egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel."

Átírás

1 Ainely lktrejott egyrkszrol: az Orszaggyules Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3. Ad6szhm: Bankszainlaszhin: KkpviseletCben eljhro szemely neve: Bakos Emil inint Megrendelo (tovhbbiakban: Megrendelo) Meretes Szabo Kft Veszprem, Kossuth L. u. 6. Ad6szhm: Bankszhmlaszhm: KCpviseletCben eljhr6 szemcly neve: Tatai Tamhs mint Szallito (tovhbbiakban: Sz611it6) egyiittes sz6hasznhlatban a szerzodo Felek, kozott a mai napon Cs helyen az alhbbi feltetelekkel. Elozmeny Megrendelo a kozbeszerzcsekro1 sz Cvi CVIII. torvkny (Kbt.) 94. $ (2) bekezdks d) pontja 6s 121.s (1) bekezdks b) pontja alapjhn hirdetmcny nclkiili thrgyalhsos kozbeszerzcsi eljhrhst folytatott egyenruhhzat beszerzese ( )'' targyaban, mely eljhrhs nyei-tese Szhllit6 lett. A kozbeszerzesi eljhrhs ajhnlatteteli felhivhsa 6s dokumenthci6ja, az eljhrhs sorhn keletkezett egyeb dokumentumok, valamint a Szhllit6 ajhnlata jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan reszct kkpezik 6s a Felekre nczve kotelezo ervknyiiek (azok fizikai Crtelemben jelen szerzod6shez nem keriilnek mellekletk6nt csatolhsra). 1. A Szerzodes targya 1.1. A szerzodks thrgya az Orszhggyiilksi OrsCg szhmhra tervezett thrsashgi egyenruhhzati tennkkek szhllithsa 313 db fcrfi Cs 8 db noi, osszesen 321 db mennyiskgben az alhbbi teimlcktipusokban, az AjhnlatkCro igcnyei szerint ineghathrozott osszetetelben (az 1. sz. mellcltletben talhlhat6, a zubbony, a nadrhg 6s a szoknya konfekcionhlhshnhl felhasznhlhat6 gyapj~ tipusu 1-uhhzati szovettel szemben thmasztott kovetelmenyek 6s vizsghlati modszerek, valainint a ruhakon alkalmazni kivhnt parolik, vhllfodisz, gombok es jelvcnyek mkretezett 6s minthzattal rendelkezo rajzai alapjhn), mcretre szabas szerint. - Thrsashgi fcrfi zubbony 6s Thrsashgi noi zubbony - Thrsashgi ferfi nadrhg 6s Thrsashgi noi nadrag - Thrsashgi szoknya

2 1.2. SzhIIit6 vhllalja, hogy a jelen szerzbdcs 1. sz. mellckletct kkpezo miiszaki leirhsnak megfelelii, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket leszhllitja Cs htadja. 2. TeljesitCs helye 6s hatirideje 2.1. TeljesitCs helye: OrszhggyiilCs Irodahhza, Gazdashgi Igazgat6shg 1054 Budapest, SzCchenyi rkp. 19. Eszkozgazdhlkodhsi Oszthl y rakthra 2.2. TeljesitCs hathrideje: a 3.1. pontban foglaltak szerinti mintadarabok Cs alapanyagminthk tekintetdben okt6ber 1. a 321 db oltozet (mely mennyiscgbe a mintadarab nem foglaltatik bele) leszhllithshra december Annak CrdekCben, hogy a elkdszult termdkek folyamatos kiosztdsra keriilhessenek az OrsCg tagjai szhmhra Szhllit6 vhllalja, hogy a termckek folyamatos elkcsziiltcve1 osszhangban 1ehetiisCg szerint folyamatosan szhllit, tobbszor eloteljesithet, melyet Megrendelo elfogad Szh11it6 a teljesitcs pontos idejcrol Megrendelo jelen szerzodcs pontjdban megjelolt kapcsolattart6jht a szhlliths idopontjht megeliizijen legalhbb 72 6raval koteles Crtesiteni A teljesitds a szhllit6levcl Megrendelo kdpviseloje hltal tortcnt alairhshval keriil igazoldsra. 3. A Szallito jogai Cs kijtelezettskgei 3.1. Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. mellckletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi ruhhzati termckek koziil 1-1 db-ot mintadarabkknt, tovhbbh a felhasznhlt alapanyagokb mcternyi mintht a 2.2 pontban megjelolt vonatkoz6 szhllithsi hathridovel a teljesitds helycre leszhllitani. Megrendelo a mintadarabok elkcszitdschez szuksdges mcretvctelhez Szhllit6nak segitsdget nyfijt oly m6don, hogy a SzSllit6 telephelykre elore egyeztett idopontban pr6ba modelleket kiild Szhllit6 koteles a jelen szerzodcs 1. sz. melldkletct kcpezo muszaki leirhsnak megfelelo, ajhnlathban megjelolt thrsashgi egyenruhhzati termckeket szhllitani. A termckeket a 2.2 pontban megjelolt szhllithsi hataridovel a teljesitks helycre koteles Szhllit6 leszhllitani Szhllit6 szavatosshgot vhllal arra, hogy teljesitkse megfelel a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak. Amennyiben a Szhllit6 teljesitkse nem felel meg a jogszabhlyokban, a jelen szerzodcsben illetve a Megrendelo hltal thmasztott kovetelmcnyekben foglaltaknak, Cs Megrendelo kifoghsht a Szhllit6 kapcsolattart6jhval irhsban kozli, Szhllit6 koteles a kozlcstol szhmitott 5 munkanapon beliil a hibat kijavitani Szhllit6 koteles azon tksasdgi egyenruhhzati termckek dijmentes csercjcre, amelyek lhthat6 szabhs vagy varrhs hibhsak vagy amelyek cserdje a SzSllit6nak felr6hat6 egycb 0kb6l sziikdges, valamint dijmentesen vhllalja a hasznhlat sorhn megscriilt Cs emiatt hasznhlhatatlan termckek cserijkt. A cserct a visszajuttatott termckek becrkezcsdt koveto 10 munkanapon beliil Szhllit6 vcgrehajtja Cs a jelen szerzodcs 2.1 pontjaban meghathrozott teljesitds helycre szhllitja.

3 3.5. A termckek Megrendeldnek a teljesitcs helycn tortcn6 htadhsiiig az elvesztcsbo1, megsemmisiilcsbo1, scriilcsbol eredd khrokcrt a Szhllit6t, ezt kovetoen a Megrendelot terheli minden anyagi felelbsstg Sz611it6 vallalja, hogy a termckeket mindenfkle, az alapanyag fajthjhra Cs mkkajara utal6 jelzcs nclkiil szallitja. 4. A Megrendelii jogai Cs kotelezettscgei 4.1. Megrendelo vhllalja, hogy a ruhhzat CkitmCnyeit Cs a sziikscges mennyiskgu poszt6 alapanyagot a teljesitcs sor6n Sz6llit6 rendelkezcscre bocsatja, a mcretvctelt a legteljesebb mcrtckben elosegiti Megrendelij vhllalja, hogy az iitvett termckek ellencrtckct a jogszabhlyszeruen kibocshtott szamla ellencben az 5.4. pontban foglaltaknak megfeleloen megfizeti Megrendelo a 3.2. pont szerint leszallitott termdkeket a Ptk $ (1) bekezdcs szerint Sz6llit6levCl alapjan darabszhm szerint veszi 6t, a tov6bbi mennyiscgi Cs min6scgi vizsghlatok elvcgzcsct a Ptk $ (2)-(3) bekezdcse alapj6n legkdsobb az AtvCteltol szhmitott 8 napon beliil megkezdi, Cs azt a megvizsgalashoz sziikscges ido alatt folyarnatosan vcgzi A Megrendelo az Cszlelt minoscgi hib6t annak felfedezdse uthn a Szhllit6val haladektalanul irasban a hiba rcszletezcscve1 kozli, egyben a j6t6116si igcnyct megjeloli Megrendelo gondoskodik arr61, hogy a 2.3. pont szerinti szhllithsi idopontban a termckek 6tvCtelCre feljogositott alkalmazottja a teljesitds helyekcnt megjelolt cimen tart6zkodjon. 5. Szallitasi dij, fizetksi feltktelek 5.1. Sz611it6 a tiirsas6gi egyenruhhzati termckeket osszesen nett ,- azaz nett6 tizenkilencmilli6-kilencszazkilencvenezer forint sz6llit6si dijon szfillitja le Cs adja at a Megrendelonek. A t6rsas6gi egyenruhiizati termckek egysdghrait jelen szerzodcs 2. sz. mellcklete tartalmazza. Az AFA elsz6molba 6s megfizetcse a mindenkori A~~-torvCn~ szerint tortcnik Sz611it6 a jelen szerzodcs 5.1. pontja szerinti sz6llithsi dijon feliil Megrendeldvel szemben semmilyen dij, koltscg megtcritcscre nem jogosult. SzBllit6 kijelenti, hogy a sz6llithsi dij tartalmazza a thrsas6gi egyenruhfizati ruhhzati termckek beszerzcscve1, leszhllitasaval Cs htad6s6val kapcsolatos osszes koltsiget, dijat, jhruldkos koltscget, dijat, tov6bbh a vdgso aj6nlat megtctele el& figyelembe vett minden koriilmcnyt, amely a szerzodcs hi6nytalan Cs megfelelo teljesitcschez sziikscges 6s a szerzodcs teljesitcscve1 kapcsolatos valamennyi koltsdget, dija asziillit6si dijba bekpitette Sz611it6 elolegsz6mla benyhjthsiira nem jogosult. Megrendelo eloleget nem fizet, biztositckot nem ad. Felek kijelentik, hogy a sz6llitiisi dij jelen szerzodcs idotartama alatt nem m6dosithat6.

4 5.4. A Megrendelo a szhllithsi dijat az igazolt szerzodcsszeru teljesitkst kovetoen ut6lag a Kbt (3) bekezdcse szerint, a szhmla kczhezvctelcnek napjht koveto 30 napon beliil htutalhssal forintban (HUF) teljesiti Szhllit6nak a szhmd bankszhmlaszhmiira. AjbnlatkCro a kifizetds sorhn az Adozas rendjcrol sz616 torvcny 36lA. 8- ban foglaltakat teljes korben alkalmazza Az 5.4. pont szerinti szerzodcsszeru teljesitcs igazolbshnak Cs egyben a szallithsi dij kifizetcscnek elofeltctele a pontban foglalt bevizsghlhs pozitiv eredmdnye, azaz hogy a rendelkezesre bocshtott mintadarabok Cs alapanyagminttik megfelelnek a szerzodcs 1. szhmd mellckletcben meghathrozott muszaki leirhsnak Felek megbllapodnak abban, hogy Megrendelo kcsedelmes fizetcse esetcn a Ptk. 301lA (2) bekezdcscben meghathrozott mcrtcku kdsedelmi kamat fizetenda Szbllit6 rcszcre a Ptk. 301lA (3) pontja szerinti feltetelekkel Szh11it6 a.) tudombssal bir a Kbt (4) bekezdcscben foglalt rendelkezcsekro1, Cs a SzerzodCs hatblya alatt folyamatosan az abban foglaltaknak megfeleloen jbr el; b.) nem fizet, illetve szhmol el a szerzodcs teljesitcscve1 osszefuggcsben olyan koltskgeket, melyek a Kbt (1) bekezdcs k) pontja szerinti feltkteleknek nem megfelelo thrsashg tekintetkben meriilnek fel, Cs melyek a Vhllalkoz6 ad6koteles jovedelmknek csokkentcscre alkalmasak; c.) a szerzodcs teljesitcscnek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Megrendelo szhmha megismerhetovd teszi Cs a Kbt (5) bekezdcs szerinti ugyletekrol a Megrendelot haladkktalanul Crtesiti; 6. Szerzodksszegb, kotbkrek 6.1. SzerziidCsszegCsnek minosul minden olyan szerzodcs Felek hltal jelen szerzodcssel osszefuggdsben tandsitott magatartbs (tevoleges magatartbs, mulasztbs), amely a jelen szerzoddsben meghathrozott feltctelekto1, jelen szerz6dcsben hivatkozott vagy a teljesitcsse1 osszefiiggii jogszabtilyokban, szabvbnyokban leirtakt61 eltcro teljesitksben nyilvanul meg Szerzddo Felek a Szbllit6 nem teljesitkse, kksedelmes teljestdse, illetve hibhs teljesitdse esetcre kotbcrfizetcsben bllapodnak meg Amennyiben Szh11it6 a jelen szerzodds 3.2. pontjaiban meghathrozott kotelezettscgct az 6 CrdekkorCben felmerult 0kb6l nem teljesiti, ~gy koteles a szerzodds teljes dija bfa nclkuli CrtCkCnek 5 %-At meghidsulhsi kotbcr cimcn Megrendelonek megfizetni KCsedelmes teljesitcs - idecrtve a 3.4. pontban foglaltak kdsedelmes teljesitcsct is - esetcn Szbllit6 kdsedelmi kotbcr fizetcscre koteles, melynek mcrtcke az eredmknytelenul eltelt teljesitdsi hatbridot koveto minden kcsedelmesen eltelt nap utbn a megrendelcs nem teljesitett - illetve csercvel Crintett - rcsze teljes tifa nclkuli ellencrtckcnek 0.1 %-a.

5 6.5. SzBllit6 hibatlan minoscgben koteles a szerzodcst teljesiteni. Amennyiben SzBllit6 hibasan teljesit, ugy Megrendelo a megrendelksnek megfelelo tarsasagi egyenruhazat kiszallitasaig hibas teljesitksi kotbcrt koteles fizetni, amelynek mcrtcke naponta (minden megkezdett nap utan) a megrendelcs hibasan teljesitett resze teljes afa nclkuli ellencrtckcnek 0,l %-a A kotbcr a szerzodcsszegcs napj6n v6lik esedckessc A kdsedelem vagy hibas teljesitks esetcre kikotott kotbcr megfizetcse nern mentesit a teljesitks a Bkmely nern szerzodcsszerii teljesitcs jogi fenntart6s nclkuli elfogadha a Megrendelo rcszcrol nern jelent joglemond6st azon igcnyrol vagy igcnyekr01, amelyek a Megrendelot a Sz611it6 szerzodcsszegcse kovetkezm6nyekcnt megilletik Nem minosul szerzodcsszegcsnek, ha a szerzodo Felek egyikcnek sem felr6hat6 okb61 (vis maior) a szerzodo Felek bhrmelyike nern tudja teljesiteni a Sziillitisi szerzodtsben foglalt kotelezettskgeit. A vis maior koriilmknyeinek kell tekinteni azokat a szerzodo Felek miikodcsi teruletcn kivul eso, elore nern 16that6 Cs 6ltaluk elhhrithatatlan korulmcnyeket, amelyek nern fuggnek a szerzodis Felek akarat6t61 Cs kozvetlenul akad6lyozz6k a szerzodo Felek b6rmelyikct a szerzodcses kotelezettscgcnek teljesitcscben. A szerzodo Felek kcrcscre a vis maior tcnycrol megfelelo indoklhst kotelesek kolcsonosen bemutatni. A fenyegeto vis maiorr61 Cs vis maior bekovetkeztcrol, v6rhat6 idotartamhr61 a szerzodo Felek egymast haladdktalanul ir6sban kotelesek tajkkoztatni Sz611it6 koteles valamennyi, a Megrendelonek okozott khr megtcritcscre. A Megrendelo a kotbtrt meghalad6 karat is CrvCnyesitheti a Szillit6val szemben A Megrendelonek jog6ban 611 az igazolt kotbcr Cs k6rtcritcsi kovetelcsct (igcnyct) a benyujtott sz6m16k osszegcbo1 visszatartani. 7. Alvallalkozas 7.1. A kozbeszerzcsi szerzodcst a kozbeszerzcsi elj6r6s alapjhn nyertes aj6nlattevokcnt szerzodo fclnek kell teljesitenie Sz611it6 a szerzodcs teljesitcschez nern vesz igcnybe alv6llalkoz6t Sz611it6 a szerzodcs teljesitcscben kozremiikodo szemclyek teljesitcsccrt ugy felel, mintha a sz6llit6st maga vcgezte volna. 8. Szavatossag, jotallas 8.1. Sz611it6 szavatossagot vallal azcrt, hogy az 6ltala sz6llitott ruh6zati termckek ujak, alkalmasak a rendeltetcsszeru haszn~latra, valamint az 6ltala a szerzodcs kerettben vcgzett szolg6ltat6s mentes mindenfajta anyagbeli, kiviteleztsi, Cs egycb hibakt61.

6 8.2. Szallito kijelenti es szavatolja, hogy a szerzodes kereteben szallitott termckek megfelelnek a hathlyos jogszabslyoknak, a jogszabalyokban meghatarozott szabvanyoknak es muszaki eloir6soknak, valamint a szerzodcsben foglalt kovetelmknyeknek SzBllit6 j6tbllbst villa1 az hltala - jelen szerziid6s alapjhn, a teljesitds soran - sz6llitott termdkekre, anyagokra vonatkoz6an, illetve azcrt, hogy az hltala szhllitott termckek a jelen szerzodcsben, illetve annak muszaki melldkleteiben foglaltaknak, hiba ds hihnymentesek. A j6tallhsi ido a szerzodcs teljesitdsdt igazol6 vcghtadhs-6tvcteli jegyzokonyv alhirhs6nak napjht61 szamitott 24 h6napig tart Megrendelii koteles haladkktalanul irhsban Crtesiteni a Szallitbt a j6t811ssi ido alatt felmerulo hib6kr Szallit6 koteles a hibabejelentkst kovetii 20 napon belul a hibht sajht koitscgcre, (mind az anyagkoltsdg, mind az elvdgzett munka tekintetdben) tcritcsmentesen kijavitani. Amennyiben a Szhllit6 a hibabejelentkst kovetoen hibakijavithsi kotelezettscgcnek ezen idon belul nem tesz eleget, ugy Megrendelo jogosult a hiba kijavithsat a SzBllit6 kockhzathra Cs koltscgcre harmadik szemdllyel elvdgeztetni Amennyiben a Szhllit6 szavatosssgi, j6thllasi kotelezettsdge alapjan valamely termcket, anyagot kicserc1, Ggy annak j6thllhsi ideje a csere napjht61 ujra kezdiidik Sdllit6 szavatossiigi illetve j6thllssi kotelezettscgeire a Ptk Cs l/a 5 rendelkezkseit kell alkalmazni A j6thllhsi id6 alatt bejelentett igknyek a j6thlihsi id0 leteltct kovetii hat h6napon belul is CrvCnyesithetok. 9. Szabvinyok, minoscgbiztositis 9.1. A Szhllit6 hltal szhllitott termdkeknek, az alkalmazott technol6gihknak meg kell felelniuk a szerzodds mellckletct kdpezo muszaki dokumenthci6ban meghathrozott szabvhnyoknak Cs kovetelmdnyeknek Szhllit6 IehetovC teszi Megrendelii szamhra, hogy ah01 a felhasznhlasra kerulo anyagok eliikcszitcse vagy gyhrthsa folyik, megfeleloscgre vonatkoz6 vizsgalatokat vdgezzen vagy vkgeztessen. Ehhez a Szhllit6 koteles minden Csszeru segitscget Cs eszkozt megadni A SzSllit6 a szerziidcs teljesitdsdnek elmaradssava1 kapcsolatos igcnyek biztositdkakdnt - a Kbt (6) bekezdds a) pontjhnak megfelelo - teljesitksi biztositkkot nygjt Megrendelo rdszdre a teljes vsllalkoz8si dij hfa nclkuli osszegcnek 5 %-it kitevii CrtCkben, a szerz6dcs teljesitcscnek teljes idiitartamht egy h6nappal meghalad6 CrvdnyessCgi idovel.

7 10.2. A teljesitesi biztositek - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfeleloen - a Szillit6 v8laszt6sa szerint teljesitheto az eloirt pcnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi szbm1ijara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositasival, vagy biztositasi szerzodcs alapjan kiillitott - kdszfizeto kezessegvallalast tartalmaz6 - kotelezvcnnye A teljesitdsi biztositckot a szerzodcskotest koveto 15 napon belul kell rendelkezksre bocshtani. A biztositckr61 sz616 eredeti okmany a szerzodcs mellekletcvc vhlik A teljesitesi biztositck nyujtasnak a teljesites teljes idotartama alatt folyamatosnak 6s idobeli megszakitas nclkiilinek kell lennie SzBllit6 a szerz6dq hibas teljesitcscve1 kapcsolatos j6ta11asi igcnyek biztositckakcnt - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelo - biztositckot nyujt Megrendelonek a j6tbllbsi ido egy reszere a szerzodes teljesiteset igazol6 vcgatad6s-itvcteli jegyzokonyv al8irhs9nak napjato1 szamitott 24 h6nap CrvCnyessCgi idovel a teljes v~llalkozhsi dij afa ncikul szamitott osszegenek 5%-at kitevo 6rtCkben. A vcgsz8mla benyfijtishak feltetele ezen biztositek (illetve az arr61 sz616 okrnany) Megrendelo riszere tortcn6 htadhsa, a biztositckr61 szo16 eredeti okmany a szerzodcs 5. sz6mu mellckletcvc valik A pont szerinti biztositkk - a Kbt (6) bekezdcs a) pontjanak megfelelden - a SzBllito valasztasa szerint teljesitheto az eloirt pdnzosszegnek a Megrendelo fizetcsi sziimlajara torteno befizetkssel vagy bankgarancia biztositashva1, vagy biztositasi szerzodcs alapj6n kiallitott - kiszfizeto kezesscgvallal6st tartalmaz6 - kotelezvcnnye Amennyiben Megrendelo a szerzodcs hib6s teljesitcscve1 kapcsolatos j6tillasi igknyek biztositckau1 szolg616 biztositdk terhcre kovetelcst CrvCnyesit, ugy Szhllito koteles gondoskodni a biztositek osszegenek a 10.5 pontban meghatbozott osszegre tortkno kiegeszitcscro A szerzodist csak sulyos szerzodcsszegcse esetin lehet azonnali hat~illyal irisban felmondani. Sulyos szerzodcsszegcsnek minosul kiilonosen ha a Sz611it6 teljesitkse ismetelten kesedelmes; Megrendelo jogosult 6s egyben koteles a szerzodest felmondani ha: a Szallit6ban kozvetetten vagy kiizvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedcst szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscgge1 nem rendelkezo gazdasagi thrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezdcs k) pontjiban meghat6rozott feltkteleknek; a Sza11It6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rcszesedest szerez valamely olyan jogi szemcly vagy jogi szemclyiscggel nem rendelkezo gazdasiigi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt (1) bekezdds k) pontjaban meghatarozott feltkteleknek. Jelen pontban emlitett felmondas esetcn a Szallit6 a szerzodcs megsziincse elott mar teljesitett esetleges sz6llitasok szerzodcsszeru pcnzbeli ellencrtckdre jogosult.

8 12. EgyCb rendelkezesek Felek kijelentik, hogy nyilatkozataikat, krtesitkseiket utjhn, postan, faxon, vagy szemklyes kkzbesitkssel juttatjak el egymashoz. Postai kuldemkny kkzbesitettnek tekintendo a feladhst igazol6 tkrtivevknyes szelvkny aliirasanak napjin. A faxon kiildott irat az elkuldkst visszaigazol6 szelvknnyel tekintendo kkzbesitettnek. Az elektronikus uton feladott Crtesitksek, az elektronikus uzenet kkzbesitkskrol sz616 igazolis visszakrkezkskvel tekintendok kkzbesitettnek SzBllit6t titoktartisi kotelezettskg terheli a jelen szerzodks teljesitkse sorin a Megrendelovel, annak tevkkenyskgkvel kapcsolatban tudomasira jutott mindennemu, nem kozkrdeku adat, informaci6, ismeret vonatkozasiban. E titoktartisi kotelezettskg kiterjed a Sz611it6 alkalmazottaira, munkatksaira, alviillalkoz6ira, kozremiikodoire is, akiket erre a Szillit6 koteles hitelt krdemloen figyelmeztetni Szillit6 a szerzodksre vonatkoz6 barmely okminyt, dokumentici6t 6s informici6t kizir6lag a szerzodks teljesitkskre hasznilhatja fel, azokat a Megrendelo elozetes irisos hozzijirulisa nklkul nem hozhatja harmadik fkl tudomasara. Jelen titoktartisi kotelezettskgrol jogszabil y felmentkst adhat. A titoktarthsi kotelezettskg idobeli korl6t nklkul 911 fenn Megrendelo 6s Sz611it6 kotelezettsiget villa1 arra, hogy a jelen szerzodks teljesitkse krdekkben egymissal egyuttmukodnek. Ennek soran a Felek minden olyan akadilyr61 vagy koriilmknyrol, amely a szerzodks teljesitkse szempontjib61 linyeges, kotelesek egym6st haladkktalanul krtesiteni. A jelen szerzodkssel kapcsolatos krtesitkseket irisban kell megtenni. A felek nyilatkozattktelre 6s intkzkedksre jogosult kkpviseloi: Megrendelo kijelolt kapcsolattart6i: nkv: Nagy Zoltin telefon: telefax: gfhbpar1ament.h~ nkv: Birt6k Miria telefon: telefax: nkv: Fr6na Imre telefon: telefax: imre.fronabpar1ament.h~ Szi11it6 kijelolt kapcsolattart6ja: nkv: Tatai Tamis telefon: telefax: A megnevezett szemklyek esetleges v6ltoz6ssr61 felek egymist irisban krtesitik.

9 12.5. A jelen szerzodcs m6dosithsa kizhr6lag a Kbt $-hban meghathrozott esetben, a Kbt. 30. $ (1) bekezdqben eloii-t kozzctcteli kotelezettskg figyelembe vctelcve1, a szerzodcs alhirhshra jogosultak hltal, irhsban 1ehetsCges. A szerzodcs teljesitcscro1 a Kbt. 3 1.$ (1) bekezdcs f) pontban foglalt adatokat kell kozzktenni az OrszhggyulCs Hivatala honlapjhn Megrendelonek Cs Szhllit6nak mindent meg kell tennie annak krdekcben, hogy kozvetlen thrgyalhsok litjhn rendezzenek tninden olyan nczeteltcrcst vagy vitht, amely kozottiik a jelen szerzodcssel kapcsolatban meriil fel Ha Megrendelo 6s Szhllit6 az emlitett kozvetlen thrgyalhsok megkezdcscto1 szhmitott 15 napon beliil nem tudjhk megoldani a jelen szerzodcssel osszefiiggcsben keletkezett jogvithjukat, annak eldontcscre Felek a polghri perrendtartas szerint illetkkes bir6shghoz fordulnak A jelen szerzodcsben nem szabhlyozott kkrdksekben a Polgari TorvCnykonyv, a kozbeszerzcsekr61 sz Cvi CVIII. torvcny, tovabbh a vegrehajthsukra kiadott rendeletekben foglaltak, egyebekben a magyar jogszabalyok az irhnyad6ak A jelen szerzijdks az alhirhsa napjht61 hathlyos Megrendelo kijelenti, hogy a 3.1. pont szerint rendelkezksre bocshtott mintadarabokat Cs alapanyagminthkat a minoscgvizsghlatra feljogositott szakcrt6 szervezettel a sziikscges mcrtckben bevizsghltatja. Amennyiben a bevizsghlhs eredmcnyekcnt a szervezet azt hllapitja meg, hogy a mintadarabok nem felelnek meg a szerzodh 1. szhmu mellckletcben meghathrozott miiszaki leirhsnak 6s az erre vonatkoz6 vizsghlati anyag htadhsra keriil, dgy a szerzodcs hathlyht veszti. Ebben az esetben a Felek a szerz6dcsszegks, ezen beliil a meghilisulhs jogkovetkezmknyeit alkalmazzhk Jelen szerzodcs elvhlaszthatatlan mellckletct kkpezik az alhbbi mellkkletek: 1. sz. melleklet: miiszaki leirhs 2. sz. mellkklet: az egyes thrsashgi egyenruhhzati termkkek egyskghrai 3. sz. mellcklet: Szhllit6 hltal a thrgyalhs sorhn htadott alapanyagminthk 4. sz. mellcklet: teljesitksi biztositckr61 sz616 eredeti okmhny 5. sz. mellkklet: j6thllhsi igknyek teljesitkskre kikotott biztositckr61 sz616 eredeti okmhny Felek a jelen szerzodcst - amely kcsziilt ot egymhssal sz6 szerint megegyezo pcldhnyban - mint akaratukkal mindenben megegyezot, j6vhhagy6lag Cs sajht keziileg, illetve ccgszeiiien alhirthk. Budapest, szeptember 19. Bakos Emil Gazdashgi FBigazgat6 OrszhggyiilCs Hivatala Megrendelo Tatai Tamhs iigyvezeto MCretes Szab6 Kft. Szallito

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1358. Budapest, Széchenyi rkp. 19. mint Megrendelő (továbbiakban : Megrendelő) Másrészről Genex Vállalkozás és Befektetésszervező

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6)

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6) amely ICtrejijtt egyrcszro1: az OrszhggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth L. tcr 1-3. Ad6szhm: 1530001 4-2-4 1 BankszhmlaszBm: 10032000-0 1400805-00000000 mint Elofizeto, (tovibbiakban: EIGfizeto) Magyar

Részletesebben

l.a szerzodes targya 1.1 Javithsi 6s karbantarthsi mu&&:

l.a szerzodes targya 1.1 Javithsi 6s karbantarthsi mu&&: Amely letrejott egyriszrol : az OrszaggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos ter 1-3., Adoszam: 15300014-2-4 1 Kepviseleteben eljar6 szemely neve: Bakos Emil, gazdasagi foigazgato mint Megrendelo

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Név: Magyar Olimpiai Bizottság Képviseli: Molnár Zoltán főtitkár Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Telefon: + 36 (1) 386-8000 Telefax: + 36 (1)

Részletesebben

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA

1. A SZERZODÉS TÁRGYA, TARTALMA KIVITELEZOI VÁLLALKOZÓI SZERZODÉS Amely létrejött egyrészrol másrészrol Páty Község Önkormányzat 2071 Páty, Kossuth u. 83. Telefon: 23/555-530 Adószám: 15390235-2-13 Bankszámla szám: OTP Bank Nyrt. 11742001-15390235

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS FELTÉTELES ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Annavölgy Község Önkormányzata (székhelye: 2529 Annavölgy, Községháza köz 2., adószáma: 15388454-2-11, telefon száma: 06-33/508-510, és fax kapcsolási

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t -

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z İ D É S - t e r v e z e t - amely létrejött egyrészrıl az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fı tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester,

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.)" thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett.

biztositiisi szol~ltatiis nytijthsa az Orsdggyiil& Hivatala r&z6re (528/2013.) thrgyii kozbeszerzhi eljhhs alapjhn, a kovetkezb feltetelek mellett. ainely lhtrejott egyrhzrbl: az O r s ~ ~ lhivatala C s 1055 Budapest, Kossuth Lajos thr 1-3. Ad6szhm: 15300014-2-41 Bankszzlmlasz6m: 1oo~~ooo-o1~oo8o~-oooooooo Kkpviselethben elj6s6 szemkly neve: Bakos

Részletesebben

egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt>

egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt> '~VALLAL ZÁSI SZEll2C 51)í~S egyrészről a/, 0-, ruággyffiés Hivatala! 358 Budapest. ~_zéchcnyí 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelt> Bnwogroup ReT,dszerház (1145 Budapest, li,ivilág u. 50-51)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Kötelezettségvállalás nyt.száma: Sz-1-6696/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-8411-311-01,

Részletesebben

amely létrejött egy-észről az

amely létrejött egy-észről az r 8 VALI I ZÁSI SZ, Z amely létrejött egy-észről az szággytálés 1ivatala 1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : Ml agyar Államkincstár 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzgdo Fclek, ltozott az alulirott helye11 6s idopontban az alibbi feltktelek szerint:

egyiittes sz6hasznhlatban a szerzgdo Fclek, ltozott az alulirott helye11 6s idopontban az alibbi feltktelek szerint: Amely Idtrejiitl cgyr$s~riil: ax OrszBggyri'ali?s 13ivatala 1055 Budapest, Kossuth I,ajos t6r 1-3. Adbs~int: 15300014-2-41 li3anlts~irsllaszirn: 10032000-01400805-00000000 K6pviselet6ben elj5r6 szemkly

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1. AZ ÁSZF HATÁLYA 1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed a JET-VILL Építő és Épületgépészeti Fővállalkozó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1158 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök

HATÁROZATI JAVASLAT. M a k ó, 2012. október 19. Dr. Siket István bizottsági elnök HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: a Tisztítószer, egyéb vegyi áru, takarító-, mosdó-, mosogató-, és egyéb felszerelések beszerzése Makón a helyben központosított beszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Átrium Idősek Otthona épületének energetikai fejlesztése mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15730363-2-13 Képviselő:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött létre egyrészről

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Gyulai Közüzemi Kft. Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató Cégjegyzékszám: 04-09-003599 Adószáma:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye: KSH-száma: Képviseli:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS A jelen bérleti szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, villamos-energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye: Adószáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 TERVEZÉSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS BUDAPEST CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN amely

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) amely létrejött egyrészről MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet NEM saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ (minta, tervezet) Székhelye: KSH-száma: Nyilvántartási

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET amely létrejött a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi

Részletesebben

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje, módja és helye 2.1. A jelen szerződés az aláírás napjától kezdődően 12 hónapos határozott időtarta

2. A szerződés időtartama, a teljesítés határideje, módja és helye 2.1. A jelen szerződés az aláírás napjától kezdődően 12 hónapos határozott időtarta SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala 1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám : 15300014-2-41 Bankszámlaszám : 10032000-01400805-00000000 Képviseletében eljáró

Részletesebben

- felhasznhlo- Cs jogosultshg-kezelcs; - munkafolyamat-vezcrlo keretfunkci6;

- felhasznhlo- Cs jogosultshg-kezelcs; - munkafolyamat-vezcrlo keretfunkci6; 11A. sdmd melldklet A rendszerrel szemben timasztott miiszaki kovetelm6nyek OrszhggyiilCs Hivatala torvdnyalkothst thogat6 rendszereinek (PAIR;. TAIR) egysiges keretrendszerben (TorvCnyalkotAsi Informhcios

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában.

Megbízási szerződés. 1.1. A Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Megbízó pályázatot szándékozik benyújtani környezet és energiahatékonyság tárgyában. ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet)

TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) TELJES ELLÁTÁS ALAPÚ, MENETRENDADÁSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜLI VILLAMOSENERGIA ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (tervezet) 1. Szerződő felek Egyrészről mint villamos energia felhasználó, a továbbiakban: Vevő Székhelye:

Részletesebben

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013.

ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. ED_Munkaruha, védőruha, lábbeli/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/85 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. A SZERZŐDŐ FELEK Név: Jakabszállás Község Önkormányzata Székhelye: 6078 Jakabszállás, Petőfi S. u. 14. Képviseli: Szabó Mihály polgármester Adószáma: 15736338-2-03 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) adószáma: 15450494-2-12, számlaszáma: Kereskedelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amelyet az egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószáma: 15311746-2-41), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Szolgáltatások beszerzésére Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Megrendelő és Vállalkozó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák

Részletesebben

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában

KERETKERETSZERZODES. média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában KERETKERETSZERZODES média ügynökségi feladatok ellátása tárgyában amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (a továbbiakban: Megrendelő) székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

III.FEJEZET MELLÉKLETEK

III.FEJEZET MELLÉKLETEK 1.sz. melléklet III.FEJEZET MELLÉKLETEK FELOLVASÓLAP 1. Az Ajánlattevő neve (közös részvételi jelentkezés esetén a közös Ajánlattevők nevei): 2. Az Ajánlattevő(k) címe(i), telefon és fax száma(i): 3. Az

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN FÖLDMŰ FENNTARTÓ GÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT [KBT.

Részletesebben

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.III. emelet 305.. szoba PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Egyszer használatos ágyneműk beszerzése tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2014. február Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Felolvasólap

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződéses feltételek

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződéses feltételek VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződéses feltételek amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67. törzskönyvi azonosító szám:

Részletesebben

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/3242-66/2013.ált VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) amely létrejött egyrészrıl a Hajdú-Bihar Megyei Rendır-fıkapitányság (4025 Debrecen, Kossuth

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R ZİDÉS. mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel:

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R ZİDÉS. mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: S Z Á L L Í T Á S I S Z E R ZİDÉS mely létrejött az alulírott napon és helyen, az alábbi felek között, az alábbi feltételekkel: Szállító neve: Bravogoup Rendszerház Kft. Címe: 1145 Budapest; Újvilág u.

Részletesebben

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás

Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Mobiltávközlési szolgáltatás beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére II. - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/119 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014.

Debreceni Egyetem. Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. Debreceni Egyetem A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Laboratóriumi előkészítő eszközök beszerzése 2014. 1 Tartalomjegyzék I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre 2.

Részletesebben

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei

M.9. számú melléklet. EDF DÉMÁSZ Zrt. lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.9. számú melléklete M.9. számú melléklet Az lakossági fogyasztók villamos energia vásárlási szerződésének egyedi és általános feltételei Villamos Energia

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Vállalkozási szerződés a Pak~ Gesztenyés u. 13. lépcsőház feli~/írásához kapcsolódó pótinunkákra Megrendelő ny. száma: MO/131/2010. ikt. száma: 11/5173/2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tartalom 11 A szerződés

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei

Megállapodás TERVEZET! Nyúl Község Önkormányzata Nyúli Sport Club Egyesület 1. Előzmények: 2. Felek jogai és kötelezettségei Megállapodás TERVEZET! Jelen megállapodás Nyúl Község Önkormányzata ( székhely: 9082 Nyúl, Kossuth L. út 46., KSH szám: 15366715, adószám: 15366715-2-08, képviseli: Schmiedt Henrik polgármester) mint Tulajdonos,

Részletesebben

egyiiltes szbl1aszi1i1atba1-1 a s7er~iidb Felek, Ito~ot-l a inai napon 6s helyen al alibbi feltitclcltltcl.

egyiiltes szbl1aszi1i1atba1-1 a s7er~iidb Felek, Ito~ot-l a inai napon 6s helyen al alibbi feltitclcltltcl. Ainely Iiti~~jott egyriszsol: az OrszhggyiiP6s EIivatala Fidesz-Magyar Polghri SzBvets6g Orsz&ggyii%6si K6g1viseliicsoportja 1055 Budapest, ICossuth Lajos t6r 1-3. i

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15391126-2-13 Bankszámlaszám: 64400099-10918018, Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor.

A Feltételek mindenkor hatályos tartalma ugyancsak ezen a linken hozzáférhető az Eladó számára bármikor. 1. A Vevő nek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes áru (megrendelése és) megvásárlása, valamint kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ

VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZ VISZONTELADÓI VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDŐ FELEK Szállító (továbbiakban Eladó): Név: EUROPROX Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Betéti Társaság Székhely: 8000 Székesfehérvár, Túróci utca

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-21/2013/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 15-4/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-i zárt üléséről. Napirend:

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Földgáz adás-vételi szerződés. (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (1. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS

F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS F O G Y A S Z T Ó I INGATLAN ZÁLOGSZERZŐDÉS A szerződő felek egyrészről Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító okmányának típusa: Személyazonosító okmányának száma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

felelõsségbiztosítása

felelõsségbiztosítása Állatorvosok felcím felelõsségbiztosítása ALCÍM Általános szerzõdési feltételek 1/7 I. A biztosítottak köre 1. Jelen szerzõdés szempontjából biztosítottnak minõsül azon személy, illetve szervezet, amely

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben