Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s"

Átírás

1 Ffiggetlen ktinywizsgd l6i jelent6s a Budapesti Erd6gazdas6g Z6rtkiirfien Mfkiid6 R6szv6nyt6rsasdg 2OL3. 6vi 6ves besz6mol 6i6r6l

2 Fiiggetlen k0nywizsg6l6i jelent6s A Budapesti Erdilgazdasdg Zdrtkdriien Mtikddd RCsntCnytdrsasdg (Szdkhelye: 1033 Budapest, Hdvizi u. 4 /A. ; C d gj e gyz,lksz dm : I I 35) tulaj donosainak. Az ives beszdmoldrdl kdsziilt jelentis Elvdgezttik a Buclapesti Erddgazdasdg ZrL melldkelt vi 6ves beszimol6jdnak a ktinywizsgilatdt, amely 6ves beszimol6 a december 3 l-i fordul6napra elk6szitett mdrlegb6l - melyben az eszkdzdk s forriisok egyez6 v6grisszege E8 E Ft, a mdrleg szerinti eredm6ny E Ft nyeresig-, es azezen id6ponttal vegz6d6 6vre vonatkoz6 eredmdnykimutatrlsb6l, valamint a szimviteli politika meghatriroz6 elemeit es az egyeb magyarin6 informiici6kat tartalmaz6 kiegdszit6 mell6kletb6l 6ll. A vezetds felelilssdge az eves beszdmolddrt A vezet6s felel6s az 6ves besziimol6nak a szdmviteli t<irvdnyben foglaltakkal risszhangban tdrtdn6 elk6szitds66rt 6s val6s bemutatiisiidrt, valamint az olyan bels6 kontrollokdrt, amelyeket a vezet6s sztiks6gesnek tafi ahhoz, hogy lehet6v6 v6ljon az akdr csalisb6l, ak6r hib6b6l eredo l6nyeges hibiis rillitrisokt6l mentes 6ves besz6mol6 elk6szit6se. A k d nyw iu g tild fe le l6s s d g e A mi felel6ss6gi.ink az 6ves besz6mol6 v6lem6nyez6se k6nywizsg6latunk alapjiin. K<inywizsg6latunkat a magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal dsszhangban hajtottuk v6gre. Ezek a standardok megk<ivetelik, hogy megfeleljiink az etikai kdvetelm6nyeknek, valamint hogy a kdnywizsg6latot tigy lervezzik meg 6s hajtsuk v6gre, hogy kell6 bizonyossiigot szerezzink arr6l, hogy az 6ves besz6mol6 mentes-e a l6nyeges hibris 6llitasokt6l. A krinywizsg6lat mag6ban foglalja olyan elj6rrisok vdgrehajt6siit, amelyek cdlja kdnywizsgdlati bizonyit6kot szerezni az 6ves besz6mol6ban szerepl6 <isszegekrol es kdzz5tetelekrol. A kiv6lasztott eljiirasok, beledrtve az 6ves besz6mol6 akilr csalilsb6l, akfu hib6b6l ered6, l6nyeges hib6s rillit6sai kockiizatainak felm6r6s6t is, a kdnywizsgii6 megitdl6s6t6l fiiggnek. A kockrizatok ilyen felm6rdsekor a kdnywizsgiil6 az 6ves besz6mol6 gazddlkod6 egys6g 6ltali elk6szit6se 6s val6s bemutalssa szempontj6b6l relev6ns bels6 kontrollt az6rt m6rlegeli, hogy olyan kdnywizsgiilati eljarrisokattervezzen meg, amelyek az adott kdri.ilm6nyek krizritt megfelel6ek, de nem azert, hogy a gazd6lkod6 egys6g bels6 kontrollj6nak hat6konysrigiira vonatkoz6an v6lem6nyt mondjon. A k<inyvvizsg6lat mag6ban foglalja tovdbbd az alkalmazott sz5mviteli politikak megfelelos6gdnek 6s a vezet6s 6ltal k6szitett sz6mviteli becsl6sek dsszeriis6gdnek, valamint az 6ves beszimol6 ritfog6 prezentrllisrinak 6rtdkel6s6t is. Meggy6z6d6siink, hogy a megszerzett krinywizsg6lati bizonyitdk elegend6 6s megfelelo alapot nytjt krinywizsg6l6i v6lemdnyiink megadas6hoz. Vilemdny V6lem6nyiink szerint az 6ves besz6mol6 megbizhat6 6s val6s k6pet ad a Budapesti Erddgazdasdg Zrt december 3 I -6n fennrill6 vagyoni 6s p6nziigyi helyzetdrol, valamint az ezen id6ponttal vdgz6d6 6vre vonatkoz6 jdvedelmi helyzetdr6l a sz5mviteli trirvdnyben foglaltakkal <isszhangban. Egydbjelentistiteli ki)telezettsdg: Az iizletijelentdsrdl kdsziiltjelentds Elv6geztiik a Budapesti Erdflgazdasdg ZrL melllkelt vi 6ves besziimol6jiihoz kapcsol6d6,2013. december 3 1 -i fordul6napra vonatko z6 6vi ijzleti jelent6s6nek a vizsgdlatdt. A vezet6s felel6s az ijzleti jelentdsnek a szimviteli t<irv6nyben foglaltakkal dsszhangban tcirt6n6 elk6szit6s66rt. A mi felelsss6gtink azizletijelent6s 6s azugyanazon tizleti 6vre vonatkoz6 6ves besziimol6 cisszhangjiinak megitdl6se. Az itzleti jelent6ssel kapcsolatos munkiffi az ijzleti jelent6s 6s az 6ves besz6mol6 dsszhangjiinak megft6l6s6re korl6toz6dott 6s nem tartalmazta egy6b, a gazdrilkod6 nem auditrilt szimvitel i nyi lvantart6saib6l levezetett inform6c i6k 6ttekint6s6t. V6lemdnyiink szerint a Budapesti Erddgazdasdg ZrL vi iizleti jelentdse a Budapesti Erddgazdasdg Z rt. 20 I 3. 6vi 6ves beszrimol6j 6nak adataival cisszhan gban van. Budapest, ilpilis 28. i#!ffi:yyu-nuo, _.! V\/l>r^ ^ in,,n",.j.,,r,ri,1if..l.,,^ CONTROLLING.AUDIT Kft. Bejegyzett K0,nyvvizsg6l6i T6rsas6g 1037 Budapest, G6bd 1.23.Fs2.1. Nyilv6ntart5sba-v6teli sz6m: B ej e gy zett K6nywizs g5l 6 Kamarai tagsdgi szdm:

3 zor3.evr rrcszamot,o ry-t -f:- rtl- B\/DAPESTI L J EI{D6qazr>AsACi zrt.

4 ffi.,^ r BUDAPESTI ERDOQAZ DASAq ZRT - MERLEG ES EREDMENYKIMUTATAS DECEMBER 31.

5 Statisztikai szimjel: ll 401 C6giegyz6ksz6m: 0 I MERLEG v,,A" viltozat Eszktiziik JOrizam Bu dapesti Erdbgazdasig Zrt. Megnevez6s t2.31 A Befektetett eszkiiziik t 279 2s3 I. Immateriilis iavak 5 44( I Alaoitiis-dtszervez6s aktivelt 6rt6ke 2 Kis6rleti feilesa6s aktivalt 6rt6ke 3. Vagyoni ertekii iogok 5 44( 5 63( 4 Szellemi term6kek 5 zleti vasv c6sert6k 6 Immateriillis iavakra adott el6legek 7. Immateri6lis iavak 6rt6khelyesbit6se il. Tirsvi eszkiiziik t i l I tneatlanok es a kaocsolodo vagvoni ertekti iogok t 2 Mriszaki berendezesek. eepek. i6rmtivek 5r8 '713 5M 48: 3. lsv6b berendezesek. felszerelesek. irirmiivek 60 6l( 72 68' 4. Ieny6sziillatok 4 57t 2 02( 5. Beruhr2risok, fehii it6sok 8 60: t4 10, 6. leruhdzilsokra adott el6legek 7. I6rgyi eszk6z6k 6rtdkhelyesbit6se It. Befektetett p6nziiqyi eszkiiziik ll78l 4t 911 I fart6s r6szesed6s kapcsolt v6llalkoziisban 34 l7( 34 t7( 2. fart6san adott kolcsrin kapcsolt viillalkoz6sban 3 Esveb tart6s r6szesed6s 4. Iart6san adott kcilcscin egy6b r6szesedesi viszonyban rilt6 v6llalk 5 Eey6b tart6san adott k6lcsiin 82 80( f artos hitelviszonw megtestesit6 ertekpapir ( 7. Befektetett o6nziievi eszkdzdk 6rt6khelvesbit6se B Fors6eszkiiziik K6szletek l0l I Anyagok Befeiezetlen termel6s 6s f6lk6sz tenn6kek '7 99! 3 Novend6k-. hiz6- es esv6b iillatok 67( 4'7: 4 K6szterm6kek s8 08: 5. Aruk 6. K6szletekre adott elolegek I. Kiivetel6sek a 299 3tt I Koveteldsek 6ruszillftrisbol 6s szolgilltatasbol (vevtik) t9l 084 r 79 90t 2. K<ivetel6sek kapcsolt v6llalkozrlssal szemben l9', J. (ovetelesek egydb rdszesedesi viszonyban levo vrillalk. szemben 4. Vrllt6kcivetel6sek 5. Eev6b kdvetel6sek I l9 20( It. rl6knar I R6szesed6s kapcsolt v6llalkoz6sban 2 Esveb rdszesed6s 3 Sai6t r6szv6nyek, sai6t iizletr6szek 4. Foreatdsi celu hitelviszontt megtestesito 6rtekpapirok lv. P6nzeszkiiziik I P6nzt6r. csekkek 3 0r Bankbetetek I t7 47( 2t3 50( Aktiv id6beli elhatdrol6sok 3 82( l 890 I Bevctelek aktiv idtibeli elhatdroliisok 2 46i I 2 KOlts6gek, r6forditdsok aktiv id6beli elhatiirol6sa I 359 I 87" 3 Halasztott rdforditasok Eszkiiziik tisszesen I E83 08t Keltez6s: Budapest, prilis 28 \r Szalay Ldszl6 vez rigazgat6 /{nl+ Bo ^l--\ L /L{ '' il:( f,,,.t4 1 mi ii.y - )! -! q; 3,: ot LBP.,l ;,ppl '!aal P'l d'i

6 Statisztikai sz6mjel: ll 401 C6gi egyz6kszim: 0l I 35 Forr6sok (passziv6k) v Buda pesti Er tjiigazdashg Zrt. iorsatt Megnevez6s D Saiit t6ke I I II. legyzett trike Ebb6l: visszavdsarolt tulaidoni reszesedes neverteken Iegyzett, de meg be nem fizetett toke(%) ( ( II I. ftiketartalek l IV. s24 87\ ( V. Lekdtdtt tartalek 4t s2': vt. Ert6kel6si tartal6k vti. M6rleg szerinti eredm6ny t3 57( C6ltartal6kok I leltanal6k a virhato kotelezetts6gekre 32 60( ( 2. leltartal6k a i0v6beni koltsegekre 28 50( l7 00( 3 ey6b c6ltartal6k Kiitelezetts6sek t Hitrasorolt kiitelezetts6eek 0 0 I H6trasorolt k6telezettsdsek kapcsolt viillalk. szemben 2 Hatrasorolt kotelezetts.egyeb reszesedesi viszonyban ldvci vdll.sz J Hiitrasorolt kcitelezetts6gek egy6b gazd6lkod6val szemben il Hosszri leiiiratri ktitelezetts6gek 23 tgi I Hossai leiiiratra kapott kcilcsonok 2. Atv6lthat6 kdtv6nyek 3 Iartoz6sok k6tv6nykibocsritrisb6 I 4 Beruhrizrisi 6s feileszt6si hitelek 5. Eey6b hossai lei6rat[ hitelek 6. [art6s kdtelezetts6gek kapcsolt vdllalkoziissal szemben 7. fartos kdtelezetts. Egyeb reszesedesi visz. lev6 viillalk. szemben E. Eev6b hosszri lei6ratri kotelezetts6gek 23 l9 Ill. Rtivid leiiratrl kiitelezetts6eek ( I Rtivid lei 6rani kcilcsci nok. ebbril: az afffltoztathato kdtvenyek 2. Rrivid lei6ratri hitelek 79 49\ 3. Vevciktril kapott elolegek K6telezettsesek iiruszrillitdsb6l 6s szolg6ltatdsb6l (sz6llit6k) t05 l6: t42 35( 5. Viilt6tartozesok 6. Rovid lei6ratu kotelezetts6sek kaocsolt viillalkozrissal szemben 7 Rdvid leirlratu k6tel. eeveb reszeseddsi visz.levci vdllalk. szemb. 8. Eev6b rdvid lei6ratu kcitelezetts6gek G. -_l Passziv id6beli elhat{rol6sok 341 E I Bevdtelek oassziv id6beli elhatdroldsa t Kdlts6gek, rriforditdsok passziv idtibeli elhatdroliisa 37 5l Halasztott bev6telek Forr{sok iisszesen l l Keltez6s: Budapest, dprilis 28. o ks$r Szalay Liiszl6 vez6igazgat6

7 Statisztikai szdmjel: ll 401 C6giegyz6kszim: 0 I - I I 35 B u da pesti Er diigrzdrsig Zrt. Az eredmdnykimutatis el6irt tagol6sa (iisszkiilts69 elj 6rdssal) v,,A" viltozat )or- Megnevez6s l Belfttldi 6rt6kesit6s nett6 erbevetele t ( I i 02. Export6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele 92 74t r0t 28t Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele (0 l+02) I t l( 03 Sai6t termelesii k6szletek iillomiinyvdltozasa 9 76! Sai6t el6rillitrisu eszkdzok aktivflt ertdke 33 98! 52 72i I. Aktiv6lt sai{t teiiesitm6nyek 6rt6ke (+03+04) $ IL Egy6b bev6telek 440 2t4 5t t 5J0 Ebb6l: visszairt 6rt6kveszt6s 44, 3 8ll 05. Anvaqkrilts6g 129 4t l4l 79t 06. ls6nvbe vett szoleiiltat6sok 6rt6ke I t 2' Esv6b szolsiiltatesok 6rtdke l6 t2i 22 56( 08. Eladott 6ruk beszerzdsi 6rt6ke I 67[ ll 66i 09. Eladott (kozvetitett) szols6ltatiisok 6rt6ke 55 70i 52 63t v. Anyasiellesii r{forditisok ( ) I ! I B6rkolts6g ll Szemdlyi iellegii egyeb kifizetesek ' B6riairul6kok I l8 l5( V. Szem6lyi ielleeii rf,forditisok (10+l l+12) 75E l5! ( YL 6rt6kcsiikken6si teirf s rsz vit. Egy6b rriforditdsok Ebb6l: 6rtdkveszt6s 3 8il 80( , Uzemi (iizleti) tev6kenys6g eredm6nye (I+II+lIl-N-V-VI-Vtl) 13. Kapott (irir6) osztal6k 6s r6szesedds lbbril: kapcsolt vrillalkoz6stol kapott 14. R6szesed6sek 6rt6kesit6snek 6rfolyamnyeresege Ebbril: kaocsolt v6llalkoz6stol kapott t5 Befektetett p6nziigyi eszk<iz<ik kamatai, iirfolyarnnyeres6ge 32 t4i Ebb6l: kapcsolt vrillalkoz6stol kapott 16. Egyeb kapott (iar6) kamatok es kamatiellegii bev6telek 2 44i 5 36( Ebbol: kapcsolt villalkozrist6l kapott 17. Pdnztieyi m[iveletek egyeb bevetelei 3 t3t 277 VIIL P6nziisyi miiveletek bev6telei ( ) u Befektetett p6nziigyi eszkoz<ik 6rfolyamvesztes6ge Ebbol. kacsolt vdllalkozaist6l kapott 19. Fizetendri kamatok 6s kamatjellegii rdforditrisok Ebbril: kapcsolt vrillalkozrist6l kapott 5 l0( s t0( 2 s0: 85i 20 R6szesed6sek. 6rt6knaoirok bankbetetek 6rt6kveszt6se 2l Penziisyi mtiveletek egyeb raforditisai l2 45 t 371 x. P6nziisvi miiveletek rdfordit{sai ( { 2 22t B P6nziisvi miiveletek eredm6nve (Vlll-IX) -3 95? 6 04t Szokisos villalkozisi eredm6nv (+A+R) , x. Rendkiviili bev6telek 279 xt. Rendkiviili 16forditdsok ( D. Rendkiviili eredm6nv (X-XD ( E. {d6zis el6tti eredm6ny (+C+D) ti Ad6fizet6si kiitelezetts6s 2 18: l8 73( Ad6zott eredm6nv (+E-XII) ( 22. Eredm6nvtartalek ie6nvbev6tele osztal6kra, 16szesed6sre 23. I6vrihaevott osztal6k. reszesed6s M6rles szerinti eredm6ny GF Keltezds: Budapest, prilis 28. Szalay L6szl6 vezdigazgat6,-ki..-qh. '! 'tr-f-rf} L='.S l="?e L-e \Agr&\'" \I :S - le=-'#c' \ - " *.-,-'/',/

8 Statisztikai szimjel: E ll 401 C6giegyz6kszim: 0l - I I 35 Budapesti Lrd6gazdashg Zrt. Az eredm6nykimutatis e16irt tagol6sa (forgalmi ktilts6g eljirissal) v )ori7afr Megnevezes t 20r3.r2.31 0t. Belftildi 6rt6kesit6s nett6 6rbev6tele ( Export 6rt6kesit6s nett6 erbev6tele 92 74t I 0r 28t lrt6kesit6s nett6 6rbev6tele (01+02) 1 82r Srt6kesit6s elsziimolt kozvetlen tinkolts6ee ', I i 04 Eladott 6ruk beszerzdsi 6rt6ke ll66r 05. Eladott (krizvetett) szolealtatasok 6rt6ke 55 70: II. lirt6kesit6s kiizvetlen kiilts6sei ( ) l II rt6kesit6s brutt6 eredm6nve (I-II) Ert6kesit6si. forsalmaziisi k<ilts6eek 93 97( 93 37\ 07. eazsal{si k6lts6gek Eev6b 6ltal6nos koltsesek l9l 4lt V. lrt6kesit6s ktizvetett ktilts6eei ( ) v. Egv6b bev6telek ll 536 Ebb6l: visszrirt 6rt6kveszt6s Ell vt. Egy6b rfforditdsok Ebb6l: 6rt6kveszt6s r t A jzemi (iizleti) tev6kenvs6s eredm6nve (+III-IV+V-VI) 38 s l0( 5 loc 09 Kapott (i616) oszal6k 6s r6szesed6s Ebb6l: kapcsolt vrillalkozdstol kapott 10. R6szesed6sek 6rt6kesitesnek iirfolyarnnyeres69e Ebb6l: kaocsolt v6llalkoziistol kapott il Befektetett p6nziigyi eszkcizok kamatai, rirfolyamnyeres6ge Ebbril: kapcsolt v6llalkozirstol kapon t2. Egyeb kapott (iriro) kamatok es kamatiellegii bevetelek Ebb6l: kapcsolt vdllalkozdstol kapott 32i t ( 13. Penziiwi miiveletek esyeb bevdtelei 3 r3i YII. P6nziisyi miiveletek bev6telei (lj+14+l ) ll ! 14. Befektetett pdnziigyi eszkrizcik 6rfolyarnvesztes6ge Ebb6l: kapcsolt vrillalkozist6l kapott 15. Fizetendri kamatok es kamat jellegii rdtbrditrisok Ebbril: kapcsolt viillalkozilst6l kapott 2 50: 85i t6. R6szesed6sek, 6rtdkpapirok bankbetetek 6rtekveszt6se t7 Penziisvi miiveletek egyeb 16forditiisai I 371 vil[ P6nziisvi miiveletek riforditisai ( I 8+ l ) 14 95t 2 22( B P6nziisvi miiveletek eredm6nve (VIII-IX) -3 95; 6 04t Szokisos v6llalkozdsi eredm6nv (+A+B) 34 s4t 33 0ri x. Rendkiviili bev6telek 279 x. Rendkiviili rifordit6sok 7 4t',. 70( D. Rendkiviili eredm6nv (X-XI) ( E. {d6zis el6rti eredm6nv (+C+D) ti xt. {d6fizet6si kiitelezetts6s 2 t8: l8 73( {d6zott eredm6nv (+E-Xll) l3 57( l8 Eredm6nl,tartaldk igdnybev6tele osztal6kra, r6szesed6sre 19. I6v6hasvott osztal6k, r6szesed6s M6rleg szerinti eredm6nv ef ) ( Keltez6s: Budapest, prilis 28. Szalay Ldszl6 vezfrigazgat6 Crr(

9 BUDAPE STI ERD6 G AZDASAG,..rltr..f, ZARTKORUEN MUKODO RESzvENYrAnsasAc EVI f7fr, KIEGESZITO MELLEKLETE BU ERDOqAZD AsAq zrr

10 KTEGESZIT6 uer,r-eklet r. AITaLANOS RESZ UA. A T6rsas6g 6s a szfmviteli politika bemutatisa I/8. II. IUA A T{rsasig bemutatisa... A szdmviteli politika bemutatisa Az elszimolis alapja...6 A szimviteli politikfban meghatirozott krit6riumok ismertet6se...8 Az ellen6rz6s 6s 0nellenfirzfis sorin feltirt hiba, hibahatfs min6sit6se...8 Alapitfs, 6tszewez6s kiilts6geinek min6sit6se Kutat6s, kis6rleti fejleszt6s kiilts6geinek min6sft6se Ad6sonk6nt eryiittesen kisiisszegii kiivetel6s... 8 A valuta 6s deviza t6telek 6rt6kel6se,... 8 Fajlagosan kis 6rt6kii k6szlet... Az 6ves besz{mol6 Osszeillitfsa sorin alkalmazott f6bb 6rt6kel6si eljdr:lsok 6s amortizitci6s politika ismertet6se Az 6rt6kveszt6s elszfmolfsdnak m6dja C6ltartal6k k6pz6s rendszere...., M6rlegenkiviilit6telek A Tirsas6g vagyoni, p6nziigyi 6s jiivedelmi helyzet6nek bemutat6sa 13 SPECIFIKUS NNSZ M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek 1. A Tfrsasig m6rleg6nek elemz6se - Eszkiiziik Befektetetteszkiiz0kelemz6se 2.1. A TSrsas6g m6rleg6nek elemz6se - Forrfsok 9 t6 16 r Immateriflis javak...f Tirryi eszkiiziik Befektetett p6nziiryi eszkoziik elemz6se f. Tartris r6szesed6sek iisszet6tele Ery6b tart6san adott kiilcsiin 6sszet6tele """"""' Forgrieszkiiziik e1em26se... """"" K6szletek. """""' Kiivetel6sek elemz6se """"" trrtokpapirok... """""' Kapcsoli villalkozrisokkal szembeni eryenlegek """""""""' Erttheszt6s m6rlegt6telenk6nti alakulisa """"" P6nzeszkiiziik a1aku16sa... """""" Aktivid6belielhatdrol6sok C6ltarta16kok Kiitelezetts6gek elemz6se """"""""""' Hitrasorolt tiitelezetts6gek """"""""' , Hosszri lejiratri kiitelezetts6g e1em26se... """""""""' R0vid lejdratri kiitelezetts6gek e1em26se... """""""""" Kapcsoli villalkozisokkal szembeni kiitelezetts6g r6s21ete26se Passziv id6beli elhatfroldsok e1em26se... """"""""""'33 IIIB. Eredmr6ny kimutat6shoz kapcsol6d6 kieg6szit6sek Ert6kesit6s nett6 6rbev6tel6nek e1em26se... """"""""'34 34

11 KTEGESZIT6 uprreklet IIr Aktivilt sajit teljesitm6nyek 6rt6k6nek elemz6se Sajit termel6sii k6szletek fllominyviltozisa Saj6t eldillitfsri eszkiiziik aktivilt 6rt6ke Ery6b bev6telek iisszet6tele, Kiilts6gek Kiilts6gek k0lts6gnemenk6nti iisszet6tele...38 P6nziigyi miiveletek eredm6ny6nek iisszet6tele Rend kiviili eredm6ny iisszet6tele Kapcsolt v6llalkozisokkal szembeni eredm6nyek Tirsasigi ad6 TAJEKOZTATO RESZ L6tszim 6s b6radatok R6szesed 6si viszonyba n 5116 v6llalkoz6 so kka I folyta tott tranzakci6k Ktitelezetts6gv6 lla l6sok 6s fii 996 kiitelezetts6gek Kiirnyezetv6delmi tev6kenys6g bemutatfsa Ellen6rz6sek M6rleg fordul6napj6t kiivet6 esem6nyek bemutatfsa IV. CASH.FLOW KIMUTATAS l 4t

12 KIEGESZIT6 MELLEKLET t. Alra,rAxos RESZ lla. Neve: A T6rsas6g 6s a szfmviteli politika bemutatisa 1. A T6rsasdg bemutat6sa R<ividitett neve: Sz6khelye: Telephelyei: Budapesti Erd6gazdasigZirtkdriien Miikiid6 R6szv6nytdrsas6g Budapesti Erd6gazdasigZrt. (a tov6bbiakban:,,t6rsasdg") 1033 Budapest, H6vizi ut4la. Budapesti ErdogazdaslgZrt. Buj6ki Erddszeti lgazgatosilga 3047 Buj6k, Der6ksor u. 31. B udape sti Er do gazdasig Zrt. Dabas i Erd6 s zeti lgazgatosiga 2370Dabas, Fo rit 33. Budape sti Er do gazdasig Zrt. L ovasber6nyi Erdd szet i lgazgato siga 8093 Lovasberdny, Vorosmarty \.4. B udape sti Er do gazdasiry Zrt. S tittoi Erd6 szeti lgazgatosdga 2542 Snfiq R6k6czi tfi 62. B udape sti Er do gazdasiry Zrt. U z s ai Erdd szeti lgazgato sdga 8321 Uzsa, Erd6sztelep 19. CflgSegyz k-szirma: 0l KSH-jelzoszhma: Ad6sz6ma: Honlap: Alapit6: Alapit6s idopontja: janu6r l. A T6rsas6g tulajdonosa: Magyar Allam Honv6delmi Miniszt6rium A tulajdonosi jogok gyakorl6ja: l6-ig Honv6delmi Miniszt6rium A T6rsas6g f6tev6kenysdge: 0240'08 Erddszeti szolgdltatds Jegyzett t6ke: penzbeli hozzdjfirulits apport tol Magyar Fejlesztesi Bank Zirtk<inien Miikddo Reszv6nyt6rsas6g 4

13 KTEGESZITo uslrpklet N6v6rt6k Tulajdonosi r6szardny (%) El6z6 6v T:[rgy 6v El6z6 6v Tirgy 6v Tulajdonos Magyar Allam A Trlrsas6g alapt6k6je db egyenkdnt Ft ndvertdkti tcirzsrdszvdnyb6l 6ll. A T6rsas6g r6szv6nyei demateriali ziit reszvenykdnt keri.ilnek elo6llit6sra, ndvdrt6kre sz6l6ak. Tev6kenys6gi k6rei: - Erdofehijitris,telepit6s - Fakitermel6s - Yadgazd6lkod6s - Erdogazdasigi szolg6ltatils - Hoszolgiiltat6s Tfrsasig adottsdgainak, piaci helyzet6nek bemutatisa AzErdogazdasdg megkdzelit5en ha erdotertileten gazditlkodik, mely teljes egdsz6ben a Magyar Allam tulajdon6ban 6s a Honv6delmi Miniszt6rium vagyonkezel6s6ben van. A gazd6lkod6st a Honvddelmi Miniszt6riummal kdtdtt Hasznrilatba adrlsi szerzodes alapjinfolytatla az Erdogazdasdg. Az erdogazdiikod6s alatt 6116 teriilet 13 Yo-a v6dett, valamint a teljes tertilet 48 o/o-a NATURA 2000 vddetts6g alatt iil. Az erdotertileteken a gazdilkodirst 5 hagyom6nyos erdeszet, valamint az alakulati teriiletek kezeldsdre ldtrehozott,,speci6lis" erddszet folytatja. Az erd6teriiletek az orsz6gban szetszortan l0 megydben helyezkednek el, ami az irdnyititsi nehezsdgeken trilmen6en jelentos logisztikai elonytiket hordoz az erdogazdas6g rdszere vben az NFA-val kotott meg6llapodris alapj5n 50,1575 ha teriiletet vagyonkezel6sre vett 6t a t6rsas69. A t6rsas6g vi arbev6tel6vel a tervezett m6rt6ket meghaladta a sz6mos, a gazd6lkod6st hiltr6nyosan drinto esemdny (pl.: term6szeti k6rok, fenyopusztul6s, ttizk6r) ellen6re. Az 6ltal6nos gazd6lkodr{si szab6lyokon tril a T6rsasiig mtikriddsdt meghatiroz6 f6bb speci6lis gazddlko dbs i j o gsz ab 6l yok : - az erdor6l, az erdo vddelmdrol es az erdogazd6lkod6sr6l sz6l vi XXXVI. tv. - a vad vddelm6rol ds a vadgazd6lkod6sr6l,vadiszatr6l sz6l evi LV. tv. - a termdszetvddelemr6l sz6l evi LIII. tv.

14 KTEGESZIT6 rraprleklet 2. A szimviteli politika bemutat6sa 2.1. Az elszimolis alapja A T6rsasilg a sz6mvitelr5l sz6l dvi C t<irv6ny (a tov6bbiakban: Szt.) eloir6sai alapj6n mrik<id6sdr6l, vagyoni, pdnziigyi 6s jdvedelmi helyzetdrol 6ves besz6mol6 k6szit6s6re kcltelezett. Az 6ves besz6mol6 fel6pit6se: - Mdrleg: a Szt. l. sz6mri melldklet6ben meghat6rozott,,a" v ltozatban; - Eredmdny kimutatiis: a Szt. 2. szitmu mell6kletdben meghatiirozott,,a" v6ltozatban, osszk<ilts6g elj6r6ssal; - Kiegdszit6melldklet. Az izletiielent6s nem rdsze az 6vesbesz6mol6nak, de azzal egyidejtileg el kell kdsziteni. Az 6ves z6riis fordul6napja: december 31. A m6rlegk6szitds idopontja: t6rgy6vet kiivet6 6v januir 31. Az 6ves besz6mol6 aliirdsdra jogosult szem6ly: Szalay Liszl6vez6rigazgat6 (lakhelye: 1153 Budapest, Beller Imre utca 113.) A T6rsas 69 k<inyvviz sg 6latr a kotelezett. A T6rs asdg konywiz s g ii6ja: Tiiriik Zolthn (eng.szim : 00 I 379, Controlling-Audit Kft.. ) Az 6ves besz6mol6t k6szitette: Vincze J6zsefn6 mb. vez6rigazgat6-helyettes (regisztriltm6rlegk6pes kdnyvelo, eng. szfm: ) Sz6szn6 Morvakiizi Judit fok<inyvelo (regisztr6lt mdrlegk6pes konyvelo, eng. szim: ) Az 6ves besz6mol6 a formai kovetelm6nyeknek megfeleloen magyar nyelven kdsztil, az cisszegek ezer forintban szerepelnek, tartalmazza az elozo idoszak adatait is. A Sz6mviteli Tiirvdny 3. $. (2) bek. 1/a. pontja alapj6n a T6rsasiig anyav6llalatnak minssiil. A konszolid6lt 6ves besz6mol6 k6szit6si kritelezetts 69 a evi C. tv $. ( 1 ) bekezdese alapj 6n. - mdrlegfo<isszeg Ft - 6ves nett6 6rbev6tel Ft - 6ves iltlagletszim 2s0 f6

15 KTEGESZIT6 vprleklet dsszevont (konszolid6lt) 6ves besz6mol6 k6szit6si kotelezetts6g t<irv6nyi felt6teleinek alakul6sa vben (Sz.t. 117 $. (l) bek.) Szt. tv vi vi M6rleg f6iisszeg ebb6l: Tdrsasiig Le6nw6llalat Eves nett6 6rbev6tel ebb6l: TSrsas6g Le6nw6llalat Tirgy6vben teljes m. id6s foglalkoztatottak sz6ma (f6) ebb6l: T6rsas6gkozmunkdban fogl. egyiitt Leirnyv5,llalat a (1) t6ny t s l9 t6ny s A torv6nyi felt6telek alapj6n a T6rsas6gnak vben nem kell konszolidrilt 6ves besz6mol6t k6szitenie. A T6rsas6g kezel6sdben, illetve a tulajdon6ban ldvo eszk<izokr6l 6s azok forr6sair6l a Sz6mviteli trirv6ny eloir6sai alapj6n a kettos krinjvvitel szabfiyai szerint vezeti konyveit, mely biztositja a gazdai1gi mtiveletek folyamatos r<igzit6sdt, a sz6mviteli elvek betart6s6t, ds a t6rsasirypenzijgyi - gazdasigi helyzetdrol val6s k6p kialakit6s6t teszi lehet6v6. A szitmlattik6r ds a sz6veges sz6mlarend a tdrv6nyi eloir6sok figyelembevdtelevel, a T6rsas6g specialit6sainak szem elott tartrls6val keriilt kialakit6sra. Az evkozi folyamatos inform6ci6 biztosit6sa 6rdek6ben a T6rsas6g havonta foktinyvi kivonatot, valamint erd6szeti es ilgazati eredm6ny kimutat6st k6szit' A T6rsas6g rogzitette sz6mviteli politik6j6ban, hogy a vttllalkozis folytat6s6nak elvebol kiindulva, biztositani kell a (teljess6g, val6dis69, vil69oss6g, kovetkezetess6g, folytonoss6g, osszem6r6s, 6vatoss6g, brutt6 elsz6moliis, egyedi 6rt6kel6s, az id6beli elhat6rol6s, a tartalom elsodlegessdge a form6vafszemben, a l6nyegess6g 6s a k<ilts6g-haszon risszevet6s) sz6mviteli alapelvek 6rv6nyestil6s6t. A kozpenzek felhaszn6lasrlnak 6s a k<iztulajdon haszn6lat6nak nyilv6noss6ga 6s ellenorizhet6sdge 6rdek6ben a Tdrsas6g a nyilv6ntart6si (konywezet6si) rendszer6t koteles oly m6don tov6bbr6szletezni, hogy abb6l a vonatkoz6 ktilon jogszab6lyban meghat6rozott adatok rendelkez6sre 6lljanak. A T6rsas6g a sz6mviteli politika keret6ben az alilbbi szabiiyzatokat k6szitette el, 6s alkalmazza a besz6mol6 ossze6llit6sa sor6n: Sz6mlarend, Eszkozok 6s forr6sok 6rt6kel6si szabiiyzata, 6nk<i I t s 6 gs zitmititsi szab ily zat, Eszkozok 6s forr6sok lelt6rk6szit6si 6s lelt6roz6si szabilyzata, P 6nzkezel6si szab ilyzat, Beruh6z6si szab lyzat, B izonyl ati szab 6lyzat, Belso ellenorz6si szabfly zat, L eltir o zitsi szab iiyz at.

16 KTEGESZ1T6 uprrpklet A m6rleg 6s az eredm6ny kimutat6s a sz6mviteli tdrv6ny szerinti tagol6son tul tov6bbi tagol6st nem tartalmaz. Az arab sz6mmal jelzett t6telek egy - egy csoporton beltil nem kertilnek <isszevon6sra A sz6mviteli politikiban meghathrozottkrit6riumok ismertet6se Az ellen6rz6s 6s 0nellen6rz6s sorfn feltr{rt hiba, hibahatis min6sit6se Jelent6s iisszegii a hiba, ha a hiba felt6r6siinak dvdben a ki.iltinbdzo ellenorz6sek sor6n, egy adott iizleti 6vet 6rint6en (6venk6nt ktil<in - ktilon) felt6rt hib6k 6s hibahat6sok - eredmdnyt, sajat tokdt nrivelo-cs<ikkent6 - drt6kdnek egyiittes (elojeltol fiiggetlen) cisszege meghaladja az ellenorzdtt iizleti 6v m6rleg fsosszegdnek 2 %o-itt, (2013.6vben E Ft), illetve, ha a m6rlegfotisszeg 2 o/o-a meghaladja az 5OO milli6 forintot, akkor az 500 M Ft-ot kell jelentos hib6nak tekinteni. A felt6rt ds a m6rlegkdszitds napjhig jogeross6 v6lt jelentos hiba miatti m6dosit6sokat a m6rleg 6s eredmdny kimutatiis minden t6teldndl az elozo 6v adatai mellett bemutat6sra kertilnek, azok nem k6pezik rdszet a thrgyevr adatoknak. A m6rlegben 6s az eredmlny kimutat6sban is ktilon-ktilon oszlopban szerepelnek az elozo tizleti 6v adatai, a lezdrt tizleti dv(ek)re vonatkoz6 m6dosit6sok, valamint atirgytvi adatok (Szv.tv. 19. $.). A megbizhat6 6s val6s k6pet l6nyegesen befolyfsol6 hiba, ha a jelent6s dsszegti hib6k 6s hibahat6sok <isszevont 6rt6ke kovetkezt6ben a hiba felt6r6s6nak 6vdt megelozo ijrzleti 6v m6rlegeben kimutatott saj6t toke legal6bb 20 o/r-kal v6ltozik (n6 vagy cs<ikken), igy a mir kozzetett vagyoni, pdnztigyi es jdvedelmezos6gi helyzetre vonatkoz6 adatok megt6vesztoek. 20l3.6vben EFt az 6rt6khatir Alapitis, fitszerv ezils kiilts6 geinek m in6sit6se A v6llalkoz6si tev6kenys6g indit6s6val, 6talakitrlsdval, 6tszervez6s6vel kapcsolatos kolts6geket a t6rsas6g az eredmdny terh6re sz6molja el a felmertil6s 6v6ben Kutatfs, kis6rleti fejleszt6s kiilts6geinek min6sit6se A kis6rleti fejleszt6ssel kapcsolatos k<ilts6geket a felmertil6s 6v6ben az eredm5ny terh6re sz6molja el a T6rsas6g kiv6ve, ha a kis6rleti fejleszt6s r6ven haszniiatba veheto targyi eszkoz l6tesi.il Ad6sonk6nt egyiittesen kisiisszegii kiivetel6s Ad6sonk6nt egyiittesen kisrisszegtinek minositi a t6rsasig azokat a kcivetel6seket, melyek nem haladj6k meg a v6grehajt6s v6rhat6 k<ilts6geinek h6romszoros6t. 2,2.5. A valuta 6s deviza t6telek 6rt6kel6se A valutap6nztirba bekertil6 valutakdszletet, a devizaszdml6ra kertilo devizirt, a kiilftldi pdnzlrtekre sz6l6 kovetel6st, befektetett pdnz;j'gyi eszkozt,6rt6kpapirt, illetve k6telezettseget a bekertil6s napjira, illetve a szerzodes szerinti teljesit6s napjira vonatkoz6 MNB iital kdzzdtett, hivatalos deviza6rfolyamon ittszhmitott forint6rt6ken kell a k<inyvviteli nyilv6ntart6sba felvenni, kiv6ve a forint6rt v6silrolt valut6t, devizitt, amelyet a fizetett osszegben kell felvenni, 6s amelyn6l a t6nylegesen frzetett forint alapj6n kell a nyilv6ntart6sba v6teli 6rfolyamot meghat6rozni.

17 KTEGESZIT6 vprreklet A m6rlegben szerepl6 eszkcizcik 6s forr6sok mdrleg-fordul6napi 6t6rt6kel6sekor szint6n az MNB 6ltal kozzetett, hivatalos devizadrfolyamot alkalmazza a T6rsas6g. Az 6t1rt6kel6s eredmeny6t a T6rsas6g a Sz6mviteli Torv6ny eloir6sait figyelembe vdve k<inyveiben szerepelteti Fajlagosan kis 6rt6kff k6szlet Az 6rt6kveszt6s megrillapit6sa sor6n fajlagosan kis 6rtdkri k6szleteknek minosiil az a keszlet, amelyekn6l a nyilv6ntart6son val6 kereszti.ilvezet6s k<ilts6ge meghaladja az lrtekvesztes <isszeg6t. Ezekn6l a k6szleteknel az ert kvesztes elsz6mol6sa a k<inyv szerinti 6rt6k ar6nydban t<irt6nik Az 6ves beszrimo16 iisszefllitisa sorin alkalmazott f6bb 6rt6kel6si eljrir6sok 6s amortiz6ci6s politika ismertet6se Az eszkozok 6s forr6sok ert6keldse a Szt. eloir6sainak megfelel6en t<irtdnik. A T6rsas6g az elozo tizleti 6vben alkalmazott 6rt6kel6si elj 6r6sokon nem v iltoztatott. A t6rsas6g a Sz6mviteli torv6ny 58. $ szerinti piaci 6rt6kelessel, 6s az 59lA-F $-ai 6ltal, a p5nzigyi instrumentumok esetdben lehetov6 tett val6s 6rt6ken tort6no drt6keldssel nem 61. Az immateri6lis javak 6s t6rgyi eszkdz<ik 6rt6kcsokken6se az egyedi 6rt6kel6s elve alapj6n kialakitott line6ris kulcsok figyelembe vdteldvel, idoar6nyosan kertil elsz6mol6sra. A t6rgyi eszkdz<ik maradv6nydrtdkdnek meghatiiroziisa a rendeltetdsszeni haszn6latbav6telkor az tizembe helyezds idopontj6ban rendelkez6sre 6116 inform6ci6k alapj6n tort6nik. A sziimitiis alapja a maradv6ny6rt6kkel cs<ikkentett brutt6 6rt6k, a leir6s maradv6ny6rt6kig tart. A Trirsas6g nem tekinti jelentosnek a t6rgyi eszkoz maradv6nyefiekelha az a tervezett elhaszn6l6diisi ido vdgdn a beszerz6si 6rtdk 70 Yo-a alatti ert6kre prognosztiziihato. Ebben az eset6ben a Tiirsas6g a m aradv6nyert6ket nul I a forintb an hat6roz za me g. A Sz6mviteli torv6ny 6ltal adott v6laszt6si lehet6segekkel dlve, a kis 6rt6kri eszkoz<ik (100 ezer forint egyedi elo6llit6si vagy bekeriil6si 6rtek alatti vagyoni drtdkri jogok, szellemi termdkek, tdrgyi eszkriz<ik) haszn6latbav6telkor egy osszegben keriilnek 6rt6kcsokken6sk6nt elszfmol6sra. A terv szerinti 6rt6kcs6kken6s elsz6mol6sa havonta tort6nik, a rendeltet6sszerti haszn6latbav6tel napj6t6l, az izembe helyez6stol kezdodoen. Eszkoz kivezet6s (p1. selejtezds, 6rt6kesitds, hi6ny), 6tsorol6s eset6n az eszkoz 6rt6kcs<ikken6s6t a kivezet6s, illetve 6tsorol6s napt6ri napj6ig kell elsz6molni. Terven feliili 6rt6kcs<ikken6s abban az esetben kertil elsz6mol6sra, ha az immateri6lis javak, tirgyi eszkozok krinyv szerinti 6rt6ke magasabb, mint a piaci 6rt6ke, illetve, ha azok megrong6l6dtak, feleslegess6 v6ltak, megsemmistiltek, selejtez6sre keri.iltek, vagy leltiirozds sor6n hi6nyk6nt keri.iltek felt6risra. A terven feltili 6rt6kcs<ikken6s az egy6b r6fordit6sok koz<itt keriil elsz6mol6sra. Amennyiben az immateri6lis joszilgnil, tirgyi eszkrizn6l a piaci 6rt6k alapliln meghat6rozott terven feliili 6rt6kcsokken6s elsz6mol6s6nak okai mdr nem vagy csak r6szben 6llnak fenn, az elsziimolt terven feliili 6rt6kcsokken6st meg kell sziintetni, az immateri6lis j6sz6got, atirgyr eszkozt piaci 6rt6k6re (legfeljebb a terv szerinti 6rt6kcsokken6s figyelembev6tel6vel meghatdrozott nett6 6rt6k6re) vissza kell 6rt6kelni. Az immateri6lis javak es a t6rgyi eszkoz<ik 6rt6kel6s6nek alapja a Sz6mviteli tlv.47. $-a alapj6n a bekeriil6si 6rtek.

18 KTEGESZ1T6 uplreklet (adatok ezer {orint!44) A kis 6rt6ktinek min6sitett, a Ft egyedi beszerzdsi, elo6llit6si drt6k alatti immateri6lis j6sz6g, tirgyr eszkozrik beszerzdsi, vagy el6ellit6si kdltsdg6t a haszniiatbev6telkor, azaz aktiv6l6skor 6rt6kcs<ikken6si leir6sk6nt egy osszegben sz6molja el a T6rsasiig. Az erd6k, telkek 6s vadaskerti 6llatok ut6n drtdkcsiikkendst nem sz6mol el a T6rsas6g. A maradvrlnydrt6k a rendeltetdsszeni haszniiatba vdtel, az izembe helyez6s idspontj6ban - a rendelkez6sre 6116 informilci6k alapj6n, a hasznos 6lettartam fiiggv6ny6ben - az eszkoz meghat6rozott, a hasznos 6lettartam v6g6n v6rhat6an realizillhat6 6rt6ke. Nulla a maradv6ny6rt6k, ha a tervezett elhaszn6l6d6si ido v6g6n a beszerzdsi 6rtdk l0 % al6 esik. A terv szerinti 6rt6kcs<ikken6s elsz6mol6sa havonta tort6nik. Megviitozott a terv szerinti 6rt6kcs<ikken6s mert6ke a szentendrei Kiseromti eszk<izeindl, melynek oka, hogy az ercmld december 31-6vel a Honv6delmi Miniszt6rium tulajdon6ba kertil 6s az 6rk pz6s sor6n a 9 6ves megt6rtil6ssel sz6moltunk, melsmek eredm6nyek6nt a 100 o%-os eszk<iz6tt6k megt6riil a bev6telekben. Ennek kovetkezteben a vi nyit6 nett6 6rt6k es maradv6ny6rt6k egyiittes <isszege kilenc 6v alatt a tervszerinti 6rt6kcsokken6sen kereszttil keriil elsz6mol6sra. Terven feliili 6rt6kcsdkken6st kell elsz6molni akkor, ha az immateri6lis javak 6s t6rgyi eszkozok ktinyv szerinti 6rt6ke tart6san lecsokken. A terven feliili leir6st a mdrleg kdszitds idopontj6ban 6rvdnyes piaci ertdkig kell v6grehajtani. A terven feliili 6rt6kcsokken6s az egydb r6fordit6sok kozdtt keriil elsz6mol6sra. Amennyiben a terven feliili leir6sok miatt az eszkoz konyv szerinti 6rt6ke alacsonyabb ezen eszkoz piaci 6rtek6n6l 6s az alacsonyabb ert6ken val6 6rt6kel6s okai m6r nem, illetve csak r6szben iillnak fenn, a terven feltili leir6sokat meg kell sziintetni a mir elsz6molt terven feliili 6rt6kcs<ikken6s csokkent6sevel. Az eszkoz terven feliili 6rt6kcsokken6s6t vissza kell irni a piaci 6rt6k6re, legfeljebb azonban a nyilv6ntartrisba v6telkor megsllapitott bekertil6si 6rtdk idoar6nyos terv szerinti 6rt6kcsokken6ssel cs<ikkentett nett6 ert6k6re Az 6rt6kveszt6s elszimolfsinak m6dja Befektetd s ek, drtdkpapirok drtdkeldse, min6sitd se d s drtdkvesztise A tulajdoni r6szeseddst jelent6 befektet6sek, tov6bb6 a hitelviszonl't megtestesito drt6kpapirok bekeriil6si 6rt6ke aszt $ szerinti 6rt6k. A gazdas1gi t6rsas6gban ldvo tulajdoni rdszesed6stjelento befektetdsndl - fiiggetleniil att6l, hogy az a forg6eszk<izok, illetve a befektetett p6nzi.igyi eszkozok kozott szerepel - 6rt6kveszt6st kell elsz6molni, a befektet6s konyv szerinti 6rteke 6s piaci 6rt6ke kozotti - vesztesdgiellegti - kiilonbozet <isszeg6ben, ha ez a ktilonb6zet tart6snak mutatkozik 6s jelentos risszegii. A T6rsas6g minden null6tol elt6ro kiil<inbozetet j elentosnek minosf t. A hitelviszonl.t megtestesit6, egy evn6l hosszabb lej6ratri drtdkpapim6l - fliggetleniil att6l, hogy az a forg6eszk<izof, illewe a befektetett p6nziigyi eszk<jzok koz<itt szerepel - ertdkveszt6st kell elsz6molni, ha a hitelviszonyt megtestesito 6rtdkpapir kdnyv szerinti 6rt6ke ds - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazo - piaci drt6ke koz<itti ki.ilcinbdzet vesztesdgiellegti, tart6snak mutatkozik 6s jelent6s <isszegti. A T6rsas6g minden null6t6l eltdro kiiltinbdzetet jelentosnek minosit. Amennyiben a m6rleg fordul6napi 6rt6kel6s sor6n meg6llapit6st nyert, hogy a befektet6sek 6s 6rtdkpapirok mdrleg kdizitdskori piaci 6rt6ke jelentosen ds tart6san magasabb, mint a befektetes kdnyv szerinti 6rt6ke, a kor6bban elsz6molt 6rt6kveszt6st visszair6ssal csokkenteni kell. Az 6rt6kveszt6s visszair6s6val a befektet6s konyv szerinti 6rt6ke nem haladhatja meg a befektet6s beszerz6si 6rt6k6t. 10

19 KTEGESZ1T6 vprleklet A kdszletek drtdkeldse, mindsitdse ds {rtdkvesztdse A v6srirolt k6szletek bekeriil6si ert6ke a Szt $ szerinti 6rtek A saj6t termel6sti kdszletek bekeriildsi drt6ke az Onkdltsegszdmititsi szabiiyzat eloir6sai szerint meg6llapitott krizvetlen onkolts6g. A keszlet6llom5ny lelthrozhsa sor6n fellelt t<ibblet k6szleteket piaci 6rt6ken kell nyilv6ntart6sba venni. A v6s6rolt k6szlet6llom6nyban felhaszniiits, 6rt6kesit6s, selejtez6s cim6n bekovetkezett cs<ikken6seket a merlegelt itlagir szerint kell elsz6molni. Ha a vils6rolt kdszlet (anyag, 6ru) bekertil6si (beszerzesi), illetve kdnyv szerinti 6rteke jelent6sen ds tart6san magasabb, mint a m6rlegk6szit6skor ismert t6nyleges piaci 6rt6ke, akkor azt a merlesben a t6nyleges piaci 6rtdken, ha pedig a sajrlt termel6sii k6szlet (befejezetlen termel6s, f6lk6sz 6s k6sztermdk, iilat) bekertildsi (el56llit6si), illetve krinyv szerinti drt6ke jelentosen es tart6san magasabb, mint a m6rlegk6szit6skor ismert 6s v6rhat6 elad6si 6ra, akkor azt a merlegben a meg v6rhat6an felmertils kiilts6gekkel cscikkentett, v6rhat6 t6mogat6sokkal nrivelt elad6si iron szitmitott 6rt6ken kell kimutatni, a k6szlet 6rt6k6t 6rt6kveszt6s elsz6mol6s6val kell csrikkenteni. A T6rsas6g minden null6t6l elt6ro ki.ilonbcizetet j elentosnek min6sit. Amennyiben a k6szlet piaci drtdke jelentosen 6s tart6san meghaladja k6nyv szerinti drt6k6t, a kor6bban elszimolt 6rt6kvesztest visszair6ssal cs<ikkenteni kell. Az 5rtekveszt6s visszairisixal a k6szlet konyv szerinti 6rt6ke nem haladhatja meg az eredeti bekertil6si 6rt6ket. A kdszlet6llom6nyt selejtezni 6s a konyvekbol ki kell vezetni, ha az feleslegessd v6lt ds tov6bbi hasznosit6sa nem lehets6ges. Koveteldsek drtdkeldse. mindsitdse ds drtdkvesztds A k<inywiteli nyilv6ntartrisokban szerepls valamennyi k<iveteldst ad6sonk6nt (idedrtve a vevokkel szembeni, a munkav6llal6kkal, kil6pett munkav6llal6kkal szembeni, 6s az egy6b kovetel6seket, valamint a szdllit6knak foly6sitott elolegeket, az adott k<ilcscinciket is) az 6ves besz6mol6 cissze{ilititsitt megelozoen - a kiivetelds lej6rati idopontja, az ados fizetdsi kdszsdge, 6s fizet6si kdpessdge figyelembevdtel6vel kell minositeni. A m6rlegben behajthatatlan kovetel6st nem lehet kimutatni. A reszben vagy eglszeben behajthatatlan kdveteldst legk6sobb a m6rlegkdszit6skor - a m6rlegk6szit6s idopontj6ban rendelkezdsre 6116 inform6ci6k alapj6n - azizleti 6v hitelez6si vesztes6gek6nt le kell irni. A vev6, az ados min6sit6se alapj6n az ijzleti 6v mdrleg fordul6napj6n fenn6ll6 ds a merlegk6szitds idopontj6ig p6nzi.igyileg nem rendezett kciveteldsn6l (ide ertve a hitelint6zetekkel, pdnziigyi v6llalkoz6sokkal szembeni kciveteldseket, a kcilcsrinkdnt, az elolegkent adott dsszegeket, tov6bb6 a bevdtelek aktiv idobeli elhat6roliisa k<iz<itt levo kcivetel6sjellegii teteleket is) ert6kveszt6st kell elsziimolni - a mdrlegkdszites idopond6ban rendelkezdsre 6116 inform6ci6k alapj6n - a krivetel6s kcinyv szerinti 6rt6ke 6s a kovetel6s v6rhat6an megtdriilo dsszege kcizdtti - vesztesdgjellegti - kiiliinb<izet <isszeg6ben, ha ez a ktildnbdzet tart6snak mutatkozik ds jelentos dsszegri. A T6rsasiig minden null6t6l eltdro ktildnbozetet jelentosnek minosit. A hatrlridon trili kciveteldsekre a rendelkez6sre 6116 inform6ci6k alapj6n egyedi elbir6l6s szerint kell az 6rt6kveszt6st meg6llapitani 6s elsz6molni. Amennyiben a mdrleg fordul6napi drtekel6s sor6n meg6llapit6st nyert, hogy a vevo, az ados minositdse alapj6n a kovetelds vdrhatoan megtdrtilo dsszege jelentosen meghaladja a kovetel6s konyv szerinti 6rt6ket, a kor6bban elsz6molt 6rt6kveszt6st visszairdssal cs<ikkenteni kell. Az 6rt6kveszt6s visszair6s6val a k<ivetel6s konyv szerinti 6rt6ke nem haladhatja meg az eredeti nyilvintarl6sba v6teli ll

20 KTEGESZIT6 uprleklet (devizakovetel6s eset6n a Sztv. 60. $ szerinti 6rfolyamon sz6mitott) 6rtek6t. VevS 6ltal elismert, szdmliaott <isszegben keriil a nyilviintart6sba C6ltartal6k k6pz6s rendszere A Szt. eloiriisainak megfeleloen a T6rsasbg az adozls elotti eredm6ny terh6re c6ltartaldkot kepez a m6rleg fordul6napon a virhat6an vagy bizonyosan felmeriilo kdtelezettsdgekre, valamint c6ltartaldkot k6pezhet az olyan k6ltsdgekre, amelyekrol a mdrleg fordul6napon felt6telezheto vagy bizonyos, hogy a j dvoben felmeri.ilnek. A T6rsas6g az erd6sitdseit 6rt jelentss mdrtdkri termdszeti csap6s eset6n, a felmeriilt kbr felsz6mol6s6val kapcsolatos kriltsdgekre kdpezhet cdltartal6kot. A T6rsasSg jelentssnek tekinti a k6rfelsz5mol6s kdlts6geit akkor, ha azok risszege a bhzis dv erdofehijitesi kdltsdgeinek l0 %-at meghaladja. Peres iigyek viirhat6 jrivdbeni kolts6geinek fedezet6re celtartalekot kepez a Tiirsasiig egyedi m6rlegel6s alaplirn az alilbbr szerint: o elso fokri it6let hi6ny6ban a kdpzds mert6ke a perdrtdk 50 Yr-a; o elso fokri it6let ismeretdben (pervesztess6g), de a T6rsasfg 6ltal megfellebbezett itelet eset6n ak5pzds m6rt6ke a per6rt6k 100 o/o-a; o elso fokri itdlet ismeretdben (pernyertessdg), de tov6bbi II. fokf elj6r6s eset6n a kdpz6s m6rt6ke a per6rt6k 0 %o-a. A T6rsas6g a virhat6 kritelezetts6gekre 6s jdvobeni kcilts6gekre cdltartal6kot kdpez a Sz6mviteli torv6ny szab iiy ai szerint. A cdltartal6k a szok6sos iizleti tevdkenys6g rendszeresen 6s folyamatosan felmertilo k<iltsdgeire nem k6pezheto M6rlegen kiviili t6telek A T6rsas6g a nu1l6s sz6mlaoszt6lyban mutatja ki azokat a t6teleket, amely az adott tizleti 6v m6rleg szerinti eredmdnydt ds a mdrleg fordul6napi saj6t tske osszeg6t kdzvetleniil nem befoly6solj6k. A folyamatban lev6 peres iigyek 6s jogvitfk iisszegei az iigyv6d jogi nyilatkozata alapjr[n szint6n itt keriil nyilvdntartisba. t2

21 KTEGESZiT6 uplleklet llb. A Tirsasig vagyoni, p6nziigyi 6s jiivedelmi helyzet6nek bemutatisa E!6r6:.ft= Vagyoni helyzet 6rtdkel6se Tokeerossdg (%) Sajrit toke / Forrrisok tisszesen 57,87 56,74 98,00 Kotelezetts6 gek ar 6ny a (oh) Kritelezettsegek / Forrdsok <isszesen 20,03 14,52 72,50 Rovid lej6ratir kritelezetts6gek arbnya (o/o\ Vagyonar6nyos iovedelmezos6g Rovid lej6ratri krit. / Forr6sok cisszesen Mdrleg szerinti eredm6ny I Saj6t toke 20,03 13,29 66,35 2,63 1,27 48,29 Eszkoz ig6nyess6gi mutat6 Eszkozok cisszesen / Saj6t toke 1,73 1,76 101,73 Eszkriz<ik forg6si sebess6ge K6szletek forg6si sebessdge Saj6t toke forg6si sebessdge Befektetett eszk<iz<ik arinya Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele / Eszkozok cisszesen Ert6kesit6s nett6 6rbev6tele / K6szletek Ert6kesitds nett6 6rbev6tele / Saj6t toke Befektetett eszkoz<ik / Mdrlegfoosszeg 1,00 1,09 108,90 17,96 23,45 130,53 1,73 1,92 I10,98 0,73 0,68 93,55 Koveteldsek ardnya Koveteldsek/ Mdrlegfodsszeg 0,15 0,16 105,96 Saj6t toke ndveked6si mutat6 Saj 6t toke/jegyzett toke 3,06 3,10 101,30 Elad6sodotts6g Kotelezetts6gek/Saj 6t toke 0,35 0,26 74,21 A T6rsas6g vagyoni helyzet6nek 6rt6kel6sekor ki kell emelni, hogy a r<ivid lej6ratir kotelezetts6gek cscikkentek: - a rovid lej6ratir hitel visszafizet6sre keri.ilt; - az egy6b riivid lej6ratri kcitelezettsdgek jelentosen cs<ikkentek, mivel a gyori,,life+" program elsleg6t felhaszn6ltuk, 6sjelenleg a t6rsas6g frnanszirozza a projektet. A r6vidlej6ratri k<itelezettsegek cs<jkkendse kedvezd hat6ssal volt a kdtelezettsdgeket befoly6solo mutat6k alakuliis6ra. Hosszulej 6ratri kotelezetts6g: n a Zrt. a Nemzeti Fdldalapkezelo Szervezettel Vagyonkezeldsi szerz6ddst kotdtt a Taksony hrszf ingatlannak a) legelo, b) sz6nt6, g) legelo ds j) legel6 mtivel6si 6gu alreszleteire, <isszesen 50,1575 ha teriiletre,23.l97 E Ft piaci drteken, 20 dves hatirozott idotartamra. A vonatkoz6 jogszab6lyok alapj6n ezen teriileteket az eszk<izok kozott ki kell mutatni, a hosszri lejaratu k<ltelezetts6gekkel szemben. A hosszri lejiratlkotelezetts6gek novekedese kedvezotlen hat6ssal volt a k<itelezetts6geket befoly6sol6 mutat6k alakul6s6ra. 13

22 KTEGESZIT6 uprreklet Osszefoglalva a fentiek egyiittes hat6s6ra a kdtelezettsdgeket befoly6sol6 mutat6k kedvezoen alakultak. Az eszkozok, kdszletek, sajiit toke forg6si sebessdg6nek kedvezo alakul6s6t alapvetoen (az idoiirisra val6 tekintettel) a tizifa 6rt6kesitds befoly6solta. Befektetett eszk<izok ardnyinakcs<ikken6s6t a euro bankgarancia p5nzijgyi kiv6lt6sa okozza. A t6keerossdg 6s a vagyonar6nyos jdvedelmezoseg mutat6it nagym6rtdkben befoly6solja, hogy a m6rleg szerinti eredm6ny a tervhez k6pest 59,16%o-kal, a biaishoz k6pest 48,94oh-kal alacsonyabb, mivel magasabb az adofrzet6si kotelezetts6giink E Ft-tal abiuishoz k6pest ban a t6rsas6g ad6zis elotti eredmenye 7,97 oh-kal novekedett abizishoz k6pest. Tlrev EY : VffioiiB. tt'"4, ) P6nziigyi, Iikvidit{si helyzet 6rt6kel6se Hitelfedezeti mutat6 (%) Likvidit6si mutat6 L Likvidit6si mutat6ii. Likvidit6si gyorsr6ta K<jvetel6sek / Rovid lej6ratri k<itelezetts6gek Forg6 eszkoz<ik / Rovid lej6ratri k<itelezetts6gek (Forg6eszkozok - K6szletek) / Rcivid lej 6ratri kcitelezetts6gek P nzeszkoz6k / Rovid lej6ratt kotelezetts6gek 74,9 119,4 159,4 1,4 2,4 177,3 l,l 2,1 190,6 0,3 0,9 260,63 A t6rsas6g p6nziigyi helyzet6t a likviditrisi mutat6k kedvez6 alakul6sa megalapozta. 21l3.6vben az Zrt. hitel n6lkiil gazdrilkodott. A gyors rita 260,6302-os emelked6s6t a kiv6ltott bankgarancia es az idoj6r6sra val6 tekintettel a tizifa ertekesitds kedvezoen befoly6solta' A likvidit6si mutat6k alakul6s6t befoly6sol6 tenyezok: o a forg6eszkoz<jk E Ft-tal n<ivekedtek, ezen beliil: - a k6szletek E Ft-tal cs<ikkentek; - a kovetel6sek E Ft-tal novekedett, ezetbeliil az egy6b kovetel6sek E Ft-tal nottek; - aptnzeszkozok illlom6nya E Ft-tal magasabb abinishoz k6pest. o rovid lejaratri kotelezetts6geink E Ft-tal csokkentek: E Ft-tal csokkent a hitel 6llom6nyunk; E Ft-tal nott a vevokt6l kapott eloleg; - 37.lgl E Ft-tal nagyobb a sziilit6i iillom6ny (nem hat6rid6n tuli); E Ft-tal az egyeb r<ivid lej6ratri kotelezetts6geink is cs<ikkentek. t4

23 KTEGESZ1T6 UpnEKLET Jtividel m i hely zet 6rt6kel se Arbev6tel ar6nyos ad6zott eredm6ny (%) Ad6zott eredm6ny / Ert. nett6 6rbev6tele :=i tl E;**m ey tnle#d',:t%) : 1,52 0,66 43,42 Saj6t toke ar6nyos adozits elotti eredmeny (ROE) (%) Ad6z6s elotti eredm6ny / Sajrit toke 2,84 3,02 106,33 Eszko zar 6nyos ad6z6s e lotti eredmdny (ROA) (%) I fore jut6 ad6zrls elotti eredm6ny Elomunka-r6fordit6s ar6nyos jovedelmezosdg (%) Eszkcizar6nyos jdvedelmezos6g I forejut6 Srbevdtel Ad6zrls elotti eredmdny / Eszkozok <isszesen Ad6zrls elotti eredmdny / Atl. stat. letszfim Ad6zris elotti eredmdny / Szemdlyi j elle gti rrlford itssok M6rleg szerinti eredm6ny/mdrle gfoiis sze g Ert6kesites nett6 6rbevdtele/ Atlagos statisztikai l6tsz6m 1,64 1,72 104, ,05 3,95 4,30 108,86 1,52 0,72 47, l9 s19 108,21 I fore jut6 szem6lyi jellegti r6fordit6sok I forejut6 osszkolts6g Sze mdlyi j e I legti r6fordit6sok/ Atlagos statisztikai l6tsziim (szem6lyi jellegti rrlfordit6s + anyagjellegri rriforditris + 6rtdkcs<ikken6si leir6s)/ Atlagos statisztikai l6tsz6m t50 95,26 2l ,89 Az adozirs elotti eredm6nyt befoly6sol6 mutat6k kedvezobben alakultak a bizishoz k6pest, mivel E Ft-tal magasabb adozits elotti eredmenytrealizitlt a t6rsas6g. Az irbevetel ar6nyos adozott eredmdny 6s az eszk<iz arinyosjrivedelmezos6gi mutat6k nagym6rtdkri cs<ikken6s6nek oka, hogy a bizishoz k6pest E Ft-tal magasabb ad6fizet6si kotelezetts6ge van a Zrt.-nek (egyr6szt a szamviteli tv szerinti 6rt6kcs6kken6s 6rt6ke h6romszorosa a t6ras6gi ad6 tv szerint elsz6molhat6 <isszegnek, aminek fo oka, hogy a szentendrei kiseromti gyorsftott amortizircioval vben kifutott, m6sr6szt vben E Ft eloz6 6vek vesztesege csokkentette az adoalapot, 2Ol3.6vben m6r nem rendelkezett a t6rsas6g a kor6bbi 6vek elhat6rolt vesztes6g6vel.) l5

24 KIEGESZITo rraprreklet II. SPECIFIKUS RESZ IIIA. M6rleghez kapcsol6d6 kieg6szit6sek 1. A Tdrsasfg m6rleg6nek elemz6se - Eszkiiziik Elfiz.d v Tfu,*::*E:,:,.S\\=:.::.. V{ltoz{s osszeg %' o$f,geer',,..96-'".:.: os$eea Yo Befektetett eszkiiziik t ,60/0 I o/o ,60/0 Immateri6lis iavak ,40 s 636 0,40/o ,50h T6reyi eszk<iz6k t ,7oh I ,3o4 3t ,60 Befektetett p5nzij'gyi eszkciz<ik ,904 4t 912 3,30/o -7s ,60/0 Forq6eszkiiziik ,00/o l2l,syo K6szletek l0l , ,50/o ,zyo Kovete16sek , tt 49,1yo l09,syo Ert6kpapirok 0 0, % 0 0,00A P6nzeszk<izok ,3yo 2t ,8% ,60h Aktiv id6beli elhat6ro16s ,zyo I 890 0rlo/o ,4o/o :$s22,s93 I00,0% 188f;.N s,0? % T6rsas6gunk - Taksony 50,1 575,ha kiv6tel6vel - nem vagyonkezelo. A vagyonkezeldsi szerzoddst a HM-mel kototte meg a Magyar Allam. A HM ds T6rsas6gunk k<iz<itt haszn6latba adisi szerzodds van 6rv6nyben. A t6rgyi eszk<izok 6s a hosszf lej6ratri kotelezetts6gek koz<itt a vagyonkezelt tertilet E Ft-tal szerepel Befektetett eszkiiziik elemz6se ImmateriSlis javak Brutt6 6rt6k viitozisa M6rlegt6tel Ert6kcsiikken6s v illtozisa Nyit6 6llominy/ El6z6 6v Niiveked6s Csiikken6s ZLrb 6llominy/ T6rey 6v Vagyoni 6rt6kti jogok 29 8t Szellemi term6k Osszesen: M6rlegt6tel Nyit6 6llomfny/ Eliizf 6v Niiveked6s Csiikken6s Zir6 6llominy/ Tdrey 6v Vasyoni 6rtekti ioeok r78 t Szellemi term6k Osszesen: t6

25 KTEGESZIT6 upnpklet Nett6 6rt6k viltozisa M6rlegt6tel Nyit6 6llominy/ El5z6 6v Az immateriilis javak 6rt6keinek vfltozhsa Niiveked6s Csiikken6s Z616 6llom6ny/ T6rgy 6v Vagyonidrt6kri ioeok s 636 Szellemi termdk Osszesen: Noveked6s: V6djegy Programok telepit6se (Office, Digiterra, DMS One iratkezelo rendszer) Osszesen Ertikcsiikkenis: niivekedds Ertikcsiikkenis: csiikkenis - irtikes{tis 75 E FT E FT E FT E FT 175 E FT Tirgyi eszkiiziik Brutt6 6rt6k viitozisa M6rlegt6tel Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni drtdkii iosok Mtiszaki berendezdsek, s6oek. i5rmiivek Nyit6 6llomfny/ El6z6 6v Niiveked6s Csiikken6s llominy/ Tirsy 6v t5 029 I I Egyeb berendez6sek, felszereldsek, jiirmrivek t3 481 Teny6szSllatok Beruh6z6sok, fehij it6sok t t4 104 Osszesen: t7

26 KTEGESZIT6 rubi-teklet f rt6kcsiikken6s v{ltozisa M6rlegt6tel Ingatlanok 6s a kapcsol6d6 vagyoni 6r'tdkii iosok Miiszaki berendezesek, gdpek, j6rmfvek Nyit6 6llom6ny/ El6z6 6v Niiveked6s Csiikken6s Z{r6 6llominy/ Tfrey 6v t0 t Egy6b berendez6sek, felszerel6sek, j iirm tivek t s 3 0r Osszesen: t3 241 I Terven fetiili 6rt6kcsiikken6s viltozisa M6rlegt6tel Nyit6 6llominy / El6z6 6v Niiveked6s Csiikken6s Zir6 6llominy / Tfrsy 6v Ingatlanok 6s kapcsol6d6 vagyoni drtdkii jogok ll ll Mtiszaki berendezdsek, edpek. i6rm[ivek Egy6b berendez6sek, felszerel6sek, j rirmtivek 0 3l 0 3l Nett6 6rt6k vfiltozhsa Osszesen: rs M6rlegt6tel Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni 6rt6kii ioeok Miiszaki berendez6sek, edpek, i6rmtivek Egy6b berendez6sek, felszereldsek, j iirmrivek Nyit6 6llom6ny/ F,l6z6 6v Ntiveked6s Csiikken6s ZAr6 6llom6ny t r6 12 4tt Teny6sz6llatok Beruh6z5sok, fehij it6sok t4 104 Osszesen: I t

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

.o,o#,"*rbsnésü,,b,, Kiegszítő adatok, melyek míndktidőszakra egdormn rtendők: o d Befektetett pnzügyi eszköxik között tallhat hitelviszonyt megtestesítő rtkpapírokkalrratoz rtkpapírok,lejfuatrrk öt v

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

'"{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687

'{,ffiffi#,fl. ... gf..d*-. -:*::-=---\=)'----= c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687 c6gn6v:deme LASZLONf ucyvnlr IRoDA Sz6khely cime:3525 MISKOLC, SZENTPALI iit t. Ad6szim : I 8444687-2-05 KIEGESZiT6 MELLfKLET A 20146vi egyszerfl sitett 6ves beszimol6hoz. '"{,ffiffi#,fl Edel6ny, 2015.03.31.,...

Részletesebben

;;";y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a

;;;y;yz,;,#ii{k. CE#ok-,, a,,/l. DIOTONES ALAPiTVANY. A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a ADOSZAl'{ 18160374-r-41 A sz{tmviteli tiirv6ny szerinti egy6b szervezetek 2012. 6vi beszitmol6j a DIOTONES ALAPiTVANY Kozhasznuszewezet ll34 Budapesto Szabolcs u. 7. Erv6nyes: Budapest, 2013. m6jus 31.,ffi5ru,

Részletesebben

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( 18369951-1-05 ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: 18369951-1-05 1 C6gjegyz6k

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2015. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k.

JEGYZ6KONYV. Evne sz616 releruresen6u. mol6jdt az Alapitvdny vezert6. szerint tort6nt, ennek. niildsa a lefrtak. hagyott oszta16k. sl2lls.szamu HAT JEGYZ6KONYV T A FUGGETLEN ujsagirdk ALApiTvAwvArunr Evne sz616 releruresen6u A/ Az Alapitviiny szdmviteli elfogadta. A sziimviteli besz6 mol6jdt az Alapitvdny vezert6 a Balance Kft. k6szitette.

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

N5J1 Fggetten knywiz gli jelent A vr znhz Esegom Nonproit Kft, nrlajdonosnak vi egyszerűstett ves beszmjlj{.nak a könyvvizsglatbt, fomsok u"r"-a-& u zorl'. tlecember 31-i forclulnapra elksztettmrlegbl

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l.

EEEE_EE_tTE. F;;--_-l l---_-l EEEEEEEE-E_EE. l-lffsfl-m-m. m m f.i-'t.i'el tlzt o I o fal t ffi ffirffi/ftr;trital. rirsy6v: Hq-+l. A kett6s ktinywitelt vezet6 egy6b szervezet I egyszeriisftett beszfmoloja es ktizhasznrisiigi melleklete I PK-142 Tiirv6nysz6k: L3 Budapest Itiirnv6ki Tiirv6n rirsy6v: Hq-+l BektlldS adatai Viselt n6v:

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü

í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí á á őí á á á á á á á á á á á á á Ü ő ű í á í á á á á á á á ú á á í ő á Ú á á ő Ü á á í ő á í á á á á Ó ő ü á ő á í á á É í Ő É ő á ü á ő á á ő á í á á á á á á á á Ü á í ü ú á á ú á á á á Ú ő ő Ü ő í í Ó á Ü ű ü ő Ó Ó Ó á á ő ő á Ü Ü á ű ü á őí á ő á á ű á á á í á Ó í ő ő á á Ü á á á á á Ü á á Ü á Ó á á á áí

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Kecskeméti Animációs Filmgyártó és Forgalmazó Kft. Cégjegyzékszáma: Igazsgügyi Minisztrium Cginformcis s az Elektronikus Cgeljrsban Kzreműkdő Szolglat 1055 Budapest, Kossuth tr 4. Cgadatok (A) Cg neve: 15EB 02 Cgjegyzkszma: 03 09 102262 Szkhelye: Kecskemti Animcis Filmgyrt

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto BEVALLAS 6s L4z9- A ADASzolcAlrnrAs a2o14.6vi tdrsasdqi ad616l. a hitelint6zeti i6rad6kr6l. az energiaelkit6k l6vedele-mad6jdr6l, a hitelint6zetek ktilitnad6jar6l, az i nlrov6.c i6 s jdru 6 kr6 l, i et've

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 1 1. A SZERVEZET ALAPADATAI A szervezet neve: KÁVA KULTURÁLIS MŰHELY EGYESÜLET Adószáma: 18082865-1-41 Székhelye: 1022 Bp. Marczibányi tér 5/a. Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT.

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÁLLODA KFT. E LŐTE RJ ESZT ÉS a Képviselő-testület 216. május 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 215. évi - számviteli törvény szerintibeszámolójának

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q1 (2012 janur 1.-mrcius 31.) Kszült: 2012/04/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak

A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak ruccnrlen xolvwr zsc ALor JELENTEs A F6kert Nonprofit Zrt. tulzjdonosainak 1. Elv6geztem a F6viirosi Kert6szeti Zirtkoruen Mtik6d6 Nonprofit R6szv6nykirsas6g (tovribbiakban: F6kert Nonprofit zrt.) mell6kelt

Részletesebben

ú í ó ó íí í Á í ó ó Ó í í í ó ó ó í í Ó n*rím-hu Í{Í.óÍeÍ{i 8{f,** l$*{l * **{}d*r * I.2. Beszmolsi kiielezesg'szmvíeli poliika A Trsasg miíkcidsról, vagyoni, pnzigyisj vedelmi he yzeróla 2000. vi C.

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Adoszam: 18441608-1-10 Birosagi nyilvantartasi szam: 63.434/2002/10

Adoszam: 18441608-1-10 Birosagi nyilvantartasi szam: 63.434/2002/10 MAGYARORSZAGI TAJHAZAK SZOVETSEGE 3325 NOSZVAJ HONVED UT 4 Birosagi nyilvantartasi szam: 63.434/2002/10 KETTOS KONYVVITELT VEZETO EGYEB SZERVEZET, KOZHASZNU SZERVEZET EGYSZERUSITETT EVES BESZAMOL6JA 2012.

Részletesebben

PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA

PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA PRÉMIUM 2 ALAPOK ALAPJA Éves jelentés 2014. Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 2013. ÉVI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ 2/92 MÁV Zrt. 2013. évi konszolidált éves beszámoló kiegészít melléklete Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1

Részletesebben

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.

{ I f. Eves beszámoló 2012. év. Kft. NYÍRTÁVHŐ. aválljlkoi,4s ve~etője (képviselője) 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T. 11241256-3530-113-15 Statisztikai számjel Cg.15-09-061685 Cégjegyzék száma NYÍRTÁVHŐ Kft. 4400 NYÍREGYHÁZA, NÉPKERT U.12. T.: 42/314-433, Eves beszámoló 2012. év A beszámoló készítésének időpontja: 2013,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

A pénzeszközök értéke a pénztárjelentésnek és a bankkivonatoknak megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra.

A pénzeszközök értéke a pénztárjelentésnek és a bankkivonatoknak megfelelıen a fıkönyvvel egyeztetett egyenlegben kerültek kimutatásra. í í Ü í ű í í ő Ü í í ű í ű í É í í Ü ü ü ú ü ű í í ü ú í ü í ü í í ü ő Ü É ü É í É í ő ő ú ú ú í ő ő É Í Ó É ű í Á Ü í ő Ü ő ő í Á ú í ő í í ő í í Á ü ő ő ő ő Á ő ő ú ő ő í í ü ő í ő ű ő ő ú ő ü ű í ű

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Deloitte Könyvvizsgáló Legal Entity és Tanácsadó or Kft. 1068 Budapest, Subsidiary Dózsa György Name út 84/C. Levélcím: 1438 Address Budapest, line Pf. 1 471 Address line 2 Tel: +36 (1) 428-6800 Address

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013 üzleti évről Statisztikai számjel: 13546636360011315 Cégjegyzék száma: 15-09 - 070074 Vállalkozás megnevezése: Szalka-Víz Mátészalka Térségi Víz- és Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vállalkozás címe:

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011.

A Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2011. Ú Ö É Á ü í í Í Ü ő í ő ő ü Ü ő ÍÜ Í Ü ő Á Á Ó Ú Í Á Ú í É Á ú Ü Ü É Á Ó ő ő í í Ö Ü Ü ő í ő Í í Í ú í ő Ó Ú Ö Í Í í Í ü Í Í ő Í Íü í ő É ő ő Í A Pcsi Nemzeti Színhz Nonprofit Kft. kzhasznúsgi jelentse

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyb szervezet egyszerűsített beszmolója s közhasznúsgi mellklete PK-142 Törvnyszk: Trgyv: 01 Fővrosi Törvnyszk 2 0 1 4 2015.06.30 09:50:23 Szervezet neve: Gyermekrk Alapítvny

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

Egyszeriisitett eves beszamolo

Egyszeriisitett eves beszamolo 14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3. Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31. Keltezes:

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben