ralexozrato A v6lasztdsok el6k6szit6s6hez 6s lebonyolit6s6hoz az 6rintett 6nkormdnyzati szerveknek sok sikert kiv6nunk.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ralexozrato A v6lasztdsok el6k6szit6s6hez 6s lebonyolit6s6hoz az 6rintett 6nkormdnyzati szerveknek sok sikert kiv6nunk."

Átírás

1 ralexozrato a bir6s6gi iilntik<ik v6laszt5s616l Magyarorszdg kdzt6rsas6gi elnoke az Orsz6gos Bir6s6gi Hivatal eln0k6nek el6terjeszt6s6re az ez 6vi Ulndkvdlasztdst v6rhat6an mdrcius 7. napja es dprilis 30. napja kdz6 es6 id6tartamra tfizi ki. A bir6ssgok szamara rendkivtil fontos, hogy - az Alaptdrv6nyben rqgzitett t6rsasbir6skod5s elv6nek megfelel6en - az it6lkez6s menet6ben megfelel6 szdm0 ulndkot tudjanak fog lalkoztatn i. A megyei (f6v6rosi) kdzgyul6sre 6s a telepul6si 6nkormSnyzatok, illetve a teruleti 6s telepul6si nemzetis6gi 6nkorm6nyzatok kepvisel6testuleteire, mint vdlaszt6 szervekre kiemelt feladatot jelent az Uln6kv6lasztds lebonyolit6sa. A kor6bbi 6vek gyakorlatdnak megfelel6en id6n is szeretn6nk az dnkorm6nyzatok munkdjdt segiteni a jeldlesi 6s v6lasztdsi eljdrdsok lefolytat6shoz. Erre figyelemmel keszltettuk el a T5j6koztatot, aktualiz6lva a jogszab6ly-modosit6sokb6l ered6 rendelkez6seket, rem6lve, hogy az abban foglaltak munkdjukat megkdnnyitik. A v6lasztdsok el6k6szit6s6hez 6s lebonyolit6s6hoz az 6rintett 6nkormdnyzati szerveknek sok sikert kiv6nunk. Magyarorsz6g Alapt6rv6nye Bir6s6g fejezet6nek 27. (2) bekezd6se 6rtelm6ben tdrv6ny 6ltal meghatdrozott Ugyekben 6s m6don nem hivat6sos bir6k is r6szt vesznek az it6lkez6sben. A blr6sdgok Ulndkeit az dnkormdnyzati kepvisel6testuletek vben v6lasztottak utoljdra, megbfzat6suk az 0j Ulndkv6lasztdst6l szdmltott 30 nap eltelt6veljdr le. A birdk jog5ll5s6r6l 6s javadalmaz6sdr6l sz6lo evi CLX l. tdrv6ny (Bjt.) rendetkezik az Ulndkjel6l6s 6s vdlasztds szab6lyai16l. cikk A Bjt S (1) bekezd6se szerint Ulndknek az a 30. ev6t betoltott magy4r Sttampotgdr v6laszthat6 meg, aki nem 6ll a cselekv6kepess6get 6rint5 gondnoks6g, vqgy tdmogaiott ddnt6shozatal hat6lya alatt, tov6bb6 buntetlen el6eletri 6s nem 6ll k6zugyekt6t eltilt6s hat6lya alatt sem. t. Az Ulniikdk iel6l6se 1. A Bjt.213. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben az Uln6k6ket a biros6g illet6kess6gi terulet6n lakohellyel 6s v6lasztojoggal rendelkez6 nagykor0 magyar 6llimpolgdrqk, a blr6s6g illetekessegi terulet6n mtik6d6 helyi dnkormdnyzatok 6s az egyesulegk - kiv6ve a pdrtokat - jelolik. A fiatalkorfak buntet6 l9v6ben elj6r6 bir6.s6g pedag6gus Ulnokei a bir6s6g iilet6kess6gi tertilet6n mtikdd6 alapfok0 6s k6z6pfok0 nevel6si-oktatdsi int6zm6nyeki tantestuletei jelolik. A kozigazgat5si es munkaugyi bir6s6g Ulndkeit els6sorban a munkav6llalok es munkaadok 6rdek-k6pviseleti szervei jel6lik. 2. Annak 6rdek6ben, hogy a jel6l6s lehet6s6geu6l az 6rdekeltek tudomdst szerezzenek, javasoljuk, hogy az erintett telepul6si 6nkorm6nyzat polg6rmestere

2 2 a) a helyben szok5sos modon (hirdetm6ny, helyi f6rumok, stb. ritjdn) t6jekoztpssa a lakoss6got a jel6l6s lehet6s6g6r6l, b) a telepul6sen muk6d6 civil szervezeteket pedig k6zvetlenul, lehet6leg irdsban hivja fel a jelol6sre. A min6l sz6lesebb kdrfi ismertet6s 6rdek6ben a jelol6sr6l az adott id6szakban megtartott lakoss6gi vagy egy6b dnkorm6nyzati f6rumokon is c6lszerri sz6lni, illetme az Onkorm6nyzatok honlapj6n is megjelentetni a t6jekoztat6st. 3. A jel6lesr6l sz6l6 hirdetm6ny, 6rtesit6s tarlalmazza, hogy a) melyik birosdgra (6rdsbir6s5g, t6rv6nysz6k, kdzigazgatdsi 6s munkaugyi birqsdgra) lehet jelolni; b) ki 6llithat jeloltet (Bjt $), es kit lehet jel6lni a B1t $ (1) bek. c) a polg6rmesteri hivatalban, illetve az dnkormanyzat honlapj6n az Ulndk jogpira es k6telezetts6geire vonatkoz6 tsj6koztat6 megismerhet6; d) a jel6l6shez csatolni kell az azt elfogad6 nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a B!t.214. S (1) bekezd6s6ben felsorol adatokat. A jelolt a jel6l6s elfogaddsdt k6vet6en halad6ktalanul, az Ulndkk6 t0rten6 megv6laszt6ssra jogosult kepvisel6testulet r6sz6re hatosdgi erkolcsi bizonyitvsnnyal igazolja buntetlen el66let6t. Amennyiben ezen igazol6si k6telezetts6g6t elmulasztja, Ulnokk6 megvdlasztani nem lehet. e) a jel6lest meddig 6s hova lehet bejelenteni. A c) pontban emlitett ti45koztatas e tdjekoztato 1. sz6mri mell6klete. A d) ponthoz.' a blr6sdgi Ulndkke jeloles mint6j6t a tdj6koztat6 2. szilmt, a jelol6st elfogado nyilatkozat mint6j6t a t6jekoztat6 3. sz6mri melleklete tartalmazza. M e) ponthoz: a jel6l6s bejelent6se tarlalmazza a jel6l6re vonatkoz6 adatokat is (n6v, lakcim, illet6leg 6nkorm6nyzat, t6rsadalmi szervezet, oktatdsi int6zm6ny neve, cime), valamint a jel6l6 (szervezetnel a kepvisel6je) aldir6s5t. 4. A telepulesi dnkorm5nyzat kepvisel6{estulete, a f5v6rosi, megyei kdzgyrll6s is jogosult Uln6kdt jel6lni. A jelolesre javaslatot bsrmelyik k6pvisel6 tehet A polgdrmester a jelol6seket, az elfogad6 nyilatkozatokat megkuldi a hir6s6g sz6khelye szerinti telepul6si dnkormdnyzat polg6rmester6nek, illet5leg a megyei kozgytiles elndk6nek, a f6polg6rmesternek, attol fiigg6en, hogy melyik biros6ghoz t6rt6nt a jel6les. Hasonlok6ppen j6rjanak el, ha a megyei vagy fdvdrosi k6zgyiil6s esetleg helyi birosdgra jelolt utn6kot. A Bjt S (5) bekezd6se 6rtelm6ben egy jeldlt kizar6lag egy bir6s6ghoz vdlaszthat6 meg Ulndkke. A telepulesi (teruleti) nemzetis6gi dnkormanyzat elndke a jeldleseket 6s az elfogado nyilatkozatot a blros6g sz6khelye szerint illet6kes telepul6si (lertiteti) nemzetis6gi Onkormdnyzat elndkenek kuldi meg, aki azokal a v6laszt6 kegvisel6- testulet ele terjeszti

3 J A megyei jogri v6ros polg6rmester6nek a vdros terulet6r6l kapott (ak6r a v6rosi k0zgyfil6s 6ltal tett) t0rv6nysz6ki Uln6ki jelolest nem szuks6ges tov6bbitania a fnegyei k6zgyril6s elndk6hez, mert a megyei v6rosi k6zgyul6s is vslaszt a t6rv6nysz6kre, illetve a kozigazgatdsi 6s munkaugyi birosdgra Ulndkdt. Tekintettel azonban arra, hogy a Bjt S (1) bekezdese a jeldlesre egys6gesen ad lehet6s6get a torv6nyszlkhez ltdrt6n6 v6laszt6sra, nincs akad6lya annak, hogy a megyei kdzgytiles elnoke 6s a megyei v6ros polg6rmestere a jel6l6sek el6terjesztes6r6l meg6llapodjon (ha valamelyik testuletnek a megv6laszthat6n6l tdbb, a mdsikndl pedig kevesebb jeloltet lehetne javasolni). 7. Ha a megvslasztand6 UlnOkOk sz6m6n6l kevesebb jelolt van, a vslasztdsra kituzdtt idstartamon belul 0jabb jelolesre 6s v6laszt6sra van szuks6g. il. Az i,ilndk v5laszt6sa A Bjt.215. $ (1) bekezd6se szerint:. a jirisbir6s6g Ulntikeit a bir6s6g sz6khelye szerint illet6keg helyi 6nkormdnyzat illetve telepulesi nemzetis6gi dnkorm6nyzat k6pvisel6testulbte,. a t6ru6nysz6k, valamint a kdzigazgatisi 6s munkaugyi bir6s6g iilniikeit a megyei (fdv6rosi) illetve megyei v6rosi k6pvisel6-testulet 6s a teruleti nemzetis6g i 6nkormd n yzatok k6 pvi sel6testulete i, o a Budapest terulet6n miikdd6 jir6sbir6sigok Uln6keit a biros6g illet6lress6gi terulete szerinti helyi 6nkorm6nyzatok es telepul6si nemzetis6gi 6nkorm6nyzatok kepvisels-testuletei v6lasztj6k meg, o olyan J5r5sbir6s6g eset6n, amelynek sz6khelye nem az illet6kess6gi terulet6n helyezkedik el, az tiln6k6ket az illet6kess6gi terulet szerinti megyei kepvisel6testulet 6s a teruleti nemzetis6gi onkormdnyzatok kepvisel6testuletei v6lasztj6k meg. A megv6lasztand6 Uln6kdk sz6m6t az Orszdgos Blros6gi Hivatal eln6ke Sllapitja meg, err6l a v6laszt6 6nkorm6nyzatok polg6rmesterei, a f6polgsrmester 6s a megyei k6zgyiil6sek elndkei t6j6koztat6st kapnak. A v6laszt6sra jogosult nemzetis6gi Onkormdnyzatok eln6kei r6sz6re is kuldunk tdj6koztatdst. 1.) A v6laszt6 testuleti Ul6seket a kozt6rsassgi elndk v6rhato hatdrozatdban foglalt id6szakra figyelemmel mircius 7. napia 6s Sprilis 30. napia kdz6 es6 id6tartamban kell megtartani. 2.) Ktilon kell szavazni a fiatalkoruak buntet6 Ugyeiben eljdr6 pedagogus Ulnokokr6l. 3.) A megv6lasztott Uln6kdk nevjegyzeket 6s a jeldltek elfogad6 nyilatko{atait a polg6rmester, a f6polg6rmester, a kdzgyril6s elnoke, a nemzetis6gi dnkormdnyzatok eln6ke halad6ktalanul 5tadja a birosdg elndkenek. 4.) Aa Ulndk6k megbiz6level t az Uln6kdt megv6laszt6 Onkorm6nyzat polgdrmestere, a fdpolgdrmester, a kozgyril6s elndke, a nemzetis6gi dnkormanyzat eln6ke 6llitJa ki. (A

4 4 megbiz6lev6l nyomtatvdnyt a v6laszt6 6nkorm6nyzatoknak az Orszflgos Biros6gi Hivatal kdzvetlenul meg fogja kuldeni.) Az Ulndkok eskut6tel6nek megszervez6s6r6l az illet6kes bir6sdg eln6ke gondofkodik. (Erre - a polgsrmesterrel, f6polgdrmesterrel, a k6zgytil6s eln6k6vel 6s a kisqbbs6gi onkorm6nyzat eln6k6vel valo megdllapod6s alapjdn - sor kerulhet a megbizolev6l 6tad6s6val egyidejuleg is.) A bir6s6gi Ulnokdk megv6lasztdsa erdek6ben a teruletileg illetekes bir6s6gok eln0kei es a v6laszt6 kepvisel6-testuletek polg6rmesterei, a kdzgyfil6sek elnokei, a teruleti kisebbs6gi dnkorm6nyzatok elndkei, a fdpolg6rmester egym6ssal egyuttm(ikddve j6rjanak el az egyes feladatok megold6sa sor6n. Ugyancsak szoros egyiittmtikdd6sre van szuks6g a bir6s6gi sz6khelyek telepulesi 6nkorm6nyzatAnak a polgdrmesterei 6s a bir6s6g illetekess6gi teruleteheztartoz6 tdbbi telepules polgdrmesterei k6zott, ill$5leg a kdzgyfiles elnoke 6s a telepul6si dnkormdnyzatok polg6rmesterei 6s a telbpul6si nemzetis6gi dnkormdnyzatok elndkei k6zdtt. C6lszerU, ha a kozds teertd6kr6l, tudnivalokr6l egy-egy kdzetben kozds megbesz6l6st tartanak, amire a helyi piros6g elndk6t is meghivhatj5k. Az (iln1kvillaszfdssa/ kapcsolatban a kdvetkez6 telefonszdmon 6s cimelt lehet 6rdekl6dni: Orszdgos BirosdgiHivatalH1nich Gyutdtne dr. Gadl Eva bir6, osztdtlvezet6 ( 06 (1) , Budapest, janu6r 30. Pogicsis Tibor s.k. 6nkorminyzati 6llamtitkir BM dr. Hand6 Ttinde s.k. eln<ik OBH

5 1. sz6mf mell6klet A bir6siqi Ulndkdk iosai 6s kdtelezefts6sei Ulnoknek az a 30.6v6t betdlt6tt magyar 6llampolgdr v6laszthat6 meg, aki nem 6ll a cselekv6k6pess6get 6rint6 gondnoksdg, vagy t6mogatott ddnt6shozatal lhatdlya alatt, tov6bb6 buntetlen el66letfi 6s nem 5ll k6zugyekt6l eltilt6s hat6lya alatt sem. Fe. Uln0k6knek az it6lkez6sben a hivat6sos bir6kkal azonos jogait< 6s kdtelezetts6geikr vannak. Az Uln6l<6k a megblzat6suk id6tartama alatt nem lehetnek tagjai p6rtrhak es politikai tev6kenys6get sem folytathatnak (Blt S (3) bek.) Az orsz6ggytil6si k6pvisel6i megbizat5s, az 6nkorm6nyzati kepvisel6testuleti tagsdg politikai tev6kenys6gneli tekintend6. Nem politikai tev6kenys6g a munkavdllal6i - s{akmai, 6rdekvedelmi - szervezetben val6 r6szv6tel. FE itlndkdt az igazsdgszolg6ltat6sban va16 r6szv6tel6vel 6sszpfugg6 cselekm6nye tekintet6ben mentelmijog illeti meg. A mentesseg terjedelm6re 6s ae tilndk mentelmi jog6nak felfuggeszt6s6re vonatkoz6 szabdlyokat a Bjt. 2. S g) 6s (5) be kezd 6se tartalmazza. A megv6lasztott Ulndknek bir6i eskut kelltennie. Az Uln6kot a biros6g elndke hivja be 6s osztja be az it6lkez6 tandcsba. E tiszts6ge gyakorl6sdnak idejere az tiln6kdt a Bjt $ rendelkez6sei szerint tdvolleti dij, illet6leg tiszteletd'tj illeti meg, amelyet a bir6sdgok k6ltsegvet6sukb6lt6ritenek meg. A Bjt (1) bekezd6s6ben foglaltak szerint a munkaviszonyban, kormdnytisztvisel6i, kdzszolg6lati vagy kdzalkalmazotti jogviszonyban, a fegyveres szervekn6l es a Magyar Honv6ds6gn6l szolg6lati viszonyban, vagy foglalkoztatdsra ir6nyul6 m6s jogviszonyban (szdvetkezetn6l munkaviszony jellegri jogviszonyban stb.) all6 Ulndkdt Ulndki mukddesenek id6tartam6ra a t6volleti d'rja illeti meg. A (3) bekezdes alapjan az (1) bekezd6sben meghatdrozott jogviszonyokban nem 6116, vagy az tiln6ki muk6d6se idej6re munkab6rben (d'rjaz6sban) nem r6szesul6 Ulndkot tiszteletdij illeti meg. A tiszteletdij m6rt6ke az Ulndk mrikddesenek minden napj6ra a bir6i illetm6nyalap ( , ft) egy munkanapra es6 6sszeg6nek a 25 szazallka. Az (5) bekezdss szerint az iiln6k a hivatalos kikuldet6s6vel jdr6 k6lts6geket a bir6kra ir6nyad6 rendelkez6sek megfelel6 alkalmaz6s6val sz6molhatja el. Joga az Uln6knek, hogy a behlvds6r6l legal6bb egy h6nappal kor6bban 6rtesliljdn, illetve, hogy k6r6s6re, fontos okbol a bir6sdg elndke elhalaszthassa a mfi k6d6se megkezd6senek id6pontj6t. Az it6lkez6 tandcshoz beosztott Ulndk joga, hogy a tdrgyaland6 Ugyek t6ny- es joganyagdt megismerhesse, arr6l 6t az itelkez6 tandcs elndke tsj6koztassa.

6 Az it6let meghozatal6t megel6z6 zart tan6cskoz6ssal kapcsolatos tandc$koz6si titok meg6z6se az Uln6k sz{mara is k6telez6. Ez vonatkozik a szolg6lati, illntve az 6llamtitokra is. 6s java natkoz6 legfontosabb rendelkez6seket a bir6s6g ok szervelet6r6l vi CLXI. t6rv6ny 6s a bir6k jog6il6s6i6t 6s vi CLXll. torv6ny tarlalmazza.

7 2. sz6m[ mell6klet Bir6s6qi iilndkk6 iel6l6s A Bjt $ (1) bekezd6se alapj6n... (nev) sz. alatti lakost bi16s6gra Ulndknek jel6l6m. D6tum jel616 al6irisa' ' Megjegw6s: A jel6l6 aldirdsdn kivtil, ha: 1.) vdlaszt6polgdr a jel6l6, akkor olvashat6 n6v 6s 1llando lakcim, telefonszdm feltilntetfse; 2.) szeruezet a jel6l6, a szeruezet neve, clme 6s a jel6l6st al6ir6 kepvisel6j6nek megjel6l6se is szrlks6ges. 3. sz6m[ mell6klet NYILATKOZAT bir6s5gi iiln6kk6 jeliil6s elfogad6s5r5l

8 8 (n6v, n5k esft6ben lednykori n6v is).. (helys6g, ir.sz6m) sz6m alatti lakos """"'(utca) """ (torvenysz6ki, j6rdsbir6sdgi, k6zigazgat6si es munkaugyi, fiatalkoruak buntet6 Ugy6ben elj6r6 bir6s6gra') Uln6kk6 val6 jel6l6semet elfogadom. A jel6l6shez sztiks6ges adatokat az alabbiakban kozlom: SzUletesi hely 6s id6:.. Anyja neve:... lskolai v6gzetts6ge:.... Foglalkoz6sa: Szakk6pzQtts6ge: Munkahelye neve es crme: Egy h6napra jar6 tdvoll6ti dij6nak Opszege El6rhet6s6ge (telefon szama, ): Kijelentem, hogy az Uln6kk6 v6l6s t6rv6nyben (Blt S (1) bek.) meghat6rozott szuks6ges felteteleivel rendelkezem. A buntetlen el66letemet igazolo hat6s6gi bizonyitvdnyt mell6kelten csatolom. 'Beleegyezem/Nem egyezem bele, hogy megv6laszt6somat az 6nkorm1nyzat kepvisel6- testulete nyilv6nos Ul6sen t6rgyalja. D6tum: ' nem kivdnt r6sz t6rlend6 jel6lt alsirisa

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme

Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu. MEGniv6. Hivatal tan6cskoz6terme Kiizs6gi Onkorm6nyzat Pol96rmester6t6l 372O Saj6kaza, Pet6fi u. 2. a 48 / 3ss -0o1 Fax: 48 / 505-208 rmester@parisat.hu MEGniv6 Magyarorsz5g helyi sz6l5 2011. evi CDCfiIX. torv6nyben biztosittott jogkordmben

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORR[SOK SZOCI[LIS ÉS GYERMEKVÉDELMI MINISZTÉRIUMA FŐIGAZGATÓS[G MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcs{n a gyermek b{ntalmaz{s{nak felismerésére és

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6

,tqt. JEGYZdKONW. Jelen van: 40 f5 rendes tag, (melt6kelt j9lenl6ti iv szerint) 2 fo trszteletbeli tag SzavazSsra jogosult tagok szftma 40 f6 JEGYZdKONW mely kdsziilt: amagyarorszfgi Arabl6teny6szt6k Egyesiilete 2015. mfrcius 28-6n 14.006rakor a SzIE-AOTK Anat6miai el6ad6jiban megtartott 6ves rendes Kiizgyiil6s6n, mely a2015. m6rcius 28-6n 13.306rira,

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. május 9. napján megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormnyzatnak Képviselő-testülete 6/2013. Jegyzőkönyv a 2013. mjus 9. napjn megtartott nyilvnos rendkívüli testületi ülésről Készült: 2 eredeti példnyban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról*

1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* 1/2010. (II. 25.) OVB állásfoglalás az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról* Az Országos Választási Bizottság - 2010.

Részletesebben

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA]

2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] 2011. AUGUSZIUS 23.. KEDD KOZELETI NAPILAPIXXIII EVF,I62,(6076)SZAM I 16 OLDATARA] -o a MAR CSAK EGYHARMADA VAN HATRA A TERMATFORASNAK I(ozelednek a foruashoz 630 m6ter m6lys6gben tartanak a frirssok Tusnidfiird6n,

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

T/3019. számú törvényjavaslat. egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3019. számú törvényjavaslat egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi... törvény egyes

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban

Gyakran feltett kérdések. az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Gyakran feltett kérdések az egyesületekre és az alapítványokra vonatkozó nem peres eljárásokban Szerzők: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka és Vámosiné dr. Marunák Ágnes Budapest, 2014. július 4. Bevezetés A

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

ú í í ő í í í ü ő í ő ő í í ő ő ő í í ú ú ü ü ü ü ú Í í í ő ő ú ü ű ő ü ő í ú ő ú ő í í í ú í í í ő í í í Á ü ű í Ö í ő í í í Í í ő í ő í ő É Á Á ő í ő í ő ő ő ü ü ő ü ő ő ő ő ő ő ő í ü ő ü ü ü ü ő ő ő

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------

- ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE ----------------------- NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről

T Á J É K O Z T A T Ó. az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről T Á J É K O Z T A T Ó az öregségi nyugdíjra jogot adó szolgálati idők és jövedelmek egyeztetési eljárásának új rendjéről A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. Honosítási és Elismerési Szabályzat Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Honosítási és Elismerési Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kari Tanácsa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a 13VAMO, Az állami adóhatóság előtti képviselet ellátására adott állandó meghatalmazás bejelentésére szolgáló nyomtatványhoz Az állami adó- és vámhatóság előtti eljárásban az adózónak

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011.

Komárom-Esztergom Megyei Bíróság. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Szervezeti és M ködési Szabályzata 2011. TARTALOMJEGYZEK I. Fejezet: Altalanos rendelkezesek I. Az SZMSZ celja, jogszabalyi alapja 2. A bfrosagok vezetese, az igazgatas-feliigyelet

Részletesebben

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA

MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA MAGYARORSzAGI ETREND-KIEGESZiTO GYARTOK ES FORGALMAZOK EGYESULETE korabbi modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt ALAPSZABALYA I. Altabinos Rendelkezesek 1.1 Az egyesulet neve: Magyarorszagi Etrend-kiegeszito

Részletesebben

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről

Megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai u. 2.D.), továbbiakban Megbízó, másrészről Név: Szül. hely, idő: Leánykori név: Édesanyja neve: Adóazonosító:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél.

A szakdolgozati témafoglaló lap lead{si hat{ridejét l{sd Hat{ridők c. fejezetnél. ÚTMUTATÓ a z{róvizsg{ra való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon valamint a szakir{nyú tov{bbképzésen z{róvizsg{ra készülő hallgatók részére 1. Témav{laszt{s 2. Szakdolgozati kutat{si koncepció

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben