!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!!!!! ÁLTALÁNOS+SZERZŐDÉSI+FELTÉTELEK+ Helyhez!kötött!és!nomadikus!beszédcélú!szolgáltatások,!valamint!internetszolgáltatás!"

Átírás

1 OPENNETWORKSKERESKEDELMIÉSSZOLGÁLTATÓKORLÁTOLTFELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG ÁLTALÁNOSSZERZŐDÉSIFELTÉTELEK Helyhezkötöttésnomadikusbeszédcélúszolgáltatások,valamintinternetszolgáltatás igénybevételére Hatályos:2015.december1Ltől OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal1

2 Tartalom 1 Általánosadatok,elérhetőség ASzolgáltatóneveéscíme ASzolgáltatóközpontiügyfélszolgálatánakelérhetőségei(cím,telefonszám,egyéb elérhetőség,nyitvatartásiidő) ASzolgáltatóhibabejelentőjénekelérhetőségei(cím,telefonszám,egyéb elérhetőség,nyitvatartásiidő) ASzolgáltatóinterneteshonlapjánakcíme AzÁltalánosSzerződésiFeltételekElérhetősége Afelügyeletiszervekelérhetősége(cím,telefonszám,egyébelérhetőség) AzÁltalánosSzerződésiFeltételekcélja,tárgya,hatálya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekcélja AzÁltalánosSzerződésiFeltételektárgya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekterületihatálya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekszemélyihatálya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekidőbelihatálya AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseésfeltételei AzElőfizetőiSzerződésmegkötésérevonatkozóeljárás,azElőfizetőiSzerződés megkötéséreirányulóajánlattartalmielemei,azelőfizetőiszolgáltatások igénybevételénekmódjaésfeltételei,aszolgáltatásigénybevételénekesetlegesidőbeli, földrajzi,személyi,tárgyiésegyébkorlátai AzElőfizetőiSzerződésdokumentumai,üzletiElőfizetőkesetébenalkalmazható eltérések AzElőfizetőiSzerződésmegkötésérevonatkozóeljárás AzElőfizetőiSzerződésmegkötésénekvisszautasításailletveelállás AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesElőfizetőiadatok AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesadatok AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesdokumentumok AzElőfizetőiszolgáltatásokigénybevételénekmódjaésfeltételei,aszolgáltatás igénybevételénekkorlátai AzElőfizetőiszolgáltatásokigénybevételénekműszakifeltételeiéskorlátai AzElőfizetőiszolgáltatásokigénybevételénekszemélyifeltételeiéskorlátai AzElőfizetőiszolgáltatásokigénybevételénekidőbeniésföldrajzikorlátai AzNDSLszolgáltatásigénybevételénekmódjaésfeltételei,aszolgáltatás igénybevételénekkorlátai AszerződéskötéstőlszámítvaazElőfizetőihozzáférésipontlétesítésére,vagy hálózativégponthoz,hálózathoztörténőcsatlakozására,ésaszolgáltatásmegkezdésére vállalthatáridő AzElőfizetőihozzáférésipontkialakításáravonatkozóáltalánosfeltételek AzElőfizetőihozzáférésipontkialakításáravonatkozóspeciálisfeltételekNDSL Szolgáltatásesetén VáltozásazElőfizetőadataiban,jellegébenésszemélyében VáltozásazElőfizetőadataiban VáltozásazElőfizetőjellegében,Előfizetőiadatokatérintőnyilatkozatokadása vagyvisszavonása...31 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal2

3 2.5.3 Átírás Áthelyezés AzElőfizetőiszolgáltatástartalma AzElőfizetőiszolgáltatástartalma TelefonálóSzolgáltatás FaxolóSzolgáltatás VIPeXSzolgáltatás icenterinszolgáltatás Kiegészítő,kényelmiszolgáltatások,egyedifejlesztések,díjcsomagok Készülékbérlet NDSLSzolgáltatás Aszolgáltatásigénybevehetőségénekföldrajziterülete Asegélyhívószolgáltatásokhozésahívóhelyérevonatkozóinformációhozvaló hozzáférésésazokhasználatáravonatkozóleírás Tájékoztatásarról,hogyaszolgáltatásegyetemesszolgáltatásde...45 ASzolgáltatónemnyújtegyetemesszolgáltatást ASzolgáltatófelelősségihatárátjelentőElőfizetőihozzáférésiponthelye AzElőfizetőiszolgáltatásminősége,biztonsága AzElőfizetőiszolgáltatásazelektronikushírközlésiszolgáltatásminőségénekaz Előfizetőkésfelhasználókvédelmévelösszefüggőkövetelményeirőlszóló kormányrendeletbenmeghatározott,vagyaszolgáltatóáltalönkéntvállalt szolgáltatásminőségikövetelményeinekcélértékei,ezekértelmezéseésteljesítésük ellenőrzésénekmérésimódszere ASzolgáltatószolgáltatásminőségikövetelményektekintetébenvállalt minimállértékei ASzolgáltatóforgalommérésenalapulószámlázásirendszerének megfelelősége AmennyibenaSzolgáltatóhálózatábanforgalommérést,irányítást,menedzselést alkalmaz,ésezhatássalvanaszolgáltatásminőségére,vagyazelektronikushírközlési szolgáltatásútjánelérhetőmásszolgáltatásokhoz,tartalmakhoz,alkalmazásokhoz történőhozzáférésre,azerrevonatkozószabályokrészletesismertetése Tájékoztatásazonintézkedésről,amelyeketaSzolgáltatóabiztonságotésa hálózategységétbefolyásolóeseményekkelésfenyegetésekkel,valamintsebezhető pontokkalkapcsolatbantehet AzElőfizetőivégberendezéscsatlakoztatásánakfeltételei Aszolgáltatásszüneteltetése,korlátozása,felfüggesztése AzElőfizetőiszolgáltatásszüneteltetésénekesetei,feltételei,azElőfizetőáltal kérhetőszüneteltetésleghosszabbidőtartama,adíjfizetéshezkötöttszünetelésesetei, ésafizetendődíjmértéke AzElőfizetőkéréséretörténőszüneteltetés ASzolgáltatóáltaliszüneteltetés AzElőfizetőiszolgáltatáskorlátozásának,ígykülönösenazElőfizetőáltalindított vagyazelőfizetőnélvégződtetettforgalomkorlátozásának,azelőfizetőiszolgáltatás minőségivagymásjellemzőicsökkentésének,aszolgáltatásfelfüggesztésénekeseteiés feltételei AzElőfizetőiszolgáltatáskorlátozása...56 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal3

4 5.3 AzElőfizetőiszolgáltatásfelfüggesztése Ügyfélkapcsolat,hibaelhárítás,panaszkezelés,jogviták Hibajelentésekkezelése,folyamata,avállalthibaelhárításihatáridő,a hibajelentéseknyilvántartásbavételéreésahibaelhárításáravonatkozóeljárás AzElőfizetőjogaiazElőfizetőiszolgáltatáshibásteljesítéseesetén,azElőfizetőt megilletőkötbérmértéke,azelőfizetőiszolgáltatássalkapcsolatosvitákrendezésének módja AzElőfizetőibejelentések,panaszokkezelése,folyamata(díjreklamáció,kötbérés kártérítésiigényekintézése) Panaszbejelentés,ügyfelektájékoztatása Reklamációk Díjreklamáció Azügyfélszolgálatműködése,apanaszokkezelésirendje,azügyfelekSzolgáltató általvállaltkiszolgálásiideje Atudakozószolgáltatásigénybevétele Tájékoztatásaszolgáltatásteljesítésévelösszefüggőjogvitákperesésperenkívüli kezdeményezéséneklehetőségérőlésfeltételeiről,abékéltetőtestülethezvalófordulás jogáról,azeljárásrajogosulthatóságok,békéltetőtestületésegyébszervezetek megnevezése,elérhetőségeikfeltüntetés Díjak,díjszabás,díjfizetés,számlázás,kártérítés,kötbér AzElőfizetőiszolgáltatásokértfizetendődíjakmeghatározása,mértéke,ennek keretébenazegyszeri,rendszeresésforgalmidíjak,díjazásiidőszakok,díjcsomagok, hibajavításhozkapcsolódódíjak,kedvezményesfeltételekrevonatkozóáltalános rendelkezések,ideértveakedvezményigénybevételéhezszükségesminimális használatravagyidőtartamravonatkozóbármelykövetelményt,aszerződés megszűnése,szüneteltetése,módosítása,korlátozásfeloldásaalkalmávalesedékessé válódíjak,díjazásifeltételek,beleértveavégberendezésselkapcsolatos költségszámítást,díjvisszatérítésikötelezettségetis,adíjfizetésésszámlázásmódja, rendszeressége,aszámlákkézbesítésénekidőpontja,mindenegyébdíj Díjfizetés Díjszámítás Fizetendődíjak Számlázás Fizetőképességvizsgálata,előlegfizetéskikötése Díjtúlfizetés KésedelmesDíjfizetés(UtólagFizetettSzolgáltatásigénybevételeesetén) Akínáltdíjfizetésimódok,akülönbözőfizetésimódokbóladódó,Előfizetőtérintő eltérések DíjfizetésmódjaiUtólagFizetettSzolgáltatásigénybevételeesetén DíjfizetésElőreFizetettSzolgáltatásigénybevételeesetén Akártérítésieljárásszabályai Akötbérmeghatározása,mértékeésmódjai Szolgáltatókötbérfizetésikötelezettsége Előfizetőkötbér,késedelmikamatfizetésikötelezettsége Aszámhordozással,aszünetmentesSzolgáltatóváltássalkapcsolatoseljárások szabályai...76 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal4

5 8.1 Aszámhordozássalkapcsolatoseljárásrészletesszabályai Aszámhordozáskezdeményezése AzElőfizetőazonosítása Aszámhordozásfolyamata InternetszolgáltatáshozkapcsolódószünetmentesSzolgáltatóváltás(ISPváltás) 82 9 Aszerződésidőtartama Aszerződésidőtartama AhatározottidejűElőfizetőiSzerződésekrevonatkozóspeciálisszabályok Adatkezelés,adatbiztonság ASzolgáltatóáltalkezeltadatokfajtái,tárolásukésesetlegestovábbításuk célja,időtartama AzElőfizetőtájékoztatásaazadatbiztonságiszabályokról,továbbáaz adatkezelésselkapcsolatosjogairóléskötelezettségeiről Adatbiztonság Adatvédelem Adatszolgáltatás AzElőfizetőjogszabálybanmeghatározottnyilatkozataimegadásának,a nyilatkozatokmódosításának,visszavonásánakmódjai,eseteiéshatárideje(különösen Előfizetőinévjegyzékhez,aforgalmiadatokonkívülihelymeghatározóadatoknyújtásához, értéknöveltszolgáltatásoknyújtásához,elektronikushírközlésiszolgáltatások értékesítéséhez,ésüzletszerzéscéljábóltörténőszemélyesadatokkezeléséhez,tételes számlaigényléséhez,azelőválasztássalválasztottközvetítőszolgáltatóravonatkozó nyilatkozatok,egyénielőfizetőiminőségrevonatkozónyilatkozat) TermészetesszemélyElőfizetőkElőfizetőiminőségérevonatkozónyilatkozata KisdésközépvállalkozásokegyéniElőfizetőiminőségérevonatkozónyilatkozat Előfizetőinévjegyzék,értéknöveltszolgáltatásoknyújtása,hírközlési szolgáltatásokértékesítéseésüzletszerzéscéljábóltörténőszemélyesadatokkezelése Tételeséshívásrészletezőszámlamellékletigénylésérevonatkozónyilatkozat89 AzElőfizetőa pontbanszabályozottszámlamellékletekrevonatkozóIgényétaz ElőfizetőiSzerződésmegkötésekor,vagyeztkövetőenazÜgyfélszolgálatonkeresztül jelezheti Hívószámkijelzéskorlátozásáravonatkozónyilatkozat...89 ElőfizetőahívószámkijelzéskorlátozásáravonatkozóigényétazElőfizetőiSzerződés megkötésekor,vagyeztkövetőenazügyfélszolgálatonkeresztüljelezheti AzElőfizetőiSzerződésmódosításánakésmegszűnésénekfeltételei ASzolgáltatóáltalkezdeményezettszerződésmódosításfeltételei,aSzolgáltató jogosultságaazegyoldalúszerződésmódosításra,azelőfizetőerrőltörténő tájékoztatásánakmódja,azegyoldalúszerződésmódosítássalkapcsolatbanazelőfizetőt megilletőjogok Egyoldalúszerződésmódosítás AzElőfizetőihívószámmegváltoztatása...92 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal5

6 12.2 AzElőfizetőáltalkezdeményezettszerződésmódosításesetei,feltételei,a módosításteljesítésénekhatárideje VáltozásazElőfizetőadataiban Átírás Áthelyezés Díjcsomagváltás ASzolgáltatóáltaliszerződésfelmondásesetei,feltételei Rendesfelmondás Rendkívülifelmondás AzElőfizetőáltaliszerződésfelmondásesetei,feltételei Rendesfelmondás Rendkívülifelmondás EgyébElőfizetőiSzerződésmódosításiésmegszűnésiesetekésfeltételek AzElőfizetőnekaszolgáltatásigénybevételévelkapcsolatosegyébkötelezettségei: Azegyüttműködésiéstájékoztatásikötelezettség Aszolgáltatásrendeltetésszerűhasználata Avégberendezéssel,illetveazElőfizetőnekátadott,deaSzolgáltatótulajdonát képezőmáselektronikushírközlőeszközökkelkapcsolatoskötelezettségek Azadatváltozásbejelentése,adatszolgáltatás Vegyesrendelkezések...99 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal6

7 1 Általánosadatok,elérhetőség 1.1 ASzolgáltatóneveéscíme A Szolgáltató neve: Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ASzolgáltatócíme:1026Budapest,EndrődiSándoru.15/C 1.2 A Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség,nyitvatartásiidő) AzÜgyfélszolgálatelérhetősége:munkanapokon9:00L18:00óraközött AzÜgyfélszolgálatcíme:1026Budapest,EndrődiSándoru.15/C AtelefonosÜgyfélszolgálatelérhetősége:munkanapokon9:00L18:00óraközött AtelefonosÜgyfélszolgálattelefonszáma: ELmail: A Szolgáltató elmailen keresztül folyamatosan, az év minden napján,napi24órábanfogadügyfélbejelentéseket. ASzolgáltatóaközpontiügyfélszolgálatonkívülnemüzemeltetügyfélszolgálatot. 1.3 A Szolgáltató hibabejelentőjének elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség,nyitvatartásiidő) Ahibabejelentőelérhetősége:munkanapokon9:00L18:00óraközött: napján,napi24órábanfogadügyfélbejelentéseket. 1.4 ASzolgáltatóinterneteshonlapjánakcíme Honlap: 1.5 AzÁltalánosSzerződésiFeltételekElérhetősége A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei nyomtatott formában a Központi Ügyfélszolgálatonelérhetők. AzÁltalánosSzerződésiFeltételekelektronikuselérhetősége: A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek mar nem hatályos változatait 5 évre visszamenőlegelektronikusanismegőrzi,pontosanmegjelölve,hogyazokmilyenidőszakban voltak hatályban, továbbá ügyfélszolgálatán. és internetes holnapján ezeket legalább 24 OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal7

8 hónapravisszamenőleghozzáférhetővé,teszi.,előfizetőiigényeseténazáltalánosszerződési FeltételekrőlaSzolgáltatótájékoztatást*ad. ' 1.6 Afelügyeletiszervekelérhetősége(cím,telefonszám,egyébelérhetőség) A Szolgáltató tevékenysége felett a felügyeleti jogokat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság(NMHH)ésaNemzetiFogyasztóvédelmiHatóság(NFH)szerveigyakorolják. AfelügyeletiszervekelérhetőségétazÁSZF2.sz.mellékletetartalmazza. 1.7 AzÁltalánosSzerződésiFeltételekcélja,tárgya,hatálya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekcélja SzolgáltatóazÁltalánosSzerződésiFeltételeketazelektronikushírközlésrőlszóló2003.éviC. tv., és az egyéb távközlési és elektronikus hírközlésről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelőenhoztalétre.azáltalánosszerződésifeltételekcélja,hogyazelőfizetőkszámára hozzáférhetőmódonésközérthetőenrögzítseaszolgáltatóáltalánosszerződésifeltételeit AzÁltalánosSzerződésiFeltételektárgya AzÁltalánosSzerződésiFeltételekrészletesenszabályozzaaSzolgáltatóésazElőfizetőjogait és kötelezettségeit, a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos feltételeket, valamint a Szolgáltatással illetve a Felekkel kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltatóra a mindenkor hatályosmagyarjogszabályokéshatóságielőírások,azeurópaiunióselőírásokésapolgári Törvénykönyvkötelezőerejűrendelkezéseimindentovábbikikötésnélkülisirányadók AzÁltalánosSzerződésiFeltételekterületihatálya ASzolgáltatóaSzolgáltatástaMagyarKöztársaságterületénnyújtja.AzElőfizetőiSzerződés megkötésekor Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződésben az Előfizetői Hozzáférési Pont megjelölésévelnyilatkozik, hogy a Szolgáltatást a Magyar Köztársaság területén hol kívánja igénybevenni AzÁltalánosSzerződésiFeltételekszemélyihatálya Az Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a SzolgáltatásigénybevételéreElőfizetőijogviszonybakerülővalamennyiElőfizetőre,valamint aszolgáltatástazelőfizetőfelelősségealapjánhasználókra. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal8

9 1.7.5 AzÁltalánosSzerződésiFeltételekidőbelihatálya Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelöltidőponttólkezdődőenhatályos,éshatálybanmaradmindaddig,amígaszolgáltató aszolgáltatásnyújtásárajogosult. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt létrejött Előfizetői Szerződésekre is. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, az ÁltalánosSzerződésiFeltételekésannakmódosulásaiaközzétételkormegjelöltidőpontban kiegészítikvagyfelváltjákakorábbanlétrejöttelőfizetésiszerződéseket. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket L módosítás esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően L nyilvánosságra hozza, és Ügyfélszolgálatán illetve internetes honlapján ingyenesen elérhetővé teszi, valamint az Előfizetőket Eht (4) szerintértesíti.amennyibenamódosításújszolgáltatásbevezetésemiattválikszükségessé, és a módosítás az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseit nem érinti, a Szolgáltató nem köteles a módosítást, a hatálybalépést 30 nappal megelőzően nyilvánosságrahozni. 2 AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseésfeltételei Fogalmak: Előfizető Azatermészetes,illetvebejegyzettjogiszemély,jogiszemélyiségnélküligazdaságitársaság, vagynyilvántartásbavettmásszervezet(nemtermészetesszemély),akielőfizetőiszerződés alapjánaszolgáltatástigénybeveszi.azelőfizetőegyetemlegesenfelelaszámlafizetővelaz Előfizetői Szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért (lásd egyetemleges felelősség).amennyibenazelőfizetőiszerződésbenazelőfizetőaszámlafizetőtőlelkülönülő szerződőfél,aszámlafizetőmeghatározásalattlazelőfizetőiszerződésbenmeghatározott kivételekkellazelőfizetőtisértenikell. Természetes személy Előfizető meghatalmazottjaként olyan természetes személy járhat el, akimeghatalmazásátközokirattal,vagyteljesbizonyítóerejűmagánokirattaligazolja. EgyéniElőfizető AzazElőfizető,akiúgynyilatkozott,hogygazdaságitevékenységikörénkívülvesziigénybea Szolgáltatást.ASzolgáltatókötelesbiztosítani,hogyakisLésközépvállalkozásokazElőfizetői Szerződés megkötésekor kérhessék az egyéni Előfizetőkre vonatkozó szabályok vonatkozásukban történő alkalmazását, amennyiben az általuk igénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni Előfizetők számára is elérhető a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint. Jelen ÁSZF hatályba lépésekor ezen nyilatkozattételi lehetőséggel a szolgáltatást igénylő kisl és középvállalkozás az Előfizetői Szerződés mellékletét képező Adatlapkitöltésévelélhet. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal9

10 ÜzletiElőfizető Az a személy vagy szervezet (ideértve az állami, közigazgatási szervet, civil szervezetet és más, külön jogszabályban önálló jogi személyiséggel felruházott szervezetet is), aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe az elektronikus hírközlési szolgáltatást. Amennyiben a kisl és középvállalkozó Igénylő az egyéni Előfizetőkre vonatkozó szabályok alkalmazásáról nyilatkozik, úgy az ennek feltételéül támasztott mutatókat a kisl és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint kell meghatározni,illetve aszolgáltatóerrevonatkozóigényeesetén bizonyítani.jelenászf hatályba lépésének időpontjában kisl és középvállalkozásnak minősül minden olyan üzleti Előfizető, melynek éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem éri el a 10 millió eurónakmegfelelőforintösszegetésfoglalkoztatottilétszáma50főalatti. Igénylő Azatermészetesszemély,egyénivállalkozó,illetvebejegyzettjogiszemély,jogiszemélyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet (nem természetes személy), aki Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló nyilatkozatot tesz, addig az időpontig,amígazelőfizetőiszerződéslétrejön. Számlafizető Azatermészetesszemély,egyénivállalkozó,illetvebejegyzettjogiszemély,jogiszemélyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet (nem természetes személy), aki a Szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezett. A SzámlafizetőegyetemlegesenfelelazElőfizetővelazElőfizetőiSzerződésbenmeghatározott kötelezettségekteljesítéséért. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben a Számlafizető az Előfizetőtől elkülönülő szerződő fél,azelőfizetőmeghatározásalattlazelőfizetőiszerződésbenmeghatározottkivételekkell aszámlafizetőtisértenikell. Egyetemlegesfelelősség Egyetemleges kötelezettség esetében minden kötelezett (jelen esetben mind az Előfizető, mindaszámlafizető)azegészellenszolgáltatássaltartozikaszolgáltatófelé,deamennyiben bármelyikük, azaz az Előfizető vagy a Számlafizető szerződés szerint teljesít, vagy a kötelezettséget beszámítással megszünteti, a Szolgáltatóval szemben az összes kötelezett kötelezettsége megszűnik. Az egyetemlegesen kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek. ElőfizetőiSzerződés A Szolgáltató a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételekkel, a szükséges hatóságiengedélyekésjóváhagyásokbirtokábantávközlésiszolgáltatástjelen,ajogviszonyt megtestesítő szerződés alapján nyújtja az Előfizető részére, aki köteles az Előfizetői OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal10

11 Szerződés feltételeit betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért a Díjszabásban meghatározottdíjathatáridőbenmegfizetni.aszolgáltatókötelesazelőfizetőiszerződésben vállaltkötelezettségeketbetartani. AzElőfizetőiSzerződésEgyediElőfizetőiSzerződésből,ÁltalánosSzerződésiFeltételekből,és ezekmindenkorimellékleteibőláll. Díjszabás A Szolgáltató a Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjakat, érvényesítésének részletes szabályait külön Díjszabásban rögzíti, amely az Előfizetővel kötött Előfizetői Szerződésszerveséselválaszthatatlanrészétképezi. ElőfizetőiDíj ADíjszabásbanmeghatározott,azElőfizetőáltalfizetendődíjakösszessége. EgyszeriDíj TávközlésiszolgáltatásigénybevételeeseténaszolgáltatásüzembehelyezéséértazElőfizető általegyszerialkalommalfizetendődíj(pl.üzembehelyezésivagytelepítésidíj).azegyszeri DíjaSzerződésmegszűnéseeseténnemkerülvisszafizetésreazElőfizetőnek.Egyszeridíjnak minősül minden olyan díj is, melyet a Szolgáltató az Előfizetői Szerződés, valamint az Előfizetőkezelésével,kapcsolatbanfelszámít(pl.áthelyezésidíj). HaviElőfizetőiDíj Távközlési szolgáltatás igénybevétele esetén az aktív alapszolgáltatásért, a Szolgáltatás rendelkezésreállásáértésazelőfizetőáltalmegrendelthavidíjaskiegészítőszolgáltatásokért azelőfizetőáltalfizetendődíj. ForgalmiDíj Az azonos vagy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszüntetéséig nyújtott beszédl vagy adatátviteli szolgáltatásért, valamint a kiegészítő SzolgáltatásokigénybevételéértazElőfizetőáltalfizetendődíj. Tájékoztatás/Értesítés ASzolgáltatótájékoztatásikötelezettségénekelegettesz,haatájékoztatástügyfélszolgálati helyiségében illetve internetes honlapján hozzáférhetővé teszi, valamint ha az abban foglaltakrólatelefonszolgáltatásigénybevételévelelérhetőtelefonosügyfélszolgálatszóbeli tájékoztatástad. ElőfizetőiHozzáférésiPont Az a hálózati végpont, amelyen keresztül az Előfizető vagy felhasználó a Szolgáltatás igénybevételérealkalmaselektronikushírközlővégberendezésfizikaiéslogikaicsatlakozásán keresztülhálózatifunkciókatésahálózatonnyújtottszolgáltatástigénybeveheti. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal11

12 Helyhez kötött és nomadikus beszédcélú szolgáltatások esetén L tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a távközlési szolgáltatást internet hálózaton nyújtja L az Előfizetői Hozzáférési PontaSzolgáltatószervereésazElőfizetőinternetkapcsolatánaktalálkozásipontja. Internetszolgáltatás esetén az Előfizetői Hozzáférési pont a Szolgáltató saját hírközlő hálózatánakilletőlegazegyébmódonhasználatábanlévőhírközlőhálózatokésazelőfizető Internet Szolgáltatás igénybevételére alkalmas végberendezésének fizikai vagy logikai csatlakozásipontja. UtólagFizetettSzolgáltatás A Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjat az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételétkövetőenutólag,havifizetésigyakoriságúelszámoláskeretébenegyenlítiki. Számlafordulónapja A számlaforduló napja az a nap (azaz minden hónap x. napja), amikor a szerződés Szolgáltatóhoz való visszaérkezését követően a Szolgáltató a szolgáltatást a rendszerben beállítja. Számlázásiidőszak A számlázási időszak a tárgyhó számlaforduló napjától következő hónap számlaforduló napjátmegelőzőnapigterjedőidőszak. Lebeszélhetőség Telefonszolgáltatáshozkapcsolódóanazelőfizetésidíjteljesegésze,vagyazonrésze,amely részbenvagyegészbenazadottszámlázásiidőszakforgalmidíjaibabeszámításrakerül. ElőreFizetettSzolgáltatás A Szolgáltatás ellenértékeként járó szolgáltatási díjat az Előfizető a Szolgáltatás igénybevételétmegelőzőenegyenlítiki. OnlineFizetés ASzolgáltatóinterneteshonlapjánkeresztül,azerreacélralétrehozottbiztonságosoldalon bankkártyával,illetveegyébinternetenkeresztültörténőfizetésimód. Egyenlegfeltöltés Az Előre Fizetett Szolgáltatást használó Előfizető az Előfizetői díjat a szolgáltatás igénybevételeelőttegyenlítiki.aszolgáltatóafeltöltésidőpontjátólszámítottlegfeljebb3 munkanaponbelülvállaljaafeltöltöttösszegjóváírásátazelőfizetőegyenlegén. Igénybejelentés AzIgénylőElőfizetőiSzerződésmegkötéséreirányulónyilatkozata. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal12

13 AzElőfizetőijogviszonylétrejötte Az Előfizetői jogviszony az Előfizetői Szerződés megkötésével jön létre. A Szolgáltató az Előfizetői Szerződés létrejöttétől, vagy a felek által meghatározott időponttól kezdődően vállaljaaszolgáltatásnyújtásátelőfizetőrészére.aszolgáltatásnyújtásánakkezdőidőpontja amennyiben az Előfizető valamennyi, a megrendeléssel kapcsolatos kötelezettségének időbenelegetteszlazigénybejelentéstőlszámítottlegfeljebb15nap,vagyafelekelőfizetői Szerződésben foglalt megállapodása szerint későbbi időpont, de legfeljebb az Előfizetői Szerződésmegkötésétőlszámított90nap. AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseírásban AzElőfizetőijogviszonyazEgyediElőfizetőiSzerződésElőfizetőáltaltörténőaláírásával,ésaz ÁltalánosSzerződésiFeltételek,valamintazElőfizetőiSzerződésmindenkorimellékleteineka kifejezett elfogadásával, továbbá az Előfizetői Szerződésben meghatározott előre fizetendő díjaknakamegfizetéséveljönlétre. AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseonline Az Előfizetői jogviszony a Szolgáltató internetes honlapján keresztül, az erre a célra létrehozott oldalon található űrlap kitöltésével, és az Általános Szerződési Feltételek kifejezett elfogadásával, továbbá előre fizetett szolgáltatás esetében L a honlapon meghatározottelőrefizetendődíjaknakamegfizetéséveljönlétre.azonlinekötöttelőfizetői Szerződésírásbanfoglaltszerződésnekminősül. AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseszóbanvagyráutalómagatartással Felek az Előfizetői Szerződést szóban vagy ráutaló magatartással így különösen a SzolgáltatásigénybevételévelLismegköthetik.AzígymegkötöttSzerződésekreazÁltalános Szerződési Feltételek rendelkezéseit kell alkalmazni. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének a szolgáltatás átadás/átvételének, vagy a szolgáltatásellenértékéttartalmazószámlamegfizetéséneknapjatekintendő.ezendátumok közül a legkorábbi minősül a szolgáltatás létrejöttének. Nem tekinthető ráutaló magatartásnakaszolgáltatásjogosulatlanigénybevétele. 2.1 Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó eljárás, az Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló ajánlat tartalmi elemei, az Előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli,földrajzi,személyi,tárgyiésegyébkorlátai AzElőfizetőiSzerződésdokumentumai,üzletiElőfizetőkesetébenalkalmazható eltérések ' OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal13

14 AzElőfizetőiSzerződésdokumentumai AzElőfizetőiszolgáltatásnyújtásárólaSzolgáltató,azElőfizetőésazElőfizetőiszolgáltatást igénylő más felhasználók (a továbbiakban együtt: felek) kizárólag Előfizetői Szerződést köthetnek,amelyáltalánosszerződésifeltételekből,valamintegyedielőfizetőiszerződésből áll. A Szolgáltató az elektronikus hírközlésről szóló Évi C. törvény (a továbbiakban Eht.) 127. (1)bekezdésébenmeghatározottElőfizetőiSzerződéstúgyköteleskialakítani,hogyaz megfeleljen a közérthetőség, ellentmondáslmentesség és áttekinthetőség követelményeinek. AzElőfizetőiSzerződébensemmisazakikötés,amelyazElőfizetőnekazEht.Lban,valaminta 2/2015(III.30)NMHHrendeletbenazelektronikushírközlésiElőfizetőiSzerződésekrészletes szabályairól (továbbiakban: ESZR) biztosított jogait megállapító rendelkezésektől az említett jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában az Előfizető hátrányára eltér. Semmis továbbá az Előfizetőnek az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályban megállapított jogáról lemondó jognyilatkozata, kivéve, ha azt az említett jogszabályok kifejezettenmegengedik. AfelekazegyediElőfizetőiSzerződésbenazÁltalánosSzerződésiFeltételekbenfoglaltaktól azelőfizetőjaváraegyezőakarattaleltérhetnek AzÜzletiElőfizetőkesetébenalkalmazhatóeltérésekazElőfizetőiSzerződésben AzÜzletiElőfizetőkesetébenegyezőakarattalalkalmazhatóeltérésekazElőfizetői Szerződésben' Azon Üzleti Előfizető esetében, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő és éves nettóárbevételevagymérlegfőösszegelegalább10millióeurónakmegfelelőforintösszeg,a Felek egyező akarattal eltérhetnek az Eht. Előfizetői Szerződéssel kapcsolatos, valamint az ESZRrendelkezéseitől. AfentikörbenemtartozóüzletiElőfizetőkesetébenaFelekegyezőakarattaleltérhetnek: azeht. o 127. (4b)bekezdés o 128. (2)bekezdés, o 134. (1)L(2),(6),(10),(10b),(11),(13),(15)bekezdés o 135. o 140. (1)L(2),(4)bekezdés azeszr: o 3. (9)bekezdés o 7. o 11. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal14

15 o 17. (1)bekezdés rendelkezéseitől,valamintaszolgáltatóáltalánosszerződésifeltételeitől. A fentiek alkalmazása esetén az Egyedi Előfizetői Szerződés tartalmazza, hogy a Felek az adott jogszabályi rendelkezéstől vagy Általános Szerződési Feltételtől miben és hogyan térnek el, valamint tartalmazza az Üzleti Előfizetőnek az eltérés elfogadására vonatkozó kifejezettnyilatkozatát AzÜzletiElőfizetőkesetébenSzolgáltatóáltalalkalmazhatóeltérésekazElőfizetői Szerződésben AzÜzletiElőfizetőkesetébenaSzolgáltatóeltérhet: azeht. o 129. (5)bekezdés o 131. (1)bekezdés, azeszr: o 10. rendelkezéseitől. AfentiekalkalmazásaeseténazEgyediElőfizetőiSzerződéstartalmazza,hogyaSzolgáltató azadottjogszabályirendelkezéstőlvagyáltalánosszerződésifeltételtőlmibenéshogyantér el. ' AzElőfizetőiSzerződésmegkötésérevonatkozóeljárás Az Előfizetői Szerződés Utólag Fizetett Szolgáltatás esetén kizárólag írásban, előrefizetett szolgáltatáseseténírásban,szóban,onlinevagyráutalómagatartássalköthetőmeg Igénybejelentés A szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést írásban, továbbá személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében, illetve telefonon vagy online lehet megtenni. Az igénybejelentéstaleendőelőfizetőnek(igénylőnek)vagyképviselőjénekkellmegtennie. Az Előfizetői Szerződés megkötésére vonatkozó igényléseket, ajánlatokat Szolgáltató nyilvántartásba veszi, mely lehetővé teszi a szerződéskötési folyamat nyomon követését. EnnekkapcsánazElőfizetőiadatokatkezelésétaSzolgáltatóa2003.éviC.törvény(Eht.)154..alapjánvégzi Írásbantettigénybejelentés Az írásban tett igénybejelentést a Szolgáltatóhoz elmaillben, levélben vagy faxon kell benyújtani,illetveaszolgáltatónakkellküldeni,aszolgáltatóügyfélszolgálatánakcímezve. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal15

16 Az írásban tett igénybejelentésnek tartalmaznia kell az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat. Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatok hiányában az ElőfizetőiSzerződéstaSzolgáltatónemkötimeg. Amennyiben az igénybejelentés az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges adatokat nemtartalmazza,aszolgáltató8naposhatáridőmegjelölésévelírásbanmegkériazigénylőt azigénybejelentésbőlhiányzóadatokpótlására.amennyibenazigénylőazigénybejelentést a 8 napos határidő alatt írásban nem egészíti ki, a Szolgáltató az igénybejelentést nem rögzíti Személyesen,vagytelefonontettigénybejelentés A szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést személyesen, a Szolgáltató ügyfélszolgálati helyiségében, vagy a Szolgáltató Ügyfélszolgálatán telefonon vagy el mailbenllehetaszolgáltatóvalközölni.azigénybejelentésnektartalmazniakellazelőfizetői Szerződésmegkötéséhezszükségesadatokat. AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesadatokhiányábanazElőfizetőiSzerződésta Szolgáltató nem köti meg. Amennyiben az igénybejelentés az Előfizetői Szerződés megkötéséhezszükségesadatokatnemtartalmazza,ennektényétazügyintézőszóbanközli az Igénylővel, és 8 napos határidő megjelölésével megkéri a hiányzó adatok pótlására. Amennyiben az Igénylő az igénybejelentést a 8 napos határidő alatt nem egészíti ki, a Szolgáltatóazigénybejelentéstnemrögzíti Onlineigénybejelentés A szerződés megkötésére irányuló igénybejelentést a Szolgáltató internetes honlapján keresztül,azerreacélralétrehozottoldalontalálható: űrlapkitöltésével, azáltalánosszerződésifeltételekkifejezettelfogadásával az Előfizetői Szerződés adatait tartalmazó dokumentum elmailben történő kiküldésételfogadónyilatkozattallehetmegtenni. ASzolgáltatóelektronikusútontörténőszerződéskötéskoriskötelesbiztosítani,hogyakisL ésközépvállalkozásokazelőfizetőiszerződésmegkötésekorkérhessékazegyénielőfizetőkre vonatkozószabályokvonatkozásukbantörténőalkalmazását,amennyibenazáltalukigénybe venni kívánt szolgáltatás az egyéni Előfizetők számára is elérhető a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei szerint. Ebben az esetben a Szolgáltató a részletes az előnyöket és hátrányokatbemutató tájékoztatástelektronikusútonkötelesmegadni Azigénybejelentéstartalmielemei,azadatokvizsgálata OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal16

17 Aszolgáltatásigénylésesoránmegadandóadatokakövetkezők: azelőfizetőiszerződésmegkötéséhezszükségesadatok(ld.2.2.1); azelőfizetőiszerződésmegkötéséhezszükségesdokumentumok(ld.2.2.2); aszolgáltatásmegnevezése; azelőfizetőihozzáférésipontlétesítésénekhelye,amennyibenszükséges; aszolgáltatásigénybevételéhezszükségesnyilatkozatok(ld.11.fejezet),; azigénybejelentéshelyeésideje. Ha az Igénylő a távközlési szolgáltatást a jelen Előfizetői Szerződés létrejöttét megelőzően más Szolgáltatótól vette igénybe, az igénybejelentés során nyilatkozhat, hogy a korábbi kapcsolási számát a Szolgáltatóhoz hordozza a korábbi Előfizetői Szerződésének egyidejű megszüntetésével.aszámhordozásrészletesszabályaita8.fejezettartalmazza. A Szolgáltató jogosult az Előfizetői Szerződés megkötése előtt és annak fennállása alatt bármikor az Előfizető által a szerződéskötéskor megadott személyes adatokat, illetve az ElőfizetőfizetőképességétLakárharmadikszemélyekútjánisLvizsgálni,ésazElőfizetőtőlaz ehhezszükségesinformációkatilletveeztigazolóokmányokatkérni.aszolgáltatójogosulta Szolgáltatásnyújtásátdíjfizetéshez,vagyvalamelyegyébbiztosítékhozkötni AzElőfizetőiSzerződésmegkötése,azElőfizetőijogviszonylétrejötte AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseírásban Utólag fizetett szolgáltatás esetén Szolgáltató az írásban, telefonon, vagy online tett hiánytalan igénybejelentés alapján haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül elvégzi az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatait, és e határidőn belül igazolható módon nyilatkozikésértesítiazigénylőtarról,hogy: azigénytteljesíti, az igény teljesíthető de a szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában az igénybejelentéstőlszámított30naponbelülnemtudjabiztosítani,ezzelegyidejűleg megjelöliaszolgáltatásnyújtásánakmegkezdésérevállaltkötelezettségteljesítésének legkésőbbiidőpontját(év,hónap,nappontossággal),amelynemhaladhatjamegaz igénybejelentéstőlszámított90napot, azigénynemteljesíthető. Az értesítéssel egyidejűleg a Szolgáltató ajánlatot tesz az igénybejelentést tevőnek az igénybejelentés alapján a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben meghatározottak szerintielőfizetőiszerződésmegkötésére. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal17

18 AzajánlattételazEgyediElőfizetőiSzerződésElőfizetőadataivalésszerződésesfeltételeivel kitöltött példányának Előfizető részére történő átadásával/megküldésével történik. Az ajánlatotszolgáltatószemélyesen,vagyelmailútjánjuttatjaelelőfizetőnek. Az Előfizetői Szerződés megkötését megelőzően az Szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű szerződés megkötésének lehetőségeirőlésigazolhatómódonbemutatniazokrészletesfeltételeit,melytájékoztatási kötelezettségénekjelenászflbenésazelőfizetőiszerződésbenfoglaltközlésselelegettesz. A tájékoztatás elmaradása esetén az Előfizetői Szerződésben az Előfizetőt érintő, a határozott idejű Előfizetői Szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapítószerződésesrendelkezéssemmis. ASzolgáltatónemkövetelhetazElőfizetőtőldíjat,ellenszolgáltatást,haolyanszolgáltatást, terméket, vagy elektronikus hírközlő eszközt értékesít, amelyet az Előfizető nemrendelt meg. A Szolgáltató erre vonatkozó ajánlata csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett, tevőleges magatartásával elfogadta. Elfogadásnak minősül Előfizető részérőlaelőfizetőiszerződésben,vagyazászf1.sz.mellékletében(díjszabás)szereplőaz Előfizetői Szerződés tárgyaként megjelölt szolgáltatáshoz/szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások(pl.forgalmiszolgáltatások)igénybevétele. AmennyibenazIgénylőaSzolgáltatóElőfizetőiSzerződésrevonatkozóajánlatátelfogadja,az Előfizetői Szerződés jelenlevő felek között nyomban, távollévő felek között akkor jön létre, amikor az Igénylő által aláírt és elfogadott Egyedi Előfizetői Szerződés annak minden mellékletével, és az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges összes nyilatkozatával együttmegérkezikaszolgáltatóhoz.azaláírtegyedielőfizetőiszerződésésanyilatkozatok Szolgáltató részére történő megküldése az Előfizető részéről a Szerződés megkötésére irányulójognyilatkozatnakminősül. Az Igénylőnek a Szolgáltató által aláírt és megküldött Előfizetői Szerződési ajánlatot az ajánlatkézhezvételétkövetőlegkésőbb15naponbelülkellszerződéskötésiszándékesetén visszaküldenie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató a fentiek szerint már létrejött Előfizetői Szerződés SzolgáltatóáltalisaláírtLElőfizetőipéldányaitpostaiútonjuttatjaelazElőfizető részére. A"távollévők"közöttírásbanmegkötöttElőfizetőiSzerződéslétrejöttét(követőenaSzolgáltató a megkötött Előfizetői Szerződés létrejöttének* időpontjáról* haladéktalanul, de legfeljebb 8 naponbelülértesítiazelőfizetőt,melyközlésnekmegfeleltafenti aláírássalésdátummal ellátott szerződéspéldánymegküldése. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal18

19 ElőrefizetettSzolgáltatásírásbantörténőmegkötéseeseténafentiszabályokazirányadóak, azzal, hogy az Előfizetői Szerződés létrejöttéhez a Szolgáltatás díjának megfizetése is szükséges. A Szolgáltatás díját online fizetéssel, banki átutalással, postai átutalással vagy készpénzbefizetéssellehetmegfizetni AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseonline Az előre fizetett szolgáltatások esetében a pontban meghatározott igénybejelentéssel, ennek Szolgáltató általi elmail visszaigazolásával, továbbá a honlapon meghatározottelőrefizetendődíjaknakelőfizetőáltalimegfizetésévelazelőfizetőiszerződés létrejön.azonlinekötöttelőfizetőiszerződésírásbanfoglaltszerződésnekminősül. Az elektronikus úton különösen( internetes( honlapon( elérhető szerződéskötés felület, vagy elektronikuslevélútján)történőszerződéskötéseseténaszolgáltatóköteleshaladéktalanul, delegfeljebb48óránbelülazelőfizetőiszerződéslétrejöttét(elektronikus(útonvisszaigazolni ésazelőfizetőiszerződéstmaradandómódonrögzíteni.azelőfizetőiszerződéstaszolgáltató a" rögzítéstől" számított 5 napon belül köteles az Előfizetőnek elektronikus levélben megküldeni, vagy az Előfizetői Szerződéshez történő hozzáféréséhez* szükséges adatokat elektronikuslevélben,vagyegyébelektronikusútonmegadni. Az utólag fizetett szolgáltatások esetében az online igénybejelentés Szolgáltató általi visszaigazolását követően a Szolgáltató által megküldött Előfizetői Szerződést Felek írásban kötikmega fejezetbenleírtakszerint AzElőfizetőiSzerződésmegkötéseszóbanvagyráutalómagatartással AzElőfizetőiSzerződésszóbanvagyráutalómagatartássalakkorjönlétre,amikorazírásban, személyesen, telefonon tett igénybejelentés alapján a Szolgáltató az Igénybejelentést nyilvántartásba vette, a nyilvántartásba vétel tényét az Igénybejelentés módjának megfelelőenlazigénylőnekvisszaigazolta,ésazigénylőaszolgáltatásidíjatonlinefizetéssel, bankiátutalással,postaiátutalássalvagykészpénzbefizetésselmegfizette. ASzolgáltatóanyilvántartásbavételtényét: személyesenéstelefonontettigénybejelentéseseténnyomban, elmaillbentettigénybejelentésesetén2munkanaponbelül, levélbenvagyfaxontettigénybejelentésesetén8munkanaponbelüligazoljavissza. Az Előfizető szóban, online vagy ráutaló magatartással történő szerződéskötést követően beleegyezését adja, hogy a szerződéskötéssel egy időben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásátazonnalmegkezdje. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal19

20 Ráutaló magatartással csak akkor jön létre Előfizetői Szerződés, ha az Előfizető számára az elfogadó nyilatkozat megtételekor az ajánlat és az Előfizetői Szerződés lényeges tartalma ismertvolt.szerződéskötésreirányuló,ráutalómagatartássaltettjognyilatkozatnakkizárólag az a tevőleges magatartás minősül, amely minden kétséget kizáróan kifejezi az Előfizetői Szerződésmegkötésérevonatkozóakaratot.Anyilatkozattételelmulasztása,vagyvalamilyen magatartástól tartózkodás nem minősül Előfizetői Szerződés megkötésére irányuló jognyilatkozatnak. Az Előfizetői Szerződés jelen pontban meghatározott létrejöttét követően a Szolgáltató a megkötöttelőfizetőiszerződésrőllegfeljebb8naponbelülazelőfizetőhozzájárulásaalapján elektronikuslevélbenmegküldveaszerződésesadatokattartalmazódokumentumotküld.a Szolgáltatódadokumentumotingyenesen,afelekmegegyezéseszerinttartósadathordozón* vagy elektronikus levélben írásos formában, megegyezés hiányában papíron, nyomtatott formábankötelesazelőfizetőrészéreigazolhatómódonátadnivagy%megküldeni AzElőfizetőiSzerződésaktuálistartalmánakrendelkezésrebocsátása Az#Előfizetői#SzerződésmegkötéseelöttaSzolgáltatókötelesazElőfizetőiigazolhatómódon tájékoztatni arról, hogy az Előfizetői Szerződés fennállása alatt,% vagy% annak% megszűnését% követően az Eht (2) bekezdése szerinti( elévülési( időn belül, az Előfizető évente egyszer ingyenesen kérheti az# Előfizetői# Szerződés általa megjelölt időpontjában hatályos tartalmáról szóló, legalább az ESZR 11. (1) bekezdés szerinti elemeket tartalmazó dokumentum)átadását.)e)dokumentumot)a)szolgáltatóakérelembeérkezésétőlszámított8 naponbelülingyenesen,azelőfizetőválasztásaszerintpapíron,nyomtatottformában,vagy mástartósadathordozón,vagyelektronikuslevélbenkötelesazelőfizetőrészéreigazolható módonátadnivagy%megküldeni.% AzElőfizetőiSzerződésmegkötésénekvisszautasításailletveelállás AzElőfizetőiSzerződésmegkötésénekvisszautasítása ASzolgáltatófenntartjamagánakajogot,hogyazElőfizetőiSzerződésmegkötésétindokolás nélkülvisszautasítsa,különösen,ha: természetes személy Igénylő nem töltötte be a 18. életévet, vagy korlátozottan cselekvőképes; az igénylés pontban meghatározott tartalmi elemei nem teljes körűek és azokataszolgáltatóhiánypótlásifelhívásátkövetőenazigénylőnempótolja; azigénylőnekaszolgáltatóvalszembenfennállótartozásavan; OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal20

21 azigénylőnekmásszolgáltatóvalszembenfennálló,3hónapotmeghaladótartozása van ha az Igénylő korábban fennálló Előfizetői Szerződését a Szolgáltató jogszabályban meghatározott felmondási ok miatt az ajánlattételt megelőzően 6 hónapon belül mondtafel; az Igénylő a Szolgáltatót az Előfizetői Szerződés megkötéséhez, vagy a kockázatelemzéshez szükséges adatok illetve dokumentumok tekintetében megtévesztette,vagyabenyújtottdokumentumoknemvoltakérvényesek; haazigénylővelszembencsődeljárástvagyfelszámolásieljárástindítottak. amennyiben olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelyre nézveaszolgáltatóazelőfizetőszerződéstlegalábbkétalkalommaldíjtartozásmiatt felmondta, Szolgáltató jogosult szolgáltatási kockázatelemzést végezni. A kockázatelemzéshez szükséges dokumentumokat a fejezet tartalmazza. A kockázatelemzéshezszükségesadatokmegadása,illetvedokumentumokbenyújtása híján a Szolgáltató a szerződés megkötését vagyoni biztosíték, óvadék vagy egyéb másbiztosítéknyújtásáhozkötheti. Amennyiben az Igénylőtől olyan létesítési címre vonatkozóan érkezik igénybejelentés, amelynek az Igénylő nem tulajdonosa, a Szolgáltató kérheti az Igénybejelentőtől az ingatlan használatára vonatkozó jogosultság hitelt érdemlő igazolását.ahasználatjogosultságánakigazolásáhozszükségesdokumentumokata fejezettartalmazza.AdokumentumokbenyújtásáigaSzolgáltatóaszerződés megkötésénekfolyamatátfelfüggesztheti Elállás ElállásazElőfizetőrészéről AzüzlethelyiségenkívülkötöttésatávollévőkközöttmegkötöttElőfizetőiSzerződésesetén az Előfizető az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül hátrányos jogkövetkezményekésindoklásnélkülelállhatazelőfizetőiszerződéstől. HaaSzolgáltatóazElőfizetőiSzerződésteljesítésétmárazelállásijoggyakorlásáranyitvaálló határidőn belül megkezdi, az Előfizetőt az Előfizetői Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélküli, azonnali hatályú felmondási jog illeti meg, mely esetben az elszámolásmódjamegegyezikazelálláshozkapcsolódóelszámolásmódjával ElállásaSzolgáltatórészéről A Szolgáltató jogosult elállni az Előfizetői Szerződéstől, ha az Előfizetői Szerződésben megjelöltszolgáltatástobjektív,aszerződésmegkötésekoraszolgáltatóáltalbármelyokból nemismertműszakiokmiattnemkepésnyújtani. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal21

22 NDSL szolgáltatás esetében, amennyiben a helyszíni telepítés során valamilyen előre nem láthatókörülménymiattműszakiokbólaszolgáltatásteljesítéseazelőfizetőiszerződésben meghatározottfeltételekkelnembiztosítható: afelekaszolgáltatáslétesítéseelőtt,elállhatnakaszerződéstől, afelekközösmegegyezésselmódosíthatjákazelőfizetőiszerződést. Szolgáltató elállhat az Előfizetői Szerződéstől akkor is, ha az Előfizetői Szerződés teljesítésénekmegkezdéseelőttbebizonyosodik,hogyaszerződésannakellenérenemjött létre, hogy az az Előfizetői Szerződés megkötésére az Általános Szerződési Feltételekben, illetveazegyedielőfizetőiszerződésbenirányadószabályoknakmegfelelt,igykülönösenhaa SzolgáltatójogosultvoltaSzerződésmegkötésénekmegtagadására Elálláseseténtörténőelszámolás Az elállás az Előfizetői Szerződést felbontja, és az a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg. Az Előfizetői Szerződés megszűnésére tekintettel a nemteljesítettszolgáltatásokértmegfizetettdíjakvisszajárnakazelőfizetőnek,illetveamár teljesített Szolgáltatások, vagy a Szolgáltatás teljesítése érdekében felmerült, igazolható költségek ellenértékét meg kell fizetni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltatás reményébeneszközátadásatörtént,úgyazeszköztkötelesazelőfizetővisszaszolgáltatni,az ezzel kapcsolatos költségek az Előfizetőt terhelik. A Szolgáltató követelheti az eszköz nem rendeltetésszerűhasználatábóleredőkáránakmegtérítését. AFelekazelállásttartalmazónyilatkozatcímzettáltalikézhezvételét)követő30naponbelül kötelesekegymássalkölcsönösenelszámolni. 2.2 AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesElőfizetőiadatok AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesadatok Természetesszemélyesetén: név,születésinév; születésihely,idő; anyjaszületésineve; személyiigazolványszáma/útlevélszáma/újtípusújogosítványszáma; állandólakóhely/külföldielőfizetőeseténtartózkodásihely; kapcsolattartásraalkalmaselérhetőségek(levelezésicím,telefonszám,elmailcím); azelőfizetőihozzáférésiponthelye. OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal22

23 Nemtermészetesszemélyesetén: szervezetneve; cégjegyzékszám/nyilvántartásiszám/vállalkozóiigazolványszáma; adószám(azadatotaszolgáltatóa2003.évic.törvény154.(3).alapjánkéribeés kezeli) pénzforgalmibankszámlaszáma; székhely; kapcsolattartásraalkalmaselérhetőségek(levelezésicím,telefonszám,elmailcím); eljáróképviselőadatai; kapcsolattartókadatai; meghatalmazás(amennyibennemaképviseletijoggalfelruházottszemélyjárel). azelőfizetőihozzáférésiponthelye, Természetesésnemtermészetesszemélyekeseténegyaránt: a szerződés tárgyát képező Előfizetői szolgáltatás és a díjcsomag megnevezése, az Előfizetőáltalkértegyébszolgáltatások; a létrehozandó Előfizetői Szerződés kívánt időtartama (határozatlan idejű, határozottidejűazidőtartammegjelölésével); nyilatkozatazelőfizetőegyéni/üzletiminőségére. számhordozás(ld.8.fejezet)szolgáltatásigénybevételeeseténahordoznikívánt telefonszámokvagyszámmezők,valamintszámmezőkrészlegeshordozásaeseténa teljesszámmezőésezenbelülahordoznikívánttelefonszámok AzElőfizetőiSzerződésmegkötéséhezszükségesdokumentumok Természetes személy esetén, kizárólag abban az esetben, amennyiben ez számhordozási folyamat során a szerinti, a 2/2012 (I.24.) NMHH rendelet 5. (1) bekezdés szerint előírtazonosításhozszükséges: magyarállampolgár:személyiigazolvány/útlevél/jogosítványéslakcímetigazoló hatóságiigazolvány,illetvenemszemélyesigényléseseténezekmásolata; nem magyar állampolgár: útlevél és lakcímet igazoló huzamos tartózkodási engedélyvagymáshatóságiigazolvány,illetvenemszemélyesigényléseseténezek másolata. Nemtermészetesszemélyesetén: OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal23

24 a cégjegyzésre jogosult eljáró személy közjegyzői aláíráslhitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködéssoránellenjegyzettaláírásmintájaegyszerűmásolatipéldányban; Valamint,kizárólagabbanazesetben,amennyibenezszámhordozásifolyamatsorána szerinti, a 2/2012 (I.24.) NMHH rendelet 5. (1) bekezdés szerint előírt azonosításhoz szükséges: o 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy vállalkozói igazolvány, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási szám vagy más hatóság által kiállított, a szervezetnyilvántartásbavételétigazolóokirategyszerűmásolatipéldányban o eljáróképviselőszemélyiazonosítóokmánya o meghatalmazás,hanemaképviseletijoggalfelruházottszemélyjárel. Költségvetésiszerv,társasház,valamintegyébszervezetesetében: o a szervezetet, szervet, illetve társasházat nyilvántartásba vevő bíróság vagy hatóság által kiállított eredeti okirat, vagy általa vezetett nyilvántartás hiteles másolata, illetve a hatósághoz beadott létesítő okirat(ok), amely legalább tartalmazzaaszervezet,szerv,illetvetársasháznevét,székhelyétésképviselőjét, aképviseletmódját,amennyibenilyenadatotnyilvántartanak, o azeljáróképviselőszemélyiigazolványa o meghatalmazás,amennyibennemaképviseletijoggalfelruházottszemélyjárel. Internethozzáférés(NDSL)szolgáltatásesetén: nyilatkozat a hozzáférést biztosító ingatlan tulajdonjogáról, és ha az Igénylő nem a megjelöltingatlantulajdonosa: o atulajdonoshozzájárulónyilatkozata,vagy o azigénylőkifejezettnyilatkozataarravonatkozóan,hogyalétesítéshezszükséges tulajdonosifelhatalmazással,hozzájárulássalrendelkezik. AzElőfizetősajáttulajdonúingatlaneseténazigénylésaláírásávaladjamegahozzájárulást az ingatlan (beleértve a külön tulajdonú ingatlan és a közös tulajdonú ingatlanrészt is) díjmentesigénybevételéhez. Az Előfizetői Szerződés megkötésével az Előfizető a szolgáltatással érintett ingatlanra L beleértve a külön tulajdonú ingatlan és a közös tulajdonú ingatlanrészt is L vonatkozóan kötelezettségetvállalarra,hogy: a Szolgáltató által elhelyezett, kiépített hírközlési hálózati elemeket, berendezéseket az Előfizetőkárokozóhatásoktólvédi, a Szolgáltató külön ellenérték nélkül a hálózatot az ingatlanon elhelyezze és ott az Előfizetői Szerződés fennállásától függetlenül fenntartsa, továbbá külön tulajdonosi OpennetworksKft.ÁSZF 2015.december1. oldal24

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Dual-Plus Kft. TELEFONSZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011.júius 01 Utolsó módosítás: 2010. május 24 Az Ügyfélszolgálat címe: 3780 Edelény Tóth Árpád út 14. Az Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Részletesebben

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez

Fordítókulcs. az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Fordítókulcs az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelethez Bal oldalt: a 2/2015. (III. 30.) NMHH rendelet folyamatos számozással Jobb

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Törzsszöveg Utolsó módosítás dátuma: 2015. november 1. Hatályba lépés dátuma: 2015. december 1. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt.

Az Invitel Távközlési Zrt. Az Invitel Távközlési Zrt. által kisvállalati előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2016. május 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamasinet Szolgáltató, és Gyártó Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Tamási település területén Hatályba lépés kelte: 2015.092016.01.01 Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Kiskundorozsma, Algyő, Bordány, Csólyospálos, Csór,

Részletesebben

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé.

K I V O N A T. A változások Törvényi és rendeleti kötelezettség miatt váltak szükségessé. K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben.

- szóban vagy írásban a Szolgáltató ügyfélszolgálatán - írásban a Szolgáltatónak címzett és az ügyfélszolgálat címére elküldött levélben. K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt

Részletesebben

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT.

TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. TARR ÉPÍTŐ, SZOLGÁLTATÓ és KERESKEDELMI KFT. a tagja Általános Szerződési Feltételek Helyhez, és helyhez nem kötött telefon szolgáltatás nyújtására Hatályba lépés kelte: 2016.04.11. Utolsó módosítás kelte:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására 1 ES INNOTEL Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Hatályos: 2015. december 1-től A módosítás dátuma: 2015. november 1. 2 Tartalom I. Általános adatok,

Részletesebben

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT.

A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. A COLONIAL COMPUTER SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BT. INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (INTERNET ÁSZF) Hatálya: 2016. június 1. 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános adatok, elérhetőség

Részletesebben

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető.

2.1.2.2. Amennyiben az igénybejelentés az előfizetői szerződés megkötésével egyidejűleg történik, úgy az igénybejelentési eljárás mellőzhető. K I V O N A T a BorsodWeb Kft hírközlési szolgáltató 2016.01.04. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. október 5. napjától

Részletesebben

evision Általános Szerződési Feltételei

evision Általános Szerződési Feltételei evision Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba

Részletesebben

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE A TENETTEL Távközlési Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI ELEKTORNIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Hatálybalépés időpontja: 2012. 11. 01. Módosítva: 2012. 09. 30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ. Satelit Híradástechnikai Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ Satelit Híradástechnikai Kft. Általános Szerződési Feltételek 2/49 1 A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI... 5 1.1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA Az INTEGRANET Kft. 2015. december 1. napjától kezdődően az Általános szerződési feltételeit a jogszabályi előírásoknak és a felügyeleti hatóságok

Részletesebben

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek

ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek ZNET Telekom Zrt. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött és nomadikus telefon szolgáltatás nyújtásához Előző módosítás 2012.07.1. Előző módosítás 2012.09.30. 2013.01.15., 2013,02,15, 2013.11.15.,

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2015. augusztus 1. 1/70 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz

ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz ICE DSL Távközlési Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú szolgáltatásokhoz Készítés dátuma: 2006. október 18. Utolsó módosítás dátuma: 2007. január 1.

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ELÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZOLGÁLTATÁSI TERÜLET CSOLNOK DOROG ESZTERGOM ESZTERGOM-KERTVÁROS KESZTÖLC LEÁNYVÁR NYERGESÚJFALU PILISCSÉV

Részletesebben

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra

Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra Teleline 95. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Teleline 95. Kft.) Általános szerződési feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott Internet és adathálózati szolgáltatásra HATÁLYOS: 2014. 09.18.-TÓL Kelt:

Részletesebben

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE:

inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK internet elérési szolgáltatáshoz ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: Telefon: (30) 573-3687 E-mail: ugyfelszolgalat@is.hu

Részletesebben

Micro-Wave Kft. tagja

Micro-Wave Kft. tagja Micro-Wave Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abda, Ásványráró, Darnózseli, Dunaszeg, Dunaszentpál, Gönyű,

Részletesebben

Általános szerződési Feltételek Módosítása

Általános szerződési Feltételek Módosítása 1 Általános szerződési Feltételek Módosítása A Wirnet Távközlési és Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4034 Debrecen Hármashatárhegy u.34.) Helyhez kötött Internet-hozzáférési szolgáltatás

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2011. június 1. Verzió: 2011/06/01 TARTALOMJEGYZÉK Az Általános Szerződési

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék

Általános szerződési feltételek Törzsrész. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék V. fejezet... 2 Az előfizetői jogviszony létrejötte, módosulása, megszűnése... 2 Az előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai... 2 1. Igénybejelentés... 2 1.4. Az igénybejelentés

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Nánáskábel Szolgáltató Kft. hírközlési szolgáltató 2015.12.04. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános

Részletesebben

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság RubiCom Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1144 Budapest, Rátót utca 18-20. Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött távbeszélő szolgáltatásra érvényes Szentes, Maklár, Nagytálya településeken (TvNetWork

Részletesebben

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra Türk Telekom International HU Korlátolt Felelősségű Társaság 2040 Budaörs, Edison utca 2. Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó módosításának

Részletesebben

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.

MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. MEZEI-VILL VILLAMOSIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Ártánd, Bedő, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Biharnagybajom,

Részletesebben

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98

A hatálybalépés időpontja: 2016. JANUÁR 1. Hatályos: 2016.01.01. 1/98 blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon és Internet-hozzáférés, ellátás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság PRIM TELEKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS SZOLGÁLTATÁS (CPS) IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2015. október 08. Hatályos: 2015. október

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Nagygyimót, Ugod, Pápa,

Részletesebben

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely

BEM Lakásszövetkezet. Szombathely BEM Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Szombathely

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5

TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 Állttallános Szerződésii Fellttéttellek PiipeNett Communiicattiions Távközllésii és IIntternett Szollgállttattó Btt.. 2012.. jjanuár 1.. IIntternett szollgállttattás és egyéb adattáttviittellii szollgállttattás

Részletesebben

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás

Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Sárréti Hírközlési Kft. 5520 Szeghalom, Dózsa György utca 26. internet hozzáférési szolgáltatás Hatályos: 2015. november 01-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség:...

Részletesebben

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére)

A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE. (egyéni előfizetők részére) A B-NET TEAM Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) napjától Készült: 2006. November 21. Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2014. december 01.

Részletesebben

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató

BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató BorsodWeb Internetszolgáltató Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2016.04.01. Utolsó módosítás kelte: 2016.03.01. Készült:

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. április 15. Verzió: 2016/04/15 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén.

ZOLNETWORK Kft. Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. ZOLNETWORK Kft. Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Heves megye, és Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén. települések területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01.

Részletesebben

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT.

JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. JUROP TELEKOM TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VEZETÉKES MŰSORJEL-ELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ (NYILVÁNOS TELEVÍZIÓ-MŰSORELOSZTÁSI ÉS NYILVÁNOS RÁDIÓ MŰSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁSHOZ)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek egyéni előfizetők számára nyújtott internet és adathálózati szolgáltatásra Jelen módosítás hatálybalépésének

Részletesebben

Televízió és rádió műsorelosztás

Televízió és rádió műsorelosztás ÁSZF Változások kivonat 1 / 23 Kivonat az ÁSZF-en történt változásokról A következő módosításokat tettük a 2015. szeptember 1-jétől hatályos televízió és rádió műsorelosztási és internet hozzáférési (ellátási)

Részletesebben

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft.

Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Gyopárosi Kábeltelevízió Építő és Üzemeltető Kft. Vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. szeptember 30. Utolsó módosítás időpontja:

Részletesebben

ZOLCOMP NETWORK KFT.

ZOLCOMP NETWORK KFT. ZOLCOMP NETWORK KFT. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Debrecen település területén és környékén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01. Utolsó módosítás kelte: 2015.08.20.

Részletesebben

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság KábelszatNet-2002. Műsorelosztó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Internet hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Pápa, Devecser, Zirc, Nagyesztergár,

Részletesebben

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. SyscoNet Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozás dátuma: Budapest, 2008.12.09. Módosítás dátuma: 2012.02.22 Hatálybalépés

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. június 1. Verzió: 2016/06/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató

TvNetTel Hírközlési Szolgáltató TvNetTel Hírközlési Szolgáltató 6726 Szeged, Németh András utca 6 Általános Szerződési Feltételek Internet Protokollon Nyújtott Készítés dátuma: 2013. június 24. Utolsó módosítás: 2015. október 5. Hatálybalépés:

Részletesebben

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei

A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei A Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2016. január 01. Verzió: 2016/01/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. Általános Szerződési Feltételek. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2014. július 15.

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA területén Hatályba lépés kelte: 2015.09.01 Utolsó módosítás kelte: 2015.08.01.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2010. január20. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. december 01-től 1 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG... 7 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 4028 Debrecen, Nyíl u. 134 Telefon/ fax: 52/541-241 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2006 decemder 01. Utolsó módosítás kelte: 2015 december 15. Hatályba lépés kelte: 2016 januar 1. HB

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a tagja ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Hatályos: 2015. január 1-től Utolsó módosítás: 2014. november 27. Készült: 2010. július 21. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság. helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Satelit Híradástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság helyhez kötött telefonszolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2012. február 20. Hatályos: 2013. január

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012. március 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai...3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó

UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság. vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó UPC Magyarország Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorterjesztési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2011. november 2. Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ELEKTRONET Zrt. a tagja Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefon szolgáltatásra Buj, Csenger, Ibrány, Jánd, Jármi, Mátészalka, Máriapócs, Nagyecsed, Nagydobos, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi,

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz Balatonvilágos/Balatonaliga

Részletesebben

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft.

4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. 4-Com Távközlési Szolgáltató Kft. a Magyar Kábeltelevíziós Szövetség tagja Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz Mosonmagyaróvár Hanságliget,Albertkázmérpuszta,Várbalog,Mosonszolnok,Újrónafő,

Részletesebben

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Technocom Távközlési Kft. elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Technocom Távközlési Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen módosítás hatályba lépésének napja: 2012. április

Részletesebben

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához

DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához DENINET Üzleti Kommunikációs Kft. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához utolsó módosítás: 2014.08.1 Hatályos: 2015.09.01.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén

SZŰCSNET KFT. szolgáltató. MEZŐBERÉNY település területén SZŰCSNET KFT. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY település

Részletesebben

PR-TELECOM Zrt. Általános Szerződési Feltételek

PR-TELECOM Zrt. Általános Szerződési Feltételek PR-TELECOM Zrt. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz Abony, Acsád, Ajka-Padragkút, Alattyán, Arló, Ágfalva,

Részletesebben

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére)

Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Az ACE Telecom Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ( ÁSZF ) ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE (egyéni előfizetők részére) Hatályos: 2015. május 1. napjától Készült: 2004. szeptember

Részletesebben

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza.

KIVONAT. A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési szolgáltató fent megjelölt ÁSZF-ének 2016.01.01. napjától megvalósuló változásait tartalmazza. KIVONAT a Klapka Lakásszövetkezet hírközlési szolgáltató 2016.01.01. napjától hatályos, nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés

ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet a nélkül, hogy a Szolgáltató a szerződést felmondaná 15 11.1. Az Előfizetői Szerződés K I V O N A T a WES Net Kft. hírközlési szolgáltató 2015.11.15. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ALTAINTERNET INTERNET, TELEFON ALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOKHOZ Az (továbbiakban: ) az Elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési Előfizetői

Részletesebben

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Az Invitel Távközlési Zrt. által egyéni előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési és médiaszolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés napja: 2015. január 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs, Jakabhegyi út 27.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2012.03.15. Hatályos: 2012.04.15.-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... Hiba! A könyvjelző

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek A Szolgáltató megnevezése, címe: Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet Körmend 9900 KÖRMEND, Rákóczi Ferenc utca 9-11. Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF készítésének:2009.01.12. utolsó módosításának:

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A LAST-MILE KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Last-Mile Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhely: 7635 Pécs,

Részletesebben

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz

Pete Ferenc e.v. szolgáltató. tagja. Kivonat. Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Pete Ferenc e.v. szolgáltató a tagja Kivonat Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Győr-Moson-Sopron megye Vas megye területén Hatályba lépés kelte: 2009.10.15 Utolsó módosítás

Részletesebben

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 NET-VILÁG WEB GRAFIKAI STUDIÓ ÉS INFORMATIKAI TANÁCSADÓ Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére 1 Hatályos: Kazincbarcika, 2016. Junius 01. 2 2 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK isafe INFORMATIKAI Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SAFE-FLEX SZOLGÁLTATÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI 5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYI CÍMEI 5 1.2. A SZOLGÁLTATÓ HIBABEJELENTŐ

Részletesebben

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁSZF 20160101 SZÉP-COMP KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTVA : 20160101 ÉRVÉNYES : 20160101 20060218 1 ÁSZF 20160101 Tartalomjegyzék 1 Általános adatok,

Részletesebben

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. ZETRON Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési (elérési) szolgáltatásra vonatkozóan (továbbiakban: ÁSZF) Készítés időpontja: 2015. április 21. Utolsó módosítás dátuma: 2015. október

Részletesebben

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás

TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás TLT Telecom Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 70. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött budapesti telefon szolgáltatás hatályos: 2016.03.16-tól 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A VNM Távközlési Zrt. Helyhez és helyhez nem kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtására vonatkozó ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készítés időpontja: 2011. május 16. Utolsó módosítás időpontja: 2015. október

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról

A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról A Budapesti Békéltető Testület összefoglalója az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő jelentősebb változásokról Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra vonatkozó előírások a közelmúltban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra

Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorelosztási szolgáltatásra N-Telekom Kft Hatályba lépés: 2015.10.01. készítés ideje:2004/10 utolsó mód:2015-08-26 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME...

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja:

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés ÜGYFÉL ÁLTAL KITÖLTENDŐ: Megtartani kívánt telefonszám: Igénylés dátuma: év hó nap ÜGYINTÉZŐ ÁLTAL KITÖLTENDŐ: SIM azonosító / Szerződés szám 893630 Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Előfizetői Szerződést,

Részletesebben

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal

MEGRENDELŐ/EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS/SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS Externet IPTV szolgáltatás igénybevételére 1. oldal 1. oldal A jelen egyedi előfizetői szerződés ( Szerződés ), alapján a lentebb meghatározott előfizető ( Előfizető ) és szolgáltatók ( Szolgáltatók ) között előfizetői jogviszony jön létre, a lentebb meghatározott

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2015. november 10-től 1 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE . ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYÉNI ELŐFIZETŐK RÉSZÉRE Az Általános Szerződési Feltételek utolsó módosításának dátuma: 2016.01.15. A jelen módosítás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zártkörűen Működő

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2013. december 9. Hatályos: 2014.

Részletesebben