V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,"

Átírás

1 V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho zzdf er es szol gtiltatttshoz kap c so I 6 do A S ZF v6ltoz6sro l) Tisztelt Hat6s6g! A CORVUS Telecom Kft, neveben t6jdkoztatom a Tisztelt Hatos6goti hogy az Altal6nos Szerzoddsi Felt6telek 6tdolgoz6s6ra keriilt sot az elektronikus hirkozldsi elofizetoi szerzoddsek rdszletes szabt+lyatr6l sz6lo (III.30.) NMHH rendelet (a tov6bbiakban Eszr.) a.$; 5.$; 6'$; 7.$; 10.9; 11.$ (1) bekezdds a) pontja; )-Q), (4)-(5) bekezdes 6s a 28.$-ban foglaltak szerint. L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, jogszab6lyban meghat6rozott fejezetcimeket, alcimeket 6s tagol6s alkalmazza. Ennek me gfel e I oe n az ASZF szerkezete I fe I ep it6 se me gv6lto zott. IL Szolg6ltato az rnternet-hozzdfercs szolgiitatdsra vonatkozoan az izleti elofizetokkel kotott szerzoddsekre vonatkoz6 kiilonos szab6lyokat az Eszr.-nek megfeleloen m6dositotta ds alkalmazza. (ASZF 2. pont): Eszr.4.$ (l) Azon uzleti elofizeto esetdben, amelynek foglalkoztatotti l6tsz6ma legal6bb 50 fo 6s dves nett6 6rbevdtele yagy mdrlegf6osszege legal6bb 10 milli6 eur6nak megfelelo forintosszeg, a felek egyezo akarattal eltdrhetnek az Eht. elofizetoi szerz6ddssel kapcsolatos, valamint e rendelet rendelkezdseitol. (2) Az (1) bekezddsbe nem tarto'zo 0zleti elofizetok esetdben, a felek egyezo akarattal elt6rhetnek azeht.127. $ (4b) bekezdes, 128. $ (2) bekezdds, 134. $ (1)*(2), (6), (10), (10b), (11), (13), (15) bekezdds,135. $,140.$ (1)-(2), (4) bekezdds, tov6bbd e rendelet 3. $ (9) bekezd6s, 7. $, 11. $, 17. $ (1) bekezd6s rendelkez6seitol, valamint a szolgiitat6 6ltal6nos szerzoddsi feltdteleitol. (3) Aztizleti el6fizetok esetdben aszolgiitat6 azeht.129. $ (5) bekezdds, 131. $ (l) bekezdds, tov6bb6 e rendelet 10. $ rendelkezdseitol eltdrhet. (4) A (2) bekezdds alkalmazdsa esetdn az egyedi elofizetoi szerzodds tartalmazza, hogy a felek azadottjogszab6lyi rendelkezdstol vagy 6ltal6nos szerzoddsi felt6teltol miben 6s hogyan tdrnek el, valamint tartalmazza az iizleti elofizetonek az eltercs elfogad6s6ra vonatkozo kifejezett nyilatkozattfi.

2 C $R V T[LE{GM tj s {S&VU$ Teiec,r'tn Kft. $529 &4{skc{c. lsitriq ut 21. Telef *n: + 3${4sl 5,&-5-5*s Faa. +3S {46} ES (5) A (3) bekezdds alkalmaz6sa eset6n az egyedi eloftzetoi szerzodes tartalmazza. hogy a szolg6ltat6 az adott jogszab6lyi rendelkezdstol vagy 6ltal6nos szerzodesi feltdteltol miben ds hogyan t6r el. (6) Az (1)-(3) bekezddsben foglalt felt6teleket, mutat6kat a kis- 6s kdzdpv6llalkoz6sokr6l, fejlsddsiik ttmogatdsitr6l szolo tdrvdny rendelkezdsei szerint kell meghatitroznl bizonyitani. (7) A szolghltato elektronikus fton torldno szerzoddskotdskor is koteles biztositani, hogy a kis- 6s kdz6pv6llalkoz6sok az elofizetoi szerzodes megkot6sekor k6rhess6k az egydni elofizetokre vonatkoz6 szab6lyok vonatkoz6sukban tort6n6 alkaimazilsst, amennyiben az 6ltaluk igdnybe venni kiv6nt szolgiitatds az egyeni elofizetok szdmdra is el6rhet6 a szolg6ltat6 6ltal6nos szerzodesi feltdtelei szerint. Ebben az esetben a szolgiitato a reszletes - az el6nyoket ds h6tr6nyokat bemutato - titjekoztat6st elektronikus uton koteles megadni, ds a tdjekoztatds me gtortdntdt kdteles igazolni. II I. Szolg6ltat6 az internet-hozzdferes szolgfitathsra vonatkoz6an a szerzodeskotdsi eljitrdsdt az Eszr.-nek megfeleloen m6dositotta 6s alkalmazza. (ASZF 2.1. pont): Eszr.S.$ (1) Az elofizetoi szolgiitatftsra vonatkozo igenybejelent6st kdvet6en - amennyiben szi.iksdges ds az elofizetoi szerzodds megkotds6re egyidejrileg nem kertil sor - a szolg6ltat6 haladdktalanul, de legfeljebb 15 napon beliil elvdgzi az tgeny teljesithetosdgdvel kapcsolatos vizsgtilatait, ds e hat6ridon beliil igazolhato m6don nyilatkozik 6s drtesiti a felhaszn6l6t arr6l, hogy a) azigentt teljesiti, b) az igdny teljesitheto, de a szolg5rltatds nyrijt6s6t muszaki lehet6s6g hifinyttban az ig6nybejelent6stol sz6mitott 30 napon beltil nem tudja biztositani, ezzel egyidejrileg megielcili a szolg6ltat6s nyrijt6sdnak megkezddsdre v6llalt kdtelezettsdg teljesit6s6nek legk6sobbi idopontj6t (dv, h6nap, nap pontoss6ggal), amely nem haladhatja meg az igenybejelent6stol sz6mitott 90 napot, c) azigeny teljesitheto, de az elofizetoi szolgtiliatirs nyirjt6sa helyi hurok 6tenged6s6vel val6sul meg, ezzel egyidejrileg megjeloli a szolgitltat6s nyujt6s6nak megkezdes re v6llalt kotelezettsdg teljesit6sdnek legk6sobbi id6pontj6t (ev, h6nap, nap pontoss6ggal), amely nem haladhada meg az 6tengedo szolg6ltato helyi hurok 6tengeddsdre ir6nyul6 referenciaaj itnlathban foglalt ldtesitdsi hat6rid6tol sz6mitott 15 napot, d) azrgenyt nem teljesiti. (2) Az (1) bekezdes a)-c) pond6ban foglaltak esetdn a szolgtitato az ertesit6ssel egyidejtileg aj6nlatot tesz az igdnybejelent6st tevonek az igdnybejeldnt6s alapj6n a szolgsltato 6ltal6nos szerzod6si feltdteleiben meghat6rozottak szerinti elofizetoi szerzodds megkotds6re. (3) Az (1) bekezdds c) pontj6ban foglaltak esetdn a szolgtitato halad6ktalanul, de legkds6bb 5 napon beliil kezdemdnyezi a helyi hurok 6tengedds6t. A\ Az elofizetoi szerzodes a) jelenldvok kdzdtt - kiilonosen tigyfdlszolgalati helyisdgben tett szerzoddses jognyilatkozatok esetdben - az elofizeto szolgtitatoi aj6nlatot elfogado, elofizetoi szerzodes megkdt6s6re ir6nyulo j o gnyilatko zatilnak megtdtel6vel, b) tfvollevok kozott az elofizeto szolg6ltatoi aj6nlatot elfogad6, elofizet6i szerzod6s me gkcit6 s6re ir6nyulo j o gnyi I atko zatttnak hat6lyo s ul 6s6val j 6n l6tre.

3 fl {} t1' LE{GE4 U $ {SRVU5 Telecqm Kff. 35?9 finisk*l*. l{i$t$g rif 2: Tslefon: +3S {4S1 9*5-5*S Fext +3$ 44si q:i (5) RSutal6 magatart6ssal csak akkor jon l6tre elofizetoi szerzodes,ha az elofrzeto szhmfra az elfogad6 nyilatkozat megt6telekor az ajttnlat es az elofrzetoi szerzod6s l6nyeges tartalma ismert volt. Szerzoddskot6sre ir6nyu16, rdutalo magatarthssal tett jognyilatkozatnak krzttrolag az a tevoleges magatart6s minosiil, amely minden kdtsdget kizftroan kifejezi az elofrzetlr szerzodes megkcitesere ir6nyulo akaratot. A nyilatkozattetel elmulaszt6sa, vagy valamilyen magatart6st6l tart6zkodds nem minosril elofizetoi szerzodds megkdtesdre ir6nyul6 jognyilatkozatnak. Eszr.6.$ (1) Az elofizetoi szerzodes szoban, vagy rintalo magatartdssal tcirtdno megkcitdse esetdn az elofizetoi szerzodes az 5. $ (4) bekezd6s szerinti ldtrejottdt kdvet6en a szolgiitat6 a megkotritt ellfizetoi szerzoddsrol legfeljebb 8 napon beliil legalabb a 11. $ (1) bekezddse szerinti adatokat tartalmazo dokumentumot ad az elofizetonek, amennyiben arca az elofrzetoi szerzod6s ldtrejottdt megelozoen nem kertilt sor. A szolgiitato a dokumentumot ingyenesen, a felek megegyezdse szerint tart6s adathordoz6n vagy elektronikus levdlben ir6sos form6ban, megegyezes hi6ny6ban papiron, nyomtatott form6ban koteles az eloftzeto reszere rgazolhato m6don ittadni vagy megktildeni. (2) Az elofizetoi szerzodes megkotdse elott a szolgttltato krtteles az eloftzetot igazolhato m6don titjekoztatni arr6l, hogy az elofizetoi szerzodds fenn6ll6sa alatt, vagy annak megszun6s6t kdvet6en azeht $ (2)bekezd6se szerinti el6vi.ildsi id6n beltil, az elofrzeto dvente egyszer ingyenesen k6rheti az elofizetoi szerzodes 6ltala megjelolt idopontj6ban'hat6lyos tartalm6r6l szolo, legal6bb a 11. $ (1) bekezd6s szerinti elemeket tartalmazo dokumentum atad s6t. E. dokumentumot a szolg6ltato a kerelem beerkezdsdtol sz6mitott 8 napon beltil ingyenesen, az elofrzeto viiasztdsa szerint papiron, nyomtatott form6ban, vagy m6s tartos adathordoz6n, vagy elektronikus lev6lben koteles az elofrzeto reszere igazolhats m6don ffiadm vagy megkiildeni. (3) A t6volldvok kozdtt ir6sban megk<itott eloftzetor szerzodes l6trejottdt kovet6en a szolgilltato a megkotott elofizetor szerzodes l6trejottdnek idopontj6r6l halad6ktalanul, de legfeljebb 8 napon beltil 6rtesitt az ellfrzetot. (4) Az elektronikus fton (ktilonosen internetes honlapon elerheto szerzoddskdtdsi feltilet, vagy elektronikus levdl ftj6n) torteno szerzoddskotds eset6n a szolg ltato kdteles haladdktalanul, de legfeljebb 48 ordn beliil az elofizetoi szerzodes ldtrejritt6t elektronikus uton visszaigazolni 6s az elofrzetor szerzodd st maradand6 m6don ro gziteni. Az elofrzetoi szerz6d6st a szolgilltato a rdgzitestol szttmitott 5 napon beli.il krjteles az elofizetonek elektronikus lev6lben megkiildeni, vagy az elofizetoi szerzodl,shez tortdno hozzdfercsehez sziiks6ges adatokat elektronikus levdlben vagy egy6b elektronikus fton megadni. Eszr.7.$ (6) Az iizlethelyisdgen kiviil k6t6tt 6s a t6volldvok kdzott megkotott elofizetoi szerzodds esetdn az elofi,zeto az eloftzetoi szerzodds megkotdsdtol szilm{totl 14 napon beliil h6tr6nyos jogkdvetkezmdnyek 6s indokol6s nelktil el6llhat az elofizetoi szerzod6stol. Ha a szolg6ltato az elofrzetoi szerzodds teljesitdsdt m6r az elallilsi jog gyakorllstra nyitva 6llo hat6ridon behil megkezdi, az elofizetot az elofizetoi szerzodds megkcitds6tol szdmitott 14 napon beli.il indokol6s nelki.ili, azonnali hatdlyti felmond6si jog illeti meg. Eszr.27.$ (1) A hathrozort ideju elofizetoi szerzodds megkotds6t megelozoen a szolgl,ltato igazolhato m6don koteles tdjekoztalm az elofizetot a hat6rozott idejii elofizetot szerzod6s teljes id6tartama alatt minim6lisan terhelo valamennyi kolts6g osszeg6rol szolgttltatdsonkdnt, vagy szolg6ltat6selemenkdnt kiildn-kiilon, valamint osszesitve. Kohs6g killondsen az eloftzet6r szerzodds keret6ben a beldpdsi dij, a dijcsomag havi vagy idoszaki dija, valamint az elofizetor

4 C (}- H 1'-_ TgLHCSM LJ s ':"ff*m tsftvu$ Teiecnrn Kfi" 3529 Migk*lr, l{ir*ig dit 23 Telefon; +3i5 {*i5l },85-5SS Fftx: +!S {461t"*14-58il szerz6ddssel osszefiiggo elektronikus hirkozlo eszkozre vonatkoz6 polg6ri jogi jogviszony keret6ben vdgberendezds vagy egydb eszkoz 6rt6kesitdse eset6n a vdgberendezes vagy egydb eszkdz 6ra, reszletvetel eset6n a kezdordszlet, a tov6bbi r6szletek, a kamatok 6s egy6b dijak megjelolds6vel, berbead6sa eseten a bdrleti dij, hasznttlat6nak m6s m6don tdrtdno 6tengeddse eset6n ahaszn lati dij. A tilekoztatds elmarad6sa esetdn az eloftzetoi szerzodesben az eloftzetot 6rinto, ahatfrozott idejti elofizet6i szerzoddsbol eredo b6rmilyen h6tr6nyos jogkovetkezmenyt meg6llapit6 szerzoddses rendelkez6s semmis. (2) T6voll6v6k kdz<itt ir6sban megkdtott hatfuozott idejri el5fizetor szerzodds esetdn a 6. $ (3) bekezddsdben foglalt drtesitdsben a szolgtitat6 a hatdrozott id6tartam lejarctanak napj6rol is 6rtesiti az elofizetot. iv. V. Szolg6ltato az internet-hozziferes szolglltatisra vonatkoz6an az elofrzetor szerzod1,s megkot6s6hez. sztiks6ges elofrzetor adatokat az Eszr.-nek megfelel6en m6dosftotta 6s alkalmazza. (ASZF 2.2. pont) Eszr.l1.$ (1) Az egyedi elofizetoi szerz6d6snek azehl 129. $ (5) bekezd6sdre figyelemmel legal6bb a kovetkezoket kell tartalmaznia'. a) szem6lyes adatok, amennyiben drtelmezheto: aa) az elofrzeto neve, lak6helye,tartozkod6si helye vagy sz6khelye, ab) az eloftzeto szhmlfn6si cime, sztiksdg esetdn szttmlaszdma, ac) azelofrzeto sztilet6si neve, sziiletesi helye es ideje, anyja sziiletesi neve, ad) kiskorf, vagy cselekvok6pessdg6ben az elofizetoi szeruodds megkdt6s6vel osszefliggo jognyilatkozatok tekintet6ben r6szlegesen korl6tozott elofrzet6 esetdn az ut6lag fizetett dijri szolgfitatdsokra vonatkozo elofrzetoi szerzsddsben a torvdnyes kdpvisel6 aa)-ac) pont szerinti adatai, ae) az elofizeto cegsegyzekszitma vagy m6s nyilv6ntartdsi szirma, sziiks6g esetdn pdnzforgalmi szfimlaszdma, af ) kap c so lattartdsr a al kal mas e ldrheto s6 gek ; Szolg6ltat6 az intemet-hozzfiferes szolgilltatdsra vonatkoz6an a az elofizetoi hozzffer6si pont ldtesitdsdre, vagy h6l6zati v6gponthoz, h6l6zathoz torteno csatlakoz6sara ds a szolgftltatts megkezdds6re v6llalt hat6ridot az Eszr.-nek megfelel6en m6dositotta 6s alkalmazza. (ASZF 2.4. pont) Eszr.7.$ (l) Az 5. $ (1) bekezdes a) pontj6ban foglaltak eset6n a szolgtitato az el6frzetoi szerzodes megkotdsetol szdmitott l5 napon beliil, vagy a felek elofizetoi szerzoddsben foglalt meg6llapod6sa szerinti k6sobbi idopontban, de legfelj ebb az elsfizetoi szerzodds megkotdsdtol szitmitott 90 napon beliil kdteles a szolg6ltat6s nyrijt6s6t megkezdeni. (2) Ha a szolgfitat6s nyrijt6s6nak megkezdese az (1) bekezdds szerinti id6pontban az elofizet6 drdekkor6be tartozo ok miatt nem volt lehetsdges, a felek meg6llapodhatnak a szolgtitatds nyirjt6sa megkezddsenek irjabb idopontj6ban, mely nem lehet kdsobbi, mint az elofizetoi szerzodds megkot6sdtol szftmitott 90 nap. (3) Az (l) bekezd6sben meghatitrozolt, vagy az (l)-(2) bekezdds alapjan a felek meg6llapod6sa slerinti, vagy a szolg6ltato 6ltal az 5. $ (1) bekezd6s b)*c) pontja szerint v6llalt hat6rido elmulaszt6sa eset6n a szolg6ltat6 k6tb6ft koteles frzetni, melynek osszege minden k6sedelmes nap ut6n az titalftnos szerzoddsi feltetelekben foglalt kedvezm6nyek ndlktili bel6p6si dij egy

5 C "l'*..',"':'':j ry"_".-1' rsr"ffohfi tj s {SRVU$ Tele{.s,rn Kft Fltiskotc* lqitsrig trr 2I. T*lefolt: +3$ {461 5'$s-i$$ Fex: +36 {4Si il tizenot6d r6sze, bel6p6si dij hi6ny6b an az elofrzetoi szerzodds szerinti dijcsomagra az 6ltal6nos szerz6ddsi feltdtelekten meghat6rozott kedvezm6nyek n6lkiili havr elo{rzetdsi dij, vagy elore fizetett szolgtitatfusok esetdn az elore fi,zetett drj egy harmincad r6sz6nek nyolcszorosa' (4) AmennyiU.n az (l) bekezd6sben meghat6rozott, vagy az (1)-(2) bekezdds alapi n a felek meg6llapodasa szerinti, vagy a szolgiitato iital az 5. $ (1) bekezdds b)-c) pontja szerint v6llalt nattlao teryesitdsdre a szolg6ltat6 muszaki okbol nem kdpes, es ezert az elofizetoi szerzoddst az Eht $ 1Z; U.t szerint felmondja, a szolgiitato a szolgitltat6snyrijt6s megkezd6sdre nyitva alo'hatarid6 "rddse eredmdnytelen eltelt6tol az eloftzetoi szerzod6s megszrinds6ig a (3) bekezdds szerinti kdtbdr fel6t koteles megfizetni. (5) Ha a szolgtitat6 az (1,) bekezddsben meghat6rozott, vagy az (1)-(2) bekezdds alapiln a ieiek megallapod6sa szerinti, vagy aszolgfltato 6ltal az 5. $ (1) bekezdds b)-c) pontja szerint v6llalt hataridot tirlldpi, akkor az- elofi,zetor hozzdferesi pont letesitdsdt megelozoen az elofrzeto jogosult az elofizeroi szerzod6stol h6tr6nyos jogkovetkezm6nyek ndlktil el6llni. Az eloftzeto.tataru eset6n a felek kotelesek egymdssal elszsmolni, a szolgtitat6 koteles az adott elofrzetoi szerzod6s alapj1nbefizetett dijakat legfeljebb az el6ll6st kovet6 30 napon beliil vissza{rzetni az elofizeto szitiira, az elofizeto pedig kot"ler a szolgtltat6 tulajdon6ban l6vo, a szolgitltats 6ltal 16 szdre 6tadott e szko zo ket a szol gtitat6nak vi s szaszo I g6ltatni. VI. Szolg6ltato az internet-hozz fetes idotartamdra vonatkozo szab6lyokat (ASZF 9. pont): Eszr. 28.$ (1) A szolgtitat6 kdteles a megeloz6en legal6bb 30, de legfeljebb 60 $ (i4) bekezd6sdben foglaltakr6l. szolg6ltat6sra vonatkoz6an az elofizetoi szerzodes az Eszr.-nek megfeleloen m6dositotta 6s alkalmazza. hatdrozott idejri el6fi zetoi szetzod6s megs zineset nappal kor6bban 6rtesiteni az elofizetot azeht VII. Szolg6ltato az internet-hozzitferes szolgiitatilsra vonatko zoan a szolgttltato 6ltal kezdem6ny ezett eloftzetoi szerzod6s-m6dosit6sra vonatkoz6 elj6r6st azeszr.-nek megfeleloen modositotta es alkalmazza. (ASZF pont) Eszr.27.$ (4) A szolgfitat6 a hatfnozott id6re kotott elofizetoi szerzodlst nem jogosult egyoldaliran az alapvetb dijszab6s (rendszeres dijak, ktilondsen elofizetdsi dij, forgalmi dii), az elofizetoi,rertode, idotartama, megsziintetds6nek jogk0vetkezmlnyei, vagy a szolg6ltat6sminosdgi kovetelmdnyek cdl6rtdke tekintet6ben m6dositani, kiv6ve, ha azt az Eht' 132. $ (2) bekezddi6nek b), illetve e) pond6ban foglaltak.indokolj6k. Ahatitrozott idore kotdtt elofizetoi szerzodes egyebekben az Eht $-6ban foflalt rendelkezdsek, feltdtelek szerint modosithat6 egyoldaliran. (5) A hat6rozott idejri elofizetoi szer z6 de s r6utal 6 magatarthss al ne m m6 do s ithat6. VIII. Szolg6ltat6 az internet-hozzttferes szolgiitatttsra vonatkozoan az elofizetoi szerzodes elofizeto 6ltali fblmond6s6nak konilm6nyeit az Eszr.-nek megfeleloen m6dositotta 6s alkalmazza. (ASZF pont): Eszr. 28.g (2) Az Eht $ (15) bekezd6se szerinti jogkovetkezm6nyt a szolgtitato a szolg6ltatisnyritat megkezdes etol afelmond6si ido lejart6ig jogosult felsz6mitani. (3) A szotgfltato u, pht $ (15) bekezd6s6ben meghatirozott jogkovetkezm6nyt nem alkalmazhaii a,ha azal6bbiak miatt mondj afel az elofizeto az elofizetoi szerzod6st:

6 :ti.::..::,..,i::.: c"- "r_l *$.J 1,) fi TFLFCOM {$&VUf Te{ecurrr Kfi i*{itk*l{- l{itrig {rt?!. Tslefcn: +36 {461 5*5-5,S8 F*E; +]S {46} 4tr4-580 a) a szolgftltat6 a hiba kijavitilsfita nyitva 6116 hat6rid6 eredm6nytelen elteltdt kdvetoen a hib6t 15 napig nem tudja elh6ritani, b) az elofizetoi szolg6ltat6s vonatkozdsdban az elofizeto a felmond6s6t megel6zo 90 nap alatt tdbb mint l0 hibabejelent6st tett, amely alapifln a szolgtitat6 val6s, 6rdekkdr6be tartozo hibdt hdritott el, c) a szolgttltato az elofizetoi szerzodest a27. $ (4)bekezdes6be titkozoen m6dosida, d) a mrisorterjeszt{si szolgfitathst nyujto szolg6ltat6 az elofizetoi szerzoddst azbht. 132' $ (2a) bekezd6s6be iitkdz6en m6dositj a, e) a szolg6ltat6 a szolgilltatdst 30 napig nem az elofizetoi szerzod6s szerint teljesiti, 6s emiatt a 24. $ -b an fo gl al tak rende lkez6sek alkalm azdstnak van hel ye' (4) A hat6roiott ideju elofizetoi szerzodds a (3) bekezd6sben foglaltak alapjdntortdno el6fizet6i felmond6sa eseten az elofizetoi szerzodds a felmondo nyilatkozat szolgtrltatohoz tdrt6n6 megdrkezds6t kdveto napon szunik meg' Az egys6ges szerkezetbe foglalt ASZF 20I5.I2.0L naptol hat6lyos, ez6rt k6rjtik a Tisztelt Hat6s6got, hogy,regye aztnyilvtntart6sba. Az ASZF-etazelektronikus hirkozl6sr6l sz6l vi C. torvdny- 1a tovluuialban Eht.) (1)-(2) bekezdes szerint kozz6tettrik, valamint a bejelent6ssel egyidejrileg elektronikus form6ban is megkiildtik az cimrer Miskolc, okt6ber 1 9. Tisztelettel: Leb fig ky Akos ezeto Mell6klet: 1 db PROXYNET Sz6less6vt internet-hozziferes szolgtitaths ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Fordítókulcs az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Bal oldalt: a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet folyamatos számozással Jobb

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére

MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére MIKROSYSNET KFT. Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás igénybevételére Érvényes 2015.12.01-től 1 Tartalomjegyzék 1.Általános adatok, elérhetőség...5 1.1.A Szolgáltató neve, címe...5 1.2.A

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6 Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2015. október 5. Hatálybalépés:

Részletesebben

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal

Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ. Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Opticon Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSHOZ Hatályos: 2016. március 9. 1. oldal Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1. A szolgáltató neve és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek PETE FERENC E.V... szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Bősárkány, Dénesfa, Hidegség, Iván, Ikervár,

Részletesebben

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz JUPINET TÁVKÖZLÉSI KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG JuPiNet Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz a 4-es számú mellékletben szereplő települések területén

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádióműsorelosztási

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű, Győrladamér, Győrzámoly, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött és nomadikus telefon szolgáltatás nyújtásához Előző módosítás 2012.07.1. Előző módosítás 2012.09.30. 2013.01.15., 2013,02,15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Oláh & Társa KFT szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék, Beret, Csobád, Csobaj, Detek, Felsődobsza, Felsővadász,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek műsorjelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15., 2014.05.15., 2014.10.01.

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2016.04.18 Hatályos: 2016.05.18-től

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.22 Utolsó módosítás kelte: 2016.04.13

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek

ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek ZNET-Mikronet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Általános Szerződési Feltételek Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Előző módosítás: 2012.04.15 Előző módosítás: 2012.07.01, 2013.01.15.,2013.03.15, 2013.11.15.,

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás

HATÁROZAT. kijelöli. Indokolás Ügyiratszm: BI/1286-8/2014. Trgy: egyetemes elektronikus hírközlési szolgltató kijelölése orszgos belföldi tudakozó nyújtsa vonatkozsban Ügyintéző: Dr. Csorba Imre HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. Általános Szerződési Feltételek

PR-TELECOM Zrt. Általános Szerződési Feltételek PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abony, Acsád, Ajka-Padragkút, Alattyán, Arló, Ágfalva,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Cogitnet Informatikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOKRA Érvényes: 2015. október 30.-tól 1 1 Tartalom 1. Általános adatok, elérhetőség... 7 1.1 Szolgáltató neve és címe:...

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt

Techno-Tel Kft. a. tagja. Egységes szerkezetbe foglalt Techno-Tel Kft. a tagja Egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek TELEFONSZOLGÁLTATÁS (Helyhez kötött telefonszolgáltatás, Nomadikus beszédcélú szolgáltatás, Egyéb hangátviteli szolgáltatás)

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Telefonszolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek. (továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) AMTEL Hang és Internet Kommunikáció Magyarország Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) Közcélú, nyilvános távbeszélő szolgáltatására vonatkozóan (továbbiakban:

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás!

!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás! OPENNETWORKSKERESKEDELMIÉSSZOLGÁLTATÓKORLÁTOLTFELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG ÁLTALÁNOSSZERZŐDÉSIFELTÉTELEK Helyhezkötöttésnomadikusbeszédcélúszolgáltatások,valamintinternetszolgáltatás igénybevételére Hatályos:2015.december1Ltől

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kazincbarcika-Sajószentpéter-Varbó-Parasznya-Radostyán-Kondó- Sajólászlófalva-Sajókápolna-Alacska-Berente

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s

Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s ,il t ', tj d--*t fl< u-. Szolg illtatflsi 6s szewrz szetzsd6s mely ldtrejott egyrdszr6l N6v: Cim K6pviseli: Dr. Ofner P6ter Gottsegen Gyiirgy Orszigos Kardiokigiai 1096. Budapest Haller fit29 (tov6bbiakban

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

Ö É É É É Í Ü Ü É Á Ó Ö Ü Ö Ö Ü Ö Í INooror-Ás Kolcsr Imre, a Magyar Geocaching Kzhaszn' Egyeslet kpviseletben a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatsg 2IOslilz)IO. sz' levelnek csatolsval a rendelkez rszben

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Techno-Tel Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Techno-Tel Kft. a tagja Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Babócsa, Bélavár, Beleg, Berzence, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Fábiánháza,

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben