ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG. Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT"

Átírás

1 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉSV~ÜGYIFÖFELÜGYELÖSÉG 14/514-12/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy:Engedély hulladékok begyüjtésére HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság ametálker HUNGÁRIA KFT. (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 343. és telephelye: 2141 Csömör, külterület hrsz: 014/8; KSH azonosítószáma: ; KÜJ száma: ) részére engedélyezi a határozat 1.0 pontjában feltüntetett hulladék(ok)nak a határozat 2.1 pontjában megjelölt átvételi helyeken történő begyűjtését, és a begyüjtött hulladék(ok) közúton történő szállítását az átvétel helyei, és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között. az alábbi feltételekkel: 1.0 Az Engedélyes által begyűjthető nem veszélyes hulladék(ok) 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően: EWC Megnevezése Mennyiség kódszáma (tonna/év) 06 Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok 0603 Sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok * nehézfémeket tartalmazó fémoxidok Termikus gyártásfolyamatokból származó hulladékok 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a, Levélcím: 1539 Bp. Pf. 675 Telefon: Fax:

2 Ólom termikus kohászatából származó hulladékok * elsőleges és másodlaqos termelésből származó salak * elsőleges és másodiagos termelésből származó kohósalak 300 (fémsalak) és fölözékek 1008 Egyéb nemvas fémek termikus kohászatából származó hulladékok * elsődleges és másodiagos termelés sósalakja * egyéb salakok * füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat 100 tartalmazó iszapok és szürőpoqácsák Üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok * nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugár csövek), 300 üveqrészecskék és üveqpor hulladék 11 Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladékai Fémek kémiai fel ü letkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlen ítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás) * veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szürőpogácsák Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szürőanyagok és védőruházat 1501 Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyüjtött települési csomagolási hulladékokat) * veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 60 szennyezett csomaqolási hulladékok 16 A jegyzékben közelebbről nem meg határozott hulladékok 1602 Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai * veszélyes anyagokat tartalmazó használatból kivont 350 berendezések, amelyek különböznek től ig felsorolt tételektől * használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes 150 anyagok 1606 Elemek és akkumulátorok * ólomakkumulátorok * nikkel-kadmium elemek Kimerült katalizátorok * veszélyes átmeneti fémeket vagy veszélyes átmeneti fémek 100 vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok * veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok Epítési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is) 1704 Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)

3 * veszélyes anyaqokkal szennyezett fémhulladékok * olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagat 100 tartalmazó kábelek 19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szen nyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparivíz szolgáltatásból származó hulladékok 1912 Közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok * egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok 200 mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is) 20 Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is 2001 Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01) * fényképészeti veqyszerek * fénycsövek és eqyéb hiqanytartalmú hulladékok * veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók 60 és qyanták * elemek és akkumulátorok, amelyek között , vagy a kód szám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is meqtalálhatók * veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és 500 elektronikus berendezések, amelyek különböznek a és kódszámú hulladékoktói 2.0 A Főfelügyelőség előírásai: 2.1 A hulladék(ok) begyűjtésre történő átvétele a termelők telephelyein, és az Engedélyes telephelyén (2141 Csömör, külterület hrsz: 014/8) történhet. 2.2 Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti. 2.3 A begyűjtött hulladék(ok) közúton történő szállítása az átvétel helyei, és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között, az Engedélyes saját tulajdonát képező tehergépjárműveivel történhet. 2.4 A begyűjtő telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladék(ok) mennyisege nem haladhat ja meg a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség

4 4 szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. 2.5 A szállító járművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közmű rákötési engedéllyel rendelkezik. 2.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni. 3.0 Az eljárásban közreműködő szakhatóságok által előírt feltételek: 3.1 Közegészségügyi előírások: A hulladékok szállítása, átvétele, kezelése nem járhat a környezet talaj, talajvíz, levegő - szennyeződésével. A szállítást megfelelő gyűjtőedényzetben kell végezni. A hulladékok tulajdonságainak megfelelő szállítójárművet kell biztosítani. A jármű szállításra alkalmas állapotban, közúti tanúsítássaj kell rendelkezzen. A gépjárművek tisztítása (mosása) csak olyan telephelyen végezhető, ahol a keletkező szennyvíz előtisztítása (ülepítő, olajfogó) biztosított. Ezt megfelelően dokumentálni kell. A szállító járművön a szállított hulladék jellege és tulajdonsága alapján elsősegély-nyújtási eszközöket kell biztosítani és készenlétben tartani. A tevékenységet végző dolgozók részére elsősegély-nyújtási oktatást kell szervezni, ahol a hulladékok kémiai tulajdonságait, a káros hatások elleni védekezés lehetőségeit ismertetni kell. 3.2 Közlekedésbiztonsági előírások: Maradéktalanul be kell tartani a 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 9., és a 27. (1) bekezdés b.) pontjában, valamint az 1/1975. (II. 5.) KpMBM együttes rendelet 47. (2) bekezdés d.) ponljában, valamint a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet pont jaiban foglaltakat. Kötelezem a kérelmezőt arra, hogyajárműparkban és a telephelyen beállt mindennemű változást a regionális igazgatóság részére 15 napon belül írásban köteles bejelenteni.

5 5 A közúti hatósági ellenőrzések meggyorsítása és egyértelművé tétele érdekében a határozat másolati példányát a hulladék szállításba bevont jármű vezetőfülkéjében el kell helyezni, és azt az ellenőrzést végző hatóságok részére a helyszínen be kell mutatni. 4.0 Az engedély az ország egész területén érvényes. 5.0 Az engedély július 07.-ig érvényes. 6.0 Az engedélyes hulladékkezelőt az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vettem. A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz intézett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez 2 példányban benyújtandó Ft (Harmincháromezer-hétszázötven forint) jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett - fellebbezésre van lehetőség. A jogorvoslati eljárási díjat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség előirányzat felhasználási számlájára átutalási megbízással, vagy készpénz átutalási megbízással postai úton (csekk) lehet megfizetni. INDOKOLÁS AMETÁLKER HUNGÁRIA KFT. azzal a kérelemmel fordult az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez, hogya környezetvédelmi hatóság - Magyarország egész területére kiterjedően - engedélyezze számára a határozat rendelkező része 1.0 pontjában feltüntetett hulladék(ok) szállítással történő begyűjtését. A hulladék(ok) begyűjtése a Kérelmező által előadottak szerint a termelők telephelyein, és a Kérelmező telephelyén történik. A kérelem érdemi elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az

6 6 Engedélyes rendelkezik érvényes cégbejegyzéssei, biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek biztosítják a hulladékkezelés környezetvédelmi és közegészségügyi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását, valamint rendelkezik az illetékes hatóságok által engedélyezett telephellyel, és megfelelő mértékű biztosíték, és biztosítás meglétét igazolta. A Kérelmező másolatban mellékelte érvényes cégbejegyzését (Cg ) amely tartalmazza a tevékenysége végzéséhez szükséges es TEÁOR számot, valamint Csömör Nagyközség Jegyzője által a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott érvényes telepengedélyét (ügyiratszáma: /2007.). Másolatban melléklete továbbá a begyűjtött hulladékok átvételére vonatkozóan a hasznosítást ill. ártalmatlanítást végző cégekkel kötött szerződéseit, befogadó nyilatkozatokat, valamint e cégek kezelési eng ed élyeit. A Kérelmező másolatban benyújtotta az MKB Bank Rt. igazolását arról, hogy január 10. napján a Banknál nyilvántartási számon hulladék begyűjtési tevékenysége biztosítékaként Ft összeget különített el. Továbbá a Kérelmező másolatban benyújtotta az Allianz Hungária Biztosító Zrt. igazolását arról, hogy április 01. napjától hulladék begyűjtés; tevékenységére környezetvédelmi biztosítást kötött. Akárkifizetési Iimit évente Ft. Akárkifizetési limit káronként Ft. Az elkülönített összeg zárolása illetve a környezetvédelmi biztosítás kizárólag az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség illetve jogutódja írásos engedélyével bontható fel vagy szüntethető meg. A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. Az eljárás lefolytatására a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodásról szóló többször módosított évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. (2) bekezdésében, 15. (3) bekezdésében foglaltak alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdésének b) pontja állapítja meg. A környezetvédelmi hatóság a települési, valamint építési és bontási hulladék begyűjtési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a hatáskörét - a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 20. (1) bekezdésének rendelkezésének megfelelően - a közegészségügyi és a közlekedési hatóságokkal osztott hatáskörben gyakorolja, ezért megkereste a szakhatóságokat annak érdekében, hogy szakhatósági nyilatkozatukat beszerezze.

7 7 Az ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete a /2007. számú és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága 01/EJ/NS/A/244/1/2007. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész tartalmazza. A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogya HgL, a Kormányrendelet és ezen határozat előírásainak betartásával a hulladékok begyűjtése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozta. A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy ez az engedély nem mentesít a HgL, és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek teljesítése alól: Az Engedélyes a hulladék birtokosaként köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. [HgL 13..] Az Engedélyes köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzésén túl az általa begyűjtéssei átvett hulladékokra és az általa végzett kezelésre (gyűjtés, begyűjtés, szállítás) vonatkozó adatokat is nyilvántartani és a hatóságnak adatot szolgáitatni. [HgL 14. (1) és (4) és a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. valamint 10. és 11..] A hulladékkezelési tevékenységéből származó hulladék( ok) vonatkozásában az Engedélyes a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket kell betartania. [HgL 14. (3)] Az Engedélyes köteles a tevékenysége során begyűjtött hulladék(ok) hasznosításáról, amennyiben ennek műszaki illetőleg gazdasági lehetőség ei még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak az ártalmatlanításáról - e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező - a begyűjtés helyéhez legközelebb eső gazdálkodó szervezet vagy személy útján közvetlen átadással gondoskodni. [HgL 4. h) pont] Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági előírások megsértése esetén, az engedély érvényességi időn belül is visszavonható. A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 98. (1) bekezdése biztosítja.

8 8 A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése állapítja meg. Budapest, június 07. Dr. Filotás Ildikó főigazgató A kiadmány hiteléül J(6(~r ~ Irodavezető megbízásából Dr. Varga Pál s.k. főosztályvezető A határozatról értesülnek: 1. Metálker Hungária Kft Budapest, Bécsi út felügyelőség, székhelyén 3. ÁNTSZ Gödöllői, Aszódi, Veresegyházi Kistérségi Intézete 2100 Gödöllő, Pf Nemzeti Közlekedési Hatóság Középmagyarországi Regionális Igazgatósága 1576 Budapest, Pf Hatósági Nyilvántartás

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ Tárgy: HATÁROZAT

;.. ~ f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1. \~ Tárgy: HATÁROZAT ;.. ~" f'.,;, ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ~~~~!~~;' FŐFELÜGYELŐSÉG 1." \~ -,, Iktatószám: Ügyintéző: 14/1 742-16/20 14. Varga András Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT Az

Részletesebben

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I.

Melléklet: - Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Kelemenné H A T Á R O Z A T I. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István

Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz., BTG Nonprofit Kft. nem veszélyes Előadó: Gál István KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐ SÉG Ill!lm K O V K T F Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. szám: KTF: 38930-11/2014. Tárgy: Budaörs, Vasút utca 097 hrsz.,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

..~.:::2... úgyintéző

..~.:::2... úgyintéző 2013 FEBR 1 B...~.:::2... úgyintéző Szám: 92.113-1-6/2013. Tárgy: Izsák-Kom Kft., Kecskemét, Ea.: Dr. Kiss Renáta hulladékkezelési engedély Balatonyi Zsolt HATÁROZAT Az Izsák-Kom Kft. (6070 Izsák, Vadas

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.OÓ Engedélyes: Majoros Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZÉP-DUNÁNTÚ-LI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20910/2014. Iktatószám: 3393/2015. Ugyintéző: Bujdosó Juliam~a Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT 1.OÓ Engedélyes:

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79236-1-1/211. Tárgy: Nem veszélyes hulladék szállítási engedélyké- El adó: dr. Séra Judit (jogi) relem. Maknics

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 17.663-4-6/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Bujdosó József, Szeged, nem veszélyes és települési hulladékkezelési

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Határozat. A 60225-009/2011. iktatószámú határozat fentiekkel nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG - 1 ~L1 [:~hi1 [0 ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI? FŐFELÜGYELŐSÉG Ikíoo3s:um: OKTF-KP/350-8!20 15 )~imie:o: Dózsa Tibor Tórp: 1Iulladékgazdálkodást engedély HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi

Részletesebben

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály

Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG Jogi, Termékdíj és Felügyeleti Főosztály Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra, valamint tüntessék fel a K.ÜJ azonosítót!

Részletesebben

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép:

..; i I. módosítom. 2.00 Az alaphatározat 2.00 fejezetének 2.2.1 pontja helyébe az alábbi lép: KdzÉP-DUNÁNTÚtI*öR.~YEZETVÉDELMI -----... -".. = ~_".!FELÜGYELOSÉG ÉS TERMÉSZETVÉDELMI..; i I - '1 lj-lj- '::I A /"1. ' ---.. " -.----._ I I --1 Ügyszám: 25136/2013. Iktatószám: 6467/2014. Ügyintézo: Fábián

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL

213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 213/2001. (XI. 14.) KORM. RENDELET A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK VÉGZÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59.

Részletesebben

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje

Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje Kecskemét Meg.veiJogú Város Jegyzoje -----.---- /2013. Tárcw: telepengedély határozat kiadása Határozat SUNPLAST Kft. gazdasági társaság (6041 Kerekegyháza, Andrássy Gy. u. 107/A.) által 6000 Kecskemét,

Részletesebben

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATIENGEDÉLY NYUGAT -DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÖSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183 ~"'_""~'~"'_' n.. ~~.. n...._._._._...._.._ _ _._.. m.._n_ _..........._.....

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 832/2014. Iktatószám: 64504/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Bálint Zsuzsánna Mellékletek: 1. sz. melléklet: zajkibocsátási határérték

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG. Fúrgy: HATÁROZAT

ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG. Fúrgy: HATÁROZAT ORSZÁGOS KÖR:-JYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FÖFELÜGYELÖSÉG ---------------------------- - lkwtós::úm: Ogvinti'::ű: 14/5062-12./2014. Varga Andd1s Fúrgy: Hulladékgazdálkodási engedely HATÁROZAT Az Országos

Részletesebben