Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Közép.Tisza-vidékiKti rnyezetvédelmio Természetvédelmi ésvízügyi FelÍigyelőség 5000Szolnok, *T ".,..,.1"tf,.'},"','.'..i5, Fax:(06 56)343.7 Ságvríri 68 Postacím:5002 Szolnok,Pf.25 Web: nctsz: 3006-:7n}}g Ügyfé fogadál:hétfőéspéntek8_12 őtáig,szgrda:8-16 óráig. E"mai : Ea.: dr. Czakő Péter (56/s23407) 2. szétmú hulladékudvarhulladékkezelésiengedély A Remondis Kétpó Korlátolt Felelősségtí 5411 Kétpó, Almásytér 1.; Társaság (székírely: rövidített név:remondis Kétpó Kft.) kérelmére indult eljarás során a következő döntésthoztam: Határozat A RemondisKétpóKft. részerehulladékokkezelését 2012.június30-ig engedélyezem az a ábbiakszerint,a megállapítottkötelezettségelj<el: 1. Az engeáé yaz ehatározatban foglalt előírások be nem tartrásaeseterr,illetve környezetvédelmiérdekbőlbrírmikorvisszavonható. 2. Az engedélyalapjan a REMolt[DIs Kétpó Kft. (5411 Kétpó' Almásy ter 1.) $ÜJ: D áftalvégezhetőtevékenység: - a Szolnok, Széchenyikrt hrsz. alatt kialakítotthulladékudvarban(ktj: )'(Q1-Q7 és Q12.Q16)hulladékoknakhasznosításvagy étna matlanítás céljábóltörténő beryűjtése. hulladékok: 3. A begytíjthető szolgáló eg)es létesítmények kialaffitá[a lista a településiszilórd hulladékkezelésére és sónak üzemeltetésének részletes műszakiszabólyairól szóiő (X.29.) KvVM rendelet2. sz. mellékletealapjrínkészült,a hulladélakjegzékéről sző ő (VII. 18.) KöM rendeletazonosítószámainak használatával.] Ewc kód * A hulladék megnevezése MEZ'oG ADASAGI, KERTESZETI, VizKULTtJRÁs TERMELÉSBÓL. ERDŐGAZDASAGBóL, vadászatbót, Hates ZATBIL, Érpur,tlsZER BroÁrrÍrÁsBóL Ésr.BrpoLGoZÁsBóL származó HULLA. DÉKoK mezőgazdasóg, kertészet,vízkultúras termelés,erdészet,vadószat éshalószat hulladékai műanyag hulladék(kivévea csomagolóeszkiizöket) veszélyes anyagokat taéalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok mezőgazdaságivegyi 1ut 4dékol6amelyek kíilönbiiznek a &tó FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ, BUTOR-, CELLULOZ ROST szusnenztó-, papír-ésrenrongyártásból származó rrw- LADÉKoK faanvasv édő szer huliadélak közelebbről nem mephatározott faanvawédő szerek

2 t L0* * I6 160l * t6 0t t l 20 t r, " t4 t6 0z ó 06 01* L * * ó 05 l7 r 70 l t l t papír éskarton csomagolási hulladékok műanyag csomago ásihu taooxot< fa csomagolási hul adékop fém cqqaag9!49!-e!!adéko k vegyes összetételű kompozítcsomago]iiql[llalékq\ egyéb,keveécsomagolásihuuadékqk iiveg csomagolr{sihulladélr6fu textil csomagolásíhulladékok veszélyesanyagokat maradékkénttatta mazó vagy azokkal szennyezett csomagolásihulladékok veszélyeso szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet)tartalmazti fémből készült csomagolrásihull4dékoli'ídeértvpq kilaült hajtégázqspalackokat A IEGYZEKBEN KoZELEBBRóL NEM MEGHATARozorr rrwradékok a ki)zlekedés(száilítós)hilanboző terüieteiről szarmazókiselejtezettjórmfuek (ideérmea terepjóró jarműveket is), azok bontósból,valamint a jcirm,iivekkarbantartósóból szarmazó hulladékok(kivéve1j, 14, ]6 06 ési6 08) termékkénttovább nem használható gumiabroncsok veszélyes anjagokat tartalmazó fagyálló folyadékok fagyáuó folyadékolqamelvek különböznek a 1ó tő vasfémek nem.vas fémek műanyagok qv9g elektromoséselektronikusberendezések hulladékai klór-fl uor-szénhidrogéneket (HcFc' Imc) tarta mazőhasználatból kivont berendezések veszélyesanyagokat tarta maző használatból kivont berendezéselroamelyek különböznek t tő ie felsorolt tételektől hasznáiatból kivont berendezéselr, amelyek különböznek től 1ó ig felsoroltaktól használatból kivont berendezésekbő eltávolítottanyagok, amelyek külön. böznek lstő el emek és ak atmulátor ok ólomakkumulátorok nikkel-kadmium elemek hi ganyt tarta mazó elem ek lrrigosakkumulátorok (kivéve16 0ó 03) egyébelemek ésakkumulátorok EPITESI SS BONTASI HULLADEKOK (BELEERTVE A SZENNYEZE'TT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FoLDET Is) beton, tégla, cserép, kerómia beton téglák cserépéskerámiák beton.,tégla.'cserép-éskerámiafrakció vagy azok keveréke,amely kültin. bözik a tól fa, üveg ésműanyag fa üveg muanyag fémek(beleértveazok ötvözeteit is) vörösréz' bronz. sársaréz

3 ) epéb településihulladék lom hulladék 4. A kezelhetőhulladékokösszes mennyiségez tlév. 5. A gytíjtőudvarüzemeltetése(a begffités,az allhozkapcsolódó hulladékkezelésiműveletek) soriín,a kezelt ésa keletkező hulladékokraa hulladékgazddtkodásrólszóló évi XLIII. törvény(hgt.)rendelkezéseit ésavégrehajtásara kiadottrendeletekbenmeghatiírozott előírásokatmaradéktalanulbe kell tartani.különös tekintettel:. a településiszilórd hulladékkezelésére kialakításának és szolgóló egles létesítmények üzemeltetésének részletesműszakiszabályairól sző ő 5l20O2.(X.29.) KvVM rendelet. re (továbbiakban:miniszteri rendelet),ésa - a veszélyeshulladékl{nl kapcsolatos tevélrertységek végzésének feltételeirőt sző ő (VL 15.)Korm. rendeletnek(továbbiakban:vhr.) - a hatálya alá tartozóhulladékokramegfogalmazott_ előírásaira. 6. A begytíjtött (átvett)hulladékokata hulladékfizikaí, kániai ésbiológiai tulajdonságainak megfelelő gytíjtőedényekben kell elhelyezni.a hulladékkezelést úgykell végezni,hogy annaksoriána környezeti elemek(víz,talaj,levegőoélővilág)ne sérüljenek.az előfordu ó rendkíviilieseményekről(baleset,környezetveszé yeztetés, környezetszennyezésstb.)haladéktalanulértesíteni kell Felügyelőségtfurket. 7. Amennyibena hulladékkezelés sorránhulladékelszóródása,elfolyásakövetkezik be, úgy arrnakösszegyűjtéseről,felitatásráról,a terület szennyeződésmentesítéseről, valamint az eredetikömyezeti állapot helyreállításráról engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. A folyékonyveszélyeshulladékfelitatásábólszármazó hulladékota továbbiakbanvekell kezelni. szélyesként 6. A telephelyrebeérkezett,a kezelósre viíró ésa kezeléssoriínkeletkezettanyagokattárolni is a környezetszennyezést <lzáró módon kell. Csak olyan mennyiségben vehetők át éstárolhatók ott hulladékok,amely mennyiséga telephelytarolókapacitásrának megfelel ésaz előzőekbenelőírtakteljesülését nemteszi lehetetlenné, valaminta miniszteri rendelet9. és 17. $-ábantettelőírásokkalis összhangbanvan. 7. A begytíjtötthulladékokattovábbi kezelésreközvetlenül kell a kezelőtelepreszállítani. 8. A hulladékudvalróltörténő kiszállítástmindenesetbenbizonylatonkell rögzíteni. A keze ésreónett ésa tevékenységből keletkezőhulladékokravonatkozó adminisztratív,nyilviíntartási ésadatszolgáitatásikötelezettségekneka hulladékkallrnpcsolatosnyilvántartási és adatszolgáltatásikotelezettsége rről szőló (x. 18.) Korm. rendeletbenelőírtak szerintkell elegettenni. üzemeltetetését 9. A hulladékudvar ley, _ a miniszterirendelet3' $ (3) bekezdésének megfe_ Ie ő, az ott előírt tartalmú a Felügyelőségáltal jóvríhagyottiizemeltetésiszabályzat szerint kell végezru. 1 0.A felszína attivízekjó minőségiallapotrának biztosításaérdekében a tevékenység csak a fe szína attíviz,foldtani közeg (B) szennyezettségi hatrírértéknél kedvezőbb állapotanak lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, valamint nem jrárhat a jelenlegi szennyezettségiállapottovríbbiromlásával. 11.A géjtőudvarmegsziintetése, a tevékenység felhagyásaesetén gondoskodnikell az akkor (valamint a telephelyenlevő valamennyi hulladék a gytíjtőedényzet) e tlitásoknakmegfe.

4 ü ő é ő ő é é é é é ö é ö é é ő í í ö é ő á í á ü é é é é é ő ű é é é é á í ö é ó á é é á á ö é ő é á ö é ö á ó á á á é á á á á ó ó ó ó í é ö é ö í é á á á ű é á ü ő é é ö í ő Í é é é ö é ö é é ő á í ö ü ő á í á ö é é é ó á á á á á í ó ő éá í á óé í é é ó é ó á é É Í é é é É á é Ö é á á á í Ó é á á í Ó ó á á Ö Ö é ú á ő í á á ó ó á á á ő ó

5 í ó Ü ó á ó Ü É é ó á ő é ű á á Ú í é ó á é Ü Ü á Ü á ó ó á ó é é í é í á á ü í

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet)

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékéről. (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékéről (módosította a 22/2004. (XII. 11.) KvVM rendelet) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b)

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK Az építési és bontási hulladékot amennyiben az műszakilag lehetséges az építtető az építés során felhasználja,

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IX.24.) Ökr. számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái

Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett ingatlanok felújítási, átalakítási és karbantartási munkái Környezetvédelmi melléklet Tervező/kivitelező/partner/bérlő (továbbiakban Vállalkozó) a Fővárosi Vízművek Zrt. (továbbiakban Megbízó) területén végzett tevékenysége során köteles a tevékenységére vonatkozó

Részletesebben

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás ellátásáról Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről Alsóörs önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben