Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete"

Átírás

1 Pécs Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2001. (01.25.) sz. rendelete 1. sz. melléklet PÉCS BELVÁROS szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának (HÉSZ) megállapításáról. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az évi LXXVIII: törvény 7. (3) bekezdése c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Pécs MJ. Város Belvárosának alábbiakban lehatárolt területére: Aradi Vértanúk útja Kálvária utca - Ágoston tér Alsó Havi utca Búza tér Harangöntő utca Nagy Lajos utca - Rákóczi út Kórház tér Alkotmány utca Klimó György utca. (2) A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat által érintett területen telket alakítani, építési vagy bontási munkát végezni, építmények vagy építményrészek rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre építésügyi hatósági engedélyt kiadni az országos érvényű előírások betartása mellett csak ezen rendelet rendelkezéseinek betartásával szabad. II. Fejezet Szabályozási terv 2.. Pécs-Belváros szabályozási tervét a Koller és Társa Tervező Kft. által szeptember hónapban 99/5 jelzőszámon készített, a jelen rendelet II. sz. mellékletét képező szabályozási tervlap tartalmazza. III. Fejezet Helyi Építési Szabályzat Építési engedélyezés általános szabályai 3. Engedélyhez kötött építési munkák A képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. -ában meghatározott építési munkák körét bővíti és az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja: a.) Melléképítmény létesítése. b.) Mindenfajta kerítés létesítése. c.) Bontási engedély csak bontási dokumentáció alapján adható.

2 d.) Mindenfajta homlokzatot és tetőzetet érintő beavatkozás: homlokzatszínezés, nyílászáró csere, redőny, redőnyszekrény-, antenna-, védőrács-, riasztó-, közmű berendezések -, e.) Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, fényreklám felszerelése illetve elhelyezése. f.) Önálló antenna elhelyezése. g.) Közterületek kialakítása. Az építési engedélykérelem tartalma 4. (1) Az építési engedélykérelmekhez a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben, illetve a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. és 17. -aiban meghatározottakon túlmenően, az alábbi műszaki munkarészeket is csatolni kell: a.) A Területi Tervtanács állásfoglalását, kivéve a 3. a.) b.) és c.) pont szerinti építmények esetén. b.) OMvH által elfogadott bontási dokumentáció az MJT és MK területén. c.) A tervezett ingatlan legalább 2-2 szomszédját bemutató utcaképi fotómontázst, közterület esetében a határoló térfalakat is tartalmazó, legalább két jellemző irányú fotómontázst, a teljes műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben továbbá a műemlékek védett környezetében, kivéve ha az építési tevékenység utcai homlokzatot, vagy közterületre néző homlokzatot nem érint, illetve közterület felől az új építés nem látható. d.) A terület alápincézettségét és alapozási adottságait bemutató geotechnikai és mérnökgeológiai értékelést tartalmazó talajmechanikai szakvéleményt. (2) Az e rendelet 3. -ában építési engedélyhez kötött építési munkák esetében az építési engedélykérelemhez csatolni kell: a.) Melléképítmény és kerítés létesítése esetén m=1:500-as helyszínrajzot, m=1:100-as méretarányú alaprajzot, legalább 1 jellemző metszetet, minden eltérő homlokzatot, fotómontázst, műszaki leírást a szerkezetről, anyaghasználatról, színtervről. b.) Bontási dokumentáció: meglévő állapotot bemutató, utcaképi fotó, m=1:100-as méretarányú felmérési dokumentáció, legalább az utcai és udvari homlokzattal és egy jellemző metszettel. OMvH részletrajzok ill. további fotó(k) készítését is kérheti, külső-belső részletekről. c.) Mindenfajta homlokzatot és tetőzetet érintő beavatkozás esetén: Homlokzat színezésnél - legalább két-két szomszédos épületet is bemutató homlokzati színterv m=1:100-as méretarányban, beazonosítható színkártya megjelöléssel. Nyílászáró cserénél m=1:100-as méretarányú rajzot a csere előtti, és utáni állapotot egyaránt bemutatva, legalább a cserével érintett, továbbá minden közterületre néző és nem oldalhatáron álló homlokzatról. Meg kell határozni az új nyílászáró anyagát, szerkezetét, színezését. Redőny, redőnyszekrény-, antenna-, védőrács-, riasztó-, közmű berendezések felszereléséhez be kell mutatni a szerkezet minden eltérő nézetét m=1:50-es méretben, továbbá m=1:100-as homlokzati rajzot, fotómontázst, az érintett homlokzatról, műszaki leírást a szerkezet anyagáról, színéről, felszerelésének módjáról.

3 d.) Mindenfajta hirdetési és reklám célú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég-, vagy címtábla, fényreklám felszerelése illetve elhelyezése esetén - a szerkezet minden eltérő nézetét m=1:50-es méretben, továbbá a környezetet bemutató fotómontázst, műszaki leírást a szerkezet anyagáról, színéről. e.) Önálló antenna létesítése esetén fotómontázs nyújtandó be, az ingatlannal szemközti utcavonalról vagy az ingatlan 20 méteres környezetében legalább két jellemző irányból. f.) Közterületek kialakítása esetén benyújtandó - m=1:200-as helyszínrajz, amelyen fel kell tüntetni: a közterületet határoló térfalak épületeit, szintszámmal, bejáratokkal (gyalogos, gépkocsi, üzlet egyaránt), az utak, szegélyek, lépcsők, stb. szintjét, anyagát, burkolat rajzolatát, növényesítés foltjait, továbbá épületek, köztéri szobrok, esetleg térplasztika, szökőkút, utcabútorok, közvilágítás oszlopainak, egyéb közmű berendezések helyét. - Épület (újságos pavilon, telefonfülke, buszmegálló) elhelyezése esetén a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendeletben, illetve a 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 12. és 17. -aiban meghatározott dokumentációt, - Köztéri szobor, térplasztika, elhelyezés esetén a művészeti zsűri által véleményezett dokumentációt, - M=1:20-as méretarányú rajzot az elhelyezendő utcabútorokról (padok, székek, növényládák, szemétgyűjtők stb.), közvilágítás oszlopairól, közmű fedlapokról. (3) Azon kialakult, táblázatban külön kiemelt esetekben, ahol az építmények-, épületek közti távolság < 6,0 m, az építési engedélyezési eljárás során minden esetben be kell szerezni tűzvédelmi szakhatósági véleményt. (4) Az építési engedélyezési eljárások során az alábbi esetekben ki kell kérni a Magyar Geológiai Szolgálat szakvéleményét: - Négy beépített szintnél magasabb vagy 7m-nél nagyobb fesztávú -, előregyártott -, illetve vázas tartószerkezetek alkalmazása -, - 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén. - Minden esetben, amikor a lakosság, az önkormányzat vagy a tervezők kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlelnek. Településrendezési eszközök 5. (1) A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek a település egésze szempontjából legfontosabb elemek, ezért azok megváltoztatásához a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása szükséges. (2) A kötelező szabályozási elemek a következők: a szabályozási terv határa szabályozási vonal - közterületet nem közterülettől elválasztó vonal: meglévő megmaradó ingatlanhatár; tervezett szabályozási vonal az egyes területfelhasználási módok és azok határa; építési övezet határa; beépítésre nem szánt kertek határa ;

4 építési vonal; területegységre, építési övezetre vonatkozó előírások; (3) A beépítésre nem szánt kertek területe az övezetre előírt beépítési százalék meghatározásánál, a telek területébe nem számítható be. (4) közterületek kialakításáig, a közterületet határoló szabályozási vonal kötelező építési vonalként kezelendő. (5) Bontásból eredő új építéseknél a kötelező erejű építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a terv másképp nem rendelkezik. (6) Ahol a terv bontást jelöl, ott az új építés feltétele a jelölt épület bontása. (7) Ahol a terv valamely épületet fenntartásra nem javasol de bontását sem jelöli, ott azon épület bontás esetén nem építhető újjá. (8) Telekhatár(ok) megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal és hátsókertek betartásával értelemszerűen módosul. (9) Övezethatárral egybeeső telekhatár rendezési szándék esetén a nagyobbik telek területe maximum 20 %-ának mértékéig az övezet értelemszerűen a változással együtt alakul. Két utca közti telekegyesítés esetén az övezethatár változatlan marad. (10) Amikor a szabályzat úgy rendelkezik, hogy a homlokzatmagasság nem emelhető, de a tetőtérben kiemelt nyílások létesíthetők, akkor az OTÉK számításai szerint, a tetőablakokkal a homlokzatmagasság végeredményben növekedhet. Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet. (11) Amikor a szabályozás gépjármű ill. gyalogos átjárás biztosítását írja elő, annak közúti, magánúti vagy szolgalmi jog bejegyzésével biztosított kialakítását az igény felmerülésekor külön államigazgatási eljárás keretében kell rendezni. A terv abban az esetben, ha a szolgalmi jog is elegendő, külön rendelkezik. (12) Az irányadó jellegű szabályozási elemek a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, ezért azok értelemszerűen módosíthatók az építésügyi hatósági eljárás keretében. (13) Az irányadó szabályozási elemek a következők: irányadó szabályozási vonal a kötelező területfelhasználás helyének további lehatárolására ad lehetőséget, építési hely a telek optimális beépítésének lehetőségét mutatja, ettől az OTÉK és az övezetre vonatkozó táblázat előírásainak betartásával OMvH szakvélemény alapján el lehet térni. javasolt telekhatár,

5 javasolt funkciók; IV. Fejezet Településszerkezet, területfelhasználás 6. (1) A terv területe a.) Beépítésre szánt területre és b.) Beépítésre nem szánt területre osztott (2) a) A beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege valamint sajátos építési használatuk szerint: 1. kisvárosias lakó (KL) 2. településközpont vegyes (TV) 3. központi vegyes (KV) területekre -, b) A beépítésre nem szánt területek pedig 1. közlekedési területekre (K) 2. közparkokra (Kp) tagolódnak. (3) A terv területén régészetileg védett területek, a védettséget elrendelő Műv. Min /63 sz. (kelt:1963. VI.7. ), 48184/71 sz. (kelt:1971. IX. 15.), 68837/67 sz. (kelt:1967.december 7.), 48184/71 sz. (kelt: szeptember 15.), 84959/70 sz. (kelt : április 27.), 48183/71 sz. (kelt: szeptember 15.), 46904/73 sz. (kelt:1973. április 18.) számú határozataiban foglalt ingatlanok együttese. (4) A terv azon területei, melyeket a (2) bekezdésben felsorolt Műv. Min. határozatok nem tartalmaznak, régészetileg helyi védettség alá tartoznak. A területen minden legalább 30 cm-es földmunkával járó tevékenység engedélyezése során szakhatóságként be kell vonni a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát. (5) A terv területe országosan védett műemléki jelentőségű terület MJT. (6) A terv területén építés csak teljes közművesítettség esetén engedélyezhető, kivéve a zárt csapadékcsatornával nem rendelkező területeket, ott a csapadékcsatorna megépítéséig a részleges közművesítettség is elegendő. Csak földkábel alkalmazható. Beépítésre szánt területek 7. (1) A lakóterületek, az alábbi övezetekre tagolódnak: a.) Z(HZ)h 60-75

6 KL-1 K-7,5(6,0) K jelű övezet a belváros legősibb lakóterülete, elsősorban a 7,5 m épületmagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: legfeljebb hatlakásos lakóépületek, továbbá OTÉK 12.. (2) bekezdés: pontja szerinti, valamint (3) bekezdés: pontja szerinti építmények. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek Telekhatárrendezés ill. telekegyesítés is engedélyezhető, az ősi telekhatárok figyelembe vételével. Legkisebb területe K (átl.350 m 2 ) Legkisebb utcai A telek utcai homlokvonala (K) nem homlokvonala változtatható, legalább a beépítés homlokzatán jelenjen meg. 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett Beépítése Legnagyobb beépítettsége* Legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület (%) zártsorú ill. hézagosan zártsorúh * % hh 1,4 25% h HZ hézagosan zártsorú beépítés, ld. 3. számú melléklet szerint. hhha a kialakult beépítés < 60 %, a beépítettség legfeljebb 60 % lehet. Ha a kialakult beépítés > 60 %, a beépítettség legfeljebb 70 % lehet. Ha a kialakult beépítés < 70 %, a kialakult beépítés visszaépíthető, Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 75 % lehet, * > 60 %-os beépítettség, OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód épületek száma előkert oldalkert hátsókert függvényében egy 0,0 m 4,0 m 0,0* vagy 6,0 m terv szerint zártsorú ill. hézagosan zártsorú * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések Megengedett építménymagasság Tetőzet Tető szélessége Tető héjazata

7 Utcai épületen K vagy 7,5 m, udvari homlokzatmagasság legfeljebb 6,0 m Magastető lehet, történeti múltjának megfelelő hajlásszöggel h K ill. 12,0 vagy 9,0 m h h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. égetett agyagcserép 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Meredek u.2.sz hrsz. József u. 27.sz Hrsz. 29.sz Hrsz. 31.sz hrsz. Anna u. 20. Sz hrsz. Szent Mór u. 6.sz Hrsz. Kis Flórián u Hrsz. 6.3 Elővásárlási jog: - b.) KL-2 Z(HZ) h K- 11,5(6,5) K vagy terv szerint jelű övezet, zártsorú beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: lakóépület valamint OTÉK. 12. (2) bekezdés pontja, valamint (3) bekezdés pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek A kialakult állapot tartandó, telekhatárrendezés, engedélyezhető. legkisebb területe K illetve terv szerint csökkentett (átl. 500 m 2 ) legkisebb utcai A kialakult utcai homlokvonalak homlokvonala legalább az épület karakterében és homlokzatában tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterületsűrűség Zártsorú ill. hézagosan zártsorúh Legkisebb zöldfelület hh* 2,0* 20 h HZ hézagosan zártsorú beépítés, ld. 3. számú melléklet szerint. hhha a kialakult beépítés < 65 %, a beépítettség legfeljebb 65 % lehet. Ha a kialakult beépítés > 65 %, a beépítettség legfeljebb 75 % lehet.

8 Ha a kialakult beépítés < 75 %, a kialakult beépítés visszaépíthető, Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 85 % lehet, * OTÉK - ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert < 500 m 2 teleknagyság Megmaradó közterületi esetén csak egy, > 500 m 2 határon nem létesíthető, esetén több lehet, de tömbbelsőben terv szerint 4,0 mh 0 m* legalább zártsorúan lehet. összeépített egységként létesíthető. h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó, * OTÉK - ban foglalt határértékeknél megengedőbb értékek, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető tető héjazata építménymagasság hajlásszöge szélessége Utcai oldalon Magastető legyen, kialakult párkánymagasság átépítés esetén a tető hajlásszöge, az épület K, 12,0 m Cserépfedés szerint, de védettségi kategóriá- vagy 9,0 m h legyen, torony, legfeljebb 11,5 m. jától függően az 1. tetőfelépítmény Udvaron kialakult számú melléklet esetén fém ill. párkánymagasság szerint, de legfeljebb 6,5 m. telkenkénti szabályozása szerint, 38º-45º között lehet.h üveg is alkalmazható. h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Megye u. 12.sz hrsz. Mária u hrsz. Perczel u. 29.sz hrsz. 37. sz /2, Dischka GY. u. 6/1. sz hrsz. 6.3 Szolgalmi jog jegyezendő: Perczel u.25. sz hrsz. Perczel u. 29.sz hrsz. Mátyás király u hrsz. Mátyás király u hrsz. Zrinyi M. u. 8. Sz hrsz. Várady A.. 7/2.sz hrsz.

9 c.) KL-3 Z ,5(7,5) K jelű övezet kialakult, 12,5 m épületmagasságú, átlag 8 lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK 12.. (2) bekezdés: pontja szerinti, valamint (3) bekezdés: pontja szerinti építmények. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek Telekhatárrendezés ill. telekegyesítés is engedélyezhető, Legkisebb területe Legkisebb utcai homlokvonala K (átl.600 m 2 ) további telekaprózódás nem engedélyezhető K 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett Beépítése Legnagyobb beépítettsége* Legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület (%) zártsorú % h* 1,9 * 20% h Saroktelken 85 % lehet. Ha a kialakult beépítés a táblázatban levő értéket meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb Beépítési mód épületek előkert oldalkert hátsókert függvényében száma egy 0,0 m 0,0 (4,0)h m 0,0* vagy 6,0 m zártsorú h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések Megengedett építménymagasság Tetőzet Tető szélessége Utcai épületen K vagy 12,5 m h, udvari Magastető lehet, K homlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m Tető héjazata jellemzően égetett agyagcserép

10 h Homlokzatmagasítás nem engedélyezhető, 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: József u. 12.sz hrsz. Koller u.16631/1 hrsz, Felsőmalom u. 19. sz hrsz. Timár u hrsz /2hrsz hrsz. Munkácsy M. u /1 hrsz. Rákóczi u hrsz. Timár u. 12.sz hrsz. 6.3 Átjárási jog biztosítandó a Timár utca felől a Rákóczi u. 51.sz hrsz-ú, hrsz-ú,17430 hrsz-ú, hrsz-ú telkek javára. Apáca u. 13.sz hrsz-ú telken, Rákóczi u. 35.sz hrsz. és 37.sz hrsz. között gyalogos átjárás biztosítandó. (2) A településközpont vegyes területek az alábbi övezetekre tagolódnak: a.) TV-1 Z(HZ) 60-80(75) K- 11,5(6,5) K vagy terv szerint jelű övezet, zártsorú beépítésű, általában kétszintes épületállománnyal, földszinten alapellátás létesítményeivel, emelete(ke)n lakófunkcióval, vegyes funkciójú belvárosi területek. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 16. (2) bekezdés pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek A kialakult állapot tartandó, telekhetárrendezés, telekegyesítés engedélyezhető. legkisebb K illetve terv szerint (átl. 650 m 2 ) területe legkisebb utcai A kialakult utcai homlokvonalak homlokvonala szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület

11 Zártsorú illhézagosan zártsorúh 60-80(75) hh* 2,4 10 h HZ hézagosan zártsorú beépítés, ld. 3. számú melléklet szerint, csak kialakult állapotban engedélyezhető hhkirály u. mentén és Jókai térre néző oldalon 75 % lehet, Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 80 % lehet, Ha a kialakult beépítés a táblázat adatait meghaladja a kialakult beépítés visszaépíthető, * A táblázat adatait meghaladó beépítettség OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert < 650 m 2 teleknagyság esetén csak egy, > 650 m 2 mérettől több is lehet, de zártsorúan össze-épített 0 m 0 (4,0)h m 0* m egységet alkossanak. h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető tető héjazata építménymagasság hajlásszöge szélessége Utcai oldalon Magastető legyen, kialakult átépítés esetén a tető párkánymagasság hajlásszöge, az épület K, 12,0 m Égetett szerint, ill. 11,5 m védettségi kategóriá- vagy 9,0 m h agyagcserép, torony, Udvaron kialakult jától függően az 1. tetőfelépítmény esetén fém ill. üveg párkánymagasság számú melléklet is alkalmaz- ható. szerint, de telkenkénti szabályolegfeljebb 7,5 m. zása szerint, 38º-45º között lehet.h h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Gépkocsi átközlekedésre közút vagy magánút biztosítandó, Rákóczi u számok között a hrsz-ú telken. Tűzoltó udvart határoló Városfal mentén gyalogos út biztosítandó.

12 6.3 Király u és 61. számú ingatlan hátsó teleknyúlványának megközelítése biztosítandó az Alsóhavi u Márton u. 7. felől, továbbá Király u számok a Perczel 25. felől, és Király u számok a Perczel 29. számú ingatlan felől, Király u számok a Kazinczy u. felől, a és hrszú ingatlanokon keresztül. Szolgalmi jog bejegyzése elegendő. Gyalogos átjárás biztosítandó: Király u. 24.sz.18454/6 hrsz-on, Király u hrsz-on, Szent István tér 4.sz hrsz-on, tovább tömbbelsőben , , , , , 18459/2-, 18462/1-, hrsz-okon keresztül. Király u. 21.sz hrsz-on, 7.sz hrsz-on keresztül, Mátyás király u. 7.sz hrsz-on keresztül, b.) TV-2 SZ-O/Z K(5,5) K vagy terv szerint jelű övezet, elsősorban az alapellátás oktatási, igazgatási és kereskedelmi funkcióival, kialakult zártsorú ill. szabadonálló beépítésben. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 16. (2) bekezdés pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás a kialakult állapot tartandó, telekhatárrendezés lehetőségei A kialakítható telek engedélyezhető. legkisebb K illetve terv szerint területe legkisebb utcai homlokvonala A kialakult utcai homlokvonalak szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterületsűrűség szabadonálló, oldalhatáron álló ill. zártsorú Legkisebb zöldfelület 60(80) h * 1,5 30 h Saroktelek esetén 80 % lehet, ha a kialakult beépítés ezt az értéket meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető, * A táblázat adatait meghaladó beépítettség OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb

13 épületek száma előkert oldalkert hátsókert > 1000 m 2 teleknagyság esetén több épület is lehet, 0 m 0 (6,0)h m 0* m h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető tető héjazata építménymagasság hajlásszöge szélessége Utcai oldalon Magastető legyen, kialakult átépítés esetén a tető párkánymagasság hajlásszöge az épület K, 12,0 m Égetett szerint, védettségi kategóriá- vagy 9,0 m h agyagcserépfedés Udvaron kialakult jától függően az 1. legyen, torony, tetőfelépítmény párkánymagasság számú melléklet esetén fém ill. üveg szerint, de telkenkénti szabályois alkalmazható. legfeljebb 5,5 m. zása szerint, 38º-45º között lehet.h h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Hunyadi J. u. 8.sz hrsz. Szent István tér 3.sz /2 hrsz. Közpark céljára történő igénybevétel érinti a következő ingatlanokat: Esze Tamás u hrsz. Szent István tér. 21.sz hrsz. 19.sz /2 hrsz. 17.sz hrsz. 15.sz /6 hrsz. 11.sz /3 hrsz. 9.sz.18425/2 hrsz. 7.sz hrsz. 3.sz.18427/2 hrsz. 6.3 Elővásárlási jog: - (3) A központi vegyes területek az alábbi övezetekre tagolódnak: a.) KV-1 SZ-O/Z K(6,5) K K vagy terv szerint

14 jelű övezet, alapellátáson túli oktatási és kulturális célú épületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 17. (2) bekezdés pontja (3) bekezdés 2. pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek a kialakult állapot tartandó, telekalakítás csak az egyes létesítmények kiszolgálása érdekében engedélyezhető. legkisebb területe K illetve terv szerint (átl. telekméret 1900 m 2 ). legkisebb utcai A kialakult utcai homlokvonalak homlokvonala szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterületsűrűség Szabadonálló,. oldalhatáron álló ill. zártsorú Legkisebb zöldfelület K h* 2,0 20 % h Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 85 % lehet. Ha a kialakult beépítés a táblázat adatait meghaladja a kialakult beépítés visszaépíthető. * A táblázat adatait meghaladó beépítettség OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert több épület lehet, 0 m vagy kialakult állapot szerint 0 (6,0) h m 0* m h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett építménymagasság tetőzet és tető hajlásszöge tető szélessége tető héjazata

15 Utcai oldalon kialakult párkánymagasság tartandó Udvaron kialakult párkánymagasság szerint, de legfeljebb 6,5 m. Általában magastető legyen, átépítés esetén a tető hajlásszöge, az épület védettségi kategóriájától függően az 1. számú melléklet telkenkénti szabályozása szerint, 38º-45º között lehet. h K, 12 vagy legfeljebb 9 mh Égetett agyagcserépfedés legyen, torony, tetőfelépítmény esetén fém ill. üveg is alkalmazható. h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Alsóhavi u számok, , hrsz. 6.2 Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: - Átjárás biztosítandó: a hrsz-on, a telken létesítendő mélygarázshoz, Szent István tér felől hrsz-on keresztül mélygarázshoz, Apáca u hrsz-on keresztül a 18369/2 hrsz-on létesíthető mélygarázshoz, legalább szolgalmi joggal átjárás biztosítandó a Szepessy I. u. 3.sz hrsz-on keresztül a hrsz-ú telekhez. Gyalogos átjárás biztosítandó: hrsz-, , , , , hrsz-okon-,dischka Gy. utcából a hrsz-on keresztül, 6.3 Elővásárlási jog: Alsóhavi u számok, , hrsz-ú ingatlanokra önkormányzatnak elővásárlási joga van, b.) KV-2 Sz - Z K-9,5(7,5) K K vagy terv szerint jelű övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban egészségügyi épületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 17. (2) bekezdés pontja (3) bekezdés 2. pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei a kialakult állapot tartandó, telekalakítás csak az egyes létesítmények kiszolgálása és közterület létesítése érdekében engedélyezhető.

16 A kialakítható telek legkisebb területe legkisebb utcai homlokvonala K illetve terv szerint (átl. telekméret 1700 m 2 ) A kialakult utcai homlokvonalak legalább az épület karakterében és homlokzatában szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség % legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület % szabadonálló ill. zártsorú K h 2,5 25 h Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 75 % lehet. Ha a kialakult beépítés a táblázat adatait meghaladja a kialakult beépítés visszaépíthető. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert több épület lehet, 0 m 0 (6,0) h m 0* m h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető tető héjazata építménymagasság hajlásszöge szélessége kialakult Magastető legyen, párkánymagasság átépítés esetén a tető tartandó, új hajlásszöge, az épület K h Cserépfedés legyen, beépítésnél utcai védettségi kategóriá- torony, tetőfelépíthomlokzatmagasság jától függően az 1. mény esetén fém ill. üveg is alkalmazlegfeljebb 9,5 m, számú melléklet ható. udvari telkenkénti szabályohomlokzatmagasság legfeljebb 7,5 m zása szerint, 38º-45º között lehet. h lehet, h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Dischka Győző u hrsz /2 hrsz.(gyalogos átkötéshez),

17 6.3 A Kisfaludy u. 4/1.sz hrsz-t, és a Munkácsy M. u. 15.sz /2 hrsz-t éríntően, szolgalmi jog bejegyzésével, vagy telekalakítással (nyeles telek létrehozásával), a Perczel u. 14.sz.-ú ingatlan gépkocsi megközelítés biztosítandó. c.) KV-3 SZ-Z K K-7,5 K vagy terv szerint jelű övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban igazgatási, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 17. (2) bekezdés pontja (3) bekezdés 2. pontja alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei A kialakítható telek a kialakult állapot tartandó, telekalakítás csak az egyes létesítmények kiszolgálása érdekében engedélyezhető. legkisebb K illetve terv szerint (átlag 1550 m 2 ) területe legkisebb utcai A kialakult utcai homlokvonalak homlokvonala szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség % legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület % szabadon álló ill. zártsorú K 60-85h* 3,5 OTÉK szerint h Király u sz. -ok esetében és Széchenyi I. tér mentén K=100 % is tartható, 85 % lehet Király u további szakaszain, Ahol a kialakult beépítés a táblázat adatait meghaladja, ott az tartható, visszaépíthető. * A táblázat adatait meghaladó beépítettség OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 4. A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert több épület lehet, de csak zártsorúan összeépített épületegyüttesben 0 m 0 (6,0) h m 0* m

18 h zártsorú beépítés esetén, udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. * OTÉK-ban foglalt határértéknél megengedőbb, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető tető héjazata építménymagasság hajlásszöge szélessége Kialakult Magastető legyen, Égetett párkánymagasság átépítés esetén a tető agyagcserép fedés tartandó, új építési hajlásszöge, az épület K h legyen, torony, lehetőség esetén a védettségi kategóriá- tetőfelépítmény homlokzatmagassá jától függően az 1. esetén fém ill. g legfeljebb 8,5 m számú melléklet üveg is lehet. telkenkénti szabályozása szerint, 38º-45º között lehet. h alkalmazható. h Ld. 8. Általános építészeti előírások (1) és (2) pontja szerint. 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Mária u hrsz. Király u hrsz. Mária u , , , , hrsz-ok,váradi A. u. 10.sz. mögött a hrsz. Gyalogos út számára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Ferencesek útja 18679/2-, , hrsz-ok, Rákóczi út mentén, Városfalon belül végig a hrsz-on. MATÁV mellett a 18559/2- és hrsz. között, Papnövelde u és hrsz-ok. 6.3 Elővásárlási jog: d.) KV-4 SZ K K K vagy terv szerint jelű övezet, szabadonálló, vallási célú épületek elhelyezésére szolgál. 1. Elhelyezhető funkció: OTÉK. 17. (2) bekezdés alatti építmény. 2. A telekalakítás lehetőségei a kialakult állapot tartandó, telekalakítás csak az egyes létesítmények kiszolgálása érdekében engedélyezhető.

19 A kialakítható telek legkisebb területe legkisebb utcai homlokvonala K illetve terv szerint A kialakult utcai homlokvonalak szigorúan tartandók, 3. Az övezet kialakult és kialakítható telkein a megengedett Beépítési mód legnagyobb beépítettség legnagyobb szintterületsűrűség Legkisebb zöldfelület szabadonálló K A beépítés paraméterei Az övezet telkein Elhelyezhető Megengedett legkisebb épületek száma előkert oldalkert hátsókert több épület lehet, Kialakult állapot szerint 8,0h 0 m h udvari szárnyak és oldalhatár között, valamint két oldalszárny között tartandó. 5. Az övezet telkein elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések megengedett tetőzet és tető tető szélessége tető héjazata építménymagasság hajlásszöge kialakult párkánymagasság tartandó K K Égetett agyagcserép - vagy fémfedés legyen, 6. Sajátos jogintézmények: 6.1 Építési tilalom: Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés érinti a következő ingatlanokat: Elővásárlási jog: - Általános előírások 8. (1) Az I/1. sz. melléklet építészeti értékelése alapján helyrehozatali kötelezettséget lehet érvényesíteni, amelyet az önkormányzat szakbizottsága megkeresésére az I. fokú építési hatóság ír elő 1-3 éven belüli teljesítési kötelezettséggel. (2) Az I/1. számú mellékletben telkenként meghatározott építési kor, ill. képviselt stílus alapján a tetőhajlásszög a következőképpen határozandó meg: 1865-ös térképen regisztrálható (XIX. sz. közepéig felépült) barokk, klasszicizáló, romantikus stílusú épületek - cca º hajlásszög tartandó,

20 1865-ös térképen nem regisztrálható (XIX. sz. második felében épült) eklektikus stílusú épületek - cca º hajlásszög tartandó, 1926-os térképen regisztrálható (XX. sz. első évtizedeiben épült) szecessziós stílusú épületek eredeti tervek szerinti hajlásszög tartandó, Új beépítések, foghíjak tetőszerkezete º közötti hajlásszöggel alakíthatók ki. Lapostető csak zöldtetőként létesíthető. A környezetet figyelembe véve, városképi szempontból az OMvH esetenként eltérő értékeket is meghatározhat. (3) A tetőszélesség új beépítésnél, utcai épület esetén (két szabad homlokzattal rendelkező) legfeljebb 12,0 m, oldalhatáron vagy hátsó határon álló épületszárnynál (egy szabad homlokzattal rendelkező) legfeljebb 9,0 m lehet. Meglévő, megmaradó utcai épülethez csatlakozó udvari szárny szélessége (traktusmélysége) az utcai épület szélességét nem haladhatja meg. (4) A tervezési területen utcai oldalon csüngő eresz nem létesíthető. (5) A tervezési területen föld alatti építmény létesíthető (pince, mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 10 %-al haladhatja meg, amennyiben a terv másképp nem rendelkezik. (6) A tervezési területen található óvóhelyek adatait Pécs MJ. Város Polgármesteri Hivatalában vezetett óvóhely kataszter tartalmazza. Az óvóhelyek fenntartásáról, karbantartásáról, felújításáról a 22/1992. (XII. 29.) KTM rendeletben foglaltak szerint önkormányzat gondoskodik. Beépítésre nem szánt területek Közlekedési és közműterület 9. (1) A közutak építési területeit a tervlap tünteti fel, kialakult építési területeikkel. (2) A közutak csillapított forgalmú és korlátozott forgalmú szakaszait a szabályozási terv feltünteti. (3) A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak: 1. városi forgalmi út K 1 2. gyűjtőút K 2 3. fontosabb kiszolgáló utak K 3 4. kiszolgáló út, magánút K 4 4.gyalogosforgalmú terület K 5 (4) A közutak közterületnek minősülő építési területein minden esetben elhelyezhetők: a.) hirdető berendezések, b.) köztisztasággal kapcsolatos építmények, c.) szobor, díszkút, d.) távbeszélő fülke.

21 (5) A tervben külön jelölt utak, terek felületét egyedi tervek alapján kőburkolattal kell kiépíteni. (6) A szabályozási tervben jelölt térszín alatti garázsokon kívül, igény esetén továbbiak is létesíthetők (ld. 8.. (5) is), ha - - megvalósulását régészeti leletek előkerülése meg nem akadályozza, - annak megvalósulása műemlékvédelmi értékeket nem veszélyeztet, - kialakítása során védett növényzet nem semmisül meg, (7) A térszín alatti garázsok felületét minden esetben kertészeti tervek alapján kell kialakítani, kiselemes térburkolattal illetve növényesítéssel. Kivételt azon térszín alatti garázsok jelentenek, melyek sportpálya alatt létesülnek Itt a sportpálya visszaépítendő. (8) A tervezési területen OTÉK-ban meghatározott személygépkocsi parkolási igény a következőképpen biztosítandó: a). Lakófunkcióhoz 100 %-os ellátás biztosítandó, elsősorban telken, közterületen vagy közösségi parkolóban. b). Kereskedelmi szállásférőhelyek szállodák, panziók stb - legalább 80 %-os parkolási igénye biztosítandó elsősorban telken közterületen vagy közösségi parkolóban. A fennmaradó 20% Pécs város parkolási koncepciójában meghatározott helyeken, a tervezési területen és közvetlen szomszédságában létesítendő. * c). Egyéb létesítmények parkolási igényének legfeljebb 20%-a biztosítható telken, közterületen vagy közösségi parkolóban. A fennmaradó 80% vagy 100%-os parkolási igény Pécs város parkolási koncepciójában meghatározott helyeken, a tervezési területen és közvetlen szomszédságában biztosítandó. * *OTÉK-ban foglaltaktól eltérő rendelkezés, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. (9) A (8) bekezdés b.) és c.) pontjaiban foglalt létesítmények engedélyezési kérelméhez mellékelni kell az egyéb területen elhelyezendő személygépkocsi parkolási igény biztosítására vonatkozó szerződést. (10) A parkoló megváltás összegéről külön önkormányzati rendelet intézkedik. (11) A (8) bekezdés a.) b.) és c.) pontjaiban foglalt létesítmények esetén minden esetben biztosítani kell a tehergépjárművel történő megközelítési, rakodási lehetőséget. (12) Autóbusz várakozóhely a tervezési terület közvetlen szomszédságában biztosítandó, a terv határától számított legfeljebb 150 m-es távolságon belül. OTÉK-ban foglaltaktól eltérő rendelkezés, FVM hozzájárulását a 32-2/2001. számú szakvéleményében megadta. A zöldterületi rendszer 10.

22 (1) A terv területén biztosítandó legkisebb zöldfelületeket az 7. övezetenként tartalmazza. (2) A zöldterületek szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról a mindenkori tulajdonos gondoskodik. (3) A terv területén meglévő védett és jelentős értékű fákat a szabályozási terv tünteti fel, és a I/3. számú melléklet tartalmazza, melyek védelméről a 21/1970. (VI.21.) korm. rendelet alapján gondoskodni kell. Közterületek 11. (1) A terv területén található közterületeket rendeltetésüknek megfelelő célra bárki szabadon használhatja, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő használatához az önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulása szükséges. (3) Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel összefügg, úgy a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni. (4) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet: a.) hirdető, reklám berendezés-, b.) köztisztasággal kapcsolatos tárgyak-, c.) szobor, diszkút, pihenő pad-, d.) távbeszélő fülke -, e.) újságárusító pavilon elhelyezése. (5) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját a közterület tulajdonosa külön rendeletben szabályozza. V. Fejezet Értékvédelem 12. (1) A terv területén régészeti védettségű területeket a Műv. min /63 sz. (kelt:1963. VI.7. ), 48184/71 sz. (kelt:1971. IX. 15.), 68837/67 sz. (kelt:1967.december 7.), 48184/71 sz. (kelt: szeptember 15.), 84959/70 sz. (kelt : április 27.), 48183/71 sz. (kelt: szeptember 15.), 46904/73 sz. (kelt:1973. április 18.) számú határozataiban foglalt ingatlanok együttese, melyeket I/2. számú melléklet felsorol, a Védettségi kategóriák című tervlap (ld. I/4. számú melléklet) pedig területileg ábrázolja. (2) A terv azon területei, melyeket az (1) bekezdésben felsorolt Műv. Min. határozatok nem tartalmaznak, régészetileg helyi védettség alá tartoznak. A területen

23 minden földmunkával járó építési munka engedélyezési eljárásban szakhatóságként be kell vonni a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságát. (3) A terv területének műemléki jelentőségű területét a szabályozási terv tünteti fel, a I/2. számú melléklet ingatlanonként is tartalmazza (MJT). (4) A terv területén lévő védett műemlékeket, a szabályozási terv, a védettségi kategóriák című tervlap (ld. I/4. számú melléklet) tünteti fel, az I/1. számú melléklet telkenként tartalmazza. (5) Pécs Belváros építészeti értékeinek továbbá sajátos karakterének megőrzése érdekében a szabályozási terv további országos védettségek létrejöttével számol, melyeket a szabályozási terv, a védettségi kategóriák című tervlap (ld. I/4. számú melléklet) tüntet fel, az I/1. számú melléklet pedig telkenként ismerteti. (6) Pécs Belváros településszerkezeti-, építészeti értékeinek, sajátos karakterének megőrzése érdekében a szabályozási terv szerinti ingatlanok helyi védettségűek, melyeket a szabályozási terv, a védettségi kategóriák című tervlap (ld. I/4. számú melléklet) tünteti fel, az I/1. számú melléklet telkenként ismertet. Az országos védettség bekövetkeztéig, vagy annak elmaradása esetén szintén helyi védettség lép érvénybe. (7) A helyi védettségű ingatlanokon Pécs MJ. Város Önkormányzata Közgyűlésének évi 40.számú, a helyi értékek védelméről szóló rendeletét kell alkalmazni. (8) A (6) bekezdésben felsorolt esetekben a városi tervtanács elrendelheti - az épület építéstörténeti kutatását, - az épületen található részletek visszaállítását, - az épület homlokzati burkolatát, színezését. VI. Fejezet A KÖRNYEZET VÉDELME 13. (1) Az előírások hatálya alá eső területen bárminemű területet kialakítani, létesítményt elhelyezni csak a környezet védelmének általános szabályairól rendelkező évi Llll. törvény értelmében lehet. (2) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a.) a legkisebb mértékű környezet terhelést és igénybevételt idézze elő, b.) megelőzze a környezetszennyezést, c.) kizárja a környezetkárosítást. (3) A terv területén minden építés feltétele a teljes közművesítés megléte. (4) Új beruházások, létesítések engedélyezéséhez meg kell követelni a várható hatások vizsgálatát és dokumentálását. A módosított 152/1995. (XII. 12.) sz. Kormányrendeletben az egyes tevékenységek környezeti hatásvizsgálatának

24 átmeneti szabályozásáról- előírtakon túl, várható jelentősebb terhelés esetén, építésügyi hatóság megkövetelhet szaktervező által készített hatástanulmányt is. Levegőtisztaság védelme 14. A tervezési terület levegőtisztaság-védelmi szempontból védett I. kategóriába sorolt. Hulladékgazdálkodás 15. (1) A keletkező kommunális hulladékot szervezetten kell gyűjteni, majd a kijelölt és fogadókész lerakóhelyre kell szállítani. (2) Az előírások hatálya alá tartozó területen haszonállat tartása tilos. Zaj és rezgés elleni védelem 16. (1) A közlekedésből származó zaj új tervezésű és megváltozott területfelhasználású területeken megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintjei: területfelhasználási egység kisvárosias lakóterületek, településközpont vegyes és központi vegyes területekkel határértékek (db) nappali éjszakai (2) A megengedett legnagyobb rezgésemissziós határértékek az alábbiak: az épület jellege rezgésemissziós határértékek rezgésterhelési h. nappali éjszakai lakó-, üdülő-, szálloda, egészségügyi-, oktatási intézmények épületei 20 egyéb közfunkció épületei 40 (3) Zajt, illetve rezgést előidéző új létesítményt, berendezést, technológiát és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, hogy az a területre előírt, illetve a létesítményre megállapított határértékeket ne haladja meg.

25 Záró rendelkezések 17. 1) Jelen Önkormányzati rendelet február 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően folyamatba tett ügyekben kell alkalmazni. 2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Pécs, Belváros részletes rendezési tervének megállapításáról szóló 88/1981. VB. határozat és az azt módositó 115/1981. (XI.20., a 49/1985. (IV.12), a 156/1987. (XII.4.), az 55/1989. V.12.), a 79/1989. (VI.30.) és a 41/1990. VB határozatok, valamint Pécs Belváros részletes rendezési terve módosításáról szóló évi 37. sz rendelete, a Pécs, Belváros részletes rendezési tervének módosításáról az 56. és 59. számú részletre vonatkozóan szóló évi 1. sz. rendelete a Pécs, Belváros részletes rendezési tervének módosításáról az 51. tömbben szóló évi 16. sz. rendelete, Pécs, Belváros részletes rendezési tervének a Kis Flórián utca helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó módosításáról szóló1994. évi 19. sz. rendelete, a Pécs, Belváros részletes rendezési terve módosításáról szóló évi 21. sz. rendelete, a Pécs, Belváros részletes rendezési tervének módosításáról az 56-os számú tömbjére vonatkozóan szóló évi 42. sz. rendelete, belvárosi RRT kisebb módosítása a 37. számú tömbre vonatkozóan szóló évi 49. sz. rendelete, a Belváros 67. sz. tömbre vonatkozó részletes rendezési terv módosítás jóváhagyásáról (Jókai u. Teréz u.) szóló évi 28. sz. rendelete, a Pécs Belváros részletes rendezési terve 42. és 69. számú tömbjének szabályozásáról szóló 35/1997. (07.10) sz. rendelete, valamint a Pécs, Belváros városrészre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló többször módosított 46/1999. (11.15.) sz rendelete hatályukat vesztik. dr. Toller László polgármester dr. Papp Judit jegyző Záradék: Megalkotta a Közgyűlés január 18-i ülésén, Kihirdetve: január 25-én

26 I. számú Mellékeletek: 1. számú melléklet Tömbönkénti-telkenkénti vizsgálatok, elemzések, javaslatok, a védett műemlékekkel, az országos védelemre -, a helyi védelemre javasolt épületekkel. (külön fűzve 25 füzetben). 2. számú melléklet A tervezési terület Műemléki Jelentőségű Területének ingatlanjai A tervezési terület Műemléki Környezetének ingatlanjai A védett régészeti terület ingatlanjai (külön fűzve egy füzetben). 3. számú melléklet A helyi védett fák: István téri/apáca utcai törökmogyoró: Tulajdonképpen az Apáca utca 16. sz. udvarában található. Káptalan utcai tiszafák: A reneszánsz kőtár, Pécs legrégebbi lakóházának udvarában található három tiszafa (Taxus baccata). Ferencesek útjai páfrányfenyő (Ginkgo biloba): A Ferencesek útja 25. szám alatt található Papnövelde utcai szőlőfa: A szőlőtőke mint a mecseki hegyoldal legidősebb kultúrnövénye került védelem alá. Szent István tér és a Barbakánkert: A védetté nyilvánító határozat így indokolja a védelmet: "Pécs város központjának egyetlen fásított tere az István tér, amelynek műemléki környezete Pécs idegenforgalmának egyik centruma. A Székesegyház, a Püspöki palota, az egyre jobban kibontakozó vár, a Barbakán tér műemlék jellegű házai határolják az István teret, amelynek idős vadgesztenye- és platánállománya sajátos milliőt teremt. A védett területen a védetté nyilvánító határozat szerint 188db vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), 10db platán (Platanus X hybrida), 5 hárs (Tilia sp.), 4 lepényfa (Gleditsia triacanthos), 2 nyír (Betula pendula), 1db tiszafa (Taxus baccata), 2db vörösfenyő (Larix decidua) és egy papíreper (Brussonetia papyrifera) van. 4. számú melléklet Védettségi kategóriák m=1: számú melléklet Fogalom meghatározás: - HZ hézagosan zártsorú beépítés: azon zártsorú beépítések, ahol a telek utcai homlokvonalán, az oldalhatártól mért legalább 3,0 m széles és legalább három méter magas építmény biztosítja a zártsorú kapcsolatot. - párkánymagasság: az épület ereszvonalával, tagozott főpárkány felső vonalával megegyező magasság. - kialakult homlokzatmagasság: a tervezési területen minden esetben a párkánymagassággal megegyező érték. - Z jellel ellátott zöldterületek: közparknak nem minősülő, de zöldfelületi fedettséggel feltétlenül fenntartandó kertek. II. számú melléklet Szabályozási terv m=1:1000 (2 szelvény)

27 Tartalomjegyzék Pécs Mj. Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../ rendelete PÉCS BELVÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. sz. melléklet i.fejezet Általános rendelkezések II.Fejezet Szabályozási Terv III. Fejezet Építési engedélyezés általános szabályai Az építési engedélykérelem tartalma Településrendezési eszközök IV. Fejezet Településszerkezet, területfelhasználás Beépítésre szánt területek (1) Lakóterület (2) Településközpont vegyes területek (3) Központi vegyes területek Általános előírások Beépítésre nem szánt területek Közlekedési és közműterületek A zöldfelületi rendszer Közterületek V. Fejezet Értékvédelem VI. Fejezet A környezet védelme Levegőtisztaság védelme Hulladékgazdálkodás Zaj és rezgés elleni védelem Záró rendelkezések Mellékletek 1. számú melléklet Vizsgálatok, elemzések, javaslatok 25. füzet 2. számú melléklet Védettségi kategóriák ingatlan nyilvántartása 1. füzet 3. számú melléklet 4. számú melléklet Védettségi kategóriák M=1:2000 (1 szelvény) 5. számú melléklet II. sz. mellékletek Szabályozási terv M=1:1000 (2 szelvény)

4/2005. (.30) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2006. (II.20.) rendelete. a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2008.(II.27.), 28/2008. (V.22.), 31/2009.(IX.10.) (egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról), 28/2011.(VII.5.) és 37/2013.

Részletesebben

1 ᔇ卧- Ü 6/2007. (.21.) Ú D H Í Ó Gombosszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL

HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL HÉSZ MÓDOSÍTÁS 2010 A 2009 ÉV VÉGI ÁLLAPOTHOZ KÉPEST ESZKÖZÖLT VÁLTOZTATÁSOK FELTÜNTETÉSÉVEL Az Esztergomi Önkormányzat 41/2006.(VII.14.) ör. rendelete az Esztergom, Víziváros és Várhegy helyi építési

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról 1 VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2006. (VII.05.) számú rendelete a Közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról Vajszló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek

9/2005. (XI. 30.) RENDELETE I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya és alkalmazása. Szabályozási elemek TÉNYŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2005. (XI. 30.) RENDELETE TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Tényő község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

2004-38. A rendelet hatálya

2004-38. A rendelet hatálya 2004-38 Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2004.(IX.20.)számú rendelete a Budapest VI. kerület Andrássy út - Nagymező utca - Ó utca - Jókai utca - Aradi utca - Teréz körút

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya Magyarszecsőd község Önkormányzata Képviselő-Testületének 14/2005. (XII.14.) számú rendelete Magyarszecsőd község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzatáról (egységes

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Zalaegerszeg város közigazgatási területe. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2008.(IV.25.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának megállapításáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/003. (III. 0.) számú RENDELETE A VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetben a 8/0. (V.07.), a 6/0. (VII.04.)

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002.(V. 22.) számú rendelete a Pécel - Csatári dűlő Helyi Építési Szabályzatáról Pécel város Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2005. (VI. 17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BERNECEBARÁTI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BERNECEBARÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai

I. Fejezet Az építésügyi hatósági engedélyezés általános szabályai Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) önkormányzati rendelete Iszkaszentgyörgy Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben 2015.

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 21/2008.(12.17) R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005 (IV. 14.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2004. (XI. 17.) rendelete a BUDAPEST, FERENCVÁROS - ALSÓ BIKARÉT (Soroksári út MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal Koppány u. Gubacsi út Kén utca által

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete 20/2005. (VI. 30.) Kt. rendelete Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Tapolca Város Önkormányzata Képvisel-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3.

Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOGADVA: 2011. március 3. Tótvázsony Község Helyi Építési Szabályzat módosítás ELFOADVA: 2011. március 3. 2 Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (III. 16.) rendelete Tótvázsony Helyi Építési Szabályzatáról

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993.(IX.16.)ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról Szentgotthárd város képviselő-testülete az 1990. évi XLV. törvény 8..(1)

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben