,/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ",/t-< /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s. KOvAcs. 'A'tipusri m6rleg"

Átírás

1 KOVACS ROBERT UGWEDT TRODA ( ) Statisztikai szdmjel: 'A'tipusri m6rleg CEg: KovAcsn6aeRtUcwEottnoon 20i4.0-14h6 cim: 3530 MtsKoLc szent tsrvat ut 9 Fs/3 Ad6szdm: C6gjegyz6k szama: M rlegfordul6 napja: A. Befektetett eszkiizcik ( 'l8. sor) 02. l. IMMATERIALIS JAVAK ( sorok) na 1. Aapitas-dtszeryezes aktivalt erteke uo Kis6rleti fejleszt s aktiv6lt 6rt6ke 3. Vagyoni 6rt6k0 jogok 4. Szellemi term kek 5. Uzleti vagy cegertek 6. lmmateri6lis javakra adott el6legek 7. lmmateri6lis javak rt khelyesbit se 10. il. TARGYI ESZKOZOK ( sorok) Ingatlanok 6s a kapcsol6d6 vagyon erteku jogok Mtlszaki berendezdsek, g6pek, j6rmtuek Egy6b berendez sek, felszerel6sek, jdrm0vek Teny6szdllatok Beruhdzdsok, fel0jitasok Beruhdzdsokra adott el6legek largyi eszkdz0k ertekhelyesbitese BEFEKTETETT PENZUGYT ESZKOZOK ( sorok) zo. 1. Tart6s r6szesed6s kapcsolt v5llalkozdsban 2. Tart6san adott kolcson kapcsolt v6llalkoz5sban 3. Egyeb tailos reszesed6s 4. Tart6san adott k0lcsdn egy6b r6szesed6si viszonyban 5116 vdll. 5. Egy6b tart6san adott kolcson 6. Tartds hitelviszonyt megtestesit6 6rtekpapir 7. Befektetett penzugyi eszkozok 6rt6khelyesbitdse 8. Befektetett p6nzugyi eszkdzdk 6rtekel6si kuldnbdzete KOvAcs ucvveot IRODA ArJoszarn ' /b-'r/z* L l-a7v.o c2? keltez6s,/t-< a vdllalkoz5s vezet6je (kepvisel6je) Ntax 2014 v15 06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrdlva: zsu-orhegy KFT ( *2-05 ) Lap: 'l

2 KovAcs noaenr uewedt troda ( os ) Statisztikai szamjel: C g: xovacs RoBERT UewEot tnoon 'A'tipusri m6rleg o - 14 h6 cim: 3530 MtsKoLc szent lsnrah ft 9 Fs/3 Addszdm: C6gjegyzdk szama: Merlegfordulo napja: B. Forg6eszkciziik ( sor) 2,798 3,076 KESZLETEK ( sorok) Anyagok 2. Befejezetlen lermeles es felkesz termekek 3. Ndvend6k-, hiz6-6s egy6b 6llatok 4. K6szterm6kek 5. Aruk 6. K6szletekre adott el6legek 35. ll. KOVETET-ESEK ( sorok) JO Koveteldsek 6ruszallltasbol es szolgdltat6sb6l (vev6k) 2. Kdvetelesek kapcsoltvdllalkoz6ssal szemben 3. Kdvetel6sek egy6b r6szesed6si viszonyban levo vdllalkoz. szemben 4. V6lt6k0vetel sek 5. Egydb kdvetel6sek 6. Kdvetelesek 6rt6kel6si k0l0nbdzete 7. SzArmazdkos Ugyletek pozitiv 6rtekel6si kul0nbozete ERTEKPAPiROK ( sorok) R6szesedds kapcsoltvdllalkoz6sban 2. Egy6b reszesedes 3. Saj5t r6szvenyek, sajdt 0zletreszek 4. Forgatdsi celi hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok 5. Ertekpapirok 6rt6kel6si kiilonbdzete 49. lv. PENZESZKOZOK ( sorok) P6nzt6r, csekkek 1,855 1, Bankbet6tek Aktiv id6beli elhat6rol6sok ( sorok) Bevetelek aktiv id6beli elhatdrolssa K6lts6gek, rdfordltdsok aktlv id6beli elhat6rol6sa Halasztott r6forclit6sok 56 ESZKoZoK (AKTIVAK)oSSZESEN ( sor) 3,001 3,278 V ^/:/ L z0'rr,2,c zz KO\rAes 3530 Miskolc Tel /tax: 40- uoyveotiroda 3' a vdllalkozas vezet6je (kepvisel6je) Ntax 2014 v15.oti Copyright (C) Novitax Kfl Regisztetua: zsu-orhegy KFT ( ) Lap:2

3 KOVACS ROBERT agwedt '05 ) 'RODA( 'A'tiPus0 m6rleg Listaazonosit6: Cdg: rovacs RoBERT UawEot IRoDA CiM: 3530 MISKOLC SZENT ISWAN tit 9 FS/3 Adoszdm: Statisztikai szamiel: c gjegyzek szdma: M'ilegfordul6 napia: 2O14'12'31 2o't4'o -14h6 3 Ezer HuF 57. D. Saj6t t6ke (58,-60'+61'+62'+63'+64'+67' sor) 58. l. JEGYZETI r6ke ebb6l: a) visszav6s6rolt tulajdonosi r szesed6s n6v rt6ken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-) LEKOTOTT TARTALEK ERTEKEL.ESI TARTALEK (65''66' sorok) 65. Ert khelyesbit s 6rt6kel6si taftaleka 66. Val6s ertekeles ertdkel6si tartaleka 67. VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY AO Celtartalek a vdrhatd kotelezettsegekre Celtartal6k a jov6beni k0ltsegekre Egyeb celtartal6k K<itelezetts6gek (73.+77'+86. sorok) HATRASOROLT KoTELEZETTSEGEK ( sorok) 1. Hetrasorolt k6telezettsegek kapcsolt v6llalkozassal szemben 2. H5trasorolt k0telezettsegek egydb r6sz' visz l6v6 v6ll szemben 3. Hdtrasorolt kotelezettsegek egyeb gazclslkoddval szemben KOVACS ROBERT UGYVEDI IRODA Dr. Kovdcs R6bert 3530 Miskolc. Szent lstvdn u. 9. fsz. 3. Tel./fax : Sz sz Acoszam: /Lu'Z '2O.1C,e /-qa vallalkoz6s vezet6ie (kepvisel6ie) Ntax 2014 v'i5.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztralva: zsu-1nntev xft ( U2-05 ) Lap: 3

4 KOVACS ROBERT agwedt troda ( '1'05 ) 'A'tipusi m6rleg c6g: rovacs RoBERT ucweo IRODA cim: 3530 MlsKoLc szent SWAI 6t 9 FS/3 Adoszdm: 'l-1-05 Statisztikai szdmiel: cdgiegyzdk szama: Merlegfordut'napia: Listaazonosit6: U 2014'o-14h6 4 Ezer H'JF HOSSZU LEJARATU KoTELEZETTSEGEK (78'-85' sorok) JZ, YO ' Hossz0 lejdratra kapott kdlcsondk 2. Atv6ltoztathatd kotv nyek 3. Tartozesok kotv6nykibocs6tdsb6l 4. Beruh6zdsi es fejlesztdsi hitelek 5. Egydb hossz0 lejdrat[ hitelek 6. Tart6s kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben 7. Tart6s kdtelezetts6gek egy6b r6szesed6si visz l6v6 v6ll' szemb 8. Egyeb hossz0 lej6rat0 k0telezettsegek RoVID LE:JARATU KOTELEZETTSEGEK (87 es sorok) 1. R6vid lej6rat0 kolcsonok ebbol: az drtvaltoztathat6 kdtvenyek 2. ROvid lejerat0 hitelek 3. Vev6kt6l kapott el6legek 4. Kotelezetts6gek aruszallitdsb6l 6s szolg6ltat6sb6l (sz6llit6k) 5. Veltotarto26sok 6. R6vid lejarat0 kotelezettsegek kapcsolt v6llalkozdssal szemben 7. Rovid leiilratli kotelezettsegek egy6b r6sz' visz' lev6 vall szemb 8. Egy6b rovid lej6rat0 kotelezettsegek 9. Kotelezetlsegek ertekelesi kulonbozete 10. Szdrmazekos Ugyletek negatlv 6rtdkel6si kill0nbdzete Passziv id6beli elhat6rol6sok (99.'10'1. sorok) 1. Bev6telek passziv id6beli elhat6rol6sa 2. K0ltsegek, rafordit6sok passziv id6beli elhat6rol6sa 3. Halasztottbevetelek FORRASOK (PASSZiVAn osszesen ( ' sor) KOVACS ROBERT UCYVEOI IRODA Dr. Kovdcs Robert 353C Miskolc, Szent istv6n u 9 fsz' 3' Tel.i{ax : ; 7 Ol liz.sz : Ac'oszam : ' L{ a v6llalkoz5s vezet6ie (k6pvisel6je) 2015.O5.25 Ntax 2014 v15.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrdtva: zsu-5nrttey xrt ( ) Lap: 4

5 KOVACS ROBERT agwedi IRODA ( 1$ ) 'A' tipusu eredm6nykimutat6s iisszkdlts6g elj6r6ssal Statisztikai szamjel: ceg: rovacs n$genr UcwEot IR9DA CiM: 3530 MISKOLC SZENT ISTVAN Tit 9 FS/3 Listaazonosit6: ' 0-13 h6 Adoszdm: C6gjegyzek szdma: Mertegfordut, napja: Belf0ldi 6rt6kesit s netto 6rbev6tele Export6rt6kesites nett6 drbev6tele 03. L Ertekesitds nett6 arbevetele (01+02) Sajet termeleso k6szletek Sllom6nyv6ltozdsa Sai6t el66llitas0 eszkdzdk aktivdlt ert ke Aktivdlt saj6t teljesitm6nyek rteke ( ) 08. Ebb6l: visszairt 6rt6kveszt6s Anyagkoltseg lgenybe vett szolgeltatasok erteke Egy b szolgdltatasok erteke ' Eladott druk beszerz6si 6rteke Eladott (kozvetitett) szolgdltatdsok 6rt6ke 14. lv. Anyagjelleg( r6fordltssok ( ) 15. '10. B6rk0lts6g Szem6lyi jellegfi egydb kifizetdsek B6rjdruldkok '18. V. Szem6lyi jellegu r6forditasok ( ) 1, , Vll. Egyeb r6forditssok 22. A. UzeUt (Uzlel) TEVEKENYSEG EREDMENYE (l+ll+llllv-v.vl-vll) 440 KOVAES R6BERT UCYVCOI IRODA Dr. Kovdcs Robert 353C Miskolc, Szent lstvan u g. fsz. 3. Tel./fax: ; Sz.sz : Aooszam' a vdllalkozds vezet6je (kepviseloje) Ntax 2014 v15 06 Copyright (C) Novitax Kfl Regisztrdlva: zsu-orhegy KFT ( ) Lap: 5

6 KovAcs RoBERT ]cwedt troda ( os ) Listaazonosit6: 'A' tipusri eredm6nykimutat6s 6sszkdlts6g elj6r6ssal Cdg: xovacs RoBERT ucweot tnooe h6 cim: 3530 MtsKoLc SZENT TSWAH 0t 9 FS/3 Ad6sz6m: 1E Statisztikai szamjel: C6gjegyzdk szdma: Mdrlegfordul6 napja: zj JZ- Kapott (616) osztal6k 6s r6szesed6s Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6stol kapott R6szesed6sek 6rtekes lt6senek drfolyamnyeresdge Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6st6l kapott Befektetett penzugyi eszkdzdk kamatai, drfolyamnyeres69e Ebb6l: kapcsolt v6llalkozdst6l kapott Egyeb kapott (616) kamatok es kamatjellegrl bevetelek Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6st6l kapott P6nzUgyi m[]veletek egy6b bev6telei 17. sorbol 6rtekel6si kulonbozet P6nzUgyi muveletek bevetelei ( ) , Befektetett p6nzugyi eszkozdk 6rfolyamvesztes6ge Ebb<l : kapcsolt v6llalkozdsnak adott Fizetend6 kamatok es kamatjelleg( rdforditdsok Ebb6l: kapcsolt vellalkozasnak adott 20. Reszesed6sek, 6rtekpapirok, bankbetdtek ert6kvesztese Pfnzngyi muveletek egyeb r6fordit6sai 21. s0rb6l: enekelesi ki.ilonbozet PdnzUgyi mriveletek r6fordit6sai ( ) penzucyr MUvELETEK EREDMENyE (vilr-rx) 43. C. SZOKASOS VALLALKOZAST EREDMENY (+-A+-B) 45. Xl. RendkivUli rdforditdsok 46. D. RENDKIVULT EREDMENY (X-Xr) 47. E. ADOZAS ELoTTT EREDMENY(+-C+-D) 48. Xll. Ad6fizet6si k0telezettsdo 49. F. ADOZOTT EREDMENY (+-E-Xil) 267 A Eredm6nytartalek igenybe v6tele osztal6kra, 16szesed6sre J6vdhagyott osztalek, reszesedes 52, G. MERLEG SZERINTI EREDMENY (+-F /U"/4 4 '2ail.-t:,: 2?- keltez6s Aciosz-arn a v6llalk026s vezet6je (kepvisel6je) s 29 Ntax 2014 v15.06 Copyright (C) Novitax Kft Regisztrdlva: ZSU-ORHEGY KFT ( ) Lap: 6

7 HATARoaAT AZ ADozorr EREDMENy FELHASzNAI AsAnoT n rovacs nosnnr Ucyvntr rroda (cim: 3530 MISKOLC SZENT ISTVAN [t 9 FS/3) Statisztikai szrimjele: CdgSegyzlk szhma: tulajdonosai: DR. KOVACS ROBERT Cim: 3518 Miskolc Bokros u a. az alilbbihatfurozatothozz(k a m6rleg elfogad6s6rol es az eredm6ny feloszt6sar6l: A KOVACS ROBERT UCWpOf IRODA december 31. 6ves mdrlege az alilbbiak szerint ker0l meg6llapit6sra: M6rleg fo<isszeg: Ad6zott eredmdny: Eredm6nytartal6k ig6nybev6tele osztal6kra: J6vahagyott osztal6k: Ebb6l: DR. KOVACS ROBERT 3,278, , M6rleg szerinti eredm6ny: 265,141 A m6rleg szerinti eredm6ny 2015-ben eredm6nytartal6kot kepez. MISKOLC K ACS N6EEAI UGYVEDIIR'ODA Dr' Kovac 3530 Tel //"- DR. KOVACS ROBERT

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Éves jelentés. Készült: 2015/04/28 Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves jelentés 2014 Készült: 2015/04/28 Vezetőségi jelentés A Plotinus Holding Nyrt. jelentésében a 2014-es év folyamatairól számol be. Az alábbi adatok

Részletesebben

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO

NORMÁL EGYSZERÜSITETT ÉVES BESZÁMOLO 19382333949952919 Statisztikai számjel PK-.6-0149/2 ---------------- Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 8200 Veszprém Haszkovó utca 13 A telefonszáma: NORMÁL EGYSZERÜSITETT

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.

Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. Teljes Életért Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/ 2007. április 30. P.H. RÁKÓCZI TIBOR

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR

PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR PÉNZÜGYI SZÁMVITEL 2. PÉLDATÁR CÉGALAPÍTÁS Sok a Zsé Kft. és Nincsen Zsé Kft. közösen megalapítják a Hol a Lé Kft.-t 75% és 25%-ban. A társaság jegyzett tőkéje 10.000 eft 1. Sok a Zsé Kft. átad 10.01-én

Részletesebben

MINTA Zrt. Credit Check Report

MINTA Zrt. Credit Check Report MINTA Zrt. Credit Check Report D&B HER Credit Check Report 2011.07.27 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt a Dun & Bradstreet

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére

KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP. mikrovállalkozások részére KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM IGÉNYLŐ LAP mikrovállalkozások részére I. A vállalkozás alapadatai a kérelmet benyújtó vállalkozás neve: Tevékenység megkezdésének időpontja fő tevékenység TEÁOR Székhely ir.

Részletesebben

Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz.

Meggy6z6ddsiint hogy a megszeruett ktinywizsgdlati bizonyitdk elegendd ds megfelel6 alapot nyujt a krinywizsg6l6i vdlemdnytink megadrlsiihoz. F'tiggetlen kiinywizsgrfikfi j elentds a Brflbolna Nemzeti Mdnesbirtok Kft. fulajdonosa r6sz6re Az 6vesbeszdmnlfirdlkisziik jelentis Elvdgeztiik a Bfbolna Nemzeti MdnesbirtokKorhitolt Felel6ssdgiiTfrsasrig

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2012 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2012 évről 2012. 01. 01-2012.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó. a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó a Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 2010. évben végzett közhasznú tevékenységéről Mellékletek: 1. számú melléklet: 2010. évi számviteli beszámoló 2. számú melléklet: A vezető tisztségviselők

Részletesebben

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report

MINTA Zrt. Bisnode Credit Report MINTA Zrt. Bisnode Credit Report Bisnode Magyarország Bisnode Credit Report 2012.08.31 MINTA Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság MINTA Zrt. Bizalmas... A következő üzleti információt

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 8 9 5 5 4 9 1 9 9 3 3 3 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 8 év DEMOKRATIKUS IFJÚSÁGÉRT

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév. Készült: 2011/04/06 Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámoló, 2011 első negyedév Készült: 2011/04/06 Vezetőségi jelentés A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelen időközi vezetőségi

Részletesebben