.,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".,rmfe. M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. o l/- --l' o. Vrillalkozfsi szerz6d6s"

Átírás

1 Vrillalkozfsi szerz6d6s.,rmfe iltlt tltllltltl I til M4e0802 gbl+ -\ala-"v-.os.ab. mely l6trejdtt egyrdszr6l az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zirtkdrfien Mfikiid6 R6szv6nytdrsasrig (szdkhelye: 1051 Budapest, N6dor u. 31., cdgjegyz kszama' ad6sz6ma: 1064$ , kepviselti: Nyirini Miskoltzy Zsuzsanna i.igyvezet6 igazgat6 6s Crisp6r Gabriella f6munkat6rs, tov6bbiakban Mcgrendel6), m6srdszr6l az AltSys Management Kereskedelmi 6s Szolgriltat6 Korldtolt Felel6ss6gii Trirsasr{g (sz6khelye: I 1 l9 Budapest, R6tz L u. 37, c6,gegyz6kszl{ma: 0l , ad6sz6ma: , kdpviselet6ben eljdr: Prilink6s Kitti i.igyvezet6, a tov6bbiakban: V6llalkoz6, a tov6bbiakban egyiittesen: Szerz6dd Felek) kozott azal6bbiak szerint: o l/- --l' o. Preambulum A.) A Szcrz6d6 Felek rdgzitik, hogy az MFB Magyar Fejleszt6si Bank Z6rtk6riien Miikdd6 Rdszvdnl't6rsas6g, mint Aj5nlatk6r6 a kdzbeszerzdsekr6l sz6l vi CVlil. torvdny (tovibbiakban: Kbt.) 122. S Q) bekezdds a) pontja alapjin jrilius 30. napj6n a jelen szerz6dds I. pontjilban meghat6rozott feladat tekintet6ben kcizbeszerz si eljfnist inditott. A kcjzbeszerz{si elj6r6s nyertes aj6nlattev6je az AllSys Management Kereskedelmi es Szolg6ltat6 Korl6tolt Felel6si6gii T6rsasrlg. tsj A felek negdllapitj6k, hogy a V6llalkoz6 6ltal a Megrendel6 r6szdre a jelen szerz6dds teuesit6se sor6n megval6sul a hitelint6zetekr6l 6s a pdnziigyi v6llalkoz6sokr6l sz6l6 1gge. eui CXII. tdrv6ny (a tovibbiakban: Ilpt.) szerinti kiszervezds egyik feltdtelekdnt megjelolt adatkezel6s. A Hpt. drtelm6ben,ta hitelint6zet pdnziigyi-, illetoleg kieg6szft6 p6nziigyi szolgaltat6si tevdkenys6gdhez kapcsol6d6, illetve jogszabdly 6ltal v6gezni iendeliolyan tev6ketrj,reget, aielynek sor6n adatkezel6s, adatfeldolgozrls vagy adatt6rol6s val6sul meg, az adatv6delmi ei6ir6sot betart6sa mellett kiszervezheti. A kiszervezett tev6kenys6get vdgz6nek - a kock6zattal ar6nyos m6rt6kben - rendelkeznie kell mindazon szem6lyi, t6rgyi ds biaonsdgi felt6telekkel, melyeket jogszab6ly a kiszervezett tev6kenys6get illetoen a hitelint6zetre vonatkoz6an el6ir. A kiszervezett tev6kenys6get vigz6 kozrcmijkdd6t abban az esetben alkalmazhat, ha a k6z6tt0k l6trejriv6 szerz6d6s - melyei a hitelintezetnek j6v6 kelt hagynia - biztositja a kiszervezettevdkenysdgnek a Feliigy elet, azmnb 6s a hitelint6zet bels6 ellen6rzdse, k<inyvvizsg6r6ja 6ltal t6ft6n6 ellen6rz6s6i.', A felek 9') a Hpt. l3la. $ (4) bekezddse a) - e) pontjaiban foglalt el6irisok drvdnyesitdse 6rdekdben az aliibbiakr6l rendelkeznek: Cl.) a V6llalkozo kdtelezettsiget v6llal arra, hogy a Hpt. banktitokra 6s ijzleti titokra, valamint a kiszervez6sre vonatkoz6 rendelkez6seit, az inforrn6ci6s cinrendelkezesi jogrot es az inforrndci6szabads6gr6l sz6l vi CXIL torv6ny rendelkezdseit, a Megrendel6 BankbiztonsAgi Szabitlyzatin6l sz6l6 48/201L sz- elncik-v ezlrigazgatoi utasft6s rendelkezdseit marad6ktalanul betartja, illct6lcg a nev6ben eljriro-szem6llyel betartatja. A jelen V6llalkoz6si szerz6d6s mell6klet6t k1pezi a megbfz6st szemilyesen ell6t6 szemdly banktitok 6s iizleti titok megtart6s6ra vonatkoz6 nyilatkozata. V6ffalkoz6 kdteles tov6bb6 a Hpt. rendelkez6seinek megfelel6jn, az adatv6delemre vonatkoz6 ef 6irdsok drvdnyestil6sdnek biztositrisa c6lj6b6l, adatvddelmi szabiliyzatot k6sziteni, is a Megrendel6nek bemutatni. C2.) A Vrillalkoz6 hozz!$6rul ahhoz, hogy tevdkenysdg6t a Megrendel6 belsrj ellen6rz6se, kiils6 konywizsg6l6ia, az MNB ds a Plnziigyi Szervezeiek-Allami F-eliiryelet a helyszinen, ilietve a helyszf nen kiviil el len6rizze.

2 - 2-91:) A Megrendel6 jogosult a jelen szerz6d6st azonnalihat6llyalfelmondani abban azesetben, ha a V6llalkoz6 k6pvisel6i nem tartan6k be a Megrendel6 Bankbiztons6gi Szabiiyzatir6l sz6l6 48/2011. sz.. elncik-vezerigazgatoi utasit6s6t, vagy a C5.) pontban rdszletezett kovetelm6nyeket, illet6leg Megbizott a jelen szerz6dds egydb rendelkezdseit ism6telten, vagy srilyosan megs6rti. A szerzodd'sszeges t6ny6r6l a bankbiztonsiigi szaktertilet vezet6je ilyen, azonnali hatrilyf feiinond6sra okot ad6 koriihndny bekdvetkezteset6n jegyz6konyvet ueir f"l, amit a y6llalkoz6 kdpviselije al irisdval erosit meg. Amennyiben a szemdlyesen elj6r6 k6pvisel6 az aliirist megtagadna, igy ez jegyz6konyvi leg rogzit6sre keriil. C4') A V6llalkoz6 a jelen szerz6ddsben rdszletezett feladatai teljesitds6vel kapcsolatosan a Megrende I 6 az al 6bbi kcivete lmd nyeket6masztj a: a direkt marketing tevdkenys6ge 6ltal szolgriljon a Megrendel6 sz6mrira krinnyen eldrhet6 m6don naprakdsz informrici6kkal, 3 -dl*kl marketing tev6kenys6g eredmdnyeit folyamatosan tovibbitsa a Megrende16 Kabinetirod6ja fel6. L A SZERZ6DES TARGYA az ll-..,1--y.gf"ndel6 al6bbi felt6telek mcllett megrendeli a V6llalkoz6t6l,,Az MFB- INDIKATOR felm6rds lebonyolitiisa direkt marketing eszktzdkkel ( sz ds tavasz),, t6rgyr{ban az alilbbi f-eladatok ellit6srit. A v6llalkoz6 a megrendel6st elfogadja. il. A VALLALKOZO FELADATAI II'1. A V6llalkoz6 az MFB-INDIKATOR villalati felm6r6st 2 alkatommal, 20126sz6n (MFB- INDIKATOR 7) ds 2013 tavasz6n (MFB-INDIKAion il- az atftbbi param6terekkel bir6 dokumentdci6 felhasznrilfsdval koteles v6grehajtani: l6 oldalas (8 lapos, kdtoldalas nyomtatils;) k6rdoiv, amely kcizel 70 db k6rddst tartalmaz. A V6llalkoz6 a feladat r6szek6nt koteles elkdsiiteni egyegy vdllalati felrn6r6s sor6n 4000 db vrillalatot tartalmaz6 adatb6zist, a kdrd6iveket kdteles postai frton ezen vrlllalatoknak kiki.ildeni, valamint el kell vdgeznie a post6n visszadrkez6 kerdoivek eredm6nyei nck web-alapri rdgzft6s6t. 11'2' A Vrillalkozd feladatai a kdvetkez6 h6rom rdszfeladatb6l rillnak egy-egy felmer6s sordn: frissftese) a Megrendelo 6ltal m egadott m ii szaki spec ifi k6c i 6nak megfelel6en, a k6rd6ivek postai kikiild6se, nyomdai ds postakdltsdg, a v6laszok adatbilzis formdjri ossze6llit6sa, postai riton vissza6rkez6 k6rd6ivek elektronikus bevitele, a posta i kii l d em 6nyek 6tad 6sa aj 6nlatk6r6 sz6m6r a tovribb6 a visszakuld6 v6llalat 6ltal feltiintetett egydb adatok (kiikincisen cdgn6v, postai cim) adatbdzisban val6 risszegyrijt6se.

3 - J A Vdllalkoz6 6ltal specifikrici6 alapjd'n dsszegyfijtdtt 3000 db mikro-, kis- 6s kdz6pv6llalatot a Megrendelb ellenorzi, j6v6hagyja. Ezt k0vet6en a Villalkoz6 kciteles a 1000 db, a Megrendel6 riltal biztositott v6llalati list6val kieg6szitett (amely kizhr6lag 1000 db cdgnevet tartalmaz),dsszesen 4000 db v6llalatot sz6mliil6 adatb6zisban szerepl6 vrillalatokhoz tartoz6 adatok gyrijtdsdre, frissit6s6re, pontosit6sira. A V6llalkoz6 a frissitett, pontositott adatb6zist haladdktalanul koteles a Megrendel6nek 6tadni. Minden v6llalat esetdben a kcivetkezo adatokra van szi.iks6s: - c6gn6v, - irsnyitosz m, - v6ros, telepiil6s, - kcizteriilet neve,jellege,hazsziltn, - elso sziirnri vezet6 neve. - beosztisa, - megsz6lit6sa, o Ur/0rholgy, o egydni v6llalkoz6k esetdben (vagy ahol nem ismert a beosztds) a ndv, - perszonalizrilt cfm (keriilve az 6s hasonl6 cimeket). A c6gadatok lek6rdezds6hez sztiks6g esetdn felhaszn lhato a v6llalatok telefonos megkeresdse. A cdgadatok frissitdse a V6llalkoz6 feladata, az ezzel kapcsolatban felmeriil6 kciltsegeket semmilyen m6don sem hdrithatja 6t a Megrendel6re. A V6llalkoz6 mindkdt felm6r6s eset6ben a 4000 db-os teljes adatbrizisokat az adatok Osszegyrijt6sdt kdvet6en iltadja a Megrendel6 sz6m6ra. A 3000 db vdllalat kiv6laszt6sdlhoz a Megrendel6 szabja meg 6s adja it a specifik6ci6t, amely pontosan rdgziti, hogy az egyes loldrajzi r6gi6kban (7 db) a ki.ildnbdzo mdret (3 tfpus: mikro-kiskoz6p) 6s szektorslis (dsszesen 12 Sgazat alapj6n) dsszet6telben h6ny darab v6llalatnak kell szerepel n ie az adatb6zisban. A specifikaci6t az Megrendel6 a oszi felmer6s eset6ben legk6s6bb szepternber 3-ig, a tavaszi felm6r6s eset6ben februr{r 4-ig adja rit a vrillalkoz6 r6sz6re. A 3000 db-os adatb6zist irgy kell dssze6llitani, hogy az ne egyezzen meg az elozo felmdr6shez haszn6lt 3000 db-os adatb6zissal. Ennek megfelel6en a Megrendel6 a specifik6ci6val egyiitt irtad egy legfeljebb 4000 db villalati nevet tartalmaz6 list6t azokr6l a v6llalatokr6l, amelyek nem szerepelhetnek '1. az MFB-INDIKATOR szdm,6 (2012. oszi) v6llalati felm6r6shez dssze6llitott adatb6zisban. Az MFB-INDIKATOR 8. szdmir (2013. tavaszi) v6llalati felm6r6shez a Megrendel6 szint6n eljuttat a Vdllalkoz6nak egy legfeljebb 8000 db villlalati nevet tartalmaz6 list6t, amelyek nem szcrepe lhetnek a 20 I 3. tavaszi fehn6r6shez 6ssze6l lftott adatbiizisban. II'5' Amennyiben a postai kikiildds sorin a t6ves cimz6s miatt a felad6hoz (azaz az Megrendelohoz) vissza6rkez6 kiildem6nyek szima el6ri a 100 darabot (2,50 ), az hib:is teljesft6snek min5sill 6s a Vrillalkoz6 az adott felm rds kapcsin meghat6rozott vdllalkoz6i d(j l0%-6nak megfelel6 dsszegii hib6s teljesit6si kotb6r megfizet6s6re kdteles. Minden tov6bbi 100 db t6ves cfmz6s esetdn tovribbi 10% hib6s teljesit6si kotb6r keriil felsz6mitrisra. Amennyiben az elektronikus kikiild6s ( ) sordn rossz, vagy hibris cimzds miatt 100 darab elektronikus lev6l (2,5Yo) cimzetthez val6 eljuttatrlsa nem lehetsdges, az hib6s teljesitdsnek min6siil ds a V6llalkoz6 az adott felm6rds kapcs6n meghat6rozott v6llalkoz6i dij l\%-anak megfelel6 dsszegii hib6s teljesit6si kcjtb6r megfizet6s6re koteles. Minden tov6bbi 100 db t6ves cimzds esetdn tovdbbi, hib6s teljesit6si kcitber keri.il felszdmitdsra., I dr'n' I r 4 fz,' ;tffir* // vll tv U

4 - + - A postai 6s elektronikus fton tort6n6 tov6bbit6s kapcssn felmeriil6 fenti hib6s teljesitdsek kapcs6n felsziimol6sra keri.il6 kotb6r egytittes dsszege nem haladhatja meg az adoll felm6r6s kapcs6n rneghat6rozott v6llalkoz6i dij 30 %-6t. Arnennyiben a v6llalati adatbdzis vigleges veni6j6nak ritaddsa nem tcirt6nik me1 az el6zetesen meghatdrozott idopontban (MI'B-INDIKATOR'7,2012. osz szeptember 19., ill. MFB- INDIKATOR 8,2013. tavasz: februdr 20.), az k6sedelmes teljesit6snek min6stil 6s a V6llalkoz6 az adott felmdr6s kapcs6n meghatdrozott vrillalkoz6i dij l\%-anak megfelel6 cisszegii kdsedelmi kdtbdr megfizet6sdre kdteles. (Ez a16l kiv6telt jelent, ha a Megrendel6 erre engeddlyt ad.) II.6. A kerdoiv postai kik0lddse a V6llalkoz6 61tal, de a Megrende16 nev6ben tcirt6nik, a Megrendel6 nagyalakri (A4 m6retii) borit6kj6ban. A kinyomtatott kisdrolev6lhez ds k6rd6ivhez a V6lfalkoz6 egy A5 m6retii v6laszborit6kot is melldkel, amellyel az lrintelt v6llalat a Megrendel6hdz dijnrentesen visszajuttathatja kerdoivet. A postai kikiild6s legfeljebb I el6re egyeztetett munkanapot vehet ig6nybe. A postai kiildern6ny cjssze6llit6sa (kis6r6lev6l, k6rd6fv, vdlaszborit6k mell6kel6se, cimzds) ds lev6l post5z6sa (azazhagyomdnyos, vagyis nem ajdnlott, nem tdrtivevdnyes) a Vr{llalkoz6 kdtclczctts6ge. A V6llalkoz db postaikiildemdny kikiildes6t v1gzi egy-egy felmdrds sor6n. Amennyiben a postai kiki.ild6s valarnennyi (4000 db)postai kiildem6ny eset6ben nem t6rt6nik megaz elozetesen meghat5rozott id6pontban (MFB-INDIKATOR 7, sz: szeptember 24., ill. MFB-INDIKATOR 8,2013, tavasz: februsr 25.), az kdsedelmes teljesitdsnek minosiil 6s a V6llalkoz6 az adott felm6r6s kapcs6n meghat6rozott v6llalkoz6i dij l0%-6nak megfelelo osszegri k6sedelmi kcitb6r megfizet6s6re kdteles. (Ez al6l kiv6telt jelent, ha a Megrendel6 erre enged6ly.t ad.) ll.l. A VAllalkoz6 a post6z6s elou legk6s6bb I munkanappal I db magyar nyelvri A4-es MFB-s boritdkot cimzds n6lkiil; I db A5-6s v6laszborit6kot; I db A4-es MFB-s szines magyar nyelvii c6ges papirt; I db a cdges papinal megegyez6 min6s6gri A4-es lapot; I db kdrd6ivet, mint teszt kiildem6nyt kcitcles eljuttatni a Megrendelonek. Az A4-es borit6k felcimz6se 6s az A4-es MFB-s szines papirra a kis6rolcvdl nyomtat6s6t, az A5-os borit6kok, a k6rdsfvek es az A4-es lapokra t6rt6n6 nyomtat6s szinten a V6llalkoz6 f'eladata. II.8. A Megrendel6 az MFB-INDIKATOR 7 ( sz) v6llalati felm6r6s esetdben szeptember l9-ig, az MFB-INDIKATOR 8 (2013. tavasz) v6llalati felm6res eset6ben febru6r 20-ig kdtclcs a vdgleges c6gadatbrizist 6tadni, illetve a k6rd6iv 6s a kis6r6lcv6l v6gleges viiltozatifi eljuttatni a V6l lalkoz6nak. II.9. Az MFB-INDIKATOR 7 ( sz) vrlllalati felmdrds eset6ben a YitllalkozS szeptetnber l9-e 6s szeptember 21-e kdzdtt kdteles a nyomdai munkdlatok (k6rdoivek, nevre sz6f6 kis6rolev6l nyomtat6sa, borit6kol6s) elvdgz6serc, illetve elv6geztetds6re. A Megrendelo szeptember 2l-ig koteles a nyorndai munk6k ellenorz6s6re. A Vrillalkozo szeptember 24-dn koteles a borit6kok postai kiktild6sdre (valamennyi postai kiildemeny kikiild6se I munkanap alatt;. Az MFB-INDIKATOR 8 (2013. tavasz) v6llalati felm6r6s eset6ben a V6llalkoz febru6r 20-a6s febru6r 22-e kdzdtt kdteles a nyomdai munkdlatok (k6rd6ivek, n6vre sz6l6 kiser<jlev6l nyomtat6sa, boritdkol6s) elvdgzesdre, illetve elv6geztet6sdre. A Megrendel febru1r 22-ig kdteles a nyomdai munk6k ellen6rz6s6re. A Vdllalkoz febru6r 25-6n k6teles a borit6kok postai kikiildds6re, (valamcnnyi postai kiildemdny kikiild6se I munkanap alatt). f/n --'--- ) *.ouo{ 7 1 /"-' /egr<a

5 - ) - II.10. A Villalkoz6 a v6llalatokat kdteles ti$6koaatni, hogy a k6rd6iv kit6lt6s6re nemcsak papir alapon, hatrem orr-line m6don is lelret6s6gtik van. A k6rd6iv web-es feliilete a Megrendel6 honlapj6n, egyedileg generalt kulcs segits6g6vel 6rhet6 el. Az on-line feli.iletre val6 bel6pdst lehet6v6 tev5 egyedi kulcsokat tartalrnaz6 linkeket a Megrendel6 biaositja a V6llalkoz6 sziim6ra a sziiks6ges mcnnyis6gben. Az on-line webes feliilet kialakft6sa a Megrendel6 kritelezetts6ge. A V6llalkoz6 a rogzit6ssel kapcsolatban az MF'B Zrt. (Yezet6 kozgazdhsz) rlsz5rol megfogalmazott instrukci6kat - anely az adatok megfelel6 rcigzit6s6t, 6s k ssbbiekben rendeltetdsszerii felhaszn6l6s6t celozza - kciteles maraddktalanul kdvetni. A postdn vissza6rkez6 k6rd6ivek adatbevitele az on-line kitciltdsen kereszti.il torlinik. A Vdllalkoz6 a k6rd6ivet postai riton visszakiild6 v6laszad6 eset6ben a v6llalat neve helyett egyedi k6ddal ell6wa rlgziti a postai irton drkezett v6laszokat on-line form6ban a Megrendel6 honlapj6n I6v6 webes feliileten. II.l1. A postai iton visszadrkez6 viiaszokat Megrendel6 rltadja V6llalkoz6nak. Az iltadils 3-3 alkalommal tortdnik: Az MFB-INDIKATOR 7 (2012.6s2i) v6llalati felm6r6s eset6ben: okt6ber 12.,2012. okt6ber 19.,2A12. okt6ber 26. Az MFB-INDIKATOR 8 (2013. tavaszi) vrillalati lelm6rds eset6ben: mdrcius 18., m6rcius 22.,2013. rn6rcius 29. A Vrilf alkoz6 a postai v6laszokat az MFB-INDXATOR 7 Q012.6szi) vrillalati felm6r6s esetdben legk6s6bb november 2-5n r6ig elektronikusan rcgziti, 6s a kdrd6iveket eredeti borftdkjukban november 2-6n r6ig eljuttatja az MFB Zrt. (Yezeto kozgazdilsz) rlszlre. A V6llalkoz6 a postai v6laszokat az MFB-INDIKATOR 8 (2013. tavaszi) vrillalati felm6r6s eset6ben legk6s6bb prilis 5-6n 8.006r6ig elektronikusan rcigziti,6s a k6rd6fveket eredeti borit6kjukban Sprilis 5-dn rdig eljuftatja az MFB zrt.(yezet6kozgazdlsz) rdsz6re Az elektronikus adatbevitel minden I munkanapos, a V6llalkoz6nak felr6hat6 k6sedelme esctdn a Vr4llalkoz6 l0%-os kotb6rt kdteles megfizetni, melynek alapja a jelen szerzbdds III.I. pontjdban rcigzitctt - az adott fehndr6s tekintetdben meghat6rozott - villlalkozisi dfj. Minden ijabb kesedelnres munkanappal 5 szinallkponttal emelkedik a kdtb6r m6rt6ke. II.l3. A V6llalkoz6 tevdkenys6gdt a Megrendel6 kdzvetlen ir6nyit6s6val, annak utasit6sai szerint koteles v6gezni. ui. A VALLALK0ZDIDLJ III.1. A Megrendel6 a V6llalkozonakajelen szerz6d6s I. 6s II. pontj6ban meghatdrozott feladatok ell6t6sdra rnindosszesen ,-Ft + AFA, azaz tizenkltrnilli6-siazezer foiint + AFA, cisszegii v6f lalkoz6i dijat kdteles ftzetni az aliibbi megoszt6s szerint: az MFB-INDIKATOR 7 (2012.6s2i) felm6rds kapcs6n a v6llalkoz6i dij osszege: ,-Ft +AFA azaz hatmilli6-dtvenezer forint + AFA, az.mfb-indikator S (2013. tavaszi) felm6r6s kapcsdn a vrillalkoz6i dij osszege: ,-Ft +AFA azaz hatrnilli6-dtvenezer forint + AFA. Ill'2. A v6llalkoz6i d(j magriban foglalja a V6llalkoz6 minden, a v6llalkozds teljesftds6vel felmeriil6 sziiks6ges 6s hasznos kciltsdgeit, melyen feliil a V6llalkoz6 semmilyen kolts6gt6rit6sre nem tarthat igdnyt. / c-j

6 - 6 - TV. FIZETESI FELTfTELEK IV.l' A V6llalkoz6 az MFB-INDIKATOR 7 (2012.6s2i) 6s az MFB-TNDIKATOR 8 (2013. tavaszi) fclrn6r6s kapcsdn, a jelen szerz6dds III.I. pontjriban meghat6rozott osszeg tekintet6ben rlszsz mla benyf.it6s6ra jogosult. A Vrillalkoz6 a szimlat ut6lag, -a teljesit6st k6vei6en kdteles a Megrendel6nek benyfijtani. A Megrendel6 a szhmla dsszegdt-a Kbi g-riban foglaltakra figyelernmel - a teljesites Megrendel6 itltali igazoll,sa eset6n --a szamlak6zhezv6iel6t6l szfriitott 30 (harminc) napon beliil 6tutal5ssal kdteles megfizerni a vrillalkoz6 rc sz6nri banksziml jira. A Vr{llalkoz6 szerz6d6sszerii teljesit6sdnek Megrendel6 6ltali igazol6s6ra Nyi rind M i skol tzy Zsuzsanna iigyvezet6 igazgat6 j ogosult. [V.2. Szerzodo Felek kdtelezetts6get vdllalnak az ad6zhs rendjdrril sz6ld vi XCil. tcirv6ny 36/4. $-ban fogl alt kdtelezettsdgek telj esit6s6re. Megrendelo felhivja a V6llalkoz6 figyelm6t, hogy nem kertilhetnekifizet sre, illetve elsz6mol6sra a szerz6d6s teljesit6s6vel cisszefiigg6sben olyan k6lts6gek, melyek a Kbt.56. $ (1) bekezd6s k) pontja szerinti felt6teleknek nern megfelel6 t6rsasdg tekinteteben meriilnek fel, 6s melyek a vrillalkoz6 ad6koteles jdvedelm6nek csdkkent6s6re alkalmasak. v6llalkoz6 kdtelet.ctts6get v6llal arra, hogy a szerz6dds teljesft6sdnek teljes id6tartam alatt tulajdorrosi szerkezetdt a Megrende lo szsmilra megismerhet6vg teszi 6s a fenti i.igyletekr6l a Megrendel6t halad6ktalanul 6rtesiti. v. FELEL6SSfG V'l' A V6llalkoz6 a szerzod6s teljesit6se sor6n a Megrendel6 utasit6salapjrin kdteles eljrirni. Az utasft6sok kizrir6lag stirg6s esetben adhat6k sz6ban, minden m6s esetben fr6sban adhat6ak. A sz6ban adoft utasit6sokat legk6s6bb m6snap irdsban meg kell er6siteni, 6mezasz6beli utasftas v6grehajt6s6ra nincs halaszt6 hat6llyal. v '2' A V6tlalkoz6 szavatolia, hogy rendelkezik a sziikseges tud6ssal, er6forr6sokkal 6s jogokkal ahhoz, hogy teljesiteni tudja a jelen meg6llapod6sban megh'atrlrozott, a Megrendel6 k6r6se alapj6n teljesitendo kotelezefts6geket. Amennyiben ei nem rill fein, az V6llalkoz6iterheli a felel6ssdg az ebbol ad6d6 hi6nyok6rt 6s azok jogkdverkezm6nyeidrt. V':.' A. szerzodds teljesft6s6ben a Vdllalkoz6 aj6nlat6ban becsatolt Kbt. 40. g (l) bekezd6se szerinti nyilatkozatban megjelcilt alv6llalkoz6k jogosultal r6szt venni, illet6leg a Vfllalkoz6 a szerzod,es azon r6szdnek teljesitesdbe vonhat be alv6llalkoz6kat, amelyek et az ajinlat{ban megjelcilt. vr. TITOKTARTASI NYILATKOZAT VI'1' A Szerz6d6 Felek kcitelesek a szerz6d6s teljesit6se sor6n egym6sr6l tudomasukra jutott minden adatot, t6nyt, inform6ci6t, megold6st iizleti titokkgnt kezerni. vi'2' A Vrillalkoz6 a titoktartrisi k6telezstts6g kdr6be tartoz6 bdrmely adatot, informrici6t, dokumentumot harmadik szemdlynekizir6laga Ggrendel6 el6zetes, irdsbeli hozz6j6rul6s6val adhat 1ll..tli"_oSrtiisi kcjtelezettsdg tekinteteben ij6beli iorl6toz6s nin"r,'- a szerzddds lejrirta ut6n is erven\/ben marad. dr.

7 vii. A szerzodns rn6renravra A Szerz6d6 Felek a jelen szerz6ddsta2012. szeptember 3. napj6t6l mr{jus 15. napjrlig terjed6 hat6rozoft id6tartamra k6tik. VIII. AIT,q.I,ANoS RENDf, LKEZESEK Vfll.l. A Szerz6d6 Felek kdtelesek egym6st minden, aszerz6d1s teljesit6se szempontj6b6l ldnyeges inforrnrici616l haladdktalanul irdsban t jdkoztatni 6s a szerzldds teljesiidse 6rdek6ben egyiittmtikddni. )/lll 2 A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles jelen szerz6ddst felmondani - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6d6ssel 6rintett feladat ellitesar6l gondoskodnltudjon - ha Vdllalkoz6ban ktizvetetten vagy kdzvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni rdszesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendilkez6 gazdisbgitarsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56. $ (l) bekezd6s k) pontjdban meghat6rozott feltetetetnek, vag!'v6llalkoz6 kcizvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalad6 tulajdoni rdszeseddst szerez valamjiy olyan jogi s'ern6ly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezd gazdasilgi t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kb; 56. $ (1) bekezd6s k) pontj6ban meghat6rozott feltdteleknek. A fenti okb6l ttirt6n6 felmondai eset6n Vdllalkoz6 a szerz6d6s megszrin6selstt m6r teljesftett szolg6ltatsszerz6d6sszerii penzbeli el len6ft6k6re jogosult. VIII.3. A teljesitds helye: lr4agyarorszlg,a jelen meg6llapod6sra a hat6lyos magyar jog azir6nyad6. A szerzodes m6dosit6s6ra kizar6lag a Kbt $-ban foglaltak alapjrin kertilhet sor.-a szerz6d6ssel kapcsolatos ds az abb6l ered6 b6rmely jogvit6t a szerzisdi felek egyeztetds ritj6n rendezik. VIII.4' Jelen szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rdesek tekintet6ben a Polgdri T6rv6nyk6nyvnek a vril I al kozds i jogviszonyra ir6nyad6 rendelkez6sei az al kalmazand6k. Budapest, auguszru, /3. \dw Nyirine Miskoltry Zsuzsanna G6sp6r Gabriella P6link6s Kitti iigyvezet6 igazgato f6munkat6rs i.igyvezet6 MFB Magyar Fejleszt6si Bank AllSys Management Kereskedel mi Z6rtkdruien Miikdd6 Rdszv6nytdrsas6g 6s Szolgriltat6 Korl6tolt Felel6ssdgfi T6rsas6g

ö ö í í ö ö ö í í ü ö ö Ö ö ö ö ö ö í ö ö ö Ö ú í ú í í í í ú ú Ó ú ü í í ö ö ű ű ö ö í ö ű í í ö ü ö ö í í í ö ö ö í ú ö ö ö ü ö ö í í í ü ö ü ö ö ü ü ú ö ö ö ö ö ö ö í ö ö ö ö ö ö ö Ő ö ü ö ö ö ö í ü

Részletesebben

Á Á ő ű ű í Ú í ó ü ú í ő ó ő Á ő ó ó ő í ő Á ó Á Á Ó É ö ő í ő í ó í ó ö ő ö í ó í ó ő í ü ö ü ő íő ó í ő ó í ó ö ö ő ő í í ö ő ő ő ö ő í íí ó ő ü ű í ó í ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ő ő ő ö ő ő ó ü ű í

Részletesebben

?l -116l a",lz lz"r, .q.rapiro OKIRAT

?l -116l a,lz lzr, .q.rapiro OKIRAT ?l -116l a",lz lz"r,.q.rapiro OKIRAT z gazdasigi t{rsasfgokr6l szril6 2006. 6vi IV. tiirv6ny (a tovibbinkban: Gt.)' az filamivagyonrril sz6l6 2007. 6vi CVI. tiirv6ny (tovfbbiakban: Vtv.), valamint a kiilts6gvet6si

Részletesebben

í ó É Ö ú í ó í ó ó ó ó ü ó ü Ö Ö Ö ó ó í ó Ú í ü í ú ú Ö ú ó ü ó í ó í ó ű ó í ű ó ó ü ó í í í ó í ú ü í ü í ü ó ó ü ü ú ó ó ó ü ó ó í í ü í ó í ó í í ó í ó í í ó ú í ó í ó ú ó í í ü ó ó ú ó ü ó í ó ó

Részletesebben

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ).

rh nem kotott ingatlan tulajdonossra, vagyonkezelojere vagy egyeb jogcimen haszniiojitra ( a tov 6bb i akb an egy i.itt : ingat lantu I aj dono s ). Lit6r Kiizs69 6nkormrln y zata K6pvisel6-testiilete 2112014. (XII.05.) iinkormfnyzati rendelete a n em kiizm tivel iisszegytij tdtt hdztartssi szen nyv iz begytijt6s6re vonatkoz6 helyi kiizszolgfltatfsr6lr

Részletesebben

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850

Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 V-az*lslbtd, Szoftver b6rleti szerz6d6s amely l6trejritt egyr6szr6l XIII. Keriileti Kiizszolgiltat6 Zrt. Sz6khelye: I l3l Budapest, B6ke utca 65. C$gSegyz6kszdma: 0l-10-042850 Ad6sz6ma: 12052585-2-41 Kepviselcije:

Részletesebben

szálltási szerzds!.ffilwlvp, amely ltrejött egyrszrl a Fvrosi önkormnyzat rtelmifogyatkosok otthona, 9919 sknydoroszl, F u. LI" (adszm: t549331"4-2-18 kpviseli: Hegy lstvn intzmnyvezet) mint Megrendel,

Részletesebben

Á ő ó ö ü ű í Ú í ó ü ú í ó É ő ó ó í ő ú ő ó ó ő í ő Á ó ö ő í ő ó í ó ö ö ő ő í ő ó ő ő ó ö ö í ó í ó í ü ö ű ő ő ő í ö ő ő ő ö ő í í ó í ő ü ű í ő ő ö ő ú í í ő ó ő ő ö í ő ő ő ó ő ö ő ő ó Á ü ű í í

Részletesebben

v ALL ALKozAsr szonz6nf s

v ALL ALKozAsr szonz6nf s Szdma: 352'7 -l1/2009. v ALL ALKozAsr szonz6nf s mely l6trejott. egyrdszt Hajdrinfnris Vrirosi Onkormrinyzat (sz6khely: 4080 Hajdun6n6s, K6zt6rsas6g tdr 1., ad6sz6m: 15372662-2-09., k6pviseli: Dr. Eles

Részletesebben

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye:

3.2. A tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben'6s helyett, a t6rsasiigi rdszesed6shez. 2. A t6rsas6g sz6khelye: ALAPiTO OKIRAT A Magyar Kcizt6rsasrig Igazsilgigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay u. 16.l - mint a Magyar Alam kdpvisel6je - a gazdassgi tarsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a tart6san

Részletesebben

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s

v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s v ALL ALKozAs r s znnz6nf,s amely l6trejcitt egyrdszrol a1z1 KRETAKOR EGYESTJLET A MUNKAER6PIACI ESt,LYEGYENL6SEGERT Cim: 4025. Debrecen, Arany J6nos u. 2. fsztl2. Kdpviseli: R6bai S6ndor elncik K6pvisel6

Részletesebben

V6llalkozisi Szerz6d6s

V6llalkozisi Szerz6d6s V6llalkozisi Szerz6d6s Mely ldtrejatt az aldbbi felek kbzdtt: Ndv: Haidriszoboszl6 Vrl ros Onkorminvzata Szdkhelye: 4200 Ha.idriszoboszki, H6siik tere l. K6pviseli: Dr. Sr5vr{gr5 Lr{szl5 polg6rmester Ad6szfma:

Részletesebben

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA

projekt 6s II. Sznnzoofs rancvl III. SzERzopts HATALYA Szoftver b6rleti szerz6d6s amely ldtrejdtt egyr6szr6l a XIII. Keriileti Kiizszolgfiltat6 Zrt. Sz6khelye: 1 13 1 Budapest, B6ke utca 65. C6$egyzdksz6ma: 0 1 - I 0-0428 50 Ad6sziima: 12052585-2-41 K6pvisel

Részletesebben

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s!

Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra. Tisztelt Kiizgyiil6s! Salg6 Vagyon Kft. $algdtarl*n Javaslat a Salgritarjfn, Rik6czi ft 18. (hrsz: 37501N4), szitm alatti nem lak6sc6hi iizlethelyis69 b6rbead 6s6ra Tisztelt Kiizgyiil6s! TSrsas6gunk Salg6tarj6n Megyei Jogri

Részletesebben

Á Á Ő ö í í í ü ö ö í ö í ű í ö ö ű ö ö ö í í í í í í ö í ű ö ö ö í ö ö ö ö ö í í í í í ö ű a jelen szerzdshez kapcsold egyb mellkletek, így különösen az ajnlati felhívs s dokumentci taftalma szerint.

Részletesebben

ö Ö ö ó ö ö Ö ö ő ő ő ö ö ű ő ö ű ő ő í ő ö Ö ő ö í Ö ö ő í ő ö ő ő ő ö ö ü ü ö ö ö ő ü ö ö ö ő ö ő í ó ő í ö ö ö ó ö ő í ö ó ő ü ő ő ő ö ő í ó ő ő őí ő ő ö ö ö ö ü ö ó í ü öí ó ü ő ö ő ű ö ü í ü í ö ö

Részletesebben

ó É ő ó ö ú ő ö ü ő ő ó í ű ö ő ő í ő ó ó ö ö ő ő ó ő í ő ó ú ő ő ó Í ó í ó ö í ó ő ó ö í ó ó ó ő ó ő ü ő ő ü ö ö í ő ő ó ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ő ö ó ü ö ö í ó í ő ó ü ő ö ő ő í ő ő í ő ö ö ö ö ő ö ó ő Á

Részletesebben

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban:

A Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, mint 6llami szakkepz6si 6s feln6ttkepzesi szerv (a tovdbbiakban: Szak- 6s Feln6ttk6pz si lgazgat6sig Kepz6si F6osztSly Iktat6sz6m: /$ ly- f, I zots-ssst Ugyintdzl: Sarkadin6 Bar6th Emese Telefonsz6m : 06-U 433-17 58 T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

Részletesebben

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s)

%UniCredit Bank. HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) %UniCredit Bank HrrELszrnz6oEs FoRcorszx0zFtNANszinozAsna szdma: 43508 (a tovdbbiakban: a Szery6d6s) amely l6trejdtt egyr6szr6l az mdsr6szrdl UniCredit Bank Hungary Zrt. sz6khely: 1054 Budapest, Szabadsdg

Részletesebben

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s

Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Epit6si (v6llalkoz6si) szerz6d6s Amely ldtrejdtt egyrdszrll Tenk Kiizs6g onkormfnyzata (sz6khelye: 3359 Tenk, F6 rit 58.; ad6sz6ma: 15729277-2-10) kepviseletdben Szopk6 Tamds polgdrmester, mint megrendel6

Részletesebben

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns

Jt -31. var-r,alr ozor szpnz6uns Jt -31 t4 var-r,alr ozor szpnz6uns mely ldtrejott egyrdszr6l a TERSEGI ffuf,f,.q.nnx-caznralxolast Kft, (szdkhelye: 4400 Nyiregyhhza, Bokrdta vtca 22., ad6szdm: 1,3992013-2-15; cdgjegyzekszdma: 15-09-

Részletesebben

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA

vallalkozasr szgnz6nes Kdtoldali zfzaldkos padka 1,0-1,0 m ui patyaszerkezet Ielepllese : 4cmAC-11kop6 6 cm AC-11 kot6 30 cm FZKA Lala 04 4/. vallalkozasr szgnz6nes Amely l6trejott egyreszrol Ozd V6ros Onkomitnyzata (Kdpviseli: Benedek Mih6ly polgdrmester, 3600 Ozd, VArosh6z tdr 1., tel.: 48/574-100) a tov6bbiakban, mint Megrendelo,

Részletesebben

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069.

l. Az int1zmdny neve: Szent P6l Akad6mia, roviditett neve: SZPA, OM azonosit6ja: Fr67069. A Szent P6l Akad6mia Alapft6 okirata (a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalva) A Szent P6l Akaddmia (a tov6bbiakban: intdzmdny) alapit6 okirat6t a fels6oktat6sr6l sz6l6, 2005. 6vi CXXXX. torv6ny

Részletesebben

VALLALKoZoI SZERZ6DES

VALLALKoZoI SZERZ6DES VALLALKoZoI SZERZ6DES mely ldtrejott egyr6szrol a TERSEGI HULLADnx-enznAf,XOnASI Kft. (szdkhelye: 4400 NyiregyhSza, Bokrdta utca 22., ad6sz6m: 13992013-2-15; c6gjegyzekszdma: 15-09- 071642; Banksz6mlaszttm:

Részletesebben

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds)

var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) , '-t l'/).t [,,..:r.'.. I P- tj-{ - 9L'/.t, pd:5-g"fooooe?l var,r,al,kozasl szgwzfinns (atipikus szerzfidds) amely ldtrejott egyr szr6l a emzeti Inform6ci6s Infrastruktfra ejleszt6si lntfizet (szdkhely:

Részletesebben

vallalkozasr sznnzoors

vallalkozasr sznnzoors vallalkozasr sznnzoors amely l6trej ott egyreszrol Budapest f6v:iros XIV. kertilet Zugl6 Onkormrinyzat (sz6khelye: ll45 Budapest, Pdterv6rad u.2.; ad6szftma: 15514004-2-42; szttmlaszdm: 11784009-15514004;

Részletesebben

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI

Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI Iktatriszr{m z 3 4tt /20 t2 J OGI A Vaszary Kolos Kfirhin Alapit6 Okirata mridositr{sa Esztergom v6ros onkormdnyzata egyes int6zm6nyeinek 6tv6tel6r

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2011. évi 3. szám 2011. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak K Ö Z L Ö N Y E 2011. évi 3. szm 2011. februr 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szm Trgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (II.

Részletesebben

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d

zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d HOIWEDELMI MINISZTERIUM ELEKTRONIKAT, LOGISZTIKAT ns VACvOi'lXnznr,d zanrronunx vrurooo nf,szvnxrransnsac (HM Er zrt-) www.hmei.hu panvazatr FELnivAs A Honv6delmi Miniszt6rium (sz6khely: 1055 Budapest,

Részletesebben

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s

r(, sztnrirasr sznnz6nrt,s amely l6trejiitt egyr6szr6l sztnrirasr sznnz6nrt,s oor.jsz....1.!3:.!,...t20 tkrt 3 Orszigos Onkol6 gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gydrgy u.7-9. ad6sz6ma: 53-097 69-2-43 fi zet6si szhmlaszilma : I 003

Részletesebben

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax:

egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: valulxozasr szenz6oes amely l6trejritt egyr6szr6l: a Veszpr6m Megyei F6iigy6szs6g, sz6khely: 8200 Veszpr6m, BrusznyafArpdd u, +. szdm, telefon: 06/881429-655, fax: 06/BB/422-9t8, e-mail clm: ves.fou@mku,hu

Részletesebben

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system.

&ep L!-, , za9.lr. tel.: 2019448-716,(1)478-0090 El6rhet6sdg: fax.: (l)478-0091 e-mail: j.szeles@hitachi-medical-system. C-YL='1I Ji'}-il'.ttU 5 - -''l / 401 \ / Gy6ryszer6szeti 6s Eg6szs6giiryi Min6s6g- 6s Szervezetfejleszt6si Int6zet - GYEMSZI 'A szentesi Csongdd Megyei Dr. Bugyi lstv6n K6 az rdszere t anszpofl ultrshang

Részletesebben

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando,

V LJ TdLS{Sf$ L Szolg6ltat6 az intemet-hozzdflres szolg6ltat6sra vonatkoz6an a kcitelez6en alkalmazando, V LJ TdLS{Sf$ OR Nemzeti M6dia- 6s Hirkiizl6si Hat6sdg Szolgriltatdsbej elentdsi Osztily 1133 Budapest, Visegridi u. 106. Iktat6szdm: KL-Q]/20 I 5/1. Ugyint6zo: Lebenszky Akos T6rgy: Beielent6s (internet-ho

Részletesebben

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME

1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME A hirdetmkny kezhezvktelknek d6tuma KE nyilvantartasi szam I. SZAKASZ: A SZERZ~DES ALANYAI A Kozbeszerzksek Tan6csa (Szerkesztobizotts6ga) tolti ki 1.1) AZ AJANLATKEROKENT SZERZ~D~ FEL NEVE ES C ~ME Hivatalos

Részletesebben

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES

FOLYOSZAMI,A-HITELKERET SZERZoDES Ce e+oo-zo'it -ogsa FOLYOSZAM,A-HTELKERET SZERZoDES amely l6trejdtr egyr6szrol az OTP Bank Nyrt. (105i Budapest. Nidor u 16. For''rosi Bir6srig Cg.01-10-041585, ad6sz-6m: 105379t 4-4-44) k6pviselet6ben

Részletesebben

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot

ALAPITO OKIRAT. eryszem6lyes korlitolt felel6ss6gii tdrsasrigot ALAPITO OKIRAT A Magyqr Kciztarsas6g lgazsdgigyi Miniszt6riuma 11055 Budapest, Szalay u. 16.l -mint a Magyar Allam k6pviseldje - *1igs.6vi VI. torv6ny, valamint u turt6r* aitami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i

Részletesebben

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö

ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í ú ő ö ő ö ö ő ü ő í í í ö ö í ö ö ő í ő ö í ú ö Á ő ú ö Ó ú ö ő ú Ö ő ő ö ű őí ő í ú ö Ó ú ö ú ú ö í Ó ö ő í ő ú ö Ó í ú ö í ú ö Ó ö ő ő í ő ú ö Ó ő ő í í ő í ő í ü ű ö Ó ú ö ú ö Ó ú ö í ő í í ő í ő í ü í ő ő ü ő ö ö ő ö ő í ö ö ő ő í őí í ö ö ö ő í

Részletesebben

Á Á É ű Ű Ő Á ü Ü Ö Ű ű ú Ö ű Ö Á Ü Á Ü ű É ú ú ú ű ú ú Ó Ó ü Ó Í Ú ŐÍ ü ü ű ű ú ú Í Ő Ö ú Ő Ó Ü ü ű ú ü Ő Ö Ű Ö Ö Ó Í Í jelen szerzdst, annak mellkleteivel s a kapcsold iratokkal együtt teljes körűen

Részletesebben

É Á Ú É É É Ü Ü ű ú Ü Ü Í ű ö ú Ü ü ö ö ű ú ú ö ű Í ü Ó ü Í Í ú ö ö ü ö ö ö ű ű ö ü ű ö ű ü ö ö ü ű Ó ű Ó Ó ű ö ú ü ö ö ű ö ü ö ö ü ö ö ú ü ü ú ü ü ö ö É ü ü ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ö ü ö ö ü ö ö ü ö

Részletesebben

Ő Á Á Á Ó ó ő í ó í ó ó ö ó ó Ö ö í ü ü ú ö ő ó ú ű ö í ű í ú í ó ó ű ö ü í ű ö ű ü í ő ő í ö ü ű ö ó ó ő ü ó í ó ö ó ó ü ű ö ő ö ö ö ö ő ö ó ó ú í ő ő ű í ü ó ö ó ö ü ú ü ö ü í ó ó ó ö ó í ű ó ó í í ó

Részletesebben

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó

ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á ő ő ű ő ö ű ő ü ü ű í Ú í ó ü ú í ő ó ó í ő ő ó ó ő í ő Á ó Á Á ó É ö ő í ő ó í ó ö ö ő í ó í ó ő í ü ö ü ő ő ó í ő ő ó ö ö ó ő í ö ő ő ő ö ö í í ó ő ő Ű ő ö ű ő ü ü ű í ó ő ö ő ú í ő ó ő ő ö í ő ö ó

Részletesebben

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime:

Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l. 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Osszegez6s az aj6nlatok elbiralasa16l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajenlatk6rd neve: Budapesti Gazdasagi F6iskola Az aj6nlatkdrci cime: 1149 Budapest, Buzogany u. '11-13. 2. A kozbeszerz6s tirgya

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö

á Á á ő ú á ö Ó ű á á ö á á é ő ú é é é Ö á é é ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é é í é é í é ú ó ö Ó ó ú Ó é é á é ő í í á ö Á ő ú ö Ó ű ö ő ú Ö ő ő ö ő ű őí í í ú ó ö Ó ó ú Ó ő í í ö Ó ú ö ó ö ő í ő ű ö Ó í ű ö ó ő ö í í í ú ö Ó Ó ö ő ő ő í í ú ö Ó Ó ő ő í í ő ú í ő ú í Ó ú ö í ő í í ő ó ó í ő í ü í ő ó ő ü í ő ö ó ő ó ö ő

Részletesebben

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100

,(8-qLl-^ tfaart. Atltisvdteli. amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 ,(8-qLl-^ tfaart Atltisvdteli amely l6trej 6tt egyrdszr6l Salg6tarj:{n Megyei {gri V6ros Polg6rmesteri Hf,vatala (3100 Salg6tadan, Mirzeum t6r 1., k6pviseli: dr. Ga6l Lttdn jegyzo, ad6szilm: 15450494-2-12)

Részletesebben

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli

^8 17s-rfN,t. Adtisvdteli ^8 17s-rfN,t Adtisvdteli amely ldtrejdtt egyresztll Salg6tarj rin Megyei Salg6tarjrin, Mirzeum t6r 1., kdpviseli: dr. Ga6l Megrendel 6 (a tov bbiakb an v e v 6), m6srdszr6l: Neve: AUTO-TRADE '91 Kft. Cime:

Részletesebben

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei

l. Aszerz6d6s hittere 6s el6zm6nyei \nq lscr-rfecu\sar Szillitisi szerz6d6s Amely l6trej6tt egyrdszr6l Mitrai Gy6grint6zet (szdkhelye: 3233 Mifirahina; ad6szitma: 15309824-2-10) kdpviseletdben Dr. Urbdn Ldszl6 PhD. f6igazgat6, mint megrendel6

Részletesebben

ö ő Á É ő ő ú ő ő ő Á Á Á ő ő Á ő ö ö Á É É ű ő ő ő ú ű ö ú ő ő ö ö ö ü ő ö ü ő ö ü ő ű ö ő ő ű ö ő ö ö ő ö ő Ó Í ő ő ö ő ü ő ő ő ő ű ö ö ö Á ö ő Ó Ó É Á ő ö ű ö ö ö ő ü ő ö ő ő ü ő ű ő ö ő ő ő ű ú ő ő

Részletesebben

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6!

AJANLATKERE S. Tisztelt Ajfnlattev6! AJANLATKERE S Tisztelt Ajfnlattev6! A V6rosi Int6zm6nyell6t6 Szervezet 3580 Tiszarijvriros, Munk6csy M. ft26-28., (a tovribbiakban: ajdnlatk6r6) ezriton k6ri fel aj 6nlattdtelr e az 6n 6ltal kdpviselt

Részletesebben

valulr,ro zrst sznnz6ons

valulr,ro zrst sznnz6ons valulr,ro zrst sznnz6ons amely l6trej

Részletesebben

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a

{z{ Vlmo-stv. $sztoomnnv. Atulu,,r I \4---) SZOLGALTATASI SZERZ6DES. Amely l6trejdtt egyreszr6l a Vlmo-stv Atulu,,r t {z{ \ $sztoomnnv SZOLGALTATASI SZERZ6DES Amely l6trejdtt egyreszr6l a V6lt6-s6v Alapitv6ny sz6khely: 1085 Budapest, Pal u.2. ad6szem:'18108189-1-42 szamlavezetd bank: K&H Bank Zrt.

Részletesebben

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - -

l-- *;;,Yr't ai d hr {8, EnxEzETT D6tum: I L r6. I. Fogalmak 1) 86116: az ingatlanokat b6rl6k6nt haszn6l6 term6szetes szem6ly. 1&[oe Icor[xc,ry, - - I L r6. l-- MpcsizAst szenz6nrs 1&[oe Icor[xc,ry, EnxEzETT D6tum: 201t MAI 0 5. + u-t I :6 [oq lror y z fitatdszdm: ' m *;;,Yr't ai d amely l6treiritt egyr1szr6l _ @ Nemieti Eszktizkezel6 Z6rtkdrfien Mfikdd6

Részletesebben

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga,

Részletesebben

ú ő ö ű ű ö ő ő ő ő Ö É ű ő Ö Ö Ö Ö ú Í Ö ő ö ő Ü Ó Ó ö ő Ó ő Ö ő Ö Ó í í Ó ő Ó Ö Ó í ő ő Ö ü Ó Ö ű Ö Ü Ó Ó ü Ö Ü ö ő Ö ő Ó í ő ö ő ü ü ö ő í í ö í ő Ó Í Ó Ö í Ó ü Ö Ó Ö Í í Ó í Ü í ő Ó Ö Ü Ü í í Ó Ó ő

Részletesebben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben

Hatälvos: 2014. märcius I 5+öl. Hiteliktatdszim:...s2. szerzödös. Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok garancia ügrletek eset6ben Nyirb6lteki Közeti Ta ka rdkszövetkezet 4372 Nyirbdltek, Kossuth üt 16. Enged6lyszäm:E-I-1134/2006. szä-mt haaärozat Enged6ly kelte: 2006.december 22.. 8.szämü melleklet Ältalänos Szerzöd6si Szabälyok

Részletesebben

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny

Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny Rdkosmente Mentdsidrt A lapitvdny ALAP1T6 OKIRATA ( m6dositott ) Az Alapit6 a Magyar K6ztfusas6g tdwdnyei alapj{n az al6bbi, jogi szemdlyis6ggel rendelkezti alapltvaryt hoz l6tre. L AZ ATAPiTVANY NE\E,

Részletesebben

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr

+d, ^Qdbt, 2. Konsziendci6s raktdr amely l6trej ott egyr6szrol Szfllitdsi szerz6d6s +d, ^Qdbt, o+.&q, Bics-Kiskun Megyei K6rhfz,6000 Kecskem6t, Nyiri ft 38. K6pviseli: Dr. Sv6bis Mih6ly foigazgat6 6s Hegediis Iv6n gazdasbgi igazgat6 Ad6sz6m:

Részletesebben

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645

UZLETSZABALYZAT. TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 TISZA-COOP Zrt. 5000 Szolnok, T6glagy6ri 0t 13. Cegjegyz6kszdm: 16-10-001645 UZLETSZABALYZAT M6dositv a: 2012.07.31. (a m6dosit6s kiemelt betfiszed6sfi) 2 Altalenos tij6koztat6 A TISZA-COOP Zrt. (sz6khelye:

Részletesebben

Ű Á Ö É É É É Ő Ü Ő É ó Ü ő ő Á ö ó ő ő ü ő ö ő ű ö ú Ü ó ö ö ú í í ő ü ü í í ó ó Ü Á É É Á Á É Ó É É É É É Ü Í Ű Ö Ó ő ó ő ő ó ó ü ü ü ő ő ó ö ö ú ö ő í ü ö ó ő ö ő ó ó ő ó ó ó í í ö ő ö í ű ö ó ü ö ő

Részletesebben

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi

alatt l6v6 kutat6reaktora k6rnyezetv6delmi BARANYA MEGYEI KORMANYHIVATAL lktat6sz6m: 9104-412015. El6ad6: Emesz Tibor dr. Jeges-Varga Ferenc T6rgy: Az MTA EnergiatudomSnyi Kutat6k6zpont '1121 Budapest, Konkoly Thege Mikl6s 0t 29-33. sz5m alatt

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 16/2015. (VI. 3. ) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzata közgyőlsnek 16/2015. (VI. 3. ) önkormnyzati rendelete a 2014. vi költsgvets vgrehajtsról * Szekszrd Megyei Jogú Vros Önkormnyzatnak Közgyőlse az Alaptörvny 32. cikk

Részletesebben

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz

{.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES. JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C. Itz {.M'..\,/JL- SZALLITAST SZERZ0DES Itz JrS/tcr,. 6(c, tglt/totc 0q- Ms I J,'c(C I amely l6trejiitt egyr6sz16l O rszd gos Onkol6gi ai Int0zet ll22budapest, R6th Gy. u. 7-9. ad6sz6ma: I 53-09769-2-43 banksz5m

Részletesebben

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa" t6rgy0 ",ry"g;x

Villalkozisi Szerz6d6s. kidotfioiasat, elk6szit6se 6t-1:.oktatdsok pyakortat! tgbonyotftdsa t6rgy0 ,ryg;x \!r,ggs- rpcr\sz, Villalkozisi Szerz6d6s mely l6trej6tt egyr6szr6l Mitrai Gy6gyint6zet (cim: 3233 MitrahAza,KUlterUlet (715L hrs2)) Kotelezetts6gv6llalo: Dr Urb6n Ldszlo PhD F6igazgato F6orvos Ad6sz6m

Részletesebben

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12)

,t,b.4zd (2Or9. Addsvdteli. Vriros Polgdrmesteri Hivatala (3100 jegyzo, ad6szdm: 15450494-2-12) ,t,b.4zd (2Or9 Addsvdteli amely ldfejdtt egyrcszrll Salg6tarj6n Megyei Salg6tarj6n, Mrizeum tdr 1., k6pviseli: dr. Ga6l Megrendel6 (a tov bbiakb an: v e v o), m6srdsz16l: Neve: AUTO-TRADE'91 Kft. Cime:

Részletesebben

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn

nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn 6: I l', f bbs\l-x(u,r nnrosacr szenz6oes ru EorRszolcAlrnrAs r Jocos u lrsac cyako RLAsA nn amely l6trejott egyr6szr6l a Nemzeti M6dia- 6s Hirkcizl6si Hat6sig Mr6diatanicsa (1088 Budapest, Reviczky u.

Részletesebben

Á Ú Ö É É É É Ü ü í ú í í í ü ü í ú í í ú í ü í í í í í í É í Ü ü í ü í í í í í í í í í í í ü í ü ü í í ü í Í í ü í í ü í í ü í ü í ü í í í ü ü í í í É ü í ü ü í ü ú ü í í í ü í í í ü ü í í É ú í í í Í

Részletesebben

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő

á Á á ő ú á ö Ó ú á á ö á á í é ő ú é á é Ö á é é á ő á á ő á é é ö é é é á é ő é é ű é á á é é őí é é é é é é ó í ó é á é ő í á ö Ó ú á á ö á á ó ö ő Á ő ú Ó ú ő ú Ö ő ő ő ű ő ő Ó ú ő ő ű Ó ú ő ú ő ő ő Ó ő ő ő ő ú Ó ú ő ő ő ü ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő Í Ö Ö ő ü ú ő Á ő É ő ú ü ő Á ü ő ő ő Ú ű ő ő ő ú Ó ú ő ő ú ő ő ú ő Ó ő ő ő ő ő ő ü ú ő ü ő ő ő ő ő

Részletesebben

Í í í í É í í í í í í í í í í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í Í í í í í Í í í í í í í í Í í í í Í í í í í í Í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Sifoki Krház Rendelőintézet (8600 Sifok, Semmelweis u. 1.) Képviseli: Dr. Inczeffy István - főigazgat Adszám: 15397029-2-14 Számlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

ö ü ó ü ő Ű ü ú ö ő ő ö ö ö ü ó Ö ö ö ú ú ú ö ú Ö ó ö ó ú ü ö ú ó ó ó ú ó ű Ö ö ü ú ó ó ő ő ú 2. oldal. összesen: is]ii-'i,!]rs ];lir,].]i'lli]l]l ii ]1 ;:.]:]i;;i.': ilsdf ers, c0y s *őjc/i v^s{,ui h,rl^rel

Részletesebben

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg

SZECHENYITERV. ttk'zbeszerz6si ai6n7atk6t6 6s a 6tt l6tre. ^ TAMOP-3'1'.71-12/2. A fentiekre tekintettel a felek az alibbiakban illapodnak meg 6VoDAINK FEI LESZTESE 6zoot't otzsszaml d6szlm: szimjele ta u,1 bb iakb an: Megtendel6), O z d Y At os 6 nkotrn ny zata Fiitjes?61 polgrinrrester 3600 Ozd.Y itoshiz t r 1.. 726489 15726487-2 05 71734721

Részletesebben

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e

Gytiryszer6szeti,,n,ya,iaotai K6rhrla e Gytiryszer6szeti,,n,ya,iAotai K6rhrla e tfejlesztgsi lyt6zet'.gyemszi 6 Int6zet kialakitas6val a TIOP-2.1.3-1011-2010-0001 projekt 6 rij 6pit6si beruh6zris o"rffft:";' G'EMSZV,, 39s4t2ot5 Lszen6d6.s alanyai:

Részletesebben

É É Á É Ü Ő É í Ú Ü Ö Ü ő í Á Ü ú ö Ü ő Ó í Ö É Í ő Ó Ü ő Ü ó ú ú Ö É í ő ó ü ú ö ü ú ő ó ö Í ő ö ú ö ü ő ó ú ú í ö ő ő ű őí ö ö Ö ő Ó ő ő Ó í ú Ó ó ő Ó ő É í ő ű ő í í í ő Ö ú Ó í Ó ő ö Ü ú í Ó í ü ő

Részletesebben

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre:

ALApird oktrat. ['PIIQ37t55-40/2011. Lt A Tfrsas6g cdgnerre: ALApird oktrat ['PIIQ37t55-40/2011. A Fdvirosi K6r4y&l6s (..) Kry. sz. hatarozatfval try d6mos, hogy a koltsfuvetdsi intdzmdnykdnt rn6k0d6 Vigszfnhdz mogsdhik, As az 6ltrla eltdot lco4ftla&tog a k6sobbigkben

Részletesebben

" (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s

 (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s Ir #anfc L*n..J " (r t^,u't c-!-1.[ o].-.)dto*.5 - E_. Sziltftfsi szerz6d6s tuobf,t fto rt. mely ldtrejdtt egyrdszr

Részletesebben

ANNAMAJORI KFT. r5 -,{5. Megbizdsi szerzdd6s tfrsasdgi r6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok gyakorlasra m6dositisokkal,egys6ges szerkezetben

ANNAMAJORI KFT. r5 -,{5. Megbizdsi szerzdd6s tfrsasdgi r6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok gyakorlasra m6dositisokkal,egys6ges szerkezetben ANNAMAJORI KFT. Frkezert: 9_n l.s. Ot, 4h. r5 -,{5 szt- 104.008 Megbizdsi szerzdd6s tfrsasdgi r6szesed6shez kapcsol6d6 tulajdonosi jogok gyakorlasra m6dositisokkal,egys6ges szerkezetben amely l6h'ejdtt

Részletesebben

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf

Tel.; (32) 310-750, Fax: (32) 422-395, e-rn;l':grenn@sareotarian.h;- t(&bf Iktat6sziim: 2397 I 213. Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros Polgrirmesteri Hivatal Vdrosfejleszt6si 6s Vrirosiizemeltet6si Iroda Javaslat Salg6tarjrin megyei jogf v6ros helyi ktiztiss6gi aut6busz-kiizleked6s6nek

Részletesebben

TAMOGATAS s.z'rzods agyszentj nos, be lvzveszyes terliletek csa pa dkviz elvezetse",,n Azonostó szm: NYDoP_ 4..fB_ 1-20 11-0009 }rkcnearrfdlrtrti"li wirúj. Lbrnrik*rS i.lfij rrdrtar- iilachéfrlt fr. i,

Részletesebben

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek

1. A településképi véleményezési eljárás hatálya alá tartozó tevékenységek Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek 15/2013. (V. 6.) önkormnyzati rendelete a települskpi vlemnyezsi s települskpi bejelentsi eljrs rszletes szablyairól Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testülete

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft

Dabas és Környéke Vízügyi Kft Dabas és Környéke Vízügyi Kft H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu Működési engedély kérelem III.7. 7.50. sz. melléklete Bérleti Üzemeltetési

Részletesebben

OtlhD* \ 1'JJG- 8r4. runvrznsr szrnz6nfs. 1 Preambulum

OtlhD* \ 1'JJG- 8r4. runvrznsr szrnz6nfs. 1 Preambulum OtlhD* \ 1'JJG- 8r4 runvrznsr szrnz6nfs amely ldtrejittt egyrdszr6l a Sz6pmiiv6szeti Mrizeum sz6khely: 1 146 Budapest, D6zsa Gydrgy tt 41. k pviselet ben elj6r: Dr. Baan Ldszl6 f6igazgatd ad6sziim: 5321202-2-42

Részletesebben

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa:

- 4- 1. A szerz6d6s tdrwa: q j3 l?ct3 F6vdrosi dnkormdnyzat csarnok 6s Piac rgazgat6s6ga, mint Megrendeld (tovribbiakban Megrendel6) Sz6khelye: 1117 Budapest, K6riisy J6zsef u. 7-9 Kdpviseli: dr. D6nes Akos Bankszimlasziim a: 1

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere

Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Salg6tarjin Megyei Jogri Vriros Polgi{rmestere Sz6m: 15001/2013. Javaslat a Safg6 Vagyon Kft. iig5,vezet6 igazgat6ja 2012. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2013. 6Ni pr6miumfeladatainakiir6s6ra

Részletesebben

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete

Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (IX. 09.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Tömörkény Községi

Részletesebben

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg)

R ENDE LET A MAGYARKANIZSAI JoZSEF ATTILA XONYVTAN ALAPiTASANOT (egysdges szerkezetbe foglalt sziiveg) j.-- I ' c 4- s\l\o U Magyarkanizsa kdzsdg alapszab lyhnak 63. szakasza (Magyarkanizsa Kozsdg Hiv. Lapja, 6/10. sz.) 6s a Kanizsai Kozsdgi Kdpviselotestiilet i.igyrendjdnek 51. szakasza (Magyarkanizsa

Részletesebben

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l

0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 0sszegez6s az ajdnlatok elbii6l6s616l 1. Az ajanlatk6r6 neve 6s cime: Az ajanlatkeki neve: Az ajanlatker6 cime:. Budapesti Gazdasegi F6iskola 1149 Budapest, Buzogany u. 1'1-'13. 2. A, k6zbeszerz6s t6rgya

Részletesebben

Iti I tce. 6znnsz RZESEK

Iti I tce. 6znnsz RZESEK Varrary Kotos Kornair'l:'5ei trt -d'c ru Ikt.sz: D. 541/14/20 I 1. 2011 SltPl 13. Iti I tce 1i 6znnsz RZESEK lnacsl BrzorrsAc 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf; 166. TeL : 0GI/336-7776, fax: 06-1/33

Részletesebben

rg. s '{} t!" lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03

rg. s '{} t! lolo 1,* cdr 25.G.21.58512009. Pest Bud egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 t!" lolo 1,* {} 25.G.21.58512009. Pest Bud I,EST llegyet riittos.,ic lotrrrrr, l\u/irx.,q:rr:i\i l:olli irtr,. egyei Bfr6s6g pest Erkezetr: 2010 }, Aj. 03 Postan. kijz!rllen hci\diis. gyii ili;l.1drlh(ll

Részletesebben

rprimeaudit kdnyvv izsgf l6, ad6taniicsad6 ds pdnzugy i korlitolt felel6ssdgri t6rsasiig Fii ggetlen kiinywizsg6l6i j elent6s A Miskolc Holding Onkorminyzati Vagronkezel6 Zflrtkiirffen Miiktid6 Reszv6ny&irsasig

Részletesebben

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a

/,r. SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010. t.2. t.l 1.1. mely l6trejott egyrlszrol a lv+.s z. L^qt l'3 t-ua SzdllftSsi szerz6d6s HTC- 082-2010 mely l6trejott egyrlszrol a a Vaszary Kolos K6rhiz (2500 Esztergom, Pet6fi l6t26-28., k6pviseli: ) mint vev6 - tov6bbiakban Vev6 - - Ad6sz6m: 15388117-2-11

Részletesebben

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons

. Targyal6si jegyzokonyv, o A V6llalkoz6 t6rgyal6sok befejez6sekori ajilnlata; n Jelen szerzodes. yar,r-li rozasr sznnz6ons yar,r-li rozasr sznnz6ons (II. rdszaj dnlafi k\rben) Mely l6trej ott az alftbbi napon 6s helyen a Megrendel6 6s YiiIaIkozl kozott: Megrendel6: Neve: Ozd V6ros Onkorm6nyzata Cime: 3600 Ozd, Viiroshrlz t6r

Részletesebben

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere

Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros Polgdrmestere Szun: 11175-11/2010. Javaslat a salgrl vagyon Kft. iigyvezet6 igazgatfja 2009. 6vi pr6miumfeladatainak 6rt6kel6s6re 6s 2010. 6vi pr6miumfeladatainak kiir:is6ra

Részletesebben

-:;r:," ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer

-:;r:, ,:. Enged6lyez6si lap. l. A k6szitm6ny neve: Medoderm szinezett b6rfert6tlenitdszer Orszdgos Tisztif6orvosi Hivatal JSrvSnyiigyi F6oszt6ly 1097 Budapest, Gy6li ii2-6.1437 Budapest, Pf. 839. Kcizpont: 476-1100, Tel: (36-1) 215-5331, Telefax: (36-1) 215-5311 E-mail : jaw any @oth. antsz.hu

Részletesebben

KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s

KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s KtvrrELr.Zns r s zr.rz6nn s n szrnz6nnsr 1016 rnr,nr ADATAT N6v: Szombathely Megyei Jogri V6ros Onkorm6nyzata Sz6khely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Ad6sz6m: 15733 658-2- l8 P6nzforgalmi szdmla

Részletesebben

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett:

G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils. Megrendel6), kdzcitt, az ajinlatiban felsorolt termdkek szilllitdsfuaa kdvetkez6 feltdtelek mellett: G_Ld c\\, Szillitdsi szerzfidils Anyaggazdail kod6si oszti5ly: amely ldtrejott egyrdszt a Budapest, Haller utca 29. szdm alatti szdkhelyii Gottsegen Orszdgos Kardiol6giai Int6zet, Dr. Ofner p6ter mint

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6)

Magyar Telekom Nyrt. 101 3 Budapest, JSrisztina krt 55. Cg.: 01-10-041928 Ad6szhm: 1077338 1-2-44 mint Szolgailtat6 (tovbbbiakban: SzolgBltat6) amely ICtrejijtt egyrcszro1: az OrszhggyulCs Hivatala 1055 Budapest, Kossuth L. tcr 1-3. Ad6szhm: 1530001 4-2-4 1 BankszhmlaszBm: 10032000-0 1400805-00000000 mint Elofizeto, (tovibbiakban: EIGfizeto) Magyar

Részletesebben

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra

P o lgdrm es tere. Javaslat. kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Salg6tarjrin Megyei Jogri Vdros P o lgdrm es tere Sz6m: 21.99312012. Javaslat a Kiizoktat:lsi Int6zm6nyek Gazdasrigi Szolgrilata magasabb vezetfjfinek megbizfsfval kapcsolatos diint6sek meghozatalfra Tisztelt

Részletesebben

É Ö Á É Ü É Í Í Ö Á É Á Ö Ú Í Ö Ö Ö Ö Á Í Í Í Ű Á Ö Á Í Í ú É ú Í É Á Í Í Í Ü Í Í ü ő ő ö ó ö ö ó ó ó ó ó ö ö ó ó ó ó ú ő É Í Í Í Í ú Á Í Ö Á ú Á Í A szolglatvezeto _ a megllapodst felmondssal, rsban

Részletesebben

'ri ll. szauirast szerz6des

'ri ll. szauirast szerz6des \Y-].\\a,s -:-lp.$a\sl szauirast szerz6des amely letrejott egy16szrol M6trai Gy6gYintezet Cim : 3233 MAtrahAza, KU ltertilet (7 1 5 1. h rsz.) K6oviselet6ben: Dr. UrbAn Ldrszl6 PhD. Foigazgato Foorvos

Részletesebben