ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276"

Átírás

1 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s 'lorzsszim: Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346 Tel.: o6-35-5o5-9oo Fax.: o6-35-5o5-975 K6pviseli: MedvAcz Lajos polg6rmester, mint Vev6, tovdbbiakban: Vev6 m6sr6szr5l, Mikropo Vizu6ltechnika Kft. Sz6khely: 1139 Budapest, Roppentl,'ii utca 6o. C6gj egyz6ksz6m : o t- o9-266 o zz Ad6sz6m: tzozg897 -z-4r Szdmlaszdm: tzottg5t-otzz627o-oo1oooo3 Telefon: oo Fax: S K6pviseli: Moln6r L6szl6 iigyvezet6 igazgat6 mint Elad6, tov6bbiakban: Elad6 egyiittesen Szerz6d6 Felek (tovfbbiakban: Szerz6d6 Felek) koz<itt a,,digitelis moziprojektor beszerz6se 6s iizembe helyez6se" tdrgyban a zorr. 6vi C\4II. tdrv6ny (tovabbiakban: Kbt.) nllt eljdr6s nemzeti eljdrdsrendben irdnyad6 szabilyainak a Kbt. rzz/a. $-ban foglalt kiikinbs6gek alkalmaz6s6val lebonyolitott kiizbeszerz6si eljirds alapj6n. Az Elad6 a nevezett elj6rdson zor5. dprilis 28. keltii aj6nlat6val elnyerte a balassagyarmati Madich Moziba digiteiis moziprojektor 6s a hozzit tartoz6 szoftver (tov6bbiakban: eszk6z) sz6llit6sa, iizembe helyez6se v6gz6s6nek jog6t. t A szerz6d6.s t6rrya, mennyis6ge Vev6 megrendeli, E1ad6 pedig elv6llalja a balassagyarmati Mad6ch Moziba r db, az r. sz6mri mell6klet szerinti miiszaki specifik6ci6nak negfelel6 digitelis moziprojektor 6s a hozza tartoz6 szoftver beszerz6s6t, leszdllitis6t, betizemel6s6t, a kezel6szem6lyzet betanitdsat a jelen szerz6d6sben foglalt felt6telek szerint. Elad6 koteles az eszkdz haszn6lat5t betanitani a Vev6 eltal kijeltilt r f6 szem6lyzetnek. z. A szerz6d'6s 6rt6ke 2.r. Az r. pontban meghatdrozott eszkciz iira: 13.SS4.2go,- Ft + AFA, azaz tizenharommilli6-otszdzharmincn6gyezerkeftdszszkilencven Forin t - AFA Az 5r tartalmazza az Elad6 jelen szerz6d6s teljesit6se 6rdek6ben felmeriilt valamennyi kolts6g6t 6s kiad6sdt, ktil6n6s tekintettel az eszk6znek a szerz6d6s 4. pontj6ban megjeliilt helyre tort6n6 lesz6llitds6ra, beiizemel6s6re, a kezel6szem6lyzet betanit6s6ra, illet6leg az ajdnlatk6r6si dokumentici6ban r6szietezett valamennyi feladatra, utaldsra, kieg6szit6sre, ad6, vdm, illet6k, dij, tovdbbd a szerz6d6s teljesit6s6vel kapcsolatosan felmeriil6 minden egy6b kdlts6gre. z.z. A szerz6d6ses 6r a szerz6d6.s id6tartama alatt kijtdttnek tekintend6, az semmilyen jogcimen nem emelhet6. (tc(l---. &

2 3. A teljesit6s hat6rideje 3.1. Az Elad6 a jelen szerz6d6s r. sz6mf mell6klete szerinti miiszaki specifikdci6jir eszkciz6ket 6s szoftvert zor5. jirnius 19. napjdig krjteles beszerezni, leszdllitani, beiizemelni, a kezel6 szem6lyzetet betanitani Elad6 legal6bb a szdllitis tervezett id6pontj6t megel6z6en z munkanappal kor6bban k6teles a Vev6 szerz6d6ses k6rd6sekben eij6rni jogosult k6pvisel6j6t a sz6llitds t;ruezett id6pontj6-16l t6j6kozatni. Az Elad6 6rtesit6s6t krivet6en a Vev6 k6pvisel6je halad6ktalanul kdtele: a 6alassagrarmati Mad6ch Mozi iizemeltet6j6nek a bevon6iival eg/eztet6st tartani a sz6llit6s 6s iizembe helyez6s konkr6t id6pontj6r6t. Az 6rtesit6si k<itelezetti6g elmulaszt6sa eset6n Vev6 a les.?6liitott eszk6z t6nyleges 6tv6tel6t a leszillit6st k6vet6 mdsodik munkanapon kezdi meg. A szellit6s 6s az 6tv6tel k6z6tti id6ben az eszkoz 6rz6s6r6t az Elad6 k6lts6g6re 6s-vesz6ly6re a Vev6 gondoskodik. Amennlben az 6rtesit6si kdtelezetts6g elmulasztdsa u.r6ilitesi hata;id6 vonatkol6sdban kcivetkezik be, akkor a Vev6 - e hatdrid6 6s a teljesit6s kciz6tti id6re - a k6sedelem jogkcivetkezm6ny6t is jogosult az Elad6val szemben alkalmazni. 4. A teljesit6s helye Balassagyarmati Mad6ch Mozi z66o Baiassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszly (rt Atad6s- ew6tel 5.r. Az eszkcizh<iz mell6kelni kell a magyar nyelvii haszn6lati utasitdst, a garancia jegyet, a tartoz6k list6t A Vevd az eszkozr etades-atv6teli eljdriis keret6ben veszi 6t. Az itad6s-6tv6teli eli6r6s mennyis6gi 6s min6s6gi 6tv6telb6l A mennyis6gi 6tv6tel sor6n a vev6 az 5.1. pont szerinti dokumentumok, valamint az esetleges tartoz6kok megl6t6t el1en6rzi A min6s6gi dtv6tel iizembe helyez6si elj6r6s keret6ben zajlik, amelynek sor6n a vev6 azt vizsgiilja, hogy a lesz6llitott eszk6z megfelel-e ajeien szerz6d6s r. sz6mri mell6klet6ben meghat6rozott m[iszaki kcivetelm6nyeknek. Az 6tad6s-6tv6teli elj6r6s sordn a Vev6 nev6ben szalimai k6rd6sekben elj616 szem6ly 6ltal erre kijel<ilt szem615.t Elad6nak meg kell ismertetnie az eszk6z miikridtet6s6vel A VevS az dh telt megtagadhafa, amennyiben az S.1. pont szerinti dokumentumok valamelyike hiinyzik, vary ha az iizembe helyez6si elj6rds sor6n meg6llapit6st nyer, hogr a leszdllitott eszk<iz nem felel meg a jelen szerz6d6s r. sz6mri mell6klet6ben meghatirozoil m(szaki kovetelm6nyeknek Az 6tad6s-6tv6teii eljdr6sr6ljeglz6k6nyv k6sziil, melyet szerz6d6 felek k6pvisel6i irnak at6. A j egz6kcinyvben rrigziteni keli: - az 6tad6s-6tv6teli eljdr6s id6pontj6t,6s hely6t; - Felekjelen l6v6 k6pvisel6inek nev6t; - az dtadds-atv6teli elj6r6son t6rt6nt l6nyeges esem6nyeket; - Vev6 arra vonatkoz6 egy6rtelmii nyilatkozat6t, hogl az itades-etv6teli elj6r6s sike- Ies-e, vagy sem; - az 6tad6s-6tv6teli elj6r6s sikertelens6ge eset6n az 6tv6tel megtagad6s6nak indok6t, valamint a Felek ezzel kapcsolatos 6szrev6teleit; - az 6tad6s-6tv6te1i elj6ris sikertelens6ge eset6n az rij 6tad6s-6tv6teli elj6r6s id6pontjat Sikertelen atadas-etv6teli e1j6r6s eset6n a Felek rij atades-6tv6te1i elj6r6st tartanak, amelpe az pont rendelkez6seit kell megfelel6en alkalmazni. Rdj-, /2

3 5.8. A szerz6d6s sikeres atadas-etv6teli elj6r6s lefo\.tataseval tekintend6 teliesitettnek. 6. Fizet6si felt6telek 6.r. A kifizet6s p6nzneme magyar forint (HLIF). Az eszkriz hi6nytalan etades{t 6s minden szerz6d6ses kdtelezetts6g igazolt teljesit6s6t kd'vet6en jogosult az Elad6 r darab sz6mldt ki6llitani. A fizet6s etutal6ssal, a Kbt. 13o. 0 (1), (6) bekezd6seiben, 6s a ptk. 6:rgo g (r)-(z) bekezd6s6ben foglaltak szerint tcjrt6nik. A Vev6 a kifizet6st az ad6zds rendj6r6l sz6lb zoo3. 6.'i XCII. t i*6oy (tut.) 36/A. g rendelkez6seinek figyelembev6tel6vel teljesiti. Vev6 el6leget nem fizet A szdmla kcitelez6 mell6klete az 5.6. pont szerintijeg'z6k6nyv eg' p6ld6nya, melyek n6lkiil Vev6 a sz6ml6t nem fogadja el A sz6mla benyrljtas6nak cime: Balassagyarmat Vdros 0n korm5nyzata z66o Balassagyarmat, R6k6czi fejedelem rit rz Vev6 k6sedelmes sz6mlakieryenlit6se eset6n Elad6 a Ptk. szerinti k6sedelmi kamat felsz6- mit6s6ra jogosult Az n]ad6 a Kbt. 12S. 5 (+) bekezd6s a) pontj6ra tekintettel vdllalja, hogr nem fizet, ilietve sz6mol el-a szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiigg6sben olyan kcilts6gekei, m"ty"t a rut. so. g (r) bekezd6s k) pon{a szerinti felt6teleknek nem megfelet6 tdrsasdgiekintet6bin mertim& fel, ei melyek az Elad6 ad6k<iteles j6vedelm6nek cscikkent6s6re alkalmasak Az Elad6 a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Vev6 s?4m6ra megismerhet5v6 teszi 6s a Kbt g (s) bekezd6s szerinti iigyletekr6l a vev6t halad6ktalanul 6rtesiti. [Kbt. rzs. 5 (+) bek.]. 7. Szerzdddstbiztosit6 mell6kkiitelezetts6gek: 7.r. K6sedelmi k6tb6r a szerz6d6ses nett6 ellen6rt 6k r oa-a/nap, maximum a szerz6d6ses nett6 ellen6rt6k ro%-a. Az Elad6t a k6zbeszerz6si elj6r6s aj6nlatt6teli felhiv6s6ban, valamint az aj6nlatk6r6si dokumentdci6ban rneghat6rozott k<itelezetts6g6nek felr6hat6 k6sedelmes teljesit6se eset6n k6sedelmi k6tb6rfizet6si kcitelezetts6g terheli. A k6sedelmes teljesit6s eset6n, amennyiben a k6tb6r el6rte a maxim6lis id6tartamot (ro nap, amely ezen esetben szint6n meghiwuiasdnak min6siil),_az Elad6 a teljes nett6 szerz6d6ses ellen6rt6k 3o%-6nak megfelel6 meghirlsuhsi kdtb6rt kdteles fizetni Hibas teljesit6si k6tb6r a nett6 ellen6rt6k r%-a/nap, maximum a nett6 ellen6rt6k ro%-a. Az Elad6t a kcizbeszerz6si elj6r6s ajdnlatt6teli felhivisaban, valamint az ar'dnlatk6r6si dokument6ci6ban meghat6rozott k<itelezetts6g6nek felr6hat6 hibds teljesitese eiet6n hibds teljesit6si kcitb6rfizet6si kdtelezetts6g terheli. Hib6s teljesit6s eset6n, amennyiben a k6tb6r el6ne a maximdlis id6tartamot (1o nap, amely ezen esetben szint6n meghiirsul6sanak min6siil), az Elad6 a teljes nett6 szerz6d6ses ellen6rt6k 3o%-6nak megfelel6 meghi(rsul6si k6tb6rt k6teles fizetni. 7.3' Meghirisul6si k6tb6r a szerz6d6s teljes nett6 ellen6rt6k6nek 3 o"a-a. AzElad6t a kdzbeszerz6si elj6n4s aj6nlatt6teli felhiv6s6ban, valamint az ajanlatk6r6si dokument6ci6ban meghat6rozott kdtelezettseg6nek felr6hat6 meghirisul6sa eset6n meghirisuldsi kdtb6rfizet6si k6,telezetts6g terheli. A meghirisuliisi k6tb6r cisszeg6be a meghirisuldsig terjed6 id6re fizetend6 k6sedelmi 6i hibds teljesit6si kiitb6r dsszege beszimit. vev6 jogosult 6rv6nyesiteni a kdtb6rt meghalad6 k6- rat $ Vev6 jogosult a kdtb6r <isszeg6t a szimla 6sszeg6b6l visszatartani. A kdtb6r fizet6se nem mentesiti az Elad6t a Vev6 k6tb6ren feliili k6r6nak megt6rit6se a A Felek r6gzitik, hory az Elad6 a szetz6d6s al6ir6s6val a jelen szerz6d6s tdrgydt k6pez6 eszk6z rendeltet6sszerii 6s biztonsdgos haszn6lat6ra vonatkoz6an a sikeres 6tadas-;tv6tel id6- pontj6t6l szdmitott 24 h6nap teljes kciriij6tdlldst v6llal. 0oA /4

4 7.6. A Vev6 a i6t6llas kcir6be tafioz6 hib6k 6szlel6se eset6ben halad6ktalanul, de legk6s6bb hirom napon beliil k6teles az Elad6t ir6sban (postai (rton, faxon, vagr ben) 6rteiiteni a hiba felmeriil6ler6l, jelleg6r6l, valamint az 6ltala 6rv6nyesiteni kiveni j6tfllesi igsnyekr6l (hibajelentg-s). Felek rtigzitik, hog;r minden nyilatkozatot vigy egy6b 6rtesii6st ir6sbin, sziikseg sze.int lev6lben, e-maihen vagy telefax ritj6n kiildenek megeg,,rn6snak. A nyilatkozag 6rtesitEs akkor tekinthet6 kcizd'ltnek, amikor azt a m6sik f6l igazoltan megkapta, vagy 6tvette, illetve a postai kiildem6ny,,nem kereste" jelz6ssel 6rkezett vissza, vagy a Cimzett a kiiidem6ny riw6tel6t "megtagadta" A Felek r<igzitik tovibb6, hogy az Elad6 az eszkciz vev6 tulajdoneba keriil6se napjat6l sz6- mitott 8 6vig alkatr6sz utdnp6tl6st kciteles biztositani. Felek rcigiitik azt is, hogy a hibteharitris \9r6b:" \9.s_91elt eszk6zre/alkatr6 szre n6zve a j6t6ll6s id6tarrama a kicsegi6s id6pontj6val rijra elkezd6dik A Felek r<igzitik, ho5' az Elad6 aj6t6ll6s kdr6ben v6gzett hibaelh6rit6s6rt ellenszolg6ltat6st 6s krilts6gt6rit6st nem krivetelhet. 7.9' Felek rdgziti\ hogy a 7.5. pontban meghat6rozott teljes kcirii j6t6ll6s id6szak alatt az eszk'z meghibdsodds6t - a vev6 irdsos bejelent6si napj6nak bejelent6si6r 6jat6l - az Elad6 maximum 48 6ra alatt k6teles elh6ritani. Amennyi-ben ajavitds enn6l hosszabb id6t vesz ig6nybe, rigy ezen id6szak alatt az Elad6nak saj6t k<ilts6g6re gondoskodnia kell csereeszkdz rend-elklz6srjbocs6- t6s6r6l, helyszinre szelft6sar6l 6s haszndlatba 6llit6s6r6l, beiizemel6s6r6l. A iavit6sra elsz6llitott eszkciz el- 6s visszasz6llitdsi k6lts6ge az Elad6t terheli. 8. A szerz6d6s megsziin6se 8.r. Felek a m6sik f6l ism6telt, vagr srilyos szerz6d6sszeg6se eset6n ajelen szerz6d6st a m6sik f6lhez int6zett egzoldahi nyilatkozattal, azonnali hat6\al felmondtra6at. ez azonnali hat6b,1 felmonddsnak ir6sban kell tdrt6nnie. A szerz6d6s megsziin6s6nek a napja az err6l sz6l6 6rteiit6s k6zbesit6s6nek a napja Ajelen szerz6d6s tekintet6ben a Vev6 r6sz6r61 azonnali hatdlyir felmond6snak, 6 s az azonnali hat6lyri felmond6s jogk6vetkezm6nyei alkalmazds6nak kiild'ncisen akkor van helve. ha: a) b) c) d) az Elad6 ellen cs6d-, felsz6moldsi vagy v6gelsz6mol6si eljdr6s indul; az Elad6 neki felr6hat6 okb6l a jelen szerz6d6s szerinti k<itelezetts6g6t hat6rid6ben felsz6litds ellen6re - ro napos p6that6rid6n beliil nem, vagr nem megfelel6en teljesiti; a7.r.vary a7.2. pont szerinti k<itb6r 6rt6ke el6ri a k6tb6rmaximumot: az. Elad6 a jelen szerz5desben foglalt tev6kenys6g6re vonatkoz6 hat6sdgi el6- ir6sokat vagz szakmai szabdlyokat megszegi. 8.3' Amennyiben a Felek b6rmelyike ajelen szerz6d6s vonatkozisiiban az azonnali hatrllyi felmonddssal kiv6n 6lni, rigr az erre ir6ryul6 jognyilatkozat6ban meg kell jelcilnie az azonnali hat6lyri felmond6s ok6t. 8'4. A Vev6 jogosult 6s egyten k6teles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6- vel, amely lehet6v6 teszi, hogr a szerzdd6ssel 6rintett feladata ellet6sar6l gondoikodni tudion a) az Elad6ban k6zvetetten vary kcizvetleniil z5%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valameh olyan jogi szem6ly vagz szem6lyesjoga szerintjogk6pei szervezet, amely tekintet6ben fenn6ll az (r) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott valamely felt6tel; b) az Elad6 k<izvetetten vas/ k6zvetleniil z5%-ot meghalad6 tulajdoni r6szesld6st szerez valamely olyan jogi szem6\ben vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szervezetben, lmely tekintet6ben fenndll az S6. 5 (t) bekezd6s ft) pon!'6ban meghai6rozott valamely felt6tel [Kbt. rzs. g (s) bek.]. Ctft.

5 8-S' Elad6 a Kbt. rz5. I (+) bekezd6s b) pontja szerint kciteles a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatj tulajdonosi szerkezet6t a vev6 sz6m6ra megismerhet5v6 tenni 6s a g.4. ponr szerinti iigietekr6l a Vev6t halad6ltalanul 6rtesiteni. 8.6 A 8.4. pont szerinti felmond6s eset6n az Elad6 a szerz6d6s megsziin6se el6tt m6r teljesitett sz6llit6s6nak szerz6d6sszerii p6nzbeli ellen6rt6k6re jogosult. 8.7-AVevcl ak6zbeszerz6si eljiras ajinlatt6teli felhivds6ban felhirta az Elad6 figyelm6t, Elad6 pedig.tudom6sll vette, hogr a beszerz6s t6rgy6ra rendelkez6sre 6116 anyagi fedeiet - a megkdtcitt tdmogat4si s zerz6d6s alapjan - zor5. j(rnius 3o-ig biztositott. A vev6 ezen id6pontot meghalad6 k6sedelem eset6n jogosult el6llni a Szerz6d6st6l. 9. Vis major 9.r. Vis major esem6nyek Az aldbbiakban felsorolt esem6nyek a Felek akaratdn kiviil egyik f6lnek sem felr6hato - ktiriilm6nyekk6nt mentesitik a Feleket jelen szerz6d6s aiapjan terhel6 kdtelmeik teljesit6se a16l felt6ve, hogy ezen k6riilm6nyek ajelen szerz6d6s aldir6a6t k6vet6enjdnnek l6tre, iilet6leg ajelen szerz6d6s al6ir6sit megel6z6en jrittek l6tre, 6m kcivetkezm6nyeik - melyek meggdtolja[ vagy k6sleltetik a szerz6d6s teljesit6s6t - az emlitett id6pontban m6g nem voitak e16; t6that6ak, igy kiil<indsen: - term6szeti katasztr6f6k (vill6mcsap6s, ftildreng6s, 6wiz, hurrik6n 6s hasonl6k); tiiz, robbands, j6rvdny; radioaktiv sug6rz6s, sug6rszennyez6d6s; h6borri vagy m6s konfl iktusok, megszdllls, ellens6ges cselelan6nyek, ba196; - felkel6s, forradalom, l6zad6s, katonai vagy egy6b 6llamcsiny, cselekm6nyek; - zendiil6s, rendzavar5s, zavarg6sok, sztrijk stb A vis major esem6nyek kihatasai mozg6sit6s, empolg6rhiboru 6s terror- Annak 6rdek6ben, hogr b6rmely vis major esem6ny a fentiekkel cisszhangban a szerz6d6ses kdtelmek teljesit6s6t akaddlyoz6 t6nyez6k6nt felhozhat6 leg'en, a jelen szerz6d6s teljesit6s6- ben akadrilyozott f6lnek ir6sban t6j6koztatnia ketl a mdsik felet a fenti kiilonleges kririiim6nyek bek6vetkezt6r6l amennyiben ez lehets6ges. Ezt a t6j6koztat6st indokolatlan k6sedelem n6lkiil kell megtenni azt ktivet6en, hogy az i11et6 szerz6d6 F61 felismerte a k<jtelmek teljesit6se a161 mentesit6 indokk6nt felhozhat6 k6riilm6nyek felmeriilt6t. A fenti 6rtesit6sben meg keil je161ni a teljesit6s v6rhat6 k6sedelmi id6szak6t is, amennyiben ez felm6rhet6 az adott pillinatban. Amennyiben a mentesiil6s indoka megsztinik, rigy err6l a t6n1'r6l a m6sik felet is 6rtesiteni kell (ir6sban is), tovdbb6 lehet6s6g szerint arr6l is t6j6koztatni kel1, hogy a mentestil6s indok6t jelent6 kiikinleges k<iriilm6nyek miatt k6sedelmes int6zked6seket mikor foganatosi!6k. Amennyiben az elh6rithatatlan kiils6 ok miatt a szerz6d6s teljesit6se 4 (n6gy) hetet meghalad6 k6sedelmet szenved, b6rmelyik F6l jogosult a szerz6d6st azonnali hat6llyal felmondani. Ebben az esetben Felek a felmeriilt k6rukat maguk viselik. ro. Bizalmas inform6ci6k kezel6se. titoktaftes. adatv6delem 1o.1 A Vev6t (ez a korl6toz6s nem vonatkozik a Vev6nek 6s az E1ad6nak jogszab6ly alapj6n fenn6ll6 szerz6d6s- illetve adat-kdzz6t6teli kdtelezetts6geire) 6s az Elad6t, illetve minden alkalmazot!'6t, illetve az altala a teljesit6sbe bevont alvallalkoz6kat, egy6b k6zremiikcidsket titoktaftiisi k6telezetts6g terheli a szerz6d6s teljesit6se sordn, vagr azzal 6sszefiigg6sben tudom6- sukra jutott, illetve m6s m6don megismert minden olyan, nem nyilvinosan hozz6f6rhet6, illetve nem kciz6rdekii adat, inform5ci6, okmdny, dokumentum tartalma vonatkozdsdban, 0pr( /4

6 amel).mek nyilvinoss6gra hozatala ak6r a Vev6, akfr Vev6 hivatali, iizleti vagy egy6b titkait s6rten6. A titoktaftesi kijtelezetts6g al6l iogszab6ly felment6st adhat. Elad6 v6llalja, hogy a Ptk. figyelembe v6tel6vel iizleti titok cimen nem tagadja meg a t6j6koztat6st ajelen szerz6d6s l6nyeges tartalmdr6l. Az Elad6 jelen szerz6d6s aldirasfval tudom6sul veszi, hogy nem rnin6siil iizleti titoknak az az adat, amelynek megismer6s6t, vagy nyilvfnossdgra hozatal6t kiil<in tiirv6ny kriz6rdekb6l elrendeli. 1o.2. A 1o.1. pontban meghatdrozott kiitelezetts6g megszeg6se eset6n, az ebb6l sz6rmaz6, a mdsik felet 6rt kdrt, a bizalmas infbrmdci6t jogellenesen felhaszn6l6 f6l koteles megt6riteni Ezen rendelkez6seknek az Elad6i alkalmazottak, atvdllalkoz6k, illewe egy6b krizremiikdd6k r6sz6r6l tort6n6 megismertet6se, betartatesa, illetve a betartatis6nak ellen6rz6se az Elad6 kdteless6ge, illewe felel6ss6ge. 11. Egy6b rendelkez6sek Tekintettel arra, hogy az Elad6 nem kiilf6ldi ad6illet6s6gii, eztirt nem kciteles a szerz6d6shez arra vonatkoz6 meghatalmazdst csatolnia, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6sdgt6l a magyar ad6hat6s6g ktizvetleni.il beszerezhet az Elad6ra vonatkoz6 adatokat az orsz6gok kiiziitti jogseg6ly ig6nybev6tele n6lkiil Az Elad6 szavatol az6rt, hogy: - az iltala sz6llitott eszkdz megfelel a Vev6 6ltal lefolytatott kdzbeszerz6si eljdras dokument6ci6j6ban foglaltaknak, a miiszaki leir6snak, a vonatkoz6 jogszabdlyoknak 6s szabv6nyoknak, az akkreditelt min6s6gi el6ir6soknak, a magyarorsz6gi munkav6delmi, tiizv6delmi, k<irnyezetv6delmi el6ir6soknak; - az 6ltala sz6llitott eszk6z irj, haszn6latban nem volt, tartalmazza a legut6bbi 6sszes kivitelez6si 6s anyagbeli fejleszt6seket, alkalmas a rendeltet6sszerii haszn6latra, 6s az eszkijz mentes mindenfajta tervez6si, anyagbeli, kivitelez6si vagy olyan hibekt6l, amelyek a nyertes ajdnlattev6 cselekedet6b6l vagy mulasztdsab6l erednek; - az {ltala sz6llitott eszkrjz alkalmas a Vev6 6ltal meghatarozott azon korszerii c6lokra, amelyekre mds, azonos rendeltet6sii eszkijzt rendszerint haszndlnak; - az eszki5z nyirjtja azt a teljesitm6nyt, amelyet a Vev6 a k6zbeszerz6si elj6r6s dokument6ci6jiban, a miiszaki leirdsban el6irt, valamint amelyet a vonatkoz6 jogszab6lyi e16ir6sok 6s szabv6nyok megk<ivetelnek, 6s amelyek az azonos rendeltet6sr.i eszkijzijkn6l szokdsosak, 6s amelyeket az aj6nlatk6r6 jogosan elv6rhat Vev6 6s Elad6 kotelesek egym6ssal egyiittmrik6dni 6s egrm6st, a szerz6d6st 6rint6 k6rd6sekr6l tdj6koztatni, ebben a kdrben v6llalj6k, hogy mindent elk<ivetnek a vitds k6rd6sek peren kiviili rendez6se, megolddsa 6rdek6ben. r1.4. Kapcsolattart6 a Vev5 r6sz6r6l: Szakmai k6rd6sekben: N6v: Medv6cz Lajos Tel:35/5o5-925 Fax: 35/3oo-782 Szerz6d6ses k6rd6sekben: N6v: Medv6cz Lajos Tel: 35/5o5-925 Fax:35/3oo-782 dot\/tu'

7 Kapcsolattart6 az E1ad6 r6sz6r6l: N6v: Somogri Absa Tel: 36-r-236 3r oo / 5727 mell6k, mobil: Bo Fax: 36-r-236 3r5r Elad6 r6sz6r6l kapcsolattart6 szem6ly6ben tcjrt6n6 v6ltozasr6l az Elad6 a Vev6t, a v6ltoz6st megel6z6 5 munkanapon beliil tdj6koztada. 11.s. vev5 6s Elad6 r6gzitik, hogy a szerz6d6s kizdr6lag a Kbt g-a szerinti esetben m6dosithat6, azt af(bt g-ainak azon - fentiekben nem id6zett va$r hivatkozott - rendelkez6sei szerint kell teljesiteni, melyek a jelen szerz6d6sre relevdnsak, igr kiil<;n6sen a k<ivetkez6_ ket is alkalmazni kell: Kbt (s)-(+) Az olyan alv6llalkoz6 vagjz szakember (a tov6bbiakban e bekezd6sben: alv6llalkoz6) helyett, aki vagy amely a krizbeszerz6si elj6r6sban r6szt vett az EIad6 alkalmassdgi4nak igazol6s6ban, csak a Vev6 hozz6j6rulds6val 6s abban az esetben vehet r6szt a teljesit6sben m{s alvsllalkoz6, ha a szerz6d6sk6t6st k6vet6en - a szerz6d6skdt6skor el6re nem l6that6 ok k6vetkezt6ben - bedllott l6nyeges kdriilm6ny, vagy az alv6llalkoz6 bizonyithat6 hibds teljesit6se miatt a szerz6d6s vagy annak egy r6sze nem lenne teljesithet6 a megjel6lt alv6llalkoz6val, 6s ha az Elad6 az rij alvsllalkoz6val eryiitt is megfelel azoknak az alkalmassiigi k6vetelm6nyeknek, melyeknek a jelen szerz6d6s megkot6i6t megel6z6 k6zbeszerz6si eljirisban az adott alv6llalkoz6val egyiitt felelt meg. Az Elad6 kdteles a vev6nek a teljesit6s sordn minden olyan - ak6r a kor6bban megjel6it alv6llalkoz6 helyett ig6nybe venni kiv6nt - alv6llalkoz6 bevon6s6t beielenteni.,-"liet a, ajdnlat6ban nem nevezett meg 6s a bejelent6ssel egyiitt nllatkoznia kell arr6i is, hogy az 6ltala ig6nybe venni kivdnt alvdllalkoz6 nem dll a Kbt. 56. g szerinti kiz6r6 okok hat6lya alatt. Az alv6llalkoz6 szem6be nem m6dosithat6 olyan esetben, amennfben egy meghatdrozott alv6llalkoz6 ig6nybev6tele a teljesit6s saj6tos tulajdonsdgait figyelembe v6ve ajelen szerz6- d6s megkdt6s6t megel6z6 kcizbeszerz6si elj6r6sban az ajdnlatok 6rt6kel6sekor [Kbt. 63. S (4) bekezd6sel meghat6roz6 kririilm6nynek min6siilt. rz. 2A16 rendelkez6sek rz.r. Felek kijelentik, hogrjelen szerz6d6s 6rtelmez6s6vel kapcsolatban, vagy a szerz6d6s miik<jdtet6se sor6n keletkez6 v6lem6nykiilcinbs6gek fennillta eset6n a vit6kai t6rgyal6sok ritjrin rendezik. A t5rgyal6sokr6l jegyz6kdnyv k6sziil, amely annak al6ir6s6t k<ivet6en ielen szerz6d6s elv6laszthatatian r6sz6t k6pezi. Felek az ilyen egyeztet6 t6rgyal6sok sordn keietkezd jegyz6- kdnlvet nem tekintik szerz6d6sm6dositdsnak. Amennyiben a Felek kdzdtti vitas k6rd6sre a szerz6d6s nem tartalmaz rendelkez6seket, els6sorban a Vev6 6ltal kiadott aj6nlatt6teli felhiv6sban 6s aj6nlatk6r6si dokument6ci6ban, mdsodsorban az Elad6 ajrinlat6ban foglaltak az ir6nyad6ak. rz.z. Jogvita eset6re - az 6rintett felek kcizotti e1t6r6 megdllapod6s hirinydban - a pertdrgr 6rt6k6t61 fiigg6en a Felek a Vev6 sz6khelye szerint illet6kes bir6s6g illet6kess6g6nek vetik alh magukat. r2.3. Az aj6nlatt6teli felhivesban 6s dokumentici6ban, tovabba ielen szerz6d6s mell6klet6ben foglaltak a szerz6d6s elv6laszthatatlan r6sz6t k6pezik. r2.4. Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a Ptk., a Kbt. valamint az ery6b kapcso16d6 jogszab6lyok rendelkez6sei iranyad6ak. r2.5. Ezen szerz6d6s mindk6t f6l 6ltal t6rt6n6 al6ir6s napj6n l6p hat6lyba. Anennyiben a Felek jelen szerz6d6st elt6r6 id6pontban irjik al6, igr a szerz6d6s a16ir6siinak, egyben a szerz6d6skrjt6snek 6s a szerz6d6s hatdlyba l6p6s6nek napja a szerz6d6st m6sodikk6nlal6ir6 f6l aldir6sdnak a napja. L4

8 Szerz6d6 felekjelen - 6 p6ld6nyban k6sziilt - szerzdd6st 6ttanulm6nyoz6s 6s 6rtelmez6s ut6n, mint akaratukkal mindenben megeg'ez6t, az alulirott helyen 6s id6benj6v6hagy6lag iftek al6. Balassagrarmat, zor5. m6jus 5. trlllkrop0 MzuAltechnika KFT. 1'1gg Budapest, RoPPentY[ u. 60. clm: 155f BudagfftPt.i 2U. "\Elezesi : et.'. 236'A10/, Fa*?#4151 "'"UduZ Molndr L6szl6 iig'vezet6 igazgat6 / Mikropo I(ft Ellenjegz6: tl qz\ Mell6Het: r. szdmri mell6klet: miiszaki soecifik6ci6

9 1. sz6mri mell6klet Miiszaki specifi k6ci6ja: F Digital MicroMirror Device'M: 3 x o.69" DCzK dark metal devices Felbontds: z o48 x r o8o pixel K6sziil6kh6z: Hermetikusan lezart DMD-k 6s optikai egis6gek L6mpa: z.zkw (Xenon l6mpa) K6pm6ret: rom sz6less6gig (r,z gain v6szon eset6n) ) Kontrasztar6ny: r,85o:r F Digit6lis vide6bemenet: zx SMPTE zgzm, zx DVI bemenet A szerver specifik6ci6j a: Integrated Media Server (ICMP): D JPEGzooo zk 6s 4K DCI playout HFR 3D amr rzofps (6ofos szemenk6nt) sebess6ggel ) JPEG zooo 5ooMbps bitreteval > DolbpD color correction MPEG-2, H.264 ) z x 3G-SDI bemenet } rx HDMI r.4a input (BluRay gd I 4K) F r6x AES/EBU hangcsatorna (zx RJ+S) ) 4x GPI, 6x GPO (zx RJ+S) ) zx ETH for management & ingest ) 3x frontaccessible USB for ingest Bels6 t6rol6: ) z TB t6rol6kapacitas (RAID5) SMS szoftver F ShowPlayer/editor/scheduler ) Automation, 3D, ingest > TMS integration Kieg6szit6k: > Dolby 3D KIT (szemiivegek n6lkiil) Dolby CP75o hangprocesszor F Touch panel } Moziv5szon ( 4oo x r7o) U0l''-t.-. /.t.

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Ó ű ü ú ü Á ü ü ü Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Á ű ü ű Á Á Ö ü ú ú ü ú ü Ú ú ű ü EDF_K_s_l9oor,,oo Felhasznl fogyaszti csatlakozsi pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szablyzatban meghatrozott

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

efrtf ,.,u1**. r. A szerz6d6s tdrrya, mennyis6ge

efrtf ,.,u1**. r. A szerz6d6s tdrrya, mennyis6ge ,.,u1**. efrtf amely l6tlejcitt egyr'6szlcil m6sr6szr6l, Balassaryarmat Vdros Onkorm6nyzata Szikhely z66o Balassag,"nnat, Rak6czi fq'alelem rit rz. Ad6sz6m: IS7SS27 2-2- 12 TdrzsszAm: 739276 Banksz6mlasz6n

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész ~. ~.1- ocbká -0000-,LQÁC SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 3. rész amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság KEF azonosító: 20030 Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime:

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l. 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6l6sd16l 1. Aaajdnlatk6r6 neve 6s cime: Az ajinlatklr (5 n eve : B u da pesti G azda sd g i Foi sko la Az ajdnlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzog6ny u. 11-13. 2. A kcizbeszerz6s

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 ",ry"g;x

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa t6rgy0 ,ryg;x \!r,ggs- rpcr\sz, Villalkozisi Szerz6d6s mely l6trej6tt egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (cim: 3233 MitrahAza,KUlterUlet (715L hrs2)) Kotelezetts6gv6llalo: Dr Urb6n Ldszlo PhD F6igazgato F6orvos Ad6sz6m

Részletesebben

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01,

uattexoag szenzdoes Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41 KSH azonosit6: 15300148-8423-311-01, uattexag szenzds amely l6trejtitt egyr6szr6l: a tegf5bb ugy6szs6g nev6ben elj516 Bds-Kiskun Megyei F6iigy6szs6g (6000 Keskem6t, Rdk6zi 0t 7.) Ban kszdmlaszdm : MAK 10025004-01480759-00000000 Ad6szdm: 153001'48-2-41

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

-biztonsági kamera rendszer kiépítése-

-biztonsági kamera rendszer kiépítése- A Szegedi Közlekedési Kft, mint Ajánlatkérő, felhívást tesz közzé ajánlattételre Szeged Repülőtér biztonságtechnikai fejlesztések beszerzési eljárás ajánlattételi felhívására az alábbi rész vonatkozásában

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 27-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 27-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása Az art mozihálózat digitális fejlesztésének 2015. évi támogatására Előadó:

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

-li. "szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere

-li. szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere ADASVETELI SZERZ6DES (l L r6szaianlati korre) Amely l6trejott egyr6szrol Szombathely Megyei Jogf Varos Polgarmesteri Hivatala tovabbiakban, mint Vev6 Szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 Statisztikai

Részletesebben

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 ,(8-qLl-^ tfaart Atltisvdteli amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 Salg6tadan, Mirzeum t6r 1., k6pviseli: dr. Ga6l Lttdn jegyzo, ad6szilm: 15450494-2-12)

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz {.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES Itz JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C I amely l6trejiitt egyr6sz16l O rszd gos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u. 7-9. ad6sz6ma: I 53-09769-2-43 banksz5m

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. telefon: 06-1-289-2100 adószáma: 15523002-2-43 számlaszáma:

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l

6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l 6sszegez6s az aj6nlatok elbir6lisii16l l. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az aj6nlatkero neve: Budapesti Gazdasegi F6iskola Az ajanlatk6r6 cime: 1149 Budapest, Buzogany u. 11-13. 2. A kdzbeszerz6s targya

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i

A kdzbeszerz6si eljares t6rgya: A Budapesti Gazdasegi F6iskola Krilkereskedelmi Kara 6piilet6nek 2013.6vi karbantartesi 6s fel0jit6si munk6i ,],".!. I il-\/-1 \*tl (t I I Jl,J I consurrrns I 4..@/.: :: Gazsi 6s Gazsi Kft. 2251 T6pi6szecs6, Kftai u.47. Gazsi lstv6n r6sz6re Fax: +36 29446312 E-mail: qazsii@monomet.hu Prim Epit6 Kft. '1083 Budapest,

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

VAr-lllxozAsr szerzodes

VAr-lllxozAsr szerzodes lktat6szdm : KP 1 13862-'1 1201 4 VAr-lllxozAsr szerzodes amely l6trejdtt egyr6szr6l F6v{rosi Onkorm6nyzat Csarnok 6s Piac lgazgat6siga (sz6khelye: 1117 Bp., K6rdsy J6zsef utca 7-9. K6pviseli: dr. D6nes

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KONSZIGNÁCIÓS KÉSZLET KERETÉBEN FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely:

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr amely l6trej ott egyr6szrol Szfllitdsi szerz6d6s +d, ^Qdbt, o+.&q, Bics-Kiskun Megyei K6rhfz,6000 Kecskem6t, Nyiri ft 38. K6pviseli: Dr. Sv6bis Mih6ly foigazgat6 6s Hegediis Iv6n gazdasbgi igazgat6 Ad6sz6m:

Részletesebben

SZALLiTASl SZERZ6DI S

SZALLiTASl SZERZ6DI S SZALLiTASl SZERZ6DI S mely 16trejStt egyr6szr61 a H6dmez6vbs.rhelyi TSbbc l Kist6rs6gi T#,rsulbs (sz6khely: 6800 H6dmez6v s&rhely, Kossuth t6r 1.; ad6szam: 15358873-1-06; bankszamlasz&m: Erste Bank Nyrt.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. adószám : 15300014-2-41) a továbbiakban : Megrendelő másrészről : Mészárosné Hartai Krisztina

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (1992. évi LXIII. tv. hatályát vesztette: 2011. december 31.) (2011. évi CXII. tv. hatályba lépése: 2012. január 1. Billzone.eu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Verziószám:..1.5 Hatályba lépés dátuma: 2014.10.31. Változáskezelés Verziószám Dátum Változás leírása 1.0 2010. március 4. Első verzió kiadása 1.1 2012. február

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben