{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz"

Átírás

1 {.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES Itz JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C I amely l6trejiitt egyr6sz16l O rszd gos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u ad6sz6ma: I banksz5m laszitma: MAK i kdpviseli: Prof. Dr. K6sler Mikl6s foigazgat6 mint Megrendel6 (a tov6bbiakban: Megrendel6), m6sr6szr6l a C.P.P. Budapest kft cegegyzdk szdma Cg I 8 ad6szdma: b anks z6m lasz6ma: I kepviseli: Moln6r Tam6s mint sz6llit6 kozott az alulirott helven 6s id6ben az alihbi feltdtelekkel: I. A szerzod6s tdrgya 1.) A felek rlgzitik, hogy a Megrendel6, mint Aj6nlatkdr6 a Kdzbeszetzesi Ertesft6ben szeptember 00-6n KE nyilvdntart6si sz6m alatt megjelentetett aj6nlattdteli felhiv6ssal egyszeni kozbeszerzesi elifitttst inditott az Orsiagos Onkol6giai Intezel reszere,,seb6szeti anyagok beszerz6se" tilrgyttban, arnely elj6r6s 1,15,28 es 32 t6tel6nek nyertesekdnt kertil kihirdetdsre. 2.) Jelen szerzodes tixgya az ajdnlattdteli felhiv6sban 6s az aj6nlati dokumentdci6ban meghat6rozott 6s az elfogadott aj6nlat szerinti e szerz6d6s II. 1. pontj6ban megjel6lt helyszinre tortdn6 szdllitisa 6s lelt6r szerinti 6taddsa. A term6kek listaj6t, netto 6s brutt6 egysegirirt, ezek dsszesitdseit az l. szitm'6 mell6klet tartalmazza. A lesz6llitott termekeket Megrendel6 csak saj6t c61j6ra ds saj6t intezmenyeiben haszn6lhada fel. II. A teljesft6s helye, ideje 6s m6dja 1.) A teljesit6s helye: Orsz6gos Onkol6giai Int6zet Il22Budapest, R6th GY. u Kozponti an-vagraktar

2 2.) Teljesit6si hat6rid6: a szerz6d6s megkot6sdt kovetoen a lehiv6soknak megfelel6 iitemez6ssel. 3.) A teljesit6s m6dja: 3.1) Megrendel6si 6s Szdllit6si felt6telek: Megrendel6 a felhaszn6l6si igdnyei alapj6n 10 munkanappal a tewezeff. sz6llit6s elott Sz6llit6 rdszere fele tov6bbitja a leszallitand6 6ruk megnevezds6t 6s mennyis6gdt. A Szdllit6 a megrendelt 6rukat Megrendell ruktftritba a sziillit6si hat6rid6kdnt megadott napon - netfotot pdntekig lettot Megrendelo k6rds6re elt6rhetnek) rAig - kdltsdgmentesen lesz6llitja. 3.2.) Aru6tv6tel: 3.2.1) Mennyis6gi 6tv6tel Az itruk fu varoz6t6l tortdn6 rifv6te le Me gren d el6 kdteless 6 ge. A lehiv6snak megfelel6 sz6llit6s a felek egyezo meg6llapod6sa szerint akkor t6rt6nik meg szabitlyszerfien, ha a Szrillit6 vagy az iitala igdnybe vett fuvaroz6 az egyes sziilitminyokat a Megrendel6nek a fentiekben meghat6rozott cimdre lisziilitja, 6s a sz6llftm6nyokat legkisebb gyrijt6csomagolssi egysdgenk6nt a Megrendel6 erre kijelolt alkalmazottjainak 6tsz6molva, a mennyis6gi ellen6rzds biztosit6sa mellett ifiadja. Az ifiadils alapja a sziilit6\evdlkdnt, melyen 6tad6 6s 6fvev6 alfiirisitval igazolja a sz/jlitits megtort6ntdt (ezen a Szallit6, a sziilit6s d6tuma, az 6ru megnevez6se, mennyis6ge, egysdg6ra 6s 6ssz 6ra is szerepel). A Megrendel6 a mennyis6gi ellen6rzdsnek az 6ru6tv6telkor mdg el nem vegzett reszet - a gyijtocsomagol6son beliili esetleges mennyisdgi hi6nyok megrillapit6sa c6lj6b6l - kdteles halad6ktalanul, de legk6s6bb az ilneteltol szdmitott 2 napon beltil megkezdeni 6s azt a megvizs giilshoz sztiks6ges id6 alatt folyamatosan, de legk6s6bb 3 nap alatt elvdgezni. Az esetleges egyedi 6s gytijtocsomagol6son beliili hiiinyokat a Megrendel6 6ltal ki6llitou megfelel6 jegyzokonyv alapj6n a Szillit6 kivizsg6lja; amennyiben a kifog6s jogos, 5 munkanapon beliil p6tolja vagy j6vdirja azokat ) A min6s6g ellen6rz6se Altal6nos minos6gi felt6tel a rendeltetdsszerii haszniiatra alkalmass6g. Az esetleges min6s6gi kifogrisol6s rendez6se 6rdek6ben a Megrendel6 a min6s6gi vizsgillatot koteles haladdktalanul, de legk6s6bb az 6fvdtelt6l szilmitott 8 munkanapon beltil megkezdeni, es azt a megvizsg6ldshoz sziiksdges id6 alatt folyamatosan, de legk6s6bb 15 munkanap alatt elvegezni' Amennyiben a Sz6llit6 a min6s6gi kifog6st nem fogadja el, ds a kifog6s k6zl6sdt6l sz6mitott 8 munkanapon beliil kozos mintavetelezlste nem jelentkezik, a Megrendeki a kifog6solt sz6llitm6nybol mint6t vesz es azt az illetdkes m inos 6 ge I lenor zo s zervnek fe lti lvizs g 6lat c e\ ftb6 I m e gkii I di. 11 y^f" k,4,-(,

3 A min6s6gi feliilvizsg6lat kolts eget a Szrlllit6 viseli, ha a term6ket a feli.ilvizsgdlat nem megfelel6nek min6siti. A Megrendel6 viseli a vizsg lat kdltsdg6t, ha a felulvizsg6lat sor6n a termdk min6s6ge megfelel6nek bizonyult. A Sz6llit6t nem terheli felel6ssdg, amennyiben a feli.ilvizsgiilat sor6n bizonyit6st nyer, hogy a min6s6gi hiba a Megrendel6 6ltali nem megfelel6 t6rol6sra vagy kezel6sre vezetheto vissza. Min6s6gi kifog6s eseten a vizsgitlat eredmdnyetol fi.iggetleniil a Sz:illit6 koteles azonnali hat6llyal p6tolni a min6s6gileg kifog5solt term6ket, melynek kifizet6se csak akkor tdrtdnhet meg, ha a min6sdgileg kifog6solt term6kr6l bebizonyosodik, hogy a term6k a szerzodesben meghathrozott felt6teleknek megfelelt. 3.3.) Lejrlrati id6k A se-b6szeti anyagok sterilit6s6nak lejiirati ideje a K6rh6zhoz tlrteno leszdllitiiskor minimum egy 6v. 3.4.) A szerz6d6s akkor tekinthet6 teljesitettnek' ha a) - a seb6szeti anyagok (tartozekaival egyi.itt) sz6llit6sa az ew nyes szabv6nyok szerinti min6s6gben megt6rtdnt, - rendeltetds zerii haszndlatra alkalmas ak, b) ha a teljesit6st a Sz6llit6 a Megrendel6 igazolisa alapjdn igazolta es a Megrendel6 dfvette. ili. P6nziigyi felt6telek t.) A Megrendel6 havi elsz6mol6s alapj6n - a Kbt 305. $. (3),(4) 6s (5) bekezddseben meghat6ro zott eloirftsok figyelembe vdtel6vel - frzet Sz6llit6nak. A sz6ml6zis alapla t6telesen az aktuiiis h6napban lesz6llitott tdtelek egysdgdrar szororla a lesz6llitott mennyis699el. Z.\ A szhmlikat a Sz6llit6 havonta egyszer, h6rom peld6nyban nyirjtja be - a h6nap 7- ig - nyrijtja be a Megrendel6 fel6. Megrendelo a szitmltt a havi teljesitds6t kbvet6en, Sz6llit6nak a bir6lati rdszszempont szerinti v611al6salapj6n sz6mftott 60 napon beltil egyenliti ki a Kbt $- (3)-(5) bekezd6se figyelembe vdiel6vel,amennyiben Sz6llit6 az Art. 36lA paragrafus6ban foglalt ad6igazol5si kotelezetts6 g6t telj esiti. 3.) Amennyiben a Sz6l\it6 a Megrendel6kent szerzodo fdl 6ltal tgazolt szerz6d6sszeni teljesitds ellendre a felek kozott meg6llapodott... napos fizet6si hat6rid6 eredmdnyteleni.il telik el, a Sz6llit6 jogosult a Megrendel6 Magyar Allamkincst6rn6l vezetett sz6mir fizetdsi szhmlitra beszed6si megbizfts benyirjt6s6ra, azzal, hogy a Magyar Allamkincst6r a szetzodes 5. sz. 4 tr^ tl.(,*'

4 mell6klet6ben kapott felhatalmazils es hozztlttrulils alapj6n annak teljesit6s6re koteles. A fizet6si meghatalmaz6s minden egyes rcszszirmlilra 6rv6nyes. 4; Megrendel6 kdsedelmes fizetdse esetdn Sz6llit6 a mindenkori Ptk. szerinti k6sedelmi kamatot szdmithat fel. 5.) A Megrendel6 kijelenti, hogy az ellenszolg6ltat6s p6nziigyi fedezete a kozbeszerzdsekrol sz6l dvi CXXX. torv6nyben (tov6bbiakban Kozbeszerz6si Torvdnyben) el6irtak szerint rendelkezdsre fog 6llni. w. A szerz6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek 1.) A Szdllit6 k6sedelmes teljesit6se esetdn k6sedelmi k6tb6rt koteles fizetni a Megrendel6 r6szdre. A k6sedelmi kotb6r mdrtdke Ft - a sz6llit6si igdnyre vonatkoz6 ir6sos 6rtesit6sben megjelolt sz6llit6si napot kovet6 napt6l - minden k6sedelmes nap eset6re. A k6sedelmi kdtbdrt Aj6nlatk6r6 maximum 10 napra 6rvenyesiti. 2.) A Megrendel6 tudomdsul veszi, hogy fizet6si k6sedelme esetdn vele szemben a Sz6llft-6 a mindenkori hat6lyos Ptk-ban figzitettk6sedelmi kamatot drv6nyesithet a szttmla alapj6n. V. Elrill6s a szerz5d6st6l, a szerz6d6s felmonddsa, a felr6hat6srigot kizi,r6 okok 1.) A Szerz6d6s hathlya Hatirozott idejti, november okt6ber 31. kozotti id6szakra' 2.) El6llrls a szerzsd6st6l: Z.i.y Vtegrendeldnek jog6ban iil a szitllit6sigdnyre vonatkoz6 fr5sos 6rtesitdsben megelolt sz6llit6si napot 10 nappal meghalad6, k6zvetlentil egymsst kdvet6 -.gy?rt.l-iien meg6llapithat6an Sz6llit6 hibajab6l ered6 - szsllit6si k6sedelem, 30 nupon beltili k6tszeri ism6tloddse eset6n a szerzodest6l azonnali hat6llyal Sz6llit6 rcszdr ol tort6nt srilyos szerz6d6s ze gesr: e hivatkozva el6llni' Ebben az esetben Megrendel6 kotb6r 6s kart6ritdsi ig6nyek 6rvdnyesit6s6re jogosult. 2.2.) Sz6llit6nak jogriban napot meghalad6 fizet6si kdsedelem esetdn a szerz6ddst6l azonnali hat6llyal Megrendel6 reszerol t6rt6nt srilyos szerz6d6sszegdsre hivatkozva el6llni' Ebben az esetben Szrlllit6 mindenkori hat6lyos Ptk-ban figzitett k6sedelmi kamat drvdnyesitds6re j ogosult. /4 Wrt-a'

5 3.) A szerz6d6s m6dosit6sa: A szerzodfs m6dos itdsa kizfur6lag a felek kdzos megegyez6s6vel csakis ir6sos form6ban tdrt6nhet a Kozbeszerzdsi Torv6ny 303. $.-ban meghatarozott esetekben. 4.) A felr6hat6sigotkiz6r6 okok: A szeruoddskdtdskor el6re nem l6that6 6s elh6rithatatlan esemdnyek. Ilyenek pl.: termdszeti katasztrofirk, h6boru, blok6d, export ds importtilalom, 6ltal6nos anyag 6s tizemanyaghi6ny illefve minden olyan kortilm6ny, mely el6re nem kalkul6lhat6 6s szfilito hat6sk6rdn kivtil esik. A vis maior helyzetr6l az lrintett fel annak bekdvetkezterol illetve megszrin6s6t6l 5 napon belul tartozik a m6sik felet 6rtesiteni. VI. A Megrendel6 jogai 6s kiitelezetts6gei l.) Megrendel6 a konkr6t betegig6ny figyelembe v6tel6vel jogosult a szerz6d6sben ' rogiitett sebdszeti anyagok, teljes mennyisdgt6l -10 Yo'ban eltdrni a szetzodes ideje alatt. Megrendel6 jogosult a betegnek, illewe a mtit6tnek megfelel6 tipusri 6s m6retti eszkoi megrendel6s6re, adott esetben akir eltdrve a szerz6ddsben r6gzitettekt6l., mivel a miiszaki specifik6ci6 az elozo 6vek beszerz6seinek statisztikai elemzdsein alapul, melyt6l a t6nyleges aktu6lis ig6nyek eltdrhetnek. 2.) Megrendelfi a sziilitttsi iitemtervn6l fenntartja maginak azt a jogot, hogy az titemez6st az ajrinlattdteli felhfv6sban felsorolt eszkdzok ds mennyisdgek vonatkoz6s6ban a szerzoddskot6skor m6g az intezet raktirtkeszlet6ben l6v6 anyagfele s 6 gek, es az elo szerz6dds ek fi gye lembe vdte I 6v ei haliu ozza me g' 3.) Megrendel6 jogosult mindig csak az aktudlisan sztiksdges mennyisdgeket megrendelni es a teljesit6st k6vet6en havi elsz6moliisban kifizetni, ez azonban nem eredmdnyezheti azt, hogy a Megrendelo az iitala tenderkiir6sban felti.intetett 6ves mennyis6gn6l -10 o/o-ot meghalad6 mdrt6kben rendeljen term6ket a Sz5llit6t6l. Megrendel6 garantiija, hogy a Sz6llit6 6Ital a tenderelj6r6sban elnyert 6ruk tekintetfben - a mindenkori termdk mix alapj6n - a termdket a jelen szetzodds tartama alatt csak az adott Szrillit6t6l rendeli meg. 4.) Megrendel6 kdteles szitllititsi igdnydt a sz6llit6si hat6rid6t megel6z6en 10 munkanappal, aztitemtervben meghatirozottakszerint Sz6llit6 fel6 jelezni. 5.) Megrendeld koteles a szilllititsi hib6kat, illetve a szavatoss6gi id6vel kapcsolatos dszriv6teleit Sz6llit6 fel6 haladdktalanul, si.irg6s esetben tftvbeszelon, faxon, vagy t6viratilag jelezni. 6.) Megrendel6 jogosult a lesz6llitott iirukon l6that6 ktils6relmi nyomok eset6n ut6nsz6llit6si, vagy cserei96ny bejelentds6re. )4 5'{,4i,(*'

6 le VII. A 5z6llit6 jogai 6s kiitelezetts6gei 1.) A Szrillft6 kciteles a Megrendel6 6ltal igdnyelt seb6szeti anyagok mennyis6g6t a meghat6rozotthattrid6re sdrtil6smentesen az el6irt szavatoss6gi idb betart6s6val lesz6llitani. 2.) Az ig6nyelt seb6szeti anyagok szitllitt.sa Szillit6 felel6ssdgi kdr6be tartozik, azert a sz6llit6s sor6n bekdvetkezett k6rok6rt Megrendel6 felel6ss6get nem v6llal. A kiweszely viseldse a sikeres tfiadds-itvdteli elj6r6s befejez6s6vel egy idsben sz6ll 6t a Megrendel6re. 3.) A Sz6llit6 6\tal leszdllitott eszk6zdk vonatkozits6ban az esetleges hat6s6gi enged6ly(ek) beszerzdse 6s kolts6geinek visel6se a Sz6llit6 feladata. 4.) A Sz6llit6 kciteles az tfiadd sor6n gondoskodni a munkavddelmi 6s balesetv6delmi, ttizrend6szeti 6s kdrnyezewddelmi el6ir6sok betartas616l. A Szillit6 koteles minden olyan neki felr6hat6 k6rt megtdriteni, amelyet a sziilitss sor6n a Megrendel6nek, vagy olyan harmadik szem6lynek okozott, aki a kinigenyet a Megrendel6vel szemben kiv6nja drv6nyesiteni. 5.) A sz6llit6 koteles a sztilitdsi hib6'kkal, illetve a szavatoss6gi id6vel kapcsolatos Megrendel6i 6szrev6telt halad6ktalanul kivizsg6lni 6s 6ll6spontjdr6l 6s int6zked6seir6 I Me gre n de l6t haladdktalanul t6j 6ko rtatni. 6.) Szhllit6 kdtelessdg e az 6ruk forgalomb a hozatalithoz el6irt enged6lyek, min6sdgtanrisitv6nyok megszerzdse 6s azoknak a szerzod s id6tartama alatti 6rvdnyess 6 g6nek fenntart6s a. VIII. Kiiziis ajinlatt6tel eset6n A kiitelezetts6gvillal6s Ptk $. (1) bekezd6se szerinti megoszt6sa IX. J6tdll6s l.) Szdllit6t a jelen szerzodds alapj6n leszsllit6sra kertil6 seb6szeti anyagok, a j o gszabillyb an me g5llapitott szavatoss6gi kote lezetts6 g terhe li. 2.) A Sz6llit6 a hib6s term6keket a kotelez6 j6t6ll5si id6n, illefve a szavatoss6gi id6n beltil csere ritjrin saj6't koltsdg6re biztosida' 3.) Ha a Sz6llit6 VIII. 1.) 6s 2.) pontban v6llalt kotelezettsdg6nek nem, vagy nem megfeleloen tesz eleget, Megrendeld jogosult a sztks6ges int6zkeddseket a

7 Sz6llit6 kockdzatitra 6s kolts6g6re megtenni andlktil, hogy ezzel a szerzodes szerinti bdrmely jogat a Szillit6val szemben elveszten6. X. E gyiittm iikiid6si kiitelezetts6 g 1.) Sz:lllit6 tudomasul veszi, hogy a sz6llit6s egy folyamatosan miikodo k6thhz tertilet6n val6sul meg, igy a szerzodes alapj6n kifejtett tevdkenys6ge nem sdrtheti, 6s nem akad6lyozhatja az Orsz6gos Onkol6giai Int6zet K6rhdz gyogyit6 tev6kenysdg6t. 2.) A kapcsolattart6sra kijelcilt al6bbi szemdlyek kdtelesek a teljesit6st akaddlyoz6 kori.ilmdnyekr6l halad6ktalanul 6rtesiteni egym6st ds kezdemdnyezni a sztiks6ges int6zked6st. Szemdlyiikr6l tdrt6nb viitozlsrol a felek egym6st 6rtesitik' A szerz6d6 felek a szerz6d6s teljesit6se sor6n kapcsolattartdsra, mind a Megrendel6, mind a szfilit6 r6sz1r6l az 2. sz6mri mell6kletben megadott szem6lyeket jeliilik ki. XI. Egy6b rendelkez6sek 1.) Minden, a jelen szerzod,es keret6ben a felek egym6snak ki.ilddtt 6rtesit6sdnek irott form6ban (telefax) kell tdrt6nnie. A leadott rendelds akkor v6lik 6rvdnyess6,h art a cimzetl a felad6 szdmiravisszaigazolta. Az 6rtesit6s hat6lya, - ha a visszaigazol6s megtortdnt - a telefax cimzett altalikdzhezv6telekor 6ll be. A Megrendel6 6ltali lehivdsokra, 6s a Szilllito 6ltali visszaigazolils6ra jogosult szemdlyeket jelen szerz6dds 3. szdmi melldklete tattalmazza. 2.) Jelen szeruldes 6 egymiiss al egyezo p6ld6nyban, magyar nyelven kdsztilt 6s a felek al1irdsdval l6p hat6lyba. A Megrendel6 3 pdld6nyt, 6s a Sz6llit6 3 peldtrnyt kap. 3.) Jelen szerzodes valamennyi melldklete valamint a Sz6llit6 6ltal benyrijtott tenderaj 6n lat a szer z6 d6s e lv 6l aszthatatl an t eszet kep ezi. 4.) A Felek jelen szerz6ddsb6l fakado esetleges jogvit6ikat megkis6rlik targyal6s keretdben rendezni, amelynek alapja az ajhnlati felhivds, az aj6nlatt6teli dokument6ci6 6s az ajhnlat. Ennek eredm6nytelensdgeset6n Felek al6vetik magukat Megrendel6 telephelye szerinti B ir6s69 illetdkess696nek. Sz6llito kotelezetts eget viilal, hogy vit6s esetben is - az esetleges peres elj6r6s megindit6saut6n is-folytatjaasz6llit6st, aperes elj6r6s joger6s befejez6s6ig,vagy a szerzodesb en fo glalt telj esitds i hat6rid6ig. l.t\

8 5.) E szerzodds nem, vagy nem kiel6git6en szabirlyozott kdrddsei tekintet6ben a Ptk., a Kbt. 6s az ilgazati szakmai jogszab6lyok rendelkezdsei aziritnyad6k. 6.) A jelen szerzodes id6tartama alatt a gy6rt6k 6ltal megsziintetett, valamint az esetlegesen megsztint gyirak miatt beszerezhetetlennd v6lt k6szitmdnyek helyettesitdsdre a Megrendel6 6s a Sz6llit6 k6zosen alakitja ki az rijonnan biztositand6 kdszitm6nyek kdr6t. 7.) Sz6llit6 koteles Megrendel6 r6sz6re a szerz6des teljesitdse alatt a szetz6des tsrgy6t kepezo termdkcsoportokban fj termekeket 6s helyettesit6 termdkeket bemutatni 6s megrendel6i ig6nyek alapjtn azokat lesziillitani. Az fj termdkek esetdben a sz6llit6si 6r nem lehet magasabb, mint az adott Sz6llit6 6ltal belfold6n fiiggetlen harmadik f6llel szemben alkalmazott legalacsonyabb 6r' Budapest, november 09. O rszf gos Onkol6 gi ai lntilzet lntezeti jog6sz gazdashgi igazgat6 "*, 'ffifil??tjftr **I"J'ffi flioitt'l? -oooo sz6mri: A lesz6llitiisra kertil6 term6kek, mennyis6gek, egysdg6rak 6s osszesit6s 2. szdmu Kap cs olattartiisra kij elolt szem6lyek 3. szdmi: Lehiv6sra (megrendel6sre), 6s visszaigazoltslra jogosult szem6lyek 4. szitmu: Sz6llft6 illtal benyrijtott tenderaj6nlat 5. szdmir : Me grendel6 felhatal maz6 nyi I atkozata beszedds i megbiziisra. la

9 6.2. Aj6nlattevo ajinlatdhoz koteles csatolni az lrtelemszertien kitdltdtt, cegszenien ai1irt szerzsd6stervezetet, melynek tartalmaznia kell az ajdnlattdteli felhivdsban 6s az ajdnlati dokument6ci6ban el6irt dsszes feltdtelt. A szerz6d6stervezetet kizirolag irgy lehet kiegdsziteni, hogy az ajinlati felhiv6s 6s a dokument6cio felt6telei nem valtozhatnak. A szerz6dds v6gleges szdvege az 6rdekek egyeztetds6t kdvet6en, a kiir6snak mindenben megfelelve kdtik meg a felek. 7. Jogorvoslat 7.1. Felek a vitds kdrd6seket els6sorban az egym6s kdzotti t6rgyal6s ritj6n rendezik. Aj6nlattev6ne kdtelezettsdget kell v6llalnia, hogy vit6s esetben is - az esetleges p.r.r eljrir6s megindit6sa ut6n is - folytatja a sziilit6s teljesitds6t, a peres elj6r6s iezdrisiig. Amennyiben ez nem lehetsdges, akkor kikotik, hogy mindkdt fdlre a Ptk. el6ir6sai az iriinyad6ak. Peres elj6r6s esetdn felek az Aj6nlatk6r6 szdkhelye szerinti bir6s6g illetdkess6g6t k6tik ki' )q

10 o o- o ro N o) - oo r'l o (It o) N (! o) ro o N o CD t= H '[\^-{ t^ o/)*-q'.1.-' -E: ].!

11 2.s2. mell6klet Kapcso lattartdsra kij el6lt szemdlyek C.P.P.Budapest Kft Budapest, Anterikai ft. 33. Telefon: Telefax: Szakmai anyagok, kereskedelem : Szerz6ddssel kapcsolatban: Djurec Ildik6.''. t.r..." uzleikolo TeI: Fax: E-mai I : ildiko. dj Djurec Ildik6 Uzletkdto Tel: Fax: Orsziigos Onkol6giai Intezet Budapest, R6th GY. u.7-9. Szakmai anyagok, megrendel6sek: Szerz6desseI kapcsolatban : Szabo M6ria Katalin any aggazddl ko d as i e I o ad6 Tel: Fax: Kos Peter b es zerzds i es an.v agg gazd6lkodas i os zt6lyv ezeto Tel: Fax: /a

12 3. sz. melldklet Lehivasra(rendel6sre) ds visszaigazoldsra kijelolt szemdlyek C.P.P.Budapest Kft Budapest, Amerikai ft. 33. Telefon: Telefax: Szakmai anyagok, kereskedelem: Szerz6d6ssel kapcsolatban: Djurec Ildik6 Uzletkoto Tel: Fax: E-mai I : ildiko.dj Djurec Ildiko Uzletkoto TeI: Fax: E-mai I : ildiko. dj t.hu Szerzoddssel kapcsolatban: Orszdgos Onko169iai Intezet Budapest, Rath Gy. u Szakmai anyagok, megrendeldsek : Visszaigazol6sssal kapcsolatban : Szab6 Maria Katalin any aggazda lkodas i e I 6 ado Tel: Fax: Szabo Mdria Katalin any aggazd6lkodds i e I 6 ad6 Tel: Fax:224-8' \.(L,

13 5.s2. melldklet FELHATALMAZAS beszeddsi megbizhs telj esitds6re Az Orszilgos Onkol6giai Int6zet li22budapest, R6th GY. u adoszitma: fi zet6s i szitmlaszitm a : MAK I k6pviseli: Prof. Dr. K6sler Mikl6s foigazgat6 mint Megrendel6kdnt kiitelezett szerzod6 f6l felhatalma zom a Magyar Allamkincst6:rt, mint az intdzet szitmlavezetojet' hogy a Kbt $ (6) bekezjdse alapjin a,,seb6szeti anyagok beszerz6se." titrgyfhan lefolytatoti korb.rr.rzesieljiiis 1,15,28 es32rlszdre megkotdtt szerzodeszerint a felhatalmazott C.P.P. Budapest Kft cegjegyzek sz6ma: Cg I 688 ad6sz6ma: fizetdsi szftmlaszttma: kdpviseli: Moln6r Tamiis igyvezeto igazgato mint nyertes sz6llit6, a Kbt g. (3) bekezd6s g) pont 6s a (4) bekezd6s alapjitn a teljesit6st6l szttmitott 60 napos fizet6si hat6rid6 letelt6t kovet6 napt6l beszeddsi megbiz6st nyrijtson be szdmlavezetl bankj6n keresztiil, amennyiben az ellenszolg iitatds teljesitdsdre a teljesit6st kovet6 90 napon beliil nem kerlil sor. A beszed6si megbizdshoz a Sziilito koteles melldkelni a KbL 305. $ (1) bekezd6s alapj6n az Orszigos Onkol6 giailntlzet 6ltal ki6llitott teljesitdsi igazolfst. A felhatalmazds a szerzodds teljes idej6re, azaz2010. november 09-t okt6ber 3l-ig terjed, ki azzal, hogy az utols6 szhllitilsra ki6llitott teljesit6sigazol6s nem haladhatja meg a szerzodes lej6rati napjitt. A felhatalmazott minden egyes teljesitdsigazolis alapj6n ki6llitott szilmltua egy esetben nyrijthatja be a beszeddsi megbizitst, amelynek ertekhatdra a benyrijtott szhmlsk osszegdnek 100 %-a' Budapest, novernber 09. f r' n 3', ffi N.F\ *c',n :"N iigyvdd gazda ziatd /4 F^{ A*o/n.

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s amely l6trejiitt egyr6szr6l sztnrirasr sznnz6nrt,s oor.jsz....1.!3:.!,...t20 tkrt 3 Orszigos Onkol6 gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szhmlaszilma : I 003

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

szlllirast szebtzooes

szlllirast szebtzooes > szlllirast szebtzooes amely l6trejiitt egyr6szr6l Orszigos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u. 7-9. adoszttma 5309769-2-43 fi zetdsi szdmlaszitma : I 0032000-01490538 -00000000 kdpviseli: Prof.

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get

felsorolt 6s a Megrendeld 6ltal elfogadott, e erm6keket 6s termdkmennyis6get az ugyanott 1./ pontban meghathrozott 6rumennyis6get \ SZALL1TASI SZNNZ0Nfr'S Anyaggazddlkodiisi oszt5ly:... amely l6trej6tt egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy OrszSgos_ Kardiol6giai Int6zet, a Magyar nrr"rirr.i".ri6mii vezetett 10032000-0r+grs6q-00000000 banksz6mlaszdmu

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

FL< szlllirasr szrcnlz6nns. l6q5. il. A TELJESiTNS HELYE,IDEJE ES MODJA. L ASZLP(Z6UTS rancva. oor. J sz... :ff.,s..:.1...t 20. p..

FL< szlllirasr szrcnlz6nns. l6q5. il. A TELJESiTNS HELYE,IDEJE ES MODJA. L ASZLP(Z6UTS rancva. oor. J sz... :ff.,s..:.1...t 20. p.. FL< szlllirasr szrcnlz6nns oor. J sz... :ff.,s..:.1...t 20. p..t 7 3 amely l6trejiitt egyr6szr6l Orszrigos On kol6gi ai Int6zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad1szitma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szftmlaszitma

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett: G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils Anyaggazdail kod6si oszti5ly: amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alatti szdkhelyii Gottsegen Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner p6ter mint

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s

L66.toltalt. Sz6llit:f,si szemdd6s Sz6llit:f,si szemdd6s L66.toltalt amely l6trejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alalti sz6khelyti Gottsegen Gydrgy Orszfgos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

il\ szilllirasl szuruz6uns ad6szhma: IL A TELJESiTNS HELYE,IDEJE ES MODJA

il\ szilllirasl szuruz6uns ad6szhma: IL A TELJESiTNS HELYE,IDEJE ES MODJA szilllirasl szuruz6uns amely l6trej iitt egyr6szr6l Orszigos Onkol6 gi ai lntflzet ll22btdapest, R6th GytirgY u.7-9. ad6szhma:153-09769-2-43 : fi zet6si sz6nrlasz6ma: MAK I 003 2000-0 1 490 5 3 8-00000000

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr amely l6trej ott egyr6szrol Szfllitdsi szerz6d6s +d, ^Qdbt, o+.&q, Bics-Kiskun Megyei K6rhfz,6000 Kecskem6t, Nyiri ft 38. K6pviseli: Dr. Sv6bis Mih6ly foigazgat6 6s Hegediis Iv6n gazdasbgi igazgat6 Ad6sz6m:

Részletesebben

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6.

Szfllitrlsi szerzfidils. 117 ll04l-207 7 614l bankszriml asz6mu, 0l-09_561 903. ft 14-16 szdkhelyri Variomedic I(ft. nevri szrillit6. Szfllitrlsi szerzfidils /{3 t5 f tott amely ldtrejdtt egyrdszt a Budapest, Haller utca29. szdm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orszdgos Kardiol6giai nt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendel6 (a tov6bbiakban:

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

I -'" F 2^dr" *-,.'d. ktjzdtt, az ajfnlatdban felsorolt termdkek szilllitilsfnaa kovetkezo feltdtelek mellett: A. t4l{^o\r1j.,t. ftr szolgtl.

I -' F 2^dr *-,.'d. ktjzdtt, az ajfnlatdban felsorolt termdkek szilllitilsfnaa kovetkezo feltdtelek mellett: A. t4l{^o\r1j.,t. ftr szolgtl. A. t4l{^o\r1j.,t F 2^dr" *-,.'d,\ Lla tj.f J amely l6trejott egyrdszt a 1096 Budapest, Haller utca 29. szftm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orszr{gos Kardiol5giailnt0zet, mint vevo (a tov6bbiakban:

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

v ALL ALKozAsr szonz6nf s

v ALL ALKozAsr szonz6nf s Szdma: 352'7 -l1/2009. v ALL ALKozAsr szonz6nf s mely l6trejott. egyrdszt Hajdrinfnris Vrirosi Onkormrinyzat (sz6khely: 4080 Hajdun6n6s, K6zt6rsas6g tdr 1., ad6sz6m: 15372662-2-09., k6pviseli: Dr. Eles

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA Lala 04 4/. vallalkozasr szgnz6nes Amely l6trejott egyreszrol Ozd V6ros Onkomitnyzata (Kdpviseli: Benedek Mih6ly polgdrmester, 3600 Ozd, VArosh6z tdr 1., tel.: 48/574-100) a tov6bbiakban, mint Megrendelo,

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

sztllirasr szr,nz6nns

sztllirasr szr,nz6nns ooi.jsz ".../. *, :.. tt " "...1 2A t.h..tl I amely l6trejiitt egyr6szrdl Orszf gos Onkol6gi ai lntflzet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6szdma: 53-097 69-2-43 sztllirasr szr,nz6nns fizete s i szitmlaszfuma

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 ,(8-qLl-^ tfaart Atltisvdteli amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 Salg6tadan, Mirzeum t6r 1., k6pviseli: dr. Ga6l Lttdn jegyzo, ad6szilm: 15450494-2-12)

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

\&el. szttrl irasr sznnzoufs. a V.t /\.

\&el. szttrl irasr sznnzoufs. a V.t /\. szttrl irasr sznnzoufs ooi.jsz" /. " ":""1.. ""... " Jzal.h..ttz amely l6trej0tt egyr6szr6l O rszf gos Onkol6gia i lntfirct ll22btdapest, Rfth GyOrgY u.7'9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zetdsi szfumlaszfuma:

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

É Í É Ü Ő É Ő Á Ó É í é ü é ő ö Í Ó É Ó É Ü ő é í Á é ü é ő Ö ö é ü Ö ö é é é ő ő é é ö é ő ö é é ő é é é ü é é ő é é é Í É É í é ü ő é ő ő é é ő ü ü é é é é í é é é é é Í ö ő é ö é í é ü Ó é í é é é é

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: 153000 14-2-4 1 Bankszainlaszhin: 10032000-0 1400805-00000000 KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos

Részletesebben

HATAROZAT. pft. Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr. mddos{tom: ' e-mail: jarvany@oth.antsz.hu) Mell6klet: 2 db

HATAROZAT. pft. Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr. mddos{tom: ' e-mail: jarvany@oth.antsz.hu) Mell6klet: 2 db ,'t gd pft g, Almmr rufprcrszsfcucvr Es lszlorvosl szolcamr Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal Iktat6szrim : J'U -7 57 4-3 I 20 12. Tf rgy: Hhztarthsi hypo elnevez6sri fertotlenit6szer forgalomba hozatali

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a lv+.s z. L^qt l'3 t-ua SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010 mely l6trejott egyrlszrol a a Vaszary Kolos K6rhiz (2500 Esztergom, Pet6fi l6t26-28., k6pviseli: ) mint vev6 - tov6bbiakban Vev6 - - Ad6sz6m: 15388117-2-11

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns Jt -31 t4 var-r,alr ozor szpnz6uns mely ldtrejott egyrdszr6l a TERSEGI ffuf,f,.q.nnx-caznralxolast Kft, (szdkhelye: 4400 Nyiregyhhza, Bokrdta vtca 22., ad6szdm: 1,3992013-2-15; cdgjegyzekszdma: 15-09-

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns

{f&.,*lt*- vallnlxozast sznrzonns tkr.+z- {f&.,*lt*-.- --FT. vllnlxozst sznrzonns mely l6trejott egyreszrol 201r J} 0 t 8. ltkrsdg Mritri'Gy6gyint6zet Cime: 3233 Mttrhdz,Tl5l. hrsz. Kdpviseli: Dr. Urb6n Lilszlo forgzgto d6sz6m: 15309824-2-10

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Iti I tce. 6znnsz RZESEK

Iti I tce. 6znnsz RZESEK Varrary Kotos Kornair'l:'5ei trt -d'c ru Ikt.sz: D. 541/14/20 I 1. 2011 SltPl 13. Iti I tce 1i 6znnsz RZESEK lnacsl BrzorrsAc 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf; 166. TeL : 0GI/336-7776, fax: 06-1/33

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

Szdllitrisi szerz6d6s. m6srdszrol,,egertej" Tejipari Kft. (szdkhelye: 3300 Eger, Sas u. 60.; cegjegyzekszirma: Cg.

Szdllitrisi szerz6d6s. m6srdszrol,,egertej Tejipari Kft. (szdkhelye: 3300 Eger, Sas u. 60.; cegjegyzekszirma: Cg. \Y- \Zh1 ^\eou\s?-. Szdllitisi szez6d6s Amely letejott egydszol Miti Gy6,gyint6zet (szekhelye: 333 Minh(v; d,osz6m: 1530984--10) kdpviseleten D. L/bdn Ldszt6 PhD..fdigzg, mjnt megendelo - tov6bbikb n Meg

Részletesebben

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds)

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) , '-t l'/).t [,,..:r.'.. I P- tj-{ - 9L'/.t, pd:5-g"fooooe?l var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) amely ldtrejott egyr szr6l a emzeti Inform6ci6s Infrastruktfra ejleszt6si lntfizet (szdkhely:

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12)

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12) ,t,b.4zd (2Or9 Addsvdteli amely ldfejdtt egyrcszrll Salg6tarj6n Megyei Salg6tarj6n, Mrizeum tdr 1., k6pviseli: dr. Ga6l Megrendel6 (a tov bbiakb an: v e v o), m6srdsz16l: Neve: AUTO-TRADE'91 Kft. Cime:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s

Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s ,il t ', tj d--*t fl< u-. Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s mely ldtrejott egyrdszr6l N6v: Cim K6pviseli: Dr. Ofner P6ter Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiokigiai 1096. Budapest Haller fit29 (tov6bbiakban

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons yar,r-li rozasr sznnz6ons (II. rdszaj dnlafi k\rben) Mely l6trej ott az alftbbi napon 6s helyen a Megrendel6 6s YiiIaIkozl kozott: Megrendel6: Neve: Ozd V6ros Onkorm6nyzata Cime: 3600 Ozd, Viiroshrlz t6r

Részletesebben

SZALLITASI SZERZODES *1, II. A TELJESITES HELYE, IDEJE ES MODJA. 5r.":j,tar11. f. A SZERZfinfr.,S rancyl.'

SZALLITASI SZERZODES *1, II. A TELJESITES HELYE, IDEJE ES MODJA. 5r.:j,tar11. f. A SZERZfinfr.,S rancyl.' SZALLITASI SZERZODES amely l6trej iitt egyr6s z16l Orszrflgos Onkol6giai lnt0zet Ll22 Budapest, Riith Gydrgy u. 7-9. adilszitma: 1 53-097 69-2-43 fizetdsi szamlas z6ma: MAK 10032000-01 490538-00000000

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft.

legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. legmagasabb ellendrt6k6t 6rtik. A keretdsszeg ennek alapjitn, a jelen Keretmegiillapod6s vonatkoz6saban nett6 67.032.000- Ft. A jelen Keretmeg6ltapodris a kdzvetlen megrendelds ritjiin megval6sul6 egyedi

Részletesebben

2.1 Sz6llft6 tudomrisul veszi, hogy a 6rumennyisdget olyan m6don kiiteles tole szabllyozftsra kenil.

2.1 Sz6llft6 tudomrisul veszi, hogy a 6rumennyisdget olyan m6don kiiteles tole szabllyozftsra kenil. sztrrirasr sznnzonos 3lo ofnro egyrdszt a Budapest, Haller utca29. sz6m alattiszdkhelyii Gottsegen Gyiirgy rdioligiai rnt'zet, Dr. ofner P6ter mint meg."njlio, 1a tovabbiakban: 6s6r a a kcivetkez6 felt6telek

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7'

NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' Iktsn6*l t h6a5q?48* NSMZETI ADG. fs VfuAEVATAL D6l-budaPesttlrgazgatbsiqa Tarsas V6llalkozasok Ellen6rzesi F6osztfly I' T6rsas V6tlalkozasok Ellen6rzdsi Oszt6ly 7' i 1096 BudaPest' 6154080509 Mtzd", 18059834-143

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben