2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez"

Átírás

1 Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s forgalm azo: K&H Bank Zrt. Budapest, 200g. a-prilis g.,{u^n

2 Okirat dematerial iz6lt k6tv6nyr6l 1. A Kdtv6ny Kibocs6t6jinak adatai: - a KibocsAt6 teljes neve: Budapest F6vdros XVl. KerUlet Onkorm6nyzata - a Kibocs6t6 szekhelye: 1163 Budapest, Havashalom u a Kibocs6t6 PIR t6zssz6ma: az Okiratot al6ir6k adatai: Els6helyial6ir6 neve: Kdpviseletijog alapja: Misodhelyialdir6 neve: K6pviseletijog alapja: Kovdcs P6ter Polg6rmester Ancsin LAszl6 Jegyzb 2.4 adatal KibocsAt6: Budapest F6vdros WL Keriilet Onkormdnyzata (i) Sorozat,,Fejl6d6 Kertv6ros6rt 2" meqiel6l6se: (ii) R6szlet szflma'. I MeghatArozott HUF P6nznem: Osszn6v6rt6k: (i) Sorozat HUF 0sszn6v6rt6ke: (ii) R6szlet 6sszn6v6rt6ke: Forgalomba hozatali [6rfolyam/hozam] IMinim6lis/Maxim6lis], (K0tvenvenkent): HUF 1O0 o/o N6v6rtek 1.- HUF KOtv6nvenk6nt: Darabsz6m: (i) Sorozat6: db (ii) R6szlet db Forgalomba hozatal dprilis 3. naoia: Ert6knap prilis 3. A KamatszdmitAs prilis 3. Kezd5naoia: Elsz6molAsi Nao: prilis 3. Dematerializ6lt Okirat prilis 3. Ert6knaoia: LeiArat Napia: november 15. Futamid6: 206v K6tv ny tfpusa V6ltoz6 kamatoz6s0 kamatozdszerint: Kamatb6zis: T nvleqes/360 Kamatbizis K6t nappal a megel6z6 peri6dus kamatfizet6si napja el6tt meq6llapitisi nap(ok) Alkalmazand6 M6dositott k0vetkez6 munkanap szabdly (Budapest, Target, New York) Munkanao Szab6lv: Felhalmozott kamat: A forgalomba hozatal Z1rtkbrti fo rgalomba hozata I ielleoe:

3 A k6tu6ny lejegyzeserek&h Bank Zrt. iooosult: Szervez6, K&H Bank Zrt. Forgalmaz6i, Kamatsz6mit6 feladatokat ell5t6 szem6lv: KAMATFIZETESSEL 6sszerUee6 RENDELKEZESEK (HA KAMAT KERUL FZETESRE) V6ltoz6 Kamatozdsti K6tvtinyekkel 6sszefiigg6 rendelkez6sek: (i) Kamatldb= Referencia kamatl6b + Kamatfe16r (ii) Referencia kamatlab: (iii) Kamatfel6r: 0,5% (iv) Referencia kamatl6b meghatdroz6s6nak forr6sa: 6 havi BUBOR+ 0.5% 6 havi BUBOR K6perny6oldal alapjdn (v) K6perny6oldal Reuters,,BUBOR=", illetve a kamatsz6mit6s alapjdnak megv6ltoztatdsa alapj6n val6 kamat eset n kibocs6t6 ddntese alapjdn,,eu RI BOR=" k6perny6oldal, vagy,,ll BOR=" meghatdroz6s k6perny6oldal eset6n az alkalmazand6 k6pernv6oldal (vi) Kamatldb(ak) 2 nappal a megel6z6 kamatperi6dus kamatfizet6si napja et6tt, illetve Meghatdrozdsdnak kamatszdmitis alapjin ak megv6ltoztatdsa napjdn Napia(i): (vii) Ertesit6s a K6t munkanappal a kamatfizetdsi nap el6tt d6li 12:006r6ig. fizetend6 kamatr6l (vii) Els m6jus 15. Kamatfizet6si nao: (viii) Tov6bbi mijus 1S-evel kezd6d6en minden 6v majus 15-r!n 6s november 15-6n. Kamaffizet6si eq6szen a Leidrat Napi6iq. bele6rtve azt is. nap(ok): m6ius miius november november m6ius m6ius november november maius m6ius november november m6ius mdius , november november m6ius maius november november m6ius mdius november november m6ius m6ius novembell november 15.

4 (ix) Meghat6rozott Kamatfizet6si ld6szak(ok): (x) Egy6b Rendelkez6s: mdius mdius november november m6ius mdius' november november m6ius m1ius november november15. Az els6 kamatfizet6st k0vet6en 6 havonta. a) A kotv6ny kibocs6t6ja kikoti magdnak a k6tv6ny teljes futamidej6re azt a jogot, hogy egyoldal0 jognyilatkozat6val a kamatszdmit6s alapj6t b6rmikor 6s b6rmennyiszer megvdltoztathassa az al6bbiak szerint oly m6don, hogy a kamatsz6mit6s alapj6ul szolg6l6,,korrigdlt T6keegyenleg" egyenl6 a kotvenysorozat teljes vissza.nem v6ltott n6v6rt6ke 6tsz6mitva (az els6 konvezi6t k6vet6en a kordbbi,,korrig6lt t6keegyenleg") a K&H Bank 6ltal mindenkor hivataloson kdzz6tett DEV. l. devizaarfolyam6n a nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. b) A kamatsz6mitds alapj6nakamatfizet6si napon t6rt6n6 megv6ltoztatdsdt k6vet6en az alkalmazand6 kamatl6b a vilasztott deviz6hoz (EUR vagy CHF) kapcsol6d6 6 h6napos referencia kamatl6b (EURIBOR, CHFLIBOR vagy BUBOR) + SO bp kamatfeldr lesz. Amennyiben a kamatszimitds alapjanak megvdltoztatdsa k6t kamatfizet6si id6pont kdzdtt6rt6nik, abban az esetben a kamatszdmftds alapj6nak megv6ltoztat6sanak id6pontj6t6l a soron kdvetkez6 kamatfizet6si id6pontig tart6 id6szakra alkalmazand6 kamatl6b a vdlasztott deviz6hoz kapcsol6d6, a vonatkoz6 id6szak id6tartamdnak megfelel6 referencia kamatldb + 50 bp kamatfel6r lesz. c) A kamatsz6mitis alapjinak megvaltoztatdsdt kdvet6en a HUF-ban t6rt6n6 t6ke 6s kamatfizet6shez a,,korrig6lt T6keegyenleg" Osszege a K&H Bank Zr7. Altal a mindenkor hivatalosan k6zz6tett DEV. l. drfolyama szerint kerul kisz6mitdsra nemzetkdzi devizapiaci konvenci6k szerint. d) A k0tv6ny kibocs6t6ja a befektet6si' szolg6ltat6si feladatokat ell6t6 szervez6t illetve k6tv6nytulajdonost a kamatszdmitds alapjanak megv6ltoztat6sdra ir6nyul6 d6ntes6r6l a sz6mtt6s alapjdnak megviltoztat6sdt k6t munkanappal megel6z6en legk6s6bb d6lel6tt 11 6riig k6teles 6rteslteni. e) A k6tv6ny mindenkori tulajdonosa a k6tvdny futamidejdnek teljes id6tartamdra kikoti maginak azt a jogot, hogy ar.nennyiben a kotv6ny kibocs6t6si p6nzneme vagy a kamatszdmitds alapjdul v6lasztott deviza elt6r a Magyarorsz6gon alkalmazott hivatalos fizet6eszk6zt6l 6s a deviza6rfolyamok alakuldsa a kdtv6nyb6l szarmaz6 fizetesi kdtelezetts6gek teljesit s6t vesz6lyezteti, a Kibocs6t6val tdrgyal6sokat kezdem6nyez abb6l a c6lb6l, hogy a Kibocsdt6 a befektet6si szol gdltat6n6l a konverzi6 elv gz6s6t kezdem6n yezze a Magyarorszilgon mindenkor hivatalosan elismert fizet6eszkdzre. A k6tu6nyb6l fakad6 k6telezettseg teljesiteset vesz6lyeztet6nek min6sul, ha b6rmely kamatperi6dusor6n a kibocs6t6s nipj6n meghirdetett hivatalos MNB irfolyamhoz kepest a kamatsz6mit6s alapjiul vdlasztott deviza amennyiben az a Magyarorsz6gon haszn6lt hivatalos devizanemt6l elt6r6 - hivatalos MNB 6rfolyama 10o/o, illetve azt meghalad6 m6rt6kben er6sddik a minden kor h ivatalos Magyarorsz6g i fizet6eszk0zh6z k6pest. A k6tvenyb6l fakad6 kdtelezetts6g teljesites6t vesz6lyeztet6nek min6sul tov6bb6 a k6tv6nyb6l sz6rmaz6 forr6s fejleszt6si c6lokra t6rt6n6 felhaszndl6st megel6z6en, ha a k6fu6ny kibocs6t6si p6nzneme vagy a kamatszdmit6s alapj6ul v6lasztott devizanem szerinti kamatlsb 6s az elkul0nftett z6rolt bet6t devizaneme szerinti kamatlsb kul6nbdzete tart6san 3%-n6l kisebb.

5 Az e) pontban leirt konvezi6 ke hivatalos MNB drfolyam megjelenes6t6l izdmitott 1 banki munkanapos iogveszt6 hat6rid 6ll a k6tu6ny mindenkori tulajdonosai rendelkez6s6re. (xiii) Mogottes a)akibocs6t6k6te ezetts6getvd rendelkez6sek, tulajdonosi jogosults6g alapjdn az altala fizetend6 dsszeg nem kerul az kerekit6ssel esed6kess g id6pongsban megfizet6sre, rigy a Kiboci6t6 koteles a kapcsolatos k0tv6nyfeltdtelekben meghat6rozott ugyleti kamaton felul kesedelmi el6irdsok 6s kamatot fizetni a meg nem fizetett osszeg utan, az esed6kess6gt6l a egy6b, a t6nyleges megfizet6sig terjed6 id6szakra. K0tv6nyfelt6telekb en foglaltakt6l b) A kesedelmi kamat m6rt6ke: az esedekess6gkor meg nem fizetett kul6nb6z6, a t6ketartoz6s dsszege ut6n fizetend6 kamat 6ves m6rt6ke az ugyleti VAltoz6 kamatldb +6% k6sedelmi kamat, Ugyleti kamat Osszege ut6n 6vi 6% kamatozds0 k6sedelmi kamat fizetend6. K0tv6nyek utin fizetend6 kamatsz6m[t6si m6dszer6re vonatkoz6 (xiv) Karnatl6b 6s kamatdsszeg kisz6mitds66rt felel6s szem6l (ii) Jegyzdsi garanciav6llal6s dij6nak (iii) Konvezi6s lehet6s69 biztositisdnak a (iv) Konvezi6s dij A KON'ENYEK LEJARAT ELoTTI VISSZAVALTASAVAL 6sszerUce6 RENDELKEZESEK A k6tv6ny tdrleszt6ssel id6pontjival kapcsolatos egy6b rendelkez6sek 2027.november 15.

6 Kdtv6nyek lejiratkori visszaviltisi 6rt6ke t6rleszt6skor: Visszav6lt6s a K6tv6nytulajdonosok d6nt6se alaoi6n: (i) Vdlasztott Visszav6ltdsi Nap(ok): A n6v6rt6k 100o/o-a, ille eset6n a lej6ratkor erv6nyben l6v6,,korrigdlt r6keegyehleg,'. A kamatszdmit6s alapj6nak megv6ltoztat6s6t k6vet6en a Hur-oan t6rt6n6 t6ke 6s kamatfizet6shez a,,korrig6lt T6keegyenleg" dsszege a K&H Bank Zrt. 6ltal a mindenkor hivatalosan k0zz6tett DEV I deviziarfolyama szerint kerul kiszdm itdsra a nemzetk6 zi devizaoiad konvenci6k szerint \ kibocsdt6 egyoldal0 6s visszavonhataflan kdtelezettseget v6llat a rdtv6nytulajdonosok fet6 arra, hogy az al6bbi utemez6 szerinikotv6nyt v6lt rissza: maius november november mdius mdius november november mdius mdius november november mdius mdius november november mdius mdius november november mdius mdius november novemberls mdius mdius november november mdius' mdius november november mlius mdius november rz esed6kess6gekr6l Befektet6 a Kibocsdt6t 8 nappal megel6z6en koteles,rtesiteni. (ii) Kdtv6nyenk6nti A n6v6rt6k 100%-a, illetve a kamatszdmtt6s alapj6nak megvdttoztat6sa V6lasztott eseten a lejiiratkor 6rvenyben l6v6,,korrigdlt T6keegyenleg". Visszavdltisi Osszeg ( s sz6mltdsdnak m6dja amennyiben van): (iii) VisszavdltdsAz l-ll pontokban foglaltakon tril a Kibocs6t6 k6telezettseget vdllal tov6bbd felt6telei (ha arra, hogy a kotv6nytulajdonos irdsbeli, a Kibocs6t6nak cimzett 6rtesit6se r6szben is alapj6n a kdtv6nyek teljes eg6sz6t, vagy a k0tvenytulajdonos 6ltal visszav6lthato): meghatdrozott r6sz6t 30 napon belul visszav6ltja i I I a) ha a Kibocs6t6 a tulajdonos r6sz6re nem biztosltja a jelen okiratban meghatdrozott negativ pledge, pari passu, cross default jogosultsdgok bdrmelyiket; b) ha a Kibocsdt6 szdmlavezetl bank v6ltdsa eset n nem ad azonnali beszedesi megblzisra felhatalmaz6st a Kotv6ny tulajdonosdnak c) ha a Kibocs6t6 a jelen k6tv6nyben meghatdrozott p6nzkovetel se 6s penzkdtelezetts6ge rvenyesit serdek6benem a konvezi6s Ugyn6kt6l visdrol idegen vagy hazai deviz6t, kivdve azt az esetet, ha a kotveny tulqjdonosa nem biztoslt a Kibocs6t6 r6sz6re devizat a nvilvdnosan

7 k6zz6tett 6rfolyamon d) ha a Kibocsat6 a2007.6vi, illetve a minden 6vben hat6lyos K0tts6gvet6si Rendelet6ben foglaltakt6l olyan irdnyban ter el, amely ldnyjgesen h6trdnyos hatdssal lenne a Kibocsdt6 penzugyi helyzet6re, vagy azon k6pess6g6re, hogy a kotv6nyb6l ered6 kotelezetti geii teljesitse. e) ha a Kibocs6t6 nem tesz eleget 6ves tiijdkoztatdsi k0tetezetts6g6nek a k6tv6ny tu lajdonosa fele trdsban az atabbiak te ki ntet6ben : kibocs6t6 6ves k6lts6gvet6si rendelete 6s annak v6grehajtds616l - k6szitett zdrszdmaddsa a kdzponti 6llamhdztart6si inform6ci6s e16 ir6soknak megfele16 form6ban elkesz i tett forman yomtatvdn yon, kibocs6to vagyon kataszter6rdl k6szu lt kimutat6s D ha a Kibocsdt6 aldbbi nyilatkozatai nem val6sak: - A k6tveny kibocsdtds6r6lsz6l (X.21.) KT k6pviset6testuteti hatdrozat a Kibocs6t6 jogszer0, 6rv nyes 6s k6telez6 erej0 kdtelezetts6gv6llal6s5t jelenti, amely hat6lyos, 6s a benne foglitt felt6teleknek megfelel6en vele szemben ki k6n yszerithet6. - A Kibocsdt6 jogosult a k6tv6nyt kibocsdtani, 6s teljesfteni a bet6te szarmaz6 k6telezettsegeket, megszezett minden szuks6ges j6v6hagyist, enged6lyt s megte(t minden szuks6ges t6p6st annak 6rdek6ben az abb6l ered6 k0telezefts6geit teljesitse. -. A Kibocsdt6 nem kovetett el olyan szerz6d6sszeg6st egyeflen. szerz6d6s vonatkoz6sdban sem (amelynek szerz6d6 fele, vagy amely ra nlzve k0telez6 erejil lehet), amelyb6l szarmaz6 k6vetel6s a Kibocsdt6ra akkora terhet r6na, amely meghaladja a Kibocsdt6 mindenkori 6ves k6lts6gvet6s6nek 1o/o-et. A kibocs6t6 k6tv6nyb6l ad6d6 kotelezettsegei a kiel6git6si sorrend tekintet6ben legalabb egyenl6 besorol6st 6s elbir6l6st 6lveznek, 6s fognak 6lvezni az egy6b biztosftaflan, 6s nem aldrendelt k6telezetts6geivel, kiv6ve azokat, amelyek jogszab6ly erejen6l fogva 6lveznek els6bbseget. - A kibocs6t6 iltal a k6tv6ny tulajdonosa sz1mara dtadott p6nzugyi kimutat6sok (a) a vonatkoz6 szimviteli el6ir6soknak megfelel6en k6szultek; s (b) val6s kepet adnak a Kibocsdt6 - a kimutatds id6pontj6ban fenn6l16 - penzugyi helyzet6r6l, valamint aa az id6pontot k6vet6en nem t6rt6nt lonyeges h6tr6nyos v6ltozds a p6nzugyi helyzet6ben. A Kibocs6t6nak nincsenek a mindenkori 6ves k0lts6gvet6si f66sszeg 1,o/o-Al meghalad6 lejdrt ad6ssigai. Nincs sem rendes bir6sdg, sem v6lasztott bir6sdg el6tt foly6 peres elj6r5s, 6s nincs kdzigazgatdsi elj6rds sem folyamatban (illet6leg a Kibocsdt6 legjobb tudomdsa szerint ityen nincs is fugg6ben, 6s nem is fenyeget), amely kedvez6tlen kimenetele eset6n, Eiszer0 meglt6l s alapj6n val6szinuleg l6nyegesen hdtr6nyos hat6ssal lenne a Kibocs6t6 p6nzugyi helyzet6re, vagy azon k6pess6gere, hogy a k6tuenyb6l ered6 kdtelezetts6geit teljesltse. A fenti szavatoss6gi nyilatkozatokat a Kibocs6t6 jelen dokumentum aldirds6nak id6pontj6ban teszi, 6s azok minden olyan napon megism6teltnek tekintend6k, amely napokon a Kibocs6t6 m6g nem vdsarolta vissza marad6ktalanul az iltala kibocsdtott k6tv6nyt. Amennyiben a koriibbi szavatossdgi nyilatkozatok tartalmiban olyan v6ltoz6s kdvetkezik be, amely 6sszer0 meglt l6s alapj6n val6szln(leg l6nyegesen h6tr6nyos hat6ssal lenne a Kibocs6t6 azon k6pess6g6re, hogy a k6tvenyb6l ered6 kotetezetts6geit teljesitse, akkor Kibocsdt6 az arr6l val6 tudomdsszerz6st6l szamitott 10 munkanapon belul kozlemenyt tesz k6zz6 honlapj6n. A kibocsdtott k6zlem6ny a jelen Inform6ci6s OsszedllitAsban meghat6rozott szavatoss6gi nyilatkozat vsltoz6s5t jelenti. HaaKibocs6t6afizet6si

8 Megfele16 teljesit6snek tekint 999o.exesgQ v6l6 p6nzbeli kotetezetts6geinek (t6ke, kamat) fedezete' a k6tv6nytulajdonosnal vezetettechnikai szdmldj:in'rendetkezesie 6il forintban meghatarozott fizet6si kotelezetts6g esetdben az adott eseddkess6gi id6pont napj6n, d6li 12:006rakor. g) Ha a KibocsAt6 az aldbbi k6telezetts6geinek nem tesz eleget: a Kibocsdt6 v6llalja, hogy a k6tv6ny tulajdonosa r6sz6re honlapj6n hozzaf6rhet6v6 teszi: 1. a mindenkor hat6lyos sz6mviteli jogszab6ly(ok) rendelkezdseinek megfelel6en elk6szitett eves (audit6lt) besz5mol6j6t - amennyiben annak elk6szit6s6re jogszab6ly kotelezi - annak elk6sz0lt6t k6vet6en halad6ktalanul, (de semmi esetre sem k6s6bb, mint az adott pdnzugyi ev v6g6t k6vet nap), tovdbb6 az el6z6eknek megfetel6en ets6 f6l6ves koltsegvetesi beszdmol6jdt annak etk6sz0tt6t k6vet6en halad6ktalanul, (de legk6s6bb az adott f6l6v v6g6t k6vet6 h6rom h6napon bel0l); 2. a kdnywizsg6l 6ltal a vagyonkataszteri nyilvdntart6s 6s a p6nzugyi m6rleg alapjdn k6szitett kimutatdst a Kibocsdt6 forgalomk6pes vagyonelemei 6s az Osszes kdtelezetts6g 6llomdny6nak ar6ny616l az Aht. I nformaci6s rendszer6ben fog laltaknak megfelel6en. a kibocsdt6 k6teles halad6ktalanul 6rtesiteni a k0tu6ny tulajdonos6t 3. az ellene inditott ad6ssdgrendez6si eljdr6sr6l; 4. arr6l, ha tudomdst szerez, hogy bdrmely hitelez6je, szdllit6ja ad6ssdgrendez6si elj6r6st kezdem nyezett vagy tervez vele szemben; 5. olyan bir6s6gi vagy hat6sagi hat6rozatr6l (fuggetlenul att6l, hogy az joger6s-e vagy sem), amely a Kibocs6t6t jelent6s p6nz6sszeg megfizet6s6re kotelezi; 6. ha vele szemben b6rmilyen v6grehajtssi elj6rds indult vagy vegrehajtisi cselekm6nyt, foglal6st v geztek vagy kis6reltek meg azt k6vet6en, hogy arr6l Kibocsdt6 tudom6st szerzett 7. tdrsas6gokban fenn6ll6 tulajdonosi r6szesed6seinek elidegenit6s6r6l, ilyen r6szesed6sek szez6s6r6l; 8. az Onkormdnyzat tiszts6gvisel6inek szem6ly6ben be6llt vdltoz6sokr6l; 9. arr6l, ha b6rmely, harmadik szem6llyel szemben fenn6ll6 tartoz6sa tdbb, mint 60 napja lej6rt, 6s nem kerult megfizet6sre; 10.ha a k0tu6ny kibocsitas6t k6vet6en hitelt vagy kdlcsont vesz fel, illet6leg kezesseqet v6llal. (iv) Ertesit6si id6szak (ha elt6r6 a KOtv6nyfelt telekb en meqiel6ltt6l): VisszavSlt6s a A Kibocsat6 jogosult arra, hogy a kotvenysorozat futamideje alatt bdrmikor Kibocsit6 d6nt6se visszavdltsa teljes kotu6nysorozatot vagy annak egy iltala meghatarozott alapiin: r6sz6t. (i) VSlasztottA Kibocs6t6 kotu6nytulajdonosnak cimzett el6zetes 6rtesit6se alapjdn, annak Visszav6ltdsi k6zhezv6tel6t6l szimitott 8. napon. Nao(ok): (ii) K0tu6nyenk6nti A 'n6vert6k 100%o-a, illetve a kamatsz6mitds alapjdnak megviltoztatdsa V6lasztott eset6n az 6rtesit6skor Ervenyben l v6,,korrigdlt T6keegyenleg"; tov6bbd t6rt Visszavdltdsi kamatperi6dus eset6n az adott kamatperi6dusra es6 ar6nyos kamatosszeg. Osszeg 6s sz6mit6s6nak m6dja (amennyiben van): (iii) Amennyiben r6szben is visszav6lthat6: Minim5lis

9 (iv) Ertesit6si id6szak (ha elt6r6 a Kdtv6nyfelt6telekb N6v6rt6k, illetve a kamatsz6mit6s alapja A KoTVENYEKKEL 6sszerUec6 AlrnlAnos FELTETELEK Egy6b rendelkezesek vagy speci6lis felt6telek: Dematerializ6lt el6dllit6s0 K6tu6nyek (a) Egy6b A Kibocs6t6 kotelezetts6get v5llal arra, hogy. a,,fejl6d6 Kertv6ros6rt 2." k6tv6ny kibocs6t6sdb6l sz6rmaz6 bev6tel6t a kibocs6tds napj6n, azaz prilis 3. napjdn Stutalja a Kibocsdt6 K&H Bank-n6l vezetett sz6m0 bet6ttechnikaisziml6j6ra, valamint k6telezetts6get vdllalarra, hogy az Informdci6s Osszedllit6s KELER-hez t6rt6n6 benyrijtds6val egy id6ben a Vezet6 Szervez6nek bemutatja az itutalisra vonatkoz6 megblz6st. A Kibocs6t6 elfogadja, hogy a bet6ttechnikai sz6mla kondici6it kuldn szez6d6s rogziti. A Kibocs6t6 k6teles biztositani, hogy a Kdtv6ny-kibocsdtdsb6l ered6 kdtelezettsegei a kiel6git6si sorrend tekinteteben mind most, mind a jdv6ben legaldbb egyenl6 elbir6l6s al6 essenek minden egyeb jelenlegi 6s j6v6beli biztositatlan 6s nem aldrendelt kotelezetts6g vel, kiv6ve azokat a kdtelezetts6geket, amelyek valamely jogszabily erej6n l fogva 6lveznek els6bbs6get. (pari passu) A Kibocsdt6 tovdbbd kdtelezetts6get vdllal, hogy ha biztosit6kot ny0jt a Kibocs6t6 m6s hitelezoj6vel (hitelez6ivel) szemben fenndllo hitel6nek, vagy kolcs0n6nek visszafizet6s6re (ak6r r6szben vagy eg6szben), akkor ugyanezen biztosit6kokat, vagy a K6tv6ny tulajdonosa megit6l6se szerint ezekkel egyen6rt6ku biztositokokat a K6tu6ny tulajdonosinak is felajdnlja. Amennyiben a Kibocs6t6 a kibocs6tds napj6n hatilyos a helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l vi LXV. T6rv6ny 88. g.-ban meghatdrozott hitelfelvdteli korl6t feleft klvdnna hitelt felvenni, vagy kotv nyt kibocsdtani, akkor koteles a Kdtv6ny tulajdonosdnak el6zetes fr6sbeli hozz6j6rul6s6t kik6rni. KibocsAt6 k6telezettseget v6llal affa, hogy az egy6b fedezetny0jt6 biztositekok tekintet6ben a mindenkori Kdtvenytulajdonossal megkotend6 szerz6d6s(eke)t a K0tv6ny ellen6rt6k6n'ek a mindenkori K6tv6nytutajdonos dltali teljesit6s6ig al6irja.

10 (b) Azonnali beszed6si megbizis a Kibocs6t6 p6nzforgalmi szimrdira: a Kibocsdt6 (Budapest F6v6rbs XVl. Kerutet onkorm6nyzatsi ieinatatmazdst ad a mindenkori Kdfu nytulajdonos r6sz6re, hogy a i.owenvn"r kapcsorod6 p6nzkdvetel6s6t azonnali beszeddsi megblz?ssal is ervenyesitnesse a Kibocs.dt6 p6nzforgalmi bankszdml6inak teihere, a Kibocsdio orp Bank_nal vezetett szdml6i tekintet6ben. Abban az esetben, ha a Kibocs6t6 megvdltozta$a szdmlavezet6 p6nzint6zet6t, vagy a k6tu6nytulajdonos szem6lye megvsltozik, 0gy a Kibocs6t6 azonnal gondoskodik arr6t, n6gy az aktu6lis kdtv6nytulajoqlg. jogosutts6ga az axtuatis szdmtavezetoj6nek nyilvdntart6s6ba is r6gzit6sre ker0tjon. K&H Bank Zrt. A Forgalmaz6i feladatokat ettdt6 szem6ly elkulonlteft let6ti szimlaszama: Maxim6lis Forgalomba hozatali Hozam (ha Minim6lis forgalomba hozatali Ar (ha van Minimdlis aj6n latt6teti db db K&H Bank 1051 Budapest, Vigad6 ter 1-, T6ZSDEI BEVEZETES A Kibocsdt6 nem kezdem6nyezia bevezet6s6t. KizAr6lag a K&H Bank Zrt. r6sz6re ketuletkinetesra

11 AlralAruos rnronuact6x A Kibocsdt (X.21) KT hat6rozat hatarozata a Forgalomba hozatal i6v6haqv6sirol: Hitelmin6sites KOzponti KELER vagy jogut6dja. Ert6kpapirszdmla Vezet6 5z6llit6s: DVP/szabad A keletkeztetos helve: KELER Kdtv6nyek j6vdirdsa: Ert6kpapirsz{mlAn ISIN K6d: HU A Kdtv6ny kibocsitis6r6tsz6t6 d6nt6s: - jellege: K6pviset6testuteti hatirozat: 658/2007 (xl.21) KT hat6rozat - id6pontja: november A tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a K6tv6nyheztfiz6d6, a jogai: - A Kdtv6ny lej6ratakor a Befektet6 jogosult a tulajdon6ban t6v6 k6tv6nyek n6vert6kenek, iltetve a kamatszdmit6s alapj5nak megv6ltoztat6sa eset6n a lej6ratkor 6rv6nyben l6v6,,korrigilt T6keegyenleg"-nek valamint az iglrt hozamnak megfetei6 r6szesed6srl a Hozamig6retiek megfelel6en. - 4 Belektet6 jogosult arra, hogy K6tv6ny6t a m6sodpiaci forgalomban 6rt6kesitse. - A Befektet6 r6sz6re t6rit6smentesen rendelkez6sre kell bocsatani az Inform6ci6s osszealllt6st, az adott Kdtvenyre vonatkoz6 Kdtvenyfelt6teleket. - 4 Befektet6 jogosult a t6kepiaci torv6ny 6s az lnformsci6s Osszedttitds szerinti t6j6koztatdsra. - Befektet6 jogosult a t6kepiaci tdrvenyben meghat6rozott egy6b jogok gyakort6sdra. Fenti jogokon t0lmen6en, a Kdtv6ny lejdratdnak napjin a K0tv6nnyel rendelkez6 Befektet6k a befektetett 0sszegt6l fugg6en jogosultak a vonatkoz6 lnformdcios 6ssiedilit6s 8.1 K6tv nyfelt6telek pontj6ban meghat6rozott hozamra. A K0tv6nyen alapulo kovetelds a kibocsdtoval szembenem 6v0l el. 5. Egy6b szuks6g szerinti adatok: - forgalomkepess6g: a k6tv6nyek m6sodpiaci forgalomban forgalomkepesek - hozamfizet6s: lnformdci6s ossze6llftds 8.1 pontja alatd Kovenyfeltetelek pontj6ban kerul meghat6roz6sra. - a K6tv6nyek kibocs6t6s6ra 6s lej6ratkori, illetve lejdrat el6tti visszavdltas6raz Inform6ci6s dsszedllit6s, valamint annak 8.1. pontja alatti KOtv6nyfeltdtelek rendelkez6sei az ir5nyad6ak. 6. A Kdtv6ny c6lja A Kotv6ny celja, hogy a Kibocsato Budapest F6vdros XVl. Kerulet Onkorm6nyzatAnak fejleszt6si c6l0 beru h6z6sait fin ansz f roz za ezen c6lok megval 6sitsa. Jelen okirat nem min6siil 6rt6kpapirnak. Kelt: Budapest, prilis 3. LL. ; io \cd \,?- \.. P:1 3p ;\Y -*,Ont.-;'n'7

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző

Okirat. dematerializáít kötvényről. Dr. Papcsák Ferenc polgármester Dr. Papp Csilla jegyző Okirat dematerializáít kötvényről 1. A Kötvény Kibocsátójának adatai: a Kibocsátó teljes neve: a Kibocsátó székhelye: az Okiratot aláírók adatai: Elsőhelyi aláíró neve: Képviseleti jog alapja: Másodhelyi

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezel Nyilvnosan Működ Rszvnytrsasg Flves jelents 2013H1 (2013 janur 1.- jnius 30.) Kszült: 2013/07/04 Vezetsgi jelents A Plotinus Vagyonkezel Nyrt. jelentsben az els flv folyamatairól s

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója

Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója Pannon-Vltó Nyrt. 2010. vi beszmolója ó ő ü ü ő í ő ő ó ő ő Á í í Ü Í ó ö ö ö Á í í ű Ü ő í ű ű ű ú í ő ö ö É Ü ö ö ó ó ö ö ó ó ö ö ó ö ö ó ő í ü ö ö ő ő í ó É ó É ö Á Ü É Í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ó ö ö É

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN Hatályos: 2013. július 15. napjától CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMŰVEK VÁSÁRLÁSÁHOZ NYÚJTOTT KÖLCSÖN I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA,

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz Hitelszámla szám:...-... A hitel ikt. száma:... A hitel száma:... Készítette:... Ellenőrizte:... Engedélyezte:... Utalványozta:... Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú kölcsönhöz

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

ő ú ú Í ő ű ú Í Í Ó Ó Ú Í ú ú ú ú ü ú ú ő ú Í ú Í Í Í ű Í Í ü Í Í ü Í Ü ú ú ű ú ő ú ü ő ú úí ő ú Í Í ő ú ő Í ő ő ü Ú ü Ú ű ü Ú Í Á Ó Í ü ő ő ő Ú Ü Á Í Á Ö Ü Ö Ö Í Í Ó Í Ó Ö ú ű Ó Ó Í ú Á Í Á Ó Á Í ü Í

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik.

Jelen Kondíciós Lista az elszámolással nem érintett forint alapú jelzálogkölcsönre vonatkozik. VII./B Kivezetett, elszámolásban nem érintett, már nem igényelhető jelzálog alapú hiteltermékekre érvényes Hitelek II. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. május 25-től visszavonásig Jelen Kondíciós Lista

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Flves jelents 2012 Q1-Q2 (2012 janur 1.-jnius 30.) Kszült: 2012/07/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első flv folyamatairól

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2015.07.21 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 400.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2014-2015. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű Kötvényprogramja

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről

TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről TÁJÉKOZTATÓ a Gyűjtőszámlahitelről A Gyűjtőszámlahitelt az a természetes személy (adós vagy adóstárs) igényelheti, aki a korábban felvett jelzáloghitele törlesztési terheit, a jelentős árfolyam növekedés

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, lakáscélú hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye:

Részletesebben

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17.

Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. Biztons{gi adatlap Készült a 453/2010/EU Bizotts{gi rendelettel módosított 1907/2006/EK rendeletnek megfelelően. Ki{llítva: 2013.06.17. 1. verzió Arrixaca padlótisztító Zöld szappan 1 l 1. SZAKASZ: Az

Részletesebben

El6ad6: Kassa Krisztina

El6ad6: Kassa Krisztina OTP BANK Nyrt, Szezodes sz.: KBC-3400-2012-0284. El6ad6: Kassa Krisztina HITELKERET-SZERZ6D6S amely l6trejott egyr6sz16i N6v: Sz6khely. Ad6szdm: Ozd V6ros Onkormdnyzata 3600 Ozd, Vdrosh6z t6r 1. 15726487-2-05

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármestere 51.545-11/2006. ELTERJESZTS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgylésének 2006. november 30-án tartandó ülésére Tárgy: A Kecskeméti Agglomeráció szennyvízelvezetési

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Negyedves jelents: 2011 negyedik negyedv s 2011 Q1-Q4 (2011 janur 1.-december 31.) Kszült: 2012/01/06 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.

Részletesebben

6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll. El6zm6ny

6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll. El6zm6ny amely l6trejdtt egyresz16l 6nkorm6nyzati.foly6sz6m la-hitel sze126d6s (sz.t OB 84002012077'll Cegf6d VAros Onkormanyzata (sz6khelye: 2700 Cegled, Kossuth t6r 1., tdrzsszem:731234 ad6szdm: 15731230-2-13)

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00%

100.000 299.999 300.000-600.001-1.600.001- - 16,50% 15,00% 13,30% 10,30% - 15,50% 13,70% 12,10% 9,00% H I R D E T M É N Y Az OTP BANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, FÉSZEKRAKÓ ÉS KÖZALKALMAZOTTI SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK Feltételeiről Közzététel: 2015. augusztus 15. Hatályos 2015. augusztus 15-től

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. május 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III. LAKÁSHITELEK, ILLETVE EGYÉB INGATLAN FEJLESZTÉSI HITELEK Hatályos: 2016. április 1-től A Hirdetményben feltüntetett THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A Hitelintézet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság

A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság A Bankár Tkebefektetési és Tanácsadó Zártkören Mköd Részvénytársaság ÖNKÉNTES VÉTELI AJÁNLATA A Skoglund Holding Befektetési Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság Budapesti Értéktzsdére bevezetett és nem bevezetett

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Éves jelents: 2012 (2012 janur 1.-december 31.) Kszült: 2013/02/22 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a 2012-es v, illetve a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl

TÁJÉKOZTATÓ. CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl TÁJÉKOZTATÓ CIB Árfolyamrögzítı Hitel II. termékrıl A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben.

alszámla estén az értékpapír sorozat alszámlán történő első jóváírásakor további díj kerül levonásra a I.2. pontban megjelölt mértékben. A hirdetmény hatálya kiterjed: egyedi elbírálás alapján a Kedvezményesen Kiemelt Ügyfelekre, a Takarékbank Zrt.-vel illetve a Takarék Alapkezelő Zrt.-vel munkajogviszonyban álló munkavállalók és a bankból

Részletesebben

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/

k-'-- qoc( -t--twz- Or) Zo,if,o 4. N. I r...y.?:.!... I r, \ c(scu c-ileoe tnldf l. Ingatlanok \,'/ 2-Cn,C -ot, c(scu c-ileoe tnldf 2. mell6klet a 2OfL. vi CLXXX X. torv6nvhez Vagyon-, jiivedelem- 6s gazdasdgi 6rdekelts6gi nyilatkozat helyi tinkormdnyzati k6pvisel6' (polgiirmester, alpolgdrmester), valamint

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2013Q1 (2013 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2013/04/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben az első

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmol 2014 Q3 (2014 július 1.- szeptember 30.) Kszült: 2014/10/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 harmadik

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04.

AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016.03.04. TARTALOM FOGALMAK... 2 I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk... 4 II. A befektetési jegyre vonatkozó

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

INTER REAL AT]DIT K6NyvuzscAr,o ES GAZDASAcT uxacs.q,n6 znr. 44OO NYIREGYHAZA, BERCSE}.IYI ft 3. Tel./Fax: 4213-052, 42/ 422-088 E-mail: interreal@chello.hu rtrccnrr,nn r0lqtrvvtzscat,6r JEr,nNrEs A Nyiregyhizi

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

HT::iJffil'jil;Y" -9. Okirat. dematerializfllt kdtv6nyr6l K&H. Budapest F6v6ros XVl. KerUlet Onkormhnyzata

HT::iJffil'jil;Y -9. Okirat. dematerializfllt kdtv6nyr6l K&H. Budapest F6v6ros XVl. KerUlet Onkormhnyzata Budapes F6v6ros XV. KerUe Onkormhnyzaa -9.? r Okira demaeriaizf kdv6nyr6 1. A K6v6ny Kibocs66jinak adaai: - a Kibocsd6 ejes neve: Budapes F6viros XV. KerUe Onkormdnyzaa - a Kibocsii6 sz6kheye: 1163 Budapes,

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Holding Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2014 Q1 (2014 janur 1.- mrcius 31.) Kszült: 2014/04/03 Vezetősgi jelents A Plotinus Holding Nyrt. jelentsben a 2014 első negyedvi

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben

Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak nyüjtott forint hitel/kölcsön ügyletek eset6ben Nyirb6lteki Körzeti Taka16kszövetkezet 4372 Nyirb6ltek, Kossuth üt 16. Enged6f yszäm:837 11997 lf. szämü hatärozat Enged6fy kelte: 1997.november 27, 7.szäm(t mel16klet Altalänos Szerzöd6si Szabälyok vällalkozäsoknak

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG. Aktív kamatkondíciói. 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. kozpont@hajdutakarek.hu 406. Debrecen, Bethlen u. 6-. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜZLETÁG Aktív kamatkondíciói Központ címe: email címe: 406 Debrecen, Bethlen u. 10-1. kozpont@hajdutakarek.hu Kirendeltségek címe: email címe: 406 Debrecen,

Részletesebben

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat

Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat Átalakulási Tájékoztató és Alapkezelési Szabályzat a nyíltvégő és nyilvános Magellán 2 Tıkevédett Nyíltvégő Származtatott Alapra vonatkozóan A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott jóváhagyó,

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE PRÉMIUM ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Hiteliktatószám: Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Örkényi Takarékszövetkezet székhelye: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a cégjegyzék száma: Cg. 13-02-050428

Részletesebben

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389

@clbbat*tk. xeszrzer6 xezesseet szenz6oes. Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 @clbbat*tk xeszrzer6 xezesseet szenz6oes A jelen k6szfizet6 kezess6gi szez6d6s (a tovabbiakban: Szerz6d6s) Szerz6d6sszem :BK-001 102 Ditum:2010.04,... B-389 egyr6szr6l aiaz Szlgetvir Viros 0nkormtnyzata

Részletesebben

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo

A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet. 2011. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A Kist6rs6gek Fejleszt6s66rt TudomSnyos Egyesi,ilet 211. 6vi egyszerfisftett 6ves kozhasznu besz6molo A dokumentum 11 szamozott oldaltartalmaz Schwertner Jdnos kepvisel6 Szolnok, 212. msrcius 14. 5 Szolnok,

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben