Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í

2 í í í í í í í í í í í í í

3 bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil) rtesítenikell, a krellrrítsi tevkenysg azonnali megkezdse mellett. 2. Jelen engedly birtokban veszlyes. hrrlladk Vagy veszlyes hr-rlladkkal szennyezett egyb hr"rlladk kereskedelme s szllítsa ti1os -J. hulladkok olyan hulladkkezelonek adhat k t' amely rendelke zik azadott azonosít k dri hulladkra rvnyes hulladk gazdkodsi, vagy egysges kornyezethasznlati.4. engedllyel. Engedlyes koteles megbizonyosodni a kezelo enged ynek megltrol. szlíts sorn a kornyezet a szllitott nem veszlyes hulladkokkal nem szeníyezodhet, a szlíts sorn keetkezo esetleges Szennyezods esetn a lru ladkok eltakarítsr l, a tertilet eredeti llapoíba val visszaliítsr l Engedlyes koteles gondoskodni , nem veszlyes hulladkokat kozvetlentil a tovbbi keze\ hóz, Nevohoz kell szllítani, a szlítjrmtiveket a telephelyen mg tmeneti jelleggel sem lehet rigy lellítani, hogy azokon szllítsr a vr egyb hulladkok tallhat k. telephelyre szllítsi tevkenysgb szrrnaz egyb hulladkokat bevinni, ott hulladkokat gyujtg"t tilos. szllítshoz hasznlt eszkozok csak megfelel muszaki llapotír s felszereltsgu gpjrmtivek lehetnek, amelyek alkalmasak a hulladkok kornyezetveszlyeztetst?s kornyez etszennyez st l<lzr m don to rtno szl\ítsr a. z alkalmazott gy jto-, ellen rzssel kell meg gyoz B. krilonboz - s takar es zkozok psgrl rendszeres srtilt eszkozt haladktalanul pre kell cserlni. csomagol dni. nem veszlyes hulladkok elkrilonített szllítst meg kell val sítani, tekintettel a hulladkok kmiai s fizikai fr'rtajdonsgaira hulladkok szllítst a kiporzst s kisz r dst megakad yoz ideiglenes takarsir kontnerben, vagy e feltteleket biztosít clgppel, szllít jrmiível, levegoterhe1st kizt m don kell vg ezni. 11. foldtani kozeg rakods soriín megfelelo intzkedsmegttelvelkell biztosítani, hogy a mozgatott anyag gszenn y ezst ne okozzon min sge nem veszlyeztethet. kockzatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani afelszín alatti vizek vdelmrl sz \ (V. 2.) Korm. rendelet [a tovbbiakban: 219l2OO4. (V[. 21.) Korm. rendelet] el írsait, s fokozott figyelmet kell fordítani arta, hogy a felszín alatti víz, lletu. foldtani kozeg ne SzeÍ}nyez djon s a fels zín alatti vizek tevkenysg vgzse sorn esetlegesen bekovetkezo karesemny esetn annak felszmolsar l, a tertilet eredeti llapotanak visszallítsr l Engedlyes koteles gondoskodni. gpjrmrívek javítsa, karbantartsa, tizemanyaggal val toltse kizr lag az e1re vonatkoz an szriksges engedlyekkel rendelkez telephelyen, illefue szakcg ta tortnhet. szlít jtmiiveket, gyujtoednyzeteket eíte engedllyel (vízjogi tizemeltetsi engedly, kibocstsi engedly) rendelkezo mos kban kell tisztíttatni, a tevkenysg vgzse sorn hasznlt eszkcizok mosst a telephelyen _ megfelel berendezs s Szennyvízkezels,valamint rizemeltetsre jogosít engedly (vízjogi tizemeltetsi engedly, kibocstsi engedy) hinyban _ vgezni nem szabad. tevkenysgvgzsesorn bek vetkezo esetleges kresemny esetn annak felszmolsr l, a tertilet eredeti llapotnak visszallítsr l Engedlyes koteles J-

4 gondoskodni. tovbb'be kell tar1ania az engec1lykrelmi doktrmentciohoz mellkelt Íb 91 altakat. bav tia tervb en 16. tevkenysgvgzsesorn En-gedlyesnek folyamatosan kell renclelkeznie kornyezeti kre semnyre kiterj edo felelo ss gbizto sítssal. 17. hulladkszl1ítsi tevkenysgre vonatkoz fuvarokmnyokat 5 ven kereszttil meg kell orizni. 1B. z engedly 1 pldnyt (hitelesítve) a kozlekeds sorn a gpjrmiivon kell tartani. 19. Engedlyesnek az engedlyben meghatrozotí felttelekben bekovetkez vtozs!, illetve a hr-rlladkgazdlkodsi tevkenysg megsztintetst annak bekovetkezstol szmított 15 napon beliil a Felrigyelosgnek be kelljelentenie. nem veszlyes hulladkok kezelsr l a ktilon jogszablyban foglalt el írsoknak megfelelo nyilvntartst kell vezetni s adatszolgltatst kell benyúrjtani a Feltigyelosgre l.l Pest Megyei Kormnyhivatal G d ll i Jrsi Hivatal Jrsi Npegszsgiigyi ntzete PE-07R/034/00064-tl20l4. szmri szakhat sgi llsfoglalsban a' tevkenysg vgzshez az a bbi kiktitsekkel jrult hozzz hulladkok tvtele, kezelse, szítsa nem jrhat a korny ezet - talaj, talajvíz, levego _ szennyez dsvels rigy kell vgezni, hogy a tertileten a lak ssg nyugalmt a legkevsbzavarja (lgszennyezs, zaj, stb.). telephely rovar_, rgcsl mentessgr l folyamatosan gondoskodni kell. hulladkok tulajdonsgainak megfelel o sz\ítjnnrivet kel biztosítani. jrmri szlítsra alkalmas llapotban, kozilti szlítsra jogosít tanúrsítssal kell rendelkezzen. szllítst megfelelo gyijt ednyzetben kell vgezni, a nyitott kontnert szllíts elott le kell takarni. szllítojrmuveken a szllított hulladk jellege s tulajdonsga alapjan els seglynyrrjtsi eszkozoket kell biztosítani s kszenltbentartani. tevkenysget vgzo dolgoz k rszreels segly_nyujtsi oktatst kell szervezni, ahol a hulladkok kmiai tulajdonsgait, karos hatsok elleni vdekezs lehet sgeit ismertetni kell. hullad kgazdkodsra szolgl gpek, berendezsek s ms eszkozok rendszeres :'jsrtfts1 fert tlenítstolyan trburkolattal elltott, mosotrrel rendelkezo tertileten kell vgezni, ahonnan az elhaszn t víz a ktilon jogszably szerint vgzett el kezelst, berendezsbe vagy kozmucsatornba kertil. el tisztítst kovet en kozmrip tl fenti eloírsok - hatrid re tortn vagy megfelelo - nkntes teljesítsnekelmaradsa esetn a kozigazgatcísi hat scígi eljcírs s szolgltatcís cíltalnos szabcilyair l sz l vi CXL. torvny [a tovbbiakban: Ket.] 134. $-ban s 61. $-ban foglaltak alkalmazsnak van helye. mennyiben a Feltigyelosg megllapítja, hogy az engedtyt kr a krelemben val tlan adatokat szerepeltetett, az engedly megadsboz eloírt felttelek mr nem llnak fenn, Engedlyes az engedlyezeff. tevkenysgetmegsztinteti, vagy Engedlyes a tevkenysgetaz engedlyben foglaltakt l eltr m don gyakorolj a, a hulladkt l sz vi CL)oo(V. torvny [a tovbbiakban: Ht.] 84. $ (1) s (2) bekezdsben, illefve a 86. $ (1) bekezdsben fo g1 alt j o gko vetkezm nyeket alkalmazza

5 í í í í í í í í í í í í í í Á í í Á í í í í í í í í

6 Pest Megyei Kormnyhivatal GÖcl lloi Jrsi Hivatal Jrsi Npe'eszsgtigyintzete PE07R/034 ]00064-l20l4. szakiratosgi llstbglalsban a tevkenysgvgzslreza rendelke zo rszben Íbg}alt kikotsekkel jrult hozz. Szakhat sgi llsfoglals t az albbiald<al indokolta:,, benyitjtott tervcloktmlentcici s tn szaki leírsbctn foglaltak alapj n nlegllapítottam, hogy a'rlokt,*ent ci nlegfelel az albbi jogszabcilyokbanfoglalt követelmnyeknek: htillaclkgazcllkoctcísr l sz l vi XLil. tórvny, telepiilsi szilrcl s folykony httltadkkal kapcsolatos kozegszsgiigyi kóvetelmnyelcr l sz l ] 6/2002. (V. ] 0.) EtiM rendelet, kmiai biztonsgr l sz l 20a0. vi WV. tórvny, mtmkahelyek kmiai biztons gr l sz l 25/2000 (X 30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet, z Áttami,{pegszsgiigyis Tisztiorvosi Szolglat egyes kozigazgatcísi eljrsairt s igazgatsi jellegii irotgatfutsairt fizetend díjalcr l sz l ]/2009. ( 30.) EiiM rendelet. telepengedly, illetve a telep ltesítsnekbejelentse alapjn gyakorolhat egyes ;,gyz, szolgltat tevkbnysgelcr l, valamiit a telepengedlyezs iendjr l s a bejelents szablyair l sz l 57/2013. (. 27.) Korm. rendelet. - -termej Fentielve tekintettel a rendelkez rszben foglaltak szerint dontöttem. Szakhat scigi cíltsfogtalsomat a kórnyezetvdelmi, tertnszetvdelmi, vízt'igyi hat sgi s rendelet igazgatcístqetactatotct ellt szervekkijetólsr l sz l 347/2006' (ru 23') Korm. 5. sz. mellkletnek 1. pontjciban foglaltaknak megfelel en, az Egszsgtigyihat sgi s igazgatsi tevkenysgr l sz l 199]. vi X. torvnyben, valamint a kozigazgatsi iafusagt etjrcis s siolgltats ltalcínos szab lyatr l sz l vi CXL. torvny (a tovcíbbiakban Ket) 44. $-a alapjcín adtam meg' hatskorómet o, Áuo*i Npegszsgiigyis Tisztiorvosi Szolg latr l, a npegszsgiigyi szakigazgatcisi felaclatok ellcítcístrl, valamint a gy gyszerszeti llamigazgatsi Szerv ktielilsarat siau 323/20]0. (X 27.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: R) ]9. $ (1) bekezdse, illetkessgemet az R. 3. sz. mellklet 1. pontja llapítja meg. z oncitl jogorvoslat lehet sgta Ket. 44. s p) bekezdse alapjcín zcirtam ki." kozremukodo szakhat sg llsfoglalst s annak indokolst a Ket. 12. s (1) bekezdse db) s ed) pontjai alapjn foglaltam ahatrozatba. szakhat sg lsfoglalsa ellen a Ket. 44. s (9) bkezdse alapjn onll jogorvoslatnak nincs helye, az a hatrozat elleni jogorvoslat keretben tmadhato meg. z e1jrs sorn Fe1iigye1 sg belfoldi jogsegly keretben megkereste Csomor Nagykozsg val Önkonn {iyrataiak Jegyzojt ( tovbbiakban: egyzo) az engedlykrelmi dokumentci vgzshez jogsegyben a tevkenysg kapcsolatban. Jegyii 212-2l2ot4. szílmri belfoldi rult' hozzj nlkul s kik t 1 zq - s rez gsvdelmi szempontb Feltigye1osg levegotis ztasg-vdelmi 23.) Korm. rendelet alapjn tette meg. el írst a leveg vdelmrl sz (Xil. j llapotnak 219l2OO4. (vil.21.) Korm. rendelet 8. $-a rtelmbena felszín alatti vizek biosítsa rjekben ievkenysg csak kornyezetvdelmi megelo zo intzkedsekkel s rigy j llapott, vgezhet, hogy hosszir tvon se veszlyeesse a felszín alatti vizek

7 l Fentieket figyelembe vve megllapítot[am, l-'ogy a krelem teljesítsnekkornyezetvdelmi Szempontb l nincs akacllya. ezrt a Ht. 13. s (2) bekezclse, 14.$ (1) bekezdse,62. (1) $ bekezdse, valamint a httlladkgazclíttkoctsi tevkenysgek iyt:lrartcu"tsba vtelr, valamint hat sgi engedlyezsrl sz l (X. 29.fKorm. rendelet 7. $-a alapjn a. renclelkezo rszben foglaltak szerint a krelmezett nem veszlyes hulladkok kereskedelmt s szllítst engedlyezem. Jelen engedly a Ket. 71. $ (1) bekezdsns72. $ (1) bekezdsnalapul. z alapelj rs igazgatsi szolgltatsi dij nak mrtkt,a kornyezendelmi, termszetvdelmi, valamint a víztigyi hat sgi etjcírsok igazgatcísi szolgcítatcisi ctíjair t sz l (X. 27.)KvYM rendelet [a tovbbiakban: st/zoos. (X. z1.7rcvvm rendelet] 1. szmu mellkletnek sors zma alapj an llapítottam me g. szakhat sgi eljrsrt fizetend igazgatsi szolgltatsi díj mrtkt az Átamt Npegszsggyi s Tisztiorvosi Szotglat egyes kozigazgatcísi eljcírsairt s igazgatsi jellegií szolgltatsairt fizetend díjakr l sz l 1l2OO9. (. 30.) EiiM [a '.''a.lt tovbbiakban: 1l20a9. G. 30.) EtiM rendelet] 1. szmir metlkletnekx. 13. pond a alapjin llapítottam meg. z igazgatsi szolgltatsi drj viselsrea TDaOL. (X[. 27.) KvVM rendelet 3. $ (2) bekezdse s az l2009. (. 30.) EtiM rendelet 2. (3) bekezdse alapjn Engedlyes koteles. $ z igazgatsi szolgltatsi díjat Engedlyes megfizette (szm\a szma: K-4 ll2o13, KTVF: szmon iktatva). fellebbezshez val jogot a Ket. 98. s (1) bekezdse biosítja, el terjeszesnek idejt a Ket. 99. $ (1) bekezdse apítjameg. fellebbezsi eljrs díjnak mrtkta (Xtt. 27.) bekezdse írja elo. KvVM rendelet 2. $ (4) ki a hulladkgazdkodssal kapcsolatos jogszaby, k zvetlenril alkalmazand uni s jogi aktus vagy hat sgi hatrozat el írsait megs rti, a hat sgi engedlyh ez, hozzjru1shoi, nyilvntartsba vtelhez Vagy bejelentshez kotott hulladkgazaaitooasi tevkenysget engedly, hozzjruls, nyilvntartsba vtel Vagy bejelents ntkril, illetve att l elir en vgez, vagy a mellktermk el llítsar l vagy kpz(5dsrl a kornyezetvde1mi hat sgot nem vagy nem megí'elel en tjko atja, hulladkot termkknt,illetve mellktermkknt hasznl fel, forgalmaz vagy trol, aú. a Felrigyelosg hulladkgazdlkodsi bírsg megfizets re kiitelezi. Tjkoztatom tovbb' hogy az el írsokban foglaltak teljesítsnekelmulasztsa, illetve a hatrozatban eloírtak nem megfelel teljesítseeset n a Ket. L27. (2) bekezdse a1apjn a $ vgrehajtst vgzsselelrendelem, tovbb a Ket. 34. $ d) po"tja szerint, a 6L ^$-u* meghatiírozoí mrtlaieljrsi bírsg kíszabsanak van helye, melynek legkisebb osszege tiiezer forint, legmagasabb osszege termszetes szemly esetn otszuezer forint, jogi sze*?ty vagy jogi szemlyisggel nem rendelkezo szervezet esetn egymilli forint. z.ri*a'i bírsbg egy eljarsban, :ugyanazon kotelezettsg ismtelt megszegse esetn ismtelten is kiszabhat. Jelen hatrozat egy pldnyt tjkoztatsul megktildom a teniletileg illetkes katasztr favdelmíigazgat sg rszre,a Ket. 15. $ (4) bekezdsnek, tovbb az engedlykrelembenytrjtsakor hatlyos jogszably, o kornyezetvclelnti, termszetvclelmi, víziigyi hat sgi s igazgat si feladatokat ellt szervek kijetotsr t sz l (X11.

8 Í Í í Í É í í í í í

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT KOZEP-DUNA-V6LGYI TORNYNZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI ESvizUcyr rnrucypr,6snc Kdrj uk, viilaszaban h ivatkozzon iktatoszdnr unkral Ikt. sz.: KTVF: 32807-15/11. T6rgy: TRANS-GLOBAL Kdmyezetvddelmi Kft. (1163

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z

Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z Miskolci semmelweis Kdrhiz 6s Egyetemi okt at6k(trh6z SZERVE ZNTI ES MUKONBST SZABAL Y ZAT Erv6nyes: 2013. mdjus 01. M6dositva: 2014" december 01" SzERvEZETI ES MuKoogst szts Ary zat... AZ szmsz ALKALMAzASANaT

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről

VIZSGÁLATI PROGRAM. VEGYES Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1012 Budapest, Alma utca 5.) Az eredménykimutatás ellenőrzéséről ö ő á á Ő É Á á ő á ó á á í Ú ő Ú Í á á ü í ú á óí á í óá á á í á á á á í á á űá í á ű á í á í á á í á ü ó í ő á ó á ü á ó á á á á ő á á á í Ú ó á á á ú á ő á í á á á á á á í á í á á í ő á ó á á á Á ö

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

. l: li-]]., i.] ;..:''::izi*s Rvfülp Ngykzsg Önkorm ny zt Kpvisel-testilete 7 t2011.(v.25.) nkormnyzti rendelete selszlltsr vontkoz A települsiszilrd hutldkgyijtsre szervezettkzszotglttskiitelezignybevtelrl

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22.

18.00. t9 t9. r0.00- 10.00 11.00 12,00 14.00 t4.40 15.30 16.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30Hei. (20.30 Futball 19.00 21.30 22. NYERGESUJFALUI 7 / HIRMONDO Mayer Ktirolynd Tdrdk Jtinosnd Jenei Gyuldnd Nickl Erudbet Gydrgy Ferencnd Srimuhel Mifuilynd Farkas Ede Kozma Imre Kerezsi litszl6nd Czimler Jtinos OLih Andrdsnd Ncigel Jdnos

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja

A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja A munkabiztonsrlg pszichol6gi6ja Dr. Bereczky L6szl6 N6pszava Kiinyv Kft. Dr. Bereczky l,6szl6 Lekto16lta: Dr. Fejsz6s Jdnos Szerkesztette: Dr. Koch Mriria Kiadta a Ndpszava K6nyv Kft. Felel6s kiad6: a

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

É É Á Á ú ö ü ő í í ú Ö É Á Á Ö Í É ő ő ő ö Í ö í Ó ö í ö ű ö ó ő í ö í ó í ő ö ó í ő í ö ö ő í í í ő ö Í í í ő ő ó ű ő ú Í ö ö ó ö ö í ö ü ű ö ö ó í ü ö ö ö í ö ö ö ü ő ű ö í í ő ö ö ó ö ö í í ö ő ó í

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben