3.S. tin korm6n yzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3.S. tin korm6n yzati rendelete"

Átírás

1 Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros On ko rm6n yzatfinak K6pvisel6{estrl lete (a tovd bbia kban : k6pviselotestulet) az AlkotmAny 441A. S (2) bekezd6s6ben meghatdrozott eredeti jogalkotoi hatdskor6ben eljdrva, tovdbba a lakdsok 6s helyisegek b6rlet6re, valamint az elidegenit6sukre vonatkozo egyes szabdlyokrol sz6l vi LXXVIll. Torvenyben kapott felhatalmaz1s alapj1n az al1bbi rendelete alkotja: l. Fejezet A rendelet hatslya 1. S (1) A rendelet hat6lya kiterjed Szigetvdr vdros kozigazgat6si terulet6n: a) az onkormdnyzati tulajdon0 lakdsok 6s helyisegek b6rletdre illetve b6rleti d ijuk szab Alyoz1s{ra; b) azonkorm6nyzati tulajdon0 lakssok 6s helyis6gek elidegenit6s6re; c) a lakdsig6nyek elbirslssdnak 6s a lakdshoz juttat6s rendj6re. (2) A rendelet hat6lya kiterjed Szigetvdr v6ros kozigazgatdsi ter0let6n lakohellyel vagy m unka helyel rend el kez6 nagyko rf szem6lyekre. ll. Fejezet A dontesh ozatal f6 ru mrendszere 2.S (1) Jelen rendelet vonatkozds6ban a b6rbeadoi feladatokat - a (2\ bekezd6sben foglalt kiv6telekkel - a k6pviselo-testulet a polg6rmesterre ruhdzza 6t. (2) A rendelet dltal kulon szabslyozott esetekben a k6pvisel6-testulet illetve a Nepjoleti Bizottsdg (tov6bbiakban: bizottsdg) dont. (3) A k6pvisel6-testrllet az (1) bekezd6sben foglalt berbeadoi feladatok egy r6sz6t szerzod6ssel a Kisv1ros 2004 Nonprofit Kft.-re ruh1zhatla 6t. lll. Fejezet A lakdsok 6s helyis6gek b6rlet6re vonatkozo szabttlyozds A szocislis helyzet alapjdn tort6n6 b6rbead6s feltetelei 3.S (1) SzociSlis helyzete alapjdn onkormdnyzati b6rlak6sra lakdsnyilvdntartdsba v6teli k6relm6t az a nagykor0 szem6ly jogosult beny0jtani, akinek csalsdjdban az egy fore juto havi netto jovedelem az oregs6gi nyugdij mindenkori legkisebb osszeg6nek (tovdbbiakban: nyugd ijminimum): a) csalsdban elok eset6ben 100 o/o-6t;

2 b) gyermek6t, gyermekeit egyedul nevelo szulo, a mozg6skorldtozott volt dllami gondoskodds kereteben felnott eset6ben 150 %-itt; c) gyermektelen fiatal hdzaspdr, egyedul elo szem6ly eset6ben a 200 %-dt nem haladja meg 6s vagyoni korulmenyei folytdn lakhat6sat m6s modon megoldani nem tudja. (2) A lak6snyilvdntartdsba v6tel az 6rtesit6st kovet6 1 6vre sz6l. Amennyiben a nyilv5ntartdsba vett k6relmezo lak6shelyzetegy 6v alatt nem rendezodik, a jogosultsdg igazoldsa mellett 0j kerelmet kell beny0jtani. (3) SzociSlis onkormanyzati berlakds lak6snyilvdntartdsba vetel6re irdnyulo k6relmet hdzas-, illetve 6lettdrsak csak egyutteseny0jthatnak be. (4) Vagyoni viszonyai alapj6n az egy fdre juto Stlagjovedelemtol fuggetlenul nem veheto nyilvdntartdsba, annak az ig6nyl6nek a k6relme: a) akinek, illetve a vele egyuttkoltozoknek (tovdbbiakban: csalsd) a vagyona egyuttes forgalmi ert6ke meghaladj a szocidlis igazgat6srol 6s szocislis ellstdsokrol sz6l vi lll. torv6nyben meghatsrozott m6rt6ket, (tovdbbiakban : jelent6s vagyon); b) aki mdr rendelkezett onkormsnyzati berlakdssal, melyet kedvezm6nyesen megvssdrolt illetve v6teli vagy elovdsdrl6si jog6r6lemondott; c) aki onkorm {nyzati berlakdsdt visszaadta, vagy magsn tulajdonra cser6lte; d) akinek a b6rleti jogdt neki felr6hato okbol a b6rbeado felmonddssal megszuntette; e) aki 6rv6nyes tart6si szez6d6ssel rendelkezik. (5) A (4) bekezd6s a) pontjdban foglaltaktol elt6roen nyilvdntart6sba v6telre kerulhet a lakiisig6nyl6si k6relem, ha az ig6nyl6nek, hdzast6rsdnak, 6lettdrsSnak, kiskor0 gyermek6nek, valamint a vele egyuttkoltoz6 csal6dtagjdnak a) a kerelem beny0jtasat megeloz6 3 evnel r6gebben haszon6lvezettel terhelten kerult a lakds a tulajdon6ba 6s a haszon6lvezo bent lakik; illetve b) a k6relem beny0jt6sat megelozo 3 even belul haszon6lvezettel terhelten orokolt lakds6ban a haszon6lvezo bent lakik; c) a krllon jogszabdlyban meghat6rozott lak5sc6l0 kolcsone dllt fenn, melyet a folyosit6 p6nz0gyi int6zm6ny felmondott. (6) A jelentosebb vagyon eset6ben 3 evig figyelembe kell venni az elidegenitett vagyontdrgyakat is, kiv6ve annak az ingatlannak az 6rt6k6t, melyet a kulon jogszabdlyban meghatdrozott lakdsc6l0 kolcson felmondssa miatt, 6rverez6s elott idegenftett el a tulajdonos. A havijovedelem szdmft5sa szempontjdbol a szocidlis igazgatdsrol 6s szocislis ellstiisokrol szolo evi lll. torv6nyben foglaltakat kell alkalmazni. (7) Jovedelmi 6s vagyoni viszonyaiktol fuggetlenul onkormanyzati berlakdshoz juttathatok, akik onkorm6nyzati b6rlakssuk visszaadssa ellen6ben kisebb szobasz6mu lakdst k6rhetnek. (8) Onkorm ilnyzati tulajdon0 szoci6lis berlakds alb6rletbe nem ad hato.

3 PAlyAzat 4.S (1)A szoci6lis helyzete alapj6n lak6st ig6nylo a lakdsb6rleti jog6t pitlydzat ut16n nyerheti el. Pitlyttzatot az erre rendszeresitett nyomtatv6nyon az e rendelet 1. szdm0 mell6klet6ben meghatdrozott pllyizati dij megfizet6se mellett ny0jthat be az a szem6ly vagy csaldd, aki nyilvsntartott lakdsk6relemmel rendelkezik. (2) A polgdrmester a p6ly1zatot a lakds meguresed6setol - b6rbeadds c6ljdra 6pftett lak6sok eset6n az 6pulet haszn6latbav6teli enged6ly6nek kiadds6tol - szdmitott 8 napon belul koteles meghirdetni. A pitlyizati felhiv6st lehetos6g szerint a helyi m6disban kozz6 kell tenni, 6s az onkormsnyzat hirdetotdbl6jsn 15 napra ki kell fuggeszteni. (3) A pirlylzati felhivdsnak tartalmaznia kell: a) a meghirdetett lakds cim6t; b) mtiszaki jellemzoit (szobaszdm, alapterulet, komfortfokozat); c) a b6rbeadds idotartam6t; d) a lakber osszeg6t; e) a rendeltet6sszertl haszn6latralkalmas Sllapot b6rbesz1mitits kizdrssdval val6 kialakitds6nak felt6teleivel meghirdetett lakds esetrin az elv6gzendo munkdkat 6s azok v5rhat osszeg6t; f) a lakdsok megtekint6s6nek idejet; g) a palyazat beny0jtss6nak hely6t 6s hatdridejet; h) egyeb felt6teleket. (4) A szocislis b6rlak6s elnyer6s6re plly1zok kozul a b6rlo szem6ly6t a bizotts6g jeloli ki. A pitly6.zat elbirdldssnak fo szempontja, a pdlyazo 6s csalsdja (egyuttkoltoz6k): a) lakhatdsi korulm6nyei; b) jovedelmi viszonyai; c) vagyoni viszonyai; d) eg6szsegi dllapotuk; e) kiskorf gyermekek sz6ma; 0 egyutt lak6k szama: g) szigetvdri dllando lakcim l6tesit6s6nek idopontja; h) az els6 nyilvdntart6sba vetel idopontja; i) kordbban beny0jtott palylzatok eredm6nye; j) csalsd osszet6tele /csonka, vagy teljes csalsd/. (5) A bizotts6g dont6s6rol a p1lyitzokat a dont6s kihirdeteset koveto 15 napon belul irdsban 6rtesfteni kell. (6) A pllylzaton nem nyert igenylok a pily{zati dijat az 6rtesitovel vehetik fel a Polgdrmesteri Hivatal pena1r{ban, vagy az iglnylo k6r6s6re utalsssal kerul kifizet6sre. 5.S (1) A szocislisan rdszorulok r6sz6re a lakss hatdrozott idore, maximum 5 6vre juttathato.

4 (2) Amennyiben a kijelolt b6rlo az 3. S (5) bekezdeseben meghatsrozott vagyonnal rendelkezik, kijelol6se a haszon6lvezeti jog fennslltsig, de legfeljebb 5 6vig szolhat. (3) A hat6rozott ido lej6rtdt, illetve a haszon6lvezeti jog megsztint6t koveto 60 napon belul a b6rl6 koteles a lakdst bekoltozheto, kiurftett 6llapotban az onkorm1nyzat rendelkezds6re bocsdtani, kiv6ve, ha a berleti jogviszonya meghosszabbitdsra kerult. A volt berlo elhelyez6sre nem tarthat igenyt. (4) A bizottsdg k6relemre az elhelyez6st 0jabb 5 6vre, -illetve amennyiben ab6rlo az 3. S (5) bekezd6s6ben meghat6rozott vagyonnal rendelkezik, a haszon6lvezeti jog fennsllt6ig, de legfeljebb 5 6vre- meghosszabbithatja. A meghosszabbitdsra abban az esetben kerulhet sor, amennyiben e rendelet 3. S (1), illetve (4)-(6) bekezd6se alapjdn a k6relmezo jogosult szocidlis jellegti onkormdnyzati b6rlakdsra, vagy alaposan feltehet6, hogy lakhatdsdt sajst erobol megoldani nem kepes 0gy, hogy szoci5lis helyzete ne romoljon oly m6rt6kben, hogy jogosult legyen onkormdnyzati b6rlakdsra. A meghosszabbitdsra irdnyulo k6relmet legk6sobb a hat6rozott ido lej6rta elott 30 nappal adhatja be a k6relmezo. (5) Amennyiben a b6rl5 lakhat6s6nak megolddsa 6rdek6ben 6pitkezik, illetve jogeros 6pit6si enged6llyel rendelkezik 6s az 6pitkezes tdrgylt kepezs ingatlan miatt vagyona az 3. S. (4) bekezd6s a) pontjdban meghatdrozott vagyont meghaladja, berleti jogviszonya 2 6vre, de legfeljebb a hasznslatba v6teli enged6ly kiaddsdig hosszabblthato meg. (6) A lak6sberleti szez6d6s fenndllss alatt a berlo koteles 6letvitelszerrien a lakdsban lakni. A berlo a ket honapot meghalado tdvolletet koteles a Kisv6ros 2004 Nonprofit Kft. (a tovsbbiakban: Kisvdros Kft.) fel6 el6zetesen irdsban bejelenteni, es a bejelent6s6ben megjelolni el6rhet6s6g6t, tov6bbd a kapcsolattartds m6dj6t. A telepfelszdmol5si programmal 6rintett onkorm5nyzali b6rlakdsokra vonatkozo szabdlyoz6s 6.S (1)A (V.29.) szdm0 SZMM-OM - a szegregdlt lakoterulet felsz6mol6sa c6ljdbol, helyi onkormanyzat r6sz6re 2009-ben ny0jtottdmogat6srol - egyuttes rendelet (tovdbbiakban: SZMM-OM rendelet) keret6ben elnyert tdmogatds (tovdbbiakban: telepfelszdmoldsi program) r6v6n Szigetvdr Vdros Onkorm6nyzatdnak tulajdonsba kerrilt illetve az annak megvalositdsa sordn a telepfelszdmoldsi programba bevont onkormdnyzati bdrlakdsokra - jelen rendelet keret6n belul a berlokijeloles, a lakdsok b6rleti drja 6s elidegenit6s6re vonatkozo szabdlyok tekinteteben ktilon rendelkez6sek vonatkoznak. A kulon rendelkez6sek hatdlya al6 tartozo b6rlakssok e rendelet 3. szdmf mell6klet6nek B./ pontjdban kerulnek felsorolssra. (2) E rendelet 3. szdm0 mell6klet6nek B.l. pontjdban felsorolt b6rlakdsok tekinteteben a kulon szabillyozas az SZMM-OM rendelet Sltal eloirt elidegenit6si tilalom idoszakdig, azaz tiz 6vig ervenyes. Amennyiben a b6rlak6sok vagy egy reszuk az elidegenitesi tilalom lejdrta utdn nem kertil elidegenit6sre a berlok

5 sz1mera, azokal a tovdbbiakban kizdrolag szoci6lis c6l0 b6rlakss formdjsban lehet b6rlem6nybe adni e $ (3) es (4) bekezd6sei alapj6n. (3) ' 'telepfelszdmol6si A 3. sz6m0 mell6klet B.l pontjdban felsorolt b6rlak6sok kizsrolag a program sordn felszdmol6sra kerul6 szegregslt lakokornyezetben 610, a programba bevont szem6lyek r6sz6re kerulhetnek kiutalssra. (4) Amennyiben a telepfelszdmoldsi program sor6n kijelolt eredeti berl6 b6rleti szerzodese bdrmely okbol megsztlnne, a kulon szabllyozds hat6lya all tartozo b6rlakdsokba SzigetvSr v6ros kozigazgatdsi terulet6n szegregstumnak, kis l6tszsm[ szegreg6tumnak vagy szegreg6cioval vesz6lyeztetettnek minosul6 - Az Integrflt Vdrosfejlesztesi Strat6gia (tovdbbiakban: IVS) AntiszegregScios Terveben (tovdbbiakban: ASZT) meghat6rozott - lakoteruleten 6lo, alacsony st6tusz0 helyi lakoso kozul kerulhet 0j berlo kijelol6sre. Koltsegelven megdllap itott la kberfi b6rlak6sok berbead6s6nak felt6telei 7.S (1) Koltsegelven megdllapitott lakb6rri b6rlakdsra jogosult az, aki jovedelmi ' ' helyzete alapjan szoci6lis b6rlakdsra nem jogosult, 6s akinek, illetve a vele egyuttt ottozoknek Szigetvdron tulajdondban, haszon6lvezet6ben nincs bekoltozheto, la khat5sralkalmas i ngatlana. (2) A kolts6gelven megsllapitott lakberri b6rlakas b6rleti jogat az igenylo pttly{zat 0tj6n nyerheti el. Pitlyirzat az erre rendszeresitett nyomtatvdnyon, a rendelet 1. si. mette4et6ben meghatdrozott pitlyitzati dij megfizet6se mellett nyfjthato be a pillyazat megjelen6s6t koveto 30 napon belul. (3) A palyazati felhiv6snak a 4. $ (3) bekezd6s6ben foglaltakon t0l tartalmaznia kell, hogy a lakb6r meg6llapit6sa kolts6gelven tort6nt, illetve az (1) bekezd6sben meg hatd rozott felt6teleket. (4) A palyiz6k kozul a b6rlo szem6ly6t a polgdrmester jeloli ki. (5) A pttlyitzokertesft6s6rol, illetve apillyizati dij visszafizet6s6rol a rendelet 4. S (5)- (6) bekezd6se rendelkezik. 8.S (1) A lak6s hat6rozott idore, a szigetvdri munkaviszony fenndlldsdig, de maximum 5 6vre juttathato. A hatdrozott ido lejdrtdt, illetve a szigetv6ri munkahely megsiines6t kovet6 60 napon belul a volt berlo koteles a lak6st bekoltozhet6, kitiritett dllapotban az onkormanyzat rendelkez6s6re bocs6tani, kiv6ve, ha a berleti jogviszonya meghosszabbitdsra kerult. A volt b6rlo elhelyez6sre nem tarthat igenyt. (2) A bizottsdg -S k6relemre az elhelyez6st a szigetvsri munkaviszony fenn6ll6sdig, de maximum 6vre meghosszabbithatja abban az esetben, ha a berlo lakb6r, vagy egy6b dijtartozfst nem halmozott fel, illetve megfelel a 4. S (1) bekezd6s6ben foglaltaknak.

6 (3) A kolts6gelven meg6llapftott lakberti b6rlak6sra fenn6llo b6rleti jogviszonyt elcser6lni nem lehet. illetve a lak6s alb6rletbe nem adhato. (4) A polgsrmesler a hozz6jarulast megtagadhatja, ha: a) a b6rlonek lakb6r, tdvhoszolg6ltatdsi dij, vagy egy6b kozuzemi dij h5tral6ka van, b) ah6zast6rs a 7.S (1) bekezdes6ben meghatdrozott felt6teleknek nem felel meg. (5) A kolts6galapon meghatdrozott lakb6rfi berlakdsokba a berlo csak a Ltv.21.S (2) bekezd6s6ben meghatdrozott szem6lyeket fogadhatja be. A lakb6r m6rt6ke e.s A lakb6r m6rt6k6t a rendelet 2. sz6mf mell6klete tarlalmazza. A szolgslati lakdshoz juttatds rendje 10.s (1') Szolgdlati lakds a Polgdrmesteri HivatalnSl, valamint Szigetvdr Vdros Onkormdnyzatilnak int6zm6nyein6l szolgslati viszonyban Sllo szem6lyek, illetve az eg6szs6gugyi kozszolgilltatds biztosit6sdban v6llalkoz6k6nt kozremfikod6 szem6lyek r6sz6re juttathato. (2) A szolgslati lakds irdnti k6relmet az ig6nyl6nek - munkahelyi vezet6j6nek v6lem6ny6vel - a polgdrmesterhez kell beny0jtania. A szolgslati lakds irdntig6ny el6vul6s egy 6v. Az ig6ny beny0jt6s6tol szsmltott egy 6v alatt ki nem elegitett igeny a polgsrmesterhez irt k6relemmel meghosszabbithat6. (3) Szolg6lati lak6shoz juttat6srol a polgdrmester dont. (a) A b6rbeaddsdn6lfigyelembe kell venni az ig6nylo: a) laksskorulm6nyeit; b) lakdsig6ny6nek mertek6t; c) munkav6gz6s6t; d) jovedelmi 6s vagyoni helyzet6t; e) szocislis korulmenyeit; f) csal6di viszonyait. (5) A berbeaddsnsl elonyben kell r6szeslteni azt azig1nylot, aki: a) jelenlegi munkahely6n of 6ves, vagy enn6l hosszabb munkaviszonnyal rendelkezik, b) ketto vagy enn6l tobb gyermeket nevel, c) gyermek6t (gyermekeit) egyedul neveli, d) alacsony jovedelmu. (6) Az elhelyez6s csak hat6rozott idore szolhat. A hatdrozott ido m6rteke legfeljebb 5 6v.

7 (7) A polgermester, a hatdrozott ido lejdrta elott be6rkezett k6relemre, az elhelyez6st rijabb, hat6rozott idore meghosszabbithatja. A hatsrozott ido lejartdt kovetoen a b6rlo koteles elhelyez6si ig6ny n6lkul a lakdst elhagyni. (B) Egyedulall6 szem6ly 6s gyermektelen hlzaspflr szolg6lati szobdban is elhelyezhet6. (9) A szolgdlati lakds rendeltet6sszerti hasznslat6t a javaslattevo int6zm6nyvezeto ellenorzi, a polgdrmester csak bejelent6s eset6n, illetve sz0roprobaszertien v6geztet ellen6z6st. (10) A szolgdlati lakds kijelolt b6rloje munkaviszonya megszfin6s6t kovet6 30 napon belul koteles a szolgdlati lakdst bekoltozhet6, kiurltett, tiszta, rendeltet6sszerfi haszndlatralkalmas dllapotban a b6rbeado rendelkez6s6re bocs5tani, kiv6ve, ha kulonos m6ltdnyldst 6rdemlo esetben a polgsrmester a szolgdlati viszony megszfin6s6t kovet6en legfeljebb egy 6vig a lak5s haszndlatdt enged6lyezte. Kulonos meltdnyldst 6rdemlo esetnek minosul kulonosen az dll6shely megszuntet6se vagy a dolgoz6 eg6szs6gugyi okbol tort6no felment6se. (11) A szolgdlati lakds kijelolt b6rloje abban az esetben, ha elhelyez6s6t a kijeloles tartama alatt sajdt erej6b6l meg tudja oldani, ennek t6nyer6l halad6ktalanul koteles irdsban tdjekoztatni a polgdrmestert, a lak6st pedig a kik6ltoz6st6l szdmitott 8 napon belul koteles bekoltozheto, kiuritett, tiszta, rendeltet6sszerti haszndlatralkalmas Sllapotban a Kisvdros Kft. rendelkez6s6re bocsdtani. 11. S. A rendelet 3. szdm0 mel16klet6nek C.l pontjdban felsorolt szolg6lati lak6sok lakberenek m6rteket e rendelet2. sz1mti mell6klet6nek A./ pontja hatarozza meg. Vis maior eset6re fenntartott onkormdnyzati tulajdonri lak5s b6rlet6re vonatkozo szabslyok 12. S (1)Vis maior eset6n a Ltv.23.S.(4) bekezd6se alapj6n a polgdrmester jeloli ki a b6rl6t. (2) A kijelol6s hatdrozott id6re, legfeljebb azonban 6 h6napra szolhat, mely egy alkalommal, legfeljebb 3 honap idotartamra meghosszabbithato. (3) A havi lakb6r mert6k6t e rendelet 2. szdm0 mell6klet6nek A.i pontja hatdrozza meg. (4) A vis maior eset6n kiutalt lakdsra berl6tdrsi szerzod6s nem kothet6. (5) A b6rlo a lak6sba csak a Ltv. 21. S (2) bekezd6se szerinti kozeli hozz{tartozoiitt fogadhatja be. (6) A hatdrozott ido lejartat koveto 15 napon belul a b6rl6 koteles a laksst bekoltozheto, kiuritett Sllapotban az onkorm5nyzat rendelkez6s6re bocsdtani. A volt b6rl6 elhelyez6sre nem tarthat igenyt. (7) A vis maior esetere fenntartott onkormdnyzati tulajdonf lakdsok jegyz6k6t e rendelet 3. szdmu mell6kletenek D./ pontja tartalmazza.

8 Berbeadhato lakdsok m6rteke 13. S (1) A berbe adhato lakds mert6ket e rendelet 4. szflmu mell6klete larlalmazza. (2) A pillyazoval vagy k6relmezovel egyuttlak6 kulonbozo kor0 6s nemfi szem6lyek r6sz6re az e 'szobasz6m0 rendelet 4. sz6m0 mell6klet6ben irt m6rt6ket legfeljebb egy szob6val meghalad6 lakds akkor biztosithato, ha aa a 12 6vet betoltott 6s ku lo n ne m O hozzltartozo, vagy eg 6szs6g u gyi o k i gazo lj a. A lakdsk6relem 14. S (1) A lakds irdnti k6relmeket e rendelet 5. sz5m0 mell6klet6ben meghatdrozott lakdsk6relem nyomtatvdnyon lehet beny0jtani. (2) A lak6sk6relem nyilv6ntartdsba v6tel6rol vagy annak jogszab6lyi akadslydrol a k6relem beny0jtasdtol szdmitott 30 napon belul irasban 6rtesit6st kell kuldeni. (3) Az (1) bekezd6s szerinti hatdrid obe az eljdrdshoz n6lkulozhetetlen kozbenso int6zked6sek - a kulon jogszabalyban meghat6rozott irat beszerzese, m6s szerv megkeres6se - nem szdmitanak bele. (a) Ha az ugyfel az eljdro szery felhivdsdt kovet6 8 napon belul nem nyilatkozik, vagy a k6rt adatot, illetve iratot nem bocsdtja rendelkez6sre, 0gy a rendelkez6sre 6llo adatok alapj5n kell eljdrni, vagy ha ezek nem el6gs6gesek a dont6shez, akkor 6gy tekinti, hogy azugyfel a kerelm6tol elallt. Errol az ugyfelet t6jekoztatni kell. (5) Az 6rtesft6s k6zbesit6s6re a kozigazgatdsi hatosdgi eljdr6s 6s szolg6ltatds 6ltal6noszabillyairol sz6lo 2OO4.6vi CXL. torv6nyben foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az e szakaszban foglaltakrol az ugyfelet az elitrrls sordn tdj6koztatni kell. 15. S (1) Nem szoci5lis jelleggel csak bizottsdgi eloterjeszt6s alapj6n 6s egyedi kepvisel6- testuleti dont6ssel lehet ig6nylot lakdshoz juttatni. (2) Onkormilnyzati b6rlakdsban lako b6rlo b6rletijogviszonya csak egyedi k6pviselotestuleti dontessel hosszabbithato meg, ha a rendelet 5. S (4) bekezd6se alapjdn a hosszabbit6sra nincs lehetoseg, de a berlo jogosultsdga a rendelet 4. S (1) bekezd6ses a (4) bekezd6s a) pontja alapjdn fenndll. (3) A b6rbeadds csak hatdrozott idore - legfeljebb 5 6vre - sz6lhat, a lakb6r m6rteket e rendelet 2. sz6mt mell6kletenek A./ pontja hal{rozza meg. Onkorm6nyzati tulajdonf lakds nem lakss celilra torteno b6rbeaddsa 16.S (1) Onkorm ilnyzatilak6st nem lak6s celjilracsak bizottsdgi eloterjeszt6s indokol5s alapjiin a k6pviselo-testulet egyedi dont6s6vel lehet b6rbe adni.

9 (2) Az onkormdnyzati lakdst, illetve annak egy r6szet nem lakds c6ljdra csak a k6 pvi se I o-testu I et hozziliilrul 6sdva I le h et fe I h aszn 6 n i. (3) '. Az (1) es (2) bekezd6sben irt dontes es hozztti6rulss eset6ben a k6pvisel6- testulethatflrozza meg a haszn6lat idotartam6t 6s a b6rbeadss egyeb felt6teleit. B6rlo-kiv6laszt6si jog 17. S (1)A meguresedett onkormanyzati b6rlakdsra berlo-kivslasztdsi jog ' biztosithato a rendelet 6. sz5m0 mellekleteben meghat6rozott t6rit6si dij ellen6ben. (2) A berlo-kiv5lasztssijog ir6nti - a t6rit6si dij megfizet6s6re vonatkozo nyilatkozatot is tartalmazo - k6relmet az ig6nylonek a polgdrmesterhez kell beny0jtania' (3) A hat5rozott ido eltelte utdn a kiv6lasztott b6rl6 koteles a lak6st bekoltozhet6, kiuritett, tiszta, rendeltet6sszerri haszndlatralkalmas 6llapotban a b6rbead6nak visszaadni, elhelyezesre nem tarthat ig6nyt' (4) A lakb6r m6rt6k6t e rendelet 2. szfuml melleklet6nek A./ pontja hatsrozza meg. A felek jogai 6s kotelezetts6gei 18. S (1)A Ltv. 10.S.(2) bekezd6s6ben foglalt kotelezetts6gek teljesites6vel kapcsolatos feladatok meg5llapitdsakor a felek megsllapodasa az irdnyado. (2) A Ltv. 10.S. (3) bekezdes6ben foglalt kotelezetts6gek teljesit6seset6n a b6rl6 6s a b6rbeado eseti megdllapod6sa ir6nyado. (3) A b6rbead6 a rendeltet6sszerti haszn5latot 6vente legalsbb egy alkalommal ellenozi, tov6bb6 a nem rendeltet6sszerti haszndlatra utal6 bejelentes, adat alapjan ellenorizheti. (4) A berlo a lakb6rt a tdrgyh6napban egy osszegben, legk6sobb a honap 15. napjaig koteles megfizetni. (S) A lakds burkolatainak, ajtoinak, ablakainak 6s a lakds berendez6seinek karbantartdsdval, fel(jitdsdval, illet6leg azok potldsdval, cser6j6vel kapcsolatos kolts6gek a berloterhelik. (6) A Ltv. 9.g. (1), 15.S. (1), 17.S. (2) es 18.S. (1) bekezdes6ben foglaltak eset6ben a berleti szerzod6s meg6llapoddsa irdnyad6. A jogcim n6lkuli lakdshasznslat 1e.s (1) Azzal a jogcim n6lkuli lakdshaszn6loval szemben, akit a birosdg jogeros iteletevel a lak6s kiurites6re kotelezett, a) ' a v6grehajtdrs megindltdsa mellozheto, ha toke-, 6s kamattartozasara, valamint perkoltseg6re (tovsbbiakban: hdtralek) a birosdgi itelet jogerore emelked6set6l szdmitott 15 napon belul maximum 24 honapos r6szletfizet6si meg6llapoddst kotott; vagy b) a mar meginditott vegrehajtds megszuntetheto, ha a hdtralekdt a v6grehajtds idopontjaig egyosszeg ben megfizeti ;

10 felt6ve, ha a b6rleti jogviszony fenn6ll6sa, illetve a jogcimnelkuli lakdshaszndlat idotartamalaft az6rintett szem6lyek az egyuttel6szab6lyait betartottdk. (2) Amennyiben a lakdshaszndlo az (1) bekezdesben meghatdrozott r6szletfizet6si, vagy lakhat6ssal kapcsolatos esed6kes havi fizet6si kotelezetts6g6nek nem tesz eleget, a v6grehajtdst a b6rbeado - a polgdrmester egyidejtl 6rtesit6s6vel - megind itja, illetve folytatja. (3) A hdtral$k megfizet6s6t kovetoen a lak6shaszndlot a k6pviselotestulet egyedi dont6ssel, hatdrozott idore - legfeljebb ot 6vre - b6rl6k6nt kijelolheti. A kijelol6s felt6tele, hogy a b6rlo a fizet6si kotelezettseg6nek rendszeresen elegetett. (4) A hatdrozott idot koveto b6rleti jogviszony hosszabbitds6ra a rendelet 5 S (4)- (5) bekezd6se az irdnyado. (S) A lakdshasznslat fenndllss alatt a berleti dij mertek6t e rendelet 2. szdm0 mell6kletenek A./ pontja hatlrozza meg' A befogadds 20.s (1) A berl6 polgdrmesteri hozzl4iruldssal onkormdnyzati lakdsdba befogadhatja 6lett6rs6t, teitv6r6t, gyermeke hszast6rsdt, nagyszulojet es azon unokdjdt, akit a Ltv.21.S (2) bekezd6se alapj6n a berlo a b6rbeado irdsbeli hozzai1rul6sa nelkul nem fogadhat be. (2) A polgdrmester ahozzdjdruldst megtagadhatja, ha: a) az egyutt 616 szem6lyek szdma meghaladn az onkormdnyzati blrlakdsban lakok jogos lak6sig6nye m6rt6k6nek felso hatar1ra el6irt l6tszsmot, b) a berio 6s a vele egyuttlako szem6lyek - kulonos tekintettel lakdsban 6lo kisko.rfakra - l6nyegesen rosszabb korulm6nyek koz6 jutndnak, c) a b6rlonet a nerueado fele lakb6r illetve tsvh6szolg6ltatdsi dij, vagy egy6b koziizemi dij h6tral6ka van. (3) Az (1) bekezd6s alapj6n befogadott szem6lyek a b6rleti jogviszony megszfin6se eset6n elhelyez6sre nem tarthatnak igenyt. A tartdsi szerzod6s 21. S (1)A b6rlo a Ltv (1) bekezd6s6ben foglaltart6si szerzoddst a polgdrmester hozzi41rulssdva I kotheti meg. (2) Hatdrozott idejri, valamint felt6tel bekovetkezt6ig tart6 b6rleti jogviszony eset6n a szerzod 6s hez hozzdja ru I ni nem lehet. (3) A b6rbeado a hozzitjirrulast megtagadhatja abban az esetben is, ha az onkorm 1nyzat a tartdst a b6rlo r6sz6re szoci6lis alapellstds keret6n belul biztositja. l0

11 A szerzod6s megszu ntet6se 22.S (1) A szerzod6s megszuntet6s6re, - amennyiben a szerz6d6sben a felek mssk6nt nem rendelkeznek - a Ltv. rendelkez6seit kell megfeleloen alkalmazni. (2) Kulonos m6ltdnyl6st 6rdemlo esetben a polg6rmester hdzast6rs, 6lett5rs vagy gyermek r6sz6re is enged6lyezheti a b6rleti jogviszonyviszony folytatds6t, amennyiben a k6relmez6 a b6rl6 halslst megel6zoen legal6bb 5 6vig vele egyutt lakott. Az onkorm ilnyzati b6rlakdsok lakber6nek m6rt6ke 23.S (1) A lak6sb6rleti jogviszony fenndll5sa eset6ben a lakds haszn6lats6rt, tovdbba az e jogviszony keret6ben a b6rbead6 6ltal ny0jtott szolgsltatdsok6rt a b6rlo lakb6rt koteles fizetni. (2) A b6rbeadot a berl6 r6sz6re ny0jtott kulon szolgsltatdsok6rt kulon dij illeti meg. Ennek mert6k6rol a b6rleti szerz6d6s illetve kulon jogszab6lyok rendelkez6sei irdnyadok. (3) A lakb6r mert6k6t e rendelet 2. szamf mell6klete larlalmazza. (4) A lakb6r osszeg6t forintra kerekitve kell meg6llapitani a kerekite szabdlyainak megfelel6en. (5) A havi lakb6r mert6k6t novelni kell az olyan maximum n6gy lakdsos lako6pulet eset6ben, amelyhez legalsbb a) 200 m, nagysdg0 udvar vagy kert tartozik, ebben az esetben 10 %- kal; b) 300 m2 nagysdgudvar vagy kert tartozik, ebben az esetbe 20 o/o - kal. (6) A havi lakb6r mertek6t 10 o/o - kal csokkenteni kell, ha a komfortfokozalra megsllapitott felteteleknek megfelel, de a lakdsban konyha illetve fdzofulke helyett fbzoszekr6ny vagy a furd6szoba helyett zuhanyozo (mosdo) fulke van. (7) Amennyiben a lak5s mtiszaki Sllapota Stmenetileg kulonosen kedvezotlenn6 vslik (gombdsodds, felvizesed6s, megsullyedes) illetve nyilvdntartott komfortfokozatilnak Stmenetileg nem felel meg, 0gy ezen Sllapot fenn5llds6nak idejere a bizottsdg a lakb6rt k6relem alapj6n 20 o/o -kal m6rs6kelheti. (8) A lakb6r mert6k6t m6dositani kell, ha a lakds alapterulet6ben vagy komfortfokozatdban illetoleg a lakb6r m6rt6k6t novelo vagy csokkento t6nyez6kben vdltozds kovetkezik be. (9) B6rbead6 minden ev janudr 31-ig felulvizsgdlja a b6rleti dfjak osszeg6t 6s a KSH adatok illetve azinflacio m6rt6k6nek alakul6salapjdn megsllapitja azokat. (10) E S (5)- (8) bekezd6sei nem alkalmazhat6k a rendelet 3. szdm0 mell6klet6nek A.l pontjdban felsorolt onkorm6nyzati b6rlakdsokra vonatkozoan. E bekezd6s eloirilsai az SZMM-OM rendelet Sltal eloirt elidegenit6si tilalom idoszak5ig 6rv6nyesek (106v). Ezen id6szak eltelte utdn, amennyiben a b6rlak6s nem kerul a b6rlo szilmilra elidegenit6sre, kizdrolag szocislis cel0 b6rlakdskent lehet azokat hasznositani, a b6rleti dijakat pedig ennek megfeleloen kell megdllapitani. ll

12 A helyis6gek b6rbe adds6nak szabdlyai 24.S Az onkorm Anyzattulajdon6rban l6vo helyisegek b6rlet6nek letrejott6re, a felek jogaira 6s kotelezettiegeire, valamint a b6rlet megszfin6s6re a lakdsb6rlet szab1lyait az al6bbiakban szab6lyozott elter6sekkel kel I alkal mazn i. A b6rleti jogviszony l6trejotte 25.S (1) A b6rbeado ures nem lakds clljilra szolg6lo helyis6get - az onkormdnyzat a ( ) szdmf rendelet6ben (tovdbbiakban: vagyonrendelet) szabdlyozott pitlyilzati elj6rds lefolytatssa keret6ben legfeljebb 5 6ves hat6rozott idotartamradhat b6rbe' (2) Abban az esetben, ha a b6rleti jogviszony idotartam alatt berlo ir6sban, a helyis6g felfjittat6sst a kepviselo-testulet elozetes irdsos hozzfiiarulssa alapjdn v6llalja, oly modon, hogy a javitdsi, fehijit6si illetve az 6llagmeg0jitdsi munk6latokat a Kisvdros Kft. v6gzi, a beruhaz6s osszeg6nek fele beszdmithato a berleti dijba. A beszdmitdsrol a k6pviselo-testulet dont. (3) ' ' A (2) bekezd6sben meghatdrozott esetben a b6rl6 az Altala tervezett beruh6z6st a b6rletijogviszony letrejott6t koveto 5 6v alatt koteles megvalositani. (4) Amennyiben az onkorm ilnyzat forgalomk6pes vagyondban l6vo nem lakds c6lti helyis6gek hasznositdsa e S (1)-(3) alapjan eredm6nytelen volt, vagy 6llami, vagy onkorm?nyzati, kozigazgatdsi vagy kozszolg1ltatdsi feladatok ellstds6hoz ez szuks6ges, a nem lakas celj6ra szolgsl6 helyiseg b6rbead6sdrol egy6b m6don - akdr kozbeszerz6sen valo r6szv6tellel - is lehet gondoskodni. (S) ' ' Az e $ szerinti hasznositdsrol a k6pviselotesttilet 6s szervei a vagyonrendelet szerin{ dontenek, azzal, ha a k6sedelem a nem lak6scelu helyis6gek hasznosftdsft vesz6lyeztetn6, a polg6rmester dont. A dont6srol a polg6rmester a k6 pvise lo-testu letet kovetkezo u 6se n tdje koztatj a. A b6rleti dij 26.S (1) A b6rleti dij m6rtek6ben a felek - a pitlyazati eljdrrdszabillyai szerint - szabadon dllapodnak meg. A b6rleti dijat a b6rlo a b6rbeado kibocsdtott szdmlfia alapi6n, az abbanfelti.jntetett fizet6si hat6ridoben, havonta, elore koteles megfizetni. (2) A berleti dij legkisebb pttlyitzati mertek6t - funkcio es ovezeti besorolsszerinti szorzok a I ka I mazdr s6va - a k6 pvi se I o-testu le t hatdrozatban 5 la p itj a me g. (3) A berleti szerzod6st irdsban kell megkotni. A berlemeny birtokba v6tel6t meg kell el6znie a b6rl6 6ltali kozmiszerzodlsek megkot6s6nek. (4) A berleti szerz6d6sben szerepeltetni kell, hogy a bdrbeado a b6rleti dijat minden 6v janudr ho 1. napjdtol egyoldal0an megemeli legfeljebb a KSH Sltal kozzetett elozo 6vre vonatkozo fogyasztoi 6rindex m6rt6k6vel. 12

13 (5) A b6rleti dij k6sedelmes fizet6se eset6n b6rbeado k6sedelmi kamatot szdmit fel. Amennyiben berlo felsz6lit6s ellen6re sem fizeti meg a b6rleti dijat, 0gy b6rbeado a b6rleti szezod6st felmondja. (6) A k6pviselo-testulet a sportc6lra hasznosftott b6rlem6nyek b6rleti dijat a b6rlo kerelm6re, a vdros sport6let6nek fellend[t6se, az eg6szs6ges 6letmod gyakorlss6nak elosegit6se 6rdek6ben, a hat6lyos jogszabiilyok szerinti SltalSnos forgalmi adonak a berlo Sltali megfizet6s6nek kotelezetts6ge mellett, m6rs6kelheti vagy elengedheti. A biztosit6k 27.S (1) a szez6d6s megkotes6t megelozoen a b6rleti dij megfizet6s6nek biztosit6kak6nt az aldbbi osszegeket koteles megfizetni a b6rbeadonak, amely osszegbol a b6rbeado a b6rleti dij nemfizet6se vagy k6sedelmes teljesit6se eset6n jogosult berleti dij kovetel6s6t 6rv6nyesfteni: a) hat6rozott idejri szerzod6s eset6n 6venk6nt t havi, de legfeljebb 3 havi; b) hatsrozatlan idejti, 30 napos hatsridovel indokolss nelkul felmondhat6 szerz6d6s eset6n 3 havi b6rleti dij osszeg. (2) Berl6 az 6rv6nyesit6st kovet6en koteles ezen biztositekot a fentieknek megfelel6 teljes osszegre kieg6sziteni. B6rlo a biztosit6kot az al6bbi m6dokon teljesitheti: a) k6szp6nzes befizet6s a b6rbead6 elkulonitett let6ti szdmldi{ra. A b6rleti szerzod6s megsz(n6sekor a felek elszdmolnak egym6ssal. b) bankgarancia ny0jtdsdval. (3) Koltsegvet6si szervek a biztosft6k elhelyez6se helyett jogosultak a fenntarto szerv kezess6gvsllal6 nyilatkozata becsatolssa mellett a szerv szab1lyszerfien ki6llitott nyilatkozatsval igazolni, hogy a t6rgy6vre vonatkoz6 berleti dij 6s rezsikolts6gek megfizet6s6re kolts6gvet6suk fedezetet bizosit. A berleti jog 6truh6zasa, az alb6rlet 28.S (1) A b6rf6 a helyis6g b6rleti jog6t berbead6 el6zetes hozzi4firulsssval mdsra Struh6zhatja. Az erre vonatkoz6 szezod6st ir6sba kell foglalni, melynek 1 peldsnydt a Kisv6ros Kft. - nek 5t kell adni. A hozzdi1rul{rs megaddsdnak felt6tele: a) az 0j berlo azilltala gyakorolni kiv5nt tev6kenys6ghez szuks6ges engedellyel rendelkezik, b) tevekenys6ge kulon jogszabalyi rendelkez6sbe nem utkozik, c) tev6kenys6ge a korny6ken lakok nyugalm6t nem zavaria, d) a b6rleti jogot 6tado 6s 6tvev6 megdllapoddsdban rogzitett dii 50%-et, de legaldbb a helyis6g 3 havi berleti dijdnak megfelelosszeget a b6rbeadonak az fitruhdzdshoz hozzljlrulds fej6ben egy osszegben megfizet. Ez az osszeg a b6rletijogviszony megszfin6se utdn nem kovetelheto vissza. e) a b6rleti dijat az ltvevo altal gyakorolt tev6kenysdgi kornek megfelel6en kell meghatdrozni, azonban az nem lehet alacsonyabb a kordbbi berl6 eset6ben fizetett b6rleti d ijnal. IJ

14 (2) A hatdrozott idejrl b6rleti jog a jogviszonybol m6g fennsllo idore ruhdzhato et. A hozzdjirul6s nelkuli berleti jog Stadds, illetve b6rlem6nycsere a b6deti szerzod6s azonnali hatsly0 felmonddsdt vonja maga ut5n. (3) Az onkormdnyzati tulajdon0 helyis6g b6rleti jogdrol a magdnszem6ly b6rl6 a b6rbeado elozetes irdsbeli hozzitjilruldsdval egyenes-dgbeli rokona iavfira lemondhat, amennyiben az rlj berlo a helyis6gben ugyanazt a tev6kenys6get folytatja. 2e.s (1) A b6rl6 a helyis6get a b6rbeado elozeteshozzdj6rul6sdval adhatj alb6rletbe. (2) Azalb6rletbe addsrol rendelkezo szerzod6snek tadalmaznia kell: a) a helyiseg fekv6si hely6t (telepul6s, utca, hazszam); b) a helyis6g alaptertilet6t, 6s az eddig fizetett b6rleti dijat; c) a berlo, illetve alb6rl6 nev6t, cimet, az eddig folytatott, illetve a jovoben folytatni kiv6nt tev6kenys6g megnevez6s6t (csatolva a tev6kenys6g folytat6sdhoz szuks6ges engedelyt); d) az alb6rletbe adds okdt, idotartam6t. (3) A meg6llapodds csak akkor 6rv6nyes, ha ahhoz a b6rbeado irdsban hozziti1rult. (4) A b6rbeado ahozzi4arul6s megaddsdt koteles megtagadni, ha azalb6rls: a) az Sltala gyakorolni kivdnt tev6kenys6gez szuks6ges enged6llyel nem rendelkezik; b) tev6kenys6ge kulon jogszabiilyi rendelkez6sbe utkozik, vagy zavaria a korny6ken lakok nyugalmdt. (5) A b6rbeado a hozzitjiuulss megaddsdt koz6rdekbol (teleptil6srendez6si - fejlesztesi, eg6szs6gv6delmi, kornyezet- 6s zajvedelmi okbol) megtagadhatja. A b6rbeado 6s a berl6 jogai 6s kotelezetts6gei 30.s (1) A b6rbead6 a helyis6get a pfllyazati kilrdsban megjelolt Sllapotban 6s felszerelts6ggel, leltdr alapjdn koteles a berlonek Stadni. (2) A b6rlo nem kovetelheti a b6rbead6tol, hogy a helyis6get a pllyttzalban megjelolt hasznslatnak (tev6kenys6gnek) megfelelo modon kialakitsa, felszerelje, illetoleg berendezze. 31. S (1) A berlo koteles gondoskodni: a) a helyis6g burkolatdnak fel0jitdsdrol, p6tl6sdrol, illetoleg cser6j6rol, b) a helyis6ghez tartozo uzlethomlokzat (portdl), kirakatszekr6ny, v6d6- (el6-) teto, biztonsdgi berendez6sek 6s rekl6mok karbantart6s516l, c) a helyis6gben folytatottev6kenys6ghez tarlozo fehijitdsrol, potlssr6l, illetoleg cse16rol, d) az 6pulet (helyiseg) olyan kozponti berendez6seinek karbantartssdr6l, a melyeket kiz{rolagosa n haszn6 l, i I letoleg ta rt uzem ben, e) az epulet (helyiseg), tovdbbs a kozos haszndlatra szolgslo helyiseg 6s teruletek tisztsntart5ssrol 6s megvilsgitss5rol, olyan dltala termelt szem6t elszsllitdsdrol, amely az o tev6kenysegevel fugg ossze. I4

15 (2)A berlo koteles a helyis6gre vagyon 6s feleloss6gbiztositdrst kotni, s annak folyamatos fenntartdsdt a b6rbeado fe16 igazolni. (3) A b6rbeado az (1) bekezdes a) - d) pontjaiban meghatsrozott munkslatok elvegzes6t StvSllalhatja, a b6rlo a munkdk 6rt6kevel emelt b6r megfizet6s6t vallalja. (4)A helyis6geknekozc6l0 villamos-, viz-, csatorna-, gez 6s t6vh6-ell5t6si vezet6khslozatba val6 bekot6s6nek, kozmrihslozata szabvdnyositds6nak, romos helyis6g helyre6llftdsdnak, a helyis6g alapterulete 6pit6s 0tjdn val6 novel6s6nek kolts6gei a b6rleti dijba legfeljebb 50 %-ban beszdmithat6k el6zetes k6pvisel6- testuleti dont6s alapj6n. (5) A helyiseg port5lcser6j6nek, kulso homlokzat fel0jitds6nakoltsegei a b6rleti dijba legfeljebb a koltsegek 50 o/o-6ban szdmithatok be. (6) Berbeszfimit1sra nem jogosult, aki a helyiseg b6rleti jogdt a 25. $ (2) bekezd6s alapjdn nyerte el. (7) A (3)-(4) bekezd6sekben meghatdrozott munkslatokhoz bizottsdgi v6lem6nyez6s utdn adhato tulajdonosi hozzsjdrul6s a berl6 6ltal a munkdk kivitelez6sel6tt benyujtott, a r6szletes mriszaki tartalmat 6s kolts6gvet6st tartalmaz6 k6relem alapjdn. (8) A kolts6gek a b6rlo dltal kibocsdtott, a PolgSrmesteri Hivatal dltal igazolt szdmla alapjdn kertllnekompenz6lssra a b6rleti dfjban oly m6don, hogy azahavi berleti dq 50 %-itig terjedhet. B6rleti jogviszony megsztin6se 32.S (1) A berleti jogviszony megszrinik: a) felmonddssal, b) ha a jogi szem6ly b6rl6, jogutod n6lktil megszunik, c) ha a berlonek a helyis6gben v6gzettev6kenys6g6hez szukseges enged6ly 6rv6nye megszrinik (a c6gbiros6g a c6get torli a c6gjegyzekbol, az egy6ni vsllalkoz6 igazolvdnydt visszaadja vagy visszavonj6k), d) a term6szeteszem6ly berl6 haldlsval, e) a helyis6g megsemmisul6s6vel, f) a hat{rozott id6 eltelt6vel, g) a b6rleti jog 6truhAz{sfval, 6s lemond6ssal. (2) A b6rl6 a helyis6get a b6rletijogviszony megszrin6sekor tiszt6n, rendeltet6sszerfi hasznslatra alkalmas 6llapotban, lelt6r szerint koteles a b6rbead6nak Stadni. (3) A berlo a b6rleti jogviszony megszfin6sekor csak az dltala a b6rleti jogviszony tartama alatt 6rv6nyesltett 6s a b6rbead6 Sltal elismert kolts6gek meg nem terult r6sz6re 6s az ovadek visszaterlt6s6re tarthat ig6nyt. (4) A b6rletijogviszony megsztin6sekor a berlo cserehelyis6gre nem tarthat ig6nyt. (5) Az (1)-(4) bekezd6sekben szab6lyozottaktol elt6ro alb6rleti szerzod6s b6rl6 Sltali megkot6se a b6rletijogviszony azonnali hatsly0 felmondssdt vonja maga ut6n. (6) Az e S (5) bekezd6s6ben foglalt felmondds eset6n a k6pviselo-testulet kulonos m6ltdnyossagbol az alb1rlovel az eredeti berl6 berleti jogviszonya szerzodds l5

16 szerinti idotartamdig - paly1aatls nelkul - a b6rleti szerzod6s megkot6s6rol hatdrozhat. A berleti jogviszony szunetel6se 33.S (1) A b6rlo 6s a b6rbead6 megsllapodhat a b6rleti jogviszony szunetel6s6ben, ha a berlo a helyiseget az6rt k6nytelen kiurfteni, mert annak 6llapot az Sll6konys6got, az 6let- vagy kozbiztons6got vesz6lyezteti, illetve annak fel0jitdsa, helyredllit6sa vagy b6vlt6se csak a helyis6g kiurit6s eset6n v6gezheto el vagy a b6rlem6nyt a feleken kivulallokbol nem tudta birtokba venni. A szunetel6s id6tartama b6rleti jogviszony idotartamdba nem szdmit be. (2) A b6rl6 a tev6kenys6g folfiatdsdhoz szuks6ges helyis6grol - a berleti jogviszony szunetel6s6nek tartamsra maga koteles gondoskodni 6s viselni a koltozkodessel kapcsolatos koltsegeket. A b6rleti jogviszony folytatdsa 34.S (1) Az egy6ni vsllalkozoi igazolv{ny alapjdn tev6kenyseget folytato b6rl6 haldla eset6n csak az egy6ni vlllalkozlsrol szolo torv6nyben meghat6rozott szem6lyek jogosultak a b6rleti jogot folytatni. (2) A v6llalkozoi igazolvdnyhoz nem kotottev6kenys6g eset6n csak a a) berlo h5zastdrsa, b) gyermeke (orokbefogadott, mostoha 6s nevelt gyermeke) jogosult a b6rleti jogot folytatni, ha a helyis6get tovdbbra is arra a c6lra hasznslja mint a b6rlo. HasznSlati d ij fizet6si kotelezetts6g 35.S (1)Jogcim n6lkuli hasznslat, tov6bb6 jogellenes alb6rletbe adds eset6n a haszn6lat ellen6rt6kek6nt - az egy6bk6nt fizetendo berleti dij ketszeres6nek megfelel6 osszegfi haszn6lati dijat kell fizetni. (2) Jogcim n6lktlli a haszndlat kulonosen, ha a b6rl6 b6rletijogviszonya megsztint 6s a helyis6get hatdridore nem uritette ki. lv. Fejezet La kdso k 6s helyis6gek id egen ft6s6re vo natkoz6 szabdlyok Elidegenit6si tilalom alatt 6llo hdzingatlanok 36.S Az eladdsi tilalom alatt all6 hdzingatlanok jegyz6k6t e rendelet 3. szdml mel6klet6nek A./ pontja tarlalmazza. On kormd nyzati tu lajdon 0 la kdsok el idegen it6s6nek feltetelei 37.S (1) A vev6 a v6telsrat a szerzod6s megkot6sekor egyosszegben koteles kiegyenllteni. l6

17 (2) Amennyiben vevo a v6telsr kifizet6s6re p6nzint6zeti hitel felv6tel6vel v6llal kotelezlttseget, 0gy az addsv6teli szerzod6s megkot6sere az elad6 tulajdonjogdnak a t"t;"r v6tel6r kifizet6s6ig torteno fenntartds6val kerul sor. A tutajoonjog fenntart6ssal tort6nt elad6s t6nye, illetve a p6nzint6zeti hitel biztositekjul szolgdlo jelzdrlogjog az ingatlan - nyilvdntartdsba bejegyzesre kerul. A szerz6d6sben egyoldalu elslldsi jogot kell kikotni az Szigetvdr Vdros 6nkorm6nyzata javiia azon esetre, ha vevo vagy a p6nzint6zel a teljes v6tel6rat a szerzod6sben vsllalt hat6ridoig nem fizeti meg' 38.S Annak a b6rlonek, aki kulon torv6ny szerinti fogyat6koszem6ly, nyugell6t6sban nem r6szesul, szerz6d6s6nek fenn6llds6rig lak6sdt harmadik szem6lynek csak a berlo irdsbel i hozzdiilrulssdval lehet elidegen ften i. Az onkorm ilnyzati lakdsok elidegenft6s6b6l szarmazo bev6telek fe I haszns 6s6 n a k szab1ly oz1sa 3e.s (1) Az onkormdn yzat a lakdsok elidegenit6s6b5l szarmazo bev6teleit a Ltv. 62. S (3) bekezd6s6ben meghat6rozott c6lokra haszndlja fel' (2) A k6pvisel6-testulet a felhaszn6lds m6rt6k6rdl 6s c6ljair6l minden 6vben a kolts6gvet6si rendeletben dont. Az onkorm 1nyzatitulajdonban l6vo helyis6gek elidegenit6s6re vonatkoz6 szabslyok 40.s (1) Nem idegenithet6 el a helyis6g, ha: a) olyan epuletben van, amelyet a mindenkor hat6lyos szab6lyozdsi terv bont6sra kuelolt; b) a V6rosh1za 6puleteben van; c) ert6kesit6sre ki nem jelolt lakoepi.iletben tal6lhat6. (2) Az onkorm6nyzati helyis6gek elidegenit6sekor a vagyonrendelet szabdlyait megfeleloen kell alkalmazni. V. Fejezet Zdro rendelkez6sek 41. S (1) E rendelet 3-6. S - Snak rendelkez6sei janudr 1- napjdn, egy6b rendelkez6sei pedig liihirdetese napjdn lepnek hatdlyba. Rendelkez6seit ettol a naptol kezdve kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet rendelkez6seit - a 3-6. S. kiv6tel6vel - a folyamatban l6v6 ugyekben is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatdlybal6p6s6nek napjsig megkotott onkormdnyzati tulajdon0 lakdsok b6rleti szerzod6s6t b6rbead6 20i1. december 31. napjdig, szocislis b6rlakdsok eset6n mdrrcius 31. napjdig felulvizsg6lja l7

18 (4) ' 'onkormanyzati Szigetv6r VSros Onkormdnyzata K6pviselo-testulet6nek a tobbszor modositott lakssok es helyis6gek b6rlet6rdl sz6lo (X 1.29.) sz{mu onkormdnyzati rendelete lll. Fejezet6nek rendelkez6seit december 31. napjdig kell alkalmazni. (5) 4 rendelet hat6lyba16p6s6vel egyidejrlleg hat6lydt veszti Szigetvdr Vdros onkorm anyzata K6pvisel6testulet6nek tobbszor m6dositott: - 21l1gg3. (X;1.29.) szdm0 az onkormdnyzati lak6sok es helyisegek berlet6rdl szolo onkorm6nyzati rendelete - a lll. Fejezet kiv6tel6vel; - 11t1994. (V.6.) sz6mti onkorm6nyzati rendelete az onkorm6nyzati tulajdonban 6116 lakdsok 6s nem lak6s c6ljdra szolg6lo helyis6gek elidegenit6s616l; (lx. 1.) szdm0 dnkorm6nyzati rendelete az dnkormdnyzati berlakdsok b6r6r6l, valamint az onkorm ilnyzati lakb6rtdmogatdsok m6rt6ker6l 6s felt6telei16l; (Vll.1.) sz6m0 onkormsnyzati rendelete az 6llampolgdrok lak6shoz jutdssnak onkormdnyzati tsmogatds616l. (6)Jelen rendelet hatdlyba l6p6s6vel egyidej0leg Szigetv6r V6ros..Onkorm6nyzata K6pviselo-testulet6nek Szervezeti 6s Mtikod6si Szab1lyzatlrol sz6l ttil.) szdm6 onkorm6nyzati rendelet6nek (tovdbbiakban: SZMSZ) 1. sz6m0 mell6klete kieg6szul az al1bbi 16. ponttal: 10. Szigetvar vdros Onkormilnyzata Kepvisel6-testilletdnek a lakdsok 6s helyisegek berteter1l ittetve elidegenites1r6l szolo (1V.22.) sz6m0 6 n ko rm 1nyzati re n delete al api 6n : a./ szoci1lis b6rlakasok berbead1sdra irflnyulo pdlyazat kiirdsa b./ k1ttsegelven megallapitott takber(i takdsok berl6inek kiiel1lese p1lydzati eljitras sordn c./ iozzajitrul a klttsegelven megdtttapitott hdzastdrsi berl6tarsi szerz6d6s megkdtes6hez d./ szolgdlati lakashoz iuttatdsr6l d1ntes e./ siolgdtati iogviszony megszfin se utdn legfeliebb egy evig tovdbbengeddlyezheti a lakashaszndlatot; f./ vis maior eset6n kiiel1li a berl6 szem6ly6t; g./ hozzajarul az Ltv. 21. S Q) bekezd1sben fel nem sorolt hozzdtartozok b6rl5 altali befogaddsdhoz; h./ hozzajariasat adja 1nkorm1nyzati tutaidonu lakds alberletbe addsdhoz legfeliebb k6t ev idstartamra; i./ hoizajarul rlszletre v6teteset1n az ingatlan vev6 1ltali megterhel6sehez j./ cseretakas biztositdsara iltetve az ehhez kapcsolodo berbeadoi h ozz ai 6ru I a s meg ad 6s6 ra iogo su lt' (7) E rendelet hatdlyba lep6sevel egyidejuleg az SZMSZ 3. szam0 mell6klet6nek lll.tl pontjdnak szoci5lis 6gazatter6n gyakorolt hatdskor6nek f.) alpontja hatdlydt veszti. (8) Jelen rendelet hatslyba l6p6s6vel egyidejtileg azszmsz 3. szdm0 mell6klet6nek lll.t2. pontjdnak szoli6lis ugyek ter6n megl6vo hatdskorenek h.) alpontja hely6be az al1bbi rendelkezes lep: h.) szoci6ttis bertakasok pittyaztatasa eset1n dont a b6rl6 szemely6nek kijel6lesersl. 18

19 (9) E rendelet hatdlyba lep6s6vel egyidejoleg az SZMSZ 3. szdm0 melldklet6nek lll./4. pontja az al1bbi q.) es r.) alpontokkal eg6szul ki: q.) indokolasi k1tetezetts1g terhe mellett javaslatot tesz nem szoci(tlis iellegfi takashoz jut6sra iltetve lnkormdnyzati lakas nem lakds c6liara t6rten6 b6rbeaddsdra von atkozoan ; r.) Szigetvdr Vdros Onkormdnyzata Kepvisel6-testulet6nek a lakasok 6s helyisegek bdrteter6l es elidegenft6sersl szolo../2011.(..) szdmu 6nkormdnyzati rendelet6nek 31. g (3) es (4) bekezdes6ben meghatdrozott munkalatok eset6ben v6lem6nyez6s jogkdre van. (10) Jefen rendelet a belso piaci szolgdltatdsokrol szol6, azeuropai Parlament 6s a Ta ndcs EK i 16 nye lvn e k me gfe le 16 sza b6 lyozdstarlalmvz. Szigetvdr, 2011\ dprilis 21., t', Kolovics Jdnos polgsrmester ' ','",:n,,,'.:," r' :- '& s$.-?;. ' \j ff#[+]'t; /n.,.. f. Y ' 9 ' l "i't "u r 6t' tr * _.,,-.:_ "' / j/' I,,1., t t{ L ' l Hbrv6th KrisztiSn jegyzo A2Ol2O11. ( V.22,) 6r. sz6m0 rendeletet prilis 22. napjdn kihirdbtem. J. / Horv6th Krisztidn Jegyz6 t t9

20 Pitly{zati diiak forintban meghat5rozva A Komfortfokozat B I szoba C D 1.5 szoba2 szoba E F 2.5 szoba 3 szoba I Komfort n6lktili 2 F6lkomfortos J Komfortos cisszkomfortos

21 A./ SzociSlis jellegti berlak6sok lakb6r6nek mert6ke, melyek az 6ltal6nos forgalmi adot nem tartalmazzilk: A Komfortfokozat B Lakb6r m6rt6ke (Ft/m'?lh6) 1 szi.iks6slakss 75 2 komfort n6lkiili ll0 a J felkomfortos komfortos <isszkomfortos 270 B.l Az SZMM-OM rendelet nyom6n programba bevont - az onkorm ilnyzat tulajdondba kerult illetve a e rendelet 3. sz6m0 mell6klet6nek A./ pontjdban felsorolt lakdsok lakb6r6nek m6rt6ke: A B Berleti dij vbenadott b6rlakds kotelez6 lakdsbiztositasi d ijdval megegyez6 m6rt6kti vben a mindenkori komfortos lak6s b6rleti dijdnak 25 o/o'" vben a mindenkori komfortos lakss b6rleti dijdnak 50 %- a 4 7-B.6vben a mindenkori komfortos lakds b6rleti dijanak 75 o/o - a vben a mindenkori komfortos lakds b6rleti dij5nak 1OO % - a A dijak az Afa-t nem tartalmazzlk. 21

22 3. sz6m[ mell6klet a (1V.22.) sz6m0 Or.-hez Onkormdnyzati tulaidon0 b6rlak6sok ieovz6ke A.ffelepprogrammal 6rintett lakssok: 1.1 Mora Ferenc lakotelep 4.lVl1. (1 lak6s) 2.1 BAstya utca 2. (2 lak6s) 3./ Kolozsvdri utca 7. (2lak{s) 4.1 D6zsa Gyorgy utca 40. (2 lakds) 5./ Zsib6t Sz6lohegy hrsz. (1 lakds) 6./ Zsib6t Sz6l6hegy hrsz. (1 lakds) 7./ Megye utca 15. (1 lakds) B./ Basa utca 26. (1 lak6s) 9./ Szulim6n utca 62. (2lakds) B./Szoci6lis b6rlakdsnak min6sulo lakdsok: 1.1 D6zsa Gyorgy utca 5. (6 lak6s) 2.1 Jozsef Attila utca 5. (6 lakas) 3./ Kossuth t6r 10 (6 lakas) 4.1 Mora Ferenc lakotelep 1. (10lakds) 5./ Mora Ferenc lak6telep 3. (1 lakds) 6.lVAr utca 9. (12 lakds) 7.l Dei* Ferenc t6r 10. (3 lakds) 8./ RadovSn t6r 3.V11. (1 lak6s) 9./ Radov6n t6r 9. lv/3. (1 lakas) 10./ Radovdn t6r 10.V112. (1 lakas) 11.1 Olay Lajos utca 1. (1 lakds) 12.1 Alapi Gdspdr utca2. (1 lakds) 13./ Sdnc utca 5. llll2. (1 lakds) 14./ Munkds utca 18. fszt. (1 lakds) 15.1 Orszitg 0t 1. (1 lakas) 16./ Szent lstv6n lakotelep 26. lll13. (1 lak6s) 17.l Szlchenyi utca 62. (2lak6s) 18./ Szechenyi utca 115. (1 lakds) 19./ RSkoczi utca 3. (1 lakas) 20./ Somogyapdti, Fo utca 43. (1 lakds) C./ Szolgdlati lakdsok: 1.l Zrinyi ter 3/A lll.16. (1 lakas) 2.lVAr utca 3. (1 lakas) 3./ Domolos, lgmdndy kf ria (1 ilres lakds) 4.1 Jozsef Attila utca 7. (1 lakas) 5./ Kossuth t6r 10. (1 lakas) D./ Vis maior eset6re fenntartott lakssok: 1./ Kossuth ter 10. (1 lak6s) 22

23 4. szdmti mell6klet a 20/2011. (1V.22.) sz6mri 6r.-hez B6rbeadhato lak6sok m6rt6ke A Szem6lyek szdma B LakSs nagys6ga szobsk alapjdn 1 k6t szem6lyig legfeljebb 1 lak6szoba 2 h6rom szem6lyig legfeljebb egy 6s f6l lakoszoba 3 n6gy szem6ly eset6ben 4 of szem6ly eset6ben 5 hat szem6ly eset6ben legfeljebb kett6 lak6szoba legfeljebb kett6 6s f6l lakoszoba legfeljebb hdrom lak6szoba 6 minden tov6bbi szem6ly eset6ben tovdbbif6l lak6szoba z3

24 5. szdmrir mell6klet a (1V.22.) sz6m0 Or.-hez K6relem szocislis b6rlakds ig6nyl6s nvilvsntart6sba v6tel6hez a k6relmez6k neve K6relem szocidlis berlokos igenyl6s nyilvontortdsbo vetel6hez (K6rji.ik, hogy a formanyomtatv6ny v6g6n tal6lhat6 kitolt6si ritmutat6t sziveskedjenek elolvasni.) 1. Lakiiscsere eset6n jelenlegi - kisebb szobasz6mri - azonos szobasz6mir - nagyobb szobasz6mir <inkorman yzati b6rlak6st k6r.. Jelenlegi lak6s6t mikor kiutal6 hathrozattal, kij el<il6ssel kapta. szob6s lak6snil...milyen szirmit 2. Nyujtott- e be kor6bban lak6sig6nyl6st: igen-nem* Ha igen, annak 6ve:.. 3. A k6relmezo 6shdzasthrsa (6lett6rsa) szem6lyi adatai: Neve (le6nykori n6v is) Lak6helv cime Tart6zkod6si hely cime Levelez6si cim A k6relmez6 a k6relmezohinasthrsa (6lett6rsa) Csal6di iillapota Sziilet6si helye, (6v.h6.nao) Foglalkoz6sa ideje Munkahely megnevez6se 6s cime Munkaviszonyban toltott 6vek sz6ma Mi6ta lakik Szieetv6ron Mi6ta dolsozik Sz.vdron 24

25 4. A k6relmezovel egyutt krjlt<izo, kozrjs hhztarttshban 616 gyermekek 6s egy6b eltartott szem6l)'ek: neve szi.ilet6si ideje 5. A k6relmezo 6s vele egytitt kciltciz6 keress csal6dtagok: kapcsolata a munkahelye, kerelmezohoz foglalkoz6sa havi 6tl. j<ivedelme (gyermekek ut6ni ell6t6sok is) 6. A k6relmezo 6s vele egytitt k<ilttiz6k j<ivedelme 7. A csal6d osszl6tsz5ma:... fo 8. Az egy fore es6 havi 6tlagiovedelem:... Ft 9. A k6relmezonek 6s a vele egytitt koltoz6knek van-e, illetve 3 6ven beltil volt-e g6pkocsijuk: volt-van - nincs". tipusa gyfrti.si ideie hengenirtartalma v5s6115s 6ve rendsz6ma 6rt6ke 25

26 10. A k6relmezonek 6s vele egyi.itt koltozoknek ingatlan vagyona, illetve ingatlanhoz kapcsol6d6 vagyoni 6rt6kti joga van-e (tulajdoni lap becsatol6s6val): igen-nem*. azingatlan cime:. helyrajzi szfima:.. mrivel6si 6g:... becsiilt 6rt6ke:. (mtivel6si 69: csal6di hin,lakhs, nyaral6, h6tv6gi h6z, zfirtkerti ingatlan, lak6stelek, tidiil6telek, mezogazd. mtiv. alatt 6116 fbld, stb.) Az ingatlanokn6l r6sztulajdon eset6n a tulajdoni h6nyadot fel kell ttintetni. Vagyoni 6rt6kti j og: haszon 6lv ezeti, haszn6lati j og. Ha csal6di h z, lak6s van tulajdonukban 6s nem laknak abban, mi ennek az oka: Van-e a tulajdonriban olyan ingatlan, ahol 6pitkez6s folyik, illetve tirsashi.z 6pit6s6ben r6szt vesz-e:. I l. Eltart6si szerzod6st k<it<ittek-e: isen-nem 12. Ak5relmezo 6s csal6dja kin6l 6s milyen jogcimen lakik jelenlegi lak6s6ban: Amennyiben alberlo, az alb1rleti dij havi <isszege: Az eg6sz lak6sban lak6 szem6lyek sz6ma : Az eg6szlak6s a./ alapter0lete b.l szobiinakszhma c. I szobiinak alapter0lete A k6relmez6 6s csal6dj akizttr6lagos haszn6latiban 6116 a.l szobhkszitma b. I szob 6k al apteriil ete c./ egy6b helyis6gek... fo m2 db m' db m' A k6relmezo 6s csalsdia Sltal mfssal koz<jsen hasznslt a.l szobitk szitma b.l szobilk alapteriilete c.l egyeb helyis6gek db ^2 A lak6s komfortfok ozata'. 26

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

ö ü í ü í ú úó ó ó ó ö ó í ö ó ó ó ó ö ö ö Í ö Á í ó ü ö ü ö ü ú ú ó ó ó ó ü ö í í í ö í í í í ö ö ö í a pnzbelistermszetbennyújtottszocilis segyes szemlyesgondoskodst nyújtó elltsokróio sz 7 I20 2.(III.29.)önkormnyzati

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 24. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

ö Ö ő ü ö ö ö ü ü ö ö ö ő Ö Ö Í ő ö ő ü í ö ö ő ő ő Ó ö Ö ö ő Á ö ő ő ű ö ő ő ő Ó Ó Ó ö ü í ő ö ö ő ő Ö ü ö ö ő ő í ü í ú í ü ü ö ő í ú ü ö ő ö ú í í ö ö ö Ő ü ö ö ü ö ö ö ő ö ő ü ü ü ü Ö Ö ÜÍ ő ő ő í

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

DI]NAKILITI KözSEc öxxornnányzera xrpvrsnró-rn 19 srülprpxrr l20t3. (XU.18.) önkormnyzati rendelete a szocilis elltsokról Dunakiliti Közsg ÖnkormnyzatnakKpviselő-testülete a szocilis igazgatsről s szocilis

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1.

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 1. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(III.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2007.(IX.24.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról a 10/2008.(IV.21.), a 34/2008.(XII.22.),

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések

I. Fejezet LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI. Általános rendelkezések Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ú ľ Ö ľ é ő ü é ľ ľ ö ú é é é éľ í é ü ľ ó ó ű ú ľ é ü é é é éľ í é ü ĺ ó ó ó ó é ö é é é é ú é é ö é é é ö é ú Ö é ę ü é é ű ö é é ĺó ó ő ö ĺ ľ ú é ł é é é ü é ľ ö é é ü é é é é é é é ö ę ő ľ ú Ö é é

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről Balatonfüred Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 19/1999. (VII.10.) KT. számú * r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosította: 33/2000./XII.31./KT, 41/2001./XII.31./KT,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e

Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/1994.(I.28.) r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról /Egységes szerkezetbe foglalva/

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Módosítva: 16/2014. (VII.15.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

ö ő ü Á Á ú Á Á Á ó ö Ö ő ü ö ő ó ó ö ó ó ó ó ö ö ó í ö Ú ó Á í ö ő ó Ü ő í í ó Ö ö ü ő ó ő ő ő ó ü ö ü ó ó ö ö Ü ó ö ú ő ő ő í ő ö Ü ű ó ó ó ő ő ó ó ó ö ü ó ő ú ö ő ó ú ó ö í ö Ú ő ó ó ö í ő ó ö ü ú í

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE* 22/2001.(XII.18.) Önk.számú rendelete A lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi szabályairól Kötegyán község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete Az önkormányzati tulajdon álló lakások és helyiségek bérletéről Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 30-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Dr.Vécsei László képviselő napirend előtti felszólalása - Dr.Vécsei László

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról (egységes

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005.(IX.30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 24/2004. (X.01.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (X.01.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályok, a bérbeadói jogok gyakorlása Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletről és elidegenítésükre

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: VI/59013/2011. Cím: Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendeletről (rendeletalkotás)

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2004. (...) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről és elidegenítéséről, egységes szerkezetben a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (II. 23.) r e n d e l e t e A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről egységes szerkezetben az e rendeletet módosító 19/2007. (VI. 29.) számú, a 23/2007.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Rákóczifalva Város Önkormányzatának

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra.

1. E rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lakásra. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2012.(IX.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, elidegenítéséről és használatáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE FOGLALT

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben