T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT. enged6lyezi. szillit6s6t"

Átírás

1 -4, agdei ffi W onszacos KoRNYEzETVE DE LiJl I' rermeszerved;lmt Ei vizugyl r6ffiuucvel6src ' El6ado: Tdr6ne Kov5cs Jolan T6rqv: Engedely hulladekok szallit6sara HATAROZAT Az orszagos Kornyezewgdglli, Termeszetuedermi es Vizugyt Foferugyeroseg, mint eisofoku t<ornyezetvedelmi hatosdg az ud srahl Recycr_rNc Krr. (szekrruiv", 4242 Halithadfraz. S6msoni u.2- es telephelyei: 4242Hajd0hadh6z, samsoni u. 2. hrsz:fi74a11 7; 4034 Debrecen, Hetvezer u' 26,3530 Miskotc, Gribor-A. ;. 42.; KSH azonositoszima: r ib-og; KUJ sz6ma: ) r6szel'e enged6lyezi a hat6rozat 1.0 pontjaban feltuntetett hullad6k(ok)nak e hulladek(ok) termeloinek, birtokosainat< telephelyei es a hasznositok, 6rtalmatlanitok telephelyei k6z6tti, kozuton tdrteno az alfrbbi felt6telekkel: szillit6s6t acc'{ CG re. \ S--'{ 1.0 pe Enged6tyes attat szitlithat6 hullad6kok 16/2001 ' (Vll' 1 B ) KoM renderet szerinti k6dsz6rtlo, megnevezgse, eves mennyisege az alabbi t rb Szatban6sszefogIa taknakmegfe e oen: EWC Megnevezese kodszima Mezbgazdas6gi, kertesffis termelepb6l ;;I;o " t a Ilo r, va d a s-21t9: l', h 5::1t13! " - ij::i: t=" "i Jj,Yili, n JfEs iei oor sozasbor szint az6 n u t lqo 6 r9r -' rmel6s' erd6szet' vad6slzat 6s tr femhulladek falemez', butor-, cellu16z FffitgozSsb6l 6s 6s kartongyart6sb6l sz6rmaz szuszpenzio-, PaPir hullad6kok papir- 6s kartongy6rt6si' Cllul6210st szuszpenzi6, feldolqozisi h u!!ede!g! fat<ereq 6s fahulladek ennyis6g tonna/ev

2 \a Y, : 04 a4 02 Texiiiipari h ullad6ko.k -A-^raxrrrAt.r-* -onhatarozott hulladgkok N\,,4glglJlJa\J' I rvr' "'vjc,an,^c ua.tffib6t sz6rmaz6 hullad6kok 07 \ra.gl YArg rrv.!' Mfianyagok, ffifisz5lak termel6s6b6l 0702 kiszerel6s6bsl' fjrgalmaz6s6bol 6s felhasznilisab6 a !-*^-A hr rlla A6kak 5z,dt lllcl4-v lr I muanyagun : L tl AA'-. L hullaoek Bevonatof m6ncok), ragaszt6-k' tomlt6anyagok 6s nyomdafest6kek termel6s6bsl' kiszeretese6ol, forgalmaz6seb6l 6s felhaszn6l5sib6l --.!. * a-i h. rllad5knk >actl I I lctl\r r --r.-.^\ 4^-*^lXaAhAl Egy6b bgvonatok (a Kgfamlat ts Lreleelt'e, LErrrr.'rc'i>e,vr' kiszerel6s6b6l forgalmazis6bol 6s felhasznsl6s6bol szarmaz6 hulladekok - 0B 0201 por atapu nevonqto-k -nulladexg! r^-!r-..an,,4*4cr.rt.rrrttffi k-il6iszirmazohulladdkok 10 Uveg 6s tivegtermekek termel6s6bsl szirmazo 1011 hullad6kok zikai 6s mechanika 12.- r-..-r ^ rr-^-^lx-ixxt etsrrrlzr6 hullad6kok Iglulg[l\ru4t(tlsr) qr.c-?t--2 l^ -^^L-rrilrai tij llg\rl r(rr. 12 A1 F6mek6smfianyagoKalaK[a5af}Qt'.r^d iel ii i etkezet6sbdi sz6rmazo- h u llad 6kok.^J^-o/'ao * VaSt ffr-fgsz e K s- evlllu I g o \'' I v cr r-') vasfem r :: I l-^^r ^-r+ }.,.ll naavnv K6zeleODrol nem meg* iiffisomffioanyaggk, kozetebbrsl nem 15 meghatirozott abszorbenlsek, torl6kend6k, szfi r6anyagok e5 Yguul Lrllcr.G r ' tt- ^l ^!-.^-^ I GSOmagOlaSi nullaoekok [uelesr rvn. vc'r'yu r v v r - -.r!.l.r'aqlnffan t gyfi ititii tet e p [i 6s i c s om 3 g gl 6gj hu.ta_dekokatt soooo I Ia csomagotasl lqllaqellt{l- ' tem csomagolasl I lulrdus^w^ - ' --a,-^ r, r - ^ r ^ r^r^-ilil-- o.,..h^la"rrznft h u I I ad6kok 16 A lgglzgkpgll ^tj4gllil'r"tlt'r rrtr'rrr rrrvv" : A kiizleked r5l sz6nnaz kisereitezeft iarmuvet< (ide6rtve a terepi6r6 i6rmfiveket is), azok bontasb6l, valamint a j6rmfivek karbantartasibol szerrna=6 hull"d'6kok (kiv6ve 13, 14, 16066t 1608) ffi nem-vas femek : I mualy=a,qo,f,,---:;,.::;:; ;i;;;;=-;;t ' ', kozeteodrol nem tllegr r'1td e6rtve a szennyezetl 17 tertiletekr6l kite 1702 Fa. tiveg

3 Fa arok otvozet"it i") vorosrez, bronz, sargarez aluminium olom cink vas 6s ac6l on f6mkeverekek : Enr16lr ;";+t or6si 6s bontiisi hullad6kok r,iif AnhA -z.rok a 17 Og s tol "k -!-^ Lai sz'el ll tyvr4u^nt 19 Hullad6kkezel6 lgtgsltmgnyekdol, keletkez6siik telephely6n kiviil kezels szenn)ryiztisztit6kb6l, illetve az ivoviz 6s ipariviz o-^trr4tratic hril szirm az6 hullad6kok 1910 F6mtartalmu hullacler apntasaool tsllreu( ele4esul'\'tt sz6rmaz6 hullad6kok Y(,rg- vv gvv.t ott mechanikai kezel6sb6l 1912 (pt. osztflyozes, apriias, tdmorit6s, pelletek k6szitrise) szirmaz6 hullad6kok papir eslarton f6m vas I 'ao- Ao an6lhr rllarl6k 1912 A2 muanyag 6s gumt Uveg +r.rzf ili6lz 19120B 20 6kok ds az ezekhez hasonlo, kereskedelmi, ipari 6s int6zm6nyi hulladtikok), bele6rtve az elktiliin[tetten gyfiit$tt hulla 2001 Elkiiliinitetten gy0ltott hutlaoek rraxctqn lntttt= 'r' \' " textiliak t6l lannlt lel I lgr\ 2.A A FSfeliigYet6s6g el6irisai: f 2.1 A hullad6kok sz6llit6sa, az Enged6lyes sajat tulajdonat kepezo teherg6pjarm tiveivel tdrten het' 2.1 prz. Engedelyes tevekenyseget a legkisebb terhelest eloidezo, a k6rnyeiet vesz6lyeztetesei 6s szennyez6d6s6t kiziro, modon vegezheti. 2.2 A szallito jarmfivek tisztit6sa kizarolag olygn gepjarmfimgggban t6rtenhet, amely vizjogi uzemeltetesi enged6llyel vagy kozmti r6kdtesi enged6llyel rendelkezik'

4 :" \.( J A tevekenyseg sor6n el6fordulo rendkivuli esemdnyeket a teruletileg illetekes rorny"ezetvedelmi hatos6gnak halad6ktalanul be kell jelenteni, a karelharit rsi tev6kenyseg azonnali megkezd6se mellett - Az okozott kart sajat k6ltsegen fel kell szdrmolni' Az eljarisban kozremfikod6 szakhatosdgok iltal el6irt felt6telek: Kdzegeszs6g tigyi eloi r6sok: _ a tevel<e"y;6g sor6n a terepuresi szir6rd 6s foryekony hulladekkal kapcsolatos'roreg*szs6grigyi kovetelmenyekr6l szolo 16/2002' (lv' 10 ) EuMrende ete 6ir rsaitbeke ltartani. - a hullade[ gazditlkod6srol szolo evi xllll. tdrveny eloirasai szerint a hulladek termeloje, birtokosa a tev6kenysege gya\orlasa soran keletkezd,, iitrtoteg m6s modon a birtok rba kerul6 hulladekot kdteles k6rnyezetszennyezest kiz6ro modon, a veszelyes hulladektol elkul6nitve gyrijteni, tov6bba hasznositdsirol vagy artalmatlanitfis6rol gondoskodni' - a tev6kenyseg sor6n a kornyezetiilternel6s a Bl2oo2.(lll- 22') KoM- EuM egyuttes r6noeletben meghatarozott hatirerteket nem l6pheti hul' _ a tev6kenyseg nem okozhatja a feszin alafti viz, foldtani kozeg 10/2000 cvr. 2.) K6M-E0M-FVM-KHVM egyuftes -rendeletben megdrllapitott (B) szennyezettsegi hat6rerternel kedvez6tlenebb 6llapot6t. - a telephelyi csapad6kvfz elszikkaszt6sa a z1gnoa4. rylt. 21 -) Korm' rendelet g. 6s 10. S-a szerint tort6nhet, a kornyezethaszn6latot ugy kell rnegszervezni, hogy az elfolyo csapadekvizbe szennyezoanyag ne kerulhessen. - a 213, llal (Xl.14) Korm. rendetet g.g-nak megfeletoen a telepulesi szilirrd hulladek szsllit6sit z6rt kontenerben, vigy a kiporzast es kiszorodast megakad6lyozo ideiglenes takar6s0 kont6nerben, vagy a felt6teleket biztosito ceigeppel, iz6llitojarmfivel, komyezetszennyezest kizdro modon kell vegezni' Tilos hulladekot elhagyni,- a gy0jtes, begyrijt6s, t5rol6s, lerakas szab6lyitol elte16 roion felhalmozni, elienbrizetlen korulmenyek koz6tt elhelyezni, kezelni' _ a tevekenyseg sor6n eseflegesen keretkez6 vesz6lyes hulladekot a modositott (Vl. 15.) Korm. rendelet eloird.sai alapjdrn kell kezelni. A veszelyes hulladekokat a kes6bbi kezel6snek megfelelo91 elkul6nitetten kell gyrijteni, t6rolni, kornyezetszennyezest kizsro modon, a telephetye-n kialakitott veszelyes hulladek gyfijt6helyen' A t6rrol6rsi id6 a telephelyen az egy evet nem haladhatja meg. - A takaritdshoz haiznirlt vesz6tyes anyagot, vagy vesz6lyes keszltmenyt kiv6n felhasznalni, U-gV a femla-! bi*ti6grol szolo evi xxv. tv. es a modositotl 44t2000. ()<tt.27.) EUM rendelet el6ir6sait be kell tartani. telepulesihu lladekkal A tevekenyseg gyakorl6sa kozben na telepulest nullaoekkirl kapcsofatos' terierenyseg v6gzesenek felteteleir6l" szolo

5 5 (xr. 14.) Korm. renderet, a,,a terepuresi szil rrd 6s folyekony hulladekkal kapcsolatos kdzegeszsegugyi kovetelmenyekrol" szolo 16/t002. (tv. 10 t EuM rendelel el6irasait be kell tartani' 4.0 Az engedely az orszag eg6sz terliletrin 6rvenyes' 5.0 Az engedely 2010' i0lius 01 '-ig erv6nyes' 6.0 Az engedelyes hulladekkezel6 t az engedely kiadas6val egyidejfileg vettem'.nyilv6ntartasba A hatarozat eilen a k6zhezvetert6l szsmitott 15 napon belul a Kornyezetvedelmi es Viztigyi Miniszteriumhoz intezett, de az orsz5gos Kornyezetvedermi, Termeslbtvedermi es Vizugy! rotglugyel6seghez 2 peld rnyban benyujtando Ft (Negwuiot"=ut forint) iogorvoslati elj6rrirsi dij megfizet6se mellett - fellebbez6sre van lehetoseg. A jogorvosrati erjarasi dijat az orszagos Termeszetvedelmi f:rlnzetvedermi, es Vizugyi F6ferugyeiorug t oo1zo el6ir6nyzat felhaszn6116si sz6mlfrj6ratltalasi megbizassal,vagy keszpenz atutalasi megbizassa postaiuton(csekk)lehetmegfizetni. INDOKOLAS pd ud SraHl RECYGLTNG KFT. azzal a keretemmel fordult az orszagos K.rnyezetv6delmi, Termeszetv6delmi 6s Vizugyi F6felugyel6s6ghez, hogy a kornyezetvedermi hat6sag - Magyarorszag Jger= teruretere kiterjedoen engede ryezze szambra a hatar ozat rendellie z5 rosze 1-0 pontifrban felsorolt hulladek(ok) szallitfrs6t' A kerelem erdemi elbirar6rsihoz sz0ks6ges, rendelkez6sre allo adatok es dokumentumok alapjan a kornyezetvedeliri hatosag megirllapitotta, hogy az Engedelyes rendelkezik e*env'.s cegbejegrzlssel niztositani ttldja a kezeles azonszem6lyr es targyi felteteleit, arirervei- biztositi6k a kornyezetvedelmi es kozegeszsegugyi szernpontoknak, maradektalanui *"gfelel6 ellatasat' es m egflt et O m-e rtef ri biztos it6s m eg I etet ig azolta' A Keretm ez6 m6solatban meilekelte ervenyes cegbejegyzeset (cg' b) amely tartalm aza a tev6kenys6ge vegt?t ene= szukseges 60 '24 illetue g0.02-es TEAoR szdmokat. M6solatban mlttertete tovabba a sz6llitott hulladekok bi rtokosaival kotott szez6d6seit, szandeknyilatkozatait''

6 c A K6relm ez6 misolatban benyujtotta az Allianz Hungaria Biztosito Zrt" igazorasat arror, hogy 2OA7. ianusr 10 - napi6tol -hulladek szallitasi tev.kenyseg6re kornyezetv6delmi biztositast kotott- A karkifizetesi limit evente Ft. A karkifizetesi limit k6ronkent Ft. A t<ornyezetvedelmi biztositas kiz6rolag az oo="go, rornyezetv6delmi, Termeszetv6delmi es Vizugyi F6fetugyeloseg illwe ijgutodia iiasos engedely6vel bonthato fel vagy szuntetheto meg. A K6rermez6 az igazgat'si szorgiltat6si dfjat befizette' Az. erjar6s reforytatasara a kornyezetvedelmi hatosag hataskdret a hulladekgazdalkodasrol szoro tobbszor modositott evi xllll' torveny (a tov,rbbiakban: Hgt.,) 14.S (2) bekezd6s6ben, 16. S (3) 'e; bekezd6s6ben foglaltak arapj rn a kdrnyezewe-oermi, term6szetvedelml vizugyi hatosigi es igazgatfisi feladatokat ell6to.=u*"k kijeloleserol szolo s+lizooa' (xll' 23 ) Korm. runoeiei g. S (2) bekezdesenek b) pontja allapitja meg' A t<.rnyezetv6derrni hatosag a tereptir6si, valamint 6pitesi es bont rsi/teleptilesi/epitesi es bontssi hullaoei szallit6si tev6kenyseg enged6ryez6sere iranyuro eriarasban a hatiskor6t - a telep0l6si hulladekkal kapcsof atos tev6kenyreglr vegzesenek fetteteleir6l szol6 21gr2oa1 ' (xl' 14 ) Korm. rendelet (a tovadniarna"n: Kormanyrendelet) 2a-.s.(1 ) bekezdesenek renderkezes6nek megferer6en a koieger=r"iugyi. ui kozlekedesi " hatos6gokkar osztott hat6skorben gya[orolja,-,1.,l megkereste a szakhatos6gokat annak erdekeben, nogy szakrratos rgi nyilatkozatukat beszeretze. peantsz Balmaz0jv6rosi-, Derecske-Letavertesi, Hajdthadhazi Kistersegi lntezete a 51 T4-ilzaoi. szit*u, a Debreceni Kist6rsegi intezete 5? sz6m0, a Miskolci Kist6rsegi Int6zete i. sz6mu szakhatosagi ir l6sfog al6satarendelkezor6sztarta ma72a. A Nemzeti Kozlekedesi Hatosag eizar-affioldi Regionalis lgazgatosaga KJ 4T4t1lpaa\. sz6mrr szaxhatosag-i allasfoglal rs6b"n-t it otes n-6lkiil hozzajarult az engedely kiaddrs6hoz' r A rendelkez6sre allo iratok arapjdn a kornyezetvedelmi -hat6rozat hatosirg megallapitotta' hogy a Hgt., a KormanfinJ"rbi 6s ezen el6ir6sainak betart6s6val a hullad6kok sz6llit6sa kornyezetvedelmi 6rdeket nem s6rt, ez6rl' a rendelkezo r6szben eirtaknakmegfe e 6ddntesthozta. A k.rnyezetv6derrni hatosag ferhivi a az Engedelyes figyelmtit arra, hogy ez az enged6ry nem mentesii; ilgt., 6; annakiegrenaitaii jogszabalyaiban' eloirt koterezettselek, kuronosen a k6vetkez6l< teljesitese alql: \ \!

7 7 o AzEngedelyes hulladeksz6llitfrsi tevekenysegebol sz6rmazo hullad6k(ok) vonatko zilsilban a hulladek termelojere megallapitott kdtelezettsegeket kelt betartania. [Hgt. 14-S (3)] Felhivom az Engedelyes figyelmet, hogy az engedelyezett tevekenyseg folytatas6ra vonatk ozo rornyjietvedelmi jogszabslyi, vagy hatosagi eloirasok megs6rt6seset6n, az"ng"o"ly ervenyessegi id6n belul is visszavonhato' A jogorvoslat lehet6s6g6t a - _ krizigazgat6si hatosagi eliaras es szolg6ltatis altalanos szasalyair6l szolo zoo+: 6vi CXL. torveny (Ket') 98' S (1) Uekezd6se biztositja' A jogorvoslati eljaras diiat a kornyezetv6delmi, term6szetvedelmi, valamint viztigyi nitosagi igazgat6si szolg6ltat6si diiairol sz6lo "'tlara=ok (xn. ii.l KvvM rendetet 2. S (4) bekezd6se 6llapftia meg. Budapest, junius 07- Dr. Filot6s lldiko fsigazgato megbiz6sabol Dr. Varga Pfl sk. fsosztitlyvezeto A hatsrozatrol 6rtestilnek: 1. UD Stahl RecYcling Kft Hajd0hadh6z, S6msoni u' 2' felugyeldseg, sz6khelyen I 3. ANTSZ Miskolci Kisteregi Intezete I! 3501 Miskolc, Pf.: ANTSZ Debreceni Kist6rsegi Int6zete 4001 Debrecen, Pf ANTSZ Balmaz0jv6rosi-, Derecskei-, L6tav6rtesi, Hajduhadhazi Kistersegi lntezete 4001 Debrecen, Pf-: Nemzeti K0zlekedesi Hatosdg NKH Eszak-alfoldi Region6lis lgazgatos6ga Szabolcs-Szatmar Bereg Megyei Kirendeltsege 4400 NYiregYhaza, Lujza u' 7' 7. Hatos6gi NYilv6ntart6s

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT

EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT KOZEP-DUNA-V6LGYI TORNYNZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI ESvizUcyr rnrucypr,6snc Kdrj uk, viilaszaban h ivatkozzon iktatoszdnr unkral Ikt. sz.: KTVF: 32807-15/11. T6rgy: TRANS-GLOBAL Kdmyezetvddelmi Kft. (1163

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG. Fúrgy: HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG. Fúrgy: HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG ---------------------------- - lkwtós::úm: Ogvinti'::ű: 14/5062-12./2014. Varga Andd1s Fúrgy: Hulladékgazdálkodási engedely HATÁROZAT Az Országos

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben