UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645"

Átírás

1 TISZA-COOP Zrt Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: UZLETSZABALYZAT M6dositv a: (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi)

2 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye: 5000 Szolnok, Teglagy6ri (t 13., Cegjegyz6ksz6m: ; tov6bbiakban ZRT) a mezsgazdasdgi 6s 6lelmiszeripari term6kek vonatkoz6s6ban a beszdllitokkal szemben alkalmazott tisztess6gtelen forgalmazoi magatartds tilalm6r6l sz6l6 modositott evi XCV. torv6ny (tov6bbiakban: Tv.) 3.g. (5) bekezd6s6ben foglaltakra tekintettel, elk6szitette UzletszabAlyzatilt, amelyet a Tv. 10. S (4) bekezd6s6re hivatkozva t6j6koztatds c6lj6b6l hozza nyilv6noss6gra. Az Uzletszab6lyzatot a ZRT a Tv. 10. S () mezogazdas6gi igazgatdsi szervnek is. bekezd6se szerint megkuldte a. l. fejezet Altal6nos rendelkez6sek Az lizf etsz abfilyzat hati lya A jelen Uzletszabdlyzat id6beli hat6lya februdr 1-t6l annak visszavondsdig 6llfenn. A jefen Uzletszab6lyzat szem6lvi 6s t6rqvi hat6lva kiz6r6lag azokra az izleti partnerekre, term6kekre, 6s azokra a Besz6llit6kra terjed ki, akik (amelyek) a Tv. hat6lya al6 tartoznak, 6s akikkel a ZRT saj6t nev6ben szerz6d6st kot. A ZRT dont6en a Coop franchise rendszerbe tartoz6 6lelmiszer Uzletek druell6t6s6nak biztosit6s6ra kdt szerz6d6seket a Besz6llit6kkal (ld. az Uzletszabdlyzat g.1. pontj6t). Arubeszerz6seinek egy r6sz6t a franchise gazda 6ltal a Besialtit6ffat kotott 6rubeszerz6si szerz6d6s alapj6n v6gzi. A Co-op Hungary Zrt (1097. Budapest, Kdnyves K6lm6n krt tov6bbiakban: ch), mint a coop franchise gazd64a 6ltal kotdtt keretszerz6d6sekre a CH Uzletszab6lyzata, illetve a keretszerz6des feltetelei16nyadok. A ZRT a Tv. hat6lya ald nem tartozo Uzleti kapcsolataiban, szerz6d6sein6l a hat6lyos jogszab6lyok, kulondsen a Polg6ri T6rv6nykonyv (Ptk), a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s a versenykorldtoz6s tilalm6r6l sz6l evi LVll t6rv6ny, a fogyaszt6v6delemr6l sz6l evi CLV. trirv6ny, a kereskedelemr6l sz6l evi CLXIV t6rv6ny 6s ezek v6grehajt6s6ra kiadott m6s jogszab6lyok szerint jar el A jelen Uzletszab6lyzat teruleti hat6lya kiterjed a ZRT sz6khely6re, telephely6re, fioktelepere, mfi kdd6si terulet6re Altalenos szerz6d6si felt6telek Az Uzleti partner az a term6szetes szem6ly vagy gazd6lkod6 szervezet, vagy fogyaszto (Ptk $.6nak c-d. pontja), akivel/amellyel a ZRT Uzleti kapcsolatba kerul. Besz6llit6 minden olyan iizleti partner, akivel a ZRT ilyen jellegfi (a hivatkozott Tv. hat6ly6ba tartoz6) szerz6d6st k6t a sajdt nev6ben. A jelen Uzletszab6lyzat tartalmazza azokat az 6ltal6nos szerz6d6si felt6teleket, mely alapjdn a ZRT a k6s6bbiekben r6szletezett tartalommal 6s feltetelek mellett az Uzleti partnerrel t6rgyaldsokat folytat, vagy szerz6dest kot.

3 ,5, A ZRT 6s a Besz6llit6 kdz6tt letrejcitt szerz6d6sbe nem szab6lyozott k6rd6sekre a jelen Uzletszabdlyzat, tov6bb6 a hat6lyos jogszab6lyok rendelkez6sei az irdnyad6ak. A ZRT 6s a Beszdllfto kdzdtt letrejott szerz6d6sben utalni kell arra, hogy a ZRT az 6lta16nos t6jekoztat6si kdtelezettsegenek eleget t6ve a Besz6llitoval megismertette az Uzletszabdlyzatilt, aki/amely annak megismer6s6t 6s az abban foglaltak elfogadds6t a16ir6s6val igazolja. A ZRT sz6khely6n, telephely6n, fi6ktelep6n, internetes honlapj6n rlgy koteles Uzletszab6lyzatAt elhelyezni, hogy az az irzleti partner szsm6ra hozzlf6rheto legyen. A ZRT koteles az Uzletszab6lyzatAt minden erdekl6d6 sz6mdra betekint6sre 6tadni, igeny szerint az izleti partner r6sz6re dijtalanul kiadni vagy megkuldeni. A ZRT 6s a BeszSllft6 kdzdtt l6trejcitt szerz6d6s id6tartama alatt azon Uzletszab6lyzat 6rv6nyes 6s hat6lyos, amely a szerz6d6s megkdt6s6nek napj6n, az internetes honlapon hatdlyban volt, kiv6ve, ha a Besz6llit6 ut6bb a modositott Uzletsza b6 lyzat a I ka lm azasilhoz f rdsba n a hozzdjaru l6s6t adta. Az iizf etsz abslyzat m 6d os it6sa Az Uzletszab6lyzatot a ZRT b6rmikor egyoldahian modosithatja, amelyet koteles nyilv6noss6gra hozni. A modositds a nyilvdnoss6gra hozatal napj6tol hatdlyos. A ZRT koteles Uzletszab6lyzatdnak modosit6sdrol mindazokat az Uzleti partnereket halad6ktalanul 6rtesiteni, akikkel/amelyekkel szerzod6st kotott vagy tart6s Uzleti, kereskedelmi vagy gazdas6gi kapcsolatban 6ll. Az 6rtesit6sben a ZRT-nek hat6rid6t kell biztositani a Besz6llit6 r6sz6re (15 nap), hogy irisban nyilatkozzon, hogy a megviltozott Uzlets zabillyzat ismeret6ben folytatn i klv6nja-e a ZRT-vel az Uzleti kapcsolatdt. A Besz6llit6 v6laszat6l fugg6en kerul sor a ZRT 6s a Besz6llit6 Uzleti kapcsolatdnak folytat6s6ra vagy megszuntet6s6re. Az Uzletszabfulyzat m6dosit6sa a m6r megkdtdtt szerz6d6sekre csak abban az esetben terjed ki, ha a m6dosit6st a szerz6d6 f6l a Ptk. szabdlyai szerint elfogadta. ll. fejezet A ZRT forgalmaz6i magatart6sa 4. A ZRT a Tv. hat6lya ala tartoz6 Uzleti kapcsolataiban arra tdrekszik, hogy a Beszdllit6k a ZRT 6rdekelts6gi kcir6be tartoz6 franchise partnerek (tov6bbiakban Vevokozpontok) Coop Uzleteibe versenyk6pes piaci feltetelek mellett sz6llits6k be term6keiket. Celja ezen term6kek forgalm6nak novel6se, a v6gs6 fogyaszt6k ezen termekekkel tort6n6 szinvonalas kiszolg6l6sa. Abbol indul ki, hogy ezen c6l a Besz6llit6k 6rdekeit is szolgalla, ez6rt a kdlcsdnos 6rdekelts6g alapjdn e term6kek 6rt6kesithet6seget el6segit6 szolg6ltatdsokkal a Besz6llit6kkal egyuttmukodik. A ZRT szerz6desei megk6t6sekor a Beszillitokkal a k6lcson6s gazdas6gi el6ny6k el6r6s6t tfizi ki c6lul, 6s nincs sz6nd6k6ban a Besz6llitokkal szemben tisztess6gtelen magatartdst tan 0sftan i. E n nek megfeleloen :

4 nem alkalmaz egyoldaluan el6ny6s kockdzatmegoszt6st eredm6nyezo felt6teleket a Besz6llit6val szemben 6s nem is kiv6n elfogadni a Besz6llit6 sz6m6ra egyoldaluan el6ny6s kockdzatmegoszt6st ered m6nyez6 felt6teleket sem ; nem alkalmaz olyan szerz6d6si kitetelt - ide nem 6rtve a hib6s teljesit6ssel kapcsolatos kdtelezetts6get -, amely a Beszdllito 6ltal lesz6llitott term6keknek a) a Besz6llit6 6ltali kdtelez6 visszav6s6rl6s6t vagy visszav6tel6t kiv6ve, ha a term6k els6 izben a bevezet6s sor6n maradt boltokban, vagy ha term6ket kdzeli lejiratrik6nt vett6k 5t, 6s a szavatoss6gi id6 lej6rata ut6n a k6szlet6n maradt. illetve b) a beszerz6si 6rhoz k6pest - a term6k tulajdons6gaibol, a Besz6llfto 6ltali tov6bbi felhaszn6lhatos6g6bol ered6en - nem megfelel6 m6rt6kben csdkkentett 6ron tdrten6 visszav6s6rlds6t vagy visszav6tel6t irja elo; a kiz6r6lagosan ZRT Uzleti 6rdekeit szolg6lo k6lts6geket - igy kulonosen Uzletl6tesit6ssel, Uzemeltet6ssel, mukod6ssel, a term6knek a ZRT 6ltal igenybe vett logisztikai egysegb6l m6sik logisztikai egys6gbe vagy Uzletbe tdrt6no sz6llit6ssal osszefugg6 koltsegeket a term6k hfit6s66rt, t6rol6si6rt, 6166llat tart5ss6rt dijakat - r6szben vagy eg6szben, harmadik kdzremfikodo szerepl6 ig6nybev6tel6veltdrten6 modon sem h6ritja 6t a Besz6llit6ra; 4.4. a ZRT a Beszdllit6inak kdr6be- vagy a term6knek az 6ruk6szletbe val6 bekerul6s6rt, illetve ott tart6s66rt - saj6t maga, vagy harmadik k6zremfik6d6 szerepl6 igenybev6tel6vel tdrteno modon -nem sz6m[t fel d'rjat a Besz6llitonak; 4.5. a ZRT r6sz6r<il vagy harmadik kdzrem(k6d6 szerepl6 ig6nybevetel6vel tort6no m6don a,) t6nylegesen nem nyfjtott szolg6ltat6s6rt, b) a ZRT 6ltal a v6gs6 fogyaszt6 r6sz6re t6rt6n6 ert6kesit6ssel 6sszefUgg6 6s a Besz6llit6 sz6m6ra t6bbletszolg6ltatdst nem ny0jto tev6kenys6gert - fgy kul6n6sen a term6knek a Coop Uzletekben meghat6rozott helyen, a Beszdllito szflmilra t6bbletszolg6ltat6st nem ny0jt6 modon val6 kihelyez6s66rt -, c) a Beszdllit6 6ltal nem ig6nyelt, illetve 6rdekeit nem szolg616 szolgdltat6sok ig6nybe v6tel66rt, illetve e szolg6ltat6sok6rt, d) a Besz6llit6ltal igenyelt 6s a ZRT altal t6nylegeseny0jtott, a term6k forgalmaz6s6hoz kapcsol6d6 szolg6ltat6s6rt azzal nem ardnyos, az ad6m6rt6k fi gyelem bev6tel6vel k6pzett dijat - semmi$en jogcimen - nem sz6mit fel a Besz6llitonak; a ZRT az 6,ltala v6gs6 fogyaszt6nak ny0jtott 6rengedm6nyhez az 6rengedm6ny fogyaszto ir6nydba tdrt6n6 ny0jt6s6nak id6tartam6n6l hosszabb id6tartamra, valamint mennyis6g6n6l nagyobb mennyis6gre vonatkozo ak6r r6szleges m6rteku - Beszdllitoi hozzdi6rul6st, vagy a ZRT 6ltal a v6gs6 fogyaszt6nak nyujtott 6rengedm6nyn6l nagyobb m6rtekfi Besz6llitoi hozzdjilrul6st nem kot ki, 6s a v6gs6 fogyaszt6nak nyfjtott 6rengedm6ny fogyaszt6 ir6ny6ba tdrt6n6 ny0jt6sdnak vegs6 id6pontjst6l szdmitott harminc napon belul a ZRT a nyfjtott drengedmenyr6l 6s az azzal6rintett term6kmennyisegrol a Besz6llit6val elsz6mol. a ZRT a saj6t mfikdd6si kor6be es6 jogszabdlys6rtes miatt hat6s6g 6ltal a ZRTval szemben alkalmazott jogkovetkezm6nyb6l ered6 k6lts6geket nem h6ritja 6t a Besz6llit6ra;

5 a term6k ellen6rt6k6nek - hib6s teljesit6s eset6nek kiv6tel6vel - a Beszdllit6 r6sz6re a term6knek a ZRT vagy jav6ra elj5r6 m6s szemely 6ltali birtokba vetel6t (6tv6telet) kdvet6 harminc napon beluli kifizetes6re szerz6dik, amennyiben a Besz6llito a sz6ml6t az 6tv6telt kdvet6 tizendt napon belul a ZRT rendelkez6s6re bocsdtja; illetve az ellen6rt6knek a sz6mla 5tv6tel6t6l sz6mitott 15 napon beliili kifizet6s6re szerz6dik akkor, ha a besz5llit6 a sziml6t helyesen Sllftotta ki, 6s azta term6k 6tv6tel6t5l sz6mitott 15 napon tul bocs6tja a CH rendelkez6s6re nem irel6 kedvezm6nyt araaz esetre, ha a ZRT p6nzugyi teljesit6se a fizet6si hat6ridonek megfelel6en t6rtenik; nem z1ria ki a k6sedelmi kamat, kcitb6r vagy m6s szerz6d6sbiztosit6 mell6kkdtelezetts6g nek a ZRT-val szem ben i a lkalmazhat6s6g6t; 4.11 azrt m6rkaneve alatt keszitetterm6k kiv6tel6vel a Besz6llfto r6sz6re nem kdt ki kiz6rolagos ert6kesft6si kotelezetts6get a ZRT ir6ny6ba ardnyos ellenszolg6ltat6s n6lkul, illetve a ZRT nem kdt ki a legkedvezobb feltetelek alkalmazils6t mds kereskedokhoz k6pest; a ZRT 6s a Beszitllit6 k6zdtt ir6sba nem foglalt szerz6d6si rendelkez6seket kiz6r6lag a Besz6llit6 egyet6rt6s6vel alkalmaz, de abban az esetben, ha a Besz6llito az frdsba foglaldst k6ri, a Besz6llft6 erre ir6nyulo k6reset6l sz6mitott h6rom munkanapon belul azokat ir6sba foglalja; 4.13 a ZRT a term6kkel kapcsolatos megrendel6s6t, illetve annak megv6ltoztat6s6t 6sszerU hat6rid6n belul k6zli: a ZRT egyoldalu szerz6d6smodositdst nem kezdem6nyez az 6ltala, objektiven nem igazolhato 6s a ZRT mukdd6se szempontj6b6l kulso esem6nyre nem visszavezethet6 okb6l ; a nyilvdnoss6gra hozott Uzletszabdlyzatt6l nem t6r el, a Besz6llfto jogszerti vedjegyhaszn6lat6t nem korl6tozza, s6t a fogyasztok 6ltal meg szokott, 6s kedve lt vedj egyek a I ka I m a zasat szorgalmazza, a ZRT tisztess6gtelen forgalmaz6i magatart6st tartalmaz6, illetve a Tv-ben szerepl6 tilalom megkertil6s6re ir6nyu16 szerz6d6sifelt6teleket nem alkalmaz a term6knek - az 6ruk6szletnek a ZRT tev6kenys6g6nek beszuntet6se vagy profilv6ltds miatt t6rten6 legfeljebb tizen6t napos 6s a mez6gazdas6gi igazgat6si szervnek el6zetesen bejelentett vagy a k6zeli lejiratf term6k beszerz6si 6r alatti ki6rusit6sa, valamint nem teljes 6rtekti term6k ki5rusitisa eset6nek kiv6tel6vel - a Besz6llit6 dltal szamlilzoft 6tad6si 6ra, illetue a ZRT 6ltali saj6t el65llft6s eset6n 6nk6lts6gi 6ra alatt a v6gs6 fogyaszt6 r6sz6re nem 6rt6kesit, a ZRT 6ltal forgalmazott term6kmennyis6g alapjdn 6rkedvezm6nyt, jutal6kot vagy dijat, a term6ket terhel6 ad6 m6rt6k6t nem sz6mitja fel a Beszdllit6val szemben, a ZRT{ a forgalmazotterm6kmennyis6g novel6s6re oszt6nzo - a felek 6ltal meg6llapitott valamely korabbid6szakban el6rt vagy becsult m6rt6khez

6 6 k6pesti tdbblet6rtekesit6s alapj6n meg6llapitott, a term6k kereskedelmi forgalm6nak tulajdons6gaival 6sszefUgg6, ar6nyos m6rt6kfi ut6lagos 6rkedvezm6ny kiv6tel6vel, a ZRT a szimlakompenzici6 el6tt err6l 6t nappal kor6bban 6rtesiti a Besz6llit6t, sz6mlakompenz6cio 6rv6nyesit6se eset6n annak teny616l az 6rv6nyesites napjatol szdmitottizendt napon belirl 6rtesiti a Besz6llit6t, illetve a Beszdllit6 sz6mlaki6llit6sdt az 6tvetelt k6vet6en nem korl6tozza. felt6telhez nem k6ti. A hib6s sz6ml6t a ZRT a k6zhezv6telt6l sz6mitott ot napon belul visszakuldi a Besz6llit6nak A ZRT a term6k fogyaszt6i ArAt a szilrmaz6si orszig alapj6n diszkriminativ m6don k6pezi. lll. fejezet A ZRT 6s a Beszellit6 kiiz6tti szerz6d6sek 6ltal6nos szab6lyai 5. A szerz6d6s tartalma 5.1. AZRT 6s a Besz6llit6 k6zdtt megkdtend6 szerz6d6s tartalm6t a felek szabadon allapitj6k meg, a jogszab6lyok keretei k6z6tt. A szerz6d6sben 6ltaluk nem szab6lyozott k6rd6sekben a Tv., a Ptk. vonatkoz6 szab6lyai, 6s az Uzletszabdlyzat feltetelei megfelel6en ir6nyad6ak A felek a szerz6d6s megkdt6s6n6l egyuttmfikddni kotelesek 6s figyelemmel kell lenniuk egymds jogos 6rdekeire. A szerz6deskot6st megel6z6en is t6jekoztatniuk kellegym6st a megkdtend6 szerzod6st 6rinto minden l6nyeges korulm6nyr6l A feleket t6j6koztat6si kdtelezettseg terheli a szerz6d6s szempontj6b6l be6ll6 minden l6nyeges v6ltoz6srol 0gy, hogy a tdj6koztat6sr a m6sik f6l idoben vdlaszolhasson. Ha valamelyik szerz6d6 fel t6ved6sben van, akkor is, ha a t6ved6st nem a m6sik f6l, hanem harmadik szem6ly okozta, a t6ved6s6re fel kell hivni a figyelmet A felek kdtelesek szerz6d6 partneruket 6rteslteni, ha cimuk, sz6khelyuk, c6gnevuk megv6ltozik, ha vezet6 tiszts6gviselojuk szemely6ben v6ltoz6s 6ll be, ha a k6pviseletijogosults6ggal megbizottak szem6ly6ben v6ltoz6s 6ll be, tovdbb6 az Ugylettel kapcsolatban b6rmely lenyeges v6ltoz6s bekcivetkezett vagy be fog kdvetkezni. Vita eset6n l6nyeges v6ltoz6son mindazokat a v6ltoz6sokat 6rteni kell, amelyek az Ugylet megval6sul6s6t r6szben vagy eg6szben megakad6lyozhatja. 6. A szerz6d6s 6s a t5j6koztat6s ir6sbelis6ge 6.1. A ZRT es a Besz6llito a kdzcittuk megkdtends szerzod6sn6l 6s az ehhez kapcsol6d6 t6j6koztat6sn6l a k6telez6 ir6sbelis6get kdtik ki. lr6sbelis6gnekell tekinteni az aj6nlott vagy t6rtivev6nyes, a postakdnywel megkulddtt vagy kdzvetlen 6tvetelt tanusit6 levelet, a telefaxon, vagy -ben megkulddtt 6rtesit6st, ha annak meg6rkez6s6t a m6sik f6l nyolc 6r6n belul, de legk6s6bb a k6vetkez6 munkanapon ugyanilyen form6ban visszaigazolta.

7 7 ir6sbelivel egyez6 az a telefonon t6rt6n6 t6j6koztat6s is, ha a m6sik fel a telefonon kapott tdj6koztatdst azonnal vagy halad6ktalanul (ugyanazon a munkanapon, de legkes6bb ket 6r6n belul) visszaigazolta Ha valamelyik f6l t6j6koztat6s6t a m6sik f6l kett6 munkanapon belul nem vetette el, azt 0gy kell tekinteni, hogy azt tudomdsul vette. A hatdridcit az 6tvetelt6l, k6zhezv6telt6l kell sz6mitani. 7. K6pviselet 7.1. A felek kotelesek meggy6z6dni arr6l, hogy a m6sik felet teljes k6pviseleti jogosults6ggal felhatalmazott szem6ly k6pvisel-e, 6s jogosultak egym6stol k6rni a k6pviseleti jog megfelel6 igazol6sat (aldfr6si cfmp6lddnyt vagy teljes bizonyit6 erejri mag6nokiratban vagy kozokiratban foglalt meghatalmaz6st) A felek mindaddig kdtelesek a hozzdjuk hitelt 6rdeml6en bejelentett k6pviset6ket k6pvisel6kent elfogadni, mig e szem6lyek k6pviseleti jogat a Cegjegyzek tarialmazza, vagy al6 irasi jogosu lts6g u kat frdsban vissza nem vonj6k A ZRT nem felel az olyan hamis vagy hamfsitott megbizds teljesit6s6b6l eredo jogkdvetkezm6nyek6rt, amelyek hamis vagy hamisitott voltdt a kell6 Uzleti gondossdg mellett sem lehetett felismerni. 8. Titoktart5s 8.1. Mind a szerz6d6sben rdgzitett, mind pedig az azzal kapcsolatban, szoban elhangzott nyilatkozatokkal 6sszefUgg6 dsszes inform6cio a Ptk 81. g-a szerinti Uzleti titoknak min6sul. Ezen inform6ci6kat a felek kdtelesek meg6rizni a szerz6d6s megszfin6s6t kdvet6en is. Amennyiben valamelyik f6l titoktart6si k6telezetts6g6t megszegi, 0gy az ebb6l eredo kdrert felel A titoktart6si kdtelezetts6g al6l a jogszabdlyok szerint lehet felmentest adni, illetve informdciokat kiadni. 9. K6zrem0kdd6s a Goop franchise-ban 9.1. A ZRT a Coop franchise tagja, 6s a CH, mint franchise gazda kcizrem(kod6je. A szerz6d6seit 6ltal6ban a CH 6ltal megkotdtt keretszerz6d6sek kiegeszitesek6nt a saj6t nev6ben k6ti meg. A szerz6d6sei teljesit6s6hez kozremuk6d6ket, a Vev6kozpontokat, mint dn6ll6 jogi szem6lyeket vehet ig6nybe A ZRT a CH 6ltal kotdtt keretszerz6desek re6 es6 r6sz66rt, 6s az dltala megkcitott szerz6d6sek6rt, a (keret)szerz6d6sben foglalt feltetelek betart6s6ert a (ke ret)szerz6d6s feltetele i sze ri nt v6 la I fe le l6sseget A Besz6llit6 a ZRT-vel k6t6tt szerz6d6se alapjdn jogosultt6 v6lik a ZRT kdzremuk6d6ivel (a Vev6kozpontokkal) eseti szerz6d6seket kotni, vagy eseti megrendel6seketeljesiteni. Az eseti szerz6d6sek, illetve a ZRT szerzod6se szerint elkulddtt eseti megrendel6sek teljesit6s6vel kapcsolatban kozvetlenql a Vev6kdzpontok 6llnak helyt.

8 8 10. Felel6ss6giszab6lyok A ZRT 6s a Besz6lllt6 a megkotott szerz6d6sek teljesit6se sordn a t6le elv6rhat6 gondoss6ggal kdteles eljdrni. A ZRT a kozremukdd6je (a Vev6kozpont) dltal a ZRT szerz6d6se alapj6n megkdtdtt eseti Ugylet jogkdvetkezm6nyei6rt nem felel A ZRT megt6riti a Besz6llft6nak mindazt a bizonyitott kart, amelyet magatart6s6val, kozrehat6sdval vagy mulaszt6s6val okozott Nem felel a ZRT az6rt a k5r6rt, melyet olyan kuls6 k6rulm6nyek okoztak, melynek bekovetkez6se6rt nem vonhat6 felel6ss6gre. Ezek tobbek k6zott, de nem kizar6lag a kovetkez6k: vis maior, h6borri, l6zad6s, polg6ri megmozdul6s, szabotdzs, sztr6jk vagy b6rmilyen egy6b ok, melynek bekovetkez6se a ZRT ddnt6si hat6k0r6n kivul esik A szerz6d6 felek ktildn-kulcin is felelnek a szerz6d6s megkdt6se sor6n kdzolt adatok val6dis6g66rt. A szerz6d6sk0t6s kapcs6n a Besz6llft6 r6sz6r6l adott valotlan vagy megt6veszt6 t6j6koztatdsbol ered6 jogk6vetkezm6nyek6rt a Besz6llito felel A ZRT a szerzod6s megkdt6sekor nem kdteles megvizsg6lni a Besz6llit6 dltal kdzdlt 6s 5ltala hivatkozott tovdbbi szerz6d6sek megl6t6t, annak 6rv6nyess6g6t vagy hat6lyoss5g6t. 11. A ZRT BeszSllit6inak kiir6be val6 bekeriil6s 6s onnan val6 kikertil6s felt6telei: A ZRT a CH 6ltal megk6tdtt orsz6gos keretszerz6d6s felt6telei szerint a Besz6llit6t szdllit6k6nt ismeri el, 6s vele a keretszerz6des felt6telei szerint. mint Besz6llitoval tart kapcsolatot. Azokn6l a szdllit6kn6l, amelyekn6l orszdgos keretszerz6d6s nincs, a ZRT a sajdt Besz6llltoinak6r6be tdrt6n6 bekerul6s felt6tele az, hogy a megkeresett, vagy jelentkez6 Beszdllit6 a ZRT r6sz6re kell6 inform6ci6kat szolg6ltasson az 6ltala besz6llitand6 term6kekr6l, a besz6llit6s felt6teleir<il, 6s azokban k6z6ttuk megegyez6s szulessen. Ennek sor6n kul6n6sen az alfubbi feltetelek Besz6llito 6ltali teljesithet6sege szu ks6ges :. A Besz6llfto megfelel6 mennyis6gfi 6rualapot kepes legyen biztosftani, mind az indulo felt6lt6s, mind a kes6bbi forgalmaz6sor6n. o A Besz6llit6 igazolni tudja, hogy rendelkezik a gy6rt6shoz szuks6ges hat6s6gi enged6lyekkel 6s azokat kieg6szit6 m in6s6gv6delm i tan 0sitv6nyokkal.. A BeszAllito az 6ltala aj6nlotterm6ket a Coop bolti igenyeknek 6s a hat6s6gi eloir6soknak megfelel6 csomagol6ssal, illetve gyfijtricsomagoldssal sz6llitsa le. o A Besz6llft6 a term6kekhez olyan versenyk6pes 6tad6si 6rakat (bele6rtve a lista6rhoz k6pest ny0jtott engedm6nyeket, sz6mliban adott engedm6nyeket) biztositson, vagy az elv6rt forgalmi nagys6grendhez es/vagy forgalom n6veked6s6hez igazodo ut6lag adott engedm6nyeket ny0jtson, amely 6ltal a coop boltokban a forgalmaz6s versenyk6pess6ge megteremt6dik. o Adott term6kkategoridban a term6kekre val6s v6sdrl6ig6ny legyen. o Adott term6kkateg6ri6ban a Coop 6ltal a term6kkateg6ri6ra sz6nt polchelyb6l legyen m6g szabad kapacit6s

9 I. Jelen Uzletszabdlyzat figyelembev6tel6vel a term6kek sz6llit6s6ra meg6llapod6s jojjdn l6tre. A Besz6llito vagy a term6ke kikerul azrt beszdllit6inak kdrebol, amennyiben:. A szerz6d6s megszrinik (ld. az Uzletszab6lyzat 13. fejezete).. A szerz6d6 Felek a term6k(ek) forgalmaz6s(6nak) felt6teleibenem tudnak megegyezni. o A term6k ir6nt a v6s6rl6i kereslet megszunik, vagy radik6lisan csokken. o A Besz6llit6 nem k6pes a Zrt. mukdd6si terulet6n tal6lhat6 Coop boltok igenyeinek megfele16 men nyis6g fi 6s/vagy m in6s6g ri term6k sz6l I it6s6ra. o A Beszdllit6 termeke(i)re vonatkoz6an a szakhat6s6gok forgalomba hozatali tilalmat rendelnek el. 12. A Besz5llit6 eltal a ZRT-t6l ig6nybe vehet6 szolgsltat5sok 6s azok felt6telei, a szolg5ltat6s6rt fizetend6 legmagasabb dijak 6s azok sz6mitisi m6dja: A dfjak maximdlis dijak, 6s a szerzldeskdt6s soran - a szerz6des egyeb felt6teleire is tekintettel a felek enn6l alacsonyabb osszegben is meg6llapodhatnak. A szolg6ltat6s 6s a dijak szakmai tartalmat a szerz6d6sek tartalmazz1k. A szolg6ltatasert fizetend6 d'rjak elsz6mol6s6nak sz6mit6si modja. Az 6ruforgalommal osszefuggci szolg6ltatdsok elsz6mol6sa a lebonyolftott forgalom alapj6n tdrtenik. A lebonyolitott forgalom a besz6llito 6ltal a Megrendel6k r6sz6re a napt6ri 6vben lesz6llitott nett6 6ru6rteknek felel meg. A fizetend6 dfjakat az lruforgalommal 6sszefUgg6 szolg6ltat6sok eset6ben a nett6 forgalom szazal6kitban kell a szerz6dlsben meghat6rozni 6s teljesit6skor kisz6mftani. A szerinti Rekl6m-marketing szolg6ltat6s kephelyenk6nt, a szerinti Nyerem6ny-promoci6 szolgdltat6s prom6cionk6nt, a szerinti Arubemutatok szervez6se szolg6ltat6s alkalmank6nt, a szerinti Fogyaszt6k r6sz6re szervezett bolti prom6ci6k szolgdltat6s boltonk6nt, alkalmank6nt, a szerinti Beszdllit6i t6j6koztat6k,,log6k" kihelyez6se a bolti elad6helyi eszkozokon szolg6ltat6s boltonk6nt, 6vente, a szerinti Bolti marketing extra szolg6ltat6s bolton k6nt, alkalman kent fix dsszegben keru I meg hat6rozasra Piacszervez6si szolg6ltat6s A ZRT a mukodesi terulet6n taldlhat6 Coop boltokat Uzemeltet6 Vev6kozpontok Uzleteinek 6ruell6t6sa 6rdek6ben piacszervezo tev6kenys6get folytat, amely lehet6v6 teszi Szdllit6 szam6ra, hogy a mfikdd6si terulet6n tal6lhato Coop boltokat i.rzemeltet6 Vev6kozpontok r6sz6re egyseges, a szerz6d6s6ben rdgzitett felt6telekkel sz6llftsa term6keit. A ZRT e piacszewezo tev6kenys6ge sor6n - figyelembe v6ve a piaci verseny kdrulm6nyeit - a Coop tizletek egyes akci6s 6ru6rt6kesit6seit a kozvetit6s6vel biztosftott 6rualapokhoz nyujtott engedm6nyekkel is t6mogatja. Szallito - figyelembe v6ve, hogy a ZRT ezen szolg6ltato tev6kenys6ge k6zvetlenul, vagy kdzvetve a Sz6llito 6ltal szdllitott term6kek ertekesfthet6s6get segitiel6 - a ZRT r6sz6re piacszervez6sidijat fizet.

10 10 A piacszervez6si dij legmagasabb m6rt6ke: a Besz6llito 6ltal besz6llltott nett6 6ru6rt6k 4o/o-a+Afa Bolti marketing szolg6ltatds A Coop Uzletek bolti (tdbblet)szolg6ltat6sa, a Beszdllit6 6ltal szdllitott term6keknek a ZRT 6s a Besz6llit6 6ltal meg6llapitott m6rt6kben t6rt6n6 bolti szintfi megjelenit6se annak 6rdek6ben, hogy a term6kek elad6s6t el6mozdits6k. A ZRT biztositja az 6rdekk6r6be tartozo Coop tizletekn6l azt, hogy a Besz6llit6 egyeztetett modon, felt6telekkel a v6laszt6ktart6st szur6pr6baszeruen ellen6rizhesse. A ZRT a Besz6llit6 igenye szerint v6llalkozik arra, hogy a Beszdllit 6ltal sz6llitott term6keket a bolti eladot6ri polcfelulet meghat6rozott r6sz6n, meghatdrozott mennyis6gben helyezi el. Ezen szolg6ltat6sert a Besz6llit6 t6ritest fizet bolti marketing dij cim6n. A bolti marketing dij legmagasabb m6rt6ke: a Beszdllit6 6ltal besz6llitott nett6 6ru6rtek 30 o/o-a + Afa Rekl6m-marketing szolg6ltat6s Amennyiben a Besz6llit6 0j term6k6nek piaci bevezet6s6t, vagy term6kei forgalmdnak akci6s, vagy prom6ci6s forgalmi ndvel6s6t a ZRT dltal szervezett koz6s rekldm 6s marketing tev6kenys6ggel kfv6nja t6mogatni, ugy a ZRT rekl6m megjelendst biztosit szolg6ltat6sk6nt a Besz6llit6 szilmilra. A rekl6m 6s marketing tev6kenys6get a ZRT a Vev6k6zpontokkal egyeztetett m6don v6gzi a hat6konys6g ndvel6se 6rdek6ben. A Besz6llit6nak jog6ban 6116n6ll6 rekl6m 6s marketing tev6kenys6gre, a kcizds rekl6m 6s marketing tevekenys6ghez azonban, figyelembe v6ve a ZRT rekl6m 6s marketing szolg6ltat6sait a Besz6llit6 rekl6mmarketing d'rjat fizet, melynek m6rt6ke: Alaphirdet6s maximdlis dlja: 300 ezer Ft + Afa / kephely. Kiemelt hirdet6sek (cimoldal, image hirdetes): 2 milli6 Ft + Afa / alkalom Nyerem6ny-prom6ci6 A Zr1. a Besz6llfto igenye szerint arra v6llalkozik, hogy a Besz6llit6 term6keinek n6pszerusit6se, illetve fogy6s6nak ndvel6se 6rdek6ben prom6ci6t szervez, nyerem6nytdrgyat ad, vagy sorsol ki. A prom6ci6 bonyolit6s6nak maximdlis dfja: 4 miltio Ft + Afa, mely nem tartalmazza a nyeremenyt6rgyak 6s az ig6hybe vett mediafeluletek 6rteket. A Coop boltokban megval6sitott v6s6rl6s6sztdnz6 nyerem6nyjdtekokr6l, vagy m6s akci6kr6l eseti vagy keretszerz6d6st kell k6tni, melyben a Felek az ig6nyek 6s lehet6s6gek ismeret6ben megegyeznek a r6szletes tartalomrol (id6tartam, nyerem6nyt6rgyak, szervez6s, stb.) 6s a szolg6ltat6s ellenert6k6r6l Arubemutat6k szervez6se

11 11 A Ztt. a Besz6llit6k 6ruvdlasztek6nak r6szletes megismertet6se 6rdekeben 6rubemutat6t sze^tez. Erre valamennyi Vev6kdzpontj6t 6s annak egys6geit meghivja. ltt lehet6seget ny0jt a Besz6llit6nak szakmai t6j6koztat6k /ismertet6u, kostoltat6k szervez6s6 re 6s lebo nyo I it6s6 ra. Az 6rubemutat6 maxim5lis dija: 300 ezer Ft + Afa / Besz6llft6 / alkalom Fogyasztok r6sz6re szervezett bolti prom6ciok A Ztt. a Besz6llit6 ig6nyei szerint arra v6llalkozik, hogy a Besz6llit6 term6keinek eladohelyen tdrt6n6 r6szletes megismertet6se (pl. kostoltat6sa) 6rdek6ben bolti promoci6t szervez. ltt a Besz6llito 6rdekeit is figyelembe v6ve kiemelten kezeli az egyes fogyaszt6i r6teg igenyeket. A promocio szervez6s6nek maxim6lis dija: 50 ezer Ft + Afa / bolt / alkalom Besz6llit6i t6j6koztat6k,,log6k" kihelyez6se a bolti elad6helyi eszkdz6k6n A Ztt. a Besz6llito ig6nyei szerint arra vdllalkozik, hogy Vev6k6zpontjai boltjaiban elhelyezett elad6helyi butorokon a Besz6llftokkal egyeztetett modon a Besz6llit6t, mint c6get bemutato / n6pszerrisit6 feliratokat (pl. logokat) helyez el. A kihelyez6s maximdlis dlja: 20 ezer Ft + Afa / bolt / 6v Bolti marketing extra szolg6ltat6s Azokndl a term6kekn6l, amelyeknel a Besz6llit6 a pontban rogzftett bolti marketingszolg6ltat6sokon felul, a kiskereskedelmi forgalomban 6s az akci6kn6l szok6sos m6rteku szolgdltatdst6l elt6r6 extra szolg6ltat6sokat (a term6keknek a Besz6llit 6ltal megjeldlt helyen, mennyis6gben 6s figyelemfelkelt6 m6don t6rt6n6 elhelyez6se stb.), illetve a fogyaszt6 figyelm6nek 6s vds5rl6si szind6k6nak meger6sit6set celzo extra kindlatot ig6nyel, a ZRT - a szdllit6si szerz6d6sben megjeldlt term6kekn6l - ezeket az extra szolgdltat6sokat dijaz6s ellen6ben elv6gzi. A bolti marketing extra szolg6ltat6sok dfj6nak maxim6lis m6rt6ke: 50 ezer Ft + Afa I bolt lalkalom. 13. A szerz6d6s megszffn6se A ZRT 6s a Besz6llit6 koz6tt l6trej6tt szerz6d6s annak teljesites6vel megszrinik. A szerzod6s teljesites n6lkul is megszfinik: a) a felek kdzos megegyez6s6vel, b) a szerz6d6s rendes vagy rendkivulifelmondds6val, c) a Besz6llit6 term6szeteszemely meghal, vagy cselekv6k6ptelenn6, vagy korl6tozottan cselekv6k6pess6 v6lik, d) a jogi szem6ly megszunik, kiv6ve ha jogut6dja van Ha a felek a szerz6d6st azonnali hatdllyal felmondj6k, kdtelesek teljesfteni a m6r leadott megrendel6seket illetve elfogadni a folyamatban lev6 sz6llit6sokat.

12 A felmond6s jog6nak korl6toz6sa vagy kizfurilsa semmis, folyamatos jogviszonyn6l azonban a felek a felmond6s jog6nak korl6toz6s6ban meg6llapodhatnak. lv. Fejezet 2A16 rendelkez6sek A s6relmet szenvedett Besz6llft6 a forgalmazoi magatart6s tisztess6gtelens6g6re alapitott polgdrijogigeny6t kdzvetlenul a biros6g el6tt 6rv6nyesitheti Ha a mezogazdas6gigazgat6si szerv eltiltja a ZRT{ az izletszabdlyzatban szerepl6 rendelkez6s alkalmaz6s6t6l, merl az nem egy6rtelm0 megfogalmaz6s0, a szolgdltat6s, illetve ellenszolg6ltat6s nincs pontosan meghat6rozva vagy a ZRT 6ftal felsz6mitott d'tj nem k6lts6gar6nyos, a ZRT az izletszabillyzatat a Tv. rendelkez6sinek megfelel6 m6don, a hat6s6g 6ltal megjeldlt korben 6s keretek kdz6tt m6dositja Szolnok, janufir 29. S6ndor 6rigazgat6 Zfirad6k: A TISZA-COOP Zrt. a evi XCV. Tv. 3. par. (5) bekezd6s6ben foglaltak szerint a mai napon megkuldte a jelen Uzletszab6lyzatot a MezSgazdasdgi lgazgat6si szerv r6sz6re, valamint nyilvsnossdgra hozta az Ugyf6lforgalom sz1mara nyitva 6116 helyis6g6ben 5000 szolnok, T69lagy6ri 0t 13. sz6m alatti sz6khazanakt5rgyal6term6ben. Szolnok, janudr 29. GazHbd/Sdndor Velprigazgat6 TISZA-COOP Ztr. Z1rad6k2: TISZA-COOP Zft. a evi vi XCV. Tv., tov6bbd ennek a vi CLXVlll. Tv-el m6dositott egys6ges szerkezetbe foglalt Uzletszab6lyzatfut megkuldte a Mez6gazdasSgi lgazgat6si szerv r6sz6re, valamint nyilv6noss6gra hozta az Ugyf6lforgalom szamlra nyitva 6116 helyis6g6ben 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. sz6m alatti sz6khazanak t6rgyal6term6ben. Az Uz I etsz abillyzat m od os it6sa k6zz6t6te 6 ne k napja: jrilius 31. tt \ A r.."h 4-v) Pap Lajos Vez6rigazgat6 TISZA-COOP Ztt.

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Ó ű ü ú ü Á ü ü ü Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Á ű ü ű Á Á Ö ü ú ú ü ú ü Ú ú ű ü EDF_K_s_l9oor,,oo Felhasznl fogyaszti csatlakozsi pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szablyzatban meghatrozott

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

í Í ő Ó Ö ü ő ü Í ű í ú ÍÍ í Ú ú Ú ü í í ö Á Í í ő ö ő ü íö í ö őí Í Ú ö É Ü Í ö É ö í ő í ü Í Ö ő ü ö ú ö ő ö ő í í í ö ü ő í őí í ü ü í í ö ü ő ö ő Í Í Í í Ú ö ő í ü í í úí ő Í ú Ü ő Í ú ü ö ö ű í Ü

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

ő í ő í ő ű ő í ó í Í Ü ó ó ő ó ö í ő ó í í ó í ú ó í í ó í í í í ő ő í ő í ő ő ű ö í í ő í ó Í ü ö í ő í ő ű í ü ű ö ó ó í ű ü ü ű Ö ő ü ó ú ő ó ő í ő ő ü ő ó í ő ő ö ű ó ő ő Ó ű ő ő ó ü í ű í í ő ö ü

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

Í Ó ú ö Ö ö ő ö Ö ú ő ö ő ö ú ő ü ő ö ú Ö ő Í Á É É ö ö ú ö ö ő ő Ö ö ű ö ű ű Ö ű ő ö ő ű ö ő ő ö ö ö ű ö ö ő ü ö ö ü ö ö ű ű Ö ő ü ú ű ű ö ő ő ü ű ö ü ű ö ő ő ö ö ö ü ű ö ö ű ő ű ő ű ő ő ű ö ö ű ü ű ö

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2010. április 14-i ülésére Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlse Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsgnak Elnöke Szm: 19-3/2010 Mellklet: 1 db ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormnyzat Közgyűlsnek Gazdasgi s Foglalkoztatsi Bizottsga

Részletesebben

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

Egysges szerkezelbe!?9toit mdostott A Háromszögletű Kerekerdő Alaptvány (1183 Budapest, Kosztolányi u. 28.) 2005. április h 28. napján kelt alapt okirata a 2005. június h 15. napján kelt alapt okirat mdostással

Részletesebben

É Á É Á Á ö É Ü ő É ü É Ü Ü Ö ú ő Í Ó Ú Á Ö Ó ü ü Ö Í Ö ó Ö Ü Ú ú Ö ó Ö í ő ó Í ö Íó ü űí É í ö ú ó ő ö ó ö í í Í ó í ó ő Ú Ó ó ö ú ü Ó Ó Ö ü Ő í ó Í ö ü ú ü Ó Ó Í Ö Í Ö ö ú ü Ö Í í Í Ó Í ö Í Ó Í ó ó ú

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében

ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT. Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER JAVASLAT Intézmények világítás korszerűsítésére a Szemünk Fénye Program keretében Készítette: Szenteczky János vezérigazgató CSEVAK Zrt. Előterjesztő:

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között:

Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Sz{llít{si szerződés (VI. részajánlati körre) Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és Sz{llító között: Megrendelő: Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata Székhelye: 8960 Lenti, Zrínyi M. u. 4.

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA

AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA AZ EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK TÁMOGATÁSÁRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA 5 / KGZDELEM AZ VGHAJLATVZLTOZZS ELLEN ^ AZ EUR`PAI UNI`S FELLVPVS ESZKdZTZRA

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Í Ü Ü É Ü É Ü Ű É É Á Á ü ő Ü ő ő ő Ú ü ö í ő ő ü ü í ő ő ő PROBIO ZRT Balatonfüred Előterjeszts 2008.decemberiülsre a Kpviselő.testület T{ev: 2009. vihulladkszllítsisrtalmatlanítsidíjakkalkulcija Tisztelt

Részletesebben

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, minősítése: közhasznú tevékenység. Á ö ű í í ó ö í í ú ő Ö ű í Ú ó Á Á ö É ö Á í ő Á í É ö ú í ó I. Alapadatok Az alapítvny neve: BÁB-SZÍN-TÉR KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Szkhelye: 7400 KAPOSVÁR HONVÉD U. 20/C Az alapítvny alapítója: Turi Endre

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

@nfru-srnnr. eeyee carancta (minta)2. 1la. sz. mell6klet. MAV-START Zrt. 16sz6re. Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o]

@nfru-srnnr. eeyee carancta (minta)2. 1la. sz. mell6klet. MAV-START Zrt. 16sz6re. Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o] @nfru-srnnr,,call Center szolgdltatds nyiljtdsa" 1la. sz. mell6klet MAV-START Zrt. 16sz6re eeyee carancta (minta)2 Garanciaszdm: [o] Referenciaszdm: [o] Ertesultunk arrol, hogy a MAV-START Vas(ti Szem6lysz6llit6

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI

TARSASAGI SZERZ'DESE. KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac. rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI rensecr Hul-r-RoEx- cazoalxooasr Korl6tolt Felel6ss6gfi T6rsas6g 4400 Nyiregyh6za, Bokr6ta utca 22. A TERSEGI HULLADEK.GAZDALKoDASI KoRLAToLT FELEL6ssEcU ransnsac MODOSITASOKKAL EGYSECCS SZERKE ZEIBE FOGLALT

Részletesebben

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 ",ry"g;x

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa t6rgy0 ,ryg;x \!r,ggs- rpcr\sz, Villalkozisi Szerz6d6s mely l6trej6tt egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (cim: 3233 MitrahAza,KUlterUlet (715L hrs2)) Kotelezetts6gv6llalo: Dr Urb6n Ldszlo PhD F6igazgato F6orvos Ad6sz6m

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

ö ö í Í É ö ö í ö ö ö É É í ű ü ű í ö ö ü í ö í í ö ö ö í ű í ö ö ö ö Ó ö Í ö ö í ö ö ö ö í ö ö ö ü ö í í ü ö í ö ü ö ö ö ö ö í ö ö Ö ö ö ö í ö ö ö ö ö Á É Á Í Á ö ö í ö ö í í í ö ö ü ö í í í í ö í ö ö

Részletesebben

Á Á Í Á Ű Ö Á ó í Ö í ö ö ú í ű í ö ö í ó ö ö Ö ú ö í ú ű ö ü ü ö ű í ö ö ó ü ü ö Ö í íí Ü í Ö Ö úü ö ö ö Ö í Ö í ó í í ű ö ö ö ö í ű ó í Ö ű ú í í í ű í ö ü í ú ú ó í ü í ű ű í ö ű ö ű í ú í ö ö ö í í

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

3.S. tin korm6n yzati rendelete

3.S. tin korm6n yzati rendelete Szi g etvi r VA ros O n ko rm 6 ny zata K6 p v i s e I 6 -testti I et6 n e k a lakisok 6s helyis6gek b6rlet6r6l illetve elidegenit6s6r6l sz6l6 201201. (lv.22.1 tin korm6n yzati rendelete Szi getvdr Vdros

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt.

Üzletszabályzat. STATUS Capital ZRt. STATUS Capital Befektetési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzat Kiadta: Hatálybalépés: Budapest, 2010. április 22. STATUS Capital ZRt. 2010. május xxxx.-tıl 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT

Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT Co-op Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt 1097. Budapest, Könyves Kálmán krt. 11. Cégjegyzékszám: 01-10-043522 ÜZLETSZABÁLYZAT 2 Általános tájékoztató A Co-op Hungary Zrt (1097. Budapest, Könyves

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

-li. "szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere

-li. szombathely Mi:gyei Jogl V'ros Poqermesteri Hiuatala reszere ADASVETELI SZERZ6DES (l L r6szaianlati korre) Amely l6trejott egyr6szrol Szombathely Megyei Jogf Varos Polgarmesteri Hivatala tovabbiakban, mint Vev6 Szekhelye: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3 Statisztikai

Részletesebben