jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'"

Átírás

1 Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s a Helyi Epft6si Szabilyzat megfllapitisir6l sz6l6 11/2010.(X.1S.) iinkormdnyzati rendelet m6dositfsir6l Tiszanagyfalu Kdzs6g Onkorm6nyzata K6pvisel6-testiilete az 6pitett krirnyezet alakitirsfr6l 6s v6delm6r6l sz6l dvi LXXVII. t6rv6ny 62.$ (6) bekezdds 6. pontj6ban kapott felhatalmaz6s alapjan, Magyarorszhg helyi rinkorm6nyzatair6l sz6l6 20ll.6vi CLXXXX. torvdny 13.$ (l) bekezd6s l. pontjsban 6s az lpitett krirnyezet alakit6s6r6l 6s vddelm6r6l sz6l vi LXXVIII. t6rv6ny 13.$ (l) bekezddsdben meghatiirozott feladatk<irdben eljhw a, az fipitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. trirv6ny 8.$ a teleptildsfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a teleptildsrendezdsi eszk6zdkr6l, valamint egyes teleptil6srendez6si saj6tos jogint6zmdnyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, a 40.$ (1) bekezd6s6ben, valamint a 9. melldklet6nek 2. pontj6ban, egyes tervek, illetve programok k<irnyezeti vizsgillatir6l sz6l (I. 11.) Korm. rendelet 4.$ valamint a II.2.b) pontj6pan biztositott.v6lem6nyez1si jogkor6ben elj5r6 Hajdri-Bihar Megyei KormSnyhivatal Epit6stigyi 6s Oniks6gv6delmi Hivatal6nak Allami F66pitdsze, az fipitett ktirnyezet alakit6srir6l 6s vddelm6r6l sz6l vi LXXVil. tiirv6ny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendez6si eszkiizokr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi sajiltos jogint6zmdnyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. melldklet6nek 2. pontj6ban, egyes tervek, illetve programok k<irnyezeti vizsgslathr6l sz6l (I. 11.) Korm. rendelet 4.$ valamint a II.l.a) pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Feliigyel6sdg, az fpitett kdrnyezet alakft6s6r6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVIII. t6rv6ny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt teleptil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendez6si eszkdzokr6l, valamint egyes telepiildsrendezdsi sajiltos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 3a. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si j ogkcir6ben eljar6 Tisz6ntuli Viztigyi Igazgat6shg, az 5pitett kornyezet alakitrls6r6l 6s vddelm6r6l sz6l vi LXXVII. tdrv6ny 8.$ egyes tervek, illetue programok k<irnyezeti vizsg6tathr6l s (I. ll.) Korm. rendelet 4.$ valamint a II.1.b) pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogk<ir6ben elj 616 Hortob6gyi Nemzeti P ark lgazgat6shg,

2 az 9pitett kdrnyezet alakit6srir6l 6s vddelm6r6l sz6l vi LXXVIII. tcirv6ny 8.$ (2)bekezdfls6ben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt teleptil6sfejleszt6si sfiat6giar6l 6s a teleptil6srendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogintdzm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 4l.S Q) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. me116klet6nek 5. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben elj6r6 Nemzeti Kcirnyezetiigyilntlzet Tisz5ntuli Kirendelts6ge, az fpitett kdrnyezet alakit6srlr6l 6s vddelm6r6l sz6l vi LXXVIII. t6rv6ny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt telepiildsfejlesztdsi strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendezdsi eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiildsrendezdsi saj6tos jogintdzm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 7. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben elj6r6 Szabolcs-Szatmhr-Bereg Megyei Kataszfr6favddelmi lgazgat6shg, az 5pitett k6rnyezet alakit6srir6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVII. tdrvdny 8.$ (2) bekezd6sdben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a telepiildsrendez6si eszkdzrikr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 8. pontj5ban, egyes tervek, illetve programok k<irnyezeti vizsgillatar6l sz6l (I. 11.) Korm. rendelet 4.$ valamint a II.l.c) pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben eljar6 Szabolcs- Szatm6r-Bereg Megyei Korm6nyhivatal N6peg6szs6gtigyr SzakrgazgatSsi Szerve, az lpitett kdrnyezet alakit6siir6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. tiirv6ny 8.$ a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt teleptil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a telepiil6srendez6si eszktizdkr6l, valamint egyes telepi.ildsrendez6si sajstos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 10. pontj6ban biaositott v6lem6nyez6si jogkcirdben eljar6 Nemzeti Krizlekeddsi Hat6s6g L6gi-kozleked6si lgazgat6shg, az lpitett kdrnyezet alakft6s6r61 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. ttirvdny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejlesa6si strat6gi6r6l 6s a telepiildsrendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogintdzmdnyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek ll. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkor6ben eljar6 Szabolcs-Szatmfur-Bereg Megyei KormSnyhivatal Kozleked6si Feliigyel6s69, az fipitett kdrnyezet alakit6srlr6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVII. tdrv6ny 8.$ a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt teleptil6sfejlesztdsi strat6giar6l 6s a telepiildsrendezdsi eszkoziikr6l, valamint egyes teleptl6srendez6si saj6tos jogint6zmdnyekrdl sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds b) pontjsban, valamint a 9. mell6klet6nek 13. pontj6ban bizositott v6lem6nyez6si jogkcir6ben eljar6 Nlregyhazi Jar6si Hivatal J6r6si Epitdsiigyi 6s 6roks6gv6detmi Hivatala,

3 az lpitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. t6rv6ny 8.$ a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az rntegrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiildsrendezdsi eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 14. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogk<ir6ben elj5r6 Szabolcs-Szatmfir-Bereg Megyei Kormanyhivatal Foldhivatala, az epitett kornyezet alakft6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVil. ttirvdny 8.$ (2)bekezdfls6ben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiildsrendezdsi eszk6zdkr6l, valamint egyes telepiildsrendez6si sajritos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 16. pontj6ban biaositott v6lem6nyez6si jogk<ir6ben elj6r6 Szabolcs-Szatmhr-Bereg Megyei Korm6nyhivatal Nciv6ny- 6s Tal aj v ddelmi Igazgat6 s 69, az fipitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s vddelmdr6l sz6l vi LXXVII. tdrvdny 8.$ a telepiil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a telepiil6srendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepi.ildsrendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s b) pontj6ban, valamint a 9. mell6klet6nek 20. pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkcir6ben elj6r6 Nemzeti M6dia- 6s Hirk<izl6si Hat6s6g, az fipitett k<irnyezet alakitasar6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVII. tdrv6ny S.$ (2)bekezdfls6ben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrilt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendezdsi eszkdzcikr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s c) pontj6bag biaositott v61em6nyez6si jogkor6ben elj5r6 Szabolcs-Szatmhr-Bereg Megyei Onkorm6nyzat, az epitett ktirnyezet alakitilshr6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. tiirv6ny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhlt telepiil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a teleptildsrendezdsi eszkdzcikr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi sajiitos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s c) p_ontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkcirdben eljhr6 Nlrtelek V6ros Onkormdnyzata, az fpitett kdrnyezet alakitris6r6l 6s v6delm6rsl sz6l vi LXXVIII. t6rv6ny S.$ a telepi,il6sfejleszt6si koncepci6r6l, az rntegrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a teleptil6srendezdsi eszkdzdkr6l, valamint egyes teleptildsrendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds c) pontjilban biaositott vdlemdnyezdsi jogkcirdben elj6r6 Gavavencsell6 Nagykrizsdg Onkorm6nyzata,

4 az epitett kiirnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVII. t6rv6ny 8.$ a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az rntegrhlt telepiil6sfejleszt6si sftat6gi5r6l 6s a teleptildsrendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendezdsi saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$.. (2) bekezd6s c) pontj Sban biztositott v6lem6nyez6si j ogk<ir6ben elj 616 Tokaj Varos Onkorm6nyzata, az fipitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVII. tdrv6ny 8.$ (2) bekezd6sdben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az rntegrilt telepiildsfejleszt6si sfrat6giar6l 6s a telepiildsrendez6si eszkdz6kr6l, valamint egyes telepiildsrendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l s (XI.S.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds c) pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkcir6ben elj6r6 Tiszalad6ny Ktizs6g Onkormanyzd6, az lpitelt kornyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. tdrv6ny 8.$ (2)bekezd$sdben, a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrillt teleptil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiil6srendezdsi eszkdz0kr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s c) pontj6ban biztositott v6lem6nyez6si jogkcir6ben eljar6 Tiszaeszlfur K<izs6g Onkormanyzsb, az epitett kornyezet alakit6sar6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVIII. tiirvdny 8.$ a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrfult telepiil6sfejleszt6si sfiat6giar6l 6s a telepiil6srendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogint6zm6nyekr6l sz6l (XI.S.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds c) p-ontj6ban biztosftott v6lem6nyez1si jogkor6ben eljar6 Rakamaz V6ros Onkormanyzata az lpitett kiirnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVIII. tdrvdny 8.$ a teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrhtt teleptil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a telepiil6srendez6si eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogintdzm6nyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezd6s a) pontj 6ban biztosftott v6lem6nyez6s i j ogkdrdben elj 616 Tiszanagyfalu Pol g6r6rs6 g, az lpitett kornyezet alakit6s6r6l 6s v6delmdr6l sz6l vi LXXVIII. tdrv6ny 8.$ a telepiil6sfejlesztdsi koncepci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6giar6l 6s a teleptl srendezdsi eszkdzdkr6l, valamint egyes telepiil6srendez6si saj6tos jogint zmdnyekr6l sz6l (XI.8.) Korm. rendelet 41.$ (2) bekezdds a) p*tjauun biztositott v6lem6nyez6si jogkordben eljhr6 Tiszanagyfalu Onkentes Tiizolt6 egyesiilet vdlem6ny6nek kik6r6s6vel a krivetkez6ket rendeli el:

5 I. $ Tiszanagyfalu Kdzs6g Onkorm6ny zata Kdpvisel6-testiiletdnek a kcizsdg igazgatilsi tertilet6re vonatkoz6 Szabillyoz6si Terveinek elfogad6s6r6l, 6s a Helyi Epit6si Szab lyzat meg5llapitas6r6l sz6l6 I I /20 I 0.(X. I 8.) onkorm6nyzati rendelet (a tovsbbiakban: Rendelet) l.$-a helydbe a kdvetkezl rendelkez6s l6p: "1.$ A rendelethatillya 6s alkalmaz6sa (1) A rendelet hathlya Tiszanagyfalu kcizs6g teljes igazgatfusi tertilet6re kiterjed. (2) Az 6rv6nyess6gi tertileten beliil 6pft6si tev6kenys6get folytabri, arra hat6s6gi engeddlyt adni, telket kialakitani, kdtelez6st el6frni az egyebjogszabrilyok figyelembe v6tel6ve1 csak a jelen Helyi Epit6si Szabillyzategyiittes fi gyelembev6tel6vel szabad. (3) A rendeletet 6s a ktilter0leffe vonatkoz6t-z,valamint a beltertiletre vonatkoz6 T-3, 6s a T-3.b rajzszfumi Szabillyoz6si terveket egyiitt kell alkalmazni." 2.$ A Rendelet 7. $ (3) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkezlslep:,,(3) A teriileten az l.mell1kletben meghatiirozott,jellemz6ji" 6pitdsi dvezeteket kell alkalmazni a terv szerinti tdrbeli rendben." 3.$ A Rendelet 7. $ (7) bekezddse hely6be a kdvetkez6 rendelkezls l6p,,(7) A (Kio-mg) jelti nem zavar6 hatrlsf megl6v6 6s rij (mez6gazdasdgi-ipari) gazdasilgi tertilet: a) az fvezet a jelent6sebb nagysilgri, nem zavar6 hat6sri gazdasiryi tevdkenysdgi c6hi mezlgazdas6gi-ipari 6pitm6nyek, valamint a vdd6t6vols6got nem i g6ny 16 mez6 gazdasdgi maj orok, 6llattart6 telepek elhelyez6s 6r e szolghl, b) az tivezet teriiletdn a kiildnlegesen veszdlyes (pl. tiz-, robbanss-, fert6z6svesz6ly), biizds, vagy nagy zajjal jhr6, vedlt6volsrig-ig6nyes gazdasflgi tev6kenyseghez sziiksdges 6pitm6nyek nem helyezhet6k el, c) a zavar6 hat6sri mezlgazdas6gi (i.izemi) 6pitm6nyt, a saj6t telk6n, ovezethatar melleff minimum 20 mlter sz6less6gben telepitett fasor iiltet6s6vel lehet engeddlyezni, d) az dvezet teriiletdn kiv6telesen sem helyezhet6 el egyhhzi, szoci6lis, kultur6lis 6s sportol6si c6lir 6ptilet 6s 6pitm6ny, e) a megl6v6 Kio-mg tivezetben a legal6bb r6szleges kdzmtivesitetts6gnek a hasznilatbavdtelig megval6sul6 biztositotts6ga 6s a technol6gifuhoz tartoz6 ell6t6 biztonssgi rendszerek megl6te eset6n lehet 6piteni. A kdzmtip6tl6k 6s a technol6giilhoz tartoz6 mtitrlrgyak csak zfirt

6 rendszeriiek lehetnek. Az eloirisoknak megfelel6 saj6t szennyviniszfltf berendezds a kdrnyezetvddelmi szakhat6sfg v6lem6nye alapjdn engeddlyeztret6." 4. $ A rendelet az illlanli fr pitdsszel 6s az eljrflrdsban rdszt vev6 dsszes illlarigazgatflsi szerwel tdrt n6 k0zl6s6t kdvet6 5. napon l6p hatdlyba, de leghaffirabb az elfogad6s6t6l sz6mitott 15. napon. Sl"c Kemedsei Lfuszl6 polg6rmester i l* I $rp Bodn{ Lhszl0 Jewzo

7 I. mell6kle t a 7 I (XII ) <inkorm5n yzati r endelethez ABC,, I.melldklet a 1 I I 20 0.(X. I 8.) 6nko rmhny zati rendelethez I alkalmazhat6 A telekre :ff:]liff^'lat illetve beepitesi l*gl A terek ln, epiir", I n terer A terek m6d tivezetjere L"S?g-"Ji" [?ffit#:' fifj*oo Hi#"' magassdga zdldfel0lete m2 i i ] ]]9 l% 2 Majorok, termel6si- Szabadon Kio-mg 40 9, fil*f;'#f i,.,", 6116 J, Kiilonleges sportolilsi *to+p 20 Zt-t,O* cehi ] ] ttr*::.,:"b"dtd6.-l i[l.-*l''-1;-*l -\*" -!l rekreiici6s J Kiiliinlegestetepiilesi- I frr"** lo-- JS-j',i l+o lr< I szolgdltat6 K= kialakult telektertilet * = csak a rendeltet6s 6s technol6gia megkiv6nta epitm6nyek, torony, fedett csarnok,...stb. epitmenye lehet maximum 8,0 m max., egydbkdnt legfeljebb 4,5 m., iltetve 4,0 m. K= kialakult, ana a mutat6ra. amely mellett tal6lhat6

8 .I6vAHAGYOTT SzABAIVOZASI TERV ffi:1:4ooo Azdapreftlp a elaml ftla rtl Kio-mg I t llt.p1va6yap{2q13 TERULETI JELLEGO SZAB{LYOZASI ELEMEK r-l:::-:-----l l: I stc6-utmiiler l: :l driteoler i I VONALAS JELLEGU SZABALYOZASI ELETTEK TrdEhfFf,ud tagltv6bdbiiht* TdrEdb*rad* 8.fl5.!dbflsaEe ry3 Tirdl6{eirf v666lrdds Enf,torybvffiD Ge I sz 7,*12,5', rno 3( Kiosp SZ n N t,ffi,c 50m rrszaxrcyfalrl KdzsGc 6xKoR[ArrzATA i *'i '--it*\,- U ruh-- nsr {Ufdu Kitzs'Gg TebpiilesrendezAsl Ted

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

l.$ 2.$ Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter

l.$ 2.$ Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter Budapest F6vdros, III. keriilet Arprld Fejedetem ritja - Arprid hid

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p" "g'

/-r+ s.$ 1.$ 2.$ 3.$ 4.$ /p g' Salgd,tarjrin Megyei Jogri Vdros Kiizgyiil6s6nek 40/2 0 1 3. (1X. 2 6.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6sr6l sz6l6 6 2013. (II.2 1.) iinkorm flnyzati ren d elet m6d ositrlsirdl Salgotarj6n

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l

JEGYzOrcoxvv. Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k. 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l JEGYzOrcoxvv Toko daltirr6 Kii zsfig O n korm 6n y zat K6pvis el6 -testiilet6n e k 2015. februfr ll-ei nyilt iil6s6r6l TOKODA[TAR6 Tokodaltf 16 Kiizs6g Onkormfnyzatinzkl(6pvisel6-testiilete 2532Tokodaltitr6,

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2011. (III.30.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KPVISELŐ-TESTÜLETNEK 18/2011. (III.30.) önkormnyzati rendelete az Erzsbet kirlyn Liget helyi jelentsgű vdett termszeti területt nyilvnítsról Kisújszlls Vros Önkormnyzatnak

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ö ö ö í ü ü ő é ü á á ó á ő ó á á á á á ő ű é é ű é ő é é í á é á ő í ó ö á Á é Á é á á ő ű á ü Á á í ó ó á é é é á á é é é é ö é ő ű é é é ő é é á á

ö ö ö í ü ü ő é ü á á ó á ő ó á á á á á ő ű é é ű é ő é é í á é á ő í ó ö á Á é Á é á á ő ű á ü Á á í ó ó á é é é á á é é é é ö é ő ű é é é ő é é á á ö ö ö ü ü ü ű ű ö Á Á ű ü Á ö ű ö Ű ú ű ű ö Ü Ü ö ö ű ú ü ú ú Ű ű Ü ö ö ö ú ü ú ú ö ú ű ü ú ü ü Ü ú Ó Ö ü ű ű ű ú Ü Ö Ö ü Á Ü ü ü ű Á ü ü ü ö ü ö ű ű ö ö ö Í Ü ü ú ö Ö Ü Ö ö ú ű Ü ú ú Ű ű Ö Ú Ű ö ű Ú ű

Részletesebben

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek

Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek Salg6tarjfn Megyei Jogf Vfros I(iizgyiil6s6nek 45/2013. (X. 31.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi ktilts6gvet6sr6l sz6l6 612013. (II.21.) iinkorminyzati rendelet m6dositf srirril Salg6tarj6n Megyei

Részletesebben

on uoa-nn.rckivr w n ouxbnmi rwirr Az 6BUDA-Bf rtuisnnrcyrn vdnosnr,xnrztiiiiip"iirsl szlralyzar,i-r6l sz6l6 32t 200r.cxr.ro.

on uoa-nn.rckivr w n ouxbnmi rwirr Az 6BUDA-Bf rtuisnnrcyrn vdnosnr,xnrztiiiiipiirsl szlralyzar,i-r6l sz6l6 32t 200r.cxr.ro. , BIJDA?EST FoVAROS ITI. KERIILET, on uoa-nn.rckivr w n ouxbnmi rwirr xepvrse ltire s.ril_a r tnrr 25l2014.O4I. 30) iinkormfnyzati rendelete BTJDAPf, ST III. KERI]LET. A VOLT BUDAI NAGY ANTAL LAIOANYA

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

HATAROZAT. pft. Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr. mddos{tom: ' e-mail: jarvany@oth.antsz.hu) Mell6klet: 2 db

HATAROZAT. pft. Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr. mddos{tom: ' e-mail: jarvany@oth.antsz.hu) Mell6klet: 2 db ,'t gd pft g, Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal Iktat6szrim : J'U -7 57 4-3 I 20 12. Tf rgy: Hhztarthsi hypo elnevez6sri fertotlenit6szer forgalomba hozatali

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

ö ü í ü í ú úó ó ó ó ö ó í ö ó ó ó ó ö ö ö Í ö Á í ó ü ö ü ö ü ú ú ó ó ó ó ü ö í í í ö í í í í ö ö ö í a pnzbelistermszetbennyújtottszocilis segyes szemlyesgondoskodst nyújtó elltsokróio sz 7 I20 2.(III.29.)önkormnyzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi

Lilrincz Gyula irodavezet6. el kapcsolat osan az al6bbi Salg6tarjrln Megyei Jogri V6ros Polgrlrmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vfrosiizemeltet6si Iroda Szdm:3682-l/2013. Javaslat a kdzteriileti virakoz6helyek kijeriir6s6161 6s haszndlatdnak szabfilyozhs6r6l

Részletesebben

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \

rdilus p()tgarmester Wmester Titkrlrs6gi Osztdty Koltsegvet6si 6s Ad6osztd{y vdrler fvfafla at]egvzo i^tl \ Ikt. sz6m:0 I - 4 t20-32t201 t. Napirend: ;ffi szi getv6 r vi ros o n korm 6 nyzat K6 pvise r6-testii rete 2011. ipritis 4{i rendkivtiti fit6s6re TSrqv: szigetv6r viros Onkormd nyzatavirosi K6nyvt6r k6relme

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2011.

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2017/18-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2017/18-as nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 310/2017 2. Elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz.

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz. Fdvdrosi {s Pest Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal EIeImiszerl6nc'biiionsdgi {t Ailrtie1szs1gigyi rgazgat6s6ga I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330

Részletesebben

ű ö Ö ü í ó ű ö Ö ü ö ó ó ó ö í ö ó ó ö ö ö ó Á Á ŐÍ Á í ö ü ü ü ö í ö í ö ü ó ü ü í í í í ö ü í í í ó ó ö ö ö ö í ó í ö Ü Á Á É í ü í í í ö ó ü ü ö ü ü í ö ö ű ü ó ü ü í ó ü ó ü É í ü í í ö ü ó ü í í

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

TARJÁN KÖZSÉG. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése. Budapest (M0) Tatabánya Újváros csomópont között PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ANYAG

TARJÁN KÖZSÉG. Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése. Budapest (M0) Tatabánya Újváros csomópont között PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI ANYAG TARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Az M1 autópálya 2x3 sávra bővítése Budapest (M0) Tatabánya Újváros csomópont között Város Teampannon Kft. 2019. július JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK TARJÁN

Részletesebben

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/ G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Grdony Szabadsg t 20-22 Tel: 22/355-122 Fax: 22/355-375 Szm: 4827-3/2016. Üi.: Jankovics Zoltnn Tel: 22/570-237 Trgy: Zajkibocstsi hatrrtk megllapítsa Velence

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

'tr,.i;.,f. 'i' ^!,i'"i *i"vjtu'kn. POLGARMESTERI HIVATAL JEGY Z6 JhT 6L PUTNOK VAROS POLGARAI IIEL}'BEN. Tisztelt Hiilgyeim, Uraim!

'tr,.i;.,f. 'i' ^!,i'i *ivjtu'kn. POLGARMESTERI HIVATAL JEGY Z6 JhT 6L PUTNOK VAROS POLGARAI IIEL}'BEN. Tisztelt Hiilgyeim, Uraim! POLGARMESTERI HIVATAL JEGY Z6 JhT 6L Iktat6sz6m: 1559-7/2012 fii4g Onkormdnyzati rendelet vdlem6nyez6se PUTNOK VAROS POLGARAI IIEL}'BEN Tisztelt Hiilgyeim, Uraim! T.ijdkoztatom 6niiket, hogy a 15/2011.(VIL31.)

Részletesebben

Ü Ö Ö Ö Á ő ó Á Ü Á é é ó é é é í é é é ó é é é ó é é í é ó é é é é é é é é é SÜMEGI K ÖZÖS ÖNXORMÁIVYZTI IEGyzóIETót 8330 Si,imeg, Béke tér7., Tel.: 87/550-750, 8ünar,& Ügyirat szm: 1 l t37 2-I 4 l20i

Részletesebben

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról

Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl város Helyi Építési Szabályzata 1 Tököl építési szabályzata Tököl Város Önkormányzat Képviselı-testületének /2010. (.) számú Önkormányzati rendelete Tököl Város Helyi Építési Szabályzatáról Tököl

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

7 P edraőglal Program ktegszítse,mdosíníg' NEVELÉSIPRoGRAM kiegestse: Iv.7. A tanulrsi lnrdarcnak kített tanulk felzrkőzttastsegítő programok: -SM-s tanulk eryni fejtesxstbiztosít foglatkozssal egeszült

Részletesebben

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S

P\- fuurr-4f. vl /J xhu 5 - MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA. Budapest, 2013.jrinius. Dr. S ' I-r) I rt'? vl /J xhu 5 - I l/ Zo 43 MEGALLAPoDAS MoDoSiTASA amely ldtrej6tt egyft,szt Magyarorszdg Nemzeti Fejleszt6si Minisztere (nevdben elj6r Dr. Volner PAI infrastruktrir66rt fe I elo s filamtitkdr),

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft

Dabas és Környéke Vízügyi Kft Dabas és Környéke Vízügyi Kft H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu Működési engedély kérelem III.7. 7.50. sz. melléklete Bérleti Üzemeltetési

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15.

Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY ALAPITO OKIRATA. 2015. jrfilius 15. A Harm6nia Vonal ALAPiTVAXY 77 ALAPITO OKIRATA 2015. jrfilius 15. ,,, A Harm6nia Vonal ALAPITVANY t: t, ;t, t, l ALAPIT6 OKIRATA Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila

Részletesebben

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV

K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6ny Kiizs6g Onkorminyzata K6pviseld-testiilete 9144 K6ny, Rdk6czi u. 30. Tel.z 961280-140. Szrlm: l-6/2011. JEGYZ6KONYV K6sziilt K6ny K

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA

fiir Geschichte der of the History of AI,APiTO OKI TA /t t:,.,rfi..-r " t 29363/2013 " A Semmelweis Orvostiirt6neti Mrizeum, Kiinyvtdr 6s Lev6ltir AI,APiTO OKI TA (a vailtozrisok vastag ddltbetivel kiemelve l6tszanak) Az llamhirztarrdsrol szolo 2011. dvi

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról

a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról !" a helyi építési szabályzat közzétételérl és a szabályozási terv jóváhagyásáról Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1), valamint

Részletesebben

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda

Javaslat. Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal. N6p j 6l6ti Iroda Salg6tarjdn Megyei Jogf Vriros Polgrirmesteri Hivatal N6p j 6l6ti Iroda Szhm:2121812012 Javaslat a Gagarin Dirik-Sportegyesiilet 6ltal beadott pslyhzathoz kapcsol6d6 nyitatko zat j6v6hagy6s6ra Tisztelt

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at

su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at DEBRECEN MEGYEI JOGU VAROS NEMBT KTSEFBSEcI ONxonncANvze,r 16 pv r s n L6 -rs stt] r.nre su ERVEar'TT ns nnfix0nesr szenar,yz,at Szervezeti 6s miikiid6si szabfilvzat Debrecen Megyei Jogi v6ros Ndmet Kisebbsdgi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

orw rtfi:xozrar6 npirnst;cyl ES xonnynzetveder,mr oszrar,y

orw rtfi:xozrar6 npirnst;cyl ES xonnynzetveder,mr oszrar,y BUDAPEST TdVANOS X. XNNIiINT r6ninyar por,canvresteri HIVATAL n.q.rosacr r6oszraly npirnst;cyl ES xonnynzetveder,mr oszrar,y Szent L6szI6ler 29. rtfi:xozrar6 A Kdz6p-Durra-vdlgyi Kornyezetv6delmi 6s Term6szetvddelmi

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda felvételi körzethatárának módosításáról Elterjeszts Bicske Vrosi Óvoda felvteli krzethatrnak mdosítsrl 1. elterjeszts szma: 48/2017 2. elterjesztst kszít szemly neve: Bajtekn Halsz Ildik 3. elterjesztst kszítsben kzreműkd szemly neve: 4. elterjeszts

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í ü ű ö í ü ü ő ü ú í ú ö ő Á í

í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í ü ű ö í ü ü ő ü ú í ú ö ő Á í Á É Á Á ö É É É ő Á Ü ö ö ő ö ő ő Á ö ö Ü í ő ő ő í ű ü ö ü ü í ő ő ö ö í ú ö ű ö í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Nagyvázsony Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Nagyvázsony község Helyi Építési Szabályzatáról (módosításokkal egységes szerkezet) Nagyvázsony Község

Részletesebben

í ő ö í Í í ú ű í í Í í ő ő ú í Í ű í Í Ü ö ö ö ü ö ö ö í ö ö ö ö Í ő Ö Á ő ő ÍÍ ő ő ö ö É ö ö ú ú ö ö ú ö í Í Á Á ö ő Ü Ú Í í ÁÁ ö ő Í í ő ö í Í í ő ő ú ű í ö ö ő í ú É ő í ű í ö ö ő ő ő É í í ű í ű í

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Budapest-Csepel ~nkormanyzata 3511 994.llX.20.) Kt rendelete a a Budapest, XXI. kerulet, II. Rakoczi Ferenc ut - Vas Gereben u.

Budapest-Csepel ~nkormanyzata 3511 994.llX.20.) Kt rendelete a a Budapest, XXI. kerulet, II. Rakoczi Ferenc ut - Vas Gereben u. Budapest-Csepel ~nkormanyzata 3511 994.llX.20.) Kt rendelete a a Budapest, XX. kerulet,. Rakoczi Ferenc ut - Vas Gereben u. - Csepel Mfivek - Transzformiitorgyar altal hatarolt terulet reszletes rendezesi

Részletesebben

o * r, ui.",i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj

o * r, ui.,i n.'l,; ;' K ;;;,1#[:,T,tiilfj Budapest F6viiros X. Kertilet Kbbanyai Or*orminyzat Egyesitett B

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ffi ffis,3*nuuo,r# a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO {eqit/.%\

ffi ffis,3*nuuo,r# a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO {eqit/.%\ ffi Kiizs6gi Onkormrinyzat Polgfrmester6t6l 3720 Saj6kaza, P et6fi u. 2. a 48 /355-001 Fax: 48 / 505-208 Email: kaza.polgarmester@parisat.hu MEGHiVO Magyarorszaghelyi onkorm6nyzatokrol sz6lo 2011.6vi 189.

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ő é í é ő é ő ő é Ö é ő ü ü é é é ö é é ő ó ő ö ó í ó ó é é ü ó í é ü é é ö é é í é ö é ö é é ű ő é é ö ű ö é é ö ű é ö ú É ö é é é é ö é É é ö ö í í ö é é ü é é ö é é é ő é é ő é é é ő ó í é é ő éí í

Részletesebben

ó ő ó ő ó ó ö ú ó ő ő ó ó ö ő ó ö ú ö ö ö ú ó ó ö ú ö ú ő ő ö ú ű ö ö ú ü ö ö ö ö ó -2-1.1.Szmviteli beszmoló bemutatsa A szmviteli beszmoló főbb adataiaz a bbiak: A. Befektetetteszközök I. Immaterilisjavak

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) szerint szabad. ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (Testületi rendelettel jóváhagyott munkarész) Andocs Község Képvisel-testületének sz. rendelete Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Andocs Község Képvisel-testülete az épített környezet

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 18/2012 (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testületének / (III..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról enti áros Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 0. évi X. törvény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A jelen rendelet hatálya Kál nagyközség igazgatási területére (bel- és külterületére) terjed ki. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/2006.(VII.20) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁL NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL Kál Nagyközség képviselőtestülete az 1997.

Részletesebben