Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16."

Átírás

1 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,<:ÍJVI: 400i DEBRECEN. POSTAFiÓK 27 E-:\IAIL: tiszantu 1ií:7.zoldhatosag.hu TELEFON: 52-51l-()00 TELEFAX: ]-()41i ÜG\'FÉLFOGADASI mó: Hétfö: OS : Szerda: \ 600: Péntek i2.00 Szabó Pál ut'ea Hivatkozzon iktatúszámunkra Iktatószámunic 103 :1'\ HJ. Ügyintézőnk: Ónodi Zoltán Tárgy: Nem hulladék szállftással történö begyüjtési, és elökeze!ési engedély. A SOFÉM Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál utca 18. KÜJ: ; KSH: ) részére az 1. pontban megadott nem veszélyes hulladékok, begyűjtését, szállítását, és telephelyén történő előkezelését, a 2.) pontban meghatározott feltételek betartása esetén 1.) A begyűjthető, szállítható és előkezelhető hulladékok 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése és éves mennyisége:. EWC kód Hulladék megnevezése Mennyiség - (t/év) műanyaghulladék fémhulladék hulladék műanyagok por alapú bevonatok hulladékai vasfém reszelék és esztergaforgács vasfém részecskék és por nemvas fém reszelék és esztergaforgács nemvas fém részecskék és por ~,- gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács ~'.._~-~'~ hegesztési hulladékok ~-_. elhasznált csiszolóanyagok és eszközök, amelyek különböznek a tóI _._--_._----._ papír és karton csomagolási hulladék~ 800._~ műanyag csomagolási hulladéj(o~ ~._ _._ fa csomagolási hulladékok _.-~--~,-----~"-_ ~--~---

2 ------_.._------~ fém csomagolási hulladékok 800 ~----'--.-_.- 15 Ol 05 vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok Ol 06 egyéb, kevert csomagolási hulladékok üveg csomagolási hulladékok abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a től cseppfolyósított gázok tartályai vas fémek nem-vas fémek Ol 19 műanyagok üveg használatból kivont berendezések, amelyek 200 különböznek től16 02 l3-ig felsoroltaktói szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a tól beton fa üveg műanyag vörösréz, bronz, sárgaréz alumínium ólom cink 300 f vas és acél ón 4000 fémkeverékek 300 I=JHHI kábelek, amelyek különböznek a től 500 f--- kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a , és tól vas- és acélhulladék nem -vas fém hulladék papír és karton fém vas nem-vas fémek műanyag és gumi üveg 200 f egyéb, a től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a 500 kevert anyagokat is) f papír és karton üveg 500 f ' kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, I amelyek különböznek a , és kódszámú hulladékoktói. I~~~}~ [~~Q_QI műanyagok 100 fémek egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési 2000 hulladékot is

3 P02-06 P P02-0S P02-99 aprítás, törés tömörítés, bálázás válogatás egyéb (szegtelenítés, nyúzás) a) A Kft. a hulladékok előkezelését a 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10. KTJ: , , , , , 17189/21, 17189/22, 17189/24, helyrajzi számokkal rendelkező telephelyén végezheti. b) A telephelyen fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely következtében a talaj, vagy a felszín alatti víz elszennyeződhet. c) A telephelyen lévő veszélyes hulladék gyűjtőhely működéséről üzemnaplót kell vezetni, melyben fel kell tüntetni az ott tárolt veszélyes hulladékok összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat, illetve az ártalmatlanításra átadott veszélyes hulladékot, átvevő adatait, az üzemvitellel kapcsolatos rendkivüli eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és az ezek hatására tett intézkedéseket. d) A hulladékok előkezelését a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. e) Az előkezelés során a természeti elemek nem szennyeződhetnek. f) A tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékokat a Kft. a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet előírásai alapján köteles kezelni. A veszélyes hulladékokat a későbbi kezelésnek megfelelően, a telephelyen kialakított üzemi gyűjtőhelyen, környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni. A tárolási idő a telephelyen az egy évet nem haladhat ja meg. g) A hulladékok begyűjtése és szállítása a vállalkozó tulajdonát képező, illetve általa bérelt szállítójárművekkel történhet. h) A szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására. i) A begyűjtés és szállítás végeztével a gépjárművek takarítását, fertőtlenítését megfelelő engedélyekkel rendelkező autómosó telephelyén kell elvégezni. j) A szállító járműveket a vállalkozó 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út , , , , 17189/21, 17189/22, 17189/24, 17189/77 helyrajzi számok alatti telepengedéllyel rendelkező telephelyén (KTJ: ) kell tárolni. k) Jelen engedély alapján állati eredetű trágyalé, veszélyes hulladékkal vagy veszélyes anyaggal szennyezett folyékony hulladék, illetve veszélyes hulladék nem gyűjthető be és nem szállítható. l) A Kft.-tevékenysége során keletkező, illetve a birtokába kerülő hulladékokkal kapcsolatosan naprakész nyilvántartás vezetésére, illetve bejelentésre vonatkozó kötelezettsége van a évi XLIII. tv. 51. alapján, amelyet a 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet feltételei alapján kell teljesíteni, me ly szerint a keletkezett hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, ken adatot szolgáltatni. m) A begyűjtési, szállítási és előkezelési tevékenység végzése határértéket, meghaladó légszennyezést, környezetet zavaró szag-, zaj, bűzhatást nem okozhat, az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg ken akadályozni, hogy a lakosságot zavaró hatás vagy szennyező anyag ne kerüljön a környezetbe.

4 n) A keletkező hulladékokról amennyiben a kötelezettség fennáll egyedi hulladékgazdálkodási tervet a 126/2003. (VIn. 15.) Kormányrendelet szerint kell elkészíteni. o) A tevékenység során keletkező hulladékot elhagyni, - a gyüjtés, begyüjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, tilos. p) Az átvett, valamint az előkezelés során keletkező hulladékokat, környezetszennyezést kizáró módon, kell gyüjteni, továbbá a hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell. q) A Kft. csak olyan kezelőnek adhat át veszélyes és nem veszélyes hulladékot, aki a környezetvédelmi felügyelőség engedélyével rendelkezik az adott hulladék kezelésére. A szállítást csak az adott hulladék szállítására engedéllyel rendelkező szervezet végezheti, veszélyes hulladékok esetén a módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet 8.. b) pontjának kivételével. r) Az eljárásban közremüködő szakhatóságok által előírt feltételek: Közegészségügyi előírások (az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete 577-2/2010. számú szakhatósági állásfoglalása): 1. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok gyüjtésére, kezelésére vonatkozó előírásokat be kell tartani. 2. A szállítási és hasznosítási tevékenység során gondoskodni kell arról, hogy a felszíni víz a lehető legkisebb mértékben sem károsodjon. 3. A munkavégzés során a környezeti zajterhelés nem haladhat ja meg az előírt határértékeket. 4. A nem-veszélyes hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő szállítását biztosítani kell," s) A tevékenységből eredő esetleges környezetszennyezést az üzemeltető köteles azonnal megszüntetni és a megtett intézkedésrőla területileg illetékes felügyelőséget értesíteni t) A Kft. megszünése, illetve felszámolása esetén az átvett, illetve az előkezelés során keletkező hulladékok sorsáról a mindenkor érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően gondoskodni u) Az engedély a kérelem alapján, Magyarország terül etén érvényes Zala megye kivételével. v) Az engedély augusztus 31-ig érvényes de a jogszabályban és az engedélyező határozatban foglaltak betartásának elmulasztása esetén bármikor visszavonható. w) A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség /2009. számon kiadott jogerős határozata, ezen határozat jogerőre emelkedésévei visszavonásra kerül, az abban foglaltak érvényüket vesztik. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címezve, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen kell két példányban benyújtani. A jogorvoslati eljárás díja a 33/2005. (XII.27.) KvVM 1. sz. mellékletében meghatározott dijtétel 50 %-a ( Ft), melyet a TIKTVF számlájára kell befizetni cseideen, vagy átutalással, és a befizetést igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. A fellebbezési határidő elteltével ~ fellebbezés hiányában ~ jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

5 A SOFÉM Kft. (4033 Debrecen, Szabó Pál utca 18. KÜJ: ; KSH: ) azzal a kérelemmel fordult a felügyelőséghez, hogy módosítsa jogerős 10373/9/2009. a Magyarország kivéve Zala megye közigazgatási területére érvényes szállítással történő nem veszélyes hulladék begyűjtését, és nem veszélyes hulladék előkezelési engedélyét A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség /2009. számon kiadott jogerős határozata a jogbiztonság és átláthatóság érdekében visszavonásra került, de az abban foglaltak jelen határozatban is szerepelnek, így az engedélyes érdekei nem sérülnek, az eljárás az ügyfél kérelmére indult. A SOFÉM Kft hulladék kereskedelemmel foglalkozik, a hulladékok kisebb részét lakosság illetve közületek szállítják be, nagyobbrészt nagy cégektől saját gépkocsikkal történik a beszállítás. A hulladékok szállítására a Kft. lemezoldalfalas konténereket használ, melynek mérete 5-30 m 3 közötti. A telephelyre beérkezett hulladékok válogatása, kézi úton illetve rakodógép segítségével történik. Az aprításhoz Lefort Conqueror 500 típusú ollózó gépet alkalmaznak, mely tömörítő, és bálázó funkcióval is rendelkezik. A vastagabb falu géprészek vágása lángvágással történik, ami kevés alkalommal használatos. Apapírhulladékok bálázása papírbálázó géppel történik. A fa hulladékok tekintetében szegtelenítést és aprítási eljárást alkalmaz a Kft, melyet kézi módszerrel vagy bérmunkába történő kiadással oldódik meg. Kábelek szigetelésének eltávolítására kézi úton illetve nagyobb kábelek esetében géppel történik. A hulladékok kezelőkhöz történő lószállítása alapvető en vasúton történik, illetve ritkán közúton, saját tulajdonú szállítójárművek segítségéve!. A tevékenység során a nem veszélyes hulladékok kezeléséről megállapodási szerződések és befogadó nyilatkozatok mellékelve lettek az engedély kérelem benyújtásakor. A rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján megállapítottuk, hogy a hulladék hasznosítási tevékenység folytatásához az engedélyes rendelkezik az illetékes hatóságok által nyilvántartásba vett telephellyel, a szükséges technológiával, valamint biztosítottak a tevékenység folytatásának személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei. Az ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete a /2010. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához feltételekkel hozzáj árult, melyet az alábbiakkal indokolt: A szakhatósági állásfoglalás 1.sz. feltételét "a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 98/2001. (V!.15.) Korm. rendelet előírásai, 2.sz. feltételét "a felszíni vizek minősége védelmének szabályozásáról" szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásai, 3. sz. feltételét "a környezeti zaj- és rezgésterlielési határértékek megállapításáról" szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet előírásai, 4. sz. feltételét "a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről" szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet valamint a "a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 213/2001. (XI.l4.) Korm. rendeletben előírtak alapján írtuk elő. Az ügyintézési határidő leteltének napja - a kérelem beérkezésének napját (2010. június 26.) és az ügyintézési határidőt (3 hónap) valamint a szakhatósági megkereséseket, illetve hiánypótlás időtartamát figyelembe véve: 2010 október 26.

6 Ezúton tájékoztatom az Engedélyest arról, hogy engedélyét nyilvántartásába vesszük. A Felügyelőség által vezetett nyilvántartásba bárki szabadon betekinthet, az abban szereplő adatokról a költségek megtérítésével másolatot kérhet. Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva, a évi XLIII. törvény, a 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet és a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet alapján hoztam meg. Kelemen Béla igazgató nevében és megbízásából Rózsa László sk. általános igazgatóhelyettes Kapják: 1.1 SOFÉM Kft Debrecen, Szabó Pál utca 18. (T) 2.1 ÁNTSZ Debreceni Kistérségi Intézete 4001 Debrecen, Pf: Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3501 Miskolc, Pf.: Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4401 Nyíregyháza, Pf: Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1447 Budapest, Pf.: Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 5001Szolnok, Pf.: AIsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6712 Szeged, Pf.: Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9002 Győr Pf.: Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8001 Székesfehérvár Pf.: Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 9701 Szombathely Pf.: Dél-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7601 Pécs Pf.: Hajdú-Bihar megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debrecen, Böszörményi út TIKTVF - irattár

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ KIVITELEZŐK RÉSZÉRE HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEKRŐL ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK Az építési és bontási hulladékot amennyiben az műszakilag lehetséges az építtető az építés során felhasználja,

Részletesebben

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK

NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 1/36 File név: PAKSII_KHT_17_Nemradiohull 2/36 TARTALOMJEGYZÉK 17 NEM RADIOAKTÍV HULLADÉKOK... 5 17.1 Jogszabályi háttér... 5 17.2 A hulladék

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Bevezetés ÚTMUTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEKBEN KELETKEZŐ HULLADÉKOK KEZELÉSÉHEZ Jelen útmutató célja, hogy segítséget nyújtson az egészségügyi intézményeknek beleértve a kutató és megelőző intézményeket

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1. az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól. Általános rendelkezések 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet 1 az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYAR KÖZLÖNY 45. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 31., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (III. 31.) BM rendelet A vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről

Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Áttekintés a vállalkozásokat érintő egyes adminisztratív és engedélyezési kötelezettségekről Összefoglaló... 3 1. Székhely, telephely, fióktelep... 8 1.1 Székhely... 8 1.2 Telephely... 10 1.3 Fióktelep,

Részletesebben

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK

ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓS KÉZIKÖNYV GYÁRTÓ CÉGEKNEK 2009. évi LXI.törvény és a 312/2009. (XII.28) Korm. rendelet szerint Tisztelt Ügyfelünk! Megköszönjük, hogy a Loacker csoportot választotta. Bízunk a hosszú

Részletesebben