egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel."

Átírás

1 Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: Bankszainlaszhin: KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos Emil inint Megrendelo (tovhbbiakban: Megrendelo) Meretes Szabo Kft Veszprem, Kossuth L. u. 6. Ad6szhm: Bankszhmlaszhm: KCpviseletCben eljhr6 szemcly neve: Tatai Tamhs mint Szallito (tovhbbiakban: Sz611it6) egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Elozmeny Megrendelo a kozbeszerzcsekro1 sz Cvi CVIII. torvkny (Kbt.) 94. $ (2) bekezdks d) pontja 6s 121.s (1) bekezdks b) pontja alapjhn hirdetmcny nclkiili thrgyalhsos kozbeszerzcsi eljhrhst folytatott egyenruhhzat beszerzese ( )'' targyaban, mely eljhrhs nyei-tese Szhllit6 lett. A kozbeszerzesi eljhrhs ajhnlatteteli felhivhsa 6s dokumenthci6ja, az eljhrhs sorhn keletkezett egyeb dokumentumok, valamint a Szhllit6 ajhnlata jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan reszct kkpezik 6s a Felekre nczve kotelezo ervknyiiek (azok fizikai Crtelemben jelen szerzod6shez nem keriilnek mellekletk6nt csatolhsra). 1. A Szerzodes targya 1.1. A szerzodks thrgya az Orszhggyiilksi OrsCg szhmhra tervezett thrsashgi egyenruhhzati tennkkek szhllithsa 313 db fcrfi Cs 8 db noi, osszesen 321 db mennyiskgben az alhbbi teimlcktipusokban, az AjhnlatkCro igcnyei szerint ineghathrozott osszetetelben (az 1. sz. mellcltletben talhlhat6, a zubbony, a nadrhg 6s a szoknya konfekcionhlhshnhl felhasznhlhat6 gyapj~ tipusu 1-uhhzati szovettel szemben thmasztott kovetelmenyek 6s vizsghlati modszerek, valainint a ruhakon alkalmazni kivhnt parolik, vhllfodisz, gombok es jelvcnyek mkretezett 6s minthzattal rendelkezo rajzai alapjhn), mcretre szabas szerint. - Thrsashgi fcrfi zubbony 6s Thrsashgi noi zubbony - Thrsashgi ferfi nadrhg 6s Thrsashgi noi nadrag - Thrsashgi szoknya

2 1.2. SzhIIit6 vhllalja, hogy a jelen szerzbdcs 1. sz. mellckletct kkpezo miiszaki leirhsnak megfelelii, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket leszhllitja Cs htadja. 2. TeljesitCs helye 6s hatirideje 2.1. TeljesitCs helye: OrszhggyiilCs Irodahhza, Gazdashgi Igazgat6shg 1054 Budapest, SzCchenyi rkp. 19. Eszkozgazdhlkodhsi Oszthl y rakthra 2.2. TeljesitCs hathrideje: a 3.1. pontban foglaltak szerinti mintadarabok Cs alapanyagminthk tekintetdben okt6ber 1. a 321 db oltozet (mely mennyiscgbe a mintadarab nem foglaltatik bele) leszhllithshra december Annak CrdekCben, hogy a elkdszult termdkek folyamatos kiosztdsra keriilhessenek az OrsCg tagjai szhmhra Szhllit6 vhllalja, hogy a termckek folyamatos elkcsziiltcve1 osszhangban 1ehetiisCg szerint folyamatosan szhllit, tobbszor eloteljesithet, melyet Megrendelo elfogad Szh11it6 a teljesitcs pontos idejcrol Megrendelo jelen szerzodcs pontjdban megjelolt kapcsolattart6jht a szhlliths idopontjht megeliizijen legalhbb 72 6raval koteles Crtesiteni A teljesitds a szhllit6levcl Megrendelo kdpviseloje hltal tortcnt alairhshval keriil igazoldsra. 3. A Szallito jogai Cs kijtelezettskgei 3.1. Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. mellckletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi ruhhzati termckek koziil 1-1 db-ot mintadarabkknt, tovhbbh a felhasznhlt alapanyagokb mcternyi mintht a 2.2 pontban megjelolt vonatkoz6 szhllithsi hathridovel a teljesitds helycre leszhllitani. Megrendelo a mintadarabok elkcszitdschez szuksdges mcretvctelhez Szhllit6nak segitsdget nyfijt oly m6don, hogy a SzSllit6 telephelykre elore egyeztett idopontban pr6ba modelleket kiild Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. melldkletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket szhllitani. A termckeket a 2.2 pontban megjelolt szhllithsi hataridovel a teljesitks helycre koteles Szhllit6 leszhllitani Szhllit6 szavatosshgot vhllal arra, hogy teljesitkse megfelel a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak. Amennyiben a Szhllit6 teljesitkse nem felel meg a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak, Cs Megrendelo kifoghsht a Szhllit6 kapcsolattart6jhval irhsban kozli, Szhllit6 koteles a kozlcstol szhmitott 5 munkanapon beliil a hibat kijavitani Szhllit6 koteles azon tksasdgi egyenruhhzati termckek dijmentes csercjcre, amelyek lhthat6 szabhs vagy varrhs hibhsak vagy amelyek cserdje a SzSllit6nak felr6hat6 egycb 0kb6l sziikdges, valamint dijmentesen vhllalja a hasznhlat sorhn megscriilt Cs emiatt hasznhlhatatlan termckek cserijkt. A cserct a visszajuttatott termckek becrkezcsdt koveto 10 munkanapon beliil Szhllit6 vcgrehajtja Cs a jelen szerzodcs 2.1 pontjaban meghathrozott teljesitds helycre szhllitja.

3 3.5. A termckek Megrendeldnek a teljesitcs helycn tortcn6 htadhsiiig az elvesztcsbo1, megsemmisiilcsbo1, scriilcsbol eredd khrokcrt a Szhllit6t, ezt kovetoen a Megrendelot terheli minden anyagi felelbsstg Sz611it6 vallalja, hogy a termckeket mindenfkle, az alapanyag fajthjhra Cs mkkajara utal6 jelzcs nclkiil szallitja. 4. A Megrendelii jogai Cs kotelezettscgei 4.1. Megrendelo vhllalja, hogy a ruhhzat CkitmCnyeit Cs a sziikscges mennyiskgu poszt6 alapanyagot a teljesitcs sor6n Sz6llit6 rendelkezcscre bocsatja, a mcretvctelt a legteljesebb mcrtckben elosegiti Megrendelij vhllalja, hogy az iitvett termckek ellencrtckct a jogszabhlyszeruen kibocshtott szamla ellencben az 5.4. pontban foglaltaknak megfeleloen megfizeti Megrendelo a 3.2. pont szerint leszallitott termdkeket a Ptk $ (1) bekezdcs szerint Sz6llit6levCl alapjan darabszhm szerint veszi 6t, a tov6bbi mennyiscgi Cs min6scgi vizsghlatok elvcgzcsct a Ptk $ (2)-(3) bekezdcse alapj6n legkdsobb az AtvCteltol szhmitott 8 napon beliil megkezdi, Cs azt a megvizsgalashoz sziikscges ido alatt folyarnatosan vcgzi A Megrendelo az Cszlelt minoscgi hib6t annak felfedezdse uthn a Szhllit6val haladektalanul irasban a hiba rcszletezcscve1 kozli, egyben a j6t6116si igcnyct megjeloli Megrendelo gondoskodik arr61, hogy a 2.3. pont szerinti szhllithsi idopontban a termckek 6tvCtelCre feljogositott alkalmazottja a teljesitds helyekcnt megjelolt cimen tart6zkodjon. 5. Szallitasi dij, fizetksi feltktelek 5.1. Sz611it6 a tiirsas6gi egyenruhhzati termckeket osszesen nett ,- azaz nett6 tizenkilencmilli6-kilencszazkilencvenezer forint sz6llit6si dijon szfillitja le Cs adja at a Megrendelonek. A t6rsas6gi egyenruhiizati termckek egysdghrait jelen szerzodcs 2. sz. mellcklete tartalmazza. Az AFA elsz6molba 6s megfizetcse a mindenkori A~~-torvCn~ szerint tortcnik Sz611it6 a jelen szerzodcs 5.1. pontja szerinti sz6llithsi dijon feliil Megrendeldvel szemben semmilyen dij, koltscg megtcritcscre nem jogosult. SzBllit6 kijelenti, hogy a sz6llithsi dij tartalmazza a thrsas6gi egyenruhfizati ruhhzati termckek beszerzcscve1, leszhllitasaval Cs htad6s6val kapcsolatos osszes koltsiget, dijat, jhruldkos koltscget, dijat, tov6bbh a vdgso aj6nlat megtctele el& figyelembe vett minden koriilmcnyt, amely a szerzodcs hi6nytalan Cs megfelelo teljesitcschez sziikscges 6s a szerzodcs teljesitcscve1 kapcsolatos valamennyi koltsdget, dija asziillit6si dijba bekpitette Sz611it6 elolegsz6mla benyhjthsiira nem jogosult. Megrendelo eloleget nem fizet, biztositckot nem ad. Felek kijelentik, hogy a sz6llitiisi dij jelen szerzodcs idotartama alatt nem m6dosithat6.

4 5.4. A Megrendelo a szhllithsi dijat az igazolt szerzodcsszeru teljesitkst kovetoen ut6lag a Kbt (3) bekezdcse szerint, a szhmla kczhezvctelcnek napjht koveto 30 napon beliil htutalhssal forintban (HUF) teljesiti Szhllit6nak a szhmd bankszhmlaszhmiira. AjbnlatkCro a kifizetds sorhn az Adozas rendjcrol sz616 torvcny 36lA. 8- ban foglaltakat teljes korben alkalmazza Az 5.4. pont szerinti szerzodcsszeru teljesitcs igazolbshnak Cs egyben a szallithsi dij kifizetcscnek elofeltctele a pontban foglalt bevizsghlhs pozitiv eredmdnye, azaz hogy a rendelkezesre bocshtott mintadarabok Cs alapanyagminttik megfelelnek a szerzodcs 1. szhmd mellckletcben meghathrozott muszaki leirhsnak Felek megbllapodnak abban, hogy Megrendelo kcsedelmes fizetcse esetcn a Ptk. 301lA (2) bekezdcscben meghathrozott mcrtcku kdsedelmi kamat fizetenda Szbllit6 rcszcre a Ptk. 301lA (3) pontja szerinti feltetelekkel Szh11it6 a.) tudombssal bir a Kbt (4) bekezdcscben foglalt rendelkezcsekro1, Cs a SzerzodCs hatblya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfeleloen jbr el; b.) nem fizet, illetve szhmol el a szerzodcs teljesitcscve1 osszefuggcsben olyan koltskgeket, melyek a Kbt (1) bekezdcs k) pontja szerinti feltkteleknek nem megfelelo thrsashg tekintetkben meriilnek fel, Cs melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmknek csokkentcscre alkalmasak; c.) a szerzodcs teljesitcscnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szhmha megismerhetovd teszi Cs a Kbt (5) bekezdcs szerinti ugyletekrol a Megrendelot haladkktalanul Crtesiti; 6. Szerzodksszegb, kotbkrek 6.1. SzerziidCsszegCsnek minosul minden olyan szerzodcs Felek hltal jelen szerzodcssel osszefuggdsben tandsitott magatartbs (tevoleges magatartbs, mulasztbs), amely a jelen szerzoddsben meghathrozott feltctelekto1, jelen szerz6dcsben hivatkozott vagy a teljesitcsse1 osszefiiggii jogszabtilyokban, szabvbnyokban leirtakt61 eltcro teljesitksben nyilvanul meg Szerzddo Felek a Szbllit6 nem teljesitkse, kksedelmes teljestdse, illetve hibhs teljesitdse esetcre kotbcrfizetcsben bllapodnak meg Amennyiben Szh11it6 a jelen szerzodds 3.2. pontjaiban meghathrozott kotelezettscgct az 6 CrdekkorCben felmerult 0kb6l nem teljesiti, ~gy koteles a szerzodds teljes dija bfa nclkuli CrtCkCnek 5 %-At meghidsulhsi kotbcr cimcn Megrendelonek megfizetni KCsedelmes teljesitcs - idecrtve a 3.4. pontban foglaltak kdsedelmes teljesitcsct is - esetcn Szbllit6 kdsedelmi kotbcr fizetcscre koteles, melynek mcrtcke az eredmknytelenul eltelt teljesitdsi hatbridot koveto minden kcsedelmesen eltelt nap utbn a megrendelcs nem teljesitett - illetve csercvel Crintett - rcsze teljes tifa nclkuli ellencrtckcnek 0.1 %-a.

5 6.5. SzBllit6 hibatlan minoscgben koteles a szerzodcst teljesiteni. Amennyiben SzBllit6 hibasan teljesit, ugy Megrendelo a megrendelksnek megfelelo tarsasagi egyenruhazat kiszallitasaig hibas teljesitksi kotbcrt koteles fizetni, amelynek mcrtcke naponta (minden megkezdett nap utan) a megrendelcs hibasan teljesitett resze teljes afa nclkuli ellencrtckcnek 0,l %-a A kotbcr a szerzodcsszegcs napj6n v6lik esedckessc A kdsedelem vagy hibas teljesitks esetcre kikotott kotbcr megfizetcse nern mentesit a teljesitks a Bkmely nern szerzodcsszerii teljesitcs jogi fenntart6s nclkuli elfogadha a Megrendelo rcszcrol nern jelent joglemond6st azon igcnyrol vagy igcnyekr01, amelyek a Megrendelot a Sz611it6 szerzodcsszegcse kovetkezm6nyekcnt megilletik Nem minosul szerzodcsszegcsnek, ha a szerzodo Felek egyikcnek sem felr6hat6 okb61 (vis maior) a szerzodo Felek bhrmelyike nern tudja teljesiteni a Sziillitisi szerzodtsben foglalt kotelezettskgeit. A vis maior koriilmknyeinek kell tekinteni azokat a szerzodo Felek miikodcsi teruletcn kivul eso, elore nern 16that6 Cs 6ltaluk elhhrithatatlan korulmcnyeket, amelyek nern fuggnek a szerzodis Felek akarat6t61 Cs kozvetlenul akad6lyozz6k a szerzodo Felek b6rmelyikct a szerzodcses kotelezettscgcnek teljesitcscben. A szerzodo Felek kcrcscre a vis maior tcnycrol megfelelo indoklhst kotelesek kolcsonosen bemutatni. A fenyegeto vis maiorr61 Cs vis maior bekovetkeztcrol, v6rhat6 idotartamhr61 a szerzodo Felek egymast haladdktalanul ir6sban kotelesek tajkkoztatni Sz611it6 koteles valamennyi, a Megrendelonek okozott khr megtcritcscre. A Megrendelo a kotbtrt meghalad6 karat is CrvCnyesitheti a Szillit6val szemben A Megrendelonek jog6ban 611 az igazolt kotbcr Cs k6rtcritcsi kovetelcsct (igcnyct) a benyujtott sz6m16k osszegcbo1 visszatartani. 7. Alvallalkozas 7.1. A kozbeszerzcsi szerzodcst a kozbeszerzcsi elj6r6s alapjhn nyertes aj6nlattevokcnt szerzodo fclnek kell teljesitenie Sz611it6 a szerzodcs teljesitcschez nern vesz igcnybe alv6llalkoz6t Sz611it6 a szerzodcs teljesitcscben kozremiikodo szemclyek teljesitcsccrt ugy felel, mintha a sz6llit6st maga vcgezte volna. 8. Szavatossag, jotallas 8.1. Sz611it6 szavatossagot vallal azcrt, hogy az 6ltala sz6llitott ruh6zati termckek ujak, alkalmasak a rendeltetcsszeru haszn~latra, valamint az 6ltala a szerzodcs kerettben vcgzett szolg6ltat6s mentes mindenfajta anyagbeli, kiviteleztsi, Cs egycb hibakt61.

6 8.2. Szallito kijelenti es szavatolja, hogy a szerzodes kereteben szallitott termckek megfelelnek a hathlyos jogszabslyoknak, a jogszabalyokban meghatarozott szabvanyoknak es muszaki eloir6soknak, valamint a szerzodcsben foglalt kovetelmknyeknek SzBllit6 j6tbllbst villa1 az hltala - jelen szerziid6s alapjhn, a teljesitds soran - sz6llitott termdkekre, anyagokra vonatkoz6an, illetve azcrt, hogy az hltala szhllitott termckek a jelen szerzodcsben, illetve annak muszaki melldkleteiben foglaltaknak, hiba ds hihnymentesek. A j6tallhsi ido a szerzodcs teljesitdsdt igazol6 vcghtadhs-6tvcteli jegyzokonyv alhirhs6nak napjht61 szamitott 24 h6napig tart Megrendelii koteles haladkktalanul irhsban Crtesiteni a Szallitbt a j6t811ssi ido alatt felmerulo hib6kr Szallit6 koteles a hibabejelentkst kovetii 20 napon belul a hibht sajht koitscgcre, (mind az anyagkoltsdg, mind az elvdgzett munka tekintetdben) tcritcsmentesen kijavitani. Amennyiben a Szhllit6 a hibabejelentkst kovetoen hibakijavithsi kotelezettscgcnek ezen idon belul nem tesz eleget, ugy Megrendelo jogosult a hiba kijavithsat a SzBllit6 kockhzathra Cs koltscgcre harmadik szemdllyel elvdgeztetni Amennyiben a Szhllit6 szavatosssgi, j6thllasi kotelezettsdge alapjan valamely termcket, anyagot kicserc1, Ggy annak j6thllhsi ideje a csere napjht61 ujra kezdiidik Sdllit6 szavatossiigi illetve j6thllssi kotelezettscgeire a Ptk Cs l/a 5 rendelkezkseit kell alkalmazni A j6thllhsi id6 alatt bejelentett igknyek a j6thlihsi id0 leteltct kovetii hat h6napon belul is CrvCnyesithetok. 9. Szabvinyok, minoscgbiztositis 9.1. A Szhllit6 hltal szhllitott termdkeknek, az alkalmazott technol6gihknak meg kell felelniuk a szerzodds mellckletct kdpezo muszaki dokumenthci6ban meghathrozott szabvhnyoknak Cs kovetelmdnyeknek Szhllit6 IehetovC teszi Megrendelii szamhra, hogy ah01 a felhasznhlasra kerulo anyagok eliikcszitcse vagy gyhrthsa folyik, megfeleloscgre vonatkoz6 vizsgalatokat vdgezzen vagy vkgeztessen. Ehhez a Szhllit6 koteles minden Csszeru segitscget Cs eszkozt megadni A SzSllit6 a szerziidcs teljesitdsdnek elmaradssava1 kapcsolatos igcnyek biztositdkakdnt - a Kbt (6) bekezdds a) pontjhnak megfelelo - teljesitksi biztositkkot nygjt Megrendelo rdszdre a teljes vsllalkoz8si dij hfa nclkuli osszegcnek 5 %-it kitevii CrtCkben, a szerz6dcs teljesitcscnek teljes idiitartamht egy h6nappal meghalad6 CrvdnyessCgi idovel.

7 10.2. A teljesitesi biztositek - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfeleloen - a Szillit6 v8laszt6sa szerint teljesitheto az eloirt pcnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi szbm1ijara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositasival, vagy biztositasi szerzodcs alapjan kiillitott - kdszfizeto kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvcnnye A teljesitdsi biztositckot a szerzodcskotest koveto 15 napon belul kell rendelkezksre bocshtani. A biztositckr61 sz616 eredeti okmany a szerzodcs mellekletcvc vhlik A teljesitesi biztositck nyujtasnak a teljesites teljes idotartama alatt folyamatosnak 6s idobeli megszakitas nclkiilinek kell lennie SzBllit6 a szerz6dq hibas teljesitcscve1 kapcsolatos j6ta11asi igcnyek biztositckakcnt - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelo - biztositckot nyujt Megrendelonek a j6tbllbsi ido egy reszere a szerzodes teljesiteset igazol6 vcgatad6s-itvcteli jegyzokonyv al8irhs9nak napjato1 szamitott 24 h6nap CrvCnyessCgi idovel a teljes v~llalkozhsi dij afa ncikul szamitott osszegenek 5%-at kitevo 6rtCkben. A vcgsz8mla benyfijtishak feltetele ezen biztositek (illetve az arr61 sz616 okrnany) Megrendelo riszere tortcn6 htadhsa, a biztositckr61 szo16 eredeti okmany a szerzodcs 5. sz6mu mellckletcvc valik A pont szerinti biztositkk - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelden - a SzBllito valasztasa szerint teljesitheto az eloirt pdnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi sziimlajara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositashva1, vagy biztositasi szerzodcs alapj6n kiallitott - kiszfizeto kezesscgvallal6st tartalmaz6 - kotelezvcnnye Amennyiben Megrendelo a szerzodcs hib6s teljesitcscve1 kapcsolatos j6tillasi igknyek biztositckau1 szolg616 biztositdk terhcre kovetelcst CrvCnyesit, ugy Szhllito koteles gondoskodni a biztositek osszegenek a 10.5 pontban meghatbozott osszegre tortkno kiegeszitcscro A szerzodist csak sulyos szerzodcsszegcse esetin lehet azonnali hat~illyal irisban felmondani. Sulyos szerzodcsszegcsnek minosul kiilonosen ha a Sz611it6 teljesitkse ismetelten kesedelmes; Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani ha: a Szallit6ban kozvetetten vagy kiizvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedcst szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscgge1 nem rendelkezo gazdasagi thrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdcs k) pontjiban meghat6rozott feltkteleknek; a Sza11It6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedest szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscggel nem rendelkezo gazdasiigi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt (1) bekezdds k) pontjaban meghatarozott feltkteleknek. Jelen pontban emlitett felmondas esetcn a Szallit6 a szerzodcs megsziincse elott mar teljesitett esetleges sz6llitasok szerzodcsszeru pcnzbeli ellencrtckdre jogosult.

8 12. EgyCb rendelkezesek Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, krtesitkseiket utjhn, postan, faxon, vagy szemklyes kkzbesitkssel juttatjak el egymashoz. Postai kuldemkny kkzbesitettnek tekintendo a feladhst igazol6 tkrtivevknyes szelvkny aliirasanak napjin. A faxon kiildott irat az elkuldkst visszaigazol6 szelvknnyel tekintendo kkzbesitettnek. Az elektronikus uton feladott Crtesitksek, az elektronikus uzenet kkzbesitkskrol sz616 igazolis visszakrkezkskvel tekintendok kkzbesitettnek SzBllit6t titoktartisi kotelezettskg terheli a jelen szerzodks teljesitkse sorin a Megrendelovel, annak tevkkenyskgkvel kapcsolatban tudomasira jutott mindennemu, nem kozkrdeku adat, informaci6, ismeret vonatkozasiban. E titoktartisi kotelezettskg kiterjed a Sz611it6 alkalmazottaira, munkatksaira, alviillalkoz6ira, kozremiikodoire is, akiket erre a Szillit6 koteles hitelt krdemloen figyelmeztetni Szillit6 a szerzodksre vonatkoz6 barmely okminyt, dokumentici6t 6s informici6t kizir6lag a szerzodks teljesitkskre hasznilhatja fel, azokat a Megrendelo elozetes irisos hozzijirulisa nklkul nem hozhatja harmadik fkl tudomasara. Jelen titoktartisi kotelezettskgrol jogszabil y felmentkst adhat. A titoktarthsi kotelezettskg idobeli korl6t nklkul 911 fenn Megrendelo 6s Sz611it6 kotelezettsiget villa1 arra, hogy a jelen szerzodks teljesitkse krdekkben egymissal egyuttmukodnek. Ennek soran a Felek minden olyan akadilyr61 vagy koriilmknyrol, amely a szerzodks teljesitkse szempontjib61 linyeges, kotelesek egym6st haladkktalanul krtesiteni. A jelen szerzodkssel kapcsolatos krtesitkseket irisban kell megtenni. A felek nyilatkozattktelre 6s intkzkedksre jogosult kkpviseloi: Megrendelo kijelolt kapcsolattart6i: nkv: Nagy Zoltin telefon: telefax: gfhbpar1ament.h~ nkv: Birt6k Miria telefon: telefax: nkv: Fr6na Imre telefon: telefax: imre.fronabpar1ament.h~ Szi11it6 kijelolt kapcsolattart6ja: nkv: Tatai Tamis telefon: telefax: A megnevezett szemklyek esetleges v6ltoz6ssr61 felek egymist irisban krtesitik.

9 12.5. A jelen szerzodcs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt $-hban meghathrozott esetben, a Kbt. 30. $ (1) bekezdqben eloii-t kozzctcteli kotelezettskg figyelembe vctelcve1, a szerzodcs alhirhshra jogosultak hltal, irhsban 1ehetsCges. A szerzodcs teljesitcscro1 a Kbt. 3 1.$ (1) bekezdcs f) pontban foglalt adatokat kell kozzktenni az OrszhggyulCs Hivatala honlapjhn Megrendelonek Cs Szhllit6nak mindent meg kell tennie annak krdekcben, hogy kozvetlen thrgyalhsok litjhn rendezzenek tninden olyan nczeteltcrcst vagy vitht, amely kozottiik a jelen szerzodcssel kapcsolatban meriil fel Ha Megrendelo 6s Szhllit6 az emlitett kozvetlen thrgyalhsok megkezdcscto1 szhmitott 15 napon beliil nem tudjhk megoldani a jelen szerzodcssel osszefiiggcsben keletkezett jogvithjukat, annak eldontcscre Felek a polghri perrendtartas szerint illetkkes bir6shghoz fordulnak A jelen szerzodcsben nem szabhlyozott kkrdksekben a Polgari TorvCnykonyv, a kozbeszerzcsekr61 sz Cvi CVIII. torvcny, tovabbh a vegrehajthsukra kiadott rendeletekben foglaltak, egyebekben a magyar jogszabalyok az irhnyad6ak A jelen szerzijdks az alhirhsa napjht61 hathlyos Megrendelo kijelenti, hogy a 3.1. pont szerint rendelkezksre bocshtott mintadarabokat Cs alapanyagminthkat a minoscgvizsghlatra feljogositott szakcrt6 szervezettel a sziikscges mcrtckben bevizsghltatja. Amennyiben a bevizsghlhs eredmcnyekcnt a szervezet azt hllapitja meg, hogy a mintadarabok nem felelnek meg a szerzodh 1. szhmu mellckletcben meghathrozott miiszaki leirhsnak 6s az erre vonatkoz6 vizsghlati anyag htadhsra keriil, dgy a szerzodcs hathlyht veszti. Ebben az esetben a Felek a szerz6dcsszegks, ezen beliil a meghilisulhs jogkovetkezmknyeit alkalmazzhk Jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan mellckletct kkpezik az alhbbi mellkkletek: 1. sz. melleklet: miiszaki leirhs 2. sz. mellkklet: az egyes thrsashgi egyenruhhzati termkkek egyskghrai 3. sz. mellcklet: Szhllit6 hltal a thrgyalhs sorhn htadott alapanyagminthk 4. sz. mellcklet: teljesitksi biztositckr61 sz616 eredeti okmhny 5. sz. mellkklet: j6thllhsi igknyek teljesitkskre kikotott biztositckr61 sz616 eredeti okmhny Felek a jelen szerzodcst - amely kcsziilt ot egymhssal sz6 szerint megegyezo pcldhnyban - mint akaratukkal mindenben megegyezot, j6vhhagy6lag Cs sajht keziileg, illetve ccgszeiiien alhirthk. Budapest, szeptember 19. Bakos Emil Gazdashgi FBigazgat6 OrszhggyiilCs Hivatala Megrendelo Tatai Tamhs iigyvezeto MCretes Szab6 Kft. Szallito

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzgdo Fclek, ltozott az alulirott helye11 6s idopontban az alibbi feltktelek szerint:

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzgdo Fclek, ltozott az alulirott helye11 6s idopontban az alibbi feltktelek szerint: Amely Idtrejiitl cgyr$s~riil: ax OrszBggyri'ali?s 13ivatala 1055 Budapest, Kossuth I,ajos t6r 1-3. Adbs~int: 15300014-2-41 li3anlts~irsllaszirn: 10032000-01400805-00000000 K6pviselet6ben elj5r6 szemkly

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE

ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE BUDAPEST FOVAROS TERI~ZVAROS ONKORMANYZAT ALPOLGARMESTERE ELOTERJESZTES TULAJDONOSI BIZOTTSAG ULESERE A hatiirozati javaslat elfogadhahoz egyszerii sz6tobbstg szuksdges Tirgy: A Bp. VI. ker. Bajnok u.

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése

Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése N Y Í R S É G V Í Z NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Különböző átmérőjű PE csővezetékek beszerzése elnevezésű árubeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

SzaIlitasi Szerzodes

SzaIlitasi Szerzodes SzaIlitasi Szerzodes amely letrejott masreszrol, egyreszrol Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyarrnat, Rak6czi fejedelem tit 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza.

A 2.1. pontban foglaltak teljesítésének részletezését a szerződés 1. számú mellékletét képező leírás tartalmazza. 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala 1357. Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) másrészről az Elektro-Central Kft. 2030.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Településellátó Szervezet (2132 Göd, Duna u. 5., képviseli dr. Hetényi Tamás igazgató,), mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Iktatószám a Megrendelőnél(3:f.G:!-iff.D, Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről a másrészről a Országos Idegtudományi Intézet 1145 Budapest, Amerikai út 57. (továbbiakban: Megrendelő), UNDE GÁZ

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S melegétel utalványok beszerzésére amely létrejött egyrészrıl Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12,

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

masfelol Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zrt. mint villamos energia vevo, a tovabbiakban mint Vevo szekhelye: 1013 Budapest, Attila ut 13/A.

masfelol Budapest Fovaros Vagyonkezelo Kozpont Zrt. mint villamos energia vevo, a tovabbiakban mint Vevo szekhelye: 1013 Budapest, Attila ut 13/A. , GAZDASAOI IGA7GATOSAG - 1. ' JuLOt MTID: 496750173 EID: 806551628 Szerzodessz m:u- 3030010018015700011 Iktatbszam: E/0136/2015 1NGATLAN UZEMELTETESI Teljes ellatas alapu villamos energia adasveteli szerzodes

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Szerződésszám: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az székhely: nyilvántartási azonosító, cégjegyzékszám: adószám: bankszámlaszáma: képviseli: mint megrendelő (a továbbiakban Megrendelő),

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN 1^ _3_oh2>0 -S /^oci 'TK*- SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ ÉS Amely létrejött egyrészről : Országgyűlés Hivatala Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportja 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., mint Megrendelő (továbbiakban

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről. a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

SZALLITASI SZERZODES

SZALLITASI SZERZODES SZALLITASI SZERZODES mely letrejott egyreszrol Kisteleki Tersegi Egeszsegiigyi Kozpont Nonprofit Kft. Cime: 6700 Kistelek, Kossuth utca 19 Kepviseli: Bozo Jozsef, iigyvezeto Cegjegyzekszam: Adoszama: 14801983-1-06

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó együttesen: Felek) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név Születési név Lakhely Értesítési cím Anyja neve Születési hely, idő Adóazonosító jel E-mail cím Mobil mint megrendelő (a továbbiakban: ) másrészről

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között:

Szállítási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Szállítási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Szállító között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Képviselője: Horváth

Részletesebben

B. A megiillapodas alkalmazhat6s8ga A jelen megallapodas aua a megrendelisre vonatkozik, amelyhez csatolasra keriilt.

B. A megiillapodas alkalmazhat6s8ga A jelen megallapodas aua a megrendelisre vonatkozik, amelyhez csatolasra keriilt. A. Fogalmi meghatarozasok Az,,on" vagy,,0nok" sz6 a jelen megallapodast (,,megallapodasm) megkoto Is a programokat Cslvagy szolgaltatasokat az Oracle Hungary Kft.-to1 (a tovabbiakban,,oraclem) vagy egy

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Vállalaton belüli irányító- és ügykezelő rendszer biztosítása amely létrejött egyrészről az Egészségügyi Holding Nonprofit Zrt. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.; adószám:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r

\Xbtql lhilr,,,,. 4 atr*1., W'r) /&q. ll*t. Jr)r r Jr)r r ll*t Tnely ldtrejott egyrlszt a Gottsegen Gyiirgy Orszrigos Kardiol6giai Int6zet, a Magyar Allamkincstamdl vezetett 10032000-01491869-00000000 bankszrimlaszdmu a Budapest, Haller ttca29. szhm alatti

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS Száma:450/2009. Amely létrejött egyrészrıl az Országos Mentıszolgálat Székhely: 1055 Budapest, Markó u. 22., Adószám: 15309989-2-41, Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01491687, KSH törzsszám:

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet

(1) Lakas es nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg elidegenitesre torteno kijeloleserol a kepviselotestiilet Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 32/2011.( XII.19.) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati tulajdonban levo lakasok es helyisegek elidegeniteserol (egyseges szerkezetben a 18/2013.(IX.09.)

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2014. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

VALLALKOZASI SZERZODES

VALLALKOZASI SZERZODES VALLALKOZASI SZERZODES mely letrejott egyfelol: nev: Sasd Varos Onkormanyzata szekhely: 7370 Sasd, Rakoczi lit 41. kepviseletre jogosult: Szekely Szilard polgarmester adoszam: 15331933-2-02 bankszamlaszam:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel:

masreszrol, az a16bbifeltetelekkel: Szallitasi Szerzodes amely letrej6tt masreszrol, egyreszn51 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rak6czi fejedelem utia 12. Ad6szam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

vallalkozasiszerz6des

vallalkozasiszerz6des vallalkozasiszerz6des amely letrejott masreszr61, egyreszr61 Balassagyarmat Varos Onkormanyzata Szekhely: 2660 Balassagyannat, Rftk6czifejedelem uga 12. Adoszam: 15450346-2-12 Torzsszam: 450340 Bankszamlaszam:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: a Békés Megyei Főügyészség Székhely: 5700 Gyula, Városház u. 6-8. Telefon: 06-66/463-733 Fax: 06-66/463-839 Adószám: 15300148-2-41 Képviselő: Dr. Veress

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Vásárlási Feltételek (minta)

Vásárlási Feltételek (minta) Vásárlási Feltételek (minta) Eladó: Név: Székhely / postacím: Cégjegyzékszám: Adószám: Illetékes adó igazgatóság: Bankszámlaszám (HUF): tevékenység: Telefon: Mobil: E-mail: WEB oldal: Ügyfélszolgálat:

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete

Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete Sasd v aros Onkormanyzata 13/2013.(X1.29.) onkormanyzati rendelete a szocialis es gyermekvedelmi ellatasokrol szolo 2/2007.(111.6.) onkormanyzati rendelet modositasarol es egyseges szerkezetbe foglahisarol

Részletesebben

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről

Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről Szám: 07-7/ /200_.. Megbízási szerződés minta (gazdasági társaság, önkormányzati tulajdonú rendelő) Megbízási szerződés önálló orvosi tevékenység végzéséről 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya:

Oldal: 1 / 5. között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1.) A szerződés tárgya: M E GBÍZÁSI S ZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről mint Megbízó (továbbiakban Megbízó) Neve: Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Székhelye: 7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14. Képviseletében eljár:

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től

A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től A Strauss Metal Kft. által működtetett webáruház Általános Szolgáltatási Feltételei ÁSZF 2014. Hatályos 2014.06.01.-től Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Strauss Metal Kft (székhely:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z Á L L Í T Á S I S Z E R E L É S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Nógrád Megye Önkormányzata (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.), képviseli: Becsó Zsolt a közgyűlés elnöke mint megrendelő,

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZİDÉS amely létrejött Magyar Állami Operaház (1061 Budapest, Andrássy u. 22., képviseli: Vass Lajos fıigazgató, adószáma: 15309439-2-42), mint megrendelı - a továbbiakban: Vevı, másrészrıl

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Petrányi Autó Kft. (1106 Budapest,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) titkarsag@criscomp.hu SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZERVER ELHELYZÉSRE (co-location) amely létrejött egyrészről: Cégnév CRISCOMP INFORMATIKA Kft. Székhely 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Postacím 4030, Debrecen, Gyoma u. 17. Adószám

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ

http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ http://www.progression.hu/gablinishop/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK WEBÁRUHÁZ GABLINI KFT. Általános Szerződési Feltételei fogyasztónak nem minősülő személyek részére Webáruházunkból történő vásárlás

Részletesebben