egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel."

Átírás

1 Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: Bankszainlaszhin: KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos Emil inint Megrendelo (tovhbbiakban: Megrendelo) Meretes Szabo Kft Veszprem, Kossuth L. u. 6. Ad6szhm: Bankszhmlaszhm: KCpviseletCben eljhr6 szemcly neve: Tatai Tamhs mint Szallito (tovhbbiakban: Sz611it6) egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Elozmeny Megrendelo a kozbeszerzcsekro1 sz Cvi CVIII. torvkny (Kbt.) 94. $ (2) bekezdks d) pontja 6s 121.s (1) bekezdks b) pontja alapjhn hirdetmcny nclkiili thrgyalhsos kozbeszerzcsi eljhrhst folytatott egyenruhhzat beszerzese ( )'' targyaban, mely eljhrhs nyei-tese Szhllit6 lett. A kozbeszerzesi eljhrhs ajhnlatteteli felhivhsa 6s dokumenthci6ja, az eljhrhs sorhn keletkezett egyeb dokumentumok, valamint a Szhllit6 ajhnlata jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan reszct kkpezik 6s a Felekre nczve kotelezo ervknyiiek (azok fizikai Crtelemben jelen szerzod6shez nem keriilnek mellekletk6nt csatolhsra). 1. A Szerzodes targya 1.1. A szerzodks thrgya az Orszhggyiilksi OrsCg szhmhra tervezett thrsashgi egyenruhhzati tennkkek szhllithsa 313 db fcrfi Cs 8 db noi, osszesen 321 db mennyiskgben az alhbbi teimlcktipusokban, az AjhnlatkCro igcnyei szerint ineghathrozott osszetetelben (az 1. sz. mellcltletben talhlhat6, a zubbony, a nadrhg 6s a szoknya konfekcionhlhshnhl felhasznhlhat6 gyapj~ tipusu 1-uhhzati szovettel szemben thmasztott kovetelmenyek 6s vizsghlati modszerek, valainint a ruhakon alkalmazni kivhnt parolik, vhllfodisz, gombok es jelvcnyek mkretezett 6s minthzattal rendelkezo rajzai alapjhn), mcretre szabas szerint. - Thrsashgi fcrfi zubbony 6s Thrsashgi noi zubbony - Thrsashgi ferfi nadrhg 6s Thrsashgi noi nadrag - Thrsashgi szoknya

2 1.2. SzhIIit6 vhllalja, hogy a jelen szerzbdcs 1. sz. mellckletct kkpezo miiszaki leirhsnak megfelelii, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket leszhllitja Cs htadja. 2. TeljesitCs helye 6s hatirideje 2.1. TeljesitCs helye: OrszhggyiilCs Irodahhza, Gazdashgi Igazgat6shg 1054 Budapest, SzCchenyi rkp. 19. Eszkozgazdhlkodhsi Oszthl y rakthra 2.2. TeljesitCs hathrideje: a 3.1. pontban foglaltak szerinti mintadarabok Cs alapanyagminthk tekintetdben okt6ber 1. a 321 db oltozet (mely mennyiscgbe a mintadarab nem foglaltatik bele) leszhllithshra december Annak CrdekCben, hogy a elkdszult termdkek folyamatos kiosztdsra keriilhessenek az OrsCg tagjai szhmhra Szhllit6 vhllalja, hogy a termckek folyamatos elkcsziiltcve1 osszhangban 1ehetiisCg szerint folyamatosan szhllit, tobbszor eloteljesithet, melyet Megrendelo elfogad Szh11it6 a teljesitcs pontos idejcrol Megrendelo jelen szerzodcs pontjdban megjelolt kapcsolattart6jht a szhlliths idopontjht megeliizijen legalhbb 72 6raval koteles Crtesiteni A teljesitds a szhllit6levcl Megrendelo kdpviseloje hltal tortcnt alairhshval keriil igazoldsra. 3. A Szallito jogai Cs kijtelezettskgei 3.1. Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. mellckletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi ruhhzati termckek koziil 1-1 db-ot mintadarabkknt, tovhbbh a felhasznhlt alapanyagokb mcternyi mintht a 2.2 pontban megjelolt vonatkoz6 szhllithsi hathridovel a teljesitds helycre leszhllitani. Megrendelo a mintadarabok elkcszitdschez szuksdges mcretvctelhez Szhllit6nak segitsdget nyfijt oly m6don, hogy a SzSllit6 telephelykre elore egyeztett idopontban pr6ba modelleket kiild Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. melldkletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket szhllitani. A termckeket a 2.2 pontban megjelolt szhllithsi hataridovel a teljesitks helycre koteles Szhllit6 leszhllitani Szhllit6 szavatosshgot vhllal arra, hogy teljesitkse megfelel a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak. Amennyiben a Szhllit6 teljesitkse nem felel meg a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak, Cs Megrendelo kifoghsht a Szhllit6 kapcsolattart6jhval irhsban kozli, Szhllit6 koteles a kozlcstol szhmitott 5 munkanapon beliil a hibat kijavitani Szhllit6 koteles azon tksasdgi egyenruhhzati termckek dijmentes csercjcre, amelyek lhthat6 szabhs vagy varrhs hibhsak vagy amelyek cserdje a SzSllit6nak felr6hat6 egycb 0kb6l sziikdges, valamint dijmentesen vhllalja a hasznhlat sorhn megscriilt Cs emiatt hasznhlhatatlan termckek cserijkt. A cserct a visszajuttatott termckek becrkezcsdt koveto 10 munkanapon beliil Szhllit6 vcgrehajtja Cs a jelen szerzodcs 2.1 pontjaban meghathrozott teljesitds helycre szhllitja.

3 3.5. A termckek Megrendeldnek a teljesitcs helycn tortcn6 htadhsiiig az elvesztcsbo1, megsemmisiilcsbo1, scriilcsbol eredd khrokcrt a Szhllit6t, ezt kovetoen a Megrendelot terheli minden anyagi felelbsstg Sz611it6 vallalja, hogy a termckeket mindenfkle, az alapanyag fajthjhra Cs mkkajara utal6 jelzcs nclkiil szallitja. 4. A Megrendelii jogai Cs kotelezettscgei 4.1. Megrendelo vhllalja, hogy a ruhhzat CkitmCnyeit Cs a sziikscges mennyiskgu poszt6 alapanyagot a teljesitcs sor6n Sz6llit6 rendelkezcscre bocsatja, a mcretvctelt a legteljesebb mcrtckben elosegiti Megrendelij vhllalja, hogy az iitvett termckek ellencrtckct a jogszabhlyszeruen kibocshtott szamla ellencben az 5.4. pontban foglaltaknak megfeleloen megfizeti Megrendelo a 3.2. pont szerint leszallitott termdkeket a Ptk $ (1) bekezdcs szerint Sz6llit6levCl alapjan darabszhm szerint veszi 6t, a tov6bbi mennyiscgi Cs min6scgi vizsghlatok elvcgzcsct a Ptk $ (2)-(3) bekezdcse alapj6n legkdsobb az AtvCteltol szhmitott 8 napon beliil megkezdi, Cs azt a megvizsgalashoz sziikscges ido alatt folyarnatosan vcgzi A Megrendelo az Cszlelt minoscgi hib6t annak felfedezdse uthn a Szhllit6val haladektalanul irasban a hiba rcszletezcscve1 kozli, egyben a j6t6116si igcnyct megjeloli Megrendelo gondoskodik arr61, hogy a 2.3. pont szerinti szhllithsi idopontban a termckek 6tvCtelCre feljogositott alkalmazottja a teljesitds helyekcnt megjelolt cimen tart6zkodjon. 5. Szallitasi dij, fizetksi feltktelek 5.1. Sz611it6 a tiirsas6gi egyenruhhzati termckeket osszesen nett ,- azaz nett6 tizenkilencmilli6-kilencszazkilencvenezer forint sz6llit6si dijon szfillitja le Cs adja at a Megrendelonek. A t6rsas6gi egyenruhiizati termckek egysdghrait jelen szerzodcs 2. sz. mellcklete tartalmazza. Az AFA elsz6molba 6s megfizetcse a mindenkori A~~-torvCn~ szerint tortcnik Sz611it6 a jelen szerzodcs 5.1. pontja szerinti sz6llithsi dijon feliil Megrendeldvel szemben semmilyen dij, koltscg megtcritcscre nem jogosult. SzBllit6 kijelenti, hogy a sz6llithsi dij tartalmazza a thrsas6gi egyenruhfizati ruhhzati termckek beszerzcscve1, leszhllitasaval Cs htad6s6val kapcsolatos osszes koltsiget, dijat, jhruldkos koltscget, dijat, tov6bbh a vdgso aj6nlat megtctele el& figyelembe vett minden koriilmcnyt, amely a szerzodcs hi6nytalan Cs megfelelo teljesitcschez sziikscges 6s a szerzodcs teljesitcscve1 kapcsolatos valamennyi koltsdget, dija asziillit6si dijba bekpitette Sz611it6 elolegsz6mla benyhjthsiira nem jogosult. Megrendelo eloleget nem fizet, biztositckot nem ad. Felek kijelentik, hogy a sz6llitiisi dij jelen szerzodcs idotartama alatt nem m6dosithat6.

4 5.4. A Megrendelo a szhllithsi dijat az igazolt szerzodcsszeru teljesitkst kovetoen ut6lag a Kbt (3) bekezdcse szerint, a szhmla kczhezvctelcnek napjht koveto 30 napon beliil htutalhssal forintban (HUF) teljesiti Szhllit6nak a szhmd bankszhmlaszhmiira. AjbnlatkCro a kifizetds sorhn az Adozas rendjcrol sz616 torvcny 36lA. 8- ban foglaltakat teljes korben alkalmazza Az 5.4. pont szerinti szerzodcsszeru teljesitcs igazolbshnak Cs egyben a szallithsi dij kifizetcscnek elofeltctele a pontban foglalt bevizsghlhs pozitiv eredmdnye, azaz hogy a rendelkezesre bocshtott mintadarabok Cs alapanyagminttik megfelelnek a szerzodcs 1. szhmd mellckletcben meghathrozott muszaki leirhsnak Felek megbllapodnak abban, hogy Megrendelo kcsedelmes fizetcse esetcn a Ptk. 301lA (2) bekezdcscben meghathrozott mcrtcku kdsedelmi kamat fizetenda Szbllit6 rcszcre a Ptk. 301lA (3) pontja szerinti feltetelekkel Szh11it6 a.) tudombssal bir a Kbt (4) bekezdcscben foglalt rendelkezcsekro1, Cs a SzerzodCs hatblya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfeleloen jbr el; b.) nem fizet, illetve szhmol el a szerzodcs teljesitcscve1 osszefuggcsben olyan koltskgeket, melyek a Kbt (1) bekezdcs k) pontja szerinti feltkteleknek nem megfelelo thrsashg tekintetkben meriilnek fel, Cs melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmknek csokkentcscre alkalmasak; c.) a szerzodcs teljesitcscnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szhmha megismerhetovd teszi Cs a Kbt (5) bekezdcs szerinti ugyletekrol a Megrendelot haladkktalanul Crtesiti; 6. Szerzodksszegb, kotbkrek 6.1. SzerziidCsszegCsnek minosul minden olyan szerzodcs Felek hltal jelen szerzodcssel osszefuggdsben tandsitott magatartbs (tevoleges magatartbs, mulasztbs), amely a jelen szerzoddsben meghathrozott feltctelekto1, jelen szerz6dcsben hivatkozott vagy a teljesitcsse1 osszefiiggii jogszabtilyokban, szabvbnyokban leirtakt61 eltcro teljesitksben nyilvanul meg Szerzddo Felek a Szbllit6 nem teljesitkse, kksedelmes teljestdse, illetve hibhs teljesitdse esetcre kotbcrfizetcsben bllapodnak meg Amennyiben Szh11it6 a jelen szerzodds 3.2. pontjaiban meghathrozott kotelezettscgct az 6 CrdekkorCben felmerult 0kb6l nem teljesiti, ~gy koteles a szerzodds teljes dija bfa nclkuli CrtCkCnek 5 %-At meghidsulhsi kotbcr cimcn Megrendelonek megfizetni KCsedelmes teljesitcs - idecrtve a 3.4. pontban foglaltak kdsedelmes teljesitcsct is - esetcn Szbllit6 kdsedelmi kotbcr fizetcscre koteles, melynek mcrtcke az eredmknytelenul eltelt teljesitdsi hatbridot koveto minden kcsedelmesen eltelt nap utbn a megrendelcs nem teljesitett - illetve csercvel Crintett - rcsze teljes tifa nclkuli ellencrtckcnek 0.1 %-a.

5 6.5. SzBllit6 hibatlan minoscgben koteles a szerzodcst teljesiteni. Amennyiben SzBllit6 hibasan teljesit, ugy Megrendelo a megrendelksnek megfelelo tarsasagi egyenruhazat kiszallitasaig hibas teljesitksi kotbcrt koteles fizetni, amelynek mcrtcke naponta (minden megkezdett nap utan) a megrendelcs hibasan teljesitett resze teljes afa nclkuli ellencrtckcnek 0,l %-a A kotbcr a szerzodcsszegcs napj6n v6lik esedckessc A kdsedelem vagy hibas teljesitks esetcre kikotott kotbcr megfizetcse nern mentesit a teljesitks a Bkmely nern szerzodcsszerii teljesitcs jogi fenntart6s nclkuli elfogadha a Megrendelo rcszcrol nern jelent joglemond6st azon igcnyrol vagy igcnyekr01, amelyek a Megrendelot a Sz611it6 szerzodcsszegcse kovetkezm6nyekcnt megilletik Nem minosul szerzodcsszegcsnek, ha a szerzodo Felek egyikcnek sem felr6hat6 okb61 (vis maior) a szerzodo Felek bhrmelyike nern tudja teljesiteni a Sziillitisi szerzodtsben foglalt kotelezettskgeit. A vis maior koriilmknyeinek kell tekinteni azokat a szerzodo Felek miikodcsi teruletcn kivul eso, elore nern 16that6 Cs 6ltaluk elhhrithatatlan korulmcnyeket, amelyek nern fuggnek a szerzodis Felek akarat6t61 Cs kozvetlenul akad6lyozz6k a szerzodo Felek b6rmelyikct a szerzodcses kotelezettscgcnek teljesitcscben. A szerzodo Felek kcrcscre a vis maior tcnycrol megfelelo indoklhst kotelesek kolcsonosen bemutatni. A fenyegeto vis maiorr61 Cs vis maior bekovetkeztcrol, v6rhat6 idotartamhr61 a szerzodo Felek egymast haladdktalanul ir6sban kotelesek tajkkoztatni Sz611it6 koteles valamennyi, a Megrendelonek okozott khr megtcritcscre. A Megrendelo a kotbtrt meghalad6 karat is CrvCnyesitheti a Szillit6val szemben A Megrendelonek jog6ban 611 az igazolt kotbcr Cs k6rtcritcsi kovetelcsct (igcnyct) a benyujtott sz6m16k osszegcbo1 visszatartani. 7. Alvallalkozas 7.1. A kozbeszerzcsi szerzodcst a kozbeszerzcsi elj6r6s alapjhn nyertes aj6nlattevokcnt szerzodo fclnek kell teljesitenie Sz611it6 a szerzodcs teljesitcschez nern vesz igcnybe alv6llalkoz6t Sz611it6 a szerzodcs teljesitcscben kozremiikodo szemclyek teljesitcsccrt ugy felel, mintha a sz6llit6st maga vcgezte volna. 8. Szavatossag, jotallas 8.1. Sz611it6 szavatossagot vallal azcrt, hogy az 6ltala sz6llitott ruh6zati termckek ujak, alkalmasak a rendeltetcsszeru haszn~latra, valamint az 6ltala a szerzodcs kerettben vcgzett szolg6ltat6s mentes mindenfajta anyagbeli, kiviteleztsi, Cs egycb hibakt61.

6 8.2. Szallito kijelenti es szavatolja, hogy a szerzodes kereteben szallitott termckek megfelelnek a hathlyos jogszabslyoknak, a jogszabalyokban meghatarozott szabvanyoknak es muszaki eloir6soknak, valamint a szerzodcsben foglalt kovetelmknyeknek SzBllit6 j6tbllbst villa1 az hltala - jelen szerziid6s alapjhn, a teljesitds soran - sz6llitott termdkekre, anyagokra vonatkoz6an, illetve azcrt, hogy az hltala szhllitott termckek a jelen szerzodcsben, illetve annak muszaki melldkleteiben foglaltaknak, hiba ds hihnymentesek. A j6tallhsi ido a szerzodcs teljesitdsdt igazol6 vcghtadhs-6tvcteli jegyzokonyv alhirhs6nak napjht61 szamitott 24 h6napig tart Megrendelii koteles haladkktalanul irhsban Crtesiteni a Szallitbt a j6t811ssi ido alatt felmerulo hib6kr Szallit6 koteles a hibabejelentkst kovetii 20 napon belul a hibht sajht koitscgcre, (mind az anyagkoltsdg, mind az elvdgzett munka tekintetdben) tcritcsmentesen kijavitani. Amennyiben a Szhllit6 a hibabejelentkst kovetoen hibakijavithsi kotelezettscgcnek ezen idon belul nem tesz eleget, ugy Megrendelo jogosult a hiba kijavithsat a SzBllit6 kockhzathra Cs koltscgcre harmadik szemdllyel elvdgeztetni Amennyiben a Szhllit6 szavatosssgi, j6thllasi kotelezettsdge alapjan valamely termcket, anyagot kicserc1, Ggy annak j6thllhsi ideje a csere napjht61 ujra kezdiidik Sdllit6 szavatossiigi illetve j6thllssi kotelezettscgeire a Ptk Cs l/a 5 rendelkezkseit kell alkalmazni A j6thllhsi id6 alatt bejelentett igknyek a j6thlihsi id0 leteltct kovetii hat h6napon belul is CrvCnyesithetok. 9. Szabvinyok, minoscgbiztositis 9.1. A Szhllit6 hltal szhllitott termdkeknek, az alkalmazott technol6gihknak meg kell felelniuk a szerzodds mellckletct kdpezo muszaki dokumenthci6ban meghathrozott szabvhnyoknak Cs kovetelmdnyeknek Szhllit6 IehetovC teszi Megrendelii szamhra, hogy ah01 a felhasznhlasra kerulo anyagok eliikcszitcse vagy gyhrthsa folyik, megfeleloscgre vonatkoz6 vizsgalatokat vdgezzen vagy vkgeztessen. Ehhez a Szhllit6 koteles minden Csszeru segitscget Cs eszkozt megadni A SzSllit6 a szerziidcs teljesitdsdnek elmaradssava1 kapcsolatos igcnyek biztositdkakdnt - a Kbt (6) bekezdds a) pontjhnak megfelelo - teljesitksi biztositkkot nygjt Megrendelo rdszdre a teljes vsllalkoz8si dij hfa nclkuli osszegcnek 5 %-it kitevii CrtCkben, a szerz6dcs teljesitcscnek teljes idiitartamht egy h6nappal meghalad6 CrvdnyessCgi idovel.

7 10.2. A teljesitesi biztositek - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfeleloen - a Szillit6 v8laszt6sa szerint teljesitheto az eloirt pcnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi szbm1ijara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositasival, vagy biztositasi szerzodcs alapjan kiillitott - kdszfizeto kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvcnnye A teljesitdsi biztositckot a szerzodcskotest koveto 15 napon belul kell rendelkezksre bocshtani. A biztositckr61 sz616 eredeti okmany a szerzodcs mellekletcvc vhlik A teljesitesi biztositck nyujtasnak a teljesites teljes idotartama alatt folyamatosnak 6s idobeli megszakitas nclkiilinek kell lennie SzBllit6 a szerz6dq hibas teljesitcscve1 kapcsolatos j6ta11asi igcnyek biztositckakcnt - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelo - biztositckot nyujt Megrendelonek a j6tbllbsi ido egy reszere a szerzodes teljesiteset igazol6 vcgatad6s-itvcteli jegyzokonyv al8irhs9nak napjato1 szamitott 24 h6nap CrvCnyessCgi idovel a teljes v~llalkozhsi dij afa ncikul szamitott osszegenek 5%-at kitevo 6rtCkben. A vcgsz8mla benyfijtishak feltetele ezen biztositek (illetve az arr61 sz616 okrnany) Megrendelo riszere tortcn6 htadhsa, a biztositckr61 szo16 eredeti okmany a szerzodcs 5. sz6mu mellckletcvc valik A pont szerinti biztositkk - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelden - a SzBllito valasztasa szerint teljesitheto az eloirt pdnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi sziimlajara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositashva1, vagy biztositasi szerzodcs alapj6n kiallitott - kiszfizeto kezesscgvallal6st tartalmaz6 - kotelezvcnnye Amennyiben Megrendelo a szerzodcs hib6s teljesitcscve1 kapcsolatos j6tillasi igknyek biztositckau1 szolg616 biztositdk terhcre kovetelcst CrvCnyesit, ugy Szhllito koteles gondoskodni a biztositek osszegenek a 10.5 pontban meghatbozott osszegre tortkno kiegeszitcscro A szerzodist csak sulyos szerzodcsszegcse esetin lehet azonnali hat~illyal irisban felmondani. Sulyos szerzodcsszegcsnek minosul kiilonosen ha a Sz611it6 teljesitkse ismetelten kesedelmes; Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani ha: a Szallit6ban kozvetetten vagy kiizvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedcst szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscgge1 nem rendelkezo gazdasagi thrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdcs k) pontjiban meghat6rozott feltkteleknek; a Sza11It6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedest szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscggel nem rendelkezo gazdasiigi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt (1) bekezdds k) pontjaban meghatarozott feltkteleknek. Jelen pontban emlitett felmondas esetcn a Szallit6 a szerzodcs megsziincse elott mar teljesitett esetleges sz6llitasok szerzodcsszeru pcnzbeli ellencrtckdre jogosult.

8 12. EgyCb rendelkezesek Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, krtesitkseiket utjhn, postan, faxon, vagy szemklyes kkzbesitkssel juttatjak el egymashoz. Postai kuldemkny kkzbesitettnek tekintendo a feladhst igazol6 tkrtivevknyes szelvkny aliirasanak napjin. A faxon kiildott irat az elkuldkst visszaigazol6 szelvknnyel tekintendo kkzbesitettnek. Az elektronikus uton feladott Crtesitksek, az elektronikus uzenet kkzbesitkskrol sz616 igazolis visszakrkezkskvel tekintendok kkzbesitettnek SzBllit6t titoktartisi kotelezettskg terheli a jelen szerzodks teljesitkse sorin a Megrendelovel, annak tevkkenyskgkvel kapcsolatban tudomasira jutott mindennemu, nem kozkrdeku adat, informaci6, ismeret vonatkozasiban. E titoktartisi kotelezettskg kiterjed a Sz611it6 alkalmazottaira, munkatksaira, alviillalkoz6ira, kozremiikodoire is, akiket erre a Szillit6 koteles hitelt krdemloen figyelmeztetni Szillit6 a szerzodksre vonatkoz6 barmely okminyt, dokumentici6t 6s informici6t kizir6lag a szerzodks teljesitkskre hasznilhatja fel, azokat a Megrendelo elozetes irisos hozzijirulisa nklkul nem hozhatja harmadik fkl tudomasara. Jelen titoktartisi kotelezettskgrol jogszabil y felmentkst adhat. A titoktarthsi kotelezettskg idobeli korl6t nklkul 911 fenn Megrendelo 6s Sz611it6 kotelezettsiget villa1 arra, hogy a jelen szerzodks teljesitkse krdekkben egymissal egyuttmukodnek. Ennek soran a Felek minden olyan akadilyr61 vagy koriilmknyrol, amely a szerzodks teljesitkse szempontjib61 linyeges, kotelesek egym6st haladkktalanul krtesiteni. A jelen szerzodkssel kapcsolatos krtesitkseket irisban kell megtenni. A felek nyilatkozattktelre 6s intkzkedksre jogosult kkpviseloi: Megrendelo kijelolt kapcsolattart6i: nkv: Nagy Zoltin telefon: telefax: gfhbpar1ament.h~ nkv: Birt6k Miria telefon: telefax: nkv: Fr6na Imre telefon: telefax: imre.fronabpar1ament.h~ Szi11it6 kijelolt kapcsolattart6ja: nkv: Tatai Tamis telefon: telefax: A megnevezett szemklyek esetleges v6ltoz6ssr61 felek egymist irisban krtesitik.

9 12.5. A jelen szerzodcs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt $-hban meghathrozott esetben, a Kbt. 30. $ (1) bekezdqben eloii-t kozzctcteli kotelezettskg figyelembe vctelcve1, a szerzodcs alhirhshra jogosultak hltal, irhsban 1ehetsCges. A szerzodcs teljesitcscro1 a Kbt. 3 1.$ (1) bekezdcs f) pontban foglalt adatokat kell kozzktenni az OrszhggyulCs Hivatala honlapjhn Megrendelonek Cs Szhllit6nak mindent meg kell tennie annak krdekcben, hogy kozvetlen thrgyalhsok litjhn rendezzenek tninden olyan nczeteltcrcst vagy vitht, amely kozottiik a jelen szerzodcssel kapcsolatban meriil fel Ha Megrendelo 6s Szhllit6 az emlitett kozvetlen thrgyalhsok megkezdcscto1 szhmitott 15 napon beliil nem tudjhk megoldani a jelen szerzodcssel osszefiiggcsben keletkezett jogvithjukat, annak eldontcscre Felek a polghri perrendtartas szerint illetkkes bir6shghoz fordulnak A jelen szerzodcsben nem szabhlyozott kkrdksekben a Polgari TorvCnykonyv, a kozbeszerzcsekr61 sz Cvi CVIII. torvcny, tovabbh a vegrehajthsukra kiadott rendeletekben foglaltak, egyebekben a magyar jogszabalyok az irhnyad6ak A jelen szerzijdks az alhirhsa napjht61 hathlyos Megrendelo kijelenti, hogy a 3.1. pont szerint rendelkezksre bocshtott mintadarabokat Cs alapanyagminthkat a minoscgvizsghlatra feljogositott szakcrt6 szervezettel a sziikscges mcrtckben bevizsghltatja. Amennyiben a bevizsghlhs eredmcnyekcnt a szervezet azt hllapitja meg, hogy a mintadarabok nem felelnek meg a szerzodh 1. szhmu mellckletcben meghathrozott miiszaki leirhsnak 6s az erre vonatkoz6 vizsghlati anyag htadhsra keriil, dgy a szerzodcs hathlyht veszti. Ebben az esetben a Felek a szerz6dcsszegks, ezen beliil a meghilisulhs jogkovetkezmknyeit alkalmazzhk Jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan mellckletct kkpezik az alhbbi mellkkletek: 1. sz. melleklet: miiszaki leirhs 2. sz. mellkklet: az egyes thrsashgi egyenruhhzati termkkek egyskghrai 3. sz. mellcklet: Szhllit6 hltal a thrgyalhs sorhn htadott alapanyagminthk 4. sz. mellcklet: teljesitksi biztositckr61 sz616 eredeti okmhny 5. sz. mellkklet: j6thllhsi igknyek teljesitkskre kikotott biztositckr61 sz616 eredeti okmhny Felek a jelen szerzodcst - amely kcsziilt ot egymhssal sz6 szerint megegyezo pcldhnyban - mint akaratukkal mindenben megegyezot, j6vhhagy6lag Cs sajht keziileg, illetve ccgszeiiien alhirthk. Budapest, szeptember 19. Bakos Emil Gazdashgi FBigazgat6 OrszhggyiilCs Hivatala Megrendelo Tatai Tamhs iigyvezeto MCretes Szab6 Kft. Szallito

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES SARKA A SAROSPATAKr BAZfLIKA ^5 A KASSAI SZENT ERZS^BET D6M FELUJrTASA" CIMU PROJEKT VONATKOZASABAN KIVITELEZ^St MUNKAK ELV^GZ^SE HUSK/1101/1.3.1/0307 amely letrejott egyreszrol

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS BEERIDES MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1. BEVEZETÉS 1.1 A jelen általános szerződési feltételek a BeeRides Gépjármű-kölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben