Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i, *ttjtl.t *r B*gi i i t{p i Uft, &l?ralgi* &fltl, *l urcpti l xnl ül,ftf* fii{il ftjltltléli 41tp tiittliraaxirr.r*tsit

2 ó É ó Ü ó ó ó Ü ó ó ó ó ü ó ü ó ó Ú ó ó ó É É É É

3 széchg].lylt Ry csatolsra), amelyet a Tmogató O1... 1O-n kelt tmogató levl szerint tmogatsban rszestett.a Tmogató dontse alapjn Kedvezmnyezett vissza nem trtendtmogatsban rszesül. A jelen Szerz ds melklett kpezi, s a Szerzód Felekre kotelez rvnya plyzati fe!hvs s a plyzati ritmutató, illetve ezek me lkletei, tovbb minden olyan tanu!mny, elemzs, hatósgi engedly, m szaki terv s tarta!om, nyiatkozat, beszerzsi terv, trsulsi megllapods s egyb dokumentum, valamint ezek módostsai, amelyet a Kedvezmnyezett a projekt javaslat/plyzat mellkleteknt benyrijtott, amelyek fizikai rtelemben nem kerülnek csatolsra a jelen Szerz dshez. 2, Szerz ds trgya 2.t. Az l zmnyekben meghatrozottak kotik: szerint Szerz d Felek az albbi Szerz dst A Szerz ds trgya a,,nagyszentjnos, belvz-veszlyes teriiletek csapadkviz elvezetse" cm, a projekt adatlap s annak mellkleteiben, i!etve amennyiben irnyadó, dz eltrseklistjban rogztett projekt (a tovbbiakban: Projekt) elszmolható koltsgeinek az urópai Reglonlis Fejlesztsi Alapból s hazi kozponti koltsgvetsie! irnyzatból vissza nem trtendtmogats formjban tortn finanszrozsa. Kedvezmnyezett a jelen Szerz ds alrsval kotelezi magt arra hogy a Projektet a vonatkozó jogszablyoknak megfelel en, kell alaposs99al, hatkonys99al s gondossggal megvalóstja, illetve a OL3 programozsi id szaklan az urópai Regionlis Fejlesztsi Alapból, az urópai Szocilis Alapbót s a Kohziós Alapból szrmazó tmogatsok felhasznlsnak rendjr lszóló 4/20LL. (. 2B.) Korm. rendelet [a tovbbiakban: 4/20. (. 28.) Korm. rendelet] aiban rogztett felttelek fennllsa esetn az ott el rt módon a kozbeszerzsi eljrsok lebonyoltsba a Kozrem kod Szervezetet s a Tmogató Kozbeszerzsi Felügyeleti F osztlyt bevonja A jelen Szerz ds elvlaszthatatlan rsztkpezi az,,á!ta!nos Szerz dsi Felttelek az Úi Szchenyi Terv Regionis Fejlesztsi Operatv Programok keretben tmogatsban rszestettkedvezmnyezettekkel kotend tmogatsi szerz dsekhez" (tovbbiakban: ASZr) amelyet a Kozremrlkod Szervezet a jelen Szerz dssel egyidej leg egy pldnyban bocst a Kedvezmnyezett rendelkezsre A Projekt megvalóstsnak id beli ütemezse s helyszne A Projekt kezdete A Projekt megvalóstsi id szaknak tervezett kezd id pontja: v O4. hó 22. nap. Amennyiben a Projekt megvalósts kezd id pontja a tervezett id ponttól eltr, azt a Kedvezmnyezett kotees ha!adktalanul bejelenteni Kotsgek elszmolhatósgnak kezdete A Projekt koltsgei elszmolhatósgnak kezd id pontjt a plyzati tmutat hatrozza meg. A Projekt keretben a kezd id pontot kovet en felmertilt kiadsokat lehet elszmolni f A A Projektfizikal befejezse, megvalósulsa, befejezse s lezrsa p8]*lik a. LurPai un * lfio.ta+!6i. a. ilbf F ]l ulpja tsptar5hnn :'.* lslt.ak{ ieqi*n ls \-\

4 ry széchnyl TRv A tmogatott tevkenysgfizikai befejezse az a f,dp, amikor a tmogatott tevkenysga Szerz dsben meghatrozottak szerint teljesult a fe hvsban s ritmutatóban meghatrozott felttelek me!lett. A projekt fizikai befejezsnek a beruhzs, illetve a projekt utolsó tevkenysgefizikal tejestsneknapja mln sü!. A Projektfizikai befejezsnek tervezett napja: 2OL4. v 09. hó 3O. nap A Projekt megvalósulsnak napja az a,,fldp, amelyen a projektjavaslatban/plyzatban meghatrozott feladat, cl a felhvsban foglaltaknak megfelel en, szerz dsszer en teljesült, s a Kedvezmnyezett az elszmolsra benyrijtandó szmlkat, szl tói kifizets esetn az el rt onrszt a szlltók rszre kiegyen!tette. A Projekt megva!ósu!snak tervezett napja: 2OL4. v 10. hó 3O. nap Az uto]só kifizetsi ignyls,valamint annak mellkleteknt, a zr beszmo!ó benyrijtsnak hatrideje: a Projekt fizikai befejezst l szmtott 30. DdF, mely a Kozrem kod Szervezet engedlyvel egy alkalommal maximum 90 napra módostlrató A Projekt akkor tekinthet befejezettnek, ha a tmogatott tevkenysg a jelen Szerz dsben meghatrozottak szerint teljesrjlt, a megva!ósts sorn ke!etkezett szmlk kiegyenltse megtortnt, a tmogatssal!trehozott vagy beszerzett eszkoz aktivlsra került, s a Kedvezmnyezettnek a tmogatott tevkenysgbefejezst tanristó, hatósgi,engedlyekke s bizonylatokka! altmasztott beszmolójt, elszmolst a Kozrem kod Szervezet jóvhagyta s a koltsgvetsb l nyrijtott tmogats folyóstsa az igazolt tmogats-felhasznlsnak megfelel mrtkben megtortnt A tmogatott tevkenysgakkor tekinthet lezrtnak, ha a Szerz dsben a befejezst kovet id szakra nzve a kedvezmnyezett tovbbi kotelezettsget nem vllalt s a pontban foglalt feltteek teljesultek. Ha a Szerz ds a tmogatott tevkenysgbefejezst kovet id szakra nzve tovbbi kotelezettsget tartalmaz a tmogatott tevkenysg akkor tekinthet lezrtnak, ha valamennyi vllalt kotelezettsg teljesült, s a kedvezmnyezett a kotelezettsgek megvalósulsnak eredmnyeir l sz l zr projekt fenntartsi jelentstbenyrljtotta, zr jegyz konyv elkszüt. s azt a tmogató jóvhagyta, va amint a A Projekt keretben a pontban a fizikai befejezs napjig felmerult koltsgek szmolhatók el. Az ezen id pontot kovet en keletkezett koltsgre tmogats nem folyóstható. 3.4, Kedvezmnyezett v!lalja, hogy a Projektet 9072 Nagyszentjnos, Beltertilet, hrsz.: 29,289; Vak Bottyn utca hrsz.: 288; Attila utca hrsz.:2o4; Radnóti utca hrsz.: 254; JÓzsef Attila utca, hrsz.: 33, 22; F utca, hrsz.:474, Árpd utca!l., hrsz.: 29; Kültertjlet, hrsz.:04/5,04/t,04/12, O5 alatt (Projekt heyszne) megvalóstja, s azt a fenntartsi id szak alatt ugyanezen a helyen fenntartja s tjzemetetst biztostja. 4. A Projekt kiiltsge, forrsa, a tmogats iisszege, iisszettele s jogcme 4.t. A Projekt tervezett osszkoltsge A Projekt tervezett osszkoltsge 109.9O4.O25,- Ft, azaz egyszzkitencmilióki le _ n cs zzngyeze r- h u szo n iit ÁlelellFti.LJ.uD,Ur,!13-oslJk.l,!"t,rcm, {.ql'r,,:fe! 5rl 5lA,dp!tst9Fnlr J,T!js,/r v3 slh rl fo ri n t. q t--\_ \

5 É ó ó Ó ó ó ó ü ü ó ó Ó ó ó ó Ó ó ó ü ó Ó Ó ó ó ó ó Á ó ó Á É Á É

6 7. Zr rendelkezsek 7.. Jelen Szerz ds 6 oldalon s 2 db ry zéchnyltrv eredeti pldnyban kszült. A jelen Szerzódshez csatolt 13 db mel!klet, s a jelen Szerz dshez fizikai rteemben nem csatolt, de a jelen Szerz dsben vagy az ÁSZr-ben hivatkozott me lkletek, tovbb a projekt adatlap s annak mellklettkpez valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerz ds elvlaszthatatlan rszei függetenül attól, hogy azok a jelen Szerz dshez tnylegesen csatolsra kertj ltek-e A Kedvezmnyezett a jelen Szerz ds alrsva kijeenti, hogy a jelen Szerz ds tarta!mt, az ÁSZr-t, s a vonatkozó jogszablyokat, gy külonosen az lamhztartsról sz ló 2O7. vi CXCV. torvnyt 1Ánt.;, a 368/2011. (Xu. 31.) Korm, rendeletet (a tovbbiakban: Ávr. ) s a 4/2}tt. (. 2B.) Korm. rendeletet ismeri s magra nzve kotelez nek ismeri e, s tudomsul veszi, hogy a jelen Szerz ds, valamint az ÁSZr a vonatkoz jogszablyok módostsva, illetve rj jog szabyozs bevezetsve! minden külon intzkeds nlkul módosulnak A Kedvezmnyezett s a Kozrem kod Szervezet kozotti kommunikció az atbbiakban s az Általnos Szerz dsi Felttelek 1. pontjban szabyozott módon valósu meg 7.4. A jelen Szerz dsb l fakadó valamey bejelentsl, beszmolsi, jelentstteli, tjkoztatsi kotelezettsg vagy ignyls teljestse,a tmogatsi szerz ds kezelse sorn bekrt dokumentumok benyrijtsa s a Kedvezmnyezettnek a Kozrem kod Szervezet fe! irnyuló hivataos kommunikciója a Plyzati e-ugyintzsfelületen keresztül tortnik. Az elektronikus alkalmazssa mr beküldott dokumentumokat - a blztostkokiratanyagn kvül - papr alapon nem kel lsmtelten bekrildeni. Ha az elektronikus alkalmazs hasznlata lehetsges, szerz dsszer Í teljestsnkkizr lag az elektronikus alkalmazs hasznlata min sül. Tmogató vagy a Kozrem kod Szervezet brmely, a jeen Szerz ds a!apjn keletkez bejelentsi, beszmolsi, jelentstteli, tjkoztatsi kotelezettsg, vagy igny!s teljestshezformanyomtatvnyt bocst rendelkezsre, szerz dsszer teljestsnekkizr lag a formanyomtatvny hasznlata min sül. A formanyomtatvnyok a Tmogató slvagy a Kozrem kod Szervezet honlapjról tolthet k le Amennyiben a 7.6. A Szerz d Felek a jelen Szerz ds id tartamra kapcsolattartót jelolnek ki. A kapcsolattartó nevr!, postacm ról, teefon s telefax szmról s elektronikus levlcmrl a jelen Szerz ds alrsva! egyidej leg, vltozs esetn pedig a vltozst kovet en 30 napon belü! tjkoztatjk egymst A kod Szervezet nem hivatalos kommunikciója rint joghatst nem keletkeztet pontosts, eljrsrendi krdsek Kedvezmnyezett Kozrem (projektet tisztzsa,stb.) a 7.6. szerinti telefon, telefax, eektronikus evelezs ritjn lehetsges. 7.B. A jelen Szerz ds hatlyba lpsneknapja megegyezik a szerz dst kot felek kozul az utolsóknt alr a!rsnak napjval. Jelen szerz ds december 31-n, vagy a zró projekt fenntartsi jelents elfogadsnak napjt kovet nappa (a kett kozül a ks bbi dtum) hatlyt veszti. Kedvezmnyezett kijelenti, hogy az informciós onrendekezsi jogró s az informciószabadsgról szóó 20tL. vi CX.- a projekt adatlapon feltüntetett projektfelel s, iletve a Projekt megvalóstsban rsztvev szemlyek, valamint a beszmols, a szabytalansgi eljrs s az elen rzsi tevkenysgsorn tadott dokumentumokban feltüntetett szemlyek szemlyes adataiknak a Tmogató s a 7.9. i j ;:i:1:;,:.";.-:i^,];1;;:":"",:ff **,TF,l-".,"-. L--'^--r

7 Kozrem kcrd Szervezet ltal tortn keze!shez (idertve ezen adatok felvtelt, trolst, nyilvnoss9ra hozatalt is) kifejezetten hozzjrultak. nnek alapjn Kedvezmnyezett szavatol azrt, hogy ezen szemyes adatok fentieknek megfelet kezelse az rintettek hozzjrusval tortnik. 7.tO. Jelen Szerz dsben nem szablyozott krdsekben a vonatkoz magyar, idertve a Polgri Torvnykonyvr l szóló vi V. torvnyt (a tovbbiakban Ptk.), s európai uniós jogszabyok rendelkezsei az irnyadók A Kedvezmnyezett kpviseletben alr szemly(ek) kijelenti(k) s c9kivonatukkal, valamint alrsi cmpldnyaikkal igazolja(k), hogy trsasgi dokumentumaik/alaptó okiratuk alapjn, a jeen Szerz ds bevezet rszben feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezmnyezett kpviseletre(s cgjegyzsre), tovbb ennek alapjn a jelen Szerzóds megkotsre s alrsra. Alró kpvisel (k) kijeenti(k) tovbb, hogy a testüeti szervei(k) rszrl a jelen Szerz ds megkotshez szriksges felhatalmazsokkal rendekezik(nek), tuajdonosai(k) a tmogats jogügyletet jóvhagytk s harmadik szemlyeknek semminem olyan jogosutsga nincs, mely a Kedvezmnyezett rszrl megakadlyozn vagy brmiben kor tozn a jelen Szerz ds megkotst, s az abban foglat kotelezettsgek maradktaan teljestst. Szerz d Feek a jelen Szerz dst tolvastk, s kozos rtelmezsutn, mint akaratukka s elhangzott nyilatkozataikka! mindenben egyez t a!rtk. Me!lkletek: 1. sz. mel!klet 2. sz. melklet 3. sz. mellklet 4. sz. mellk et 5. sz. melklet sz. melklet sz. mellklet sz. melket 9. sz. melklet 10. sz. me!!ket 11. sz. me!lklet t2.sz. mellklet 13. sz. mellket : Projekt eszmo ható koltsgei A Projekt elszmolható koltsgeinek rszetezse A Projekt forrsai A Projekt szmszer sthet eredmnyei Biztostkokravonatkozó nyiatkozatok, szerz dsek, megllapodsok trsek listja A pnzrigyi elszmos rszletes szablyai Konzorciumi meglapods - Jelen szerzóds esetben nem reevns kozbeszerzsi terv Projekt tevkenysgei nek ütemezse A Projekt kifizetsi ütemezse l leg kifizetsi krelem Áta!nos Szerz dsi Felttelek " PtFi1* LdF, sig l}ft?*iié].,r a1ry ^ ierd+j!. a.,i *!gd &* ii.ir n*s*i**' *i*simr ea L^*;\

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Polgrmesteri Hivatal ltrehozsról szóló jogszably, hatrozat: Kisújszlls Vros Önkormnyzata a helyi önkormnyzatokról

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi

Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. augusztus hó 30. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: Három Szirom Óvoda építése Hajdúhadházon című, ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0014

Részletesebben

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására

Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: KEHOP-1.3.1. Támogatási Szerződés szakaszolt projekt II. szakaszának megvalósítására Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/383 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kszült: Kisújszlls Vros Önkormnyzat Kpviselő-testületnek 2009. mjus 26-n, 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvnos ülsről. Az üls helye: Vroshza Gal Klmn terme

Részletesebben

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Támogatási Szerződés. egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Szerződés száma: «azonositoszam» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) másrészről

Részletesebben

ó ö é Ö é ü ö ú ü ü é é ü é ö é ü ó ö é Ö é ü é ú í ü ü ü é é ö ö é é é é é í ó ö ö ö í ü é é é é é ö ü é é é ü é é ú é ü é ó ó é ü ö ó ó ü é ö ó ö ó í ó é ó í ó é ü é é ó é é í é ó é ö é é ü é ó ó ú ú

Részletesebben

ú ľ ź ő ü ü ó ő ę ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ľ ü ľ ü ú Ö ő ü ľ óľ ő ü ő ü ź ľ ľ Ę ő ľ Ü Ö Á ĺ ľ ő ő ľ ő ö ö í ľ ő ö ó ó ó ú ö í ő ó ő ó í ó ľ ő ő ú ő ű ó ľ ő ö ő ľő Ú ę í őľ ö ö ľ ő í ő ü ę ó Ź

Részletesebben

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.

Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3. í ő ő ő ő ó í Á ó Ü Ö Ö Ö Í í ő ö í ő ő ö ú Ó ó ú í ő ő ő ő ó í ő Ó Ó Ö ö É Ó í ő ö ö ú í Ó ú ó ő ő Á ő ő ő ő ó í í ó í ü ű í í ű í ö í í ü ü ű ü í ű í Ü Ű Á Á Á í ü í ü í Í Ü ó ó ö íö ó Ó ó í ö ő ő Borsodi

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója A Pannon Vltó Nyrt. 2012. vi egyedi beszmolója ó ő ü ü ő í ő É ó Ő Á Ö ő ő ó ó É ü ö ö Á Í í Ü Í ő Á í Ö ö ű ű ú í ő ö ö í É Ü ö Ö ó ó ó ö ö ó ó ó ö ó ö ö ó ő í ú ö ó ó ö í ö í ó Ö É ő ö ó ó ö ö ó ö ö

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: TIOP-2.1.2-08/1-2009-0005 Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Szerződés száma: «PKR szerződésszám» Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) Postacím:

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Plotinus Vagyonkezelő Nyilvnosan Működő Rszvnytrsasg Időközi vezetősgi beszmoló 2012 Q3 (2012.július 1.-szeptember 30.) Kszült: 2012/10/05 Vezetősgi jelents A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. jelentsben a harmadik

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS a Püspökladány, a hagyományokra építő, aktív város című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. A Cselekvő Társadalomért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTS 2011 A Cselekvő Trsadalomrt Egyesület Szkhely: 4024 Debrecen, Vgkedvű Mihly u. 12. fsz. 3. Adószm: 18203538-1-09 Közhasznúsgi fokozat: közhasznú egyesület Debrecen, 2012. februr 25.

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) Az ezeréves Visegrád városközponti fejlesztése című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

É Á É Ő É É Ő ö ö ő ü ő ü ő ó ó ö í ö ő í ö í í í ő ö í ő ő ü ő ő ü ő ó í ó ó ü ő ő ö ö ö ő ő ő ö ú ű ö ö ö ő ö ö ó ö ö ó ü ő ü ü ő ü ő ü ő ü ő ú ő ü ő ü ő ó ő í ő ü ő ü ő ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ű ö ü í ó

Részletesebben