1.S. j6v6hagyja a. t Elfogadva:20t3. okt6ber 24.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.S. j6v6hagyja a. t Elfogadva:20t3. okt6ber 24."

Átírás

1 BUDAPEST rovanos ttl, t<prut Et, obuda-nurasmegyen onxonuan Y z AT KEPvrsBl6-rnsrUlnrENEK s3tz0r3. (x. za.y ONronuANyzATr RENDBrnrnt a Budapest. keriilet, foronya utca - Zfizmara utca -Zinmara kiiz - Trlborheryi l6pcsd iltal hatrirolt teriilet, 6s csatlakozri ritszakaszok kerii leti szabrllyo zitsi terv6re vonatkoz6, a, OBV SZ-r 6l sz6l6 32 / (X.30) rend elet mri do sftr[s6r6 t Budapest F6v6ros, Kertil.t, 6buda-Bdk6smegyer Onkorminyzat Kdpvisel6testtilete az dpitett kornyezet alakit6s6r6l 6s vddelm6r6l szol vi LXXVil. torvdny 7. $ (3) bekezdds c) pontjdban kapott felhatalmazds alapjdn, a Magyarorszilg helyi 6nkorm6nyzatair6l sz6l vi C-XXXX. tdrvdny 23. $ (5) bekezdf,sdnek 6. pontj6ban 6s M 6pitett kdrnyezet alakit6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l vi LXXVil. tdrvdny 6. $ (1) bekezd6s a) pontj6ban meghatdrozott feladatkdrdben, a 9. $ (2) bekezdls c) pontj6nak 6s 9. $ (3) bekezd6s6nek eltiirrlsai szerint az orszitgos telepiil6srendezdsi 6s 6pft6si kcivetelm6nyekr6l sz6lo 25311,997. (X. 20.) Korm. rendelet 3. melldklet6ben megjelolt drintettek v6lem6ny6nekik6r6sdvel j6v6hagyja a Budapest. keriilet, Toronya utca - Ziznara utca -Zinmarakdz- Tdborheryi l6pcs6 6ltal hatrlrolt teriilet, 6s csatlakozs ritszakaszok keriileti szabilvozisi terv6t valamint megalkotja a" 6boda-B6k6smegyer V6rosrendez6si 6s Epit6si Szab6ly zatdr6l sz6\ L(X.30.) onkorm6nyzatirendelet (tovdbbiakban;6bvsz) m6dosit6s6ra vonatkoz6 rendelet6t, 1.S Jelen rendelet 1. szfmri mell6klet6t a Budapest. kertilet, Toronya utca - Zizmara utca - Z(tzmara koz Triborhegyi l6pcs6 Sltal hat6rolt tertletre, 6s csatlakoz6 ritszakaszokra vonatkoz6 Szabflyozdsi Tervlap, t 2. szimri mell6klet6t a teriiletre vonatkoz6 kiegfiszitil rendelkez6sek, a 3. szimri mell6klet6t az 6BVSZ 2. sz6mri ovezeti tervdnek m6dosit6sa k6pezik. t Elfogadva:20t3. okt6ber 24.

2 A Keriileti Szabdlvozdsi Tervre vonatkozd rendelkezdsek 2.$ (1) A Kertileti Szabillyozdsi Terv a Budapest. kertilet, Toronya utca - Ztrzmara utca - Zizmara kdz - T6borhegyi ldpcs6 6ltal hat6roltertiletre, 6s csatlakoz6 ritszakaszol<ra vonatkozik. (2) A, (L) bekezddszerinti tertileten az OBVSZ el6ir6sait az e rendelet l.-2. szdmf mell6kl e teiben r 6 gzitett kie gdszit6 s ekkel e gyiitt kell alkalmazni. (3) Az OBVSZ 3.a-b szdmri mell6klet6ben foglalt (1) bekezd,s szerinti teriiletre vonatkoz6 v6delmi 6s korl6tozdsi elemeket jelen rendelet l.szdmrtfrtggelike tartalmazza. Az OBVSZ mddositdsdra vonatkozo rendelkezdsek 3,$ (1) Jelen rendelet 1. sz6mf mell6klete egyben az OBVS7-g 69. la. szfumri, illet6lega2. szfmrfi mell6kletea9 69 lb.szilmri mell6klete. (2) Az OBVSZ 2. szdmf melldklete jelen rendelet 3. sz6mi mell6klete szerint m6dosul. Zdr6 rendelkezdsek 4.$ (1) Az OBVSZ 8/10. sz6mi melldklet6ben rogzitett, szabillyozott teriiletre vonatkoz6 kriztertil eti szabilly ozdsi elemek, j elen rendelettel hat6lyukat ve sz(tik. (2) Jelen rendelet a kihirdet6st kdvet6 30. napon l6p hat6lyba. (3) A rendelet elliritsait a hat6lybal6p6s6t kovet6en indftott tigyekben kell alkalmazni. (4) A rendelet kihirdet6se a Polg6rmesteri Hivatal hirdet6t6bl6jan val6 kifiiggeszt6ssel tortdnik. l../ y/brts Baldrs polgdrmester

3 -{ gg.{ F t8,*---* --*-----i, il{ i!ii lrf ilr r$! l,h EEf. il*li' { ft tr g s 4 iq ' - : a a :udte t$e} i+, l rl ni{ i l gerilox glv.ljror3rar {i c r-i E: u; a! f;l B: il C fi f t{ TF. q,j ( g gl d {6 t E H fi i r{ ilg s q F : $?el s - *."\ i"-.rl,*** '" r!.i tvt;rtrf,) f.r ni t tl ui,4 r-8 LB W) # t'-ffi i'te f,*' t{

4 .'...;'1...l...BiidapsstF6v6ros...keHilet;oeg.ne!tdqF'eg5rei.6nkor6 : (X. 28.) iinkormrlnyzati rendelet 2. szimrfi mell6klete 6 USZ 9 / 69 / b. szdmti melldklete Budapest. keriilet, Toronya utca - Zfizmzra utca - Zfizmara kiiz - Tfborheryi ldpcsd 6ltal hatirolt teriilet. 6s csatlakoz6 ritszakaszo keriileti szabilyoz6si tere Kieg6szit6 rendelkez6sek L fejezet A szabdlyoztisi tervlap szabdlyoztisi elemei 1. Az OBVSZg 69 a szdmri mell6klet szerinti Szabdlyozisi tervlap kiitelez66rv6nyii szabilyozdsi elemei: a) tewez1si teriilet hatdra, b) kotelezri szabtiyoziisi vonal, szabiilyozitsi szelessdggel, c) 6gvSz }vezetiparamdterei. 2. Az 6nVSZ9 169 aszimrfi mell6klet szerinti Szabrilyozisi tervlap irdnyadd irvinyti szabdlyoztisi elemei a) irdnyad6 telekhatdr b) javasolt megsztintet6 jel 3. Az OBVSZg 69 a szdmri mell6klet szerinti Szabflyozfsi tervlap tdjikoztatd i rv iny fi s zab dly o ztis i e le me i a) Megl6v6 dpiilet (geoddziailag bem6rt - alapt6rk6pi / nem bem6rt) b) OBVSZ 6.$ (5) szerinti,,c" geotechnikai kateg6ria hatdra, c) OBVSZ 6.$ (6) szerinti,,d" geotechnikai kateg6ria hat6ra, d) rdglszeti leldhely hathra, e) telek homlokvonala.

5 5. fejezet A S zab dly oztis i T erv kie gdszftf r endelkezi s ei 1. Kiizleked6s A szab6lyozott teriileten az dvezetbe nem sorolt kcizteriileteket a kcivetkezbk szerint kell kialakitani: Toronya utca (ldborhegi lejtd ds hizmara utca kazau) - funkci6ja lak6utca, aszabillyozdsi szdless6gen beliil: - 4,5 m sz61es, vegyes haszn6latri ftburkolat elhelyezf,s1t kell biztositani. Toronya utca (Zilzmara utca ds Toronya kdz - funkci6ja kiszolg6l6 rit, a szabfiyozdsi sz6less6gen beliil: - 2xL forgalmi s6v, 6s - egyoldali j6rda elhelyez6sdt kell biztos(tani - az rit szakaszos megval6suldsa esetdn az els6 szakaszban 4,75 m sz6les, vegyes haszn6latf tburkolat elhely ezds t kell biztos(tani. Tiborheryi l6pcs6 (a 16690/3 hrsz-il kdzterillet ds a 6 689/5 lak1telek ddli telekhatdra kozdtt) - funkci6ja gyalogrit, a szabillyozisi sz6less6gen beltil: - 2 m sz6les l6pcs6 elhelyez6sdt kell biztositani Tiborheryi l6pcsd (16689/5 lakdtelek ddli telekhatdra ds a 16300/3 kazrcrulet kozdtt) funkci6ja lak6utca, a szab6lyozilsi sz6less6gen beliil: - a L ak6telek gdpjarrnri megkdzelileset kell biaositani. - az als6 szakaszon L,5 m sz6les, l6pcs6 elhelyez6sdt kell biztositani - megl6v6 villamos ldgvezetektart6 oszlop ifihelyezend6 Tfborheryi l6pcs6 (hrsz: 16300/3 kozteriilet ds a megldvd nyilt drok kdzdtt) - funkci6ja lak6utca, a szabfllyoz6si sz6less6gen beltil: - 4,5 m sz6les, vegyes haszn6latri ftburkolat elhelyezdslt kell biztositani. Zfizmara utca (oronya utca ds Zilzmara koz lilz\tt) - funkci6ja kiszolgdl6 ft, egyirfinyi forgalom biztositdsdra, a szabdlyozdsi szdlessdgen beltil : - 1 forgalmi sdv, 6s - egyoldali j6rda elhelyez6s6t kell biztosftani. Zfrumara utca (Zilzmara kaz ds Farkastorki ilt kazatt) - funkci6ja kiszolg6l6 ft, a szab6lyo zdsi sz6le ss6gen beltil : - Zx forgalmi sdv, 6s - egyoldali j6rda elhelyezdsdt kell biztositani. Zfizmara kiiz funkci6ja lak6utca, a szabillyozilsi sz6less6gen beltil: - 4,5 m sz6les, vegyes haszn6latri ritburkolat elhelyezds t kell biztositani. - A MATAV szabadvezetek megszrintetdsdt kdvet6en kdztertilet gyalogrit szakasza megsziintethets, teriilete a szomsz6dos telkekhez csatolhat6. 2. Ert6kv6delem 2.. A r6gdszeti lel6hely tertilet6n megval6sul 6pitmdny 6pit6si engeddlyezdse sor6n,, o kulturdlis 6rdksdgvddelmi hat6sdgok kijel6ldsdrdl ds eljdrdsaikra vonatkozd dltaldnos szabdlyokrdl" sz6l L2. (X.18.) Korm. rendelet szerint kell elj6rni.

6 Budapest Fdv{ros. keriilet, Obuda-B6krflsmegyer Onkorm frnyzat K6pvisel6-testiilet6n ek s3/ (x. iil ;;k;;;;; renderete A teriileten az OBVSZ 3la-b szdmi melldklete szerint ru ali.}bi v6delmek 6s korkltozisok vannak 6rv6nyben: a) r6gdszeti v6delem, b) ar.,,c" 6s,,D" geotechnikai kateg6rirlk vonatkozo elilirdsai,

7 Budapsst F6v{ros, lll, ksrfilet 6 nuu a-b6lr{emcg ys r S n korm d nyzata Kd pv iee 6-teet il etd n e k 59/201g. (X, 28.) 6nkorm*n:y,zeti rendslat 3. azinrf melldklet OBVSZ 2, retmri mellfklet$nek mddositdsa

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013.

S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. S alg6tarj rin Megyei Jo gri Vf, ros Kiiz gytil6s6nek 55/2013. (XI. I 9.) onkormdnyzati rendelete a 2013. 6vi kiilts6gvet6s16l sz6ki 612013. (II.2 1.) iinkormdnyzati ren d elet m6dos itisfr 6l Salg6tarj6n

Részletesebben

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag

de emellett ddnt6ttiink, thj6kodatta Reinhold Gdl (SPD) a siilzbachi r6szdnkormenyzatot 6s frakci6j 6t.,,Nem utasithatjuk el a bar6tilag A,A rnn/jililktqt HERCEGKTJT K6ZSfG I- A* I INFoRMACI6s LAPJA I tzo rt I 2l)06. {prilis. 7. dvfolyam. tl. sz:im f-{fl,se3s Hr{zassigi ajhnlat a magyar Hercegkritnak de emellett ddnt6ttiink", thj6kodatta

Részletesebben

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m)

(2) A Rendelet 7. (1) bekezdés paraméter-táblázata kiegészül a következő sorral: Építménymagasság. Beépítettsé g max. (%) (m) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Bánhida, Madách-kert helyi építési szabályzatának felülvizsgálatával összefüggő../2014. (..) önkormányzati rendelete az 53/2009. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

9. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 26., péntek 9. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 9/2007. (I. 26.) GKM r. Az átvételi kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabá

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatának hatálya Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2007.(XII.12.) rendelete Józsefváros Kerületi Építési Szabályzatáról (JÓKÉSZ) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv

M35-ös autópálya Debrecen közigazgatási területét érintő szakaszának településrendezési terv módosítását megalapozó telepítési tanulmányterv DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök. 90. szám. Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 19., csütörtök 90. szám Ára: 2830, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feljegyzés a Sopron, Hársfa sor 7. sz. alatti 7417 és 7418 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban Érintett ingatlanok a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről.

Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E. Tokorcs község rendezési tervéről. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/1991./XI.29./ R END E L E T E Tokorcs község rendezési tervéről. Egységes szerkezetben a 7/1997(VI.5), 2/1998((II.26) és a 6/2002(VI.29) rendeletekkel.

Részletesebben

"Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007

Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 TAMOGATASI rr SZERZODES r "Hereg, F6 ut felujftasa 0+358-0+900 km szelvenyek kozott" Azonosito szam: KDOP-4.2.1/B-09-2009-0007 1 il y/ F ti i E s z T < s' tervj * * # # * * * * * * * * Kozep-Dunantuli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete. a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített

Részletesebben