EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EWC. k6d. Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT"

Átírás

1 KOZEP-DUNA-V6LGYI TORNYNZETVEDELMI. TERMESZETVEDELMI ESvizUcyr rnrucypr,6snc Kdrj uk, viilaszaban h ivatkozzon iktatoszdnr unkral Ikt. sz.: KTVF: /11. T6rgy: TRANS-GLOBAL Kdmyezetvddelmi Kft. (1163 Budapest, Cziraki u ) vesz6lyes hulladdk orszigos begyujt6si ds szdllitrisi engeddlye Eload6: Kov6cs Ilona dr. Csipszer Eva Deme Petra Dar6czi Zsuzsanna HATANO ZAT A TRANS-GLOBAL Kiirnyezetv6delmi Kft. (a tovribbiakban: Enged6lyes; sz6khely ds teleplrely: 1163 Budapest, Czirdkiu ; KUJ sz6m: ; KTJ szilm: ; KSH azonosit6 k6d: ) reszdre az I./ pontban megnevezett vesz6lyes hulladdkoknak a Magyar Kdztirsasfg eg6sz teriilet6n a hullad6kok birtokosait6l tdrtdn6 begyiijt6s6t ds a begyiijtott hulladdkok krizriton tdrr6n6 sz:iltitisft az 6wetel helyei 6s Enged6lyes telephelye, illetve a hasznosit6k/6rtalmatlanit6k telephelyei kdzcjtt - a KTVF: 24965'61. szamri hatirozrt egyidejii visszavon{sa meilett - az alabbi fe ltdte I ekkel : enged6lyezem 1./ Begyiijthet6 6s szritlithatri vesz6lyes hullad6kok: EWC Megnevez6s Mennyis6 k6d e (t/6v) 0l 0505+olaj tartallnri fur6iszapok 6s hul laddkok 0506* vesz6lyes anyagokat brtaimaz6 fur6iszapok ds egydb hullad6kok 0g*ve s z6 lye s anyagokatartalmaz6, mez6 gazdas6gi v e gyi 50 hullad6kok 04*ve s z6lyes anyag o kat tartalmazo, fafor g6c s, fu 16 szaru, de szka, 50 fumdr, falemez darabolasi hulladdkok 01*hal o g 6nezett szerye s ve gytil eteket nem tartalmaz6 faanya gve ao 5 szerek 02* hal o g dnezett szerve s ve gytil etek et tutalmaz6 faanya gv6do 5 szerek 03* f6m-organikus vegy0leteket tartalmaz6 faanyasv6d6 szerek 5 04* szervetlen vegyiileteket tartalmaz6 faanyagv6d6 szerek 05* veszdlyes anyagqkat tartalm az6, egy 6b faanyagv6d6 szerek Levetez6si dim: 1447 Budapest, Pf.: 541 E - m a i I : k o z e p d u n a v o I g y z o I d h a t o s a g. h u Telefon: , Telefax: Honlap: ZOld Pont lroda: 72 Budapest, Nagydi6fa u. I l. Ugyfdlfo-eadds: hdtf6t6l csutortdkig: 9"0-16"0-ig, pdntek: 9u0- -io Ugyintdz6i ugyfetfogadas: lrettb, szerda: 9"0-12"". I3"0-16",'-ig, pintek: 9u,, - 12,',,-ig

2 0403+ur(1(-)szer mu, zstrtalanitasi, tblydkony f6zis ndlkiili 5 hulladek 0402 t4'+\nrncrzrcs o o r szarmmo, szerves o I do szert tar talmazo J hulladdkok 0402 t6* veszeryes anyagot tartalmazo szinezdkek 6q te'lz 0402 tg* ruryekony nulradekok keletkezdstik helydn tdrteno kezelds6bol 150 szdrmzo, ve szdlyes anyasokat tartalm az o i q znnnlr 050g* ruryekony nulladekol( keletkezdstik helydn t<jrt6nokezeldsdbol 050l 12* savas olalol( l5* elhaszniilt deritof savas Katranvok * egyeb - mt atrv tr rrrsarj L L.7t L.1.rrrr,Lzo - nullaoekok - l0 060l 01 kdnsav es ken"ssau * sosav * rurr.lv (rucrrogen_iluoncl) 060l 04+ rubzlulsav es Ioszlorossav % 06 0l 05* saldtromsavesiffi lgy6b savak l 06* Kalctum-hrdrond l mm6nium-hidrffi i6 04 r6trium-erutffi 160s :gydb lfgok ianidtartalmriffi rrsrrczremeket rartatmazo salfrd sok ds oldataik * nenezlemeket tartalmaz6 fdmoxidok * rugany tar[atmu nullade!._ok l * uras nerezremeket tartalmazo hulladekok * folydkony hulladdkok tet"it sz6rmaz6, veszdlyes anyagokat tart4lmaz6 iszapok * veszdlyes szulfid-ve gy0leteket tartalmar 6 hulud6kok 060g 03*ve s ze I ye s an yago kat tartalmaz6 vagy azokk ai szenny ezett, kalcium alapri reakci6k hulladdkai 06 i0 02* veszdlyes anyagokat t artalmazo h,ill.dd6kok 061r 9z-ervgtten ndv6nyv6d6 szerek, biocidok 0612* kimeriilt aktiv szdn (kiv6ve 06 Q * W9tn Ietdot gozdsanak hullad6ka 0615*korom l* vizes mos6folyaddkok 6s anyalirgok 0703* natogenrarratmu szerves old6szerek, mos6folyaddkok 6s 40 anyahigok 0704r egydb szerves old6szerek, 070t 07*natogentartatmu tistmaraddkok 6s reakci6maraddkok 0708* rbycu usrmaraqekok es reakcromaradekok 0709* narogenrartatmu szuropogacsiik, kimertilt felitat6 anyagok (abszorbensek) 070l l0* egy6b szrir6po g6cs6k. kimertilt fel i tato a n va oo k / q h c 2^"ho. o ot m 0701 l1* roryekony nuuadel(ok keletkez6stik hely6n t6rt6nci kezel6sdb6l sziirmaz6, vesz6lyes anyagokat tart almaz6 iszapok I* l0 L

3 tw 0703* uarubsrrrarlalmu szerves oldoszerek, mos6folvaddkok ds 50 anyalirgok 0702a4e lbyco szerves orooszer.ek, mosotblyaddkok ds anyalirgok * nar ogenranalmu ustmaraqekok ds reakci6marad6kok 0708* egydb iistmaraa 0709*uaruBsurilrlalmu szuropogacsak, kimenilt felitat6 anyagok (abszorbensek) 0702*ggyeD szuropogacsak. kimenilt felitat6 anvrook l,ahcznrhe-col\ t* folydkony hulladdkok tcete*ezesrit< trery6n tcirtdno kezeldsdbo I azo iszapok 0702 t4* v s szer y es anyagokatartalm azo adallkanyag hul I addkok 0701* vtzes mos6fu 0703r ua.rogenrarralmu szeryes oldoszerek, mos6folyaddkok ds anyalfgok 0704* ok ds anyalfigok * Iraro genlartalmu UstmaradekOk es reakci 6m ar n d 6k ok 0708* egyed usrmaraoekok es reakci6maraddkok 070g* nar o gentanarmu szur6po gac s6k, kimeriilt felitat6 anyagok t0 (abszorbensek) 0703 l0,rggye o szuropogacsarr, kimeriilt felitaf6 anyagok (abszorbensek) 07031i* ruryekony nullaoekok keletkezestik helydn t6rt6no kezelesdbol t0 szfrmaz6, vesz6lyes anyagokat tartalm azo iszapok * vlzes mosololyadekok 6s anyalugok * uarugsnranalmu szerves old6szerek,.mos6folyad6kok ds 0 anyahigok * 9gy9D SZerveS oldoszerek. mos6folvaddkok 6s anvahionl * uarugenkirralmu ustmarqdekok es reakci6maraddkok egydb tistmaraddkok ds reakci6maradffik * halogdntartalmri szriropogacsa( fetitato anyagot )o iabszorbensek) 0704r Ye o szuro po gacsfik, f el itat6 anvasok (a hszorhen sel\ l i* toly6kony hullad6kok t.t" ; z5.rnraz6, ve s z6 I ye s any ag ok at tartalmazo i szap ok *veszelyes anyagokat tartalmazo szi I drd h r r I I n d 6k ntr r rarogenranalmu szerves oldoszerek, mos6folyad6kok 6s l0 anyalirgok * veszdl yes * anyagokat tartalmaz6 siit.l, a trutaaefcof< * rzcs ruosororyaoekok es anyalfgo\ * nalogenrafialmu szerves old6szerek, mos6folyaddkok 6s 50 any4lfgok * egyep szerves oldoszerek, mos6folyadekok 6s anyahigok 0706 a7* nalo gentartahu [istmarad6kok 6s reakci 6m ar a rf 6k ov *egydb iistmaraddkok ds reatciomaraaetcot r nal o gentartalmu szuropo giic siik, felitat6 anyagok (abszorbensek) 0706+egyeD szuropogacsak. felitat6 anvasok fahsznrhencclz\ *rurytrK,ry nllraoekok Keletkezesuk helyen tortdno kezel6sdb6l sziirmaz6, vesz6lyes anyagokat tartal{n azo iszapok *VIZCS mosotolvadeknk 6s envnlrinnl

4 * halogdntartalmf szerves old6szerek, mos6folyaddkok 6s 50 anvalirgok * egydb szerves old6szerek, mos6folyaddkok ds anyahigok * halosdntartalmri tistmarad6kok 6s reakci6maraddkok * eeydb iistmarad6kok ds reakci6maraddkok * halo gentarlalmir szrirop o gdcs6k, felitat6 anyagok (abszorbensek) 07 07*e syeb szriropo g6c sak, fe I itat6 anyagok (abszorbensek) 07 Tt+ a folydkony hulladdkok telephelyen'tort6n5 keze16s6b6l sz6rmaz6 v e s ze I y e s any a go kat tartalmazo i szap o k *szerves old6szereket, illetve mas vesz6lyes anyagokat 0 tartalmazo festdk- vagy lakk- hullad6kok 080i 13*szerves old6szereket, illetve mas veszdlyes anyagokat 0 tartalmaz6 festdk- vagy lakk- iszapok *szerves old6szereket, illetve mds veszdlyes anyagokat 60 lartalmazo festdk- vagy lakk tartalmri vizes iszapok *Festdkek 6s lakkok elt6volit6sdbol szttrmazo szerves old6szereket vagy egydb vesz6lyes anyagokat tartalmazs hulladdkok "szerves old6szereket, illefve m6s vesz6lyes anyagokat 1n tartalmaz6 fest6k, lakk tartalmri vizes szuszpenzi6k *fest6kek 6s lakkok elt6volitdsara haszn6lt, hullad6kk6 v6lt 50 anyagok veszdlyes anyagokat tartalmazo nyomdafest6k hullad6kok * veszdlves anvagokat tartalmaz6 nvomdafest6k iszapok *hulladdkk6 v61t sraviroz6 oldatok *veszdlyes anyagokat tartalmazo, hullad6kk6 viilt toner *diszpergdlt olai * szerves old6szereket vagy mds veszdlyes anyagokat tartalmaz6 80 raeaszt6k. tdmitoanyaeok hullad6kai " szerves old6szereket, illetve m6s vesz6lyes anyagokat tartalmazo ragaszto-, tomitoanyagok iszapi ai 0804 t3* szerves oldoszereket, illetve m6s veszdlyes anyagokat tartalmazo ra gas zt6k, to mito anyagok vize s iszapj ai *szerves old6szereket, illetve m6s vesz6lyes anyagokat, valamint ra g as ztokat, td mito anya g o kat tartalmaz1 vi ze s fo ly6ko ny hullad6kok * fenyogyanta olai J *hulladdk izocian6tok l0 090l* vizes alapf el6hivo- 6s aktiv6l6 oldatok vizes alapri ofszetlemez elohfv6 oldatok 090l 03+old6szer alapri elshiv6 oldatok 0904* roezit6 (fixir) oldatok *halvanvit6 oldatok 6s halv6nyit6 rdezito fixir oldatok 0906* fenykdp6szeti huliad6kok keletkez6si.ik telephelydn tort6ns kezeldsdb6i szitrmazo eziisttartalmri hullad6k egyszer haszndlatos fdnyk6pezogdpek, amelyek a , vagy a k6dsz6mri tdtelekhez tartozo aramforr6st is tartalmaznak 090t 13*keletkez6srik telephely6n tort6n6 eztist visszanyeres vizes foly6kony hullad6kai, amelyek kiilonbdznek a t6l 01'04*olaitrizelds pemy6ie 6s kaz6npora

5 lffiffiiuar 09*kdnsav 04* elsodleges termeldsbol ')n sz6rmaz6 salak l0 0g*m6sodlago s teirneldsb ol szfumaz6 s6salak 09* m6s odl ago s termeld sb ol sz rmaz6 salak ( feketes al ak) l0 0321*veszdlyes anyagokat tartalmazo egydb rdszecskdk 6s por (beleertve a goly6smalmok por6t is) 0401*elsodleges 6s m6sodlagos termeldsbol sz6rmaz6 salak 0402* elsodleges 6s m6sodlagos termeldsbol sz6rmaz6 koh6salak (femsalak) ds fdloz6kek 50 l0 0404* ftistgazpor 0405* egy6b r6szecsk6k 6s por 0808*elsodleges 6s mdsodlagos termelds s6salakia i0 l0 0905r femdnt6sre nem haszn6lt, vesz6lyes anyagok at tartalmazo dntomaeok 6s form6k 0907* f6mont6sre haszndlt, vesz6lyes anyagokat tartalmazo ontomaeok 6s formak l0 090g*vesz6lyes anyagokat tarlalmaz6 fiistgazpor 0g lrf vesze lyes anya gokat tartalmaz6 e gydb rdszecskdk *vesz6lyes anyagokat tartalmazo kdt6 anyae hul lad6kok z0 0915*veszdlye s o sszetevoketartalmaz6, hullad6kk 6 v 6lt repedesj elzo i5 anyagok 05* f6mdntesre nem haszn6lt, veszdlyes anyagok at tartalmazo dntomagok 6s form6k t0 l0 07*fdm dnt6sre hasznfrlt, ve szd I ye s anya gokat tartalmazo cint6maeok 6s formrik t0 0g*veszdl yes anyagokat tartalmazo fiist g6zpor t0i lx veszdlyes anyagokat taftalmazo esydb rdszec sk6k t0 l3* veszdlyes anyagokat tartalmaz6 k<jtoanyae hullad6kok 15*veszd I yes 6 s szetevok et tartalmaz6, hullad6kk 6 v 6lt repedd sj elzo anyagok t01111*neh6zfdmeketartalmazo (pl. katodsugar csovek), tivegr6szecsk6k 6s ilvegpor hullad6k I t 13+veszdlyes anyagokat tartalmaz6 tive gcsiszol6si 6s po liro z6s i iszapok l0 1t 15*fiistgd.z kezel6sdb6l szitrmaz6, veszdlyes anyagokat tartalmazo szrlard hullad6kok t0 1117*fristgriz kezel6s6b6l szirmazo, vesz6lyes anyagokatartalmazo iszapok 6s szrir6pog6cs6k 111g*foly6kony hullad6kok keletkez6srik hely6n tcirt6n6 kezeldsdbol szirmaz6, ve s z6 I ye s anyago kat tafialmaz6 s zi I 6rd hul I addko k t2 11rnehd zf6meket tartalm azo zomitnc o zils i hul I ad6ko k t IJ a 09*azbesztcement gy6rt6sakor keletkez6, azbesztet tartalmaz6 szilird hullad6kok 15*reve eltdvolit6s6ra haszn6lt savak 60 i1 06*krizelebbrol nem meshat6rozott savak 60 17*pdcolasra haszn6lt hieok 40 1l 08*foszf,itoz6sbol sziirmaz6 iszapok 60 1g*vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 iszapok 6s szrir6po s6cs6k 60 1i0l l1*veszdlyes anyagokat tartalmazo dblito- 6s mos6vizek l l3+ve s zd I y e s any ago kat tartalmazo zsfu talailtils i hul I adekok 50

6 tl 15+membriin- 6s ioncserdlo rendszerek veszelyes -any-ogokat tartalmazo elu6tumai ds iszapjai l l 0116'rkimenilt vagy teliten ioqcser-elo gyantak 11gg* veszdlyes anyagokat ta rtalmazo e gydb hulladdkok JU ti 02* cink-hidrometallurgiai iszapok 1u larozltot er go"thit"t is 40 beledrtve) 15*vesz6lyes anyagokat tartalmazoffi hulladdkok tl 07*veszdlyes anyagokatartalmaz6 egydb hulladdkok l1 01*cianid tartalmri hulladdkok JU 13' 02*egydb hulladdkgk 1503* gfvkezelesdb6l szrirm azo szilfu d hulladdkok ll 0504*elhaszniilt foly6sft6szer ll06* 6sv6nyolaj alapf, halogdntartalmri hiiffi (kivdve az emulziskat 6s az oldatokat) t2 0l 07* halogdnmentes, Ssv6nyolaj alapri az emulzi6kat es az oldatokat) i2 08* halogdntartalmri hrito-keno emulziok es oldatok JU 19* halog6nmentes htito-ken6 emulzi6k ds oldatok I 000 t2 01l0r szintetikus huto-ken6 olai ok 1I t2* elhasznrilt viaszok 6s zsirok 1114+veszdlyes anyagokat tartalmaz6, gdpi megmunk6.las sor6n 600 keletkez6 iszapok 1116+v e s z6 I y e s any a g ok at tartalmaz6 horn o kfi ivat6s i h;l l.dddko k *olajat tartalmaz6 f6m-iszap (csiszol6s, 6Onotas, t"ppot^s 50 iszapja) 12 A1 19*biol 6 giailag lebonthat6, gepi me gmunk6lashoz haszn,itt o lai t2 0t *vesz6lyes anyagokat tartarmaza elhaszniilt csiszot,oanyagok ds a l, eszkcizok 11*vizes mos6folyad6kok 25 ii 018PCB-ket tartalmazo hidraulika ohjot qe fcn+ hulladdklistiitoz arkalmazand6 drtelmezeset az 5r2o0L (IL 23.) KdM rende Iet tartalmazza.\ 14*kl 6ro zo tt sz erve s ve gyril etek et tartalmazo emut zi O k t3 05*kl6rozott szerves ve gytileteket nem tartalmaz6 ernulzi6k 5 1g* kl6rozott szerves vegyiileteket tartalrnazo, asvanyolaj "t"p,1 5 hidraulika olaiok lt* kl6rozott szerves vegyrileteket nem hidraulika olaiok 11 t1*szintetikus hidraulika olai ok 0 1l t2* biol6giailag kcinnyen leboml6 hidraulika olaj oli 0 IJ 0113*egydb hidraulika olajqk 0 14* 6svrinyolaj alapri, kl6rvegyriletet tartalmaz6 motor- hajt6mri- ES t0 ken6olajok i3 05* dsvanyolaj alapri, kl6rvegytiletet nem tatttmar6 -oto", 80 hajt6mti 6s kenoolajok 16+ szintetikus motor-, llajt6mri- ds kenoolaiok L2Wbiol6giailag kdnnyen leboml6 motor-, naito-ti- es tenootaiot 18* egy6b motor-, hajt6mri- 6s kenoolaiok 11*P CB-ket tartalmaz6 szi getel b ds h6-transzmiiszios olai ot t0

7 w, s t * dsvanyolaj alapri, kl6rvegyiiletet tartalmaz6 szigetelo ds hotranszmisszi6s olajok, amelyek kiilonbdznek a l-tol 17* dsvanyolaj alapir, kl6rvegyiiletet nem tartalmazo szigetelo es ho-transzmisszi6s olai ok t3 03 Og,kszintetikus szigetelo ds h6-transzmisszi6s olaiok J t3 09*biol6giailag kdnnyen leboml6 szigetelo 6s hd- hanazmisszi6s J olaiok 13 a *egydb szlgetelo 6s h6-transzmisszi6s olaiok J l3 0501*homokfog6b6l 6s olaj-viz szepar6torot<uot szarmazo szitaro 50 anyagok 1502* olaj -v iz szepardtorokb6szarmazo lszadok *binelztr6bol szirmazo szapok 1506* olaj -v iz szepar6torokb 6 szitrmazo olai l0 l3 0507* olai - v iz szep a{6to ro kb 6 szirmazo olaj at tartal mazs v iz *homokfog6b6l 6s olaj-viz szepar6torokbol szrirmaz6 hulladdk 40 kdverdkek 1701*hizeloolaj ds dizelolaj * benzin 1703+egydb iizemanyagok (idedrfve a keverdkeket is) * egydb emulzi6k 80 1g 99* k0zelebbr6l nem meghatdrozott hullad6kok *kl6r-fluor-sz6nhidrogenek, HCFC, HFC * egyeb halog6nezeff old6szerek 6s olddszer kever6kek *egy b old6szerek 6s old6szer kever6iieii halogdnezett old6szereket tartalmazo iszapok 6s szilard hulladdkok *egydb old6szereket tartalmazo iszapok 6s szilard hulladdkok 1501l0* vesz6lyes anyagokat marad6kk6nt tartalmaz6 vagy azokkal 0 szennyezett csomago l6si hulladdkok veszdlyes, szilird por6zus miitrixot (p1. azbesztet) tartalmaz6 50 fdmb6l kdsztilt csomagoldsi hulladdkok, ide 6rrve a kiurult haj t6grizos palackokat t5 02* vesz6lyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szriroanyagok 0 (idedrtve a k<izelebbrol nem meg-hatarozott olajszrir6ket), ftft1 OUenaOk. vddoruhazat 1607*olaiszrirok l 0g*hi ganyt tartal maz6 alkatr6szek 5 t6 0g*PCB -ket tartalmaz6 alkatr6szek 5 160t* robban6 tulajdons6gri alkatrdszek (pl. l6gzsakok, pirotechnikai 5 civfeszit6k) *azbesrtetartalmaz6 surl6d6-bet6tek l l3r fdkfolyaddkok 160l 14*ve s z6lyes anya gokat tartalmaz6 faev6l I 6 fo I vad6ko k t 2L*veszdlyes alkatr6szek, amelyek ktilcinboznek a 160l 07-tol ll-ig tart6, valamint a s a alatt felsoroltakt6l t6 09* P C B -ket tartalmaz6 trans zform6t oro k 6 s ko ndenz6torok *PCB-ket tartalmazo vagy azzal szennyezett, haszn6latb6l 50 kivont berendezdsek, amelyek ktikjnbdznek a t6l t6 02 tr+ kl6r-fluor-szdnhidrogdneket (HCFC, HFC) tai{imazo 2s0 hasznrilatb6i kivont berendezdsek

8 1602 t2* azb e sztet tartalmaz6 has zndl atb 6 I ki v ont b erende z d s e k t6 02 t3+ veszdlyes anyagokat tartalmazo haszn6latb6l kivont 0 berendezdsek, amelyekkrilonboznek tol 1602 l2-is felsorolt t6telektol l60215* haszniilatb6l kivont berendezdsekbol elt6volitott vesz6lves anyagok t603 03* veszdlyes anyagokat tartalmazo szervetlen hulladdkok 40 l6 05* veszdlyes anyagokat hrtalmazo szeryes hull ad6kok * nyom6sdll6 tartdlyokban tiirolt, veszdlyes anyagokat 1artalmaz6 J gazok (idedrtve a halonokat is) l6 0506* veszdlyes anyagokb6l 6116 vagy azokkal szennyezett laborat6riumi vegyszerek, idedrfve a laborat6riumi vegyszerek keverdkeit is * haszniilatb6l kivont, veszdlyes anyagokb6l 6116 vagy azokkal JU szennyezett szervetlen vegyszerek *haszndlatb6l kivont, vesz6lyes anyagokb6l all6 vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek l6 0601*6lomakkumuldtorok * nikkel-kadmium elemek *hi ganyt tartalmaz6 elemek elemekbol 6s akkumul6torokb6l szfrmazo, elkrilcjnitve gffi tcitt elektrolit 16070g* olaj at tartalmaz6 hulladdkok * egy6b vesz lyes anyagokat tartalmaz6 hullad6kok * vesz6lyes 6tmeneti femeket nu# veszdlyes 6tmeneti f6mek vegyiileteit tartalmazo elhasznalt liataliz6torok *vesz6lyes anyagokkal szennyezett kataliz6torok 50 l permangan6tok pl. k6lium-permanean6t *vesz6lyes anyagokat tartalmazo vizes foly6kony hulladdkok *veszdlyes anyagokat tartalmazo vizes tom6ny oldatok 161i* koh6szati folyamatokban hasznilt, veszdlyes anyagokat 50 tarlalmaz6, szdn-alapri b6l6s- 6s tiiz6ll6-anyasok 1613*kohaszati folyamatokban haszn6lt, veszdlyes anyagokat tartalmaz5, egy6b b6l6s- 6s trjz6ll6-anyagok 1615*koh6szaton kiviili folyamatokban hasznalt, vesz6lyes anyagokat 50 tartalmaz6 b6l6s- 6s triz6ll6-anyagok 1706,kvesz6lyes anyagokat tartaknazo beton, t6gla, cserdp ds kerdmia 500 frakci6 vagy azok kever6ke t7 04* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 vagy azzal szennyezeff tiveg, 0 miianyag, fa T701* sz6nk6trdn yt tartalmaz6 bitumen kever6kek r00 t703 03* sz6nk6trrinv 6s k6trdnvterm6kek 0 It vesz6lyes anyagokkal szennyezett fdmhulladdkok 50 t7 04* olajat, szdnkdtr6nyt vagy egydb veszdlyes anyagot tartalmazo t/r'' kribelek * vesz6lyes anyagokat tartalmazo fctld 6s kovek 00 n 0507*veszdlyes anyagokat tartalmaz6 vasirti p6lya kavics6sya *azb esfitartalmri s zi gete I 6 anyag ok (n *egy6b szigetel6anyagok, amelyek veszdlyes anyagb6l Sllnak 0 v agy azokat tartalmazzdk * azbesztet tartalmazo 6pit6 anyagok r00 l7 0801*vesz6lyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapir 6pit6anyagok

9 rss!q.${!tr * PCB-ket tartalmazo dpitkezdsi es ket tartalmaz6 szigetel6anyag, pcb-ket tartalmazo gyantaalapri padozat, PCB-ket tartalmazo leszigetelt ablak, ptg-ket tartalmazo ko ndenz6to ro k) t7 0903r veszdlyes anyagokat ta.talmai 0 hulladdkok (idedrtve a kevgrt hullad kokar is) 1803,Fegydb hullad6kok, amelyek gy.ijieiffi specidlis k6vetelmdnyekhezkotdtt a fertdzdsek elkertildse erdekdben t80l06* veszdlyes anyagokatartalmur6 180l 08*citotoxikus 6s citosztatikus gy6gyszerek 180l t0* fogdszati cdlokra haszniilt qmutg6m hilaae[ 1805*veszdlyes anyagokat tartalm4zo vagy l0 t8 07, eitotoxikus ds citosztatikus gy6gyverek 190l 11*vesz6lyes anyagokat tartalmazo kazdnhamu 6s salak t90l 13* vesz6lyes anyagokat tartalmaz6 pemye t9 04* kevert hulladdk, amely t"gi tartalmaz 1905* fizikai-k6miai kezeldsb6l szhrmaz6, vesz6lyes anyagokat )U tartalmaz6 iszapok t9 07* elvillasa6sb6 I sz6rmaz6 o laj 6a koncent.6t".ok 1909*veszdlye s anyagokat ta4 almazo szilard, egheto hulladekok 90211*veszdlye s anyagokat t artalmazo e gy6b huilaaetok 1904* csak rdszben stabiliz6lt, vesz6l;,esnek tartott hulladdkok (R6szben stabilizriltnak kell tekinteni a hulladdkot, ha annak vesz6lyes osszetevdjdt nem sikenil teljess6ggel vesz6lytelennd alakitani, ezert azok rcjvid. kdzepes vagy hosszir id6 alatt a kcirnyezetbe) l9 06* megszikirdftott, ve szdl yesne[lartoe.hulladdkok t9 0806* telitett vagy kimertilt ioncser6l6 gyantrili *ioncserdl6k re generiilisdb6l * ipari szennyviz bio16giai {fyagokat tartalmazo iszapok I90813* ipari szennyviz egydb kezelds6b6l szdrmaz6, veszdlyes 150 anyagokat tartal mazo iszapok 191l0l* elhaszndlt agyag szrir6k 19t2* savas kiitrilnyok t9 ll 03*vizes folydkony hulladdkok t9 16* veszdlyes anyagokat tartalmaz6 fa lt* egydb, veszdlyes anyagokat tartalmazo hulrad6kok mecllanilei kezeldsdvel nyert hulladdkok (idedrtve a kevert anyagokat is) 1913*szennyezett talaj remedirici6j6b6l szarmaz6, veszelyes anyagokat tartalmaz6 iszapo\ 0l 13*old6szerek 01 l4+ savak 01 l5* lirgok 0I t7* fenykdpdszeti vegyszerek 0I 19*n6vdnyvdd6 szerek 0t 2t+ f6nycsdvek 6s e gydb hi ganytattahnri hul laddkok 0 0t 23* d6r-fluor-szdnhidrogdneket tartaimaro t<iseteit"z.,tt 50 rerendezdsek 0l 26* olaj 6s zsir, amely ki.il6nb6zik a 0I is-tot

10 0t 27* veszdlyes anyagokat tartalmaz6 festdkek, tint6k, ragaszt6k ds gyantdk 0t 29*veszdlyes anyagokat tartalmazo mos6 szerek *citotoxikus 6s citosztatikus gy6gyszerek 0732* Gy6gyszerek, melyek ktildnbcjznek a 0l 31-tol 0133'relemek 6s akkumul6torok, amelyek kdzott , vagy a k6dsz6m alatt felsorolt elemek 6s akkumuldtorok is mestal6lhat6k 0l 35*veszdlyes anyagokat tartalmazo, (iselejtezett elektromos 6s 0 elektronikus berendezdsek, amelyek ktilonbciznek a 0l2l es 0123 k6dszrimri hulladdkokt6l 0137+vesz6lyes aryagokat tartalmazo fa 6sszesen: / Enged6ly ezett hulladdkkezel6si tev6kenys6g: Az l.l pontban megnevezett veszdlyes hulladdkoknak a Magyar Kriztdrsas6g eg6sz teniletdn a hulladdkok birtokosait6l tcirt6no begyrijtdse ds a begyijtott hulladdkok kcizriton t<jrrdn6 szs.llitd.saz itfretel helyei 6s Engeddlyes telephelye, illetve a hasznosit6k/6rtalmatlanit6k telephelyei kdzdtt. Enged6lyes 1163 Budapest, Czir6ki u sz6m alatti bdrelt telephelye kereskedelmi ds szolgfltat6 tenileten helyezkedik el. A bdrelt; 31. sz6mmal jelolt tertilet 965 m2. Muszaki kialakitas 6s tev6kenysdg alapjan t6bb rdszre osztott: dpiilet 70 m2; fedett betonozott, aszfaltozott teriilet 505 m'; fedetlen betonozott tertilet 217 m2; fedetlen nem betonozott teriilet 0 m2. A telephely bekeritett, zart tertlet,+fdnydrzdkelo l6mpakkal van felszerelve. Az dptiletegyiittest kdrben k6rment6 veszi k6rtil.,,' A begy'tijtdtt hullad6kokat Engeddlyes a telephelydre vagy kdzvetlenril a hulladdk<keze\l szervezethe z szlllitj a. A begytijtdsre kenilo hulladdkokat fajtffidnla- az anyagi min6sdg ds mennyiseg szerint - k6szitik el6 a szttllit6shoz. A hulladdkok mdrlegelese az 6tvdtelndl az ifiado telephelydn vagy Engeddlyes telephelydn tdrtdnik. A kdrnryezeti kockazatot jelento savas ds,iirgos tartalmir hulladdkok fedett, betonozott tertileten kertilnek elhelyezdsre. A ktildnbriz6 iszapokat fedett, betonozott, vegyszer6ll6 tertileten helyezik el. A telephelyre be6rkezett hullad6kok 6trak6s6t a kezel6k v6gzk, akik veszdlyes hullad6k kezel6i szakoktat6sban r6szesriltek. A szdllit6 g6pj6rmtivek javit6srlt, mos6s6t szakszewizek vdgzik, a gdpjdrmrivek tarol6sa a telephelyen tdrt6nik. 3./ A hullad6kkezel6si tev6kenys6gre vonatkoz6 el6ir6sok: A tevdkenysdget a k<irnyezet veszdlyeztet6sdt kizfu6 m6don, a vonatkoz6 jogszab6lyokban eloirtaknak megfeleloen kell v6gezni. A tevdkenysdg sordn bekrivetkezo havaria eset6n a Kdz6p-Duna-vdlgyi Kdmyezetvddelmi, Term6szetv6deimi es Vizugyi FeltigyelSs6get (a tov6bbiakban: Feli.igyelos6g), iliewe a hav6ria bekcjvetkezdse helye szerint illet6kes feltigyel6sdget haladdktalanul (6vkdzl6 hal6zat iftian 24 6r6n beltil, ir6sban 48 6ran beltil) drtesiteni kell, a ks.relh6.rit6si tev6kenys eg azonnali megkezd6se mellett. A sz6llit6st kdvetoen a hullad6k az,,52" kis6rojegyen feltiintetett olyan kezelonek adhat6 6t, amely rendelkezik az adott EWC k6dszdmri hulladdkra 6rv6nyes hulladdkkezeldsi enged6llyel, Engeddlyes kdteles megbizonyosodni akezell engeddlydnek megldtdrol.

11 ssws_lrtqw A twc(enysdg vdgzdsdndl be kell tartani a veszdlyes hulladdkkal kapcsolatos tev6kenysdgek vegzdsdnek feltdteleirol sz6l (VI. 15.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: 981. (VI. 15.) Korm. rendelet) eloir'6sait. A telephelyen egyidejrileg gyujthet6 hulladdkok meruryisdge nem haladhatja meg a hulladdkok gyrijtdsdre alkalmas, a981. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. sz. melldkletdnek megfeleloen kialakitott gyrijtohely befogad6 kapacitasat (965 m2). Az {fivett veszdlyes hulladdkok taroldsa csak EWC k6ddal ell6tott, a hullad6k fajt6janak megfeleloen kialakitott gyijt6ed6nyzetben tortdnhet. Engeddlyes koteles a veszdlyes hulladdkokat elkiikinitve, felirattal ell6tva, szelektiven gyirjteni ds gondoskodni, hogy azok ne keveredhessenek egym6ssal. Veszdlyes hulladdk a telephelyen 16ven tril nem tarolhat6. Az engeddly 1 pdldany6t (hitelesitve) a kdzleked6 sor6n a g6pjdrmrivdn kell tartani. A szallito jdrmuben el kell helyezni a szitllitott vesz6lyes hulladdk kezeldsdre/semlegesitds6re vonatkoz6 irdsbeli utasitast. A liulladdksziillitdsi tevdkenysdg sor6n 6ven keresztrilmeg kell orizni az egyes szrillitmanyokra vonatkoz6 fuvarokmrinyokat. A j6rmrivek mos6.sa, javitdsa, karbantartfsa csak erre vonatkoz6 telepengedellyel rendelkezo telephelyen, tizemanyaggal tcirtdno feltolt6sukcsak vizjogi tizemeltetesi engeddllyel vagy kdzmri r6k6tdsi engeddllyel rendelkezorizemanyagt6lt6 6llom6son tdrtdrdl6i. A hulladdk sz6llit5si tevdkenysdg v6gz6se sor6n a kock6zatos anyagokkal kapcsolatbari be kell tartani a felszin alaffi vizek vddelm6r6l sz6l (VII. 21.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban:2194. (VII. 21.) Korm. rendelet) el6ir6sait, 6s fokozott figyelmet kell forditani arra, hogy a felszin alatli viz, illetve a fdldtani kcizeg ne szennyezodj6n. Anyagsz6llit6s, rakodds sor6n Engeddlyes.kdteles megfelel6 intdzked6s megtdtel6vel (takar6.ssal, z6rtrendszer[i, korszeni tehergdpkocsin szrillit6ssal) gondoskodni arr6l, hogy a sziillitott anyag leveg6terhelest ne okozzon. Ahatdrozat 1 pllddnyat (hitelesitve) a kdzleked6s sordn a gdpjrirmrivcin kell tartani. A ktilrjnbctzo tipusri hullad6kok egym6st6l elki.ilonitett sziilititsitt, ideiglenes elfrelyez6sdt meg kell val6sftani, ktilonds tekintettel az eltero halmazallapotri hulladdkolaa. Enged6lyesnek az enged6lyben meghatarozott felt6telekben bek6vetkezo vftltozitst, illetve a hullad6kkezelesi tev6kenys6g megsziintet6s6t annak bekdvetkezes6tol szdmitott 15 napon beliil a Feltigyelos6gnek be kell jelentenie. A hullad6kok kezel6sdrol a krllon jogszab6lyban foglalt eloirisoknak megfelelo nyilvrintartast kell vezetni 6s adatszolgdltatrist kell benffitani a Feltigyelos6gre. 3.1./ Budapest Fdvdros Kormdnyhivatala N6peg6szs6giigyi Szakigazgatrisi Szerrye /L1. sz{mri szakhat6sigi rillisfoglalfsdban az aldbbi eldfr{ssal jrirult hozzit ^z en ged 6ly,.kl6dris 6h oz : A k6relemben felsorolt - Ewc 06 14*, EWC 19+, EWC , EWC lt, EWC *, EWC * ds EWC * kodszdmri - azbeszttartalmri hulladdkok kizar6lag ldgmentesen zlro, olvashat6an, a dolgozsk szitmixa drtheto nyelven feliratozott ed6nyzetekben, tart6lyokban kenilhetnek begyiijt6sre, szdllit6sra. Az 6rtalmatlanftas csak erre enged6 yezett Srtalmatlanit6, lerak6helyen tdrt6nhet. A fenti eloir6sok - hat6rid6re tortdno vagy megfelelo - cjnkdntes teljesit6sdnek elmaraddsa esetdn aklzigazgat6si hat6s6gi eljdr6s 6s szolg6ltatds itltalitnos szabdlyair6l sz6l6 04. dvi CXL. t6rv6ny (a tovfbbiakban: Ket.) 140. $-6ban 6s 61. $-6ban foglaltak alkalmaz6sdnak van helye. Amennyiben Engeddlyes az enged6lyben vagy a981. (VI. 15.) Korm. rendeletben, illetve mds, a vesz6lyes hullad6kok kezeldsdre vonatkoz6 jogszab6lyokban foglaltaktol - a kornyezet veszdlyeztet6sdvel jitr6an - elt6r, a Feliigyelos6g a veszelyezteto tevdkenys6g tov6bbi 11

12 /t/// folytatdsrit feltdtelekhez kdti, vagy a veszdlyhelyzet megsziintetdsdig azt felfiiggeszti, illetve szriksdg eseteben az engeddlyt visszavonja. Ameruryiben Engeddiyes a hulladdkgazd6lkod6ssal kapcsolatos jogszab6lyok vagy a ra vonatkoz6 hat6sdgi hatdrozat el6irasainak nem tesz eleget, a ktlcjn jogszab6lyban meghatiirozottak szerint hullad6kgazdflkodrisi birsrigot kiiteles fizetni. 4.1 Az enged6ly a Magyar Kiiztrirsas:ig egdsz tertilet6n 6rv6nyes. 5./ Az enged6ly 17. szeptember 15. napj6ig hat{lyos. Egyidejtileg megillapitom, hogy az igazgatitsi szolgiiltat6si dij m6rtdke Ft, melyet Engeddlyes megfizetett. Jelen dcintds ellen a kdzl6st6l szrimitott 15 napon behil az Orszdgos K6rnyezetvddelmi, Termdszetvddelmi ds Yizngyi Fofeliigyel6sdgnek cimzett, a Fehigyelosdghez harom p6ld6nyban benyirjtand6 fellebbez6sselehet 6lni. A fellebbez6si eljriras dija Ft, amit a Feltigyelosdg Magyar Allamkincst6rn6l vezetett szrimri eli5irinyzat-felhaszn6lisi szttmlaj6ra kell befizetni etutal5.si megbiziissal, vagy keszpenzritutal6si megbiz6ssal (csekk) postai riton. A fellebbez6s elektronikus riton tcjrrdno benyujtdsara j elenleg nincs lehetosdg. INDOKOLAS Enged6lyes k6relemmel fordult a Feliigyel6sdg fel6, hogy engeddlyezze - a Magyar K6zt6,rsas6.g egdsz teniletdre kiterjedoen -'a hatarozat rendelkezo reszeben megnevezett vesz6lyes hulladdkoknak a Magyar KdaiirsasAg teniletdn l6v6 termelok telephelyein torteno begyiijtdsdt ds a begyrijtrltt hulladdkok krjzriton tdrtdn6 szfllitftsftt az itvdtel helyei ds Engeddl yes telephelye, ill etve a haszno sit6k/drtalmatlanit6k tel ephelyei k6 z6tt. Engeddlyes k6relme kiterjedt a r szere kiadott KTVF: /. szdmri engedelyben megnevezett veszdlyes hulladdkok begffit6sdre is, ezert a Fehigyeloseg az 6ttekinthetosdg drdekdben KTVF: /11. sz6mon rendelkezetl a KTVF: /. sz6mri engeddly visszavonas6r6l. K6relmdhez csatolta a vonatkozd el6ir6sok szerint cissze6llitott dokumentdci6t. amelvben meghat6rozta a vesz6lyes hulladdkok fajt6j6t 6s mennyisdgdt. A kdrelemb6l, melldkleteib6l ds a 11. augusztus 23. napjan tartott helyszini szemle alapjan megilllapvtoftam, hogy Enged6lyes tev6kenysdgdvel a kornyezetet nem veszdlyezteti, az a hullad6kgazd6lkod6sr6l sz6l vi XLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Hgt.) 5. g-6val dsszhangban van. A begffithet6 6s sz6llithat6 veszdlyes hullad6kok meghataroz6sa hulladdkok jegyz6kdr6l szols 161. (VII. 18.) KdM rendelet mell6klete szerint tdrtdnt. Felhivom Enged6lyes figyelmdt a Hgt.-ben a hulladdk begyrijtoje 6s szallit6ja sz rnfua eloirt kdtelezetts6gek telj esitdsdre. Budapest FSvdros Kormanyhivatala N6pegdszsdgtigyi Szakigazgat6si Szerve szdmri szakhat6s6gi 6lldsfoglal6sriban a tevdkenys6g vegzesehez kdzegdszs6giigyi szempontb6l a rendelkezo rdszben foglalt kikdtdssel jerult hozz6. Szakhat5s6gi 6llasfo glal6s6t az al6bbiakkal indoko lta:,,szakhat6s6gi 6lkisfoglaliisomat az egeszsegiigyi hat6s6gi ds igazgatfsi tevdkenysdgrol sz6l vi XL tcirvdny. $ (l) bekezddsdben biztositott hat6sdgi jogkordmben, a t2

13 'ry kdrnyezetvddelmi, termdszetvddelmi, viziigyi hat6s6gi es tgazgatttsi feladatokat ellat6 szervek kijeldldserol sz6l (XII.23.) Korm. rendelet 321C.5 (1) bekezdds a) pontja szerinti lrat6skordmben, az Allami Ndpegdszsdgtigyi 6s Tisztiorvosi Szolgdlatr6l, a ndpegdszsdgiigyi szil<igazgatisi feladatok ell6trisar6l, valamint a gyogyszer6szeti 6llamigazgat6si szerv kijel6l6sdr6l s (X11.27.) Korm. rendelet 4. $ (3) bekezd6s6ben meghatiirozott illetdkess6gem alapjdn alakitottam ki." Az eljaras sorin kdzremrikddo szakhat6s6g rill6sfoglal6s6t 6s annak indokl6s6t a Ket. 72. $ (1) bekezddse db) 6s ed) pontjai alapjan foglaltam a hatirozatba. A szakhat6siig 6ll6sfoglal6sa ellen a Ket. 44. $ (9) bekezddse alapj6n rjn6ll6 jogorvoslatnak nincs helye, az a hatirozat elleni jogorvoslat keretdben t6madhat6 meg. A2194.(V[.21.) Korm. rendelet 8. $-a drtelm6ben a felszin alatti vizek j6 dllapotanak biztosft6sa 6rdek6ben tevdkenys6g csak ellen6rzott k6rtilmdnyek kdzdtt tdrl6nhet, ds irgy vdgezheto, hogy hosszir t6von se vesz6lyeztesse a felszin alatti vizekj6 6llapotdt, a kdrnyezeti celkitrizdsek telj esiil6sdt. A levegovddelmi kikotds a levego vddelm6rol szol6 61. (XII.23.) Korm. rendelet 28. $ (2) bekezddse alapjan kenilt el6iriisra. A Feltigyelosdg megkeresds6re a Nemzeti Kozleked6si Hat6s6g Kozirti Gdpj6rmti-kozlekeddsi Hivatala JNFE l2l55/1111. sz6mir belftildi jogseg6lydben a Feliigyeloseget az al6bbia'krol tdjekoztatta:,,a v6llalkoz6sn6l a veszdlyes 6ru biztonsrigi taniicsad6i feladatokat a v6llalkoz6s 6ltal tett nyilatkozat aiapjdn Sprecherne S6gi Eva veszdlyes dra szallitttsi biztonsdgi tan6csad6 l6tja el. A vesz6lyes aru sz6llit6si biztonsdgi tan6csad6 kinevezdsdrol ds k6pesit6serol s (L 11.) Korm. rendelet 3 $ (2) bekezd6sdnek c) pontj6ban foglaltaknakaszerzddds megfelel. A Nemzeti Kdzlekeddsi hat6srig nyilvantart6sa szerint a v6llalkozdsndl Sprechernd Srigi Eva a bejelentett veszdlyes iiru biztonsrigi tan6csad6. A benyrijtott 3 db ADR Oktatasi Bizonyitvany ellenorzds6t elv6gezflik azok hitelessdge az 6ltalunk v ezetett adatbazisban fo glaltaknak megfelelnek. A megkeresdsre a Nemzeti Krjzlekeddsi Hat6sd,g fital vezetett nyilvdntartasok, a 22. (I. 11.) Korm. rendelet es az ADR megdllapod6s eloirrisai alapj6n adtunk v6laszt." A Feli.igyelos6g megkeresds6re Budapest Fov6ros XVI. ker. Onkormanyzat Polgirmesteri Hivatala Epitesiigyi Iroda szfmir belfoldi jogseg6lydben az al6bbi tdj6koztat6st adta:,,a Budapesti Varosrendezdsi es Epitdsi szabtiyzat 47/1998. (X. 15.) Fov. Kgy. rendelet - BVKSZ a6. $ (az M Munkahelyi tenilet) 6s a Budapest F6varos XVI. keri.ilet Onkormfyzat 0. (VII. 14.) szdmri Onkormanyzati Rendelete, a Keriileti Varosrendezdsi es Epit6si Szabillyzatrir6l (tov6bbiakban: KVSZ) sz6l6 eloiriis 1. sz. mell6kiet6t kepezo ovezeti tdrkdp szerint: a"budapest XVI. keriilet, Czir:iki fit sz. 01 helyrajzi szfmri ingatlan az M-XVV3 {talakult6, int6zm6ny-dominancirljri munkahelyi tertilet bedpitdsi m6d szerint bedpitheto lakoteri.ilet 6pit6si ovezetben helyezkedik el. A KVSZ 57lC. $ (1) bekezd6se alapjrin az lvezetben: Az dpitdsi dvezet a vdd6trivols:ieot nem ig6nyl6 i.izemi jellegii tevekenysdghez, raktdrozashoz sziilisdges 6pitm6nyek 6s egydb kereskedelmi, szolgdltat6 6s ell6t6 dpitmdnyek, elhelyezds6re szolgril. A fenti rendelet drtelmdben az M-XVI/3 dpftdsi dvezetben sz6llit6j6rmtivek tarol6sa, illetve vesz6lyes ds nem vesz6lyes anyagoknak a telephelyen t6rtdn6 kezeldse csak akkor lehets6ges, ha v6d6t6vols{got nem ig6nyel a tev6kenysdg." Fentieket figyelembe v6ve megallapitottam, hogy a k6relem teljesit6sdnek k6rnyezetvddelmi szempontb6l nincs akad6lya, ezeft a Hgt. 14. $ (2) bekezddse, 15. $ (3) bekezddse, 16. $ (3) bekezddse, a981. (VI. 15.) Korm. rendelet l4-15. $-a,25. $ (1) bekezdese,27. $ (l)-(2) 13

14 bekezddse alapjrin a rendelkezo rdszben foglaltak szerint a kerelmezett veszdlyes hr-rlladdkok begffi tdsdt ds szrillit6s6t enged6lyezem. Az rgazgatasi szolgrlltatdsi dij mdrtdke a kdrnyezetvddelmi, termdszetvddehni, valamint a viziigyi hat6s6gi elj6r6sok igazgatdsi szolg6ltat6si dijair6l sz6\o 335. (XII. 27.) KvVM rendelet (a tov6bbiakban:335. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. szdmir melldklerdnek ds 12. pontjai alapjan keriilt meg6llapft6sra, melyet Engeddlyes megfizetett (szdml6k szdma: KI- 1605/ 16s KI-267 5/1r). Jelen hat6rozataket. 71 $ (1) bekezd6sdn es a72. g (l) bekezdesen alapul. A fellebbqzdshez val6 jogot a Ket. 93. $ (1) bekezddse biztositja, eloterjeszt6s6nek idejdt a Ket. 99. g (i) bekezd6se 6llapitja meg. A fellebbezesi eljarits drjrinak mdrtdkdt a 335. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. S $) bekezdese irja el6. Felhivom Enged6lyes figyelm6t, hogy a Hgt. 49. $ (l) bekezd6s drtelmdben, aki tev6kenysdgdvel vagy rnulaszt6s6val a hullad6kgazd6lkodrissal kapcsolatos jogszabalyok vagy a re6 vonatkoz6 hat6s6gi hatirozat eloiriisait megsdrti, illetve azokban foglait kdtelezettsdg6nek nem vagy nem megfeleloen tesz eleget, hat6s6gi engeddlyhez, hozzdjarul6shoz, bejelent6shez kdtdtt hulladdkgazd6lkodrisi tevdkenysdget enged6ly, hozzajarulils vagy bejelentds n6lktil vagy attol elt6roen vdgez, a hulladdkgazd6lkod6sra vonatkoz6 eloird.sok megsdrtds6vel a kdrny ezetet veszdlyezteti, karositja, hullad6kgazdrilkodrisi b[rs rigot ktiteles fizel rr!. Tdjekortabm tovribbii, hogy az elltrdsokban foglaltak teljesit6s6nek elmulaszt6s4 illetve a hatdtozatban eloirtak nem megfelelo teljesit6se eset6n a Ket $ (2) bekezdds b) pontja alapjdn a v6grehajtrist v6gz6ssel elrendelem, tovibbd a Ket g (1) bekezdds d) pong'a szerint, a 61. $-ban meghatarozott mdrtdkri eijanisi bfrs6g kiszabrisanak van helye, melynek legkisebgrrsszege 6tuer forint, legmagasabb dsszege termdszete szemdly esetdn \tszinezer forint, jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkezo szewezet esetdn egymilli6 forint. Az elj6rasi birs6g egy eljarasban, ugyanazon kritelezettsdg ism6telt megszegesesetdn ism6telten is kiszabhat6. Felhivom Engeddlyes figyelmdt a hullad6kkal kapcsolatos nyilvfntartdsi 6s adatszolgfltatdsi kotelezetts6gekr6l szolo 164/03. (X. 18.) Korm. rendeletben foglaltak betart6sdra. A Feltigyelos6g feladat- 6s hat6skor6t, valamint illet6kesseg6t a kornyezetvddelmi, term6szetv6delmi, viziigyi hat6s6gi es igazgatitsi feladatokat ellilt6 szervek kijekil6s6rol sz6l (XII.23.) Korm. rendelet 38. $ (1) bekezddse 6s. g (1) bekezddse 6s a981. (VI. 15.) Korm. rendelet 31. $ (1) bekezdes a) pontja szabfiyozza. Jelen ddnt6s - fellebbez6s hiany6ban, krildn 6rtesit6s ndlkiil - a fellebbez6si hat6rido leteltdt kdvet6 napon joger6re emelkedik. G= r.. i \isziailv\"/e:ii'ia j Dolla Eszter s. k. igazgato 14

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok,

HATÁROZAT. A Design Termelő, Szolgáltató, Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) részére. hulladékgazdálkodási engedélyt adok, ,ÍÖGERŐ9 u v é g r e h a j t h a t ó in»...nap C s o n g r á d M e g y e i K o r m á n y h iv a t a l ' tttu m W th W W M W M lh W I I Ip I»...»»»»7» fit, T Ügyiratszám: CSZ/01/5609-11/2016. KTFO-azonosító:

Részletesebben

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége:

II. 2.) A szállítható nem veszélyes hulladékok megnevezése, EWC kódja és mennyisége: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u.28-32. Levélcím:9002 Győr,Pf.471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

w;t 4ttI Tisz6ntrili Kiirnyezetv6delmi, Termdszetv6delmi 6s Viziigyi Feliigyekis6g 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16.

w;t 4ttI Tisz6ntrili Kiirnyezetv6delmi, Termdszetv6delmi 6s Viziigyi Feliigyekis6g 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. 4ttI w;t Tisz6ntrili Kiirnyezetv6delmi, Termdszetv6delmi 6s Viziigyi Feliigyekis6g 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVELCIM: 4001. DEBRECEN. Pll 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-5 l -000

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 85.157-1-7/2011. Ea: dr. Balthazár Éva Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A Biopetrol Környezettechnikai

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására

EWC kódok Engedély veszélyes hulladék tárolására 07 01 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 01 04* egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok 07 02 03* halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25632/2014. Iktatószám: 24353/2015. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére

H A T Á R O Z A T. A hatóság a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. (9024 Győr, Kálvária út 4-10., KSH azonosító kódja: 11123947-2-08 ) részére ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 5444-5/2012. Tárgy: MOL Nyrt. Dunai Finomító egységes környezethasználati

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

shredderezésitevékenységéről

shredderezésitevékenységéről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere t)(~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére az ERECO Zrt. Budapest X. kerület, Gránátos

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18151/2014. Iktatószám: 19309/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI

Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI '.)l.j1t, t,1i!- ),, Kozf p-duna-volgyr KoRNyEZETvEDELMT ris li m W TERMESzpTvnnnr,ur nrr,ucyrl6src Eal L.J XXI K DV K Kerjnk. valaszeban hi vatk o zzon iktat6s26munkral Ikt. sz.: KTF: 44674-1312014. El6ad6:

Részletesebben

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája

WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája WAG Logisztika Kft. által szállítható veszélyes hulladékok EWC listája EWC kódszám Megnevezés 2 Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer

Részletesebben

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d

HATAROZAT. enged6lyezem. Mennyis6g Megnevez6s k6d f 1^rr ir.^ ^, :ur!rrrlfl KoZfP.DUNA.V6LGYI KoRNYEZETVEDELMI f,s TERM6SZETvf DELMI FELUGYELoSEG!t!t vg mkd VK T F K6rjiik. v6laszeban hivatkozzon iktat6szd munkra I Ikt. sz.: KTF: 44674-1312014. Trtugy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet. a hulladékok jegyzékérõl 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a jegyzékérõl A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-/20. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulla- El adó: dr. Séra Judit (jogi) dék begy jtés és szállítás

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015.

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Hulladékkezelési díjak 2015. EWC Megnevezés Ve szé lyes Átvételi ár NEM LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Átvételi ár LAKOSSÁGI nettó Ft+ÁFA/kg (bruttó Ft/kg) Megjegyzés 08 01 11 Szerves oldószereket, illetve más veszélyes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 14494/2014. Iktatószám: 79007/2014. Ügyintézı: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Ö É É Í Ü É Ö É Á Ú Ö É É É Í Ü Ü É á Í Ü á á Ü í Ü í Á Ó É í á á á á Í í í á á í íí í Í á á Í í á á á á Í á í á á á í á á á á á í á Ü á Í 03 03 0I 03 01 0s 03 03 Fafeldolgozásb l s falem Ez-, britor-,

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 14898/2014. Iktatószám: 82656/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1

16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 1 A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. -a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem

H A T Á R O Z A T. engedélyezem Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 78053-1-9/2011. Tárgy: Országos szállítással történ veszélyes hulladék begy jtési, hulladékkezelési engedély. Ügyintéz

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 3095/2013. Iktatószámunk: 72247/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 13194/2013. Iktatószámunk: 63567/2013. Ügyintézőnk: Marcsek Balázs Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL. Határozat GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 14869-15/2015. Hiv. szám: - Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Nagyné Bakonyi Ildikó Melléklet: - Tatabánya, Coloplast Hungary Gyártó Kft.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem,

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. engedélyezem, KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 22461/2014. Iktatószám: 2504/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 80144-1-6/2011. Ea: dr. Petrovics György Dr. Budavári Viktória Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1

a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet Hatályos: 2013.09.04-2014.09.30 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 17288/2013. Iktatószámunk: 79543/2013. Ügyintézınk: Görög Annamária H A T Á R

Részletesebben

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye

A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. királyegyházai cementgyárának egységes környezethasználati engedélye A TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK (Te) LAFARGE Magyarország Kft. Te/M3. melléklet Száma: Te/M3. mell. 23/14. oldal A hulladékcsoportok ének tartománya Hulladékcsoport Mennyiség (ezer t/év) minimum

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 2901/2014. Iktatószám: 44939/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 17782-7-8/2011. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Hírös Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

0c ~. számú előterjesztés

0c ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0c ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., Újhegyi lakótelepen fekvő Guttmann-tó hasznosításáról

Részletesebben

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT

ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG HATÁROZAT .. ORSZAGOS KOR NYELETVFDLLMI ES~ERMESZEIVEDEL VII F OFELUGYELOSEG Ik a ós:dm: EÍá iraisa,,,: Ugvinté:ó: OKTF-KP/l996-2 1/2015. 14/6002/2014. Gábriel Edit Túigv: l-iulladékgazdálkodási engedély HATÁROZAT

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Szám: 84.366-1-8/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: T-Szer 99 Kft., Szeged, hulladékkezelési engedély H A T

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 79504-1-8/2011. Ea: dr. Petrovics György Szóráth Zoltán Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T Farkas Gábor

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra!

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG. Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 29204-19/2012. Tárgy: Fót, 0262/26 hrsz., M2 lehajtó és Keleti

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 85684-1-4/2011. Tárgy: hulladékkezelési engedély - nem veszélyes hulladékok szállítással történ országos-, valamint

Részletesebben

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16.

Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. Tiszantiili Kornyezetvedelmi, Termeszetvedelmi es Viziigyi FeliigyelOseg 4025. DEBRECEN, HATV AN U. 16. LEVELclM: 4001. DEBRECEN. PL 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-040,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T Ügyszám: 19619/2013. Iktatószám: 16483/2014. Ügyintéző: Bujdosó Julianna 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: A 77160/2010., 29338/2010., 67743/2009., 47437/2009., iktatószámú határozatokkal módosított 66599/2006. környezethasználati

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 16943/2014. Iktatószám: 68548/2014. Ügyintéző: Görög Annamária H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k

H A T Á R O Z A T. e n g e d é l y t a d o k Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Iktatószám: 80659-1-4/2011. Ügyintéz: Huszár Milán Tárgy: Hulladékhasznosítási engedély Hiv. szám: Melléklet: KÜJ: 100494183

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 10387/2014. Iktatószám: 76707/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É Ü ó ő Á ö í ő ű ö í ó Ü í ó Ü Í ó ő ő ö ó ű ó ő ő Í ó ö ő ö í ó ü ö ö ő ü ő ó ű ó Í ó ó ó ó ó ó ó ű ö ő ó ü ö ö ő ő ü ú Ü í Ü ő ő ü ö ö ó ó í ü ü ó í ú É Í ü ő Í ü ű ű ö ö ö ö

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat

Hivatkozzon iktatószámúnkra! Iktatószám: 93409-002/2014. Ügyintéző: Dombovári-Csukás Krisztina. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldliatosag.hu TELEFONJ 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Ügyszám: 23018/2013. Iktatószám:6193/2014. Ügyintézı: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg

Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Nemzeti Közlekedösi Hatösäg Kiemelt Ugyek lgazgatösäga Ü gyftatszäm: KU/VF 866 312007. Ügyintlzö neve: Deäk Lajos Telefon: 06-l-474-1778 (T-Com) 01-33-08 (vasütüzemi) Email: deak.lajos@nhk.gov.hu Tärgy:

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt

HATÁROZAT. hulladékkezelési engedélyt Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 79075-1-6/2011. Tárgy: Varga Sándor (Szabadszállás) nem veszélyes hulladék kezelésének engedélyezése (települési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 18579-9/2012. Tárgy: A Robert Bosch Kft. 1103 Budapest, Gyömrői

Részletesebben

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql'

jogkor6ben elj6r6 Tisz6ntuli Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Vizltrg:ql' Tiszan a gyfalu Kiizs6g Onko r m6ny zata K6pvisel6-testiiletdnek 7 I 2013.(XIl.23.) ii nko rm 6n y zati re n delete a kiizs6g igazgatisi teriilet6re vonatkozil Szabfilyozfsi Terveinek elfogadrlsfr6l, 6s

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. engedélyezem, Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 75105-4-10/2011. Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési engedély H A T Á R O Z A T A BÁCSVÍZ

Részletesebben

l.$ 2.$ Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter

l.$ 2.$ Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter Budapest F6vriros III. Keriilet, Obuda-Bdkrlsmegyer Onkorm {nyzat K6pviseldtestiiletdnek 3812013. (VII. 1.) iinkormfnyzati rendeleter Budapest F6vdros, III. keriilet Arprld Fejedetem ritja - Arprid hid

Részletesebben

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet:

ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES. Tdrgy:,,FEMKER EAST Kft. (Mez6cs6t) nem veszdlyes hullad6k el6kezel6si engedelye Mell6klet: ESZAK.MAGYARORSZAGI KORNYEZETVEDELMI, TERMESZEWEDELMT ES vizucyt FELUcYELOSEc mint l. fokrl hat6seq 3530 Miskolc, Mindszent t6r 4. Lev6lclm: 3501 Miskolc, Pf. 379. Telefon: (46) 517-300 Telefax (46) 517-399

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 23837/2013. Iktatószám: 45004/2014. Ügyintéző: Görög Annamária Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG. Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 1 ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 77.487-1-11/2012. Ea.: dr. Balthazár Éva Maknics Katalin Tárgy: Balotaszállás Községi Önkormányzat, települési hulladékkezelési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség Ügyiratszám: 77572-2-12/2011. Tárgy: Nem veszélyes hulladék begyjtési Eladó: dr. Séra Judit (jogi) és szállítási engedélykérelem.

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz.

I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330 Fqx: 06- I/350-6 I I 7 E-mail:hajosa@oai.hu. Ikt.sz. Fdvdrosi {s Pest Megyei Mezdgazdasdgi Szakigazgatdsi Hivatal EIeImiszerl6nc'biiionsdgi {t Ailrtie1szs1gigyi rgazgat6s6ga I I 35 Budapest,Lehel u. 43-47. N levllclm. I 389 Budapest 62.,pf ; l I0 8 06- I/239-0330

Részletesebben

É Í Á É Í Í Í Í Ú Í Ö Ö Az tizemels titemezse Forgalomba helyezs ve: 2010 v Tervezsi lettartam fele: 1512: 8 v Forgalom szmts ve: 2018 v A terv ezett b eruh zs hatstertil ete Ngy helyen, az rt tengelyt

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat

A határozat JOGERŐS: év: 2011 hó: 08. nap: 15. KÜJ: 100 170 793 KTJ: Határozat ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása

Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG 14/514 13/2007. Előadó: Hadnagy Attila Tárgy: 14/514-12/2007. számú határozat javítása HATÁROZAT Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben