A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja."

Átírás

1 A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a december 31.-i mérlege és eredmény elszámolása alapján A (a továbbiakban: Bank) évente egyszer, az éves beszámoló jóváhagyását követıen közzéteszi a Bankot érintı lényeges információkat a védett és a bizalmas információk kivételével. A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank fennállásának elsı hat éve alatt valamennyi ügyfél a Bankkal szemben fennálló összes kötelezettségét idıben teljesítette, ezért nem volt értékvesztés elszámolás és work-out tevékenységre sem került sor. I) A kockázatok és a kezelésükre szolgáló stratégiák és folyamatok 1. Hitelezési kockázat 1.1. A hitelezési kockázat kezelésének stratégiája A Bank biztonságos mőködése érdekében kialakította kockázatvállalási feltételeit, a vonatkozó jogszabályok, a Felügyelet ajánlásai, valamint a Tulajdonos elıírásai alapján. A Bank kizárólag akkor nyújt hitelt vagy vállal kezességet, bankgaranciát, vagy egyéb bankári kötelezettséget, ha annak megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján és a rendelkezésre álló fedezetekkel biztosított. A Bank elsısorban ingatlan vagy készpénzfedezet mellett nyújt hitelt a helyi piacon, szindikált hiteleknél pedig a Tulajdonos által preferált üzletekben vesz részt. A döntéshozó fórumok (a vezérigazgató a Cenzúra Bizottság /a továbbiakban: CB/ javaslatára, az Igazgatóság a vezérigazgató javaslatára vagy a Tulajdonos az Igazgatóság javaslatára) értékhatár vagy üzlettípus szerint hoznak döntést. A döntéshozó határozatában rögzíti a kockázatvállalás feltételeit. A kockázatvállalási elıterjesztéseket kötelezıen véleményezik az üzleti területtıl független szervezeti egységek. A kockázatok nyomon követése a kockázatvállalást jóváhagyó döntésre épül. A kockázat vállalási szerzıdések megkötésekor és a hitelek folyósításakor a Bank ellenırzi a szerzıdéskötési és a folyósítási feltételek teljesítését. A Bank rendszeresen ellenırzi, hogy az - 1 / 11 -

2 ügyfél eleget tesz-e fizetési és adatszolgáltatási kötelezettségének. A mulasztásokat a Bank szankcionálhatja Hitelezési kockázat kezelésének folyamata Kockázatvállalási elıterjesztés A Bank döntéshozó testületei részére a kockázatvállalási elıterjesztéseket a Vállalatfinanszírozási Osztály készíti el, amelyeket az attól szervezetileg független Kockázatkezelési Osztály értékel az alábbiak szerint: a) ellenırzi az ügyfél adatait a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR); b) ellenırzi hogy az elıterjesztés megfelel-e a banki szabályzatoknak; c) elemzi az ügylet kockázatait; d) az elemzés összegzéseként állást foglal, hogy a Kockázatkezelési Osztály a rendelkezésre álló információk alapján az ügyletet támogatja, elutasítja, vagy meghatározott feltételekkel támogatja A szerzıdéskötést és hitelfolyósítást megelızı lépések A Kockázatkezelési Osztály a szerzıdést az aláírás elıtt ellenırzi. a) Megvizsgálja, hogy a szerzıdéskötéshez szükséges érvényes vezérigazgatói és/vagy igazgatósági és/vagy tulajdonosi határozat rendelkezésre áll-e i) a szerzıdéskötési feltételek teljesültek-e, ii) valamennyi, a határozatnak megfelelı szerzıdés elkészült-e, iii) a szerzıdés(ek) adatai teljes körőek, valósak és egymással konzisztensek-e, iv) a szerzıdések a határozatban szereplı valamennyi adatot, rendelkezést és kikötést helyesen tartalmazzák-e, b) meggyızıdik a KHR, on-line adatbázisokban az adatok helytállóságáról. Amennyiben a szerzıdés, vagy a szerzıdések bármelyike nem minısül kifogástalannak, a Kockázatkezelési Osztály észrevételeirıl tájékoztatja a Vállalatfinanszírozási Osztályt Javaslattétel a Bank döntéshozói számára az eszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minısítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére. Szükség esetén a Vállalat-finanszírozási Osztály vagy a Treasury elıterjesztése alapján és a Kockázatkezelési Osztály véleményének ismeretében a CB javaslatot tesz az értékvesztés/céltartalék mértékére, amit a vezérigazgató, vagy az Igazgatóság, vagy a Tulajdonos hagy jóvá. Legkésıbb a negyedév végét követı 10. munkanapon a Vállalatfinanszirozási Osztály a Kockázatkezelési Osztály véleményét figyelembe véve továbbítja az elıterjesztést a CB részére. Amennyiben az ügyfelek szerzıdés szerint teljesítenek, a Kockázatkezelési Osztály a minısítéseket közvetlenül a Könyvelés részére adja át. 2. A mőködési kockázatok tekintetében a Bank A mőködési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl szóló 200/2007. (VII. 30.) kormányrendelet elıírásait követi. A Banknál valamennyi szervezeti egység kezeli a tevékenységében felmerülı mőködési kockázatokat és ennek megfelelıen készít munkaköri leírásokat, folyamat-szabályozási leírásokat, ügyrendeket és belsı szabályzatokat. A Bank funkcionális szervezeti egységei - 2 / 11 -

3 (elsısorban a Könyvelés és a Belsı Ellenırzés) bizonyos mőködési kockázatok megelızéséért, kezeléséért a Bank egész területén felelısek. A Bank a folyamatok kockázati szintjét értékelve meghatározza, hogy az adott folyamat esetleges hiányosságai milyen kockázatot hordoznak és a folyamatba épített, vagy egyéb ellenırzések milyen mértékben csökkenthetik azokat. A legfontosabb folyamatokra üzletmenet-folytonossági tervek készülnek. A mőködési kockázattal összefüggı adatgyőjtés folyamata Minden szervezeti egység, ha veszteséget észlel, rögzíti azt. A mőködési kockázati veszteségadatokat a Könyvelés ellenırzi és összegezi. A vezérigazgató szükség esetén tájékoztatja a Bank Igazgatóságát a mőködési kockázattal kapcsolatos veszteségekrıl. 3. Piaci kockázat A Bank HUF, EUR és USD forrásokat győjt és minimális nyitott deviza pozíciót tart, ügyfeleinek megbízásából végez deviza vételi és eladási ügyleteket. A Bank nem végez olyan mőveleteket, amelyek megkívánnák kereskedési könyv vezetését. 4. Reziduális kockázat E kockázatot a Bank azzal csökkenti, hogy a hitelfedezetek elfogadásakor a fedezeti kört és a fedezeti értékeket óvatosan határozza meg. A kockázatvállalási ügyletek elıterjesztıi bemutatják a fedezetek értékét befolyásoló tényezıket, és a Fedezetértékelési szabályzat szerint az ügyfélminısítés függvényében meghatározott fedezeti szorzótól eltérı fedezeti szorzót állapítanak meg indokolt esetben. 5. Koncentrációs kockázat A koncentrációs kockázat kezelésének alapvetı eszköze a limitrendszer. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagy-kockázatvállalást a Hpt. szabályozza. A Bank folyamatosan vizsgálja kitettségeinek ügyfélcsoport és ágazati koncentrációját. Földrajzi koncentrációt illetıen a Bank nem alkalmaz országon belül régiós limiteket. 6. Országkockázat A Bank nemzetközi mőveleteihez ország-limitet határoz meg mindazon országokra, amelyekben kitettsége van (Bank of China fiók illetve leánybank, kitettséget eredményezı tranzakcióban érintett partnerbank vagy hiteladós, stb). Az országlimit a Banknak az adott országban bejegyzett pénzügyi intézményekkel és a gazdasági élet egyéb szereplıivel szemben vállalható kockázatok összesített mértéke. Az országlimitek maghatározásakor a Bank a Standard and Poor s Ratings Services országminısítéseire támaszkodik. 7. Banki könyvi kamatlábkockázat A Bank csak változó kamatozású hitelnyújtásban vesz részt. A Banknak a saját tıkéjén túli forrásai rövid lejáratú ügyfélbetétek mind a három általa forgalmazott devizában, ezért kamatkockázat kezelési politikájának alapelve, hogy nem vállal fix kamatozású kihelyezéséket. A Bank a piaci mozgásokat követı kamatbázis alkalmazására törekszik (BUBOR, EURIBOR, LIBOR) kihelyezésinél. A Bank csak ügyfél megbízás alapján végez derivatív ügyleteket. - 3 / 11 -

4 8. Likviditási kockázat A Bank likviditási kockázatai: a) a lejárati összhang hiányával összefüggı likviditási kockázat; b) a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggı kockázat. A konzervatív hitelnyújtási politika eredményeképpen a Bank saját tıkéje fedezetet nyújt a közép és hosszúlejáratú hitelekre, valamint a csekély volumenő befektetésekre. A forrásbevonás feltételeit a piaci körülmények változásával összhangban a Bank Eszköz- Forrás Bizottsága határozza meg. A Bank felkészült a rendkívüli likviditási helyzetek kezelésére. II) A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók leírása Vállalatfinanszírozási Osztály a kockázatvállalási elıterjesztésekben bemutatja az ügyfél-, az ügylet- és a biztosítéki rendszer kockázatait, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére. A negyedéves eszközminısítések alkalmából a Kockázatkezelési Osztállyal közösen tesz javaslatot az ügyletek minısítésére, a hozzájuk kapcsolódó esetleges értékvesztés / céltartalék elszámolásra. Kockázatkezelési Osztály Feladata, hogy a Bank döntéshozó testületei részére a Vállalatfinanszírozási Osztály által készített hitel-, befektetési és egyéb kockázatvállalási elıterjesztéseket és szerzıdés tervezeteket kockázati szempontból véleményezze, a KHR-t, a céginformációkat ellenırizze az adósminısítés, fedezetértékelés és ügyletminısítés céljából. Véleményezi az elıterjesztéseket a Bank döntéshozó testületei számára a minısítendı eszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minısítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére. Kezeli az esetlegesen kétes vagy rossz minısítésővé váló kockázatvállalásokat, javaslatot tesz az ügylet, ügyfél, fedezet minısítésére, a céltartalék illetve az értékvesztés elszámolás összegére közösen a Vállaltfinanszírozási Osztállyal. Javaslatot tesz ország és banklimitek megállapítására. Bankfiók Gondoskodik az ügyfelek adatainak pontos, naprakész vezetésérıl, segíti a Compliance Officer tevékenységét. Belsı Ellenırzés Folyamatos ellenırzéssel támogatja a menedzsment kockázatcsökkentési eljárásait. Adminisztráció Kezeli az esetleges reputációs kockázatokat, közremőködik a Bank PR tevékenységének megszervezésében és a Bank mőködéséhez szükséges (nem IT) technikai feltételek kialakításában. - 4 / 11 -

5 Könyvelés A Banknál elıforduló, a mőködési kockázatból fakadó veszteségek adatainak rögzítése, az esetleges hibákról, tévedésekrıl az érintett terület értesítése, hogy azokat kiküszöbölhessék a Bank számára optimális módon. Back Office A pénzforgalommal kapcsolatos kockázatok lehetıség szerinti megelızése, a bekövetkezett tévedések hatásának minimalizálása. Informatikai Osztály Biztosítja a Bank informatikai rendszereinek mőködését, meghatározó szerepe van az informatikai alkalmazásokkal összefüggı mőködési kockázatok felmérésében és a kockázatkezelési terv kidolgozásában. Treasury A Treasury kezeli a Bank likviditását és a felmerülı piaci kockázatokat. III) A kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre 1. Ügyfélminısítés A Bank ügyfélminısítést végez minden ügyfélre, akivel kockázatvállalási szerzıdést köt, vagy arra, aki a kockázatvállalást részben vagy egészben pl. garanciával biztosítja. Az ügyfél minısítési kategóriája befolyásolja az ügyfél hitelezhetıségét, a fedezeti követelményeket és a kockázatvállalás árát. 2. Fedezetértékelés A Bank a döntés elıkészítési, majd a nyomon követési szakaszban folyamatosan értékeli az ügyfél által biztosított fedezeteket. A Bank az adós fizetésképtelensége miatt esetleg beálló értékesítési kényszer hatását is tükrözı fedezeti szorzóval állapítja meg az eszköz likvidációs, azaz kényszerfedezeti értékét. Új ügyleteknél a fedezeti érték lefedi a kockázatvállalás és az egy éves kamat, valamint a várható banki jutalékok összegét. 3. Ügyletminısítés és értékvesztés-elszámolás, illetve céltartalék képzés Az ügyletek ügyletminısítési kategóriába sorolását a kitettség könyvszerinti értékéhez viszonyított és számított értékvesztés illetve megképzett céltartalék aránya határozza meg a következı módon (bár a Banknak még nem volt olyan kintlévısége, amelynél az ügyfél nem teljesített szerzıdés szerint): Megképezendı céltartalék % Problémamentes 0 Külön figyelendı 0 10 Átlag alatti Kétes Rossz veszteség / 11 -

6 4. Az ügyletek kockázati súlyának és tıkekövetelményének meghatározása A Bank az ügyletek, illetve a kitettségek kockázati súlyának és tıkekövetelményének meghatározásához minden kitettséget kitettségi osztályba sorol. IV) A kockázat mérséklésére, a fedezetek alkalmazására vonatkozó mérési módszerek és alkalmazási körük, valamint hatékonyságuk ellenırzése 1. A Kockázatvállalási Szabályzat hivatkozik a Bank mőködésére vonatkozó jogszabályi elıírásokra és korlátozásokra, tartalmazza a Bank kockázatvállalási szolgáltatásait, és az adott típusú kockázat-vállalásra vonatkozó általános elıírásokat, a nagykockázat-vállalás és a konzorciális hitelezés speciális szabályait, a vállalt kockázatok ellenırzésének rendjét. 2. Ügyfélminısítési szabályzat Az ügyfélminısítést el kell végezni mindenkire, akivel szemben a Bank kockázatot vállal. Amennyiben a kockázatvállalás teljes összegét vagy annak egy részét harmadik személy bankgaranciája biztosítja, akkor a minısítést elsısorban a kötelezettségvállalóra kell végezni. Az ügyfélminısítést el kell végezni a kockázatvállalás megtörténte elıtt (alapminısítés) és a szerzıdés futamideje alatt legalább évente egyszer. A Bank az ügyfélminısítés során az egyes ügyfeleket a szabályzatban meghatározott minısítési kategóriákba sorolja. A szabályzat tartalmazza az ügyfélminısítéshez szükséges információk körét, az ügyfélminısítés menetét és az ügyfél hitelképességének függvényében követendı banki magatartást. 3. Fedezetértékelési szabályzat A Fedezetértékelési Szabályzat határozza meg azokat a szempontokat, amelyeket a Bank a fedezetek értékelésénél alapul vesz a fedezet típusától függıen, valamint a fedezetek értékében és érvényesíthetıségében bekövetkezı változások esetén alkalmazandó eljárásokat. A Bank értékelhetı, jogilag érvényesíthetı, értékálló és likvid biztosítékot fogad el. 4. Ügyletminısítési és értékelési szabályzat Általános elvek: - a Bank eszközeit és mérlegen kívüli tételeit negyedévente minısíti; - minısítési kötelezettség alá tartoznak a hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból eredı követelések, követelésjellegő aktív idıbeli elhatárolások, befektetések, értékpapírok (a továbbiakban: befektetések), függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségek (a továbbiakban: mérlegen kívüli kötelezettségek). 5. Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzat Az ügylet- és eszközminısítés alapján a megfelelı eszközminısítési kategóriába, illetve értékelési csoportba történı besorolással értékvesztést kell elszámolni az értékpapírok, befektetések, követelések, valamint az egyéb eszközök után. Céltartalékot kell képezni a hitelintézetek könyvvezetését szabályozó jogszabályokban felsorolt függı és jövıbeni kötelezettségekre is. - 6 / 11 -

7 A Bank amennyiben szükség lesz rá egyedi értékelés alapján határozza meg az értékvesztés vagy visszaírás elszámolását és a céltartalék képzését, felszabadítását, felhasználását. V) Prudenciális szabályok alkalmazása A Bank nem tartozik összevont alapú felügyelet alá. A Bank nem rendelkezik számviteli konszolidációba bevonandó intézményekkel. A Bank nem alkalmaz hitelderivatívákat. VI) Szavatoló tıkével kapcsolatos információk december 31. millió Ft Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék -177 Általános tartalék 125 Általános kockázati céltartalék 0 Általános kockázati céltartalék adótartalma 0 Mérleg szerinti eredmény 530 Alapvetı tıke pozitív összetevıi Immateriális javak 24 Alapvetı tıke negatív összetevıi 24 Alapvetı tıke Járulékos tıke 0 Levonások elıtti szavatoló tıke Tıkemódosítás pénzügyi intézményekben fennálló részesedések miatt 0 Hpt. korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tıke Levonás Hpt. 79. (2) túllépése miatt 0 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység fedezetére szolgáló szavatoló tıke A Banknak egyetlen részvénybefektetése van: 10 M Forint névértékő Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részvénnyel rendelkezik, amelyet stratégiai befektetésként kezel és névértéken tart nyilván. VII) A Bank tıkemegfelelése A belsı tıkemegfelelés értékelési folyamat (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) keretében a Bank felmérte, hogy milyen összegő tıke szükséges a Bankot érintı kockázatok ellensúlyozására. A Bank a szélsıséges, de lehetséges események potenciális hatásának az értékelésére stressz-teszteket alkalmaz. A Bank a piaci kockázatok I. pillér szerinti tıkekövetelmény számítására ami magában foglalja a hitelezési kockázat tıkekövetelményét is a sztenderd módszert alkalmazza. Ez a módszer elegendı tıkét biztosít az ország-kockázatokra is, különösen azért, mert a Bank csak befektetési kategóriába tartozó országokban vállalt kockázatot. - 7 / 11 -

8 A koncentrációs kockázat viszonylag jelentıs, azonban december 31.-i állapot szerint a teljes vállalati hitelportfoliót és az összes befektetést a Bank saját tıkéje lefedi. A hitelkockázati tıkekövetelmény számítás sztenderd módszere lefedi a makrokörnyezet és a gazdasági ciklus átlagos kockázatait, ezért e kockázatra a Bank nem allokál pótlólagos tıkét. A Banknak 2008-ban a mőködési kockázatból származó összes vesztesége kisebb volt, mint az alapmutató módszerrel számított tıkekövetelmény. A mőködési kockázati tıkekövetelmény alapmutató módszere lefedi egy átlagos bank elszámolási kockázatát és reputációs kockázatát is. A reziduális kockázat méréséhez a Bank fennállásának hat éve alatt nem tett szert tényleges tapasztalati számokra, mivel valamennyi adós rendben eleget tett kötelezettségeinek, így nem került sor biztosíték érvényesítésére. A Bank a forrásbevonási és hitelezési tevékenysége során arra törekszik, hogy az alkalmazott kamatbázisokat, átárazási periódusokat összhangban tartsa, ezért a Banknál a kamatlábkockázatra elegendı csekély pótlólagos tıke képzése mind a három forgalmazott deviza tekintetében. A stressz tesztek az átárazási összhangnak köszönhetıen alacsony kockázati kitettséget számszerősítenek (mintegy 50 M Ft az addicionális tıkeszükséglet a három devizára). A Bank alacsonyan tartja a deviza nyitott pozíciókat, de stressz tesztek alkalmazásával méri a devizaárfolyamok extrém mértékő elmozdulása esetén várható veszteségeket. Az alacsony nyitott pozíció miatt a stressz tesztek eredménye alacsony potenciális veszteséget valószínősítenek. A Bank csak kivételes esetben, ügyfél megbízás alapján köt határidıs és swap ügyleteket megfelelı biztosíték mellett. Tekintettel a Bank sajátosságaira, miszerint: - a saját tıke a mérlegfıösszegnek mintegy 25 %-át teszi ki, - az ügyfelek rövid lejáratú betéteket helyeznek el, amelyeket a Bank hasonló lejáratra és alacsony kockázat mellett helyez ki, valamint - az anyabanknak rendkívül erıs a likviditási pozíciója, a Bank likviditási kockázata csekély, így a Banknál nem indokolt erre a kockázatra jelentıs pótlólagos tıke képzése. A stratégiai döntéseket a Tulajdonos hagyja jóvá, ezért a Bank a stratégiai kockázatokra nem képez elkülönítetten pótlólagos tıkét. A Bank egyebek között a likviditási kockázatra, a reputációs kockázatra, valamint a stratégiai kockázatra képezi a tıkepuffert. - 8 / 11 -

9 A kitettségi osztályokra vonatkozóan a Hpt a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tıkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban december 31.-én millió forintban: Kitettségi osztály megnevezése Kitettség Kockázattal súlyozott kitettség Tıke követelmény Hitelezési kockázat Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi önkormányzattal szembeni kitettség Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettség Vállalkozásokkal szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Késedelmes tételek Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség Egyéb tétel kitettsége Piaci kockázat Mőködési kockázat Tıkekövetelmény (1. pillér szerint) Tıkekövetelmény (2. pillér szerint) Összes tıkekövetelmény Hitelezési és a felhígulási kockázat A Bank hitelállományának kb. 5 %-a problémamentes, kb. 95 %-a pedig külön figyelendı nagy hitelnek számító tételekbıl áll, amelyekre a Hpt. és a belsı szabályzatok fizetési problémák nélküli is ilyen minısítést írnak elı. Az ügyfeleknek a Bank felé lejárt kötelezettsége nem volt. A Bank évben nem képzett céltartalékot. A Bank csak csekély összegő díjat számít fel elıtörlesztés esetén. A Bank az ügyfél esetleges késedelmes teljesítésével és a követelés minıségének romlásával kapcsolatos problémák kezelését belsı szabályzatában meghatározta. A Bank a kintlévıségeket, befektetéseket és a mérlegen kívüli vállalt kötelezettségeket az alábbi kategóriákba sorolja: problémamentes, külön figyelendı, átlag alatti, kétes, rossz. Az egyes minısítési kategóriákba tartozó kitettségek után szükség szerint az Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzatban elıírt céltartalékot képezi meg. Az eszközminısítési kategóriákba sorolás szempontjai közül megemlítjük: a) az ügyfélminısítést: az ügyfél pénzügyi helyzetét, stabilitását, jövedelemtermelı képességét, b) a törlesztési rend betartását: a kintlévıség törlesztésével kapcsolatban keletkezett esetleges késedelmeket, c) az ügyfélhez kapcsolódó ország-kockázatot, d) a biztosítékok értékét, hozzáférhetıségét, e) a tétel továbbértékesíthetıségét, f) a tételbıl adódó veszteségnek minısülı jövıbeni kifizetési kötelezettséget és a fentiek változásait. - 9 / 11 -

10 A Bank egyedi értékelés alapján határozná meg, ha értékvesztést, visszaírást kellene számolni vagy céltartalékot képezni, felszabadítani, felhasználni. A céltartalék képzés mértékének a valószínősíthetı veszteség nagyságát kell tükröznie. Hitelezési kitettségek én ország, szektor, ügyféltípus bontásban adatok: M Ft-ban Összesen Ország Szektor Ügyfél típus vállalat energetikai gépgyártás 16 Kereskedelem 410 pénzügyi vállalkozás 10 Vendéglátóipar 78 Szállítás Magyarország lakosság 5 5 MNB más bank A Bank Saját eszközei tıkekövetelmény nélkül Saját eszközei 100 %-os tıke követelménnyel Egyesült Királyság bank Franciaország bank Hong Kong vállalat Energetika Kanada vállalat Bányászat Kína bank Hollandia vállalat Autóipar Németország bank USA bank Összesen A bruttó hitelezési kitettség hátralevı futamidı szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként millió forintban: Éven belül 1-5 év 5 éven túl Összesen Lejárt kitettség Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi önkormányzattal szembeni kitettség Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettség Vállalkozásokkal és lakossággal szembeni kitettség Késedelmes tételek Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség Egyéb tételek Összesen: A Banknál nincs hitelminıség-romlást szenvedett kitettség / 11 -

11 A Bank 2008 évben nem képzett céltartalékot, mivel nem voltak olyan üzleti vagy peres ügyei, amelyek ezt indokolták volna. A céltartalékok év eleji nyitó állománya 2 millió Ft volt, ami megegyezik az év végi állománnyal. A hitelezési kockázat sztenderd módszerével kapcsolatos információk A Bank a központi kormányokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségnél a kockázati súlyok meghatározására a Standard & Poors hitelminısítését használja. A vállalkozásokkal szembeni kitettségeknél a Bank a Moody s Investors hitelminısítéseit veszi figyelembe azoknál az ügyfeleknél, amelyek rendelkeznek hitelminısítéssel. A Bank úgy a magyarországi, mind a külföldön mőködı pénzügyi intézményeket a Tulajdonossal egyeztetve minısíti és ennek megfelelı limiteket alkalmaz. Hitelezési kockázat mérséklésnél a Bank a biztosítékok értékelésére és kezelésére az egyszerő módszert alkalmazza, amelynek fıbb elvei szerint a pénzügyi biztosítékoknál a garanciával fedezett kitettségre alkalmazott kockázati súly megegyezik a fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerinti kockázati súlyával. A Bank az elıre rendelkezésre biztosított pénzügyi biztosítékok közül csak a nála óvadékként elhelyezett készpénzt vagy betétet alkalmazza. A Bank az elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök közül a kapott garanciákat fogadja el, valamint az ingatlanra telepített jelzálogjogot, az alábbiak szerint: i) lakóingatlant (legalább 3 évenkénti felülvizsgálattal), ii) nem lakóingatlannak minısülı ingatlant (legalább évenkénti felülvizsgálattal) legfeljebb az ingatlan piaci értékének 50 %-áig. A Bank december 31-i kitettségeinek mintegy 20 %-ánál vett figyelembe elismert hitelezési kockázat mérséklı biztosíték típusokat (millió Ft): Elismert hitelezési kockázat mérséklı eszközökkel 512 biztosított kitettségi érték összesen Garancia 344 Ingatlanra telepített jelzálogjog 120 Elıre rendelkezésre bocsátott fedezet (készpénz) 48 A Bank részére kibocsátott garanciák többsége a Bank of China Ltd.-tıl származott, amely befektetési kategóriájú pénzintézet. A Bank évben nem alkalmazott valós értéken történı értékelést, illetve mérlegen belüli és kívüli nettósítást. Budapest, június / 11 -

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé 2010. december 31.-i mérlege

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2011. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007 Korm. rend. alapján nyilvánosságra

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A Bank of China (Hungária) Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet szerint az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2013. december 31.-i

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormányrendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2011. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL 2009 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a hitelintézetek

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. Bonyhád, 2012. május 23. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben elıírt kötelezettségének

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A TétiTakarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben elıírt

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan Kelt: 2009. május 29. 1 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. )...3 3. A prudenciális

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz, 2011. május 13. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2008. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30. Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra Szatymaz, 2009. május 30. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı Az Igazgatóság 2009. 08. 06-án a VI/21/2009. számú határozatával

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31.

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. I. A nyilvánosságra hozatal célja A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX.04.) Korm.

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei

KÉRDİÍV. A Raiffeisen Bank Zrt. 2007. évi CXXXVIII. törvényben foglalt tájékozódási kötelezettsége alapján, ügyfelei KÉRDİÍV Ügyfél neve:... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):.......... Adóazonosító jele:........... Állandó lakcím:.. Ügyfél MIFID alapbesorolása: LAKOSSÁGI A Raiffeisen Bank Zrt.

Részletesebben

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt.

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. 2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2008.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban (MFt) került megadásra (az eltérések

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK Vállalkozói hitelek kondíciói II.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla hitel,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2012.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A Vértes Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Bank of China (Hungária) Zrt.

Bank of China (Hungária) Zrt. A Bank of China (Hungária) Zrt. tájékoztatója az Európai Parlament és Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU számú rendeletében

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2008.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása 1. Bevezetés A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3

Részletesebben

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31)

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben* elõírt szabályoknak

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2011.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek...3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...4

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3..

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.. A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a december 31-i adatok alapján A nyilvánosságra hozatal nem tartalmazza

Részletesebben

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok

Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Az önkormányzati adóssághoz (hitelekhez, kötvényekhez) kapcsolódó finanszírozási kockázatok Mohl Anna számvevı tanácsos Az önkorm nkormányzati nyzati alrendszer kötv tvény és hiteltartozása Az önkormányzati

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2009.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2010. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2013.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13

Bevezető 11. A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 Bevezető 11 A rész Az általános könyvvizsgálati és bankszámviteli előírások összefoglalása 13 I. rész Rövid összefoglaló az általános könyvvizsgálati előírásokról 15 1. A könyvvizsgálati környezet 17 1.1.

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben