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal Kozhasznis69i mell6klet 1- szervezet azonosil6 adatai 1-1 N6v DELUTAN. Az ID6s EMBEREK SEGELYVoNALA ALAP1TVANY 1.2 szekhely rerepur6s:!!m!!!m![e![[m!ffi[l[[hffi[g s fanvitoszam:!!!! Kozteruretjerrese: Er"o----l Emeret: [![ Ajt6:![[! 1.3 Beiegyz6 hatarozat szema: 1.4 Nyilventartasi szem: 1.5 K6pvise16 neve: TAR H(Eszem'.EE[!!!m Enurer!![! rencsonaz:!![[ 2. Targy6vben v6gzett alapc6l szerinti 6s katzhasznf tev6kenys6gek bemutatesa 1S. 6ta id$s s ils v feleld snbereknek mer fiatdatdlakar is logad az snlire { chat 6s e-ma,il} szclgdlan anonim, inglrefes. Szdmunk min{ten nep aa't6l 21 6r6;ig srszdgssan hfvhat6, Munl tarsaink " iogi, b regjogt kc'lzulrdci6t is tartanalc fizetett nrunkal5rsunk. Mind nki iink6m t9. * szollg6lal v fet$it is beleertve. 6ta ingyenes szemit6q pes tsrfalyam l(ai rsfiunk nlrugdijasolanak. Munk6nkbeft gimntziumi fd\.drss 6t keriilet6ben mtrkridteriink korhatdr nelkiif t rdt l(klutrckat a NEA t&nogar:is6val a kailkitdiin sze.encsdt pr6bcld magyar fiaraloknsk is el6rhet6 az on-line kiseg6ly szolgdlat. Ddlt tdn a koritlbi dvekben mllnt4ja6rr flny rte az Ev Ctvil Szerlrezete efme! az oszrrcft SsziatMar pedig a szocidlis innovdci{ign diiazott benniinkel. 3. Ktizhaszn( tev6kenys6gek bemutatasa (tev6kenys6genk6nt) 3.1 Kdzhaszni tev6kenys6g megnevez6se: szocialis 6s 3.2 Kdzhaszni tev6kenys6ghez kapcsol6d6 kitzfeladat, jogszabalyhely:.xv : 1997-CLlv.tv 2OO1.6vi Cl.tv. b KozhasznI tev6kenysdg c6lcsoponia: 6vn6l id6sebb emberek 3.4 Kozhaszni tev6kenysegb5l 16szesiil6k l6tszama: 35 Kdzhaszni tev6kenys6g tdbb eredmenyei: el efono s -a -az randcsad$ssal, telefonos iogi, srr'3si, beregiogi randcsad4ssf,l, alapfok6 sziimftdg6pes s {inszsrvezodo jdt6lddubold. A kor kaivetelm n:i ire vglaszorva tcmasz?d6.sunk k6r 6la nerncsak telefanon, de chalen s ben is d rhetc Femcsak MagyarorszAgrdl, de kiiltrildral

13 Orszagos Bir6si4gi Hivatal Kozhasznisagi mell6klet Szervezet neve: DELUTAN, AZ ID6S EMBEREK SEGELYVONALA ialap1tvany 4. Kiizhasznf tevekenys6g 6rdek6ben felhasznelt vagyon kimutatasa (Adatok ezet foinban.) 4.L Felhaszna[ vagyonelem megnevez6se Vagyonelem 6rt6ke Felhasznalas c6lja Felhasznalt vagyonelem megnevez6se Vagyonelem 6rteke Felhasznalas c6lja 4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevez6se Vaqyonelem 6rt6ke relhaszndl6s c6lja KOZnaSZnU tevekenyseg eroekeoen felhaszndlt vaqyon kimutatasa (iisszesen) KtizhasznU tev6kenys6g 6rdek6ben felhasznelt vagyon kimutatasa (mindiisszesen) 5. C6l szerinti luftatesok kimutatasa 5.1 C6l szerinti juttatas megnevez6se El6z6 6v Targy6v 5.2 C6l szerinti juttatas megnevezese El6z6 6v Targy 6v c c 5.3 cel szerinti jutattes megnevezese Targy 6v C6l szerinti iuttatasok kimutatasa (tisszesen) c 0 c6l szerinti iunatasok kimutatesa (mindaisszesen) c 6. Vezet6 tiszts6gvisel6knek nyiitott iuftatas 6.1 Tiszts6g Et6z6 6v (I) 'r{tgyev (2) Tiszts6g El6z6 6v (I) Targy 6v (2) Vezet6 tisztsegvisel6knek ny{rjtott juttatas (iisszesen) c 0 A. Vezet6 tiszts6qvisel6knek nyiitott iuttatas (mindaisszesen) C 0 rilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi] il

14 Orsz6gos Bfr6sdgi Hivatal Kdzhasznris6gi mel16klet 7. Kdzhasznf iogallas megellapitiisahoz szuks6ges mutat6k (Adatok ezet fointban.) Alapadatok El6z6 6v (L) Tarsy6v (2) B. Eves dsszes bev6tel x ebb6l: c. A szem6lvi iiivedelemad6 meohatarozott r6sz6nek az ad6z6 renddlk'ez6se szerinti felhaszndes6r6l sz6l vi CXXVI. tdrv6ny alapian atutalt aissze D. Kiizszolgeltatiisi bev6tel E. Normativ tamogat6s F. Az Eur6oai Uni6 struktu16lis alaoiaib6l. illetve a Koh6zi6d Alapb6l ny0itott tamoqa:tas G. Korrigalt bev6tel [B-(C+D+E+F)] r H. Osszes reforditds (kiades) ].6 l. Ebb6l szem6lyi ielleg0 rafordatas J. Kiizhasznf tev6kenys6q raforditesai L6 K. Ad6zott eredm6ny L. A szervezet munkeiaban kdzrem(ktld6 kdz6rdek0 tink6ntes tev6kenvs6oet v6o26 szem6lvek szema (a kttz6r-dekll 6nkdntes tev6k6nys6q 16l sz6l vi LX)fiVlll. ttirv6nynek meglelel6en) 79 LO2 E 6fo rfts e I Etottseg m utat6i Mutat1 teljesitese lgen Nem Lctv (4) a) l(bt+ts2)/2 > 7.OUU.OOO, - Ftl tr n Ectv (4) b) [KL+K2>=O] tr n Ectv (4) c) 1+t2-A1-A2y(H7rH2)>=O,251 n tr T ersad al m i temog atotts4g m utat6 i Mutat6 teljesitese Ectv (5) a) [(C1rC2)/(G1+G2) >=0,02] tr! Ectv (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] tr n Ectv (5) c) [(1L+12)/2>= 10 f6] tr tr Iilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi 111

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszámolója s közhasznúsági mellklete Törvnyszk: Tárgyv: 01 Fővárosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.05.31 14:49:36 Szervezet neve: EGYÜTT A LEUKÉMIÁS GYERMEKEKÉRT

Részletesebben

E;---l. t-----l [,FEI' m f"-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE

E;---l. t-----l [,FEI' m f-t^l IoFTET-fn r[zl offi t lgf. t-l. m-eq-lfrtr{-r{l. ITFI'If_M_Etr. T----l E-----T EEEE-EE_EE EEEE A kett6s kiiywitelt vezet6 egyeb szervezet I egyszeriisitett besz6mol6ja 6s kiizhaszfsrlgi mell6klete I PK-l42 Tiirv6ysz6k: LL Tatabiivai Tiirvri Bekiild6 adatai Viselt 6v: Sziilet6si 6v: El5tag T--_l

Részletesebben

[I].~ ITIDJJ/DTIJ/[D

[I].~ ITIDJJ/DTIJ/[D egyszerusitett beszamol6ja es kozhaszmisagi melleklete Torvenyszek: -----~ Targyev: BekOldo adatai Elotag Csaladi nev Eiso ut6nev Tovabbi ut6nevek Vise It nev: I I [ 1 1 1 _ SzOletesi nev: I [ 1, 1 _ Anyja

Részletesebben

S@S0-@H-@0. A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete PK-142. 09 Debreceni Torvenyszek

S@S0-@H-@0. A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete PK-142. 09 Debreceni Torvenyszek egyszeriisitett beszamoloja es kozhaszniisagi melleklete Torvenyszek: 09 Debreceni Torvenyszek Targyev: 2 0 13 Bekiildo adatai Elotag Csaladi nev Els6 ut6nev Tovabbi utonevek Viselt nev: 001 Dr. DERI JANOS

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k.

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k. sl2lls.szamu HAT JEGYZ6KONYV T A FUGGETLEN ujsagirdk ALApiTvAwvArunr Evne sz616 releruresen6u A/ Az Alapitviiny szdmviteli elfogadta. A sziimviteli besz6 mol6jdt az Alapitvdny vezert6 a Balance Kft. k6szitette.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 14 Kaposvári Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 2 Pécsi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gyarmati Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek NOVRECZKY LAJOS Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek KIS DOMONKOS MÁRK KIS DOMONKOS MÁRK Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 6 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN CSERNUS SÁNDOR ISTVÁN Anyja neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Egri Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek VARGA PÉTER PÁL Varga Péter Pál Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag TÓTH Családi név Első utónév További utónevek ZOLTÁN Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusltett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusltett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete i inn Torvenyszek: 01 Fovarosi Torvenyszek Bekiildo adatai Viselt nev: Elotag Csaladi nev Elso ut6nev Tovabbi utonevek Bodnarne Szasz Erzsebet SzUletesi nev: Anyja neve: Sziiletesi orszag neve: SzUletesi

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ács-Sánta Családi név Első utónév További utónevek Imre Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Halmosi Családi név Első utónév További utónevek István Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Juhász József Bálint Juhász József Bálint Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Skrabut Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 010 Pr. Dr. Bősze Péter Pál Bősze Péter Pál Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Nyilas Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 16 Szolnoki Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag KARDOS Családi név Első utónév További utónevek PÁL Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Montskó Családi név Első utónév További utónevek Éva Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 20 Zalaegerszegi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Magyar Családi név Első utónév További utónevek Zsolt Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Han Kinga Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Pap Tibor Születési név: Pap Tibor Anyja neve: Tisch Matild Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Anyja neve: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Belénessy Réka Mária Belénessy Réka Mária Nagy Zsuzsanna

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Jezerniczky Attila Gábor Jezerniczky Attila Gábor

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Gombás Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Hartman Családi név Első utónév További utónevek Mátyás Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÖLDESI Családi név Első utónév További utónevek GYULA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Farkas Családi név Első utónév További utónevek Anett Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 07 Székesfehérvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Mahlerné Köfner Anikó Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 1 Fővárosi Törvényszék 2 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Hajdú Huba Ottóné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tűű László Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 05 Miskolci Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Gercsák Márta Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 Szekszárdi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Schlág Családi név Első utónév További utónevek Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Nagy Miklós Születési név: Nagy Miklós Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek SZAMOSVÁRINÉ KUN BERNADETT Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bodóné Pótári Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Zuber Családi név Első utónév További utónevek Gyula Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Vidó Tamás Születési név: Vidó Tamás Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.28 10:56:13 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 1 Település: Budapest Közterület neve: Damjanich Közterület jellege: utca Házszám: 9 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.01 18:18:24 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 7 7 Település: Budapest Közterület neve: Wesselényi Közterület jellege: utca Házszám: 17.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Előző év Előző év helyesbítése (Adatok ezer forintban.) Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Mezei Családi név Első utónév További utónevek György Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag FÁRÓ Családi név Első utónév További utónevek MIRELLA Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek GÖNCZI MÁRIA ÉVA GÖNCZI MÁRIA ÉVA Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Borai Botond Születési név: Borai Botond Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bánszki Családi név Első utónév További utónevek Sándor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Tóth István Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Tóthné Szabó Anna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Böszörményiné Szirma Judit Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete Torvenyszek: Targyev: 6 Szegedi Torvenyszek 2 1 2 B e k u i d o adatai Elso utonev Csaladi nev Elotag V i s e l t nev: Moinar Jozsef Szuletesi nev: Moinar Jozsef Anyjaneve: Barkanyi Maria Szuletesi orszag

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Mascher Róbert Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 11 Tatabányai Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 05 Miskolci Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Bálintné Takács Magdolna Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 18 Szombathelyi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Miszlivetz Ferenc Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 5 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Dr. SZABÓ GÉZA

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Laczkovics Mária Születési név: Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szabó Családi név Első utónév További utónevek Csilla Születési név: Szabó Csilla Anyja neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Bakonyvári Családi név Első utónév További utónevek Andor Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Szabóné Fülöp Dóra Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: Tárgyév: 04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 5 2016.07.06 12:13:00 Szervezet neve: Boróka

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 02 Pécsi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kedves Családi név Első utónév További utónevek Éda Születési név: Kedves Éda Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Essősy Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 02 Pécsi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Varga Lászlóné Vass Anikó Terézia Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 1 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 1 Dr. KATONA GÁBOR Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek 001 Dr. Dobos Pál Születési név: Dobos Pál Anyja neve: Születési ország

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 11 Tatabányai Törvényszék Tárgyév: 2 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Balatoni Családi név Első utónév További utónevek Ágnes Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.30 08:30:38 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 5 2 Település: Budapest Közterület neve: Váci Közterület jellege: utca Házszám: 16 Lépcsőház:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: 001 Dr. BARTYIK

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 17 i Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Kovács Családi név Első utónév További utónevek Józsefné Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Ádám Családi név Első utónév További utónevek Aurél Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési település

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 19 Veszprémi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név: Héhn Zsuzsanna Születési név: Anyja neve: Születési ország neve: Születési

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név: Előtag Családi név Első utónév További utónevek Babai Éva Babai Éva Márta Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben