Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal"

Átírás

1 PALYAZATI FELHIVAS Budapest F6varos XVI. keriileti Onkorm inyzat 35/2004. (lx. 30.) rendelete alapj6n Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm(nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek Gazdas6gi 6s Pdnziigyi Bizottsiiga, mint kiir6 (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) nyilvdnos egyfordul6s piiyizatot hirdet a Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkormdnyzat tulajdon6ban rill6, XVI. keriilet Simongr{t u. alatti hrsz-ri kiizteriileten 16v6, ingatlan nyilvrintartrison kiviili 2l m2 + f6ltet6 6s az alatta l6v6 liildteriilet, tisszesen 35 m2 teriiletfi fahriz b6rbeadfsdra a Gazdas6gi 6s P nziigyi Bizottsdg (1V.20.) hatrirozata alapjiin, jelen felhiv6s mell6klet6ben foslalt tartalommal ds feltdtelekkel. A p6ly 6zat benyrijt{srinak hatrirideje: jflius 6., ra (Hatarid6n tril 6rkezett psly6zat 6rvdnytelennek tekintend6.) Helye: Budapest F6vdros XVI. kertileti 0nkorm6nyzat U gyfdlszolgrilati Irodrija il163 Budapest, XVI. keriilet Havashalom u. 43.). Aj{nlatok felbontrisdnak ideje: jrilius 6., r5ra A pdlyrizatok elbirr{lisira biztositott hatr{rid6: szeptember 30., 12,00 rira Az elbirril6si hatriridot a kiir6 -indokolt esetben-egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbith atja. Az elbir6l6sra nyitva 6116, meghosszabbitott hat6ridor6l, ezzel egyidejiileg az ajinlati kdtdtts6g idotartam6nak meghosszabbod6srir6l a pttly/.;,okat t6jdkozatjuk. Ajinlati kiitiitts6g id6pontja: szeptember 30., rsra A piiyitz6 ajanlati kdt6tts6 ge az aj6nlat benyujt6srit6l sz6mitva a p lydzati felhivdsban meghatarozott id6pontig tart, amelyet a kiir6 egyoldahi irdsbeli nyilatkozatival meghosszabbith al Az ajanlat\ kcitdttsdg megsztinik, ha annak hat6rideje lej6r, illetve ha a kiir6 ezen id6ponton beltil a p6ly6zat nyertesdvel szerz6ddst kcit, vagy ir6sban kcizli, hogy a p6ly 6zati eljdr6st eredmdnytelennek min6siti. Budapest, jfnius 4. :: 1/ t///./).n. \ LI (L cl( t _,-,-1:,. Kov6cs P ter \. r. PolgrirmesterU

2 nvilvdntartison kiviili n6lv:izati felhivrisrinak mell6klete PrillrLati feltdtelek: l. bizotts6gi hati/rozat sz6ma: 20v201s. (w. 20.) GPB fahhz cime XVI. kerulet SimongAt u. teriiletnagysig indu16 b6rleti dij m6rtek befizetendd pdly6zati biztositek osszege 2l m'+ fdltet6 ds alatta ldv6 f0ldteriilet, dsszesen 35mz ,- F ho-afa ,- Ft 2. A piiyhzatot zdrt borit6kban, "XVI. keriilet Simongrit u. alatti /7 hrsz-ti kdzteriileten 16v6, ingatlan nyilv:intartrison kiviili, 21m' + f6ltet6 6s az alatta l6v6 ftildteriifet, iisszesen 35mz teriiletii fahfz b6rbev6teli p{lyhzat" jeligdvel ell6tva, a Budapest Fovaros XVI. keriileti onkorm inyzat ljgyf'lszolgdlati lrod6j6n (1163 Budapest, XVI. keriilet Havashalom u. 43.) kell benyrijtani. Aj6nlatot tenni kiz6r6lag szem6lyesen vagy meghatalmazott utj6n lehet. Az ajanlatot egy pdlddnyban kell benyrijtani. Az ajr{nlatot hivatalos c6gszerii alfirrissal, valamint minden oldalit k6zjeggyel kell ellitni. A meghatalmazr{st kdzokiratba, vagy iigyvdd riltal ellenjegyzett, vagy kdzjegyzd 6ltal hitelesitett teljes bizonyit6 erejri mag6nokiratba kell foglalni, A szab6lyos meghatalmaz6st a p6ly6zathoz csatolni kell. 3. A prily6z6 kdteles 3 havi brutt6 b6rleti dijnak megfelel6 tisszegii ptilyizati biztosit6k befizet6s6re. A befizet6srdl sz6l6 banki igazolast, vagy postai csekkct eredeti p6ldrinyban a p ly zathoz csatolni sziikseges. P lyazo palyizati csekket a Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkorm inyzat igyf5lszolg6lati lrod6j6n kaphat. Az ajlnlat csak akkor 6rv6nyes, ha a bontris id6pontjriban a biztosit6k a kiir6 I szdmri, az OTP Zrt-nel yezetelt Budapest Fovaros XVI. kertleti Onkormdnyzat Kolts6gvetdsi elsz6mol6si sziiml6j6n rendelkezdsre iill A nyertes paly6zo iltal befizetett bidosit6k szerz6ddskcit6s eset6n a megktitdtt szerz6d6st biaosit6 mell{kkdtelezettsdggd (6vad6k) alakul 6t 6s az ovaddk <isszeg6be beszrimitiisra keriil. A biztositdkot a p lyizati felhiviis visszavon6sa, az ajitnlaiok drv6nytelensdgdnek megrillapit6sa esetdn, valamint az elbirilld;st kcivet6en a nem nyertes prilyaz6knak 8 banki napon beltif a Budapesr Fovdros XVl. kertileti onkormdnyzat visszautalja a p6lyaz6 bankszdmlrijiira. A bankszrimla c sak a pilyilz6 nevdre sz6lhat.

3 j Nem j6r vissza a biaosit6k, ha a palyizo az ajinlati kdtdttsdg id<itartama alatt ajtnlatdt visszavonta, vagy a szerz6dfs megkdt6sdnek meghirisuliisa a paly{zonak felr6hat6, v agy az 6 drdekkcir6ben felmertilt mds okb6l hiirsult mes. 4. Ap{lyizatnak tanalmaznia kell: )> Az ingatlan b6rleti dijrira vonatkoz6 palylzati ajifurlati 6sszeget: Ft/h6+Afa formiiban. A minimum induki b6rleti dijn:il alacsonyabb ajrinlati iisszeg 6rv6nytelen. F A pdly6z6 nyilatkozat6t a pilyizati felhiv6sban foglalt feltdtelek elfogadrisar6l. Y Az ajdnlati kdtcttts6g vrillal6s6r6l sz616 nyilatkozatot. } Pdlyriz6nak pitlyiuatitban v6llalnia kell a helyisdg karbantart6sdt, 6llagmeg6vrisiit saj6t kdltsdgdn. 5. Az ingatlanra csak termdszetes szem6lyek vagy a nemzeti vagyonr6l sz6l dvi CXCVI. tv. 3.$ (1) bekezdds L pontjriban meghatarozott 6tlithat6 szervezetek piil y {zftatnak. A pilvilzathoz csatolni kell: P egydni v6llalkoz6i igazolvriny miisolatrit (illetve az egydni vrillalkoz6i igazolvdny kivilt6s6ra irrinyul6 sz6nddknyilatkozatot) vagy P 30 napn6l nem r6gebbi, hiteles c6gkivonat masolatiit (illetve folyamatban ldv6 c6gbejegyzdsi eljiris igazolilsitt), } nyilvrintart6sba v6telrol s2616 igazokis m6solatiit (pl. Alapitvrinyok stb. esetdben). ) a c6g jegyzdsdre jogosult aliinisi cimpdlddnya vagy k6pviseletr6l sz6l6 igazokis m6solat6t, ) Nyilatkozatot az 6tl6thato szervezetr6l (p6lyizati felhivris l. sz. ffiggel6ke) F Nyilatkozatot ar6l, hogy a Budapest F6v6ros XVL kertileti Onkorm inyzat fele nincs b6rmilyen helyis6gbdrlettel ds ehhez kapcsol6d6 dijakkal dsszeftiggcl, lejrirt 1artozasa],! A prilyriz6nak p1,lyilzat ban mell6kelni sziiksdges, hogy a Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormdnyzat feld nincs helyi ad6tartoz asa. (Az igazolits beszerezheto Budapest Foviiros XVI. keriileti Onkonn lnyzat Ad6 Ugyosa6lyan) Amennyiben a pllyizo nem termdszetes szem6ly, rigy a dij- 6s ad6tartoziissal kapcsolatos felt6telnek a c6g jegyz6s6re jogosult valamennyi szem6lynek, valamint a c6g valamennyi tulajdonosrinak is meg kell felelnie, mely t6nyr<il a p6ly6zat benyrijt6sakor a p6ly 626 nyilatkozik. 6. P6lyin6 kciteles a piiytzat benyujtrisa el6tt a helyisdg hasznosithat6siigiir6l, a vdgezheto tev6kenysdgi kcircikre vonatkoz6an trlj6koz6dni. A pilyazal hivatalos nyelve magyar. A palyazati lelhivris ds a rdszletes tijekoztat6 a Budapest F<jviiros XVI. keri.ileti Onkormdnyzat Ugyf6lszolgrilati Irod6j6n, a piiy6zar benyrijkis6ra biztositott hat6rid6ben, tdritdsmentesen kaphat6.

4 4 Bi16lati szempontok: A p6ly zatot az a piiyia6 nyeri el, aki a pitlyinati felhivdsban rogzltett felt6telek valamennyi teljesitdse mellett a legmagasabb b6rleti dij megfizetds6re tett ajanlatot. P 6ly fzattal kapcsolatos inform 6ciri: 40- I telefonsziimon kdrhet6. A helyis6g megtekintdse: a fenti telefonszamon elozetes id6pont egyeztetds alapjrin. Ervdnytelen az aj6nlat, ha nem felel meg a pttlydzati felhivrisban 6s Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm tuyzat 35/ X. 30.) rendeletdben foglalt egydb felt6teleknek. (A rendelet megtaliilhat6 Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormiinyzat honlapj6n: A nyertes pftlyiz:oval a Budapest F<iviiros XVI. keriileti dnkorm nyzat bdrleti szerz6d6st kdt Budapest F6vSros XVI. keriileti Onkormlnyzat K6pvisel<i-testiiletdnek Gazdasrigi 6s P6nztigyi Bizotts6giinak vonatkoz6 ddntdsdt k6vet6en. A pttlydzat nyertese a befrzetefi pitly zati biztositdkot a szerz6ddsk<itds idopontjriig Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm inyzatnii let6tbe helyezi. A bdrlet id6tartamara elhelyezett biztositdk m6rt6ke 3 havi brutt6 b6rleti dijnak megfelel6 cisszeg, melyet a bdrl6nek a Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkormdnyzat Kdltsdgvetdsi elsz6moldsi szitml jdra (Szla sz.: ) kell befizerni. Ha a p6lyizati elj ilrris nyertesdvel a szerz<iddskdtds az erre nyitva rill6 hatdrid6 eltelt6vel nem jdn l6tre, avagy a megkdtdtt szerz6ddst a nyertes nem, avagy hib6san teljesiti, 6s emiatt az Onkorm6nyzat a szerz6d6st felmondja vagy a szerzcjd6st a felek k6z<is megegyezdssel felbontottdk, akkor az d,nkormiinyzat jogosult a mrisodik legkedvez6bb aj6nlatot tev6 piily6z6val szerz6d6st kcitni, vagy a pily6zar.i elj6riist eredmdnjtelennek nyilviinitani 6s rij p6ly6zati eljrirrist kiirni. A Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormanyzat az eljdrds sordn mindvdgig fenntartj a azon jogrit, hogy a versenyeztet6si elj iiriist eredm6nytelemek nyilviinitsa.

5 R6szletes tij6koztatf Budapest XVI. keriilet Simonedt u. alatti /7 hrsz-ri kiizteriileten 16v6. ineatlan 21 -'+ f6lt"t6 6, u" uluttu ffite.iil*tiirr""r"n 35rn't".iil"tii fah,ir.6l Bdrleti szerz6d6s idotartama: hat6rozatlan id<i, 3 h6napos felmonddsi id6vel. Hasznositiis c6lja: iizlethelyis6g. A helyis6g kcizmii ell6tdsa: elektromos riram on6ll6 m6ro6riival. Y izvezetek lefektetdsre keriilt, miikdd6kdpes, azonban a viz hasmiiat6r6l sz6l6 meg:illapodiist a bdrlo kriti meg. Annak tartalm66rt ds akiiriisridrt az Onkormiinyzat kdrelezettsdget nem vrillal. B6116 az elektromos 6ram szolgii,ltatiisra kdteles a kdzmii szolgiiltat6val sajiit nevdben szerz6d6st kdtni. A helyis6g kiilso 6s belso fehijitrisa a piiyitzo kdtelezettsdge, amelyet saj rit kdltsdg6n v6llalnia kell. A helyisdgben tcirt6n6 b6rminemri beruhrizrishoz 6s korszenisitdshez a Budapest Fov6ros XVI. keriileti Onkorm ir;lyzal el(izetes itisbeli engeddlye szi.iks6ges. A helyisdget Budapest F6vdros XVI. kertileti Onl<ormanyzat megtekintett dllapotban adja b6rbe. A b6rleti dij megfizetds6nek m6dja: Budapest Fovriros XVI. keriileti Onkorm inyzal iital kibocsiitott szdmla alapjin. Jogviszony megsziindsdre vonatko26 kik<;tdsek: r Rendes felmond6ssal dlhet b6rmelyik f6l: 3 h6napos idovel r Rendkiviili felmond6ssal 6lhet brirmelyik fdl, ha a m6sik fdl a szerz6ddsben, a Lakiistcirvdnyben, vagy a Ptk-ban 6s az Onkorrn6nyzat mindenkor hatrilyos rendeleteiben rdgzitett szabiilyokat sflyosan megszegi. Az ives b6rleti dijat a Bdrbead6 a kiilijn hozzi\itrulssa 6s a szerz6d6s m6dosit6sa n6lkiil, minden 6vben a t6rgy6v janudr 1. napj6t6l kezd6d6 hatrillyal - feltilvizsgrilj a 6s megemeli legfeljebb a targy6vet megel6zo dvre a KSH irltal kiizz5ielt infl6ci6s ririndex drtdkdvel. Els6 alkalommal janurir I {<11. A szerz<idds megkotdsdt ktivetoen a birl<inek kozjegyzo el<itt egyoldalir tartoziiselismer6 nyilatkozatot kell akiirnia. Ebben tudom6sul veszi, illetve k<itelezi mag6t ana, hogy amennyiben a b6rleti jogviszonya a bdrbead6 iiltal felmondrisra keriil, vagy az lejrir, el kell hagynia a b6rlemdnyt. A b6rleti szerzodls hatrilybaldp6sdnek feltdtele a kcizjegyz6i okirat elk6szitdse. A kdzjegyz6i okirat kdltsdgeit a bdrlonek kell megfizetnie.

6 6 A nyertes pily{zbnak a szszfidfls megktttesdre 8 munkanap, a kdzjegyzisi okirat alainisira tovribbi 8 munkanap 6ll rendelkezesdre. Amennyiben a nyertes palyazi a b rleti szerz6ddst hatirid6ben nem kdti meg, 6s amennyiben a b6rleti jogviszony l6trejdttdnek feltdtelekdnt el6rt killegyzbi okiratot hatdrid6ben nem irja al6, a Budapest F6v6ros XVI. kertleti Onkorm6nyzatnak a b6rl6 kijeldl sdr6l sz6l6 jognyilatk ozatahoz val6 kdtotts ge megszflnik, s ezt kdvet6en a Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkormeinyzat mfu nem kdteles a szerz6dds megkdtds6re. A berleti szstzbdfs alapjrin a birl6nek kell gondoskodnia a helyisdgnek a tevdkenysdge cdlj6.ra tdrt6n6 alkalmass6 t6tel6r6l. Az ehhez sziikseges 0sszes hat6s6gi enged6lyt a b rl6 kdteles beszerezni.

7 l. sz6mf fiiggel6k Nyilatkozat (201l. dvi CXCVI. tcirv6ny 3. $ (1) bekezdds6ben meghat6rrozott 6tlathat6 szervezetr6l) Alulirott nyilatkozom,hogy az Altalam k6pviselt I. Atl6that6 szervezel: a) az 6llam, a k<ilts6gvet6si szerv, a kdztesttilet, a helyi dnkorminyzat. a nemzetisdgi tinkormiinyzat, a tarsul6s, az egyhdzi jogi szem6ly, az olyan gazd6lkod6 szervezet, amelyben az irllam vagy a helyi dnkormrinyzat kiikin-kiildn vagy egyiitt 100%-os r6szeseddssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilftildi 6llam, a kiilftldi helyhat6s6g, a kiilfttldi 6llami vagy helyhat6s6gi szerv 6s az Eur6pai Gazdasiigi T6rs6gr6l sz6l6 megrillapodiisban r6szes iilam szabiiyozott piac6ra bevezetett nyilv6nosan miikdd6 r6szv6nytiirsasiig, b) az olyan belfcildi vagy kiilfilldi jogi szemdly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazdrilkod6 szervezel, amely megfelel a kdvetkez6 felt6teleknek: ba) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmosds ds a tenorizmus finansziroz6sa megeloz6s6rol ds megakad6lyoz6s6r6l sz6l6 tdrvdny szerint meghatarozott tdnyleges tulajdonosa megismerhet6, bb) az Eur6pai Uni6 tagrillam6ban, az Eur6pai Gazdasdgi Tdrsdgr6l sz6l6 megrillapodiisban rdszes iillamban, a Gazdas6gi Egyiittmr.ikciddsi ds Fejleszt6si Szervezet tag6llam6ban vagy olyan 6llamban rendelkezik ad6illet6s6ggel, amellyel Magyarorszdgnak a kett6s ad6ztatis elkeriilds6r6l sz616 egyezm6nye van, bc) nem minosil a tarsas6gi ad6r6l ds az osaal6kad6r6l sz6l6 tcirvdny szerint meghatiirozott ellen6rzdtt kiilfttldi tarsasdgnak, bd) a gazdrilkod6 szervezetben kdzvetleniil vagy kdzvetetten t<jbb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal vagy szavazari joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdrilkod6 szervezet tekintet6ben a ba), bb) 6s bc) alpont szerinti feltdtelek fenn6llnak; c) az a civil szervezet 6s a vizit6rsulat, amely megfelel a kovetkez6 felt6teleknek: ca) v ezeto tiszts6gvisel6i megismerhet6k. cb) a civil szevezet 6s a vizitdrsulat, valamint ezek vezeto tiszts6gviseloi nem etlathato szerv ezetben nem rendelkeznek 25Yo-ot meghalad6 r6szeseddssel, cc) szdkhelye az Eur6pai Uni6 tagrillamdban, az Eur6pai Gazdasrigi Tdrsdgrol sz6l6 megrillapoddsban rdszes iillamban, a Gazdas6gi Egyi.ittmriktiddsi 6s Fejleszt6si Szervezet tag6llamriban vagy olyan dllamban van, amellyel Magyarorsz6gnak a kettos ad6^atas elkeriildsdr6l sz6l6 egyezm6nye van; Budapest, 2015 *Mesfelel6 r6sz al6huzand6 aliir6s

ri-\ \$or sfch\s*" Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb -

ri-\ \$or sfch\s* Az eljardst megindft6 felhivrlsban rdszenkdnt meghatarozott mennyis6gt6l a szerziidls fenn6ll6sa alatt legfeljebb - \ ri-\ \$or sfch\s*" Szrillft:[si szerzdd6s Amely l6trejtitt egyr6szrol Mitrai Gy6gyint6zet (sz6khelye: 3233 Mittrahina; adosz tna: 15309824-2-10) kepviseletdben Dr. Urbdn Ldszlf PhD. fdigazgat, mint megrendel

Részletesebben

Szfllitfsi keretszerz6d6s

Szfllitfsi keretszerz6d6s Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: 13992013-2-15; c6gjegyzekszhma: 15-09- 071642; Banksz6mlasz

Részletesebben

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d (

'. Ugyv6di hoda r6sz6r6l iigyv6d ( F6v6rosi Tiirv6nysz6k 28.P.24.021 / 20 12 / 21.. A FSvdrosi T6rv6nysz6k a Dr. L6hner Zsuzsanna Ugyvddi Iroda r6sz6r6l dr. L6hner Zsuzsanna iigyv6d (1065 Budapest, Podmaniczky u. 21,. U1-4.) iiltal kdpviselt

Részletesebben

,a7. ?fi1l MAJ 11" HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy

,a7. ?fi1l MAJ 11 HR KEZETT 9Z+ rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y. ?rc, Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. Borsy NEMZETI FEJLESZTESI MINISZTERIUM rntnzmenyrnr,ucyrr,nrr ns rclzcarasr r6oszrar,y HR KEZETT 9Z+?fi1l MAJ 11" (- J-tc Iktat6szrim: NFIW42/.? tzot,t. lj gy intdzo : C sere Anita Telefonsz6m : 06-l -795-3470

Részletesebben

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv

rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv rozcvur,f sr JI.GY 7'6rOxYv amely kdszillt a Magyar Irodalmi szerz6ijogv6d6 6s Jogkezel6 Egyesiilet kiizgyiil6s6n 1088 Budapest, Mfzeum utca7. miircius 30. l4 6ra 30 Perc iil6s levezeto eln6ke, Menyhdrt

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi külterület 067/15, 079/4, 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25

Részletesebben

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 19501-4 /G30/2014. MISKOLC, Sályi I. u. 25. sz. szám alatti 14209/A/51 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez

Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Útmutató a támogatás ellenében nyújtott biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez A. Az Útmutató célja, hatálya: A.1. Az Útmutató célja:

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Budapest IX. ker. Fővám tér 11-12.szám alatti BÁLNA épületben lévő helyiségek eseti hasznosítására 1. Kiíró Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK Zrt.), (székhelye:

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Balatonfűzfő, 2015. május 11. Marton Béla polgármester PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Balatonfűzfő Város Önkormányzata nyílt pályázati felhívást tesz közzé a Balatonfűzfői Fövenystrandon a Fövenyfürdő felújítása című projekt keretében megépítendő 39,69 m2 térmértékű kereskedelmi-vendéglátóipari

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Villány 100,9 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

[$ baprisra. i$th*fljltrj." zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola

[$ baprisra. i$th*fljltrj. zibiny t6r 3. Alapft6 okirat. o egysdges iskola I I [$ baprisra t7 o a c f c',.cf J l,u lga ra I egyhizi jogi szem6ly - Alapft6 okirat 1' Az int6zm6ny neve: Addetur Baptista Gimnfzium, szakkiiz6piskota 6s Speciflis Szakiskola 2. Rtivid n6v: Addetur

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben

Tempur Kiizalapftvdny. j ele n t6s. Kdz h a szn ri sdgi 1998.

Tempur Kiizalapftvdny. j ele n t6s. Kdz h a szn ri sdgi 1998. Tempur Kiizalapftvdny Kdz h a szn ri sdgi j ele n t6s 1998. A kdzhasznfs6gi jelent s tartalna: 1. Eves szamviteli beszimol6. 2. A kdltsdgvetdsi tfunogat6s Glhaszrdltrsa, 3. Kinutat6s a va$/on felhasa6l6s6r6l.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl és a lakbértámogatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben