0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l"

Átírás

1 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-' A, k6zbeszerz6s t6rgya 6s mennyis6ge: A Neptun rendszer term6ktamogat6sa, mukddtetes6hez, iizemeltet6s6hez illetue karbantartashoz sziikseges t6mogatas ny0jtasa, folyamatos fejlesztese, jogszab6lykdvetese. Teljes mennyiseg: haterozatlan id6tartamra sz6l6 techno169iai 6s jogszab6lyi kdvetes, valamintemogat6s. Keretosszeg: nett HUF / 6v. 3. A velasztott eljaras fajtaja: Kbt. MAsodik R6sze szerinti hirdetmeny n6lkuli tergyalesos kdzbeszez6si elj6r6s. 4.* Hirdetm6ny n6lkilli targyalasos eljeras eset6n az eljaras alkalmazesat megalapoz6 kiirulm6nyek ismertet6se: A Kbt. 94. S (2) bekezdes c) pontja alapjen az aj6nlatkdrd hirdetm6ny n6lki.ili targyalesos eljarest alkalmazhat, ha a szerz6des muszaki-technikai saj6toss6gok, m0v6szeti szemponlok vagy kizer6lagos jogok vedelme miatt kizer6lag egy meghat6rozott szervezettel, szemellyel kdthet6 meg. A Budapesti Gazdasegi F6iskola (tov6bbiakban: ajenlatk6r6) 6s az SDA Informatika zrt. eltal kotott felhaszn6l6i licenszszez6d6s alapjen az a.ianlatk6r januet 1. napjat6l kezd6d6en megszerezte a Neptun Egys6ges Fels6oktat6si Tanulm6nyi Rendszer ijrokijs felhaszndl6i jog6t. A szezcid6s szerint az SDA Informatika Zrt. a programrendszer felhasznalasat engedte al azzal, hogy a programrendszer tulajdonjog6t 6s egy6b szerz6i jogait megtartotta. A szerz6d6s alapj6n a termdktamogat6si szolgeltatest kizdr6lag az SDA Informatika Zrt. ny0jthatja. A szerz6des 2.1. pontja az alabbiakr6l rendelkezik:,,a Neptun szoftvertermeknek (bele6rtve, de erre nem korl6tozva, a szoftvertermekbe be6pitett k6peket, szdvegeket, funkci6kat,,minialkalmazasokat"), az dsszes iresos dokument6ci6nak 6s a Neptun szoftverterm6k 6sszes mesolatdnak tulajdonosi 6s szerz6ijoga a Fejlesztdt illeti.") A szerz6d6s 1.1.h) pontia az alebbiakr6l rendelkezik:,,term6ktemogat6si Szee6dds: Fejleszt6 6s a Neptun Licencigazolessal rendelkez6 szervek kiizott kotiitt szez6d6s a Neptun term6ktemogatdsera 6s Term6kverzi6 kcivet6sdre." A szez6d6s 1.1.p) pontja az al6bbia J6l rendelkezik:,,termektamogates: a Fejleszt6 6ltal a Neptun Termekt6mogat6i Szerz6d6sben meghatarozott szolg6ltatasok (beleetue, de ezekre nem korletozvaz oktatdsi, bevezetesi, verzioktiv tdsi, support-, fejlesaoi, tanecsadasi szolgaltatasokat). A fentiek, valamint a szerz6i jogr6l sz6lo vi LXXVI. titrveny (Szt.) alapjfin az SDA Informatika Zrt. kizar6lagos joggal rendelkezik a beszerzes tergy6t k6pez6 szolgdltatds teljesit6s6re, hiszen ajenlatke16 csup6n a felhasznal6i jogokat v6serolta meg. 5.. Hivatkozas az el6zetes dsszesitett tajdkoztat6ra, illet6leg az id6szakos el6zetes taj6koztat6ra 6s kiizz6t6tel6nek napja: - 6. Hivatkozas az elierast megindit6, illet6leg meghirdet6 hirdetm6nyre (felhivasra) 6s kdzz6t6tel6nek / megkiild6s6nek napja: eprilis 10. 7, a) Eredm6nyes volt-e az eljaras: lgen.

2 b)' Eredm6nytelen eljaras eseten az eredmenytelens6g indoka, valamint a Kbt.76. S (l) bekezdds pontja szerinti eredm6nytelens6gi esetben a kdzbeszerz6sre d) tervezett anyagi fedezet 6sszege, 6s annak megadasa, hogy az mikor 6s milyen okb6l keriilt elvonasra, atcsoportosit6sra: - c)'i Az eredmenytelen eljarast ktivet6en indul-e rij eljaras: - 8. A beny(jtott ajanlatok szema (r6szajanlat-t6teli lehet6s6g eset6n r6szenk6nt): 1db. ' 9. a) Az 6rv6nyes ajanlatot tev6k neve, cime, alkalmassaguk indokolesa 6s ajanlatuknak az 6rt6kel6si szempont - az 6sszess6g6ben legel6nyiisebb aj6nlat kivalasztasa eset6n annak r6szszempontjai - szerinti tartalmi elem6, illet6leg elemei (r6szajanlat-t6teli lehet6s6g eset6n r6szenk6nt): Ajenlattev6 neve: Ajdnlattevo szokhelye: SDA Informatika Zrt Erd, Retyez6ti u SuDoort szoloeltates havi aladdiia (nett6 HUF) HUF + AFA / honao 2. Oocion6lis modulok havidiia 2.1 VirtuAlis ov{it6sz6mla 2.2 Active Directorv HUF + AFA / h6nap 2.3 Ll\4S (e-learninq) alrendszer 2.4 HR adatkezeles 2.5 PPP iizemeltet6s 2.6 id6oont foolales HUF + AFA / h6nao 2.7 Windows Services Extra HLJF + AFA / h6nao 2.8 UniPoll kerd6ivkezel6s ' HUF + AFA / h6nao 2.9 Poszeidon Light kiils6 adattiirol6s 2.10 Mobil fizet6s modul 2.11 POS termin6l 2.12 Devizakezel,bs Poszeidon Uowiteli 6s lktat6si Rendszer HUF + AFA / honao 2.14 SAP interf6sz HUF + AFA / h6nad 3. ODcion6lis modulok bevezetosi diia 3.1 Virtuelis ovuitoszdmla 3.2 Active Directorv 3.3 LMS (e-learninq) alrendszer 207 OOO HUF i AFA 3.4 HR adatkezel6s HI.JF + AFA 3.5 PPP iizemeltet6s 3105OO HUF + AFA 3.6 id6oont foolalas HUF + AFA 3.7 Windows Services Extra 3.8 UniPoll kerd6ivkezel6s 3105OO HLJF + AFA 3.9 Poszeidon Lioht kiils6 adattarol6s 3.10 Mobil fizetes modul 3.11 POS termin6l 3.12 Devizakezel6s 3.13 Poszeidon Uowiteli 6s lktat6si Rendszer 828 OOO HUF + AFA 3.14 SAP interf6sz HUF + AFA Kieq6szit6 tranzakciodiias modulok. szolqaltat6sok diia 4.1 N46mdki 6radii (nett6 HUF/6ra) ' HUF + AFA / 6ra 4.2 Elektronikus sz6mlaki6lllt6s diia (nett6 HUF / db) 10 HUF + AFA / db 4.3 Neptun Elektronikus Uzenet kiildes dija (nett6 HUF / db) 20 HUF + AFA / db 4.4 Neptun.Net Fels6oktatasi LMS tananyag lejatszasi dij (nett6 FU6raltananvao/felhasznal6) 4.5 Neptun.Net Tanfolyami LMS tananyag lejatszasi dij (nett6 FU6raltananvao/felhasznel6) 5. Ajenlattev6 v6llalja-e, hogy a szerz6d6s teljesitese sordn az AjAnlatkerdvel val6 kommunikeci6 soran el6nyben r6szeslti az elektronikus eszkdziiket 6s Eel / nem (a megfelel6 abhtzand6) iirahasznositott oaoirt haszn6l Az ajanlattev6 megfelel az ajenlatt6teli felhiv6sban el6irt alkalmass6gi kdvetelmenyeknek.

3 b)'. Az a) pont szerinti ajanlatok 6rt6kel6se a kiivetkez6 tablezatba foglalva (r6szajanlat-t6teli lehet6s6g eset6n r6szenk6nt): SDA lnformatika Zrt. R6szszempont s0ly pont szam s0lyozott adat szam oonts26m 1. Support szolqdltates havi alapdiia (nett6 HUF) , Opcion6lis modulok havidiia 2.1 Virtuelis qv it6szemla Active Directorv LMS (e-learnino) alrendszer HR adatkezel6s PPP ijzemeltet6s id6oont foolal6s Windows Services Extra '100, UniPoll k6rdclivkezel6s Poszeidon Lioht kuls6 adatterol6s Mobil tizet6s modul POS terminal '12 Devizakezel5s Poszeidon Uqvviteli 6s lktat6si Rendszer , SAP interf6sz 1 't Oocion6lis modulok bevezet6si diia 3.1 Virtu6lis qyuit6sz6mla Active Directorv LMS (e-learnino) alrendszer HR adatkezel6s PPP iizemeltet6s id6pont foqlales Windows Services Extra UniPoll k6rd6ivkezel6s Poszeidon Lioht ktils6 adaftdrolds Mobil fizet6s modul POS termin6l Devizakezel6s Poszeidon Uovviteli 6s lktat6si Rendszer SAP interfdsz Kieo6szit6 tranzakci6diias modulok. szoloaltatasok diia 4.1 M6rniiki 6radii (nett6 HUF/6ra) , Elektronikus szemlaki6llit6s diia (nett6 HUF / db) Neotun Elektronikus Uzenet killd6s diia (nett6 HUF / db) , Neptun.Net Fels6oktatesi LMS tananyag lej6tsz6si dij (nett6 FU6ra/tananvao/felhasznal6) ,00 100, Neptun.Net Tanfolyami LMS tananyag lejetszssi dij (nett6 FU6raltananvao/felhaszn6l6) 1 20 '100,00 100,00 5. Ajdnlattevo vallalja-e, hogy a szerz6des teljesit6se soran az Aj6nlatkerdvel val6 kommunikeci6 sor6n el6nyben reszesiti az 1 igen 100,00 100,00 elektronikus eszkozoket 6s Uirahasznositott oapirt haszn6l OSSZESEN HELYEZES 1 c)'* Az 6sszess6g6ben legel6nydsebb ajenlat kivalasztasa eset6n az 6rt6kel6s sorin adhat6 pontszam als6 6s fels6 hatar6nak megadasa, d).. Az 6sszess6g6ben legel6nydsebb ajanlat kivalasztasa eset6n annak a m6dszernek (m6dszerekn k) az ismertet6se, amellyel az ajenlatk6r6 megadta az ajanlatok reszszempontok szerinti tartalmi elemeinek 6rt6kel6se soren a ponthatarok kdzdfti pontszamot: Az 1-4. reszszempont, ill alszemontjaik eset6ben a legkedvez6bb ajanlat az adhat6 maximalis 100 pontot kapja. Az tjsszes tov6bbi ajenlat pontsz6m a legkedvezobb ajenlathoz viszonyitv ar6nyositassal kertil kiszamitasra, az alabbi k6plet szerint: P = (A legjobb / A vizsgalt) x 99 + '1, ahol:

4 P - a m6dszerrel meghatarozott pontszdm A vizsgelt - AjAnlattev6 eltal vellalt 6rt6k A legjobb - Legalacsonyabb 6rt6k Ha e m6dszer alkalmaz6s6val tort pontertekekeletkeznek, akkor azokat az eltaleno szabelyoknak megfeleloen k6t tizedesjegyre kell kerekiteni. Az 5. reszszempont 6rtdkel6se abszol0t 6rt6kel6si m6dszer, diszkret hasznossdgi fuggveny alkalmaz6saval tort6nik. Ha az AjAnlattev6 v6llalja, hogy a szez6d6s teljesitdse soran az Aj6nlatk6r6vel val6 kommunikdci6 sor6n el6nyben reszesiti az elektronikus eszkdzoket 6s Ujrahasznositott papirt hasznel, abban az esetben 100 pontot kap. Ha az Ajanlattev6 nem vallalja, hogy a szez6d6s teljesitese soran az Aj6nlatk6r6vel val6 kommunikeci6 soren el6nyben r6szesiti az elektronikus eszkdzoket 6s 0jrahasznositott papirt hasznel, abban az esetben 'l Dontot kao. '10. Az 6rv6nytelen ajanlatot tev6k neve, cime 6s az 6rv6nytelens6g indoka: a) Eredm6nyes elj6r6s eset6n a nyertes ajanlattev6 neve, cime, az ellenszolgaltatas Osszege 6s ajanlata kivalasztasanak indokai: AjAnlattevo neve: Aj6nlattev6 szekhelye: SDA Informatika Zrt Erd, Retyezdti u Suooort szoloeltatas havi alaodiia (nett6 HUF) HLJF + AFA / honao 2. ODcionalis modulok havidiia 2.'1 Vlrtualis ov(it6szdmla 2.2 Active Directorv 2.3 LMS (e-learninq) alrendszer 2.4 HR adatkezel6s 2.5 PPP Uzemeltetes 2.6 id6oont foolalas HUF + AFA / h6nao 2.7 Windows Services Extra 2.8 UniPoll kerd6ivkezel6s 2.9 Poszeidon Liqht kiils6 adatterolas 2.10 Mobil fizet6s modul HUF + AFA / h6nad 2.'11 POS terminal 2.12 Devizakezelas 2.13 Poszeidon Uovviteli 6s lktat6si Rendszer HUF + AFA / h6nao l:14 SAP interfesz HUF + AFA / h6nao 3. Oocion6lis modulok bevezetesi diia 3.1 Virtudlis ovuit6szdmla 3.2 Active Directorv 3.3 LMS (e-learninq) alrendszer 3.4 HR adatkezeles HUF + AFA 3.5 PPP iizemeltetes 3.6 id6oont foolal6s HUF + AFA 3.7 Windows Services Extra HLJF + AFA 3.8 UniPoll k6rd6lvkezel6s 3.9 Poszeidon Lioht kuis6 adaft6rol6s 3105OO HUF + AFA 3.10 Mobil flzetes modul 1.11 POS terminal 3.12 Devizakezeles 3.13 Poszeidon Uowiteli 6s lktat6si Rendszer 828 OOO HUF + AFA 3.14 SAPinterf6sz 414 OOO HUF + AFA Kieq6szit6 tranzakci6diias modulok, szolsdltat6sok diia 4.1 N46rndki 6radii (nett6 HUF/ora) HUF + AFA / 6ra 4.2 Elektronikus sz6mlaki6llites diia (nett6 HUF / db) 1O HUF + AFA / db 4.3 Neptun Elektronikus Uzenet kiild6s dija (nett6 HUF / db) 20 HUF + AFA / db 4.4 Neptun.Net Fels6oktatasi LMS tananyag lej6tsz6si dij (neft 6 FV6ra/tananvao/felhaszn6l6) 4.5 Neptun.Net Tanfolyami LMS tananyag lej6tszasi dij (neft 6 Ft/6raltananvao/felhaszn6l6) 20 HUF + AFA / 6ra / tananyag / felhasznel6 5. Aj6nlattev6 vallalja-e, hogy a szerz6d6s teljesit6se soran az Ajenlatk6r6vel val6 kommunikeci6 soran elonyben reszesiti az elektronikus eszkdzdket 6s 0irahasznositott Daoirt hasznel LgC! / nem (a megfelel6 ahh0zand6)

5 Az aj6nlat kiv6laszt6sanak indoka: Osszess6gdben legel6ny6sebb 6rvdnyes aj6nlatot adta. b)* A nyertes ajanlatot kdvet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 neve, cime, az ellenszolgattatas <isszege 6s ajanlata kivalasztasanak indokai: - 12.* A kiizbeszezdsnek az(ok) a r6sze(i), amely(ek)nek teljesit6s6hez az ajanlattev6 alvallalkoz6t kiv5n ig6nybe venni: a) A nyertes aj6nlattev6 ajanlataban: - b). A nyeftes aj6nlatot k6vet6 legkedvez6bb aj6nlatot tev6 ajenlateban: A 12. pont szerinti r6sz(ek) tekintet6ben a kiizbeszerz6s 6rt6k6nek tiz szazabket meghalad6 m6rt6kb n ig6nybe venni kivint alvdllalkoz6(k), valamint a kdzbeszerz6snek az a szazal6kos arenya, amelynek teljesit6s6ben a megjeldlt alvellalkoz6k kdzre fognak mfiktidni: a) A nyertes ajenlaftevo aj6nlataban: - b)* A nyertes ajenlatot kdvet6 legkedvezobb ajanlatot tev6 ajanlataban: - 14,. Az alkalmassag igazolasaban r6szt vev6 szervezetek, 6s azon alkalmassagi kdvetelm6nyek megjeltil6se, amelyek igazolasa 6rdek6ben az aj6nlattev6 ezen szervezet er6forrasaira (is) tamaszkodik: a) A nyertes ajanlattev6 aj6nlat6ban: - b)* A nyertes ajanlatot ktivet6 legkedvez6bb ajanlatot tev6 ajenlateban; a) A szen6d6skdt6si tilalmi id6szak [Kbt S (6) bekezd6sl kezd6napja: mejus 9. b) A szerz6d6sk6t6si tilalmi id6szak [Kbt S (6) bekezdds] utols6 napja: mejus Az osszegez6s elk6szit6s6nek id6pontja: mdjus L 17. Az iisszegez6s megkiild6s6nek id6pontja: m6jus * Az 6sszegez6s m6dosftasanak indoka: Az 6sszegez6s m6dositasanak id6pontja: A m6dositott 6sszegez6s megkiild6senek id6pontja: - 21.* Az 6sszegez6s javftesanak indoka: - 22.* Aa dsszegezes javitasanak id6pontja:. 23.* A javitoft dsszegezes megkiitd6s6nek id6pontja: Egy6b informaci6k: - A '-gal megjeldlt pontokat csak akkor kell kitdlteni, ha az abban foglalt eset fennall. A.'-gal megjel6lt pontokat csak akkor kell kitdlteni, ha az ajdnlatker6 az 6sszess6g6ben legel6ny6sebb ajanlat elbirdldsi szem pontot alkalmazta,

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Csalogány u. 9-11. 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras,

3. A valasztott eljaras fajtaja: A Kbt. III. resz VI. fejezet 251. (2) bekezdes szerinti altalanos egyszeru eljaras, Osszegezes az ajanlatok elbiralasarol 1. Az ajanlatkero neve es eime: Paks Varos Onkormanyzata 7030 Paks, D6zsa Gyorgy u. 55.-61. 2. A kozbeszerzes targya es mennyisege: Targya: 1 db hasznalt lanctalpas

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 9-2.) 2. A közbeszerzés tárgya

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 9./011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 76 Pécs, Bercsényi u. 3.. A

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1075 Budapest,

Részletesebben

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: --

4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: -- 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Budapest Főváros

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Vagyonbiztosítás:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. részajánlat: 100 db-20% Asztali gépek beszerzése monitorral az alábbiak szerint: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FŐTÁV Zrt.) 1116

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. II. em. 1.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság 1116 Budapest,

Részletesebben

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám

ILS Kft. 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/a. súlyszám 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Állami Számvevıszék 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás

3. A választott eljárás fajtája: Kbt. 122/A szerinti hirdetmény nélküli tárgyalás nélküli eljárás 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Tárgya: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3.

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások nyújtása 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Ikt./Ref.: 43221-70/2012 ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KEUNY 03/12 Mobil távközlési szolgáltatások

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1373 Budapest, Pf. 561. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegez az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve címe: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2. A közbeszerz

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Halászi Község Önkormányzat (9228 Halászi, Kossuth Lajos u. 38) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Egy összegű, rögzített áras

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Balatonboglár Város Önkormányzata, 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. 2. A

Részletesebben

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2011. (05.26.)Öh. sz.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 14/349-17/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere

Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere Budapest Fovaros X. keriilet Kobanyai Onkormanyzat Alpolgarmestere -t _j:_. szamu eloterjesztes Eloterjesztes a Gazdasagi Bizottsag reszere a,kmop-3.3.3-13-2013-0089 azonosito szamu,,napelemes rendszer

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Az ajánlatkér neve és címe: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Központi Hivatala 054 Budapest, Széchenyi u.. Az eljárás lebonyolítója: NAV Központi Hivatala Közbeszerzési

Részletesebben

1. Diszkes tároló bővítés: 1 db Infortrend EonStor S16S-J1000-R típusú vagy vele egyenértékű SAS SAS/SATA JBOD bővítődoboz

1. Diszkes tároló bővítés: 1 db Infortrend EonStor S16S-J1000-R típusú vagy vele egyenértékű SAS SAS/SATA JBOD bővítődoboz 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Név: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Cím: 1067. Budapest VI.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe: kh.kf@nav.gov.hu;

Részletesebben