ffi,ffi " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ffi,ffi " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet 2011. Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat"

Átírás

1 " Ebrerneny" Kutyavedo Egyesi.i tet Kiizhasznus69i jelent6s Szekhely Adoszam Kozhasznusagi fokozat 1107 Budapest, Somfa koz _42 k6zhasznu szervezet ffi,ffi Budapest, I / t t l l irl L,--,?r -tq,\:. -i az egyesulet kepvisel6ye

2 & kdzhaszntsagi jetentes tarlalma 1. Szamviteli beszdmolo 2 Beszdmol6 a kollsegvet6sr tdmogatds felhaszndldsarol 3 Vagyon felhaszndlasi kimutates 4 C6lszeritiJuttat6sok kimutatdsa 5 Kozpontj koltsegvetesi szervtol. elkulonitett 6llami penzalapt6l helyi onkormanyzattol ktsebbs6gi telepulesi 6nkormiinyzattol, teleplilesi onkormenyzatok tarsulas6tot es mrndezek szerveit6l kapott6mogatdsok vben elnyert pjlydzatok evben mar ernyerl pdrydrzatok 2o l 1. evben realizalodott 6sszegei 5 3 Vdllalkozdsi szfera dltal nyujtottdmogatdsok 5 4 Maganszemelyektol kapott adomeny 55 SZJAl%bev6tet 6 Kozhasznu szervezet vezeto tiszts6gviseroj6nek nyujtott luttatasok osszege 7. Kozhaszn0 tev6kenys grot szolo iovid, tartalmi besz6molo fffi",?*hlru,; n*ffiffiiil,,, Budapest, SLtt:1,.. l"(,u J az egyesulet kepvisel61e

3 2. Beszdmolo a k6ltsegvet6si tdmogatds felhaszndldsdrol Az'Ebrem6ny'Kutyav6doEgyesulet20ll.evbennemreszesultkolts6gvet6srtirmogatasban 3. Vagyon felhasznalssdval kapcsolatos kimutatds Indul6 saiet toke T6mogatasok, palyazatok bevetele qv6b bev6tel 1 )enzuqvi muveletek bevetele iendkivuli bev6telek,/allalhozasi tevel. envseo bevetelel T6ke noveked6s osszesen \nvaqtelleeu ratofditasok )zemelvr telleqt raforditasok -qveb raforditasok 't 05 renz0qvr mllveletek rafoditesai T6ke csokkenes osszesen TOke valtozdsok eovenleoe Vleqlev6 saiat t6ke 32 4l ndu16 saj6t t6ke lefektetett eszkozok var ltozasa -orgoeszkoz valtozas \ktiv rdobeli elhat valtozas iotelezeltseaek valtozasa 91 Ta rialek rassziv rdobeli elhat. valtozars Vleqlev6 sai6t t6ke C6l szerinti juttatdsok kimutatitsa Az,,Ebremriny''KutyaVedoEgyeSU et2011evbennemreszesu tcelszer ntijuttatasbanffit,{# Budapest, l t, t /.) t t-t-'-rra J 'i \u*' az egyesulet kepvise16le

4 5. K6zponti kdlts6gvet6:si szerut6l, elkttdnitett altami p{nzataptot, hetyi 6nkorrnanyzattol, kisebbs6gi telepiilt6si 6nkormanyzattol, tetepiilesi iinkormitnyzatak tarsut6sdtol 6s m i n deze k sze rv e ito I k ap ott td m og atdso k vben elnyeft pdlydzatok TamogatAst nyujtd megnevez6se lddpontia TimogatAs Osszeoe Felhasznal6s celja T5rgyevi felhaszn. osszeg Els hatandeje Osszesen vben mar elnyert p'lyezabk vben realizel,dott,sszeqej Timogatast nyujto megnevezese ld6pontia Timogatis Osszeqe Felhasznelis c6lja Tirgyevi felhaszn. osszeg ElszemolAs hati ri d eje 5.3. Vallalkozasi szf4ra 6ltal nytjtott t6mogatdsok Tamogatasok Fl 5.4. Magitnszem,6lyekt1lkapott adomitny lr ' Egyeni beflzetesek atural6sok Ft 5.5. SZJA 1 %, bev6tel Az "Ebremeny" Kutyavedo Egyesulet evben nem reszesult SZJA 1 % bevetelben 6. K'1zhasznt szervezet vezeto tisztsegviselisj6nek ny0jtott juttafdsok osszege 2011 evben a vezeto trsztsegviselok juttat6s nelkul v6geztdk tevekenyseguket ffi Budapest, ,,^**, (,i,u ul az egyesuret Kepvrselole

5 7. Kozhasznu tev6kenysdgrdl szolo rovid, tartalnni beszf nrolo Egyesuletunk a ig terjedo idoszakban az Ala pszaballya I meg hat6 rozottakka 6sszha n g ban az alilbbi feladatokat ldtta el Az allatok elelmezeset penzbeli terites elleneben es eledel adom6 nyokbol biztos itottuk E gyesu letu n k gond ozasaba keru lt kutydk oltva, m icroch i ppel ell6tva, iva fta lan ltva (bizonyos esetekben ivartala n it6si kotelezettseggelteljesit6s ellenorzese mellett) kerultek gazdhhoz. Mindemellett a gondoz6sunkban levo kutydk kullancs elleni vedelmere is nagy hangsulyt fektettunk, valamint 3 havonta fereghajtot is kapnak ben 53 kutya kerult a gondoz6sunkba. Mentettirnkuty6kat altatas elol az lllatos 0ti Ebrendeszeti teleprol, videki gyepmesteri teleprol, de sok esetben utc6n taldlt kuty6t vettunk a gondoz6sunkba. Amig menhelyunk nem lesz, kuty6inkat 6llatkorh6 zban, ideiglenes befogadoknal es kedvezm6'nyt nyujto panziokban helyezzuk el. zo11- ben 53 kuty6nak taldltunk gazdit. sajnos meg igy is maradta kutyrik, akik 169ota varnak szereto csaladra. Az egyesulet kutydin kivul 30 olyan kutydval is foglalkoztunk, akiket nem az egyesuletunk ldrtott el, vagy csak reszben nyujtott anyagi segits6get Nem csak orvosi kdltseg hozzajlrul6ssal vagy eledel form6j6ban, hanem a gazdihoz jutasig a kutya szocializaciojaval, fotoz6sdval, hirdet6s6vel is seg itj ij k m6sok m u n k6jdrt ben 24 kdzvetitett kutyd nak talaltu nk gazdit. Tagjaink 6s dnkenteseink ellenszolg6ltat6s nelkul vegzik a kuty6k k6ruli teendoket, szabadidejukben l6tjak el a feladatokat 6s az orvoshoz/gazdahoz sz6llit6sokat saj6t autoval oldjak meg Sok esetben segitettunk hajlektalan emberek kuty6inak is. Az elobb emlitett segitseg mellett a fe,lesleges szaporulat megszulet6senek megelozeserdek6ben azr ivartalanit6sban is nyujtottunk seg its6get.

6 :, Az EgyesUletUnk fennallasi otu honlapot es forumot is Uzerneltet, ahol kovetheto kutyusaink sorsa, itt olvashato minden gondoz6sunkba kerult kutya tortenete a megtalaldstol a gazdahoz ad6sig, sot, mivel az orokbefogadokkal folyamatosan tartjuk a kapcsoljtot, igy kesobb is erkeznek fotok, besz6molok. Rendezvenyek: Lehetoseg szerint reszt veszunk minden olyan rendezvenyen, ahol az 6ltalunk fontosnak tartott szemleletet tudjuk n6pszerr-isiteni. Elsodleges celunknak tartjuk, hogy az emberek ne vds6roljanakutydt, hanem si nterteleprol, menhelyrol vagy 6 llatvedo szeryezetekto I iogadja nak 6rokbe, ez6rt is vettunk reszt dprilis 23-an es jfnius2s-", u Nemet Juhaszkutya Fajtamenteszeryezeseben a Happy Dog Kutyaiskola teruleten megrendezett drokbefogado napokbn, a-hoi az ivartalanitss es a regisztrdlt microchip fontoss6gat hangsulyoztuk a latogatoknak ben tdbb alkalommal iskol6s csoportok latogattdkuty6inkat, ahol a setdltatds mellett a gyerekek sok hasznos informdciot kaptak a k utyata rtass a l, a k utya k vis'eikedeseve I ka pcsolat ban, ezalta I szeretn e n k a gyerekeket a felelos Sllattartdsra nevelni. Az egyesulet bevetelei: Egyesuletunk 2011-be nem reszesult szemelyi jdvedelemado 1oh felaj6nl6sban. Bev6telunk mag6nszemelyek adom6nyaibol 6s tagd ijakbol keletkezett. Az egyesulet kiadasai: EgyesUletunk a befolyt bev6teleket a kutydrk orvosi k6ltsegeire, elelmezesere, kulso- es belso parazitamentesites6re, illetve tart6si koltsegei re ford ltotta. Budapest S'lwo^ J^',u J az eg Yes u let kepv'tu'u'-u,,.**nn* 6 W

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006.

VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. VADASKERT ALAPITVANY a Gyermekek Lelki Eg6szs6g66rt KOZHASZN USAGI BESZAMOLO 2006. A.l AzALAPITVANY 1.) Neve: Vadaskert Alapitvdny a Gyermekek Lelki Egeszsegeert. rovid itett n6v: Vadaskert Alapitvdny

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49

Közhasznúsági jelentés. 2012. év. Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány. 1014 Budapest, Úri utca 49 Közhasznúsági jelentés 2012. év Kelet-Közép-Európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány 1014 Budapest, Úri utca 49 Budapest, 2013.05.31 Társadalmi szervezet vezetője Közhasznúsági jelentés részei 1. Számviteli

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010.

Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43. KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. Szervezet neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület Székhely: 1094 Budapest, Viola u. 50. Adószám: 19008295-1-43 Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGlJELENTÉS 2010. ÉV 1. Számviteli beszámoló 1. Közhasznú éves beszámoló

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE PÉCSI FLAMENCO EGYESÜLET 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1. Az Egyesület bemutatása: 1.1. Egyesület neve: Pécsi Flamenco Egyesület 1.2. Egyesület székhelye: 7625 Pécs, Babits M. u. 6. fsz. 1/A. 1.3.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2009 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, 2010. február 9i ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 1022. Budapest, Bég utca 3-5. Tel: 06-1-326-64-64, Fax: 06-1-336-10-13 Email: Police2@zeroline.hu Web: www.police-alapitvany.hu POLICE Magyar Közbiztonsági Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. T a r

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY. 2009 év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 2009 év A 2009-es számviteli beszámoló még nem készült el, így a pénzügyi kimutatások 2008-as adatok alapján kerülnek bemutatásra. Budapest, 2010.02.13.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról

BESZÁMOLÓ. A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról BESZÁMOLÓ A Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség 2013. évi költségvetési gazdálkodásának alakulásáról 1. A 2013. évben kapott költségvetési támogatás felhasználása A Szövetség 2013.

Részletesebben

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE

A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 A HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDO KÖR TÚRKEVE TARTALMI BESZÁMOLÓ Fekete István Oktatóközpont fenntartása A Fekete István Oktatóközpont helyi és országos szinten is kiváló helyszínt

Részletesebben

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Pilis-Budai Kutyamentők Közhasznú Egyesület 2086 Tinnye, Ady Endre u. 48. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. április 20. Szabó Csilla elnök Pilis Budai Kutyamentők Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben