Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü ű Í Í Í ü ú í Í í Í Á ü í ö Ü ö í ü ő ő í í Í ő

2 ö Í í ő í Í Í ö ü Ú í Á Í í Í Í í í ú í ü Í É í Í í íí ö í Ü Á ú ö Ó ö ő ő É ű ö ú í ö í í Í ő í Í í ü Á ÍÉ í üí ő ü É ö ú í ö í í ü ü Í ö ő Í ö ő ö Í ö ö ő ú ő í Á í ú ö í í ö ú ú ü í Ü ü ü ő ü ú ő

3 Ü É Ú Ö É É É É Í Ü Ü É í ő ü ü ö ú ű ő ű í ö É ő ü ő ő ő É í ü ő ü ö ö Í ö ű ü ő ö ö ü ö ö í í ü ö ö Í ü ú Í ú ú í Ü ő ü ö ü

4 A trolhat hulladkok 3.a2 ezese, Megnevezs EwC kdszm Mennyisg[tonna] t7 Építsisbontsi hulladkok (belertve a szennyezett területekről kitermelt fiildet is) t7 05 Föld (iderne a szennyezettterüietekről szrmaz kitermelt.földet), kövek skotrsi meddő Föld skovekamelvekkülönböznek a l tl Az Engedtyes ta az Észak.Balatoni llulladkgazdlkodsi Project keretben vgzett mennyisge: sorn kezelhető hulladkokmegnevezse, tevkenysge 4.0 vary Begyűjthető s a veszprmi hulladkvlogatmííbe(illetve annak fogadkptelensge s kezelsre fogadsra vagy havria esemnyesetna hulladk működskptelensge, engedllyel s feljogosííssal rendelkező flhez) szltíthat hulladkok megnevezse, mennyisge: EWC kd Megnevezse Mennyisg(ív) Hulladkk vlt csomagolanyagok; közelebbről nem meghatrozott abszorbensek, tiirlőkendők. sziírőanvaqok svdőruhzat Csomagolsi hulla"dkok(belertvea vlogatottan gyűjtött települsicsomagolsi hulladkokat) L5 I5 0l l Papírskartoncsomagolsihulladkok I l 0 2 Műanyag csomagolsihulladkok Fmcsomasolsihulladkok 5 kompozit csomagolsi hulladkok Vegyes összettell'i Üveg csomagolsihulladkok Települsi hulladkok (hztartsi huttadkok saz ezekhez hasonl, kereskedelmi, ipari s intzmnvihulladkok)' belertve az elkülönítetten gyűjtiitt hulladkoka! iq) Elkíitönít etten gyiíjtött hulla^dk fr akc ik (kiv ve 15 01) Papír skarton 4.02 Begyűjthető s a kirlyszentistvni hulladkkezelő telepre (illetve annak fogadkptelerrsge vagy működskptelensge,vagy havria esemny esetna hulladk fogadsra s kezelsre engedllyel s feljogosííssal rendelkező flhez) sz líthat hulladkok megnevezse, mennyisge: ElVC kd Megnevezse Mennyisg (tlv) 19 Hutladkkezelő ltesítmnyekből, szennyvizeket keletkezsük telephelyn kívül kezelő szennyvíztisztítkbl,illetve azívvíz siparivíz szolgltatsbl szrmaz hulladkok Közetebbről nem meghatrozott mechanikai ke:etsből (pl. osztlyozs, apríttís,tömöríts, se) szrirmaz hulladkok pelletek kszít 1 9L z Egyb, a 9 2 ll.től különböző hulladkok mechanikai kezelsvel nyert hulladkok(idertvea kevert anyagokatis) I 000 Települsi hulladkok (hztartsi hulladkok saz ezekhez hasonl, kereskedelmi, ipari sintzmnyihulladkok),belertveaz elkülönítetten gyűjtött hulladkokat ís Elki,ilönítettengyííjtött hulladkfrckcik ( kivve I 5 0 ] )

5 ö ő ő ö ü ő í ö ő íí ő Í í ü ö í ű ö ő ü ő ű í Í ö ő ő ő ű ö ü í ő ő ö í ű í ő ő ű ö ú ö ü ü í ű ő ü í ű ö ú ű ű í ő í ú ü ü ú í í ö ő ő

6 + a begyűjtstkovetően a kirlyszentistvni EngedIyes az A 4.y2pontban feltüntetett hutladkokat vagy miiködskptelensge,vagy havria hul1adkkezelotelepre (illetve annak fogadkptetensge engedllyelsfeljogosítssalrendelkező flhez) esemnyesetna t,undot fogadsra skezelsre tovbb i kezelscljbl. szlr ítja követően a Balatonfüredi TrsgiKomposztl A 4.03 pontban szereplő hulladkok a begyűjtst Telepre terülnek beszllítsra, majd ott tovbbi kezelsre jellegű informcik: A kezels telephelyre vonatkoz műszaki 20. szm alatt törtnik. A Szllítjrművek trolsa a Balatonfüred, Fürdő u. A telephely kialakítsa: 1l. A nyílt színen kívül egy fedett 231 m. A telephely 400 m2 alapterületú betonozott trbol A tertileten a kültri vilgíts megoldott. A alapterületű ac víz szeikezetu csarnok tallhat. folyka vezeti egy zrt trozőba. A közlekedsi, betonozott területről isszegyűlt csurgalkvizeket A terület kerítssel körülkerített, ednytrolsi s mozgatsi terulek szilrd burkolatúak. szüksges felszerelsek, krelhrítshoz A portapület szocilis ntyisget rendelkezsre llnak. eszkozok biztosítottak helyszíne: Az engedlyezetttevkenysgvgzsnek Abegyűjts,szl\ítsaza 1bbitelepülsekrőltörtnhet: Balatonfüred, Balatonhenye, Balatonszepezd, Alsörs, Aszf' Balatonakali, Balatoncsics, Kővgörs, KöveskI, Lovas, Mencshely, Balatonszols, Balatonudvari, Bamag, Csogak, Dörgic'se' Örvnyes,Paloznak,-Pcsely,Pula, Rvfülöp, Mindszentklla, Monoszl' Nagyv,iony, uuaavai, T ihany' Vszoly, V orö st, Znka S zentantalfa,s zentbklla,s zentjakabfa, Tagyon' hulladklerakssal nem rintett,elkülönített A trols a Balatonfüred, 087 hrsz' alatti hulladklerak törtnhet. rszn Lrgyi spnzügyi eszkiizei: Az Engedlyes hulladkkezelst szolgl szemlyi, szemlvifelttelek: - Az Engedlyes környezetvdelmi felelőst alkalmaz. rendelkezik. vgzőcg felelős vezetőjefelsfokú műszaki vgzettsggel A hul1adkkeze1st kezelsrevonatkoz kpesítssel Azalkalmazottak rendelke ziek atelepülsiszilrd hulladk. (okj teleptilsihulladkgyűjtosszllít). vgzi. A tevkenysget3{fő trgyi felttelek: - hídmrleg 12 db szllít gpjrmű 3 db kontnersz Iítőgpjrmtí onzüei/ifelttelek: cljbl az Engedlyes környezetvdelmi Az esetlegesen bekövetkező havria helyzet elhrítsa rendelkezik. felelőssgbiztosítssal 9.00 ideje: Trgyi engedlyrvnyessgi vonatkozan június 30-ig Hatrozatom a begyű jtsi,szllítsi s trolsi tevkenysgr teuo tu'ttuoekoktovbbi megfelelo kezelsrol/kezeltetsről rvnyes.b,t t*jfi*ttelephffi gondoskodnikell' Előírsok: hulladkokkerülhetnek Kezelsrecsak a 3.00 s4.00 pontbanfeltüntetett S gazdasgi hatkonysgfigyelembevtelvel A hulladkok tovbbi kezelsre a kömyezeti kertilhetsor. kivlasztott_ a lehet legközelebbi, ana alkalmas ltesítmnyben

7 A hulladkokkai vgzeíi" tevkenysgeket úgy kell szennyeződsnek megakadlyozsabiztosítottlegyen. megszervezni, hogy a környezet A begyűjtött hulladkok kizr ag az adott hulladk kezelsreengedllyel s feljogosítssal rendelkező kezelőnek adhatk t tovbbi kezelsre' A települsi szilird hulladk sz ítst zrt kontnerben vagy a kiporzst s kiszrdst megakadlyoz ideiglenes takarsú kontnerben, vagy e feltteleket biztosít clgppel, sz ítjrműve l, kö rnye Zetszennyezst kizr m don ke l l vgezni A hulladkszllíuísra hasznlt gpjrmű rendszeres tisztítst, olyan trburkolattal elltott, mostrrel rendelkező területen kell vgezni, ahonnan az ei tasznlt víz előkezelst, tisztítst követően közcsatornba, vagy közműptl berendezsbekerül. Tilos a tisztítstköztertileten' felszíni vizekben sezen vizek mellett 500 mterenbeliil vgezni! Hulladkot úgy kell szllítani, hogy annak sorn a k<irnyezetne Szennyeződjk.Szllítsb1 eredő szennyeződsesetna sz ítő köteles gondoskodni a hulladk azonnali eltakarítsrl' a terület szennyeződs-mentesítsrl, valamint az eredeti környezeti llapot helyrellít.srl Az Engedlyes települsi hulladkkezelstakkor vgezhet,ha a tevkenysgből eredő, esetlegesen bekövetkező havria helyzet e brítsramegfelelő mrtkűbiztosítk,pnzúgyigarancia *egtetet biztosítja Amennyiben az engedlyben meghatrozott felttelekben vltozs következik be, az Engedlyes köteles a bekövetkezstői szmított 15 napon belül a Közp-dunntúli Környezetvdelmi, TerrnszetvdelmisVízügyi Felügyelősg (tovbbiakban: Felügyelősg) feljelenteni azt Amennyiben az Engedlyes az enged yezett hulladkkezelsi tevkenysget az engedly rvnyessgiideje utn is vgezni kívnja, úgy az ene irnyul krelmet a jogszably szerinii adattaítalommal az engedly rvnyessgiidejnek lejrta előtt be kell nyújtania a Közpdunntúli Környezetvdelmi, Termszetvdelmis Yízúgyi Felügyelősgre, (tovbbiakban: F elíigyelősg)figyelemmel az engedlyezsieljrs időszüksgletre is A tevkenysgsorn előfordul rendkívüli esemnyeketa Felügyelősgnek haladktalanulbe kell jelenteni, a krelhrítsi tevkenysgetaz Engedlyes kcjteles azonnal megkezdeni' az okozott krt sajt költsgnfelszmolni Amennyiben az Engedlyes tevkenysgvelvagy mulasztsval a hulladkgazdlkodssal kapcsolatos jogszablyok vagy a re vonatkoz hatsgi hatrozat előírsait megsrti, ílletve azokban foglalt kötelezettsgneknem vagy nem megfelelően tesz eleget, tovbb a hatsgi engedlyhez kötött hulladkgazdlkodsi tevkenysgetengedly nlkiil vagy attl eltrően vegii, hul ladkgazdlkodsibírsgotköteles fizetni A Veszprm Megyei Kormnyhivatat NpegszsgügyiSzakigazgattisi Szerve Balatonfiredi, Balatonalmrli, Tapolcai, Sümegi KistrsgiNpegsugü7yiIntzeteelőírsai: A vi XLIII. törvny _ a hulladkgazdlkodsrl_ 16. $ (1) bekezdsrtelmben hulladkot úgy kell szilítani,hogy annak sorn a környezet ne Szennyeződjk.Szllítsbl eredő szennyeződs esetna sz Iit a hulladk eltakarítsrl' a terület szennyeződsmentesítsrl, valamint az eredeti kömyezeti llapot helyrellítsrlköteles gondoskodni. A vi XLil. törvny _ a hulladkgazdlkodsrl- 5' $ rtelmben minden tevkenysget úgy kell vgezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mrtkbenrintse' illetve a komyeiet terhelse s ignybevtele csökkenjen, ne okozzon kömyezetve szlyeztetst' illetve kömyezetszennyezst. Üzemels sorn be kell tartani a (Iv. 10.) EüM rendeletben- a települsi szilrd s folykonyhulladkkalkapcsolatosközegszsgügyikövetelmnyekrl- foglaltakat. A telep folyamatos rovar- rgcslmentessgről, munkagpektisztítsrlgondoskodnikell A hulladkkezelő telephely bezrsnak feltteleí: Amennyiben az Engedlyes a telephelyen az engedlyben meghatrozott hulladkkezelsi tevkenysgetfolytatni nem kívnja' a tevkenysgmegszüntetst a Felügyetősgnek be kell ;elenteni' A telephelyen lvő hulladke sz Iítsrls tovbbi kezelsrői az Engedlyes köteles

8 ------_\ 6 gondoskodni. A hulladkkezelő te ep bezrsra indított eljrs sorn az üzemeltetnek be kell mutatnia a telep működse következtben a kcimyezateí"rt hatsok becslst,meiy alapjn a Feliigyetősg megllapítja az esetleges tovbbi vizsglatokat' illetve az utgondozs s tjrendezs feltteleit EngedlyesÍsa hatrozatot hatsgi nyilvntartsba veszem Az igazgatsi szolgltatsi díj, amelyet az Engedlyes köteles viselni' megfizetsrekerült' Egyb eljrsi költsg nem merült fel Jelen hatrozatomjogerőre emelkedsvelegyidejűleg az e trgyban korbban kiadott zoi28/2o o. ügyszmú, 827I/20II. iktatszmú hulladkkezelsi enged y mnytveszti, helybe jelen hatrozatip Döntsern ellen a közlstől szmított 15 napon belül az orszgos Kömyezetvdelmi, TermszetvdelmisVízügyi Főfelügyelősghez címzett,de tozzmhrom pldnybanbenyújtott_ igazgatsi szolgltatsi díjköteles _ fellebbezssel lehet lni. A fellebbezst az orszgos Környezetvdelmi, Termszetvdelmi s Vízügyi Főfelügyelősg bírlja el. A Főfelügyelősgjelen döntst helybenhagyhatja, megvltoztathatja,vagy megsemmisítheti,avagy a megsemmisítsmellett újelj rsra utasíthat. INDoKoLÁS A Közp.dunntúli Kömyezetvdelmi, Termszetvdelmis Vízügyi Felügyelősgen (tovbbiakban: Felügyelősg) a Probio Balatonfüredi Települsüzemeltetsi Zrt. (tovbbiakban: Zrt.) krelmre a 2o 28l20l0. ügyszmú, 827L 20II. iktatszmú nem veszlyes hulladk begyűjtsre,sz Iítsras trolsra vonatkoz hulladkkezelsi engedlynek mdosítsa trgyban L576lz0n, ügyszmon közigazgaísi hatsgi elj rs indult. A krelmeta telepü!sihulladkkal kapcsolatos tevkenysgek vgzsnek feltteleiről szl 213/2001. (XI. 14.) Kormny rendelet (tovbbiakban: Thr.), a hulladkgazdlkodsrl szl vi XLIil. tönny (tovbbiakban: Hgt.) s a környezet vdelmnekltalnos szabiyairl szt vi LIII. törvny (tovbbiakban:kvt.) előírsait figyelembe vvevizsgltam. A Felügyelősg akre emttanulmnyozst követően hinyptls benyújtstírtaelő, tovbbfelszlította az Engedlyest az eljrs igazgatsi szolgltatsi díjnak megfizetsre,melynek mrtketrgyi ügyben a környezendelmi, termszendelmi,valamint a vízíigyihatsgi eljdrasok igazgatasi szolgltatdsi díjairl szl (XII.27.) KvVM rendelet 1. szmú mellklet I. fejezetnek3. (nem veszlyeshulladk begyújtse: 12$aa Ft.) s4. (nem veszlyeshulladksz ítsa:96000ft.) pontja alapjn,figyelemmel az 5 1' pontra (mdosíts esetna díjttel5a %o-a) Ft, tovbb az I. fejezet 6. (nem veszlyeshulladk trolsa) ponda alapjn Ft', teht összesen z28 )ao FL tovbb u Attami Npegszsgügyis Tisztiorvosi Szolglat egyes közigaz7atdsi eljdrdsairt s igazgatsi jellegíí szolgltatsairt fizetenclő díjakrl szl 1/2009' EíiM rendelet 1. mellkletxi. 13. pontja alapjn a Veszprm Megyei Kormnyhivatal NpegszsgügyiSzakigazgatsi Szerve, Balatonfüredi, Balatonalmdi, Tapolcai' Sümegi Kistrsgi NpegszsgügyiIntzet rszte a komyezetvdelmilvízügyi hatsg eljrsban val szakhatsgi közreműködsvelkapcsolatban Ft, Az EngedIyes Z0I2, prilis 4' napjn rkezett beadvnyban úgy nyilatkozott' hogy a telephelyn engedllyel tíal't L EWC kdszmú hulladkot június 30. napjig tad1aengedllyel rendelkezőkezelnek Az Engedlyes az igazgatsi szolgltatsi díjat a kornyezetvdelmi,termszetvdelmi,valamint a vízúgyí hatsgi eljrsra, tovbb a kömyezetvdelmi/vízugyi hatsg eljrsban val szakhatsgi közreműrködsre vonatkozan is megfizette, az igazgatsi szolgltatsi drjak megfizetsről szl nyilatkozatok msolatait megküldte a F eliigy elősg rszre. Az Engedlyes június 4-n rkezettlevelbentjkoztattaa Feliigyelősget,hogy a l EWC kdszmúhulladktekintetben a trolsra vonatkoz krelmt fenntartja. A fentiek alapjn a Felügyelősg ktatsz,múvgzsben újabb tnylls tisztzst írt elő, tekintettelarra,hogy a benyújtottiratanyagokalapjnnem volt tisztzott,hogy jelenleg mekkora mennyisgti EWC kdszmúhulladktallhat a telephelyen,tovbb annak igazolsa is szüksgess vlt, hogy a Hgt. 3. $ q) pontjban foglaltaknak megfelelően,a környezet veszlyeztetst kizr mdon tortnt-g a fenti hulladkeddisi trolsa.

9 7 Az Engedlyes 2012, június 27. napjn rkezettlevelbení!koztatta a Felügyelősget, hogy a telephelyn jelenleg 262l tonna M EWC kdszmú hulladktallhat. Az Engedlyes 2012, prilis 4. napjn benyújtottlevelbenúgynyilatkozott, hogy a fenti hulladk esetben 1875 tonna/vmennyisgben krelmezi a tro st. A Feliigyelősg megllapította,hogy ez a ny1 atkozat ellentmondsos az Engedlyes 2oI2. jűnius 27, napjn rkezettlevelbenfoglaltakkal, tiintettel ana' hogy ott nagyobb mennyisgszerepel (2627 tonna). A fenti ellentmonds tisztzsa rdekbena Felügyelősg 59827/2012. iktatszmű vgzesbenújabb tnylls tisztzst írta elő. Az Engedlyes 2012.július 30. napjn rkezettlevelben 4502tonna a4 EWC kdszmú hulladk trolst krelmezte. A Felügyelősg az ügyintzshatridejt30 nappal meghosszabbította,tekintettel arra,a targyi e jtlsbana berkezettadatok kirtkelse, a kellően megalapozott sbizonyítkokkala!tmasztotr dönts mghozatala hosszabb időt vett ignybe' A Felíigyelősg 68003/2012. iktatszmú vgzsben a környezetet rt hatsok becslstilletően tovbbi tnylls tisztzsra szlította fe az Engedlyest. Az Engedlyes augusztus 29-n rkezettnyilatkozatbaneleget tett a felhívsnak. A krelem, s annak kiegszítsei,valamint az e őzmny iratanyagok együttesen tarta maztkaz enged yt krő nevt,ksh azonosít kdjt, ateívezettkezelsi tevkenysgmegnevezst, a begyűjteni, szllitani s trolni teryezett hulladkok EWC kdszmt, mennyisgt,a vgeznikívnt hulladkkezelsitevkenysg leírst' kezelsi technolgijt, annak műszaki s kömyezetvdelmi jellemzőit, a kömyezetbiztonsgra, illetve ahavria e hrítsravonatkoz terveket sa tevkenysgvgzshez szüksgestrgyi feltteleket] Megllapítst nyert" hogy az Engedlyes rendelkezik a Veszprm Megyei BÍrsg, mint CgbírsgCg.19l cgjegyzkszmű rvnyescgbejegy zsv e. Az Engedlyes jelen hatrozatom 8.00 pontjban foglaltak szerint biztosítani tudja a kezels azon szemlyi, trgyi s pnzügyi feltteleit,melyek biztosítjk a hulladkkezelskörnyezetvdelmi s közegszsgügyi szempontoknak maradktalanulmegfelelő e tst. Az Engedlyes igazo ta,hogy a Thr. 18. $-ban előírtaknak megfelelően a szemlyi felttelekbiztosítottak. A krelem s annak kiegszítsetaftalmazta azokat az informcikat, amelyek alapjn a tevkenysg környezetvdelmiszempontbl megítlhető. A tevkenysgkörnyezetvesz yeztetstkizr mdon törtnő vgzstlez szüksges szemlyi, trgyi s pnzügyi felttelek rendelkezsre llnak. A komyezetvdelmi előírsok betartsa me lett a k<irnyezet veszlyeztetsvel nem kell szmolni' ezrta hulladkkezelsi tevkenysget környezetvdelmiszempontb' engedlyeztem. A Feliigyelősg 34756/2012' iktatsztmú' eve benrtesítetteaz rintett civil szervezeteket az e jrs megindítsrl. Civil szervezetaz enged yezsi eljrsba iigyflkntnem jelentkezett be. Az eljrs sorn iktatszmúlevelemmel megkerestemaz ü&vbenrintettszakhatsgot: A Veszprm Megyei Kormnyhivatal Npegszsgügyi Szakigazgatsi Szerve Balatonfüredi, Balatonalmdi' Tapolcai, Sümegi Kistrsgi Npegszsgügyi Intzete XIx-R-094l0og22-z/2aÍz. ügyiratszmú szakhatsgi llsfoglalsban a pontban foglalt elírsokka ttozzjrult az engedly kiadshoz. Szakhatsgillsfogla staz a bbiakszerintindokoita:,,a Közp.dunntúli Környeze\clelmi, Termszendelm'i s Vízügyi Fetügvelősg megkereste hatsgomat a környezetvdelmi, termszetvdelmi, víziigyi hatsgi s igazgatsi feladatokat ellt szervek ktjetolsrőt szl 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 32/B s (1) bekezdse,valamint a tetepíilsihutlaclkkatkapcsolatos tcvkenvsgek vgzsnck felttcleiről s:l Kormny rendelet 20. s rtl bcke:ds a), b) s d) poníjai rtelmbena Probio Zrt Balatonfiired, Fürdő u. 20. telephel1l: 8230 BalatonfürerJ hrsz.: 0B7 - nem veszlyeshulladkkezelsiengedlymdosítsdhoz szüksgesszakhatsgi títtsfoglais beszerzsevgett. A szakhat sdg i hozzjrul tis indokols a:

10 8 sorn megllapítottam,hogy a hulladkkezelsi tvizsglsa dokumentcik ll A rendelkezsemre engedlymdosítsakapcsn, az üzemeltetssorn jelentős környezeti terhelsnem keletkezik,ezdltal szignifikns humdn-egszsgiigyi kockzatnöveiő hatssal nem kell szmolni, ezrta rendelkezőrszben fo glaltak szerint hatr oztam. Szakhatsgi lldsfoglaldsom sordn az ivvíz minősgi követelmnyeiről s az ellenőrzs rendjről szl 201/2001' (X. 25.) Korm. rendelet, valamint a települsi szilrd s fotykony hutladkkal kapcsolatos közegsugügyi követelmnyekről szl 16/2002. (V.10.) EüM rendelet előírdsait vettemfr7yelembe. Az önit jogorvostatot a közigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltatas ltalnos szablyairl szl vi CXL. törvny (a tovítbbictkban:ket.) 44. s e) bekezdsealapjn zrtam ki, s e jogszabcilyi helyre hiv atkozs sal adtam tj koztatst a j og o rvosiat l ehető sg r ő l. kapcsdn eljrsi költsg nem merülífel, ezrtannak megllapítdsrl s viselsről Az eljrst cselel<rnny nem renclelkeztem. Hatsgom hatskört a vi XI. törvny _ az egszsgügyihatsdgi sigazgatsi tevkenysgről- 4. $-a, illetkessgtc z Állami Npegszsgügyi s Tisztiorvosi Szolgdlatrl s a gygyszerszeti llamigazgatsi szerv kijelölsről szl 32320t0. (XIL 27.) Korm. rendelet 3. sz. mellkletellapítja me8.,, Hatrozatom 3.00 s4.00 pontjban meghatroztam a begyűjthető, sz ítbatőstrolhat hulladkok fajtjt s mennyisgt,külonvlasztva az Engedlyes ItaI az Eszak-Balatoni Hulladkgazdlkodsi Project a Projecttől ftiggetlenül vgeznikívnt tevkenysgtől. keretbenvgezníkívnttevkenysgt A pontban szereplő előírsta Hgt.4. $ h) pontjbanrogzítettközelsg elve alapjn tettem. Hatrozatom pontjbanrögzített előírsta Hgt,5. $ (1) bekezdsea apjntettem. A begyűjtótt s szllított hulladkok engedllyel rendelkező kezelőknek kerülnek tadsra' Hatrozatom pontjbanahgt.13. $ (2) bekezdsb) pontja sa 14. $ (1)' (2) bekezdsealapjn tettem elírst.a hulladk tadsakor meg kell győződni az rvnyesengedlymegltről. a pontban foglalt előírsttettem.a jogszablyi alapot athr.9.$-a A biztonsgos szllítsrdekben szolgltatja' Íiatrozatom pontjban tett eioírsomat a telepiilsi szilrd sfolykony hulladkkal kapcsolatos közegsugügyikövetelmnyekrőlszői Í6l20a2' gv.10.) EtiM rendelet3.$ (1) bekezdsealapjn tettem. alapul, ugyanis sz íta hulladkszllítmnyrendeltetsi A pont elírsa a Hgt. 1.$ (1) bekezdsn felelős' helyretörtnő biztonsgoseljuttatsrt A pnzügyi fedezetet mindaddig folyarnatosan biztosítani kell, amíg a tevkenysgetfolytatja, hiszen ez a egyik alapfeltteleathr.i7. (l) bekezdse) pontjbanfoglaltakra tekintettel. vgezhetősgnek tevkenysg Erre vonatkozőan a pontban szerepeltetekelőírst. Amennyiben jelen hatrozatban meghatrozott felttelekben vltozs következik be, a vltozst annak bekövetkezstőlszmított15 napon belül a Felügyelősg feljelenteni kell a Thr. 22. S (5) bekezdsben foglaltak alapjn. Erre vonatkozan ahatrozat pontjban tettemelőírst. a Hgt. t4. $ (1).(2) bekezdseis Felhívom szívesfigyelmt,hogy a jelen eljrs trgytkpezőtevkenysg engedlybirtokban vgezheí.. hulladkkezelsi ponda csakjogerős (l) alapjn bekezdse) a Kvt.66. $ idejneklejrta rvnyessgi esetn az engedly tovbb folytatsnak szndka Elzőek okn a tevkenysg jogszablynak benyújtsrlfigyelemmel megfelelő engedlykrelem előtt kellő időben gondoskodnikell a arra is, hogy az engedlyezsieljrs irnyad ügyintzsihatrideje 3 hnap, amelyet a vonatkoz jogszabiy szerinti szmos, ügyintzsihatridt megszakít tnyező befolysol. Fentiekre tekintettelaz pontbaneloírsttettem. aiapjntettem. Az 0.11pontbanszereplőelőírstaKvt.8' $ (l) s(2) bekezdse a) sb) a Hgt.49. $ (l) bekezdsnek engedlytőleltrővgzsnekjogkövetkezmnyeiről A tevkenysg pontban rendelkeztem. pondban foglaltak alapjn al0.12 A telephely bezrsra vonatkozan a pontban tettem előírsokat a Thr. 23' $-nak rendelkezsei szerint.

11 ő ő ő ü ú ú í í Í í í í ő ő ő ü ő ü ö í ü ő ö ö ő ü í ü ü ő ö ú ö ő ő í ú ö ö ő ö ö ő ü ö í ő ü ő ö í í ö ő ö í ö ö ö ő ő ő ő í ő ü

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

Ö É É Í Ü É Ö É Á Ú Ö É É É Í Ü Ü É á Í Ü á á Ü í Ü í Á Ó É í á á á á Í í í á á í íí í Í á á Í í á á á á Í á í á á á í á á á á á í á Ü á Í 03 03 0I 03 01 0s 03 03 Fafeldolgozásb l s falem Ez-, britor-,

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG HATÁROZAT KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG Ügyszámunk: 2311/2010. Iktatószámunk: 44072/1 O Ügyintézőnk: Simon Zsuzsanna Tárgy: Hulladékkezelési

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

ö ö ö í ü ü ő é ü á á ó á ő ó á á á á á ő ű é é ű é ő é é í á é á ő í ó ö á Á é Á é á á ő ű á ü Á á í ó ó á é é é á á é é é é ö é ő ű é é é ő é é á á

ö ö ö í ü ü ő é ü á á ó á ő ó á á á á á ő ű é é ű é ő é é í á é á ő í ó ö á Á é Á é á á ő ű á ü Á á í ó ó á é é é á á é é é é ö é ő ű é é é ő é é á á ö ö ö ü ü ü ű ű ö Á Á ű ü Á ö ű ö Ű ú ű ű ö Ü Ü ö ö ű ú ü ú ú Ű ű Ü ö ö ö ú ü ú ú ö ú ű ü ú ü ü Ü ú Ó Ö ü ű ű ű ú Ü Ö Ö ü Á Ü ü ü ű Á ü ü ü ö ü ö ű ű ö ö ö Í Ü ü ú ö Ö Ü Ö ö ú ű Ü ú ú Ű ű Ö Ú Ű ö ű Ú ű

Részletesebben

í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í ü ű ö í ü ü ő ü ú í ú ö ő Á í

í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í ü ű ö í ü ü ő ü ú í ú ö ő Á í Á É Á Á ö É É É ő Á Ü ö ö ő ö ő ő Á ö ö Ü í ő ő ő í ű ü ö ü ü í ő ő ö ö í ú ö ű ö í ű ü ö ö ő í ő í ü ö ö ü í ú ö ö í ü ö ö ő ő ü ö ö í ü ö ö ő ő ű ö ő í ő ő ő ú É í ú ö ő ö ö í í ő ű ö ő ö ü Ó ü ú ö í

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

É Á É É É Ü Ő Ü É Í ó Ó Í Á í Ü í Ü Ő Ő Ú Á Á Á í Ü ó ú Ú ó í í ó í ó í ó Ó Ő í ó ö ó ó Ő Ó Ó ó ó í 1501 meghatrozott abszorbensek, szúróanyagok s vdóruhzat torlókendók, Csomago si hu adkok (belertve a

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 26409/2013. Iktatószám: 10557/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ü Ö Ö Ö Á ő ó Á Ü Á é é ó é é é í é é é ó é é é ó é é í é ó é é é é é é é é é SÜMEGI K ÖZÖS ÖNXORMÁIVYZTI IEGyzóIETót 8330 Si,imeg, Béke tér7., Tel.: 87/550-750, 8ünar,& Ügyirat szm: 1 l t37 2-I 4 l20i

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ú í í ó Ü Á üé Ő É É Á ü ő Ú í Ü Ü ó Ü Í Ú Ü ő Ó Ó ő Ö í í Á Ü Ó í ő í ó í ő ú ü ő ó ó ő í í Ó Ö Ü ó Ó Ó ú Ő É í ő ő ú ü ő ó ó ő í í ó í ő ó É í Ó í Ú í ó Ú É í í ó Ö í ó í ú í ú í ő í ú ú ú ú ő ú í ő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Ügyszámunk: 14452/2013. Iktatószámunk: 80384/2013. Ügyintézınk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15936/2014. Iktatószám:73474/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2018-2023 vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2018. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 79/2018 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Ádmn Bacs Erika 3. előterjesztst

Részletesebben

í ó ó Á ö ó ő Ó Ó Ű Ó É É ó Ö í ű ü Á Á ó É É É í ú ö í ű ó ü ő ó ő ó ó ü ö ü ü ú í ó ó ö ő ö ó ö ö ö í ü ö ú ö ó ü ü ő ü ö ö ö őí ő

í ó ó Á ö ó ő Ó Ó Ű Ó É É ó Ö í ű ü Á Á ó É É É í ú ö í ű ó ü ő ó ő ó ó ü ö ü ü ú í ó ó ö ő ö ó ö ö ö í ü ö ú ö ó ü ü ő ü ö ö ö őí ő Á Ö ó ü ó Ü ő ő ú ö ü ő ű ő í Á ü ö ő ü ő Ő Ü ő ö ó ő ö ü ö ó ö ú ú Ó ó ö ó ö ó ó í ú ó ó í ó ú ö ú ő í ő ű ő í ö ó ő í ö ö ó É Ú Ö Ö ö ü ó Ő Ü Ó ó ó ó ü ó ó ú ű ó ö ó ö ó É í ő í ó ó Á ö ó ő Ó Ó Ű Ó É

Részletesebben

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T YKÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 22535/2013. Iktatószám: 11441/2014. Ügyintézı: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/

G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Gárdony Szabadság út Tel: 22/ Fax: 22/ G Á R D O N Y V Á R O S J E G Y Z Ő J E 2483 Grdony Szabadsg t 20-22 Tel: 22/355-122 Fax: 22/355-375 Szm: 4827-3/2016. Üi.: Jankovics Zoltnn Tel: 22/570-237 Trgy: Zajkibocstsi hatrrtk megllapítsa Velence

Részletesebben

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító

*Eg-Gü Fürdőszoba tisztító Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. *Felülvizsg{lat: 2014.05.29. 2. verzió *Eg-Gü Fürdőszoba tisztító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 8. szám 2011. április 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. vi 8. szm 2011. prilis 29. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2011.

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft

Dabas és Környéke Vízügyi Kft Dabas s Környke Vzgyi Kft H-2370 Dabas, Szchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu Működsi engedly krelem III.7. 7.54. sz. mellklete Brleti Üzemeltetsi Szerződs

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2228/2014. Iktatószám: 72622/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 26092/2013. Iktatószám: 12071/2014. Ügyintézı: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 11601-15/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Sebő F. Dániel, Tóth Ilona Mária Melléklet: BÜCHL HUNGARIA Kft. KÜJ: 100409899 KTJ: 100882646 Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

(1) A rendelet szemelyi hatiiya kiterjed a hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltat6st igenybe venni k<iteles:

(1) A rendelet szemelyi hatiiya kiterjed a hullad6kgazdiikoditsi kozszolg6ltat6st igenybe venni k<iteles: Lit6r Kiizs6g Onko rmri n yzat Kfipvisel6testiilet6nek 912015. (V.4.) iinkormfnyzati rendelete A hullad6kgazdrilkod{si kiizszolgrlltatrls ig6nybev6tel6nek rendj616l, valamin t a kiizterii letek tisztrinta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről

ELŐTERJESZTÉS A Bicske Városi Óvoda évre szóló továbbképzési programjáról és évi beiskolázási tervéről ELŐTERJESZTÉS A Bicske Vrosi Óvoda 2013-2018- vre szl tovbbkpzsi programjrl s 2017. vi beiskolzsi tervről 1. előterjeszts szma: 68/2017 2. előterjesztst kszítő szemly neve: Pötördi Bianka 3. előterjesztst

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 14080/2014. Iktatószám:71709/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

ú ľ ú ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ó ö ľ í íí Á ľ ó ű ů ú ľ ó ł ó ú ö ó ó ą ľ ú ĺ ľ řř łäłí ľ ł ö ľ ó ę ó í í ľ ó ľ ó ó í ľ ľ ę ę ö Í ü í í ę ó í í ľ ü ľ í í ľ ó í ľ ľ ľű ľ í ű ö ľ ę ó í Ż ź ľ í ű ö ĺ ę ľ ó ó ú ú Ż

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 25949/2013. Iktatószám: 74617/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

Tabajd KiizsgOnkormnyzata Kpvisel.testületnek 2/20l'4.(II.17.)nkormnyzati rendelete a pnzbelistermszetben nyújtottszocilissegyes gondoskodstnyújtelltsokrl szemlyes sz 7l 2012.(III.29.) nkorm nyzati rendelet

Részletesebben

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről

Előterjesztés. A Bicske Városi Óvoda 2018/19-es nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről Elterjeszts A Bicske Vrosi Óvoda 2018/19-es nevelsi vre vonatkoz munkatervnek vlemnyezsrl 1. elterjeszts szma: 378/2018 2. elterjesztst kszít szemly neve: Tuba Gabriella 3. elterjesztst kszítsben közreműköd

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai valamint az Evt. vgrehajtsra kiadott 153/2009.(X1.13.) FVM rendelet (a tovbbi

Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai valamint az Evt. vgrehajtsra kiadott 153/2009.(X1.13.) FVM rendelet (a tovbbi É Á Ü Ü ő ú ú ő ö ö Ö ő ő ő Ú ö ö ú ö ő ő ú ő ú ű ó ő ű ő ű ő ó ú ő Ú ó ó ó ö ő ű ó ö ó ő ú ő ő ő ő ő ö ó ó ó ó ö ő ő ó ó ő ó Ü Az erdő ignybevtellelkapcsolatos pontos meghatrozsokat az Evt,77-B5. -ai

Részletesebben

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz.

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz. Fdvdrosi {s Pest Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal EIeImiszerl6nc'biiionsdgi {t Ailrtie1szs1gigyi rgazgat6s6ga I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330

Részletesebben

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d f 1^rr ir.^ ^, :ur!rrrlfl KoZfP.DUNA.V6LGYI KoRNYEZETVEDELMI f,s TERM6SZETvf DELMI FELUGYELoSEG!t!t vg mkd VK T F K6rjiik. v6laszeban hivatkozzon iktat6szd munkra I Ikt. sz.: KTF: 44674-1312014. Trtugy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 8155/2014. Iktatószám: 54859/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben