Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e"

Átírás

1 Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai: JOG PELDA}gYA MEGRENDEL6 Gy6gyszer6szeti 6s Egdszs6giigyi Min6s6g- 6s Szerezetfeileszt6si Intdzet - GYEMSZI tov6bbiakban, mint Megtendel6 Sz6khelye: 1125 Budapest, Di6s *1ok). K6pviseli: Dr. Onodi-Szics Zoltan, f6tgazgx6 Ad6szLm: Telefon: +36 (1) Telefax: +36 (1) valamint VALI.ALKOZ6 Progress-B'902t Sz6khelye: 1203 Budapest, Emilia u. 15. Ad6szim: C6gtregyz6ksz6m: K6pviseli: Bai ZoltLn Fetenc v ez6igazgt6 Telefon: +36 (1) Telefax: +36 (1) v al)dkozas sb 9 0. hu Egyiittesen a tovibbiakban: Felek. I. Pteambulum Jelen szerz6d6ssel 6rintett beszerzls az alabbi Eur6pai Uni6s t6mogat6sb6l val6sul meg: Timooat6 neve: Emberi Er5forisok Miniszt6duma KozreLfikod6 Szervezet: Emberi Et6forr6sok Miniszt6riuma, Kcizremrikod6 Szervezeti Feladatokat Ellit6 F6oszt6lyok Tttkirsiga,FJJ PillyLzatok Feliigyeleti F6oszt6lya, Eg6szs6giigyi Osztilly A proiekt meenevez6se:,,infrastrukturafeileszt6 s a vitpilotai k6thdzban" - Proi ekt azonosit6: TIOP / A proiekt azerx6par Uni6 t6mogatilsivalval6sul meg. Felek el5zetesen rcgzitk, hogy Megrendel5 (Ai6nlatk6r6) 201,4. szeptembet 18. nzpifin a kozbeszerz6sekr5l sz5l vi CVIII. torv6ny (tov6bbiakban: Kbt.). III. r6sz 94. S (3) -bekezd6s b) pontja szerinti hirdetm6ny n6lkiilli t6rgyalisos el)lrdstinditott,,a,,virpalotatk6rhiz 6piilet6nek felujitis JLrobeteg Szakell6t6 lntlzet l<ral.aikitisival a TIOP / projekt keret6ben" kivitelez6shez kapcsol6d6 ii 6pit6siberuh6zis beszerzr3se" tzrgybat A meghatirozott k6zbeszenlsi elifuls etedm6nyek6nt a V6llalkoz6 kerii{t nyertes aiilnlattev6ktnt kihirdet6sre az eljilrils v orlatkozisdban.

2 Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6sillt0zgt - GYEMSZI,,a,,Va.paotui K6rhria 6eii'et6e[[#?ll1ti:.,:rJ:.i_H::,,f::t,fil,:ii:[f#f :Jl?,,,,3,],-,0/,-20,0-000, projekt Iktat6 sz6m: GYEMSZI/ Megendel6 a kcl,zbeszerzls targyival szemben t6masztott kovetelm6nyeket az aifuiattltelt' felhiv6sban 6.s az aifuntatt6teli dokumentici6ban hatdrozta meg- Jelen szerz6d6st a felek az zi6riatt6teb, felhivis, az zlinlattlteli dokumentici6 6s Villalkoz6 a16ilata alapiilt kotik meg. Felek rogzitik, hogy az Ajilnlan Felhiv6s 27. pongiban Megrendel6 l<tzzrrta az ziinjatot tev6 nyertesek- rrrgy on6il6 ai6nlattev6 6ltal gazdasigl, tarsx6g, illetve iogi szem6ly (proiekttirsasig) l trchozisit. Szerz6d6 felek rogzitik, hogy azokat a k6rd6seket, amelyeket ielen szetz6d6,s kiilon nem szab1lyoz, de amelyekreyilllalkozo illrtal benyijtott ai6nlat, akozzltett ai6datt6teb. felhiv6s, vagy az ajinlatt teli dokumettaci6 6.s a targyalisr6l k6sziilt iegyz5konyv rendelkez6st tafi.almaz, :6gy ezen esetekben e dokumentumok vonatkoz5 rl'szeifelek jogviszonyibat kotelez'5 et5vel bimak' Yiltalkoz6 tudom6sul veszi, hogy jelen szerz5d6sben v6llalt feladatok elliltdsa a kot6bban t<.flgzz/2013. szlrrr'ukozbeszerz6si elj6r6s eredm6nyek6ppen l6ueiov6 GY/ /2013 sz1mi,,y6rpaloti K6rhiz 6piilet6nek felfiftisa J6r6beteg Szzkel16t6 Inttzet lialzkitilsival" t6rgyi,2013. okt6ber 18-6n kelt szerz5d6sben foglalt feladatok elliltasihoz szorosan kapcsol6dik,,bbrn foglaltakkal egyiitt komplett rendszer rlszlt k6pezi. A k6t szerz6d1s a mf;szalitatta,lmak szerint elvillrczthatatlan, 6s egyik nem teliesithet6 a m6sik n6lkiil. II. A szez6d6s thrgya Vtirpalotai Kirhdq ipiitetine k feliljitdsa J dnibeng S ryke lktd Intiryt kialakitdsdaal A r6szletes feladatokat lelen szerz6d6s 6s annak alapiilrt, szolgil6 ai6nlatt6teb' felhivis, az aifinlattlte[ dokument6ci6 6s Yilllalkoz6 ajinbta tartzlmazza. Megtendel5 kovetelmlnyei zlapiiln V6llalkoz6nak el kell v6geznie a ielen szerz6d6s tilrgyitklpez6 kivitelez6si munk6kat, valamint a Megtendel6 rtszlre i.izemeltet6sre alkalmas 6llapotban iltadria az 6pitn6nyeket. A Yillla'lkozo elvilllalia az illtala megismert feladat el76tasit,6s minden er6feszit6st megtesz a szerz6d6s iltala villldr- hacirid5ben tort6n6 teliesit6se 6tdek6ben. III. Fizet6si felt6telek 1. A Felek megillapodnak abban, hogy a Yil]lzlkozo 7651,0742,- Ft (azaz -hewenhatrnilli6- osz6zazezer-h6tszdznesvvenkett{5-forinq + AFA, osszesen brutt ,- Ft (azaz - kilencvenh6ttnih6-szdzhawannyolcezer-hatsz6znegyvenkett6- forinq v6llalkoz6i dt) ellen6ben elvlgzi a ielen szerz5d6sber. rogzitett feladatokat. 2. Felek rogzitk, hogy az ellenszolgiltat6s teljesit6se a 4/2011. (I.28.) Kotm. rendeletnek, valamint a hatillyos TiLmogatisi Szerz5d6snek megfelel6en kozveden szillit6i finanszirozissal tort6nik. Az AFA-I megrendel5 fizeti. A mriszaki ellen6r 6ltzligazolq 4 p6ld6nyban benyujtott szdmla p6nziigyi teljesit6se: - amennyiben a Y6llalkoz6 alvillalkoz6t nem vesz igenybe: a Kbt S (3) bekezd6sben foglaltak szerint. - amennyiben a Villalkoz6 ahilla,kozotvesz igenybe: a306/ II. 23.) Korm. r. 1a. $ (1) szeflnt. P

3 Gytigyszer6szeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si\r!0zet'GYEMSZI,,a,,vaiaotui K6rhr,a 6eii,.t6J:[#?[::",,:m:-_:n::,1*:t,ffi::l{3[,r"#X ij:,%::j,-r0/r-20r0-000r projekt Iktat6 sz6m: GYEMSZI/ Felek rogzitik, hogy tekintettel ara, hogy a beszerz6s t6mogat6sb6l val6sul m g, a kifizet6sre a 4/2011. G.Zg.l K"rm. t. 59. $ (3) bekezd6se 6s a Kbt $ (3) bekezd6se vonatlozik. 4. A V6llalkoz6 ilrcah teljesit6s elfogad6sa a Megrendel6 illnall<tziltolag azt kovet6en tort6nhet meg, ha a Megtendel6 ilcat megbizttt mriszaki ellen5rok a vonatkoz6 teliesit6st elfogadt6k 6s leigazoltak. 5. Az ad6z6s rendj6r5l sz6l vi XCII. Tv. 36/A. $ alapiin jelen szerz6d6s szerint kifizet6s csak akkor tort6nhet, ha a szdml6zo f6l nemleges ad6igazolilst ad, vagy az APEH (ltjad koztartoz6s-mentesad6z6iadatb6zis6banszerepel. 6. Felek rogzidk, hogy jelen szerz6d6s szerint Y6llalkoz6 3 db r6szszilmtilt 6,s 1 db v6gsziml6t nyujthat Ui frgy"f.--el a 306/ II.23.) I(orm6nytendelet 13.S (1)-(2), valamint (4)-(6) bekezd6sei szerint. A szintik benyujt6s6ra a telesitett mriszaki tartalom fiiggv6ny6ben keriillhet sor a kovetkez5k szerint: o 1. r6szs zinira: 25 o/o-os teliesit6s eset6n a teljes ellenszolg6ltatas 25o/o-6ta o 2. r6szsz6mla:50 %-os teliesit6s eset6n a telies ellenszolg6ltat6s 25 o/o-6tt o 3. r6szs zdmla:75 o/o-os teljesit6s eset6n a teljes ellenszolg6ltatds 25 o/o-irz o v6.gsz6tn7a: TOOo/o teljesit6s eset6n a telf es ellenszolg6ltatils 25o/o-6ra 7. Megren-del6 a munka megkezd6s hez ayiltalkoz6 erre ir6nyul5 ig6nye eset6n a 4/201' ) Korm. rendelet 57./A $ (1f bekezd6s6nek megfelel6en a szetz6d6s elsz6molhat6 osszege 30 %- 6nak megfelel6 m6rt6kben el6leget biztosit jelen szerz6d6sben rcgzitett felt6telekkel. Megrendel5 rogzia,h-"gy ^ Y6llalkoz6 6ltal ig6nyelt 6s kifizetett el5leg az 1.6,s a2. r6,sz szilmla kifizet6se sot6n, eglenl6 mzrt6kben keriil levonisra a rlszszinllk osszeg6b6l. Felek rogzitik, hogy a 4/ f.2a; Korm. rend. 57./A $ (2) ponqa alapj6n az lr:funyit6hart6sdga sz611it6i el6leg kifrzet6s6t fiiggetl.n, az r:irryit6 hat6s6g 6ltalmegbizott mriszaki ellen5r ellen5rz6s6hez kotheti. Felek rogzitik, hogy a sz6i0it6i el6leget (el6legbek6r6 dokumentumon keresztiil) a Y6llalkoz6 kozvetleniil a kozremrikod5 szervezett6l igenyelheti a Megtendel6 egyidejfi 6rtesit6se mellett. A Megendel5 az 6rtesit6st5l sz6mitott 5 napon beliil jelezhei a sz6llit6i el5leggel kapcsolatos fenntar6sit. A Megrendel6 koteles a Y6llalkoz6 illrtal megkiildott el6leg-sz6m76t annak be6rkez6s6t kovet5 ir^po., belnl. z6rud6kolni 6s a kozremfikod5 szervezet r6.sz6r.e megktildeni id6kozi kifizet6si ig6nyl6s keret6ben. Megendel5 ayilialkozo 6lta[ el6leg ig6nybev6tele eset6n az el6legbiztosit6kakent a 4/2011 (I. 28.f Korm. rendelet 57./A $ (3) bekezd6se alapjin a foly6sitand6 jelen szerz6d6s elsz6molhat5 osszeg6nek 7Oo/o-a 6s az ig6nyelt sz6lht6i el6leg kiilonbozet6re iut6 timogatds osszeg6nek -.gf"t"t6 m6rt6kri, a Korminy eur6pai uni6s fotrisok felhaszt6l6s6val kapcsolatos tilnyito hat6s6gi feladatok eltiltasira kijelolt taga iavilru sz6lo, a Kbt S (6) bekezd6se szerinti biztosit6k-nyuitis kotelezetts6g6t iga el6. A gazdaslgp tirsasdg vagy nonproftt szertrezet szilltt6 c6,gegyz6sre jogosult vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy legalilbb 50%-os kozvetlen tulajdonr6sszel rendelkez6 tulajdonosinak, v^gy egyiittesen legal6bb 50%-os kozvetlen tulaidonr6sszel tendelkez5 term6szetes szem6.ly tulaidonosainak kezess6gv6llal6sa, v^gy gar flcizszewezet 6lta'l villlah kezess6g, valamint az,lht. 92. S (1) bekezd6se szerinti 6l7ami kezess6g is elfogadhat6 a sz6l\t6r el6leg biztosit6kak6nt. Az el6leggel kapcsolatos biztosit6k n1,u1tisa 6rtelemszerrien csak abban az esetben kotelez6,ha a Y6ltalkoz6 zz el6leg lehet6s6g6vel 6lni kiv6n. Felek rogzitik, hogy az el6leg-biztosit6kot - el5leg ig6nybev6tele eset6n - YilTa,lkoz6nak legk6s6bb az el6legsz6mla benpjtis val egyideifileg kell rendelkez6sre bocs6tani.

4 Gytigyszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6s! Intgzet - GYEMSZI "a "V'arparotai K6rh6a *'I'J:.[5"T,1?[T.iHH:"'-';".::"?::',t'r'Jr:;i:ffir[,]l?,",'.J '-'o/r-20r0-000r projekt Iktat6 sziim: GYEM52I/ A mfiszaki ellen6r a teliesit6sar6nyossig vizsgillata sordn az elv6gzend6 feladatoknak a k6sziilts6gi fokhoz viszonyitott adnyilban illtapiga rrregzz adott teljesit6s k6szii{ts6.97 fokdt. 9. A fentiekben rogzitettek szerint YilTalkoz6 az adott k6sziilts6gi fok el6r6s6t kovet6en koteles teliesit6s6t k6szre ielenteni 6s a teliesit6s V6llalkoz6 6s Megtendel6 6ltali kozos megvizsg6l6s6t 6s igazolasdtkovet6en ennek alapiiln a fentiekben jelzettek szerint sziml6i6t ki6llitani. 10. Villalkoz5 a munka befejezlsekor a III.6. pontban leirtak szerint (100 %-os k6sziilts6g), siketes teljesit6s eset6n v6gsziltririt nyujt be, a v\.gszdmla sztiks6ges mell6klete a sikeresen lezitt mfiszaki it^d "-awere[ jegyz6konyv. A mfiszaki itad6s-itv6telt a MegrendelS bevon6sival kell megtartani. Az esetlegesen el5fotdul6 kisebb hi'inyoss6gok, amik a rendeltet6sszerd mrikod6st o"1n b.folyisolj6k, ^i at^d r-6tv6teli legyz6konyv lezir6sit nem befolyisolia. Az 6tadis-6w6teli ell1ris esetleges kolts6gei z Y6llakoz6t terhelik, illetve a sikertelen 6tadis-6w6tel esetleges kolts6gei is, amennyib ei ez t YilIlalkoz6 6tdekkot6ben felmertil6 okra vezethet6 vissza. A v6ltalkozo a siketes hasznillatbaveteh elifu s 6rdek6ben zz izemeltet6vel 6s a megrendel5vel kozosen el5segiti, mffszakilag timogatia az e\iris menet6t az e\6ris sikeres lezdrisiig. 11. A szerz6d6sben villalt 6pit6si-, sz6lhtisi-, 6s technol6giaszerel6si munk6t Y6llakoz6 hasznilhat6-mfikod6k6pes egys6gk6nt adja 6t, ami megfelel a hat6lyos el6ir6soknak, jogszabillyoknak, torv6nyeknek, szabvinyoknak 6s rendeleteknek, valamint kiel6giti a kiviteli terv szerint betervezett funkcion6lis ig6nyeket. 72. A szen6d6ses v6llalkoz6r dii teljes eg6sz6ben tartalm^zz ^kozbeszerz6si eli6rds sor6n kiadott mriszaki leirisokban 6s kolts6gvet6si kifu6sban megfogalrntzott mfiszaki tattalom megval6sitis6nak kolts6geit. 13. Y6llalkoz6 a fenti viltakoz6i dijon feliil tobbletkolts6get semmilyen iogcimen nem 6rv6nyesithet a megval6sit6s kolts6geiben. a p6tmunka Kbt.-nek megfelel5 m6don tort6n6 iogi konstrukci6 szerinti elv6gz6s6t6l. Y6llalkoz6 kijelenti, hogy tudomdsa van arr6l, hogy Eur6pai Uni6s t6mogatissal 6rintett beszez6s teljesit6s6t v617alta. Kijelenti, hogy ennek megfelel6en fokozott gondoss6ggal i6r el a teliesit6s sotin, erre val6 tekintettel oszq^ be er6forisait, tov6bb6 minden megtesz annak 6rdek6ben, hogy a munkit lelerr szerz6d6sben meghatirozott hat6id6ben elv6gezze,lileleti, hogy a ielen szerz6d6s kapcs6n rendelkez6s 6re 6116 forisokat a proiekt megval6sit6sa 6rdek6ben felel5ss6gteljesen hasznillia, fel tov6bb6 tart6zkodik minden olyan tev6kenys6gt5l, ill. mulaszt6st6l, mely a t6mogat6s Megrendel6 r6sz6r6l tot6n5 eg6szben vagy r6szbeni felhaszn6l6s 6tl<tz6rja vagy koiiltozza. Ennek elmarad6sa sulyos szerz6dlsszeg6snek tekintend A szerz6d6ses v61 alkoz6i dij a kovetkez6 esetekben sem villtozhat: infl6ci6s vtgy beszilltt6i 6remel6sekre val6 hivatkoz6s, esedeges tervhiinyoss6gb6l, tenrez6t hibab6l eted6 tobbletrnunka. A kivitelez6 zz engedllyes tervek 6s a kiviteli tervdokumentici6, illetve a bont6si munka feltirlsz;t ismeret6ben telies korri informici6val tendelkezik a mriszaki megval6sithat6sigr5l. 15. Helytelentil ki6llitott vagy a sziiks6ges mell6kletek n6lkiil benyuitott szimla nem tekinthet6 benpjtott szdnllnak. 16. Felek r6gziik, hogy a Kbt $ (4) bekezd6se alapi6n a) a V6llalkoz6 nem frzethet, illetve szimolhat el z szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefligg6sben olyan kolts6geket, melyek az 56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelel6 tirsasig

5 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silnt0zet - GYEMSZI,,e,,V,a.pitotui K6rhria 6piilet6nek fel0jit6s J6r6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakit6siival a TIOP /l projekt keret6ben" kivitelez6shez kapcsol6d6 irj 6pit6si beruhrizas tffi.rt;;,.'emszv,. 3954t20t5 tekintet6ben merii.lnek fel, 6s melyek a Yilalkoz6 ad6koteles iovedelm6nek csokkent6s6re alkalmasak; b) a szerz6d6s teljesit6s6nek teljes id5tartama alatt tulajdonosi szerkezettit a Megtendel6 szimira megismerhet6v6 teszi 6s a Kbt S (5) bekezd6se szerinti iigyletekr6l a Megtendel5t halad6ktalanul 6rtesiti. IV. A szez6d6s id6ta*atna, a teliesit6s hatirideie: 1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6d6shatilrozottid6tattarrrt^ ion l6tre. Jelen szerz6d6sben el6lrt kivitelez6si munk6k teljesit6si hatiddef e jelen szerz6d6s megkot6s6t kovet5 180 nap. Felek rogzitik tov6bb6, hogy V6llalkoz5nak a szerz6d6st a kozbeszerz6si elifu6s sot6n benyuitott alilriatbatmegadott organzicios 6s kivitelez6si i.itemterv szerint kell teliesitenie. 2. Jelen szerz6d6s aliir6s6val Y6lLalkoz6 eredm6nyfelel6ss6get villlal a berahizils hat6id6rc tort6n6, telj es korri 6s szerz6dlsszerri megval6sit6s6ra. Y. J6till6s, szavatossig, min6s6gi kiivetelm6nyek: 1. V6llalkoz6 teljes korff i6t6ll6si 6s szavatoss6gi kotelezetts6get v6llal az illtala megval6sitott l6tesitrn6nyekre 6s tartozlkatra. A, i6tiil6si kotelezetts6g nem zirla l<r 6s nem is korliltozza a Y6l7alkoz6 iogszabillyon alapul6 szavatossigi kotelezetts6g6t, ide6rtve egyes szerkezetek 6.s azok l tehozilsinill felhaszn6l6sra keriil6 term6kek kotelez6 alkalmass6gi idej6r6l sz6lo 77/1985. Cn' 2D {VM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet 6ltal meghatfurozottakat is. A i5t6t16si 6s szavatoss6gi id6 kezdet6t elk6sziilt l6tesitrn6nyekkel kapcsolatos 6tadis-6w6teh el)iris Lezfu6sinakid6ponq6t6l ^z Qezirt 6t^d s-atveteh legyz6konyv alfiuisinak napia) kell sz6mitani. 2. Felek rogziik, hogy V6llalkoz6 a szerz6dts tdrgya szerinti kivitelez6si munk{k elv6.gz1s&e 36 h6nap j6t6ll6st v61lal. 3. A iotiilasi vagy szavatoss6gi id5 alatt felfedett hiinyossigokat, hib6kat halad6ktalanul a Y6lTalkoz6 tudom6s6ra kell hozni, aki halad6ktalanul int6zkedik a hi6nyoss6g, hiba megsziintet6s6re. 4.Ydllalkoz6 koteles hib6s teljesit6s eset6n a hib6t saj6t kolts6gte, a lehet,5 legrovidebb id6n beliil kiiavitani. 5. Felek rogziik, hogy Megtendel6nek kiilcincis 6rdeke fiz6dtk ahhoz, hogy az 6pit6si munlc6k kivitelez6s6vel kapcsolatosan felmeriil6 birmilyen hiba eset6n, annak elhilitisa az eset cisszes kori.ilm6nyeire tekintettel a lehet6 legrovidebb id6n beli.i{ kezd6djon meg. El5bbiekre tekintettel Felek meg6llapodnak abban, hogy j6tiil6rsi vagy szavatossigi kifog6s eset6n a Megrendel5 koteless6ge haladlktalanul jelezni tisban a bekovetkezett meghib6sod6st, melynek l<riavttdsfu6l Y6lTalkoz6 a beielent6s k6zhezv1tel6t6l halad6ktalanul, de legk6s6bb h6rom napon beliil int6zkedik. Amennyiben a V6llalkoz6 a fent hatdrid6n beliil nem int6zkedik, vagy rnt6.zked6sei az elvdrt hat6s kiv6ltisdra alkalmatlanok voltak, a Megtendel5 iogosult a blbilt, hi6nyossigot a YillTalkoz6 kolts6gte 6.s kockizatara megsziintetni. Az igy elv6.gzett munk6kra tovibbra is fenn6ll a Y illlako z 6 i otallilsi 6.s / v agy s z avato s s 6gi kcitele z etts 6 ge. 5

6 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silnt6zet - GYEMSZI "A "v6rparotai K6rhrrz *'t"teffi'filt"1ffih::'-:#:','."::ffrilr:l"j:[itx :J1,o,",?,] ',-',0/r-20r0-000r projekt Iktat6 sz6m: GYEMSZV Felek szi.iks6g szerint, 6s a Polg6ri Torv6nykonyvr5l szolo vi V. torv6ny (tovibbiakban: Ptk.) rendelkez6seinek megfelel6en az 6tadds-6t.r6teh eli6r6st6l sz6mitott egy 6ven beliil, tov6bb6 a iot6il6si id6 lej6rtakor kotelez6en ut6 feliilvizsg6latot tartanak, amelynek keret6ben a kivitelez6si munk6kat ellen6rzik, 6s elk6szitik a garurrciilhs bei6r6s jegyz5konyv6t, amelyben foglalt hib6kat a Yilllalkozo koteles saj6t kolts6g1n a kozosen felvett iegyz6konyvben rogzitett hat6rid5n beli.il kiiavitani. YI. A szetz6d6s felmondisa, m6dositisa 1. A ielen Szetz6d6sre a Ptk. z szerz6d6s felmond6s6ra 6s megsziintet6s6re vonatkoz6 szabillyat az trinyad6ak, a ielen Szez6d6sben szabillyozott ktilonleges kikot6sekkel. 2. Yalarrnettnyi olyan szerz6d6sszeg6s, amely eset6ben a Szerz6d6.s azonnali hatiiyi felmond6sra ad lehet6s6get, sulyos szerz6dl,sszeg6snek min6siil 6s viszont. 3. A Szerz5d6sben meghatirozott megszi.intet6si okok mellett a Megrendel6 a Yilllalkoz6hoz intlzettnyilatkozattal,azonnahhata.llyzlfelmondhat jaaszeru6d6st,ha:... Yillalkoz6 szerz5d6ses kcitelezetts6geit sulyosan vagy ism6telten megszegi ^ (sulyosnak min6siil rz a szerz6d6sszeg6s, amelyet a Szeru6d6s maga ilyenk6nt jelol meg, vagy amely a berahizds (hatirid5te tort6n5) megval6sul6s6t vesz6lyezteti); Yilllalkozo a Megrendel6 6ltal megadott 6sszerri hatiid6n belii{ nem tesz ^ eleget a felsz6litasnak, hogy szerz6d,sszer6 kotelezetts6geinek tegyen eleget; YL17ilkoz6 ism6telt felsz6lit6s ellen6re nem teliesiti a Megtendel5 6ltal adott ^ utasit6sokat; fizet6sk6ptelenn6 v6[i\ cs5d-, felszimolilsl v6gelsz6molisi elj6r6s ^Yilllalkozo. indul vele szemben, felfliggeszti gazdasdgs tev6kenys6g6t, besziinteti kifizet6seiu. joget5s elmarasztal6 hat6rozatot hoznak a Villalkoz6 szal<rnai tev6kenys6g6t 6int6 s zab 6ly s 6tt6s vagy bff nc s elekm6ny mia tt; 4. Felek rogzitik tovirbbd, hogy a Kbt $ (5) bekezdlse abpjdn Megrendel6 jogosult 6s egyben kciteles a szerz6d6st felmondani - ha sziiks6ges olyan hatind6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz5d6ssel 6rintett feladata e116t6,s6r6l gondoskodni tudjon - ha a) a V6llalkozoban kcizvetetten vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 nrlajdoni r6szesed6st szetez valamely olyan iogi szem6ly vagy jogq szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdass,gp tdtsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) ponq6ban meghatxozott felt6teleknek. b) V6llalkoz6 kozvetettefl vagy kozvetlentil 25o/o-ot meghalad6 tulaidoni r6szesed6st szetez szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazdas6gp tdrsas6gban, valamely olyan iogi szem6ly vagy logp amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (1) bekezd6s k) pontjiban meghatatozott felt6teleknek. 5. A Szerz5d6s megszrin6sekor v^gy az erre vonatkoz6 6rtesit6s kl.zhezvltelekor a Yillalkoz6 azonnal6s oly m6don koteles befeiezni a kivitelez6s teljesit6s6t, hogy az ennek kapcs6n felmeriil6 kolts6geket a lehet6 legkisebb szinten tartsa. 6. A Yiilalkoz6 a Megrendel6 t6sz6re kiildott 90 napos felmond6si id6vel felmondhatja a Szerz6d6st, ha a Megrendel6:

7 Gytiryszer6szeti 6s E g6szs 6 giiryi Min6s6 g- 6s Sze rvezetfej leszt6s i lnt6zet - GYEMSZI,,A,,VdLrpalotai K6rhriz dpiilet6nek fel0jitris Jrlr6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakit6s6val a TIOP /l projekt keret.ben" kivitelez6shez kapcsol6d6 tij 6pit6si beruhrizris o:lffi"rtt;*, G'EMSZV fuilsbeli felsz6lit6s ellen6re nem fizeti meg a Megrendel6 6ltal elfogadott teliesit6s utilr jir6 cisszegeket, azok esed6kess6 v6l6sdt6l szilmitott 120 rlap eltelte ut6n sem;..vagy ism6telten, felhiv6s ellen6re sem teljesiti szerz6d6ses kotelezetts6geit. 7. Egyik f6l sem kovet el szerz6d6sszeg6st, ha kcitelezetts6gei teljesit6s6t vis maiot akadillyozza meg, amely a Szerz6d6.s al6i'6sinak id6pontia ut6n kovetkezett be. 8. A F6I szerz6d6sszeg6st kovet el kiilcinosen, ha nem teljesiti a Szerz6d6.s szerinti kcitelezetts6geinek b6rmelyik6t. 9. A Feleket teljes korri k6rt6rit6si felel6ss6g terheli aszerz6d1s megszeg6s66rt. 10. A Szerz5d6s birmely m6dositis6t lctzfuolag rrlragyar jogszabillyok 6s kiemelten a Kbt. ^ rendelkez6seivel osszhangban (t<bt $), ir6sban Iehet megkotni. 77. Ha a vzltoztatas a V6llalkoz6 6rdekkor6ben 6116 okb6l vagy szerz6d6sszeg6se miatt sztiks6ges, a v illtoztatds okoz ta valamennyi kolts 6 get a Y illla'lkoz 6n ak kell vis elnie. 12. A m6dositott Szerz6d6sre a szerz6d6,sm6dosit6ssal nem 6rintett valamennyi egy6b tendelkez6se megfelel5 en lrdnyad A Y6llalkoz6 koteles r6,sban 6rtesiteni a Megtendel6t z szerz6d6st felt6telekben megadott kapcsolattart6jiltak, illetve kapcsolattart6ja nev6nek y^gy cim6nek, tovibbi banksz6ntilia sziminakmegvilltozdsir6l vagy b6rmilyen egy6b, a teljesit6s szempont,6b6l l6nyeges v6ltoz6st6l. 14. Birmtlyen szem6ly, szervezet vagy eszkoz bevon6sa a teljesit6sbe csak ^ m^gylr jogszab6lyok szerint (azoknak megfelel6en) Iehets6ges 6s ezen beltil is kiemelten kell vizsgilni a Kbt.-nek val6 megfelel6 st. Ezen p ont teli estil6s 66rt a Y 6l1a1koz6 a felel6 s. VII. Szez6d6st biztosit6 mell6kkiitelezetts6gek 1. V6llalkoz6 minden olyan kodilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiti Megtendel5t, amely saj6t teljesit6s6t akadillyozza, v^$y a Megrendel6 6rdek6ben b6rmely okb6l sziiks6ges. Az 6rtesit6sben togzitent kell az okokat, 6s javaslatokat kell tenni a megold6sra. 2. K6sedelmi kotb6r: A V6llalkoz6 a t6le elv6rhat6 fokozott gondoss6ggal tcirekszik a munka v6gs6 hat6ridej6nek megtartilsira. Y6llalkoz6 koteles k6sedelmes v6gteljesit6s eset6n k6sedelmi kotb6rt fizetti. A k6sedelmi kotb6r cisszege a jelen szerz6dts szerinti 6s AFA n6lkiil szimitott ellenszolg6ltatasra vetitett (vetit6si alzp) O,So/o-af nap, de maximum a szerz6d6s szerinti es Ap,,q. n6lkiil szdmitott ellenszolg6ltatilsra 20 oh-a. A k6sedelmi kotb6r maximum6nak el6r6s6t (40 napot) kovet6en pedig Megendel6 tigy tekinti, hogy a teliesit6s elmarad a Y6llzlkoz6 rlszlr6l, mely esetben Megrendel5 jogosult a szeru6d6.st azonnali hatzllyal felmondani 6s a teljesit6si biztosit6kot 6rv6nyesiteni. 3. Megtendel5nek iogibm 6ll, az lwlrryesitett kotb6rt a v6l7a,lkozisi difb6l visszatartani. Felek rogzitik, hogy a Kbt $ (6) bekezdlse alzpiiln Megtendel6 a kozbeszerzlsi elj6r6s alapjin

8 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silnt6zet - GYEMSZI "A"varparotai K6rh6aentiret6ffitllT.i3,:H:?-x*"?::ffi:,::ii*i'ffir,o:Jl?,!,?'l '-r0/r-20r0-000r projekt Iktat6 szlm: GYEMSZU003954l20l 5 megkotott szerz6d6sen alapul6 ellenszolgiltat6sb6l eted6 ttttoz6slval szemben csak a Y6llalkoz6 6ltal elismert, egynemri 6s lej6rt kovetel6s6t sz6mithatia be. 4.. A k6sedelmes teljesit6s eset6re kikotott kotb6r megfizet6se nem mentesit a szerz6d6sszerfi teliesit6s al6l. A Villalkoz6 k6sedelmes tel)esit6s eset6n koteles a teljesit6sre a Megtendel6vel tort6n5 egyeztet6st kovet6en p6that6rid6t v6llalni. 5. Hib6s teliesit6si kiitb6t: Yillalkoz6 hibis teliesit6s eset6n (ezen beliil kii{cinosen ay6llalkoz6 aiiltiataban megadott, 6tlagos h5itbocsitilsi t1nyez6 6rt6k6t6l elt6r6 6rt6kkel rendelkez5 anyagok be6pit6se eset6n) koteles hib6s teljesit6si kotb6rt frzeni. A hib6s teliesit6si kotb6t m6rt6ke,^ptot" a jelen szerz6d6s szerinti es ApA n6lktil szdmitott ellenszolg6ltatils O,So/o-a, a htba l,tjavttisarg. 6. A Megrendel6 a kotb6dg6nyt meghalad6 k6rt is 6rv6nyesitheti a Yilllzlkoz6val szemben. 7. A teliesit6si: Villalkoz6 a.)eler szerz6dts tirgyitkfipezs kivitelez6si munk6k megval6sit6s6nak biztosit6kak6nt biztosit6kot koteles a Megrendel5 tendelkez6s6re bocs6tani (Kbt S (2) bekezd6se) A teliesit6si biztosit6k tendelkez6ste bocsit6sinak hat6ddeie: jelen szerz6d6s hat6lybal6p6s6nek (szez6d6s zlirisa) id6pontja, m6rt6ke pedig ielet szerz6d6s szerinti es Af',A. n6lki.il szimitott ellenszolgiltatas So/o-a. A teljesit6si biztosit6knak a jelen hatalybal6p6s6nek id5pong6t6l (szerz6d6s aliir6sa) a teljesit6s id6tanamfura a mitszaki 6tad6s - 6tv6tel6nek id6pontj6ig megtendel5 rendelkez6s6re kell LlJr;rra A teliesit6si biztosit6k a Megrendel5t illeti meg, amennyiben a Y6llalkoz6 t szerzsdls teliesit6s6t a sajit 6tdekkor6ben felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem feiezi be A teliesit6si biztosit6k a m$szal<r 6tad6s- 6w6tel id6pontj6ban -a megfelel6 m5don- felszabadul. biztosit6k form6i6nak 7.4. Yilllalkozo jelen szerz6d4.s megkot6s6nek QtatLlyba l6p6s6nek) nap)in bemutatta Megendel6nek a teljesit6si biztosit6kot, amelynek 'rgazolilsinyilllalkoz6 bemutatta a kovetkez5 dokumentumokat bankgarancia (a szerz6d6,s megkot6sekor kitoltend6). 8. J6telieit6si biztosit6k V6llalkoz6 a szerz6d6s hib6s teljesit6s6vel kapcsolatos j5till6si 6s szavatossagi ig6nyek biztosit6kak6nt j6teljeit6si biztosit6kot kciteles a Megtendel6 rendelkez6.slre bocsitani (Kbt $ (3) bekezd6se) A i6telieit6si biztosit6k tendelkez6ste bocsitfsinak hatirideie: A i6teljesit6si biztosit6kot szerz6d6s teljesit6s6nek id6pontj6ban (a mriszaki itadis- 6tv6tel id5pontj6ban) kell tendelkez6sre bocs6jtani, m6rt6ke pedig jelen szerz6d6s szednt 6s Ap,q, n6lkiii szdmitott ellenszolg6ltat6s osszeg6nek So/o-a A j6teljeit6si biztosit6knak a jotdllisi kotelezettslgv6llalils kezd5 id6pontj6t6l z iotaltrilsi id5szak v6g6t kovet6 45. napig kell rendelkezl.slre allil^ A j6teljeit6si biztosit6k a Megrendel6t illeti meg, amennyiben a Yillalkoz6 j6t5i16si kcitelezetts6ge kor6be tzrtoz6 kotelezetts6geinek teljesit6s6t --el5zetes ir6sbeli, 6sszer6 hatilid6 th

9 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI,,A,,V6rpalotai K6rhrlz 6p0let6nek fehijitris Jrlr6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakitiisdval a TIOP /l projekt keret6ben,'kivitelez6shez kapcsor6d6 nj 6pit6si beruh6zas tirfff:ti;,.'emszi/.. 3g54t2ot5 tfiz6s6t is tafialmaz6 irisbeli felsz6litis ellen6te- elmulasztja, vasy nern szetz6d6sszerrien, vagy nem a hat6lyos iogszabillyokban rogzitett m6don teliesiti A j6teljesit6si biztosit6k a 8.2. pontban meghatir.ozott hat6rid6 leiilrtdval a biztosit6k f orm616nak me gfelel6 m6 don- fels z ab a dul f vis szautalilsra kerii{ V6llatkoz6 jelen szerz6d6s megkot6s6nek napj6n nyilatkozott ar6l, hogy a i6teliesit6si biztosit6kot bankgaran cia (a szerz6d6s megkot6sekor kitoltend6) forrn6j6ban kivinia Megrendel6 rendelkez6s6re bocs6tani. 9. V6llalkoz6 villasztisa szerint a 16till6,si 6s a teljesit6s elmarad6sival kapcsolatos biztosit6k teljesithet5: a) 6vad6kk6nt az el6irtp6nzosszegnek a Megrendel6 f:zet6sr szinl6i6ra tot6n6 befizet6ssel (6tutal6sival) bank vagy bbtosit6 iltal vdllalt garancia vagy banki k1szfaet6 kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerz5d6s ilapiiln kiillitott - k6szfaet6 kezess6gv6llal6st tafialmaz6 - kotelezv6nnyel. b) a j6teljesit6si biztosit6k vonatkozisiban amennyiben a j6teliesit6si biztosit6k rendelkez6sre bocs6tisa (6vad6kk6nt az el6ttt p6nzosszegnek) a Megtendel5 frzetlsi sz6ml6jfuz tcirt6n5 befizet6ssel tort6nik - Megtendel6 lehet6v6 teszi, hogy a biztosit6k a Y6llalkoz6nak a teljesit6s6rt jfuo ellen6rt6kb6l levon6s ritj6n keriilion biztositisra. 10. Amennyiben V6llalkoz6 t j6teljesit6si 6s a teljesit6s elmarad6s6val kapcsolatos biztosit6kokat bank vagy biztosit6 6ltal villalt gararcia vagy banki k6szfrzet6 kezess6g biztosit6s6val, vagy biztosit6si szerz6d1s alapjin ki6llitott - k6.szfizet6 kezess6gvillal6st tartalmaz6 - kotelezv6nnyel kivirja teljesiteni, rigy a bankgarancia-lev6lnek illet6leg a kotelezv6nynek legalrbb a kovetkez6ket kell tartalmazria:. pontos hiva&oz6.st jelen szetz6d6sre,. bankgantciz ftotelezv6ny) a V6llalkoz6 szerz6d6sben foglalt kcitelezetts6gei kifog6stalan teljesit6s6nek 6s a 16t6ll6si kotelezetts6g teljesit6s6nek biztosit6k6ul szolg6l,. Megrendel5, mint kedvezm6nyezett megjelol6s6t,. ^ abankgaratciaftotelezv6ny) osszeg6t (nett6 villtalkozisrdriso/o-a),. ^ bankgarancia ftotelezv6ny) futamidej6t (a teljesit6s ellr,arz'dlsival kapcsolatos biztosit6k a mfiszali iltadds - 6tv6tel6nek id6pontjaig, a )oteliesit6si biztosit k a az ut6-feltilvizsg6lati elj6ris(ok) befejez6s6ig, de legalibb avillaltiot6ll6siid nap ),. nyilatkozztot, hogy a garancia ft<itelezv6ny) felt6tel n6lkiili 6s visszavonhatatlan, mely szerint a Megrendel5, mint kedvezm6nyezett els6 ig6nybejelent6s6te kifog6s 6s vita n6lkiil z garancia ftotelezv6ny) osszeghatit6ig b6rmilyen cisszeget, y^by cisszegeket kifizetnek a Megtendel6nek mint kedvezm6nyezettnek an6lki.il, hogy a kovetel6s alapjit vagy indokit bizonyitanta kelljen. 11. A Felek rogzitik, hogy b6rmely nem szerz6d6sszer6 teljesit6s iogi fenntart6s n6lkiil - a Megrendel6 r6.sz6r6l - tort6n6 elfogad6sa nem 6rtelmezhet6 foglemondisk6nt amelyek a Megtendel6t a szetz6d6sszeg6s kovetkezm6nyek6nt megilletik VIII. itisos ielent6sek, 6rtesit6sek azon ig6nyekr6l, 1. A VAUakoz6 6s a Megrendel6 kozotti b6tmely ir6sos kommunikici6t szemllyesen vagy post6n kell eljuttatni, a Felek ielen Szerz6d6sben meghatarozott cim6re. Amennyiben a Felek egym6snak faxszimot vagy e-mall cimet megadtak, ezen kommunikdci6s eszkciz is ig6nybe vehet6, azzal, 9

10 Gyr6gyszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silnt0zet - GYEMSZI,,A,,VarpalotaiKirhi:z dpiiletdnek fehijit6s Jrir6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakitas6val a TIOP /l projekt keretdben" kivitelez6shez kapcsol6d6 0j 6pit6si beruhaz6s beszerz6se" Iktat6 sz6m: GYEMSZV hogy az iizenetet, ha az jelent6s ftiilonosen a jogvlltoztatis vagy megsztintet6s vagy keletkez6s eseteit), rilsban is meg kell et6siteni 6s megkiilldeni lev6lben vagy telefaxon. 2. Amennyiben a Szerz6d6.s szerint valamely 6rtesit6s v^gy m6s ir6sbeli dokument6ci6 megkiild6s6re hatiid6t szabtak, a hat6id6 betartottnak tekintend6, ha azt a hat6id6 utols6 rapjiln titg t6rtivev6nyes, ai6nlott kiildem6nyk6nt feladt6k, kiv6ve, ha a jogcselekm6ny anyag: iogr iellegff vagy a Felek kifeiezettefl elt6t6en tendelkeznek. 3. Elt&5 tendelkez6s hilr,.yiban a Szerz6d6s szerint el6fut birmilyen 6ttesit6st, hozzfij6niilst, jovihagyist,tgazolastvagy utasittst a Ptk-nak megfelel5 m6don kell rogziteni. 4. A sz6beli kozl6seket ut6lagosan, indokolt k6sedelem n6lkiil ir6sban meg kell er5siteni. A sz6beli kozl6sekre hivatkozni csak akkor lehet, ha aztut6lagfuilsba foglalt6k. 5. A Megtendel6nek megfelel6 id5ben 6t kell adriz- z-yillalkozo r6sz6re aszerz6d6.s teljesit6s6hez sziiks6ges 6s tendelkezlslre 6116 informilcr6kat 6.s/vtgy dokumentici6t. A Yilllakoz6 koteles az igy kapott dokumentumokat a Szetz5d6s megszrin6sekor visszaadni a Megtendel6nek. Gy6gyszer6szeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g- 6s Szervezetfeileszt6si Int6zet - GYEMSZI mint Megtendel6 kapcsolattartisra, teljesit6sigazol6sra kijelolt szem6lyei 6s el6rhet6s6gei: N6v: Lakner Gabriella, proiektvezet6 Ert.rit6.i cim: 8100 Ydtpzlota,Honv6d u.2-3. Telefon: + 36 / Fax: 06/ lakner. oabri ella(d.w emszi. hu N6v: Lanczmann Bahzs, mriszaki ellen5r E t.rit6ri cim: 8100 Ydrpalota,Honv6d t.2-3. Telefon: +36 / Fax: 06/ E -mail: lanczmann.b hu A V6llalkoz6 kapcsola ttartdsra kij elolt szem6lye(i) 6s el6rhet6s6gek: N6v: Bozi Tam6s Istv6n f5m6rnrik E t"rit6.i cim:1203 Budapest, Emitia u. 15. Telefon: +36 (1) Fax: *36 (1) E -mail: b ozit(d.orostes sb90.hu N6v: Kisa Jinos ptoiektvezet6 Ertesit6si cim:1203 Budapest, Emilia u. 15. Telefon: +36 (1) Fax: *36 (1) Felek rogzitik, hogy a kapcsolattart6k szem6ly6ben tot6n6 villtozisa, tov6bb6 Megendel6 ftsz&6lteljesit6sigazolilsra jogosult szem6ly villtozdsa nem ig6nyeh a szerz6d6s m6dositisit. 10

11 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giigi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silntflzet - GYEMSZI,,A,,V6rpalotai K6rh6z piiletdnek felirjit6s Jrir6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakit6s6val a TIOP /l projekt keretdben" kivitelez6shez kapcsol6d6 [j 6pit6si beruhdz6s t:fi:[tx;, G'EMSZV,, 3s54t2ot5 IX. Kivitelez6si munka 7.Y61lalkoz6 minden torv6nyt, illetve 6ltal6nos 6rv6nyi jogszabillyt, szabvilnyt, h"ly, tendeletet 6s egy6b szabillyzatot koteles betartani, amely a beruhizis kivitelez6s6vel, megval6sit6s6val, a hib6k l<qavitisdvzl, a teljesitend6 adatszolgiltatisokkal6s fizetend6 diiakkal kapcsolatos. 2.Y617alkoz6 mindazok el6fulsait 6s felt6teleit koteles figyelembe venni, akiknek tula)don6t, vagy jogait aberuhizils b6rmely m6don 6rint, vagy 6rintheti, tovibb6 ayilllalkoz6 kciteles kfut^l^r:ltanl a Megrendel6t minden biintet6s, v^gy felel6ss6g al6l birmely ilyen rendelkez6sben el5futak megszeg6se eset6n. 3. Minden anyagnak, el6re gyilrtott elemnek, k6szterm6knek 6s elv6gzett munk6nak, amelyet a V6llalkoz6nak kell beszerezni, vagy elk6szitenie: - A magyar szabvinyokban el6irt min6s6grinek, tov6bb6 aklr6 utasit6saival osszhangban 6ll6nak kell lennie - A min5sit6shez sziiks6ges min5s6gi tanirsiwinyokat be kell szerezni, illetve annak hiinyilbar olyan vizsgilatokat kell elv6.gezri, amelyek ^z etedm6nyfelel6s megval5sitishoz sziiks6gek. 4. A munk6k csak 6rv6nyes munkaterii{et 6tad s-afi6tel 6s munk6latok megkezd6s6hez sziiks6ges enged6lyek 6.s lovdhagyott terv birtok6ban kezdhet6k. 5. Villalkoz6 koteles a kozbeszerz6sben kiirt munkit az iltzdott tervek alapliln kompletten megval6sitani, hiba- 6s hi6nymentes 6llapotban, 6s azt izemeltet6sre alkalmas illlapotban a Megendel5 r6.sz6re 6tadn. 6. A V6llalkoz6 jogosult 6s koteles a munkaterii{etet 6tvenni,az ilwltelkor a munkav6.gz6.sreval6 alkalmassigot megvizsgibi, tz esetleges hi6nyoss6gokat iegyz6konyvben (6pit6si napl5) rogziteti, 6s ebben felhivni a Megrendel5 frgyelmlt a hi6nyossigok megsziintet6s6re. Koteles tov6bbi a Yillakoz6 vizsg6lni, hogy a munkaterii{eten kor6bban v6gzett munkik esetleges hib6i vagy hiinyoss6gai nem akadillyozzilk-e a munkav6.gz6.st. Ha a Yilllalkoz6nak feh6hat6an nem keriil megillapitasra hiba, vagy hi6ryoss6g, akkor ay6llakoz6 v6llalni koteles a felel6ss6get a kor6bban elkovetett hibik vagy kor6bban keletkezett hidnyoss6gok kcivetkezt6ben fell6p6 k6rok6t, m6g abban az esetben ts,ha tgazolhat6, hogy a hib6t m6s villalkoz6 okozta. 7. A munkateriileten vlgzett munk6k logszabilly szerinti v6.gz6,s66rt z Yillalkoz6 a felel6s, rgy kiilonosen a balesetmentes munkakoriilm6nyek megteremt6s66rt, az allia.lmazott^k jogszerfr foglalkoztatdsillrt. 8. A hivatalos munkasztineti napokon a Yilla,lkoz6 nem v6.gez tev6kenys6get, egy6b napokon vlgzett tev6kenys6g sor6n V6llakoz6 kiemelten figyelmet fordit ata, hogy a lakoss6got 6s az rnt6zm6ny mfikod6s6t trrlzott m6rt6kben fle z^v^qa a kivitelez6s. 9. A teljesit6sbe bevon6sra kertil6 6llom6rry tekintet6ben Y617a,1kozo v6llalia, hogy csak olyan szem6lyeket akalmzz, akik magatartisa teljes m6t6kben osszeegyeztethet6 a teljesit6s helye 6ltal megkovetelt elv6r6s okkal. 10. V6llalkoz6 kotelezetts6get vdllal ara, hogy ha az illtala teljesit6sbe bevont illlomirty a fenti szabilyok valamelyik6t megs6rti, 6s MegrendelS azt k6d, akkor saj6t kcilts6g6re megfelel6 szaktud6ssal bir6 ii 6ilom6nyt 6llit ki, azonban a Y6llalkoz6 a Kbt S (1)-(5) bekezd6seibe foglaltakat kciteles megtartani. 11

12 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silnt6zet - GYEMSZI "A "varparotai K6rhaz *i:':#[#?ilitlh:;:.j-';*"?::',1'ffi?,!ili:ffx;ll3jl?,i,3,] '-r0/r-20r0-000r projekt Iktat6 sziim: GYEMSZI/ A YLlTalkoz6 koteles 6ll1a;ird6 helyszini k6pvisel6je 6ltal biztositzri az cisszes sztiks6ges feliigyeletet 6s ir6nyit6st aberuhizds kivitelez6se folyalrriln. Az ilyen meghatalmazott k6pvisel5nek a Yillalkoz6 nev6ben a Megrendel5 k6pviselsi6nek utasitisait a P&. 6:240 $ (2) bekezd6s6ben foglaltak figyelembe v6tel6vel el kell fogadnia. 12. A munkateriilet 6rz1s6t a Y6l7alkoz6nak sai6t, megfelel5 jogositvinyokkal rendelkez5 munkav6llal6ival, vagy effe szetz6dott, szakc6ggel kell biztositani. 13. V6llalkoz6 aberuhilzds megval6sit6sa sor6n elegend6 szimi k6pzett 6s tapasztilt vezetst 6s trdnyitot, tov6bb6 sztklpzett, betanitott 6s seg6dmunkaet6t kciteles biztositani, hogy a szerz6d6s szerinti kotelezetts6geit megfelel6en 6s id6ben teliesiteni tud)a. Az alkalmzzottaknak 6s ig6nybe vett szem6lyzetnek az 6ltal6nos 6s helyi munkav6delmi 6s balesetelh6rit6si, valamint t6zv6delmi el5ir6sokat ismemiiik kell. 74. A Yiilalkoz6 jogosult 6s koteles ellen6dzni a Megrendel6 6ltal szolgilltatott terveket 6s ezt kovet5en koteles meggy6z6dni azok helyess6g6r6l 15. A Y6llalkoz6 6pit6si napl6t koteles vezetni 6s a helyszinen tartani, melyet a Megtendel5 k6pvisel6j6nek sziiks6g szerint, de legal6bb 8 naponk6nt elleniegyez6sre be kell mutatni A szerz6d5 felek napl6bejegyz6sre meghatalmazottszem6lyeket kotelesek azepitl.sinapl6ban feltiintetni. Az 6pit6si napl6ban megallapitisok, megiegyz6sek, kifog6sok stb. bejegyzlslre l<rzirolag a megnevezett, illet6leg a Megtendel5 6ltal etedetileg felk6rt vagy kijelolt szem6lyek jogosultak. Az 6pit6si napl5t 1 eredeti 6s 2 m6solati p6ld6nyban kell vezetni, amelyb5l a Megrendel6 egy p6lddnyt kap. 77. Ha csak jogilag, y^{y fiztkatlag nem lehetetlen, akkor a Y6lakoz6 koteles a beruhiz6s kivitelez6s6t 6s megval6sitds6t, valamint a hib6k kijavit6s6t szigorian a szerz6d6s szeint, tzzal osszhangban v6gezni. A V6llalkoz5 koteles szigor(ran alkalmazkodni 6s ragaszkodni a Megrendel5 utasit6saihoz, minden olyan tigyben, akir emliti a szerz6d6s, akdr nerlr, amely a beruhizist 6rinti, Yagy ^fra vonatkozik. 18. A kivitelez6s sordn fell6p5 m6dosit6si ig6nyeket a Megrendel6vel minden esetben koteles egyeztetni 6s elfogadtatni. 19. A betuhilz6,s kivitelez6si koriilm6nyeire vonatkoz6, kiils6 szervek 6ltal hat6s6,gi iogkorben adott, jogszerri utasitdsokat a V6llalkoz5 kciteles megfelel5en v6.gehaitant 6s arr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiteni. 20. V6llalkoz6nak 6s alv6llalkoz6nak az znyagok 6s eszkozok mozgatisilt ugy kell v6grehajtari, hogy a szillhtds sor6n hasznilt utak 6s azok mfitilrgyai kitosod6st 6s s6riil6st ne szenvedjenek. 21. A teljesit6si hat6rid5be a mffszal<r 6tadis-irv6tel ideie belesz6mit. A Villalkoz6 koteles minden eltakar6sra kertil6 munkar6szr6l Megendel6t az eltakards el5tt legal6bb k6t munkanappal 6rtesiteni 6s r6,sz6rc ^z ellen,5rz6st biztositani. Az 6rtesit6s 6s ellen6tz6s adatut 6s ^z megillapitzsait az 6pit6si napl6ban kell rogzitent. Az 6rtesit6s elmarad6sa eset6n az ut6lagos ellen6rz6s sel kapc solatos tobblet kolts 6gek a Y 6lTalkoz6t terhelik. 22. A sikertelen 6tad6,s-6tv6teli eli6t6s kolts6gei t Yillakoz6t terhet, azon elemek kiv6tel6vel, melyek a Megrendel5n6l6lland6 kolts6gelemnek szimitanak Q6r stb.). t2

13 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6silntflzet - GYEMSZI,,A,,V6rpa'otai K6rh6a *,r"teffi!llitfl:5:?_#::"1il:il r;l:l"j:ljih;lt3jl?,1,1,1,-,0/,-20,0-000, projekt Iktat6 szilm: GYEMSZV I A Megrendel6 az eg6sz projekt folyamir a munk6t 6s a felhasznillista keriii6 ^ny^gotjogosult b6rmikot ellen5rizni. 24. A Megrendel6 koteles a munk6t a Ydllalkoz6val el6zetesen egyeztetett id6ponta kitfizott 6t^d s-atvlteli eljit6s sor6n megvizsgilni, 6.s a v'asgillat a1ap16n felfedezett hibikat, hi6nyokat, a hib6s munkarlszekte es6 kolts6gvet6si osszegeket, valamint az lw6nyesiteni kiv6nt szavatoss6gi ig6nyeket koteles j egyz6konyvben tcigziteni. 25. Villalkoz6 koteles a Megtendel6 iital a szerz6d6s al6risakor 6ttdott, a mfiszaki 6tad6,s-6tv6tel 6s iizembe helyez6s felt6telefue vonatkoz6 dokumentumnak megfelel6en vlgeznt a szetz6d6sben villalt feladatart. 26. Felek r6gziik, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. t.9.s szerint Y6llakoz6 - legk6s5bb a szerz5d6skot6s idspontj6ra - koteles a szen6d6s tel)es td6tartamiravonatkoz6 teljes koni 6pit6siszerel6si (CAR= "Contractors All Risk") biztosit6st kcitni vagy megl6v5 felel5ss6gbiztositasat kiteri e s z te ni az alilbbiakb tn el6rrt m6rt6kri 6 s terj edelmri felel6 s s 6gb izto sit as:u; - Minim6lis k6rt6rit6si osszeg k6resem6nyenk6nt ^z 6pit6s-szerel6si id6szakban: 5 milli6 HUF/kiresem6ny, - Minim6lis k6rt6rit6si cisszeg 6vente az 6pit6s-szerel6si id6szakban: 25 milli6 HUF/6v. Ennek megfelel5en az adott 6vben bekovetkez5 kiresem6nyek szdma nincs kod6tozv^, 6.s azok b6rmelyik6re, illetve azok mindegyik6re egyiitt v6ve fedezetet nyuit a biztosit6s eg6szen addig, amigaz ilyen kirok egyiittes osszege el6ia fent meghatirozott 6ves korlitot. - Minim6lis k6tt6rit6si osszeg k6resem6nyenk6nt a j6tdllasi id6szakban: 5 milli6 HUF/k6tesem6ny, - Minim6lis k6rt6rit6si osszeg 6vente a j6tdll6si id5szakban: 5 milli6 HUF/6v. Ennek megfelel5en az adott 6vben bekovetkez5 k6resem6nyek szima nincs koditozva,6s azok birmelyik6re, illetve azok mindegyik6te egytitt v6ve fedezetet ny6ft a biztosit6s eg6szen ^6dig, amig az ilyen k6rok egyiittes osszege el6i a fent meghatirozott 6ves korl6tot. 27. Felek rogzitik, hogy V6llalkozonak legk6s6bb a szerz6d1skot6s id5ponqiltgrendelkeznie kell a hat6lyos jogszabillyok el5ir6sainak megfelel6 kock6zat6rt6kel6si, baleset- 6s eg6szs6gv6delmi terwel, melyrsl Ylllalkoz6legk6s6bb a szerz6d6.skot6s id5poil16val egpdejrileg nyilatkozik. X. A szez6d6s teliesiil6s6vel kapcsolatos speciilis tendelkez6sek, 6telmez6 rendelkez6sek 1.,,Vis m^ior" alatt 6rtend6k kiilonosen elemi csapisok, sztr6jkok vagy egy6b munkahelyi zavargisok, hadiizenettel inditott vagy an6lkiili h6boruk, blok6dok, zendiil6s, l6zadis,l6r"tdnyok, fcildcsuszaml6sok, fcildteng6sek, viharok, villdmcsap6sok, 6rad6s ok, zavarg6sok, robbant6sok, valamint egy6b hasonl6, el5re nem l6thato esem6nyek, amelyek mindk6t F6l 6rdekkor6n kivtil meriilnek fel, 6s amelyeket a Felek kell5 gondoss6ggal sem tudnak kikiiszobcilni. 2. Ha az egyrk F61,,vis maior" miatt akadilyozt^frra van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 6rdek6ben, hogy az akad6lyoztzti.s hatisait elhirirva minim6lis k6sedelemmel teljesiteni tudja szerz6d6ses kcitelezetts6geit. 3. Ha valamelyik F6l fgy v6li, hogy olyan,,vis r;"ritor" koriilm6nyek fordultak el6, amelyek kihathatnak kotelezetts6gei teljesit6s6re, azonnal 6rtesitenie kell a m6sik Felet, megadva a koriilm6nyek jelleg6t, feltehet6 id6tartamit 6s val6szinfi, hatis6t. Ha a Megrendel6 tdsban m6sk6pp nem rendelkezett, ^ V{llalkoz6nak folytatnia kell a Szerz5d6s szednti kotelezetts6geinek a teljesit6s6t, amennyire az a gyakorlatbar 6sszerfien megval6sithat6. 13

14 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI,,e,,Vrirpalotai K6rhriz 6piilet6nek felirjit6s J6r6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakithshval a TIOP /l projekt keretdben" kivitelezdshez kapcsol6d6 itj dpit6si beruhiiz6s t:ilffi.r.r.;., G'EMSZI/.. 3g54t2,t5 4. Ha a,,vis maior" korti{m6nyek 180 napon 6trnegszakitatlanul fenn6llnak, b6rmelyik F6lnek logiban Lll. a Szen6d6st 30 napos felmondisi id6vel felmondani. 5. A VAUakoz6 meger6siti 6s kiielenti, hogy:. figyelmesen megvizsg6lta, szemiigyre vette, ittanulm6nyozta 6s sa16t maga ts 6tsz6molta a Megrendel6 iltal r6sz6re 6tadott Dokumentilci6kat a kozbeszerz6si aiilnlattitel sor6n ^ S zerz 6d6s al6uis6t megel6z 6en,. a szerz6d6skot6st megel6z6en maga is itszimolta a kiviteli dokument6ci6 t6szek6nt kapott ilrazatfat r6szletes kolts6gvet6sben szerepl5 anyagmennyis6geket, a szdmitisokat helyesnek 6s pontosnak tal6lta, igy azokat elfogadja, 6s ekk6ppen tok6letesen tiszt6ban van a Proiekt te{edelm6vel,. a V6llalkozoiDijat annak tudatiban fogadta el, hogy a szerz6d6skot6skor teljes m6rt6kben ismerte a Projekt terjedelm6t,az el6rt anyagok 6s berendez6sek min6s6g6t 6s mennyis6g6t, az 6pit6si technol6gi6kat, valamint minden egy6b olyan korii[m6nyt, ami a Y6llalkoz6i Dilat befoly6solhatta,.a Megrendel6t6l kapott Dokument6ci6k tok6letesen alkalmasak ^tra. ^ c6lra, amelyre k6sziiltek 6s azok alapiiln az illtala szolgilhatand6 Dokument6ci6kat hiba- 6s hi6nymentesen el tudia k6sziteni,. ezennel v6llz\a 6.s magira r,6zt e kcitelez5nek ismeri el a Megtendel6t6l kapott 6.s 6ltala k6szitend5 Dokument6ci6kkal kapcsolatos teljes szakmai felel6ss6g6t 6s kotelezetts6g6t,. k6sz 6s k6pes z Szerz6d1s el6ir6sainak megfelel5 m6don elv6gezni mindazt a Munk6t 6s Szolgiltatast, amelyet a Szerz6d6s szimira el6lr..tudomisul veszi, hogy amennyiben a R6szletes Kolts6gvet6sben megadott mennyis6gek 6s a Kiviteli terv szednti val6s mennyis6gek kozott a k6s5bbiekben elt6r6s muta&ozik, ezen mennyis6gi elt6r6sek kockizatit a Felek magukra viilalji.jr. 6s az ilyen mennyis6gi elt6r6s eset6n egym6ssal szemben nem t6maszt^n^k kovetel6st 6s semmik6ppen sem tekintik a Y6llalkoz6i Dijat m5dosit6 esem6nynek.. tudom6sul veszi, hogy a Megtendel6 a ielen Szez6d6s ketet6ben a Yilllalkoz6nak tadott Dokumentici6k esetleges hib6i6rt a V6llalkoz6val szemben felel6ss6ggel nem tafiozlk. Ezen Dokument6ci6k zlapjdn a Megrendel5 6ltal elktszitett tervek hibii6rt a Y6llalkoz6 telies felel5ss6ggel 6s k6rt6rit6ssel tartozlk, ha a kapott dokumenti'ci6k hib6j6t felismethette, a Megrendel6t azonban e:,t6l a korii{m6nyr6l fuilsban nem figyelmeztette. XI. Jogvit6k tendez6se, egy6b tendelkez6sek 1. A Megrendel6nek 6s a V6llalkoz6nak minden et6feszit6st meg kell tennie, hogy t6rgyal6sos iton rendezzenek a Szerz6dlssel kapcsolatban b6rmely vit6t, amely kozottiik felmeriil. 2. Ha vit6s iigy meriilt fel, a szerz6d5 Felek u6,sban 6tesitik egym6st a vit6s iigyte vonatkoz6 v6lem6nyiikr6l, valamint az altaluk lehets6gesnek tartott megold6sokr6l. Birmelyik F6l k6rheti, hogy a vita rendez6se c6lj6b51 egyeztessenek. Amennyiben a tdrgyalisos rendez6ste ir6nprl6 kis6rlet nem siketes annak megkezd6s6t6l sz6mitott 30 napon belii{ vagy a rendez6si k6t6sre a F6I nem vilaszol 6rdemben 30 napos hatirid5n beliil, birmely F6l jogosult a vtta v6gl6ges 6s v6grehaltznd6 rcndezlse 6rdek6ben a Megrendel6 sz6khelye szednti hariskorrel 6s illet6kess6ggel rendelkez5 buos6.ghoz fordulni a logvita eldcint6se v6gett. 3. Felek tudom6sul veszik, hogy ^z inform6ci6s cinrendelkez6si jogtol 6s ^z inform6ci5szabads6gr6l sz6l CXII., tcirv6ny 6te[m6ben koz6rdekb5l nyilvinos adatk6nt nem min6stil tizleti titoknak az illlami 6s a helyi onkorm6nyzati kolts6gvet6s, illetve az eur6pu t4

15 Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI,,A,,Vrirpalotai K6rh6a 6piiletdnek fehijit6s J6r6beteg Szakell6t6 Int6zet kialakit6s6val a TIOP /l projekt keret6ben" kivitelez6shez kapcsol6d6 0j 6pitdsi beruhrizris beszerzdse" Iktat6 sz6m: GYEMSZI/ kozoss6gi tdmogatils felhaszn6l6s6val, kolts6gvet6st 6int6 juttat6ssal, kedvezm6ntyel, az 6llami 6s onkorm6nyzati vagyon kezel6s6vel, birtokl6s6val, haszn6latival, hasztositisival, az azzal val6 rendelkez6ssel, annak megterhel6s vel, az ilyen vagyont 6rint5 b6rmilyen jog megszerz6s6vel kapcsolatos adat, valamint adat, amelynek megismer6s6t vagy nyilv6noss6gra hozatalit kii{cin ^z ^z torv6ny koz6rdekb5l elrendeli. A nyilvinoss6gra hozatal azonban nem eredm6nyezheti az olyan val6 hozzdflftst, amelyek megismer6se az ijrzletr adatokhoz - igy knloncisen a v6dett ismerethez - tev6kenys6g v6.gz1se szempontj6b6l ardnytelan s6relmet okozna, felt6ve, hogy ez nem akad6lyozza meg a koz6rdekb6l nyilv6nos adat megismer6s6nek lehet6s6g6t. Felek tudom6sul veszik, hogy az, ali az illamhiztttis valamely alrendszer6vel p6nziigyi, illetve tizleti kapcsolatot l6tesit, k6r6ste koteles a jogviszonnyal osszefiigg6 6s a koz6rdekb5l nyilv6nos adatokra voratkoz6an tijlkoztzt6st adni, valamint azt,hogy a kolts6gvet6si p6nzeszkozok felhtszn6l6s6nak nyilv6noss6g6ra tekintettel a szerz6d6s l6nyeges tafialmdr6l a tiljlkoztar6s iizleti titok cim6n nem tagadhat6 meg. 4.Yilllalkoz6 jelen szerz6d6s aliltr6silval egyrdejrileg - az 6lJtmh6ztartasr6l sz6lo 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. $ (1a) bekezd6s6re is tekintettel - kifelenti, hogy a remzed. vagyonr6l sz6lo vi CXCU. torv6ny 3. S-, szerinti ilrjithato szervezetnek min6siill. V6llalkoz6 kotelezetts6get villal arra, hogy iltlzthato szewezei min6s6g6ben bekovetkezett valtozis eset6n halad6ktalanul uij6kozaqa Megrendel6t. Yiilalkoz6 tudomisul veszi, hogy amennyiben nem 6t76thato szefirezettek min5sii{, ^ a Megtendel5 jogosult a szerz6d6st azotnalihatilllyil felmondani, att6l elillni - 6s egy6b felmedilt kirilnak megt6rit6s6t kovetelri -,Yillalkoz6kirtzlzntt6sa n6lkiil. Jelen szetz6d6s n6gy (4), egymissal sz6 szerint megegyez6 eredeti p6ld6nyban k6sziilt, melyet Felek, kcilcsoncisen 6s egybehangz6an, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, a Ptk. 6:7. $ alapiiln jov 6hagy olag tnak al6. Budapest, janufuh6. :.napja,rogpfss - B'9i 203 Bud.,o.;st. Enrilia l.: , Fa:<:281.t3. Szervezetfe jleszt6si Int6zet - GYEMSZI k6pviseli Dr. 6nodi-sziics Zoltfun F6igazgat6 Vdllalkoz6 Ptogtess-B'90 Zrt BodTam6r lstv6n ' tltttattt6k Tlgyl Ott6 J{,,-- vdtdkozd nilno$t 6s k0myezsti6!fr4 toa6 P6nziigyi elleni egyz6s : G az das 6gi I gaz gat6 -helyette s 15

16 FAX cftrlzert: S6ra D6niel CEc: PallSdium Consultins Kft. FAx SZAM: FELAD6: Bondor Levente oarum: 201s oldai-ak SZAUa: 1 TELEFON: FAX: Tdrgy Progress B 90 Zrt. - fedezetigazolits Ez0ton tsj6koztatjuk, hogy a titrgybani cdg CAR szerz6d6s6nek fedezetdt kiterjesztettttkaz al6bbi munk6ra, akeretszerz6d6sben szerepl6 kondici6k szerint: Projekt megnevez6se: Varpalotai K6rhiz 6piilet6nek fehijit6sa J6r6beteg Szakell6t6 Int9zet kialakit6s 6val, kapc s o I 6 d6 irj 6pit6 s i b eruhdzds (8100 Varpalota, Honv6d u. 3.,,B" 6piilet) Epittet6: Gy6gyszerlszeti 6s Eg6szs6giigyi Min6s6g 6s Szervezetfejleszt6si lntlzet (1125 Budapest, Di6s arok 3.) Kock6zatvisel6skezdete: 2}ll.janurir 13. Kock6zatviselds v6ge: jrilius 13. Beruh6zasi 6sszeg: ,-Ft 003. Szavatossigi munkik fedezete: l2h6nap a004. zitradlklejiratit kcivet6en Tartam: K6rt6rit6si limit: eftlkirlid6szak 6nr6szesed6s: azl. fejezettel megegyezden 004. Biztositisi id6szak kiterjeszt6se: 24h6nap a biaosit6si tartam lejiratit k6vet6en Tartam: K6rt6rit6si limit: eftlkirlidlszak 6nr6szesed6s: azl. fqezettelmegegyezlerr A OBE

17 I l:'''r{/ '?r il QBE INUruce ( Europc ) Limited magyuorszegi FrdhelePe t 143 Budap6t, Stefdnia it 5l rcl :06-l far r 06-l vezdrigugat6s,g Br6ker: Palladium Consulling Kn Ad6szimi 225'1t997'4-42 SzJ : 6603 l0 CtTtBANK: I 0E ? arzrosirast KOTvfNY Kdtv6nyszdm: 2009 I Jeten biaosltdsi kdtviny ertelmdben a QBE Insurance ( Europe ) Limited Maryarorszagi Fioktelepe villlalja, hogy z eseddkes biaositlisi dij megfizetese elleneben biziositasi fedezetet nyiljt a Biztositottnak a felrnerillt kdrok, is eryeb zal osszefuggo koltsegek von atkozisaban, az alabbiakban rdszletezett adatoknak 6s a megieloll biztositesi feltdteleknek megfelel6en SZERZODO NEVE: SZERZODO CIME: uzrosirorrnk: rblterbu PROGRESS-B'90 Zrt Budapest, Emilia u l5 - a Szerz6d6 "l'r '' ::.l - a Foviillalkoz6, valamint z in biztositiih beruhri)4laiba'izerz6dott 6s alvillalkozoi ^r"" a QBE ATLASZ Biztositd Zrt Q.A R feltitelei es zdraddkai /Munchener /Mrlncnener Ruck KucK stanoaro/ Standard/ (MJN (MJK LAK CAR UUr-ZUUd, KEZDETE: janu{r rira 6ra :, MODOSiTAS KEZDETET janudr l. :, - LEJARTA: hatiirozatlan BIzTosiTAsI6vronoul6, mindenevjanudr0l BIZTOSiTAS RENDSZERE: CISZ6MOIdSOS DiJFIZETES DlJI'IZEIl-SMODJA: M0DJ.c.: az elszinroldst a szerzcidci felek a befejezett munkdk tenyleges dnekinek isrneretebln'i tairy evet kovet6janudr 30-i!elvdgzik : bankr Dankrattrtalas anrtalds DiJFIZETI{,SI UTEM: ndgy egyenld rdszletben, az adott naptrri neryedev elsri napjiiig eseddke AZ EGYES BERUIIAZASOK ID6BENI IIATALYA: A kockdzatviselds kezdete: o az egyedi bejelentdsi kdtelezellsdg ali es6 benrhdzdsok esetdben: vege: a bejelentett legkorabban az ily koveto nap rdja o a negyedcves bejelentesi kdtelezeitscg ald es6 beruh6zdsok eset ben: a bejelentett kockaztviseldsi kezdet a munk6latok befejez6s6nek bejelentett idopontja, de legk s6bb u adott dpitcsi teljesftes il[.,eszteljesitcs atadds-iitviteldnek (a v gs6 ill ery kovetkez6 munkafizis r szdre tofleno dtad6s egyarant) dehlma KOCK.AZATVISELES HELYEI srzrositas rancvn: az eryes bejelentdsek (adatk0zl6k szerint), az epit si munka magyarorsz6gi helyszinei a folyamatosan bejelent6sre kertlld dpitcsi munk6k: magasdpitds QBE lnsuronce (Europe) Limited Mogyororszogi Fioktelepe ll43 Budopesl, Stefdnio [t5]. o Tel.: (l)460.l400. Fox; ( e-moil :

18 KocKAzATvrsEL[s tancvl: Jelen keretszez6des beltil azok a munkek biztosithat6ak, amelyben a szerz6d6 az al6bbi mint5s gben erintett: - lov6llalkoz6, gene16lkivitelez6 - dpitesi konzorcium tagja - alvdllakoz6 ds amelynek (AFA ndlkilli) osszege nem haladja meg a I eft-os drtekhat'rl' valarnint a kivitelezds a keretszerz6dcs ta(ama alatt kezdodik' Nem terjed ki a biaosi6s u alebbi letesitmcnyekre - a beruhizris (AFA nelktili) osszege meghaladja a I eft-ot - hiddpitcs - alagut vatry temadpites - druasa6gatak' viadroz6k epitese - talajszint alatti szintek szema tobb mint 2 - alrol a technologiai szerelesek arinya meghaladja a 30 Y-ot - ahol a mdlyipites ardnya meghaladja a 30 Tcot la lb vellal6si dij (AFA nelkill): * cft eft 0 eft 1 kdvet(; mp 0.00 drlfjn.!, Allg ziradekszerintbiztositottvas/ontergyakbiztosit6siosszege(/ev) 50'000cFt eft osszec ( ALAPJA) : cft 6nr6szcsed6s (FUk r, lgvonesos): Ft II, FEJEZET ( FELELOSStGI KAROK ) Kdrt6rit6si limit: Dologi kiiroka: Szem lyi sdriildsre: eft'ev, ezen beltil, eftr kir eft/ 6v? 500 efti k6r I 5,000 eft/ dv 6nr6szesedAs (FUkir, IevonCsos): Dologi kerok esetdn: Ft Szemdlyi scruldses kdrok eset n: 0 (nulla) Ft A biaosir6si fedezet nem terjed ki azoka a reped6sk6roka, amelyek a kdrosodon dpulet / 6pitmdny 6ll6konysdgit vary hasmdl6jrlnak biztonsa96t nem veszclyeaetik Akdneritisilimitafelel6ss gifedezerrevalamintazosszeskapcsol6d6zdraddkaosszevontandrvdnyes. STANDARD ZARADfKOK 002. Kercsztfelcldss6g Krileritesilimilberuh{z'sonkdnt:allfejezetlimiddvelk6zds'kombinalt Onr6szesedds: a TI fejezettel megegyezo 004. A biztoslt{si id6szak kilcrjeszt6se Fedeiet id6tartama:. 12 h6nap a biztoslrdsi tartam lejiiratlt k0vet6en Onr6szesedis: I. Fejezenel megeryez6en 006.Tril616k,{rnnepnapokon,illetve6jsmkav6gzettmunkdk,expresszfuvarokk0lts6geinGkfedezetc Kartdritdsilimit: 3.000eFt/k6r eft /id6szak 008. Fdklreng{sveszdlycs 0veelckben l{tcs0l6 6pitm6nyekre vona'koz6 kik0'6s 100. Gdpek 6s bcrendczdsek p16ballzem6nck fedczcte Prdbailzemeles id6iartama: 4 hdt I02. F0ldktbeleh cs6vect6kek 6s e$/db berendezdsek kiilon feltdtclci Onrdszesedds: a) 2\'/o'demin 300'000 Ft / kiresemcny b) Ft / k6resemdny QBE lnsuronce (Europe) Limited Mogyororszogi Fi6ktelepe 43 Budopesl, stefdnio 6t51. o lel.: (l) c Fox: (1) e-moil :

19 ll0.csapartek,magasviz6llas6s6wizellenibiztonsdgiintfzked6sekrevonatkoz6kiil0nfeltetelek I 12. Tflzolt6bercndez6sekre vonrtkoz6 kiilttn fcl16telek Rakt6regys6genk6ntterolhatomax.6rtdk: azadottdrrnkabiaosit6si6sszeginek20yo-a' de mar eft l15. Tenez6si kockdzat fedezete Kiirterit si limit: eft /kdr/ v Onreszesedds : Ft It9. A Biztositott tulajdon6ban, kezel6s6ben, fclcl6s 6rizetdben l6v6 mcgldvo vagyont6rs/'k fedezele Biztosftds tdrrya: az eg'yes benth6z6sok alkalm6val kiildn meg kell nevezni Kdrt6rii6si limit: eft / ker / beruhazas eft / dv Onrdszesedes: l0%,demin Ft 120. K0rnye6 vagtontfrgyak fedezete (vibrdci6' 8ld(trmaszlisok gyengitdse eltdvolitcsa) K6rldrit6si limit: eft et't/krr/demnazas i k6r/ benthdz6s,, eft / dv (a IL fejezet limitjevel kdzds, kornbindlt) Onrdszesedds: l0 %, de min Ft,''i SPECIALIS ZARADTKOK - Altal6nos kiz6r6sok Altal6nos Kiz6r6s (l sz melleklet,3 oldal) M6dozti jelzok6d: AI"trlz - ool' zoos - Kisgdpek k6zi szerszdmok Az I fejezet biztosilasi fedezetdbol kiz&t a kisgcpeket' rt lop6s, reszlop6s kdrok * TELJES BIZTOSITAS DiJT6TELE: 0,95 %" Az el6zetes dij 8oolra egyben minimum depozit dij. mely a Biztosltdt az elsz6molds eredmenydt6l fiiggetlenul megilleti A eft-ot eler6 illetve meghalado drtekir munkdk bejelentdsekor a Szerz6d6 juttaua el a Biaosit6 rdszdre: - kitoltdtt C A R kdrdoiv, A eft-ot eler6 ill meghalad6 crt6kt munl{k esetiben a Biztoslt6, amennyiben az adon project kock6zatiinak elbirdl6sdhoz szuksegesnek itdli, a fentieken hilmen6en tovibbi adatokat ill dokumennmokat kdrhet(plhelyszinrqz,alzpralz,melszelek'tltemtetr,statikaiszifunil6sok'talajmechanikaiszakvdlemcnystb)' Az eryes bejelentdsekt6l szemitott I 5 munkanapon belill a biztosit6nak joga van a konkdt munk6ka vonatkoz6 fedezet kiadiis6t megtagadni, amennyiben ana alapos indoka van A keretszeuodcs nem vonatkozik olyan ipitdsi teljesitdseke, melyek kivitelezdsi ideje a 24 h6napot meghaladja' A limit6lt fedezetek esetdben z ves limit nem beruhdztrsonkent, hanem a keretszerz6des biaosit6si id6szakaira' mig az id6szakra megadott limitek az adon benlh:lais biziosit6si id6szakira vonatkozlak A melldkletben foglalt zlradckok - az Altal6nos Kizfuris (l.sz melldklet, 3 oldal) Modozati jelz6k6d: ALtrtz - oot - zooa - ^z ATLASZ C A R. feltitelei es zdraddkai Munchener Ruck Standard/ M6dozati jelz6k6d: CAR ' a biaositasi kotvcny rcszct kcpezik Budapest, december4 QBE lnsuronce (Europe) Mogyororszogi Fiol<telePe.l43 Buclopesl, Stefdnio 0t 5l, o Tel.: (l) ' Fox: (ll e-moi!:

20 K&H Bank Zrt. KereC<edelernfi nansztrozag lgazgnt6s6g Okmfryos Oszffiff - R6g3n.Atr aszeti6geg6.szs6g0gyi. Tetefon +3f,13282f,f4 Fax okhbhuhb SzervezetEjleszt6silnt Di6s6mk BudaPest BANKGARA NCIA NYII.ATKOZAT (16 telerlt6sll Bankgarancia sz5ma: BUDAGO000397,I BudaPest, janu6r 13. ClmzetE c?eayszeneszen Es eceszsec0au iln6seg Es szenvezetfejleszres tmezer sz6khely: 1125 Budapest, Di6s 6rok 3. Ad6sz6m: ,E3-243 (a tov6bbiakban: a.kedvezn5nyezett') Klbocdt6: K&H BANKZRT. sz6klrely: 1095 Budapest, Lechner Od6n fasor 9. C6giegizekszam 6s nyilvcntart6 blr6s6g: Cg OllO43. F6v6rosi T0rv nysz6k C6gblr6s6ga (a tovdbbiakban: a.bank') tegbts6: Progross 9O Eplt6lparl 6e F6vltlalkoz6 Ztrtk0r{ien ii0kfi6 R6szv6nyt6rasdg szokhely: 1203 Budapest Emllia u 15. Cegjegyzeksz6m 6s nyilv6ntrart6 blr6s6g: Cg F6v6rosi T0rv6nysz6k C6gbtr6s6ga (a tov5bbiakban: a.tegbe6') Megblz6nk 6rtesltett benn0nket az al6bbi szez6d6s (a tovabbiakban: a,szotz6d63') v6fiat6 megk0t6s6r6l: szez6d6ses Glek (1) Megblz6 (2) Kedvezm6nYezett szez6d6s megnevez6se:v6ilalkoz6si szez6d5s szez6d6s tdrgya: Vdrpalotai K6rhaz ep0btenek fel0jltasa Jar6beteg SzakellAt6 lnt6zet kialaklt6s6val a TIOP /1-2010{001 projekt keret6ben kivitelezoshez kapcsol6d6 0j 6plt6si beruh6z5s T-6j6koztatott Megbtz6nk tov5bb6 an6l, hogy a Szez6d6s ahpjan 6t terhel6 k6telezete6gek teljeslt6s6t a felek megcllapoddsa 6rtelm6ben bankgaranci5val kel! biztosltania. 1. A Magblz6 k r6se alapjdn ezennel legfeljebb ,- Fl, azaz Harcmmilli6-nyolcsz6zhuszon0tezer{tsz6zharminch6tbrint (a tov6bbiakban: a.garancla 6sszeg') erei6is visszavonhatatlanul6s felt6telek n6lk0l ganancidt(a tov6bbiakban: a-ganoelal v6llaluol a. tc9c Aur ea a KBC csopoft ta$l

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

ö ü ö ú ú ó ó ó í ö Ö ü ó ó ó ó ö Í ó ó ó ö ó ö Ö ö ü ú ó ó ó Á ö ö ó ó 3.S Az e jrs megindítsa (I) Az elj rs megindítsa törtnhet: krelemre, illetve hivatalból. A krelmet az önkormnyzat polgrmesteri hivatalban

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek

^ szee6d6s KIVITELEZESI SZERZ6D6S. II. A szetz6d6s hatilyba l6p6se. 6zd V6ros Onkotmdnyzata. m sr6szr6l. L El6zm6nyek KIVITELEZESI SZERZ6D6S Mely l6trejott egyt6szr5l N6v: Sz6khely: Ad6szLm Totzssz m: S ta tis ztikai sz ilmil el:' BankszLrnlasz rn'. K6pviseli: 6zd V6ros Onkotmdnyzata 3600 Ozd, Y i+tosh6z t6t 1' 75726487

Részletesebben

Á Ö É É É Ó Ü Ő É ó ő ö ő ű ö ó Á ö ő ü ő ő ü ő ö ő ő ú ö ó ö ő ű ö ú Ü ö ú ö ő ö ó ö ő ő ü ó ó ú í ó ó ó ű ö ö ü ő ó ú ö ö ö ö ő ó í ö í ó ó ö Á Ó Ü Ö Í Ú ö ó ő ő ő ő ó ó ü ü ü í ö ó ü ő ó ö ö ő ü ü ö

Részletesebben

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg 6VoDAINK FEI LESZTESE 6zoot't otzsszaml d6szlm: szimjele ta u,1 bb iakb an: Megtendel6), O z d Y At os 6 nkotrn ny zata Fiitjes?61 polgrinrrester 3600 Ozd.Y itoshiz t r 1.. 726489 15726487-2 05 71734721

Részletesebben

szt*rirtsr szef(7z60es Y aszary Kolos K6th6z, Esztergom 2500 F,sztergom, pet6fi S6ndor Jtca 26_2g. 15388117_2_11 100360040031792830005008

szt*rirtsr szef(7z60es Y aszary Kolos K6th6z, Esztergom 2500 F,sztergom, pet6fi S6ndor Jtca 26_2g. 15388117_2_11 100360040031792830005008 ( ' )'3'> /$/fi lzotl_ szt*rirtsr szef(7z60es amely l6trejott egjr6.szr6l: Nev: Sz6khely: Ad5szim: Banksz6rnlaszilm: S z 6mfav ez et6 p 6nzint6z et: Alirisnjogosult Y aszary Kolos K6th6z, Esztergom 2500

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

lgr/t lo"sllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l

lgr/t losllor{)3*ol Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s misr6szr6l Flottakezel6si szolgiltatrisokkal vegyes 96pirirmff b6rleti szerz6d6s lgr/t lo"sllor{)3*ol amely l6trejtitt e grr{szr6l a Porsche Lizing 6s Szolg6ltat6 l(ft. fsz6khely: 1139 Budapest, F6y v. 27.; c6$egz6kszam:07-09-267673;

Részletesebben

ö ö ö ó ó ó ó ö ü ö ó ó ö ö ó ó ó ö ó ó ö É É Á ö Ö ö ó í ó ö ö ö í ö ó ű í ö ö í ó ö í ö Í Ö Á É Á Á ö ó ö ó ü ó ö ö ö ö ö í ö ó ó ó 2 (5) A kpvisel-testület az önkorm nyzati vagyonból nem minsít vagyonelemet

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Í Ü Í Ü Ü Á Á Ó Ó Ó Á Ó mennyiben az ptkezsitechnol gia, illetve a rendelkezsre ll tenilet lehet v teszi zqmykol, vagy zajcsokkent mobil falat kell alka mazni. 2. z rintett lakossgot tjkoztatni kell a

Részletesebben

ö É ö Á É ő ü É ű ö ó ö Ö ö ö ő ő ó ö ö ó ó ó ö ö Á ö Ö Ö ö í ő ö ó ú í ö ö ö ő Ö ú ü ö ö ő ö ö í ü í ű ő ó ő ó ö ő ó ö ö ü ő ó ö ö ó ő ű Í ö í ó ő ű ő ő í ő ó ö ö ö ü ő ö ő ő í ö ó ö ó ó ö ú ö ó ó ő ö

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Üdvözöljük a VASI DUOKER Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza

Részletesebben

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276

ADASVETELI SZERZoDES. 'lorzsszim: 795276 ADASVETELI SZERZoDES amelyl6trejdttegyr6szr6l BalassaryarmatV6rosOnkorm6nyzata S#khely z66o Balassagarma! Mk6czi fejedelem ut rz. Ad6sz6m: 7s7 3s27 2-2-12 'lorzsszim: 795276 Bankszdmlasziim : rt7 4rot7-1945o346

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége szennyvízelvezetési és kezelési Önkormányzati Társulás Támogatási Szerződés módosítása

Részletesebben

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú

Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Ó ű ü ú ü Á ü ü ü Á Á ú ü ü ú ü ű ü ú Á Ő ü ű ű ú Á ű ü ű Á Á Ö ü ú ú ü ú ü Ú ú ű ü EDF_K_s_l9oor,,oo Felhasznl fogyaszti csatlakozsi pontjain elhelyezett, a mindenkori Kereskedelmi Szablyzatban meghatrozott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des.

6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) MEGBizAsr szerz6des. MEGBizAsr szerz6des amely l6trejott. 6zd V6ros Onkorm6nyzata (sz6khely: 3600 Ozd, V6rosh6z t6r 1., ad6szbm: 15726487-2-05, k6pviseli: Frirjes P6l) mint megbizott (a tov6bbiakban:,,megbizo") ES Forris Unio

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Tartalom Paks-Cseresznyés bekőtőút Győrkőnyi utca autópálya felüljáró közötti 2,3 km-es szakaszának útburkolat felújítására, Megrendelő fly. száma: TPO/03/2013 ikt. száma: 1.6528-8/2013 Vállalkozó ny. száma: M-4/2013.

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

í Í Í Ö Ö É É É É Ü É í Á í í Ü í É í Í í í í í í í í Ö Ü Ü Ö í í í í í í í í í í í í í í bpkovetkezo havria esetn a Feltigyelosget haladktalanul (tvkozlo h zat tjn 21 rn beltil, írsban 48 orn beltil)

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

ú í ú ú űú í úú ő ü ü ő í í í ö ő Í í ő ő ü ü ő ü ü ő ő ü ő í í ő ü ü ő ő ö ő í í ö ü ö ő ő Jövedelemi adatok krelmező,valamint bzastrsnak (lettrsnak)sa vele egy hztartsban 1őgyermekeinek a havi 3. Jogosultsgi

Részletesebben

Á ú ö É ü ü ő Ü É Ö É Ö Á Ó Á Ó ö Á Ó Á Á Á Á d./ csapadkvzszikkasztsa nem eredmnyezheti a talajvznek s a foldtani kozegnek a,,b" l ke dv ez tl ene b b llap ott. szenny ezett s g i hatr rtkn e./ csap

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt, bankszámla száma:

Részletesebben

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás)

ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/végleges lemondás) Á í ó ó ó ó ó ó ó ö ü ü í ö ü í á Á ö ö í í É í í á í ó á ó ó ó ó ó ó ó ó á á ó á í á í ü ó ó ó ó í ó á ü ü ó ó ó ó ö Á ó ó ü í Ü ó ó ó ÉTKEZÉS VISSZAMONDÁSA (tartós/vgleges lemondás) Alulírott szül/gondvisel

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET. Bp., XIII. ker. Kassák L. utca 78. - 7061 és 7053; engedélyokiratos építési munkák 1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ II. kötet SZERZŐDÉSTERVEZET Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. tárgyú A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) HARMADIK RÉSZ 121. (1) BEKEZDÉS

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í

ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó ő í ö í ő ö ö ő í ő ö ő ó ö ö ő ü ő í í ő ö Ó ö ő Ö ő ő í ö ő ó ű őí í í í ó ö Ó Ó ő í ö Ó ö ó ö ő í ő ö Ó í ö ó ó í í í ö Ó Ó ö ő ő ő í í ö Ó Ó ő ő í í ő í ő í Ó ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü ő ö ó ó ó ö ő ő ó ö ő ő í ö ö ó ó ő ő í ó

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma)

Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Int6zm6ny megnevez se Int6zm6ny sz6khelye Int6zm6ny nyilviintartiisba-v6teli szima (Fktzt. szerinti engeddlv szdma) Ellen6rz6s id6pontja Ellen6rz6s helyszine(i) L132 Budapest, Kdd6r u. 13 Feln6ttkdpzdsi

Részletesebben

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között

Szerz désszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZ DÉS. és a. HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között 5.1 sz. melléklet Szerzdésszám:. VILLAMOSENERGIA-ADÁSVÉTELRE VONATKOZÓ SZERZDÉS a. és a HSE Hungary Energia Kereskedelmi Kft. között a [2010. január 1.-tl 2010. december 31.]-ig terjed idszakra A jelen

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s

c8- 1. El6zm6nyek MEGeizAst szerz6ofr,s c8- tir/\llosltottr IeEaq rir I \ I l"g *o,rtt I s g g_q MEGeizAst szerz6ofr,s amely l6trej ott egyr 6szr 6l a Nemzeti Eszkdzkezeld Zrirtk0riien Miiktid6 R6szv6nytiirsasig [sz6khely: 7L22 Budapest, Virosmajor

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge:

. az lntlzet szakembereinek tudom6nyos tev6kenys6g6nek 6s kutatrisanak el6segit6se Az Alapitvany k<izhasznri tev6kenys6ge: 1 ALAPIT6 OKIRAT (A m6dositasokkal 46lt bettivel szedve- egys6ges szerkezetben) a Heim P61 Gyermekk6rh6z- Rendeldint6zet (1089 Budapest, VIII., Ull6i ft 86.) jelen alapit6 okirattal lfitrehozza a HEIM

Részletesebben

í Í ő ó í í ó í í ó ő ó ó ö ö í í Ó í ó ó ó ó ö ö í ö ő ó ó ö ö ö ö Ó í ö ó í í ö í ó ö í ö ő ó ó ó ó ö ő ü ö í Ó ó í í ü Ó ó ó Á Í í í í ó Í Í ú Í ő ő ő ü ó Í ó ú ö í í Á ó ő ő ö ó í ó ö í í ó ö ó ö Ó

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

é ö é ő é é é ö á ó á á á á ó ö é Ö á á ő á ő á á á ó á Á ó é é é Ö á é é ö á ó á á á á ó á ö ő á ő á Á ő á ü í é ö ő é Ő ö é ő ó ó é ö é á é é á é ő

é ö é ő é é é ö á ó á á á á ó ö é Ö á á ő á ő á á á ó á Á ó é é é Ö á é é ö á ó á á á á ó á ö ő á ő á Á ő á ü í é ö ő é Ő ö é ő ó ó é ö é á é é á é ő ő Ö ő ő Á Ö ő ő Á ő ü í ő Ő ő ő í ő ü ő ű ő ő ő ú Ö Ö ű ő Á í ő Á Ö ő ú í ő ő ő ő Ö Ö ő ő ő ű í ő Á ő Á ő Á ő ő ú ü Ö ő ő Á Á ő ő í Á ő ő ő ő Á ő ű ú í ő í Á ő ü í í ü í ű ő ő ő Á ő Á ő ő ő ő í Á ő Á ő

Részletesebben

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20.

.2 <cq. B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s. I sr.p6ld6ny. Zirtkdrtien Mii kiid6 R6szv6nyt6 rsasfg (cim: 1101 Budapest, Salg6tarjani tt 20. HONVEDELMI MINISZTERIUM BESZERZESI HIVATAL Nyt. sz.: 888-2112015. Szerz6d6s azonositri : 61222 I I 5-02 I 57-01'0H A I sr.p6ld6ny B6rleti 6s flottakezel6si szerz6d6s mely letrej6tt a Honv6delmi Miniszt6rium

Részletesebben

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA

0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA ERSTE ffi Szezddes szema: 2737673 0NALL6 zalocszerzodes TNGATLANRA amely letrejdtt egyr6sz6l az ERSTE BANK HUNGARY zrt. (sz6khely: 1138 Budapest, N6pfrird6 u. 24-26, cegegyzekszem: Fdv6rosi Bir6sag Cg.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ Vállalkozó ny. száma: MO / 119 / 2010. ny. száma: 720062 ikt. száma: II/4393/2010. ikt. száma: 946/2010 VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Különféle élelmiszer alapanyagok beszerzése az Országos Onkológiai Intézet számára tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 249-405945 1 Tisztelt Ajánlattevő! Az Országos Onkológiai

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto

Postera adas datuma. Be6rkez6s datuma. Atvev6 allami ad6hat6ses rooja l-tl. let jellege 136 nsz' ep haz em ajto BEVALLAS 6s L4z9- A ADASzolcAlrnrAs a2o14.6vi tdrsasdqi ad616l. a hitelint6zeti i6rad6kr6l. az energiaelkit6k l6vedele-mad6jdr6l, a hitelint6zetek ktilitnad6jar6l, az i nlrov6.c i6 s jdru 6 kr6 l, i et've

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

F-$i. :ift; EL6TERJESZTES. Szigetvf r Viros Onkormf n yzata K6pvisel6-testiilete 2010. november 8-6n tartand6 iil6s6re. Tisztelt K6pvisel6-testiilet! o,'{8(,jr{ro,,4 =/e ET.,tr SZIGETVAR VAROS POLGARMESTERE T}OI SZTGETVAR ZRfNYI t6r \.Pf.42. Telefon: 7313Il-850 Telefonk

Részletesebben

Feltételes Vállalkozási Szerződés

Feltételes Vállalkozási Szerződés Feltételes Vállalkozási Szerződés 1. Szerződő Felek, a szerződés tárgya, ellenértéke 1.1. Megrendelő: címe: adószám: bankszámlaszám: képviseli: telefon: telefax: e-mail cím: 1.2. 1.3. Vállalkozó neve:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez

2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Demateria rizart k6tv6n y oki rat a ^Bydapest Fovaros xvf. Keruret un korm anyzata altal zart kdrben kibocsdtando 2 ooo ooo ooo Forint dssznev6rtekfi,,fej l1d6 Kertv6ros6 rt. 2,, kdtvenyhez Szervez6 6s

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a. Székhely:..; Cégjegyzékszám:..; Adószám:.;

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben